Page 1

Príbeh zo

STÁŽE

Martina Janišíková 23 rokov študentka EF UMB

Bolo to po prvýkrát, èo som sa vybrala do Grécka, a to hneï na ostrov CHIOS. Ostrov si zachoval pravú grécku kultúru, nie príliš poznaèenú zahraniènými turistami. Pracovala som v informaènom stánku pre turistov. Moja práca spoèívala v poskytovaní informácií, propagácií podnikov a pamätihodností v okolí a organizovaní zájazdov po okolí pre turistov.

Global Community Development Programme (GCDP) - “rozvojová stáž”

Gréci na mòa urobili dobrý dojem už od zaèiatku, pretože sú to neuverite¾ne priate¾skí, milí a ochotní ¾udia, snažia sa komunikova a sú ve¾mi nadšení z nových ¾udí, ktorí prišli spoza hraníc.

Môj 3-mesaèný pobyt v Grécku bol ako dlhá dovolenka, pretože som celý ten èas strávila na ostrove, kde sme bývali 5 minút od pláže a mali sme na òu dokonca výh¾ad z domu. Grécko sa môže pýši nádherným priezraèným morom a množstvom pláži, na ktorých je aj piesok, aj kamene.

“Musím uzna, že keï žijete pri pláži v krajine s 300 slneènými dòami do roka, nemáte dôvod sa neusmieva.”


Kultúra na ostrove Chios, kde som strávila leto, je èiastoène ovplyvnená tureckou kultúrou, a to v jedle, hudbe a obliekaní. Gréci kladú dôležitos na spoloèné obedy alebo veèere v kruhu rodiny a priate¾ov. Sadnú si za ve¾ký stôl, ktorý sa prehýba množstvom tanierov a dlho spoloène pritom debatujú. V porovnaní s našimi zvykmi, ešte by som dodala, že Gréci sú trochu hluènejší ako my.

Poèas mojej stáže som spoznala množstvo skvelých ¾udí aj z okolitých štátov a dokonca zo vzdialených kútov sveta ako je Kanada èi Hong-Kong. ¼udia sú rôzni, a dvojnásobne to platí o ¾uïoch z odlišných kultúr. Mala som možnos nauèi sa nieèo nové o kultúre a zvykoch, správaní a názoroch ¾udí, ktorí žijú trochu odlišným spôsobom ako my, Slováci. Z odlišných kultúr som sa snažila odnies si domov najmä ich dobre návyky a ži pod¾a nich v rámci našich možností.

Ako najväèšiu a najcennejšiu skúsenos oznaèujem spoznanie sa s tamojšími ¾uïmi, pretože èím viac cudzieho èlovek spoznáva, tým lepšie pozná aj sám seba.

“ Nechajme sa inšpirova tým dobrým, èo v ¾uïoch nájdeme.”

AKÝ

BUDE

Bola to skvelá skúsenos a som rozhodnutá sa do Grécka ešte vráti, pretože ma uchvátilo krásnymi priate¾skými ¾uïmi, výnimoènou kultúrou èi zmyslom pre zábavu a užívanie si prítomnosti.

TVOJ PRÍBEH

? Viac info: www.aiesec.sk/bb

Príbeh zo stáže Grécko  

Global community development programme

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you