Page 1

Základní škola Dr. E. Beneše Spolu se třídou 9.A Představuje

Angličtina a my brožuru, která nám pomůže s pochopení určitých témat angličtiny

1


Obsah Přítomný čas průběhový.......................................................................................................................... 2 Přítomný čas prostý ................................................................................................................................. 3 Present perfect: ....................................................................................................................................... 5 Past simple: ............................................................................................................................................. 6 Past continuous: ...................................................................................................................................... 7 Budoucí čas – Will ( …’ll go) ..................................................................................................................... 7 Frázová slovesa........................................................................................................................................ 8 Modální slovesa CAN a MUST ................................................................................................................ 9 Nepravidelna slovesa ............................................................................................................................ 11 Výslovnost ............................................................................................................................................. 12

Přítomný čas průběhový a) Vyjadřuje děj, který právě probíhá We are working (now). - Pracujeme (nyní). b)Vyjadřuje děj, který nemusí probíhat přímo v daném momentě She is speaking. - Ona mluví. c) Vyjadřuje téměř jistou budoucnost I' m leaving tomorrow. - Zítra odjíždím. Tvoření Přítomný čas průběhový se tvoří z přítomného času slovesa být (be) a příčestí přítomného. Časuje se pouze sloveso být. Podmět + be + příčestí přítomné Příčestí přítomné se tvoří z infinitivu přidáním koncovky -ing.

2


Infinitiv + ing work + ing = working Zápor Přidáním záporu not za sloveso být I' m not sitting. - Nesedím.

Otázka tvoření inverzí be + podmět + příčestí přítomné Am I sleeping? - Spím?

Přítomný čas prostý a) Vyjadřuje děj, který se pravidelně v přítomnosti opakuje Every morning I wake up. – Každé ráno vstávám. At six o‘clock i have dinner. – V šest hodin mám večeři. b) Vyjadřuje všeobecně platné skutečnosti, nebo postoje The sunrises on the east. – Slunce vychází na východ.

3


c) Vyjadřuje děj, který označuje charakteristickou, nebo dovednost podmětu He speaks English fluently. – Hovoří plynně anglicky. u sloves: - smyslového vnímání - SEE, HEAR, SMELL, TASTE, FEEL - určitých duševních pochodů - KNOW, UNDERSTAND, THINK, FORGET, BELIEVE, NOTICE, REMEMBER, MEAN, SUPPOSE, REALIZE, ADMIT, SEEM, HOPE - citových vztahů - CARE, WISH, WANT, LIKE, LOVE, FORGIVE, HATE, PREFER vyjadřujeme prostým přítomným časem i právě probíhající děj, protože tato slovesa ve svém všeobecném významu nemají průběhový čas! Tvoření sloveso v základním tvaru + dochází ke změně, ke slovesu se přidá koncovka -s, případně -es She getSup – Ona vstává. She studiES – Ona studuje. Zápor záporka NOT se přidává k pomocnému slovesu – v tomto případě don´t (do not) nebo ve 3. os. j.č. doesn´t (does not) I don´t get up – Já nevstávám. Otázka otázku tvoříme přidáním pomocného slovesa, tedy v přítomném čase prostém DO/Does. Does she get up? – Ona vstává ? Do I get up? – vstávám ?

4


Oznamovací věta Záporná věta Otázka

Present perfect: = Zkušenosti, událost má z minulosti následek nebo sama pokračuje do přítomnosti. → Since (od té doby), for (neboť), ever (někdy), never (nikdy), just (právě), recently (nedávno) Podmět + have/has + ed (3. tvar)… např. I have played football.

Podmět + not + ed… např. I have not (haven’t) played football.

Have/has + podmět + ed…? např. have I played football? 5


Past simple: = Děj v minulosti, který byl v určitou dobu ukončen. → ago (před), yesterday (včera), last week (minulý týden), last year (minulý rok)

a) Pravidelná slovesa: - Minulý čas prostý má u pravidelných sloves ve všech osobách stejný tvar. Tvoří se koncovkou -ed. Podmět + infinitiv + přípona - ed… např. I played football. They played football. Podmět + didn’t + infinitiv… např. I didn’t play football. They didn´t play football. Did +podmět + infinitiv…? např. Did I play football?

b) Nepravidelná slovesa: Nejdříve se musíte naučit nepravidelná slovesa!!! Podmět + sloveso v min. č + … Např. You broke arm.

Podmět + not + sloveso v infinit. +… Např. You did not (didn’t) break arm.

Did + podmět + sloveso v infinit. +… Např. Did you break arm?

6


Past continuous: = Vyjadřuje děj v minulosti, který probíhal po určitou dobu, byl přerušen nějakým jiným dějem. → when (když), while (zatímco) Podmět + was/were + ing… např. He was playing football. They were playing football. Podmět + not + ing… např. He was not (wasn´t) playing football. They were not (weren´t) playing football. Was/were + podmět + ing + … Např. Was I playing football? Were you playing football?

Budoucí čas – Will ( …’ll go) Nejčastějším způsobem vyjádření budoucnosti je vazba s pomocným slovesem will. Toto sloveso má pro všechny osoby stejný tvar a následuje za ním vždy základní tvar významového slovesa. I will go – Já půjdu you will go – Ty půjdeš He/She/it will go – půjde We will go – my půjdeme You will go – vy půjdete They will go – oni půjdou

7


Otázka: What will he do? – Co bude dělat? Will you help me? – Pomůžeš mi? Zápor: Za WILL se přidává NOT. I won’t be here tomorow. – Zítra tu nebudu She won’t like it. – Nebude se jí to líbit.

Frázová slovesa: Za plnovýznamové sloveso přidáme předložku, která změní celý význam slovesa. Například – Look for – hledat, Look at – dívat se Stoprocentní frázová slovesa - Jejich částice má vazbu pouze na sloveso a nikoliv předmět za ní. Např : take off the hat ('off' má vazbu se slovesem 'take', podstatné jméno 'hat' je předmětem slovesa) fill in the form ( částice se váže jen ke slovesu a vytváří tak význam „vyplnit“, podstatné jméno „from“ je předmětem tohoto slovesa.) Padesátiprocentní frázová slovesa - Druhou skupinou jsou slovesa, jejichž částice se částečně pojí se slovesem a částečně s předmětem věty. Např – Get off the bus - 'off' upravuje význam slovesa 'get' ale zároveň se jedná o předložku, a ta se pojí se slovem 'the bus'. Walk through the park – Zde je částice „through“ spíše předložka a the park je spíše předmětem předložkové vazby než předmětem slovesa.

Toto rozdělení je důležité pro používání správného slovosledu.

8


Modální slovesa CAN a MUST

Modální slovesa jsou pomocná slovesa, která mohou mít ve větě různý význam v závislosti na kontextu.

CAN - MOCI,UMĚT KLADNÉ VĚTY Podmět + can + významové sloveso v základním tvaru

Příklad:I can swim. (Umím plavat.)

ZÁPOR: Podmět + can + NOT + významové sloveso v základním tvaru

Příklad:I cannot swim. (Neumím plavat.) POZOR: Zápor modálního slovesa can píšeme dohromady:cannot=> can't

OTÁZKA: Can we work? (Můžem pracovat?)

Minulý čas slovesa CAN => COULD

9


minulý čas: I could swim (Uměl jsem plavat Budoucí čas slovesa CAN I will be able to do it. ( Budu to moci udělat)

POZOR: U modálního slovesa "can" se NEPŘIDÁVÁ "s" ve 3.tí osobě jednotného čísla. Sloveso can tedy zůstává v přítomném čase vždy ve stejném tvaru: can.

MUST – MUSET Sloveso MUST nejčastěji opisujeme vazbou HAVE TO + infinitiv, i když možností je více.

KLADNÉ VĚTY I must do it. (Musím to udělat) I have to do it.(musím to udělat)

vnitřní rozhodnutí vnější příčiny,nutnost

ZÁPOR: You must not tell anyone.Znamená zákaz,“nesmíš to nikumu říct“. We mustn’t be late.

OTÁZKA: What time must I come back? V kolik se musím vrátit?

10


Minulý čas I had to do it.

Musel jsem to udělat.

I did not have to do it (I didn’t have to…)

Musel jsem to udělat.

I did not need to do it. (I didn’t need to …)

Nemusel jsem to udělat.

Budoucí čas I will have to do it.

Budu to muset udělat.

He will have to do it. Bude to muset udělat. He won’t have to do it.

Nebude to muset udělat.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Anglick%C3%A1_mod%C3%A1ln%C3%AD_slovesa

Nepravidelna slovesa V klasické angličtině existuje téměř 300 nepravidelných sloves. V současné angličtině se z toho používá méně než jedna třetina. Některá anglická slovesa mají pravidelný i nepravidelný tvar. U nich platí, že v mluvené angličtině se spíše použije pravidelný tvar slovesa, v anglické literatuře a ve formální angličtině potom nepravidelný tvar slovesa. Pokud jde o nepravidelná slovesa, určitě není třeba zmiňovat že se je většinou učíte z tabulek se třemi základními tvary:

11


infinitive past simple - past participle = příčestí minulé (trpný tvar)

catalogue

catalog

travelling

traveling

cheque

check

aeroplane

airplane

= =

infinitiv čas

minulý

Výslovnost Existují různé druhy Angličtiny např.: Americká XAnglická

archaeology archeology colour

color

onour

honor

favourite favorite

analyse

analyze

paralyse paralyze

Angličtina se na rozdíl od češtiny jinak píše i čte. Je podobná němčině, protože pochází z germánských jazyků. Germánská slova mají přízvuk na začátku slova a u ostatních může být přízvuk kdekoliv přízvuk. Někdy podle přízvuku poznáme význam slova, které se jinak píše stejně. Písmeno

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Název

a

bee

cee

dee

e

ef

gee

aitch

i

jay

kay

el

em

Název (IPA)

ɛɪ

biː

siː

diː

ɛf

dʒiː

ɛɪtʃ

dʒɛɪ

kɛɪ

ɛl

ɛm

Písmeno

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Název

en

o

Pee

cue

ar

es

tee

u

vee

double u

ex

wye

zed

Název (IPA)

ɛn

əʊ

piː

kjuː

ɑːr

ɛs

tiː

juː

viː

dʌbl juː

ɛks

waɪ

zɛd

ZDROJE: Google.com http://www.grammar.cz/modal_verbs_A1.html http://skola.amoskadan.cz/s_aj/ajhtm/ag/ag10b01.htm http://www.helpforenglish.cz/article/2006061201-modalni-slovesa 12


http://www.nepravidelna-slovesa.cz/

13

Brochure  

English Brochure 4U.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you