Page 1

Moje dobrodružstvá s AIESEC

Kaèena Koláriková 25 rokov konzultant spoloènosti Accenture

Vypichnú len zopár vecí je ažké, ale najväèším prínosom sú také veci, ktoré v praxi èlovek využije najèastejšie. Takže je to najmä možnos zdokonali sa v prezentovaní, práce v tíme, komunikácie, spätnej väzby, plánovaní, èasového manažmentu, selfmanagementu, self-sellingu...

Èle

o v t ns

Pre mòa bolo tiež dôležité vyskúša si rôzne oblasti èinností, takže som získala pomerne dobrý preh¾ad o tom, èo chcem a èo nechcem robi. Skúsenosti z AIESEC mi tiež pomohli pri výbere do zamestnania. Sie kontaktov na ¾udí v rôznych firemných oblastiach a rôznych èastiach sveta dokážu by na nezaplatenie.

ž á t S

Mala som možnos ís na dve stáže, ktoré som vnímala ve¾mi rozdielne. Prvou bola polroèná stáž v Èíne, kde som v malom mesteèku uèila angliètinu. Pre svoju druhú stáž som si vybrala Taiwan. Napriek tomu, že som tam strávila len 8 týždòov, stal sa jedným z mojich najob¾úbenejších miest na svete. Stáž je skúsenos, ktorá dá študentom zážitky a priate¾ov na celý život. Tak ako AIESEC vo všeobecnosti.

Viac sa doèítaš na: www.aiesec.sk/bb

tvo ?

Po osobnej stránke mi dal množstvo zážitkov a priate¾ov. Èi už to bolo poèas aktívneho pôsobenia ako èlen poboèky BB alebo neskôr poèas stáží, mala som možnos stretnú ve¾a zaujímavých ¾udí z rôznych kútov sveta a zaži neopakovate¾né chvíle. Pár rokov dozadu by som neoèakávala, že budem uteka s Amerièankou, Brazílèankou, Austrálèankou a Taiwanèanom v tropickom lese pred zvedavými paviánmi. Alebo že budem vedie, že vyprážané morské koníky sú bez chuti,ale ove¾a lepšie sú škorpióny.

žs

Èo mi dal AIESEC do života....

“ Prvá vec, ktorú zamestnávatelia h¾adajú, sú „tie podstatné“ položky v CV. Neèudujte sa, keï sa vás recruiter o pár rokov opýta: „Èo ste robili popri škole?“

ude TVOJE dobr o d r u b é k A

Kačena a jej dobrodružstvá s AIESEC  

dorodružstvá s AIESEC

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you