Page 1

AIESEC Banskรก Bystrica

LC NEWSLETTER


Obsah PrĂ­hovor prezidentky ICX External relationship Finance Talent management OGX Communication Wolves story Shouters Bees Andulky

3 4-5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Príhovor prezidentky Moja milá Bystrièka, mám ve¾kú rados, že sa vám môžem prihovori aj poèas najkrajších sviatkov roka, a to sviatkov vianoèných. Po pestrých týždòoch v škole a na LC, kde sme sa všetci borili s množstvom skúšok – èi už menších, väèších, školských alebo mimoškolských sa každý odobral domov, strávi chvíle s rodinou a kamarátmi. S mnohými z vás sme strávili od zaèiatku termu množstvo nezabudnute¾ných chví¾, od planningu, cez konferencie, ponorkové veèery až po malé, ale o to zaujímavejšie chvíle na našom office. Poèas 8 mesiacov termu sme prijali 15 nových membrov, vyslali na stáž 19 našich študentov, privítali 4 stážistov v Banskej Bystrici, zmenili tvár recruitmentu nových èlenov (Fero), naplánovali projekt, raisli 8 nových TNok, vytvorili lokálnu konferenciu a pritom sa stále bavili . Preto okrem môjho zlatého EB patrí jedno obrovské ïakujem každému jednému z vás, pretože vïaka vašej práci, zanieteniu, komitmentu, humoru a cie¾avedomosti sa Bystrièka drží na popredných miestach v rámci AIESEC Slovensko a ja som hrdá, že môžem vies práve také LC, ako je to naše. Za to, kde sa teraz momentálne nachádzame, sa chcem poïakova všetkých ¾uïom, ktorí sa neboja robi rozhodnutia a k príležitostiam, ktoré sa im sami núkajú sa stavajú s prístupom: „Challenge accepted!“ Preto verím, že mnohí z vás si aj poèas oddychu a pohody strávenej doma pri krbe nájdu èas na otvorenie EB aplikaèky ...

Baška

3


ICX SUMMARY -

-

-

-

-

-

september sa v ICX zaèal troška netradiène a to GIP realizáciou, ktorá prišla do BB po viac ako dvoch rokoch – Justyna, ïalší GIP MATCH – Antal is coming, v októbri podpisujeme 4 zmluvy so školami na projekt BTC, podpisujeme 2 GIP zmluvy v Mothive a podarí sa nám re-rais v Škole u Filipa, 2 GIP realizácie (Antal a Yuko) vznik dvoch GIP tímov – jeden zameraný na corporate sektor a druhý na educational sektor – zaèína sa raisova + vzdelávanie nováèikov raisovanie národného projektu AIESEC Deom vytvorenie ZOO competition spolu s VP OGX, COMM a TM vytvorenie MATCHING súaže s VP OGX zúèastnenie na dvoch online webinároch zameraných na GCDP projekty (Deepa – MCP Maurícia a Nadin MC VP GCDP Èeskej Republiky) prvý raise v rámci národného projektu AIESEC Deom dotiahnutie follow upov pred sviatkami = 2 GIP raisy plus príprava na januárový projekt BTC – zosúladenie presných JDs so školami, priebeh projektu, vytvorenie OC štruktúry, eventu v Európe atd. MC recognition pre ICX v BB – 75% growth v poète raisov za posledné dva mesiace s porovnaním s minulým rokom.

4


lach ICX v èís aj (zahàòa í t u n t e r aných st absolvov

54 ü

s) follow up lizácie 3 GIP rea ü aisov 6 GCDP r ü y 4 GIP rais ü àòa atche roku zah m 4 GCDP m o v o ü n ps po t follow u o h 6 ü firmy aj COMM ¾udí ovalo 16 c a r 1150€ z p X 1 C 1 I 0 v 2 . 7 ü od 1. ame priniesla ho nerát X o C t I o d ü , € ých 3493 raisli na e m s plánovan é r kto 1000€, ïalších TC. projekt B

NEXT STEPS

-

Dotiahnutie min. 2 follow ups z minulého roka na raisy matching – máme dos ve¾ký gap oslovenie summer campov na leto realizácia projektu BTC príprava plánu na realizáciu BTC vo Zvolene v máji a júni nový VPs a TMLDs v ICX - transition

BTC matched interns

5


External Relationship SUMMARY -

èistenie CRM

-

tvorba proposalov na finanènú podporu o konferenciách

-

tvorba a jednanie novej zmluvy s Continentalom, Timanom

-

vytvorenie

nového

poolu

firiem

vhodných

na

partnerstvo -

NDK refresh pool

-

ukonèenie spolupráce so Speakom

-

príprava UDK a jeho realizácia – spokojnos na 90%

-

tréningy pre newies

-

príprava konceptu LBC

-

tvorba dotazníka prieskum trhu u študentov kvôli LBC

-

selling – predaj produktov, NDK

-

príprava proposalov na konferenciu

-

national selling team

-

individuálne tréningy

-

úprava partneringovej štruktúry

-

tvorba OC kvôli konferencii

-

dohodnutie tréningu od Timanu

-

vytvorenie poolov na inkind, consultingové spoloènosti

-

doladenie obsahu na konferenciu

-

nájdenie nového finanèného partnera – nepodarilo sa zatia¾

-

èrtajú sa nové partnerstvá

NEXT STEPS -

selling LBC selling NDK tvorba bulletinu/bookletu pre študentov kontaktova potenciálne firmy na spoluprácu z minulého roka príprava tréningov tvorba eventu pre Continental v Žiline podpis zmluvy s Alfa Bio, UMB + UKC

6


Finance SUMMARY -

vytvorili sme nový sheet na kontrolu fakturácie medzi LCèkami a projektami

-

tvorba LIC budgetu a závereèná správa z tejto konferencie

-

príprava na audit 19.11 audit plan na 90%, ktorý sa podarilo naplni, takže môžme aplikova ako poboèka na status A

-

registrácia na 2% z dane úètovné operácie a tracking budgetu

NEXT STEPS -

oprava a odstraòovanie nedostatkov vyplývajúcich z auditu a z chýb v úètovníctve z minulých rokov a doplnenie dokumentov, ktoré chýbajú

-

funkèné stretnutie, oprava úètovnej osnovy AIESEC Slovensko a následne preúètovanie celého roka na základe novej osnovy

-

úprava exchange zmluv, iniciatíva z národnej úrovne, kvôli potrebe odstránenia chýb a nedostatkov pre profesionálnejsie vystupovanie pred externým prostredím

-

príprava adekvátneho poolu grantov pre ïalšieho VP F, aby mohol tieto možnosti aplikova do LC planu na nový term.

7


SUMMARY -

Talent Management

HR audit - alokácia oldies do tímov, Performance Appraisals Evaluatin

-

príprava RCTM - JDs, teams, profiles

-

TLDs Training Day - príprava a kooperacia s NTT

-

príprava selection procesov

-

tvorba agendy LIC, flow sessions, message

-

príprava HR a logistika LIC - facilitatori, chair, OCP

-

selection procesy - intervia a assesment centra

-

zhodnocovanie prihlášok, pohovorov a AC, final selection aplikantov na LIC

-

príprava a následne tracking Probation Period

-

založenie Middle Management Teamu (TLDs +

ach TM v èísl brov na mem k ie è a k i l 24 ap ü to LIC elected s 7 1 ü PP ed after n n la p 5 ion 1 ü nt situat e r r u c s e 14 newi ü 33 TMP ü 13 TLP ü

Coordinators) -

zaistenie education flow for newies (tréningy na selling, @ produkty, CRM, my@net...)

-

tvorba "Legendary Competition in the ZOO"

-

zavedenie "Negotiation Tandem" v spolupráci s ICX a ER

-

tvorba Buddy System - promo, požiadavky, tracking, flow informácii

-

my@net stuff

-

Member Educational Cycle (MEC) solving - na lokalnej úrovni

-

úprava kritérií na získanie fullmembership status

-

riešenie tréningov od firiem s VP-ER

NEXT STEPS - fullmembership vo¾by - pridelenie plnoprávneho èlenstva uchádzaèom, ktorí splnia kritéria - úprava TLDs aplikaèiek, kritéria, + príprava TLDs volieb - tvorba agendy na jarné LIC+OPS v spolupráci s VP-OGX - tvorba recruit JDs (+poziadavky na uchadzacov) - participácia na ACs do EB 2012/2013

8


SUMMARY

OGX

-

príprava a realizácia recruitu

-

kompletne zrenovované OGX tabu¾ky

-

nový tracking pre EP buddies

-

participácia na Dòoch dobrovo¾níctva - promo stáží

-

zjednotené JD pre OGX team members

-

výberový proces pre aplikantov z jesenného recruitu, z èoho vznikli 3 raisy, z ktorých Miška Padúchová je momentálne aj novou èlenkou OGX teamu :)

-

promo stáží na Univerzitnom Dni Kariéry

-

prvý lokálny reintegraèný seminár pre returnees, bolo to ve¾mi príjemné stretnutie s pozitívnymi ohlasmi

-

exchange okienka na veèerníèkoch

-

tvorbe corporate pre OGX & ICX

-

v november sme sa venovali hlavne príprave konceptu, stratégie a realizácii pocket recruitu (event Internatioal Tour)

-

prerobienie archív OGX legislatívy v zmysle zoradenia a spreh¾adnenia foldrov so zmluvami

-

výberový procesom pre stážistov z pocket recruitu, boli uskutoènené 3 raisy + Dáška Va¾ková, exVP OGX

-

koncept a stratégia na jarný RCTM, vypustený dotazník pre študentov

-

postupné vytváranie LC2LC cooperations na budúce leto

NEXT STEPS -

jarný recruit, z ktorého oèakávame 50 aplikaèiek (40 raisov), keïže bude strategickejší, viac targeted a rozšírený aj na ïalšie univerzity a fakulty

-

príprava a realizácia 2 RCTM eventov

-

promo stáži vrámci BTC v Európe

-

agenda manažér na OPS – príprava

-

výberové procesy a matching

9


SUMMARY -

Communication

naplánovanie konceptu RCTM s VP OGX a VP TM a jeho realizácia

-

predåženie partnerstva s One rádiom + promo aktivity

-

zapojenie sa do Dni dobrovo¾níctva

-

vytváranie Fera s EB girls

-

Infomeeting – promo, logistika, HR

-

UDK- príprava promo stánku a promovanie

-

Leadership body corporate

-

promo materiály pre LIC

-

Pocet RCTM - príprava a realizácia spolu s OGX

-

Web management

-

my@net management

-

tvorba interných a externých promo materiálov

-

tvorba proposals pre potencionálne partnerstvá s VP ER

-

tvorba „Legendary competition ZOO“

-

selling media a RCTM partnerstiev

-

Vianoèné trhy a ich príprava

-

Christmas party tracking

-

plánovanie aktivít pre COM team + tracking

-

interná a externá komunikácia na poboèke

NEXT STEPS -

plán a stratégia jarného RCTM

-

realizácia RCTM v dvoch vlnách – rozšírenie pôsobenia

-

follow ups s potencionálnymi partnermi – RCTM partnerstvo

-

tvorba bulletinu a promo materiálov pre lokálnu konferenciu

-

RCTM eventy + BTC v Európe

-

Web management, social media promo

10


Wolves story Keï som sa z malého killera prepracoval na killer wolfa, rozhodol som sa, tak ako ostatní, že sa vydám na vlastnú cestu.Túlal som sa teda ako vlk samotár a snažil sa šíri Xchange ïalej po svete. No bol som zvyknutý pracova v tíme a toto samotárske túlanie svetom nebolo proste ono. Jednej noci, keï bol spln, som ako správny vlk zavyl na mesiac. No nieèo bolo iné. Ako odpoveï som zapoèul slabšie zavytie. Zavýjanie prišlo spoza môjho chrbta. Otoèil som sa a zbadal 5 menších vlkov. Pozerali na mòa a spýtali sa: "What are you doing here alone? Do you wanna help? Boli síce osamotené, ale nebáli sa a vyzerali odhodlane spravi nieèo so svojimi životmi, nieèo dosiahnu. Pozorne som si ich prehliadol a sa: "Do you wanna Xchange the life? Do you wanna Xchange the world?" Ako odpoveï som jednohlasne poèul: "Challenge accepted!" Rozhodol som sa teda, že ich zasvätím do tajov Xchangu a spolu vytvoríme tím ktorý sa bude snaži o zmenu. Za cie¾ sme si dali 3RA / 2MA a 1RE. Zaèali sme teda sellova a zamerali sme sa na sektor škôl. Bol som zase vo svojom živle a ostatní vlci sa zaèali ve¾mi rýchlo chyta tiež. Aj keï zo zaèiatku sa nás asi ¾udia báli, pretože aj keï sa im naša myšlienka páèila, vždy sa rozhodli si to premyslie a povedali, že sa môžeme ozva vo februári až marci. Neskôr sme zistil že treba zaèa aj matchova. Preto sme sa rozhodli rozdeli na dva podtímy a to: Selling Wolves a Matching Wolves. Po urèitej dobe sme prišli ako na ¾udí a zaèalo sa nám dari, èo sa týka sellingu. Oslovili sme 25 škôl z èoho sme mali 15 stretnutí. Po 2 mesiacoch sme dosiahli 2RA. Èo sa týka matchingu, tam sa nám až tak nedarilo a aj napriek 271 oslovením EPs sa nám match nepodaril. Na zaèiatku decembra sa však jeden vlk rozhodol že náš tím opustí a vidá sa na vlastnú cestu životom. Boli sme zarmútený, ale jeho rozhodnutie sme rešpektovali a vedeli sme že máme svoj cie¾, ktorý chceme dosiahnu. Teraz prišli Vianoce a my si pekne oddýchneme. Ale už teraz sme nachystaný v januári skoèi rovno do akcie. Január sa v našom tíme bude nies v znamení matchingu a BtC ale my sa

11


SHOUTERS SHOUTERS z tímu COM mali 4 rozdielne RESPO úlohy: Marek je web&graphics responsible, èiže sa staral o promo na internete, aiesec wiki, a graficky design promo materiálov, Ivan je PR responsible, èiže mal na starosti písanie èlánkov, ich uverejòovanie, stánky a nástenky AIESEC na fakultách. Grétka je media responsible, spolu s TLD a VP COMMS chodieva na stretnutia s reklamnými agentúrami za úèelom získania RCTM partnera. Mao je event responsible, je zodpovedný za manažovanie prevažne externých eventov. V rámci týchto úloh tím pracoval na viacerých projektoch, hneï po DARE rozbehol spolu s OGX kampaò na pocket recruitment, èo zakonèil eventom International Tour, ktorý bol úspešný, prišlo viac ¾udí ako sa plánovalo a ponuka stáží ich aj oslovila, i keï sa to automaticky nepretavilo do aplikaèky. Táto kampaò skonèila na konci novembra a splnila cie¾ v poète aplikaèiek. Tím sa potom venoval príprave a organizácii Vianoèných trhov na EF UMB a Xmas party. Popri tom rozbehol kampaò Ubytuj stážistu na sociálnej sieti /takže všetci lajkujte/ aj vo forme plagátov a ústnym podaním. Tím takisto pomohol pri propagácii projektu Bridge the Cultures, uverejnil pár èlánkov v èasopisoch /vrátane interview s našou LCP Baškou a Ivom/ a naèrtáva sa spolupráca s niektorými reklamnými agentúrami, ktorá sa bude dolaïova v januári. Èíselne Shouteri vykrièali do sveta 9 promo materiálov, k tomu 4 ïalšie v kyber priestore, 4 èlánky, 3 eventy a 20 oslovených reklamných agentúr. Všetko je na dobrej ceste k naplneniu koneèných cie¾ov, tím je super a má sa rád.

12


Bees Ak by som mala zhrnú svoj team, zaèala by som vetou, èas plynie ve¾mi rýchlo. Ani som si neuvedomila a už mám pred sebou posledné chvíle, kedy im môžem nieèo odovzda. Za posledné dva mesiace som spoznala 3 mladých ¾udí, ktorí majú vô¾u meni predovšetkým seba. Cesta k nim bola miestami nároèná a plná otáznikov, obèas sme sa popálili, no všetky fázy teamu máme za sebou a v tej najlepšej plánujeme zotrva aj naïalej. Prvé plody našej práce sa dostávajú do databázy a už pomaly zaèínajú bali kufre a my skáka od radosti, niektorí chytajú aj triašku :D Som rada, že sa tam všetci našli, vidia podstatu toho, èo robíme. Niekoho baví viac selection process a oprava jazykových testov, ako v škole :D Ini sa zase nájde pri kreative a info stánkoch, prezentovaní a lákaní na stáže. A nakopon pozícia match makera ako hlavného aktéra pri vymieòaní ANok a vysielaní EPs do vysnených krajín. By teamleadrom nie je také ¾ahké, nie je to také, ako vám povedia na tréningu, èo máte robi v prípade, že....Nedá sa to nauèi, treba vníma potreby iných a zároveò ma otvorené oèi a všíma si. Je to každodenný challenge, no o to lepší pocit, keï viete, že ¾udia, za ktorých ste zodpovední vás majú radi, tak isto aj svoju prácu a chcú dosahova stále väèšie výsledky.

13


Mako

Andulky a jeho krásavice :)

Poèas prvých 2 mesiacov sme zažili mnoho skvelých, ale aj zaujímavých callingov a meetingov. Vo firmách sme stretli ve¾akrát otvorených a ochotných ¾udí. Všetko to, spojené s potenciálom spoloèností, sme našli v 2 prípadoch. Vyzerá to nádejne a 2 firmy, ktoré našla Janka, s nami dúfame podpíšu v januári zmluvu. Máme za sebou už aj supercool celodenný teambuilding spojený s výletom pre našich stážistov v Bojniciach a jazdením na koòoch. Zaèali sme šiesti, no Marek ma bohužia¾ nechal v štychu a samého na 5 šikovných a ukecaných dievèat. Rozumieme si ale skvele, hádam aj baby majú rovnaký názor :). Ïakujem Miške za spo¾ahlivos, Janke za proaktívny prístup, Evke za neustálu chu zlepšova sa, Siske za vytrvalos aj v ažých momentoch a Majke za podporu, ktorú vnímam.

Do lietania!

14

LC newsletter BB  

LC newsletter 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you