Page 1

AIESEC Banskรก Bystrica

Legendary EB

NEWSLETTER


VP ICX

Vladimír Blažek Ja a moja funkèná oblas

Pracujem v oblasti, ktorá v AIESEC funguje už od jeho založenia. V súèasnosti v ICX LC BB pracuje 14 èlenov, èo je najviac z pomedzi všetkých funkèných oblastí nášho LC a pokia¾ viem tak aj ICX SKIA národne. Priamo podo mnou pracuje skúsené kvarteto 4 lídrov (2 TMLDs, 1 ICX coordinator a 1 project manager). Do každodenného styku prichádzam aj s ostatnými funkènými oblasami. S VP Finance riešim všetky typy zmlúv s organizáciami, ktoré sa rozhodnú pre náš GIP a GCDP program + spolu trackujeme platby za poskytnuté služby. S VP TM plánujeme, ko¾ko a akých èlenov alokujeme do ICX. S VP COMM ide najmä o promo v rámci externého prostredia a spolupráca na iniciatíve Ubytuj stážistu resp. príprava proposalov, wikis atd. S VP ER si navzájom „dohadzujeme“ firmy, ktoré majú záujem o partnerstvo alebo medzinárodný výmenný program a sme v neustálom kontakte, èo sa týka sellingu. S VP OGX je to najmä vytvorenie spoloèných iniciatív v rámci matchingu a rôznych súaží, ktoré pomáhajú LC napredova. Na národnej úrovni som èlenom virtuálneho ICX SKIA tímu, kde sa snažíme zavies národné iniciatívy a zlepši ICX procesy v rámci celého ICX SKIA, ktoré by viedli ešte k viac realizovaným GIPs a GCDPs celkovo.

Èo mi to dalo, èo som sa nauèil Nauèil som sa pracova v troch rôznych tímoch (EB, s MDM a ICX SKIA), zlepši si time management, rozlišova èo je dôležité a èo nie, dáva dôležité úlohy na prvé miesto. Taktiež vidie veci v širších súvislostiach a ako jeden neúspech môže ovplyvni váš celkový úspech alebo cie¾. Zlepšil som si prezentaèné schopnosti, argumentaèné schopnosti. Zistil som ako funguje vízová politika na Slovensku a po prvýkrát som sa stretol s byrokraciou na našich úradoch. Vypracova a implementova vlastné projekty a myšlienky, ktoré pomáhajú zlepši svet, v ktorom žijeme. Strategicky plánova, vychádza s ¾uïmi, zahryznú si do jazyka keï je treba, delegova veci a najmä obetavosti. Nájs si priate¾ov z celého sveta, spozna zaujímavých a úžasných ¾udí, ktorí sú ochotní vám vždy pomôc. Obháji si svoj názor a ešte o mnoho viac....


VP ICX & ER

Preèo ís do EB

Keï vstúpite do AIESEC, každá líderská pozícia má svoje èaro (TMLD, EB, MC) a nauèí vás nieèo iné. Niekto tvrdí, že najlepšou skúsenosou je EBèko, niekto LCP a iní zas, že je to MC skúsenos. Ja si myslím, že akáko¾vek roèná skúsenos v AIESEC bude pre vás lifechanging a ukáže vám èoho všetkého ste schopný. Preto ak sa rozhodnete aplikova tak neváhajte a neobzerajte sa spä a využite túto možnos naplno. Hlavne berte túto skúsenos ako celoroènú prácu vo firme, organizácii, ktorá vás môže nieèo nauèi, pomôže vám v živote a nie ako mimoškolskú aktivitu, ktorej venujete pár hodín týždenne. Neaplikujte na jednotlivé pozície, pretože neskôr zistíte, že EBèko nie je iba o funkènej oblasti, ale hlavne o prijímaní spoloèných rozhodnutí a v spoloènom napredovaní poboèky a ako aj napredovaní AIESEC SKIA. Mám jeden odkaz pre všetkých - je jedno èi ste nováèikovia alebo oldies – Si odhodlaný uèi sa a tvrdo pracova? Ak je tvoja odpoveï ÁNO, tak potom neváhaj a zaèni vypisova aplikaèku, pretože jediné na èom záleží je odhodlanie a tvrdá práca. Poznatky a transition dostanete všetci rovnakú ;)

Petra Èajková Ja a moja funkèná oblas V èase keï som sa rozhodovala, do ktorej oblasti by som chcela aplikova som na zaèiatku vôbec neuvažovala o oblasti ER. Dnes ale viem, že to bolo dobré rozhodnutie. Táto funkcia je na poboèke vnímaná ako jedna z najažších, pretože si vyžaduje ve¾a trpezlivosti a odhodlania. Táto funkcia vyžaduje spoluprácu hlavne s VP COMM, kde spolu tvoríme proposaly ako propagaèný a predajný materiál, spoloène pracujeme na nájdení nového partnerstva a náslene tvoríme všetky propagaèné materiály a eventy. S VP TM úzko spolupracujeme na príprave a dodaní tréningov pre našich èlenov, preberáme spolu, èo a kedy je dôležité doda aby všetci dosiahli potrebné vzdelanie. S VP ICX si dohadzujeme spoloène firmy a snažíme sa pomáha si s predajom. Nakoniec sú dôležité financie, preto spolupracujem s VP FIN na tvorbe budgetu celkového za moju funkènú oblas a taktiež jednotlivých eventov, ktoré uskutoèòujem a pripravujem. V súèasnosti som sa zapojila do súaže National Seller Team a participujem na predaji NDK.


VP EXTERNAL RELATIONS

Èo mi to dalo, èo som sa nauèila

Práca v tíme bola pre mòa najväèšou a najažšou skúsenosou. Tím že ja som silný individualista som sa nauèila, že keï budeme pracova ako celok tak dokážeme dosiahnu ove¾a viac. Keïže oblas ER je hlavne o predaji, nauèila som sa využíva prezentaèné schopnosti, argumentaèné a vyjednávacie schopnosti. Tím, že spolupracujem hlavne s firemným sektorom som sa dozvedela ve¾a o rôznych možnostiach trhu, spoznala množstvo významných ¾udí a získala kontakty, ktoré sú v dnešnej dobe ve¾mi dôležité. Získala som nové profesionálne vzdelania od ve¾kých spoloèností a tým sa obohatila o nové vlastnosti a skúsenosti. Keï že okrem AIESEC sa èlovek venuje aj škole a priate¾om je potrebné si vedie veci plánova a toto bola jedna z najažších vecí, ktoré som sa nauèila – timemanagementu. V súèasnosti sa prebíjam cez vytvorenie nových stratégií a eventov, kde sa uèím ako zorganizova konferenciu, komunikova a pride¾ova úlohy ostatným, trackova . To najdôležitejšie na záver – pôsobenie v EBèku ma nauèilo tolerancii, rešpekte a zodpovednosti voèi iným.

Preèo ís do EB

Táto skúsenos je pre mòa tou najväèšou akú som v živote zažila. Možnos prejavi sa, posunú seba aj ostatných vpred dáva ve¾kú výhodu oproti ostatným študentom. Tým, že som vstúpila do AIESEC až vo štvrtok roèníku považujem rozhodnutie aplikova do EB za tú najlepšiu. Znamená to prevzia zodpovednos ale aj zaži obrovský kopec srandy. Je to obdobie odriekania ale aj naplnenia svojich osobných cie¾ov. Odporúèam každému, kto chce zaži super rok nech aplikuje a sám potom odovzdá svoje skúsenosti ïalším. Tým chcem apelova aj na mladších èlenov, že sa netreba bᝠale vzia to ako príležitos a možnos ukáza a zisti, èo vo Vás je. Držím všetkým aplikantom palce !


VP TALENT MANAGEMENT

Lucia Mûllerová Ja a moja funkèná oblas Moja FA je moja láska. Myslím, že som koneène našla tú oblas, ktorú v budúcnosti chcem robi aj profesionálne. Nielenže ma baví, ale rozvíja aj moju osobnos, moje pozorovacie

schopnosti,

analytické

danosti,

organizaèné

zruènosti, najmä je zameraná na ¾udí. Vedomie, že som osoba, ktorá od prvej chvíle je sprievodcom našich èlenov poèas ich skúsenosti až po ich "aiesecarsku dospelos" je neskutoène obohacujúce a dáva mojej práci vyšší zmysel. Nejde však len o pozorovanie a starostlivos o ¾udí. Moja práca ma vedie k strategickému mysleniu vzh¾adom na potreby celej poboèky, každej funkènej oblasti, každého tímu. Vediem èloveka touto jedineènou skúsenosou od jeho uvedenia do organizácie, vzdelania a prípravy, poèas jeho práce až po zhodnotenie skúsenosti.

Èo mi to dalo, èo som sa nauèila -

chu pracova na sebe každý deò premyslene, strategicky, cielene

-

strategickejšie premýš¾anie o alokácii ¾udí a ich vzdelaní

-

uvedomenie si dôležitosti plánovania a kontroly veci v práci, aj v živote

-

skúsenos "psychológa poboèky" :)

-

dôležitos kombinácie rešpektu aj vzájomnej úcty k ¾uïom

-

rados z práce s MDM

-

timemanagement ako nikdy predtým

Preèo ís do EB Pretože každý je jedineèná bytos s danosami a talentami, je však len na nás, èi tieto poklady využijeme a zúroèime a verte, nie je niè smutnejšie a zbytoènejšie ako zahodený talent a bytos uviaznutá v pasivite. EB je živá skúsenos, dynamická, challengujúca, líderska aj tímova, dlhodobá, príjemná aj bolestivá, šastná aj uplakaná... Kombinácia toho všetkého je najlepšou platformou pre zúroèenie svojho talentu a objavenie tých nových. Intenzita osobného rastu a napredovania poèas EB skúsenoti sú neuverite¾ne, badate¾ne, aj merate¾né. Efektivita s akou èlovek pracuje je neuverite¾ná. Koniec tejto skúsenosti sa blíži rýchlo, neèakane. Samotná EB skúsenos je jedna z najlepších procesov, ktoré som v živote prežila. Vrelo odporúèam :)


VP OGX

Lucia Marinièová Ja a moja funkèná oblas

Ja a moja funkèná oblas sme sa dali dokopy ve¾mi zhurta :) Ako newie som o OGX oblasti nevedela ve¾a a bližšie som sa k nej dostala až pár dní pred DDL na aplikaèky do EBèka :) OGX sa mi neskutoène zapáèilo a najradšej by som na tejto pozícii ostala ešte jeden rok. Fakt. Je to neskutoène skvelé hlavne v tom, že my v OGX vlastne meníme ¾uïom životy. Možno to znie ako klišé, ale je to pravda. Umožòujeme im vycestova do ich vysnívanej krajiny, zaži skvelé veci, formou stáží im pomáhame otvori oèi a spozna hlavne seba, overi si svoje schopnosti, získa novú zruènosti, vylepši si jazyk... a domov sa vracajú ako vyzretí ¾udia, ktorí vedia, èo chcú. Aj keï OGX možno obèas pôsobí nezáživne, je to presne naopak. Každý deò ste v kontakte so zahranièím, riešim stáže a kooperácie s ¾uïmi s celého sveta, èo prináša obrovský network zahranièných ¾udí, ale aj nové priate¾stvá.

Èo mi to dalo, èo som sa nauèila OGX je o práci s ¾uïmi a to doslova a do písmena. Nauèila som sa ako s ¾uïmi jedna, ako by asertívna a objektívna, hlavne pri výberových procesoch. Práca s ¾uïmi vyžaduje ve¾kú dávku trpezlivosti a presne tú som si poèas pôsobenia na tejto funkcii znaène obohatila. Nauèila som sa strategicky myslie, predvída ako vypáli každý a jeden action step. Nepochybne som si zlepšila time management a vyjadrovacie schopnosti. Èo oceòujem najviac je získanie všeobecných poznatkov o tom ako robi planning, management ¾udí, ako vyzerá taký audit, ako sa tvorí budget a podobne.

Preèo ís do EB

Myslím, že staèí sa na nás, terajšie EBèko, pozrie a môžte vidie aký skvelý team sa z nás stal, aké skvelé priate¾stvá sme si vyrobili a èo všetko sme spoloène dosiahli. EB je ve¾mi intenzívna tímová skúsenos a dá vám to skvelý poh¾ad na to ako funguje vrcholový management v ktorejko¾vek firme. Každá z funkèných oblastí je svojim spôsobom krásna a napåòa èloveka a možnos vies ju, vloži do nej kúsok seba je obrovská možnos pre všetkých z vás. Jasné, že sú aj nároèné chvíle, ale každá z nich vás posunie ïalej a vy za ten rok neskutoène vyzrejete. By súèasou strategického a líderskeho èlánku poboèky je úžasná skúsenos a odporúèam ju každému kto sa rád challenguje, kto chce nieèo dosiahnu, kto chce prispie k nieèomu ve¾kému, kto je srdcom @ár a jednoducho každému kto chce zaži úžasný rok :)


VP COMMUNICATION

Zuzana Hrešková Ja a moja funkèná oblas

Pozíciu VP COM by som charakterizovala ako dynamickú, tvorivú prácu, v ktorej sa môžete vyhra spomedzi všetkých funkèných oblasti asi najviac. Je len na vás akú formu si zvolíte a èo všetko chcete za dané funkèné obdobie vytvori. VP COM kooperuje takmer s každou jednou funkènou oblasou najmä po komunikaènej a propagaènej stránke. Hlavnou úlohou respektíve mojím JDs je externá a interná komunikácia na poboèke, ktorá v sebe zahàòa ïalšie postupné kroky, až to všetko spolu vytvára korunu ve¾kého komunikaèného

stromu. Túto oblas by som prirovnala k

marketingu, keïže vašim cie¾om je najmä budovanie brandingu AIESEC medzi našou cie¾ovou skupinou, ktorú tvoria slovenskí i zahranièný študenti a firemné prostredie. Tvorba kampaní, promo materiálov, spolupráca s médiami a partnermi, PR aktivity, organizovanie eventov a pod.

Èo mi to dalo, èo som sa nauèila

Neskutoène ve¾a. Myslím, že za tento rok moja osobnos dospela do vyzretejšieho štádia a postoja na život. Za takmer jeden rok som si mala možnos vyskúša prácu v reálnom tíme ¾udí, kde sme každý jeden osobnos so svojimi slabosami i talentami. Nauèila som sa rešpektova iných, vedie kedy urobi kompromis, èi naopak presadi svoje myšlienky. V rámci mojej funkènej oblasti som sa nauèila pracova s grafickými programami, úpravou webových stránok, organizovaním eventov a celou logistikou, ktorá sa stým spája. V neposlednom rade nesmiem zabudnú na time management, uvedomila som si, že ak si èlovek vie rozdeli správne èas, stihne toho stonásobne viac za rovnaký èas. Spoznala som úžasných ¾udí a zistila, že práca v AIESEC ma baví a prináša mi rados a challenge do života.

Preèo ís do EB

Ak túžiš zaži zaujímavý, challengujúci a nároèný rok. Ak sa nebojíš víazstiev i prehier, radostí i starostí, smiechu i såz. Ak túžiš zmeni svoj život a urobi ho zaujímavejším. Ak chceš na sebe pracova a vzdeláva sa. Ak to všetko skutoène chceš a tvoje vnútro ti hovorí ÁNO. Neváhaj a vypisuj aplikaèku. Každé jedno rozhodnutie, pre ktoré sa v živote rozhodneš ne¾utuj, ale bojuj o to, ak to chceš dosiahnu.


VP FINANCE

Stanislav Èervenka Ja a moja funkèná oblas Ja a moja funkèná oblas sme vo vzahu ''in a relationship'' už od 1. mája a nedopriali nám oslávi ani rok spolu, lebo konèíme už 1. apríla. Máme sa ve¾mi radi, všetko klape, akurát obèas èísla neposlúchajú, ale to už je tak v každom vzahu. Mám svoju FA ve¾mi rád, to ste si už asi aj všimli. Finance veciam sa venujem už nejaký ten èas a praktické skúšanie teoretických obèas „dristov“ stojí za to :) Èasom som zistil, že to nie je len o peniazoch a pár výpoètoch, vlastne chví¾u mi aj trvalo si uvedomi, že som dos zodpovedný za niektoré veci ako napr. legalita poboèky a celkovo, aby nám peniažky neutekali len tak hocikde. To ma nabudilo pristupova k tomu zodpovednejšie a donútilo ma to, nauèi sa ve¾a užitoèných a pritom niekedy základných veci oh¾adom mojej oblasti.

Èo mi to dalo, èo som sa nauèil

Okrem praktickejšieho poh¾adu na rozpoèet organizácie, podniku a podobne, som sa nauèil pracova aj s úètovnou osnovou pod¾a slovenských štandardov, keïže v škole mám medzinárodné úètovníctvo. Zistil som, že Omega nie je až taká potvora ako vyzerá na úvod . Táto FA vám dáva komplexný poh¾ad na všetko, èo sa deje na LC v jednotlivých FA. Všetko vidím najmä cez realitu (peniaze), èi chodia ako ostatní s¾ubujú a èi naopak nie. Napriek tomu, že sme zatia¾ neaplikovali na žiadny grant, tak som získal základný preh¾ad a možnosti ako sa k nim dosta a akým spôsobom na ne aplikova. Okrem toho sa po OGX case pozerám na mnoho veci s vyšším nadh¾adom a beriem jednoducho veci zodpovednejšie, lebo si to táto oblas vyžaduje.

Preèo ís do EB

Asi vám je všetkým jasné, že dôležitejšia úloha je by súèasou EB ako by len VP vašej oblasti. Ja som si to uvedomil až neskôr, aj keï som o tom predtým vedel, a myslím si, že chví¾u potrvá aj vám kým si to uvedomíte, ale o tom práve ta skúsenos je. Ako ste už neraz poèuli, EB vám dá tú možnos pracova s ¾uïmi, ktorí sú na rovnakej úrovni, myslím tým nadriadení a podriadení ako ste vy, a preto je nároèné sa nauèi performingu a prekona vlastné záujmy a potreby. A práve to je nielen v práci, ale hlavne v živote dôležité a pomôže vám to performova na 100% napriek tomu, že niekedy bude vaša lenivos proti :D


Legendary EB newsletter  

Information about EB LC BB.

Legendary EB newsletter  

Information about EB LC BB.

Advertisement