Page 1


2

www.senkvice.org

Vážení spoluobčania! Pred nami sú Vianoce – najkrajšie sviatky a záver roka 2013.

Je to čas, kedy sa aspoň na chvíľu zastavíme, viac sa spoločne stretávame a zároveň sa zamýšľame nad svojimi úspechmi či zlyhaniami, radosťami či starosťami, nad svojimi skutkami či postojmi k svojim blízkym a širokému okoliu. Je to čas, ktorý znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí, určenia si nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka 2014 chceli zrealizovať v prospech našej obce. Dovoľte mi najprv sa Vám poďakovať za dôveru, ktorú ste mi kamih je to, čo práve držím v ruke, čo práve prežívam. Čas je dali vo voľbách do Bratislavského samosprávneho kraja. Vaša to, čo plynie ako rieka a my sme v nej ponorení. Nie sme pánmi podpora je pre mňa záväzok, ktorý si veľmi vážim. Taktiež sa času, ale sme pánmi okamihu. Okamih krok za krokom vkladáchcem poďakovať za pomoc a spoluprácu poslancom, prame do plynúceho času, aby sme ním naplnili dni, mesiace, roky covníkom Obecného úradu, spolkom, organizáciám, občianživota na ceste do večnosti. Teda sme slobodní v tom, čo s okaskym združeniam, učiteľom, žiakom, športovcom, kultúrnym mihom urobíme. Či ho naplníme dobrými skutkami lásky (napr. telesám a všetkým spoluobčanom, ktorí počas celého uplynudarčekom na Vianoce, konkrétnou službou blížnemu) alebo sa lého roka dokazovali, že im osud našej obce nie je ľahostajný, okamih rozhodneme zneužiť proti Bohu a blížnemu. ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k rozvoju spoločenského, V adventnom čase sa zamýšľame nad svojim konaním, čo vklakultúrneho i športového života našej obce, alebo ju úspešne dáme do času, ktorý plynie. Je to to dobré a osožné pre nás a pre reprezentovali. Všetky projekty, ktoré sme úspešne zrealizovali, blížnych? Vyhýbame sa zo všetkých síl tomu, čo by nám i druhým mohlo uškodiť? Sme kreatívni v konaní dobra? ktoré sme začali alebo naplánovali, prispejú k zveľadeniu naSme pánmi okamihu, ale Pánom času je Boh. Boh nám vyhradil šej obce a k zlepšeniu života nás všetkých. Tak ako doteraz, aj čas nášho života, môže to byť viac alebo menej rokov. Nezáleží naďalej sa budeme snažiť pracovať v záujme všetkých našich však na tom, koľko rokov žijeme, ale ako žijeme. Ako duchovnéobčanov. mu otcovi farnosti mi záleží na tom, aby ste tento čas, ktorý nám Na záver mi dovoľte, vážení spoluobčania, v mene svojom, Pán dáva, naozaj využili dobre, aby ste mali radosť nielen z Viavšetkých svojich spolupracovníkov a poslancov Obecného noc, ale aj z viery v Božieho Syna, ktorý sa narodil pre nás v čase, zastupiteľstva, popriať Vám pokojné prežitie vianočných pripojil sa k nám, aby kráčal s nami, aby sme cítili jeho blízkosť sviatkov a úspešný vstup do nového roka, veľa zdravia, šťastia, a nežnosť. A to Vám zo srdca prajem aj v nasledujúcom roku. osobných a pracovných úspechov. Váš duchovný otec Michal

O

Váš starosta Mgr. Peter Fitz

Čas a okamih

Bohoslužby vo Vianočnom období vo farskom kostole Sv. Anny 24. decembra (Štedrý deň)

7.00

25. decembra (Narodenie Pána)

24.00 (polnočná), 7.30, 10.00

26. decembra (Sv. Štefan)

7.30, 10.00

29. decembra (Nedeľa Svätej rodiny)

7.30, 10.00

31. decembra (Koniec starého roka)

15.00 (sv. omša zakončená ďakovnou koncoročnou pobožnosťou)

1. januára (Panny Márie, Bohorodičky)

7.30, 10.00

5. januára (Druhá nedeľa po Vianociach)

7.30, 10.00

6. januára (Zjavenie Pána)

7.30, 10.00

12. januára (Krst Pána) 7.30, 10.00 V nedeľu, 29. decembra o 15.00 Vás pozývame na vianočný koncert zboru Chorus angelicus, ktorý sa bude konať vo farskom kostole sv. Anny Dávame Vám do pozornosti novú webovú stránku farnosti Šenkvice www.senkvice.fara.sk. Nájdete na nej aktuálne oznamy, základné informácie o farnosti ako aj odkazy na kresťanské internetové stránky. Pripravil Michal Litavský

2


3

www.senkvice.org

Nová strecha na budove Materskej školy

O

bec Šenkvice v októbri 2013 zrealizovala opravu strechy na budove Materskej školy na Záhradnej ulici. Na budove bolo poškodené oplechovanie na atike a krytina, ktoré zničil silný vietor. Cez poškodenú krytinu prišlo k zatečeniu do interiéru škôlky. Týmto vznikol havarijný stav, ktorý bolo treba urýchlene riešiť. Obec Šenkvice na opravu strechy použila finančné prostriedky z rezervného fondu na riešenie havarijných situácií vo výške 13.157€ a verejným obstarávaním vybrala firmu KTV, s.r.o. Pezinok, ktorá zrealizovala potrebné stavebné práce na budove Materskej školy na Záhradnej ulici. Týmto vyslovujeme poďakovanie firme KTV, s.r.o. za urýchlené odstránenie poškodenia strechy na budove MŠ.

Obecné zastupiteľstvo v Šenkviciach v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a Uznesenia č. 5- V./OZ/2013 zo dňa 09.12.2013

v y h lasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Šenkvice na deň 20. 01. 2014.

JUDr. Artúr Soldán, prednosta OcÚ Šenkvice

Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra Obce Šenkvice: 1. Kvalifikačné predpoklady: - ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 2. Iné požiadavky: - minimálne 5-ročná prax, - znalosť legislatívy v samospráve, - riadiace a organizačne schopnosti, - znalosť práce s PC / Word, Excel, internet/, - morálna a občianska bezúhonnosť. 3. Požadované doklady: - výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, - kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, - ďalšie doklady preukazujúce osobnostné predpoklady, alebo špeciálne znalosti, - profesijný životopis, - informáciu o podnikaní, vykonávaní inej zárobkovej činnosti, členstve v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. - súhlas na použitie osobných údajov pre potreby voľby hlavného kontrolóra podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 4. Termín podania prihlášky: Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce písomnú prihlášku označenú heslom „Voľba hlavného kontrolóra obce – Neotvárať“ zašle na adresu Obecný úrad Šenkvice, Nám. G. Kolinoviča č. 5, 900 81 Šenkvice alebo osobne do podateľne Obecného úradu v Šenkviciach v uzatvorenej obálke do termínu 06. 01. 2014 do 15.30 hod. najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 20. 01. 2014. Každému kandidátovi na funkciu hlavného kontrolóra obce, ktorý splnil uvedené podmienky bude oznámený termín, čas a miesto voľby.

Bližšie informácie poskytne:

JUDr. Artúr Soldán, prednosta OcÚ Šenkvice, telefonicky na čísle: 033/6496311 (sekretariát OcÚ), príp. emailom: prednosta@senkvice.org

O

OcÚ

Stavebné pozemky na predaj!

bec Šenkvice oznamuje, že odpredáva pozemky v lokalite „Alej Sáry Patrície“ (lokalita medzi bývalým Ústavom vinohradníckym a ulicou Svätého Urbana), k.ú. Veľké Šenkvice, ktoré sú určené na zástavbu samostatne stojacich rodinných domov, a to formou obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva majetku. Všetky potrebné informácie a podklady je možné získať z podmienok obchodnej verejnej súťaže, ktoré sú k dispozícii na úradnej tabuli Obce Šenkvice, na sekretariáte OcÚ v Šenkviciach a na web stránke Obce Šenkvice: www.senkvice.org. OcÚ

UPOZORNENIE! Dane z nehnuteľností

V

ážení občania, blíži sa daňové obdobie pre podávanie daňových priznaní „Dane z nehnuteľností“ na rok 2014. Každý, kto mal zmenu skutočností pre vyrubenie dane je povinný podať daňové priznanie do 31.1.2014. Za zmenu sa považuje: kúpa, predaj, darovanie, dedenie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie. Nesplnenie si povinností je sankcionované podľa zákona. Upozorňujeme občanov – daňovníkov, že v zmysle zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 582/2004 Z.z. aj drobné stavby podliehajú dani z nehnuteľností. Za drobné stavby sa považujú šopy, altánky, rôzne prístrešky, letné kuchyne, prístavby, skleníky a podobne. Ak nemáte v daňových priznaniach tieto drobné stavby uvedené, ste povinní podať daňové priznanie do 31.1.2014. V roku 2014 bude prebiehať miestne zisťovanie a u koho sa zistia nezrovnalosti, bude pokutovaný v zmysle § 155 zák. č. 563/2009 Z. z. – daňový poriadok. Jarmila Maťusová referentka miestnych daní

UPOZORNENIE pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia

O

becný úrad v Šenkviciach upozorňuje všetky právnické a fyzické osoby podnikajúce v obci na povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania podľa zákona 478/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane ovzdušia a zákona 401/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov o poplatkoch za znečistenie ovzdušia. Zákon 401/1998 Z .z. § 6 Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu účinnosti odlučovacích zariadení. Za nesplnenie povinností uvedených v § 6 ods.4 a určených v rozhodnutí obce vydanom podľa § 6 ods. 6 uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu do 663,88 EUR. Malým zdrojom znečisťovania sú stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným výkonom do 0,2 MW. Jozefína Tichá, referent OcÚ

3


4

www.senkvice.org

R O Z P O Č E T

Bežné príjmy

Daňové príjmy Daňové príjmy za špecifické služby Nedaňové príjmy z podnikania Nedaňové príjmy – príjmy z vlastníctva Nedaňové príjmy – admin. a iné poplatky Nedaňové príjmy- úroky z vkladov Iné nedaňové príjmy Tuzemské bežné transfery Príspevky od subjektov verejnej správy

Bežné príjmy spolu:

Vlastné príjmy RO* Vlastné príjmy RO* Základnej školy

Vlastné príjmy RO* Materskej školy

Vlastné príjmy RO* spolu:

Kapitálové príjmy

Príjem z predaja majetku Tuzemské kapitálové granty a transfery

Kapitálové príjmy spolu:

Príjmové finančné operácie Prenes. fin. prostriedky RO*-ZŠ Prenesené fin. prostriedky RO*-MŠ Prevody z rezervného fondu Prevody z ostatných fondov

Príjmové finančné operácie spolu: Bežné výdavky Obecný úrad Stavebný úrad, ŽP* a CD* Finančná a rozpočtová oblasť Matrika a register obyvateľstva Evidencia obyvateľstva Voľby, sčítanie obyv., referendum Transakcie verejného dlhu Civilná obrana Ochrana pre požiarmi ROEP pozemkové úpravy Cestná doprava Oprava výtlkov z dotácie z ŠR Nakladanie s odpadmi Nádoby na separovaný odpad Nakladanie s odpadovými vodami Rozvoj bývania- byty Rozvoj obce a údržba Publicita o projekte Revitalizácia Verejné osvetlenie Športové služby - telocvičňa Budova Športového klubu Klub dôchodcov Knižnica Pamiatková starostlivosť Ostatné kultúrne služby a KIS Výdavky na hody - z dotácie z VÚC Vysielacie služby Domy smútku

4

NA ROKY 2014 – 2016 ( v eurách) 2013 Schválený rozpočet

1 018 500 103 970 0 76 901 160 575

300 2 100 410 877

0

2013 Očakávaná skutočnosť

1 073 492 106 185 11 958 76 903 164 046

650 6 117 639 549

35 647

2014 Návrh rozpočtu

1 088 300 106 077 0 76 901 160 575

400 3 000 471 588

0

2015 Návrh rozpočtu

1 088 300 106 077 0 76 901 160 575

400 3 000 492 132

0

2016 Návrh rozpočtu

1 088 300 106 077 0 76 901 160 575

400 3 000 517 232

0

1 773 223

2 114 547

1 906 841

1 927 385

1 952 485

2013 Schválený rozpočet 12 200 16 000

2013 Očakávaná skutočnosť 16 000 16 000

2014 Návrh rozpočtu 15 400 16 000

2015 Návrh rozpočtu 15 900 16 000

2016 Návrh rozpočtu 15 900 16 000

2013 Schválený rozpočet

2013 Očakávaná skutočnosť

2014 Návrh rozpočtu

2015 Návrh rozpočtu

2016 Návrh rozpočtu

28 200

0 76 800

76 800

32 000

84 428 103 000

187 428

31 400

0 286 748

31 900

286 748

0 0

31 900

0

0 0

0

2013

2013

2014

2015

Schválený rozpočet

0 0 0 0

Očakávaná skutočnosť 13 217 1 200 13 200 0

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu

27 617

0

0

0

2013 Schválený rozpočet 319 351 5 040 3 500 6 310 500 0 14 000 0 4 165 0 18 000 0 100 000 0 70 000 600 82 433 0 43 770 49 190 2 000 700 200 0 73 992 0 6 440 1 600

2013 Očakávaná skutočnosť 318 351 4 902 3 500 6 330 500 3 360 11 700 0 4 165 285 21 981 4 829 100 000 33 674 70 000 1 060 117 853 0 55 770 49 190 5 260 869 730 0 73 992 0 9 060 2 320

2014 Návrh rozpočtu 333 093 4 902 3 500 6 330 500 5 000 10 900 0 4 165 0 22 000 0 100 000 0 70 000 960 96 331 480 0 53 251 4 000 700 600 0 70 862 0 8 840 1 600

2015 Návrh rozpočtu 333 093 4 902 3 500 6 330 500 0 9 200 0 4 165 0 22 000 0 100 000 0 70 000 960 96 331 0 0 53 251 4 000 700 600 0 70 862 0 6 840 1 600

2016 Návrh rozpočtu 333 093 4 902 3 500 6 330 500 0 8 100 0 4 165 0 22 000 0 100 000 0 70 000 960 96 331 0 0 53 251 4 000 700 600 0 70 862 0 6 840 1 600

0

0 0 0 0

2016

0 0 0 0

Návrh rozpočtu

0 0 0 0


5

www.senkvice.org

Rekreácia a šport Materská škola Opatrovateľská služba Staroba - jubilanti Rozvoj zamestnanosti zdroj ŠR Rozvoj zamestnanosti vlastné zdroje Sociálna pomoc - hmotná núdza Sociálna pomoc - útulok

5 000 0 28 598 500 0 0 1 000 3 000

8 649 13 200 28 598 500 26 035 4 356 1 000 5 760

9 050 10 000 27 259 500 0 0 1 000 3 000

9 050 0 27 259 500 0 0 1 000 3 000

9 050 0 27 259 500 0 0 1 000 3 000

Medzisúčet – bežné výdavky:

839 889

987 779

848 823

829 643

828 543

Dotácia pre RO* spolu:

752 327

960 093

837 556

863 256

888 356

0

12 436

12 436

12 436

12 436

494 302 258 025

687 473 260 184

549 520 275 600

576 020 274 800

601 120 274 800

Dotácia pre ZŠ a MŠ na 5-% zvýš. platov RO* Základná škola RO* Materská škola so šk. jed. Kapitálové výdavky

2013 Schválený rozpočet

Verejný poriadok a bezpečnosť Miestne komunikácie a chodníky Nakladanie s odpadovými vodami Ochrana životného prostredia Rozvoj obce Revitalizácia centra obce - II. etapa Zásobovanie vodou Rekonštrukcia verejného osvetlenia Detské ihrisko Rekonštrukcia obecného rozhlasu Materská škola – kanalizačná prípojka Zákl. škola technické zhodnotenie - strecha Zákl. škola technické zhodnotenie plyn. kotolňa

Kapitálové výdavky spolu:

Výdavkové finančné operácie v € Splácanie istiny úveru na KD* Splácanie istiny úveru na pozemok Splácanie istiny úveru z EF*

Výdavkové finančné operácie spolu: Sumarizácia

v€

Bežné príjmy Vlastné príjmy RO* Bežné výdavky Bežné transfery pre RO*

Bežný rozpočet – rozdiel:

0 1 560 0 0 0 0 76 800 0 0 0 0 0

2013 Očakávaná skutočnosť 9 912 7 228 110 037 0 4 3 720 3 350 1 0 0 0 0

78 360

134 252

2014 Návrh rozpočtu

2015 Návrh rozpočtu

2016 Návrh rozpočtu

0 0 0 0 0 298 306 0 45 750 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 45 750 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 45 750 0 0 0 0

344 056

45 750

45 750

2013 Schválený rozpočet 38 102 13 390 44 040

2013 Očakávaná skutočnosť 38 102 13 390 44 040

2014 Návrh rozpočtu 38 102 13 390 44 040

2015 Návrh rozpočtu 22 215 13 390 44 040

2016 Návrh rozpočtu

79 645

57 430

2013 Schválený rozpočet 1 773 223 28 200 839 889 752 327

2013 Očakávaná skutočnosť 2 114 547 32 000 987 779 960 093

2014 Návrh rozpočtu 1 906 841 31 400 848 823 837 556

2015 Návrh rozpočtu 1 927 385 31 900 829 643 863 256

2016 Návrh rozpočtu 1 952 485 31 900 828 543 888 356

76 800 78 360 0

187 428 134 252 0

286 748 344 056 0

0 0 0

0 0 0

95 532

+209 207

Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky Kapitálové transfery pre RO*

95 532

+198 675

95 532

+251 862

+266 386

0 13 390 44 040

+267 486

Kapitálový rozpočet – rozdiel:

-1 560

+53 176

-57 308

-45 750

-45 750

Finančné operácie – rozdiel:

-95 532

-67 915

-95 532

-79 645

-57 430

+112 115

+183 936

+99 022

+140 991

+164 306

Príjmové finančné operácie Výdavkové finančné operácie

Hospodárenie celkom:

RO* rozpočtová organizácia FR* fond rezerv FRR* fond rozvoja

ŠR* zdroj štátny rozpočet

ZŠ* základná škola

0 95 532

CD* cestná doprava

27 617 95 532

0 -95 532

0 -79 645

0 -45 750

PK* prenesený výkon štátnej správy

ŽP* životné prostredie

ŠKD* školský klub detí MŠ* materská škola ŠJ* školská jedáleň

Dátum zverejnenia: 22.11.2013 Mgr. Peter Fitz, starosta Obce Šenkvice Kompletné znenie rozpočtu nájdete na www.senkvice.sk .

Spracovala: Olga Somorovská

5


6

www.senkvice.org

O čom sa rokovalo? V. riadne zasadnutie OZ, 09.12.2013 O Starosta obce predložil návrhy na V. úpravu rozpočtu Obce Šenkvice v roku 2013. V. úprava rozpočtu pozostávala z nasledovných úprav príjmov a výdavkov obce: Bežné príjmy – zvýšenie o 12 434€ na 2 115 397€ Daňové príjmy za špecifické služby – zvýšenie o 2 215€ na 106 185€, týka sa hlavne výberu poplatkov za komunálny odpad. Nedaňové príjmy – iné poplatky – zvýšenie o 3 121€ na 163 696€ (predaj nefunkčného nákladného vozidla do šrotu). Tuzemské transfery – zvýšenie transferov zo štátneho rozpočtu o 1 289€ na 640 749€. Sú tu premietnuté úpravy transferov zo štátneho rozpočtu na regionálne školstvo, vrátane úpravy dotácií na výmenu okien a telies ústredného kúrenia v Základnej škole a dotácie na Voľby do VÚC. Kapitálové príjmy – zníženie o 267 827€ na 187 428€ Projekt Revitalizácie centra obce – 2. etapa v hodnote 352 255€ bol so súhlasom Ministerstva pôdohospodárstva SR z technických dôvodov presunutý na realizáciu v jarných mesiacov r. 2014 – zníženie rozpočtu o 352 255 €. Príjem z predaja pozemkov – zvýšenie o 84 428€, t.j. cena za dva predané stavebné pozemky (Alej Sáry Patrície). Výdavky bežného rozpočtu obce – zníženie o 3 317€ na 987 779€ V znížení je premietnuté očakávané plnenie bežných výdavkov, ide najmä o presuny medzi položkami ekonomickej klasifikácie. Správa – zníženie o 4 000€ na 318 351€ Voľby do VÚC – zvýšenie o 3 360€ Nakladanie s odpadmi – zvýšenie o 1 684€, čo predstavuje spolufinancovanie nádob na separovaný odpad vo výške 5 % celkových nákladov. Rozvoj obce – zníženie o 480€ na 117 853€, to je zníženie o výdavky na publicitu projektu „Revitalizácie centra obce“, ktorý bude realizovaná v r. 2014. Budova Športového klubu na Domovine 55 – zníženie o 2 800€ na 5 260€. Obec chcela nakúpiť materiál na opravu sociálnych zariadení, realizácia bude až v r. 2014. Ostatné kultúrne služby – zníženie o 2 200€ na 73 992€ (materiálové vybavenie). Domy smútku – zvýšenie o 720€ na 2 320€ (materiál na opravu interiéru). Dotácie neziskovým organizáciám

6

– zvýšenie o 399€, t.j. o dotáciu pre občianske združenie SABUŽ Modra, ktoré poskytuje krúžkovú činnosť pre deti z našej obce. Dotácie pre rozpočtové organizácie – zníženie o 1 615€ na 961 293€ Upravujú sa dotácie zo štátneho rozpočtu pre rozpočtové organizácie, a to najmä normatívne prostriedky, vzdelávacie poukazy a príspevok na predškolskú výchovu podľa počtu detí k 15. 9. 2013, dotácia za mimoriadne výsledky detí, dotácie na výmenu okien a telies ústredného kúrenia v ZŠ, o dotáciu na 5%-né zvýšenie platov nepedagogických zamestnancov v regionálnom školstve a učiteľov materských škôl. Výdavky kapitálového rozpočtu – zníženie o 395 555€ na 134 252€ Miestne komunikácie – zníženie o 15 600€ na 7 228€. Plánované rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov budú realizované až v r. 2014. Ochrana životného prostredia – zníženie o 10 000€. Sanácia zosuvu svahu na Ružovej ul. bude riešená priamo Ministerstvom životného prostredia. Rozvoj obce – zníženie o 365 955€, a to o výdavky na realizáciu projektu Revitalizácie centra obce – II. etapa z dôvodu presunu realizácie projektu v r. 2014. Vodovod na ul. Glogovec – zníženie o 4 000€ na 3 350€. Stavbu vodovodu realizuje BVS a.s. Uvedenými presunmi obec rozpočtuje výsledok hospodárenia vo výške 183 586€. Poslanci schválili návrhy na V. úpravu rozpočtu Obce Šenkvice v roku 2013. O Prednosta OcÚ informoval poslancov o voľbe hlavného kontrolóra obce. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade

so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce, podľa osobitného zákona. Poslanci schválili vyhlásenie podmienok na voľbu hlavného kontrolóra Obce Šenkvice. OZ určuje dĺžku pracovného času 18.75 hodiny týždenne s 50% úväzkom. Poslanci určili deň konania voľby na 20.01.2014. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra Obce Šenkvice musí zaslať poštou alebo odovzdať osobne svoju písomnú prihlášku najneskôr dňa 06.01.2014 do 15.30 hod. na sekretariát OcÚ Šenkvice v zapečatenej obálke označenej „Prihláška na voľbu do funkcie hlavného kontrolóra Obce Šenkvice.“ Poslanci schválili požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra. OZ menuje komisiu na otváranie doručených obálok pred uskutočnením voľby v zložení JUDr. Drahomír Tomčo, Jaromír Augustinič, Peter Červenka a Ing. Ľubomíra Kakalíková, CSc. Voľby na funkciu hlavného kontrolóra budú priame s tajným hlasovaním; najneskôr v deň konania volieb OZ schváli komisiu, ktorej úlohou bude sčítať odovzdané hlasovacie lístky; hlasovací lístok musí byť opatrený úradnou pečiatkou a podpisom starostu. Samotnému aktu volieb bude predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov v deň konania volieb. Po skončení prezentácie kandidátov sa uskutoční 1. kolo volieb. Na zvolenie hlavného kontrolóra v 1. kole je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých poslancov OZ (t.j. min. 6 platných hlasov). Ak ani jeden z kandidátov nezíska v 1. kole voľby nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov OZ, ešte na tej istej schôdzi sa vykoná 2. kolo voľby, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v 1. kole voľby získali najväčší počet platných hlasov; v prípade rovnosti do 2. kola postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V 2. kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v 2. kole voľby sa rozhodne žrebom. V prípade, že sa prihlási len jeden kandidát a nebude zvolený v 1. kole, OZ vyhlási nové voľby. O Poslanci schválili VZN Obce Šenkvice č. 2/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Šenkvice.

O Starosta obce predložil návrh rozpočtu obce na roky 2014 – 2016. Uviedol, že rozpočet na rok 2014 je zostavený už s predpokladom zvýšenia výnosu dane z príjmov na r. 2014 o 1,6 % oproti roku 2013. Rozpočet na rok 2014 je zostavený ako prebytkový v hodnote 99 022€. Návrh tvorby programového rozpočtu vychádza z potrieb obce pre obdobie rokov 2014 – 2016, ako aj z analýzy vývoja napĺňania rozpočtu v minulých rokoch a spracovaného kvalifikovaného odhadu a predpokladu vývoja rozpočtu v roku 2014. Pri analýze prekladaného materiálu sa javí naďalej ako rizikový výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve. Spracovateľ sa však opieral pri zostavovaní rozpočtu o predpokladané a konzultované odhady zverejnené štátnymi orgánmi Slovenskej republiky. Napĺňanie príjmovej časti rozpočtu počíta aj s odhaľovaním vlastných rezerv dôslednejším plnením rozpočtu v oblasti miestnych daní. V nasledujúcich rokoch musí obec klásť naďalej dôraz na efektívnosť výberu daní a pohľadávok vyplývajúcich z daňových nedoplatkov. Hlavný kontrolór obce Šenkvice PhDr. Viliam Kukumberg odporučil OZ predložený materiál návrhu viacročného rozpočtu na roky 2014 – 2016 schváliť. Následne poslanci schválili návrh rozpočtu obce na roky 2014 – 2016. OZ vzalo na vedomie rozpočet na roky 2015 a 2016 a schválilo programový rozpočet výdavkov na rok 2014. O Poslanci schválili Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ Vinohradská ul. za školský rok 2012/2013, vypracovanú riaditeľkou ZŠ Mgr. Dagmar Brunovskou. O Poslanci schválili Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti v MŠ Horná ul. za školský rok 2013/2013, ktorú vypracovala riaditeľka MŠ Mgr. Monika Khúlová. Zamerala sa na predstavenie aktivít, výsledkov, podmienok a plánov a zároveň oboznámila poslancov s údajmi o počte detí v MŠ. O OZ vzalo na vedomie Informáciu o bezpečnostnej situácii v Obci Šenkvice v roku 2013. O Informáciu o zabezpečení zimnej údržby na obdobie roku 2013/2014 predložil zástupca starostu Peter Červenka, ktorý informoval, že na základe schváleného rozpočtu na rok 2013 boli vyčlenené finančné prostriedky na zabezpečenie zimnej údržby pre obdo-


7

www.senkvice.org

bie roku 2013/2014. Ďalej informoval, že zimná údržba zahŕňa údržbu ciest v správe obce, chodníky, lávky, verejné priestranstvá, obecné objekty a námestia a je zameraná na odhŕňanie snehu a odstraňovanie zľadovatených povrchov ciest a chodníkov v správe obce (posypom). Zástupca starostu zároveň dodal, že zimnú údržbu zabezpečuje obec zamestnancami obce bez pohotovostnej služby, ale v prípade potreby bude zabezpečená aj pohotovosť. Odhŕňanie snehu a posyp miestnych komunikácií bude zabezpečený vlastnou činnosťou a v prípade potreby aj dodávateľsky (Poľnohospodárskym družstvom a p. Zmajkovičom) a posyp komunikácií je zabezpečený posypovou soľou, ktorú dodala spoločnosť A.S.A Trnava v množstve 20t, pričom cena za 1t je 94€. Zabezpečený je aj posypový materiál – makadam v množstve 60t, pričom cena za 1t je 5,98€. Uvedené zabezpečenie posypového materiálu bolo vykonané v rámci prieskumu trhu a celkové náklady za posypový materiál sú vo výške cca 3.120,57€. O Poslanci vzali na vedomie Informáciu o činnosti KIS za rok 2013 a návrh rámcového programu na rok 2014. O Poslanci vzali na vedomie Správu o činnosti a hospodárení opatrovateľskej služby v Obci Šenkvice za rok 2013. O Poslanci schválili uzatvorenie zmluvy o zriadení vecných bremien so spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. Povinným z vecného bremena je Obec Šenkvice, oprávneným je Západoslovenská distribučná, a.s., zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Predmetom vecného bremena sú zaťažené nehnuteľnosti – pozemky v k. ú. Veľké Šenkvice, lokalita Lúčna ul. Finančná hodnota vecného bremena je bezodplatne a doba trvania je neurčitá. Účelom vecného bremena je a) zriadenie a uloženie elektroenergetickej stavby a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom oprávnenými a ním poverenými osobami; b) užívanie, prevádzkovanie, údržba, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávnenými a ním poverenými osobami. O Poslanci schválili vzájomnú zámenou pozemkov vo vlastníctve účastníka č. 1 – Obec Šenkvice a účastníka č. 2 – Róbert Vincze s manželkou Editou Vinczeovou. Predmetom prevodu je zámena nehnuteľností na-

chádzajúcich sa v obci Šenkvice, lokalita Cintorínska ul., spolu vo výmere 20 m² (manželia Vinczeoví) a 21 m² (Obec Šenkvice). Finančná odplata bola stanovená bez finančného vyrovnania. Účelom je vysporiadanie pozemku pod časťou nehnuteľnosti (dielňa) vo vlastníctve Róberta Vinczeho s manželkou a pozemku, ktorý vytvára dvor – priľahlú plochu k pozemku, na ktorom je stavba rodinnému domu vo vlastníctve Róberta Vinczeho s manželkou, ktoré navrhovatelia dlhodobo užívajú a zo strany Obec Šenkvice nadobudnutie vlastníctva k pozemku, ktorý vytvára rozšírenie miestnej komunikácie na Cintorínskej ulici v Šenkviciach. Toto uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov podľa zásady osobitného zreteľa. O Prednosta OcÚ informoval poslancov o uzatvorených nájomných zmluvách – Zmluva o nájme nebytových priestorov na Školskej ulici č. 1 v Šenkviciach zo dňa 25.10.2013 s nájomcom Martinom Lančaričom, Reštaurácia Milka, za účelom prevádzky bufetu (počas futbalových zápasov Interligy). Zmluva je na dobu určitú odo dňa 01.11.2013 do 31.03.2014. Predmetom nájmu je nebytový priestor na prízemí budovy telocvične – miestnosť – bufet s príručným skladom. Nájomca užíva predmetné priestory ako prevádzku bufetu počas futbalových zápasov Interligy. Výška nájomného za celý predmet nájmu a dobu nájmu je v sume 150€. Poslanci vzali informáciu na vedomie. O Prednosta OcÚ oboznámil poslancov so skutočnosťou, že spoločnosť BBM Group s.r.o. požiadala listom zo dňa 23.10.2013 o odkúpenie pozemku o výmere 547 m² a stavby, súpisné číslo 19 k. ú. Veľké Šenkvice, lokalita Chorvátska ul., postavenej na predmetnej parcele. Spoločnosť v žiadosti navrhla, že bude akceptovať cenu, ktorá bude stanovená znaleckým posudkom. Prednosta OcÚ avšak pripomenul, že v súčasnosti Obec Šenkvice prenajíma predmetný pozemok a budovu spoločnosti Framipek s.r.o. za účelom skladu pomocného materiálu, surovín do výroby a sušiareň pečiva, na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov na ulici Chorvátska č. 3 v Šenkviciach, ktorá bola uzatvorená dňa 30.12.2009. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov. Prednosta OcÚ informoval, že Obec Šenkvice zverejnila oznámenie prerokovávania zámeru budúceho predaja nehnuteľností na svojej úradnej tabuli a na internetovej stránke. Majetková komisia OZ neodporúča schváliť predaj nehnuteľností, nakoľko sa jedná o veľmi výhodne situovaný pozemok, ktorý v budúcnosti môže byť upotrebený pre investičné činnosti obce. Poslanci hlasovaním neodsúhlasili predaj nehnuteľností. O OcÚ vyhlásil dňa 22.10.2013 výbe-

rové konanie na nájom predmetných nebytových priestorov. V uvedenom prvom kole výberového konania Obecný úrad v Šenkviciach do termínu 06.11.2013 nezaevidoval ani jednu žiadosť o prenájom predmetných nebytových priestorov. Následne Obecný úrad v Šenkviciach opätovne vyhlásil dňa 07.11.2013 výberové konanie na nájom predmetných nebytových priestorov. V druhom kole výberového konania boli predložené dve žiadosti o nájom. Preskúmaním a vyhodnotením doručených žiadostí o prenájom sa zaoberala zriadená komisia, ktorá sa konala dňa 26.11.2013. Komisia vyhodnotila ponuku neziskovej organizácie Charita Modra, n.o. ako najvýhodnejšiu, pretože nezisková organizácia Charita Modra, n.o. predložila najvyššiu výšku mesačného nájmu. Poslanci schválili nájom nebytových priestorov v polyfunkčnej budove zdravotného strediska na Vinohradskej ulici – miestnosť č. 12 o výmere 18,3 m² na prízemí budovy. Nájomné je 63,40 € mesačne za celý predmet nájmu, t.j. 41,57 €/m² ročne. Popri nájomnom uhradí nájomca prenajímateľovi i služby na prevádzkové náklady (elektrická energia, vykurovanie, vodné a stočné, odvoz smetia, upratovanie spoločných priestorov). Doba nájmu je na dobu neurčitú, od 01.01.2014. Účelom nájmu sú kancelárske priestory za účelom poskytovania poradenských služieb a dispečingu. O Starosta obce predstavil zmeny a doplnky územného plánu obce Šenkvice. OZ schválilo 1. Územný plán obce Šenkvice – Zmeny a doplnky č.1/2013. 2. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní ÚPN obce Šenkvice – Zmeny a doplnky č.1/2013. 3. VZN obce Šenkvice č. 3/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie ÚPN obce Šenkvice – Zmeny a doplnky č. 1/2013 s účinnosťou od 25.12.2013. O Starosta obce predložil bod programu rokovania – Vyhlásenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov v lokalite „Alej Sáry-Patrície“. Starosta informoval, informoval, že v rámci predchádzajúcej obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva majetku vyhlásenej dňa 30.09.2013 sa podarilo obci Šenkvice zrealizovať predaj dvoch pozemkov z celkového počtu desiatich stavebných pozemkov určených na zástavbu samostatne stojacich rodinných domov. Z rokovania rozšírenej rady OZ, ktorá sa konala dňa 02.12.2013 vyplynulo, že je potrebné pokračovať v ponuke predaja predmetných pozemkov následnou obchodnou verejnou súťažou. Poslanci schválili predaj majetku Obce Šenkvice – pozemkov v lokalite Vištuc-

ká ul. spolu s podmienkami obchodnej verejnej súťaže a znenie návrhu znenia kúpnej zmluvy. O Starosta uviedol, že úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR dňa 28.10.2013 rozhodol o maximálnej cene za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou v Obci Šenkvice na rok 2014 vo výške 0.8718 €/m3. Doteraz bola cena stočného 0,8340 €/m3. Rozdiel oproti cene v roku 2013 je zvýšenie sumy za m3 (sadzba za odvedenie a čistenie odpadovej vody) vo výške 0,0378 eur. Poslanci odsúhlasili cenu stočného v Obci Šenkvice vo výške 0.8718 €/m3 s účinnosťou od 01.01.2014. INTERPELÁCIE POSLANCOV V zmysle rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach JUDr. Drahomír Tomčo písomne doručil interpelácie, na ktoré dostane písomnú odpoveď. Následné interpelácie poslancov: Jaromír Augustinič Podnety: - dopravné značenie pri základnej škole nie je veľmi účinné, - bolo by vhodné vybudovať chodník na Nádražnej ulici medzi budovou železničnej stanice ku križovatke v smere na Vištuk. Odpoveď starostu Dopravná situácia pri Základnej škole na Vinohradskej ulici je každé ráno veľmi zložitá, pričom aj škola pristupuje k aktívnemu riešeniu, pretože prostredníctvom žiakov neustále apeluje na rodičov, aby neparkovali ráno pred vchodom do školy a nesťažovali tak prejazd iných áut na Vinohradskej ulici. Ing. Ľubomíra Kakalíková, CSc. Podnety: - pri železničnej stanici je potrebné vybudovať viacero parkovacích miest, pretože ich kapacita je v súčasnosti nedostatočná, - je potrebné apelovať na BVS a.s., aby zabezpečila výmenu azbestového potrubia rozvodu vody v smere z Pezinka do Šenkvíc, - treba vybudovať riadny chodník na Chorvátskej ulici, - bolo by dobré zvážiť posunutie autobusovej zastávky na Chorvátskej ulici ďalej od chodníka, pretože je umiestnená veľmi pri ceste, a tým môže byť nebezpečná pre čakajúcich na autobus. Odpoveď starostu Uvedené námety na riešenie parkovacích miest a vybudovanie chodníka pri železničnej stanici prednesieme vedeniu ŽSR a budeme sa snažiť nájsť vhodné riešenie situácie. Mgr. Branislav Bartoš Podnety: - na ulici Jagned sa v ceste prepadáva

7


8 kanál, -uprostred chodníka smerom k prechodu na železničnú stanicu je prepadnutý kanalizačný poklop. Odpoveď zástupcu starostu Kanalizačný poklop na ulici Jagned sa už opravuje a zabezpečíme opravu i druhého poklopu. Ing. Martin Stránsky Podnet: - podjazd pod železničnou traťou na Modranskej ulici stále nie je osvetlený a tým je nebezpečný hlavne pre chodcov. Odpoveď starostu Obec Šenkvice už viacnásobne vyzývala ŽSR, aby odstránili nedostatky verejného osvetlenie v danej lokalite, pre ktoré nie je možné spustiť osvetlenie do užívania. Opätovne vyzveme vedenie tejto spoločnosti k náprave situácie. Vladimír Granec Podnet: - pri železničnej stanici v daždivom období je veľmi znečistená cesta, čo je spôsobené autami, ktoré zabezpečujú nakládku surovín do vagónov. Odpoveď starostu Uvedenú pripomienku budeme riešiť so ŽSR a firmami vykonávajúcimi túto činnosť. Ing. Ladislav Augustinič Podnet: - Mesto Modra v súčasnosti otvorilo územný plán mesta, preto by bolo vhodné oboznámiť sa s predkladanými zámermi v rámci územného plánu a vhodne na ne reagovať. Odpoveď starostu Ďakujeme za upozornenie, budeme sa touto otázkou zaoberať. Na základe Zápisnice zo zasadnutia OZ v Šenkviciach dňa 9.12.2013 spracovala: Ing. Zuzana Somorovská. Kompletné znenie zápisnice nájdete na www.senkvice.org .

BLESKOVKY ZO ZASTUPITEĽSTVA VZN Obce Šenkvice č. 2/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom Prednosta OcÚ predložil poslancom návrh VZN Obce Šenkvice č. 2/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Šenkvice. Uviedol, že Obec Šenkvice má v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi v obci prijaté Všeobecne záväzné nariadenie pod číslom 2/1997, ktoré v súčasnom ob-

8

www.senkvice.org dobí nezodpovedá platnej legislatíve v oblasti nakladania s odpadmi. Obec Šenkvice pristúpilo k vypracovaniu nového VZN z nasledovných dôvodov: 1. Novela zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch účinná od 1.1.2013. Novela zákona okrem iného zmenila aj znenie ust. § 39 zákona o odpadoch (nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi), zaviedla nové pojmy a upravila povinnosti obcí zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre ustanovené zložky. Významná zmena nastala najmä pre zložku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu vrátane biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu. Novela zákona o odpadoch ustanovila, že od 1.1.2013: a) Prevádzkovatelia kuchýň sú povinní zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého sú pôvodcom. Podrobnosti rieši nové VZN. b) Obec má zodpovednosť za triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, ktorý vzniká v domácnostiach fyzických osôb. Obec je teda od 1.1.2013 povinná zabezpečovať nielen vykonávanie triedeného zberu papiera, plastov, kovov a skla (triedený zber týchto zložiek bol povinnosťou vyplývajúcou už v predchádzajúcej právnej úprave), ale má povinnosť vykonávať aj triedený zber BRKO z domácností fyzických osôb. Novela zákona o odpadoch však pre obce zaviedla možnosť výnimky a dôvody nezavedenia triedeného zberu BRKO od fyzických osôb sú podrobne uvedené v predkladanom VZN (v našom prípade ide o ekonomickú neúnosnosť, pretože náklady na nakladanie s komunálnym odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50% zo zákonom ustanovenej hornej hranice miestneho poplatku). 2. Úprava prevádzky zberného dvora na ulici Jagned. 3. Úprava podrobností o triedenom zbere komunálnych odpadov. V predkladanom návrhu VZN obec Šenkvice upravila podrobnosti o triedenom zbere papiera, plastov, skla, kovov, tetrapakových obalov a textilu, ktoré vyplynuli z praktických skúseností pri vykonávaní triedeného zberu. 4. Zmena vrecového systému triedeného zberu na zber prostredníctvom zberných nádob od 1.1.2014 v rodinných domoch. Z dôvodu zosúladenia systému triedeného zberu, vytvorenia rovnakých podmienok pre triedený zber komunálnych odpadov pre všetkých občanov obce a najmä z dôvodu očakávaného zvýšeného množstva vyse-

parovaných odpadov bude vrecový spôsob zberu v rodinných domoch nápadu priestupkov v celom obvode nahradený postupne v priebehu roka OO PZ Modra. 2014 zberom prostredníctvom zberČo sa týka preventívnych aktivít a ných nádob. práce s mládežou, tak ako v predchádzajúcich rokoch i v roku 2013 policajt z OO PZ Modra vykonáva na ZŠ v Šenkviciach s piatakmi projekt Prezídia PZ „Správaj sa normálne!“. Spolupráca s Obecným úradom je na štandardnej úrovni a bezproblémová. Obvodné oddelenie PZ Modra sa podieľalo na plnení úloh na úseku ochrany verejného poriadku v mieste konania MajPoslancom ju predložil starosta obce. strovstiev sveta v motokrose a taktiež Uviedol, že v súčasnosti z dôvodu zamedzovaniu páchania trestných zvyšovania bezpečnosti práve prebie- činov a priestupkov formou bezpečha realizácia nového kamerového nostného opatrenia, čo v plnom rozsystému monitorovania Námestia sahu splnilo svoj cieľ. Spolupráca bola Gabriela Kolinoviča a cintorína na- vykonaná i počas konania procesie ako chádzajúceho sa na Cintorínskej i lampiónového pochodu v obci, kde ulici. Predmetnú správu vypracoval bol vykonaný dohľad nad bezpečnosriaditeľ OO PZ Modra npor. Mgr. Pavol ťou a plynulosťou cestnej premávky. Juran. Stručne hodnotí bezpečnostnú situáciu v obci Šenkvice za obdobie od Počty spáchaných trestných činov, ale 1.1.2013 do 25.11.2013: aj priestupkov sa pohybujú približne Služobný obvod OO PZ Modra tvorí 11 na rovnakej úrovni ako v roku 2012. obcí a mesto Modra, obec Šenkvice, čo Bezpečnostná situácia v obci Šenkvice do počtu obyvateľov je najväčšia obec je v rámci služobného obvodu OO PZ v obvode OO PZ Modra. Modra dobrá a v sledovanom období Na Obvodné oddelenie PZ v Modre roku 2013 stabilizovaná. bolo za uvedené obdobie prijatých alebo vyhľadaných 25 skutkov o sku- Spracovala Ing. Zuzana Somorovská točnostiach nasvedčujúcich tomu, podľa zápisnice zo Zasadnutia OZ že bol spáchaný trestný čin, ktorý sa v Šenkviciach dňa 09.12.2013. stal katastri obce Šenkvice. Oproti minulému roku je to štatistický nárast o 3 trestné činy. Prevažná časť týchto skutkov spadá pod majetkovú kriminalitu, čo spolu predstavuje 17 trestných činov. Z toho boli 3 krádeže motorových vozidiel, 3 poškodzovania Obec Šenkvice sa rozhodla maxicudzej veci, 2 podvody, 1 neoprávnemalizovať vyseparované množstvo né podnikanie, 1 poškodenie verejne druhotných surovín a znížiť podiel prospešného zariadenia, 4 krádeže vlámaním. Vyskytli sa taktiež trestné činy komunálneho odpadu v domácnos– 1 ohrozenie pod vplyvom návykovej tiach a firmách na celkovom množlátky, 2 ublíženia na zdraví. Podiel kri- stve odpadu, ktorý sa produkuje v minality v tejto časti obvodu je len 8 % obci v prospech zvýšenia objemu z celkového nápadu trestných činov v separovaného odpadu. územnom obvode OO PZ Modra, čo je Z tohto dôvodu sme za aktívnej spolupráce s firmou .A.S.A. Trnava, podpriemerná hodnota.

Informácia o bezpečnostnej situácii v obci Šenkvice v roku 2013

Zavedenie separovaného zberu

Na úseku priestupkov OO PZ Modra od začiatku roku 2013 prijalo alebo bolo vyhľadaných celkovo 50 priestupkov, ku ktorým prišlo v obci Šenkvice. V najväčšej miere v sledovanom období prevažujú priestupky proti občianskemu spolunažívaniu – drobné ublíženie na zdraví, schválnosti, hrubé správanie – 25 a priestupky proti majetku – 20. K ich páchaniu prichádza na území celej obce. K najčastejším, tak ako aj po minulé roky, patria krádeže dokladov, vecí z neuzamknutých vozidiel, poškodzovanie vozidiel. V Šenkviciach boli spáchané i 4 priestupky proti verejnému poriadku a 1 na úseku ochrany životného prostredia. Podiel nápadu priestupkov spáchaných v obci Šenkvice tvorí 14 % z celkového

spol. s r.o. vypracovali projekt na zavedenie separovaného zberu formou 120 l kontajnerov, ktorý sme dňa 01. 07. 2013 zaslali na Recyklačný fond. Recyklačný fond je neštátny účelový fond, zriadený 1. júla 2001 zákonom č. 223/2001 Z. z., ktorý zhromažďuje finančné prostriedky dovozcov a výrobcov komodít, povinných platiť príspevky v zmysle tohto zákona. Jeho hlavnou funkciou je z vyzbieraných finančných prostriedkov podporovať formou dotácií a úverov projekty zakladajúce a rozvíjajúce triedený zber a zhodnotenie odpadov začlenených do kategórií komodít v zmysle tohto zákona a členenia fondu. Ďalšou funkciou


9

www.senkvice.org je finančná podpora obciam a ich združeniam za separovanie odpadu a jeho odovzdávanie na ďalšie zhodnotenie. Po vypracovaní projektu sme požiadali Recyklačný fond o poskytnutie dotácie na zakúpenie nových 120 l zberných nádob do domácností v obci Šenkvice /1 ks na papier, 1 ks na plasty a tetrapaky/. Dňa 09. 09. 2013 bolo Obci Šenkvice oznámené, že Recyklačný fond SR vyhovel našej žiadosti a poskytol dotáciu na zakúpenie nových zberných nádob v celkovej výške 31.990€. Cieľom obce je viesť občanov k ekologickej a environmentálnej uvedomelosti a zvýšeniu záujmu /najmä u mladšej generácii/ o zdravé životné prostredie, ktoré sa dá dosiahnuť najmä cestou čo najväčšej miery separácie odpadov vznikajúcich v domácnostiach a firmách, určených na následnú recykláciu na úkor komunálneho odpadu, ktorý je potrebné skládkovať, čím sa nadmerne zaťažuje životné prostredie. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli vrecový zber nahradiť systémom dvoch 120 litrových zberných nádob. Do prvej nádoby bude patriť papier, do druhej nádoby plasty a tetrapaky. Nádoby budú aj farebne odlíšené – na plasty v žltej farbe na papier v modrej farbe. Zároveň chceme podporiť zber druhotných surovín v Obci Šenkvice, a to dokúpeným kontajnerov na zber skla. (zvony na zber skla). Zvony budú umiestnené na nové stojiská v obci. Dotácia z Recyklačného fondu je tiež určená na dokúpenie veľkokapacitného kontajnera na zberný dvor na ulici Jagned, ktorý bude určený na okenné a iné tabuľové sklo. Zakúpenie nových 120 l zberných nádob zvýši komfort obyvateľov pri separovaní odpadov, nakoľko s plastovými zbernými nádobami sa lepšie manipuluje a majú väčšiu kapacitu ako pôvodné vrecia. Zároveň sa eliminujú náklady na nákup plastových vriec, zvýšením objemu separácie sa zníži množstvo odpadu ukladaného na skládke a tým sa aj znížia náklady – poplatky obce za skládkovanie. V prípade nárastu vytriedených druhotných surovín sa zvýši možný príjem obce z nárokovateľných príspevkov Recyklačného fondu a príde aj k zníženiu výdavkov obce za likvidáciu divokých nepovolených skládok. V súčasnom období prebieha verejné obstarávanie na výber dodávateľa pre 120 l zberné nádoby. JUDr. Artúr Soldán, prednosta OcÚ Šenkvice

Vážení občania, chceli by sme Vám dať do pozornosti nutnosť separácie odpadov. Separovaný odpad neskončí na skládke odpadov, ale je ďalej spracovávaný, čím sa šetrí životné prostredie. Taktiež separáciou sa znižuje množstvo komunálneho odpadu, čiže sa znižujú náklady na ich vývoz a likvidáciu. Poplatok za vývoz a likvidáciu odpadu v roku 2014 je 21 € (na osobu). Tiež sa dá znížiť množstvo komunálneho odpadu vyhodeného do kontajnera v rodinných domoch kompostovaním. Kompostovať je možné všetky organické látky, okrem tých, ktoré sú chemicky ošetrené a napadnuté chorobami. Zvyšky varených jedál a potraviny by nemali byť dávané do kompostu vo veľkých množstvách, pretože lákajú rôzne zvieratá a skoro podliehajú skazeniu a potom nepríjemne zapáchajú. To je možné odstrániť zmiešaním s väčším množstvom suchého, savého

materiálu. Ideálna je mnohoraká zmes najrozličnejších materiálov, ktorú je potrebné vhodne upraviť (podrviť, posekať, zvlhčiť atď.) a dobre premiešať. Konečný produkt – kompost môže byť použitý pri pestovaní rastlín ako humusové hnojivo, vracajúce do pôdy výživné látky, ktoré sme z nej predtým pri pestovaní odobrali. ŠETRÍTE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE AJ VLASTNÉ PEŇAŽENKY! Tým, že separujete a kompostujete odpad sa zníži množstvo komunálneho odpadu vyvezeného na skládku. Obci sa tým znížia náklady na vývoz a likvidáciu, čo je predpoklad, že v budúcom roku sa nebudú zvyšovať poplatky a separovaním odpadu, ktorý nám firma A.S.A. zbiera bezplatne, sa Vám v ďalšom roku znížia poplatky za vývoz a likvidáciu TKO a zároveň kompostovaním získate kvalitné biologické hnojivo. ĎAKUJEME, ŽE ŠETRÍTE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE!

9


10

www.senkvice.org S dcérou

J

Storočnica a dojímavé stretnutie po rokoch

ej kniha života je už na stej stránke. Kiežby sa tým raz mohli pochváliť viacerí z nás. Presne 17. december 2013 je tým dňom, kedy najstaršia Šenkvičanka – pani ROZÁLIA BOČKOVÁ oslavuje svoje sté narodeniny! Prežiť jedno celé storočie je krásny zázrak!

rodine vinohradníka, vinára a včelára Samuela Žáka. Pomáhala s prácami okolo domu, na statku a vo vinohrade, ale mala na starosti aj domácnosť a pomáhala so starostlivosťou o dve deti – 10 – ročného Ľubomíra a 8 – ročnú Vilmu. Deti si Rózku veľmi obľúbili, veľmi dobre spolu vychádzali a stretali sa aj niekoľko rokov po tom, ako sa ich cesty rozišli. Vilma mala Rózku rada ako svoju staršiu sestru.

Mladé dievča rado tancovalo, chodilo na zábavy a jedna Mám veľmi rada také stretnutaká sa jej „stala osudnou“. tia. Len tak sedieť, počúvať a V júni 1939 sa vydala za mlapozorovať človeka, ktorý má za sebou dlhý život dého šenkvičana Ferdinanda naplnený radosťami i starosťami. Hľadieť do Bočku, stala sa pani Bočkovou krásnej jemnej tváre s pokožkou bielou a napriek a odvtedy sa jej osudom vráskam hladkou ako dieťa. Neviem prečo ma to stali Šenkvice. Bola ženou vždy dojme. Asi preto, že aj ja som mala v živote v domácnosti, starala sa o také šťastie, že som aspoň pár rokov mohla dom, o rodinu, pracovala vo prežiť s takou krásnou rozprávkovou babičkou. vinohradoch a aj na družstve. A teta Bočková mi tú moju veľmi pripomenula. Mala tri deti, ktoré jej darovali Vlastne, aj tá moja by o pár mesiacov oslávila 100 9 vnúčat a 8 pravnúčat. Deti rokov. No obe sa dožili nádherného veku. Je to jej robili radosť. Vychovala tak obohacujúce mať možnosť stráviť chvíle so dokonca aj olympionika – účastníka dvoch olympijských hier v Tokiu a Mexiku, úspešného športového gymnastu – Františka Bočku. Po smrti manžela sa sama musela postarať o dom, o deti, všetko si chcela urobiť sama, bez pomoci. A to jej ostalo dodnes :). Na záľuby jej teda veľa času neostávalo. Napriek tomu, hlavne v zime, veľmi rada vyšívala – obrusy, podušky, a aj tým si trochu privyrábala. Aj kroje si vyšívala sama. Teta Bočková pochádzala z S pani Vilmou Žákovou humanitne zameranej rodiny, starým človekom. Aj keď prežil „úplne obyčajný jej brat študoval za kňaza a bola na neho veľmi život“, aký žijú stovky ďalších. citovo naviazaná. Jej prastrýcom bol známy slovenský dramatik a publicista z polovice Babka Bočková je poslednou „Slovenkou“. Tak 19. storočia – Ján Palárik. sa hovorilo ženám, ktoré ešte nosili kroj – široké naškrobené sukne, spodnice, zástera, „ručník“ na Dnes sa o babičku Bočkovú starajú jej deti, no hlave, v zime teplý vlnák a pevné vysoké čižmy. vraj ešte pred 2 rokmi bola úplne sebestačná. Aj toto si pamätám z domu, aj moja babinka sa Napriek úctyhodnému veku nemá žiadnu vážtak obliekala, preto je to pre mňa také prironejšiu chorobu, len nohy ju už trochu neposlúdzené a bežné. Dnes už takú vzácnosť na ulici chajú, preto jej spoločníkom musí byť vozíček. nestretneme. Je to už skôr rarita a nenávratná A napriek veku ju ešte môžete niekedy stretnúť minulosť. Je to normálne, časy sa menia, doba sa aj v dedine, či v kostole. Keď jej to zdravie dovolí, vyvíja, vždy to tak bolo. Ale ja som napriek tomu rada sa na chvíľu ide pozrieť medzi ľudí, na hody, vďačná za to, že aspoň zopár rokov som mohla či na omšu. Stále je veľmi zvedavá, zaujíma sa o medzi takými „čarovnými“ ľuďmi prežiť. A babka dianie okolo seba, cez okienko svojho malého Bočková sa kroja vzdala len pred niekoľkými domčeka na Chorvátskej ulici pozoruje ľudí. Stále rokmi. ešte číta, dokonca bez okuliarov, sleduje správy, Písal sa rok 1931 a do Modry prišlo mladé 18 – omše a najradšej programy o varení. A povedali ročné dievča – Rozália Vavrinčíková z Novej Vsi by ste, že táto útla žena celý život milovala poctipri Trnave. Toto veľmi tiché, jemné, milé a praco- vé slovenské jedlá – mastné, sladké, múčne? vité dievča hľadalo prácu a napokon ju našlo v Vypije veľa mlieka a čokoláda? Tak bez tej si

10

nevie predstaviť deň. Zlatá babka Bočková. Jubileum oslávila s celou svojou veľkou rodinou ešte začiatkom decembra. A dostala krásny darček. Stretnutie opatrovateľky s dievčatkom z Modry. Stretnutie dnes už 100 – ročnej Rozálie Bočkovej s 90 – ročnou Vilmou Žákovou Kellenbergerovou. Obe už na vozíčkoch, uprostred najbližších. Dojemné, ale aj veľmi veselé. Spoznali sa aj po toľkých desaťročiach, čo sa nevideli. Porozprávali sa, zaspomínali, ale hlavne veľmi sa tešili jedna druhej. V mene tety Bočkovej by som rada poďakovala Márii Sklárovej, ktorá pani Žákovú vyhľadala a celé stretnutie sprostredkovala. Teta Bočková, želáme Vám čo najviac príjemných chvíľ v kruhu rodiny. Zuzana Somorovská FOTO: Z. Somorovská, K. Mot, OcÚ

Blahoželal aj starosta


11

www.senkvice.org

Rubrika: Žijú medzi nami zhovára sa Mgr. Natália Maneková

KATARÍNA HURAJTOVÁ

B

lížia sa Vianoce a práve prebiehajúci advent sa okrem mnohých tradícií nesie aj v znamení skrášľovania a vyzdobovania našich domovov. Obchody aj vianočné trhy sú rôznymi dekoráciami a ozdobami každoročne priam preplnené. Za krásnymi adventnými vencami a aranžmánmi však nemusíme chodiť ďaleko, svojimi šikovnými rukami ich už niekoľko rokov vytvára aj Šenkvičanka KATARÍNA HURAJTOVÁ, ktorá nám v nasledujúcom rozhovore prezradila niečo o svojom zaujímavom koníčku.

Estetické cítenie uplatňujete aj vo svojom zamestnaní.... K. Hurajtová Áno, pracujem ako vychovávateľka v školskom klube a s deťmi často pri rôznych príležitostiach vyrábame rôzne dekorácie – vianočné, veľkonočné. Aj teraz v decembri s nimi pripravujeme vianočný bazár, na ktorom budú predávať vlastnoručne zhotovené darčeky, a nasledovať bude slávnostná akadémia. Podobnú, jablkovú slávnosť sme organizovali aj na jeseň.

K. Hurajtová Prevahu má klasika, prírodné materiály, klasické vianočné farby. Občas sa však nájdu aj milovníci moderny. Niektorí za mnou prídu a presne mi povedia, akú dekoráciu si želajú. Takéto aranžmány sa mi však robia najťažšie. Oveľa radšej mám tých, ktorí majú jasno trebárs vo farebnom prevedení, ale výslednú podobu venca už nechajú na mňa. Mám tak oveľa väčšiu možnosť experimentovať a realizovať svoje nápady. Vždy potom s malou dušičkou čakám na ich reakcie, či sa im výrobok páči, či som splnila ich predstavy. Aký najavantgardnejší aranžmán ste doteraz vytvorili?

Vaše adventné vence a aranžmány vyzerajú nádherne, ako by boli vytvorené rukou profesionálneho dekoratéra. Kde ste sa tomuto umeniu naučili? K. Hurajtová Pred pár rokmi, keď sme sa presťahovali do nového domu, hľadala som niekoho, kto by mi pomohol vytvoriť nejaké pekné dekorácie. Vtedy mi poradili šikovnú aranžérku z Dubovej, ktorá mi potom niekoľko rokov vyrábala dekorácie a aranžmány. Medzitým sme sa skamarátili a ja som jej tak trochu začala „fušovať do remesla“ a učila som sa sama vyrábať rôzne dekorácie. Zo začiatku boli výsledkom mojich pokusov dopichané prsty a pľuzgiere na rukách, ale postupne som sa zdokonaľovala a vlastne stále v tom pokračujem. Aranžovanie sa pre mňa stalo nenahraditeľným, je to úžasný relax a v predvianočnom období pri ňom trávim takmer každý voľný večer.

A čo zákazníci, prevažujú tí so záujmom o klasiku a tradície, alebo skôr žiadajú moderné prevedenie? Mávajú ľudia presnú predstavu, aký veniec, či aranžmán chcú?

K. Hurajtová Bol to adventný aranžmán v čisto čiernej farbe, ktorý však nebol určený do domácnosti, ale na dekoráciu firemných priestorov, kde sa napriek čisto “nevianočnej“ farbe hodil. Čo by ste poradili čitateľom, ktorí si sami chceli vyrobiť adventný veniec alebo vianočnú dekoráciu? Čím sa inšpirujete pri tvorbe Vašich aranžmánov? K. Hurajtová Inšpiráciu nachádzam všade okolo seba, či už pri prechádzke po prírode, pri pohľade na výklady obchodov, v časopisoch o dizajne, kdekoľvek... Často objavím pri bežnom nákupe zaujímavú vecičku, ktorá sa mi zapáči, a napadne mi, ako ju využiť a zakomponovať do vianočnej či nejakej inej dekorácie.

K. Hurajtová Predovšetkým nech sa obrnia trpezlivosťou. Začiatky sú vždy ťažké, ale s troškou snahy nie je problém vytvoriť si peknú vianočnú dekoráciu. Materiál sa dá nájsť na prechádzke po prírode, obchody ponúkajú tiež veľké množstvo možností. Netreba hľadieť na módne trendy, ale spoľahnúť sa na vlastné estetické cítenie a vkus. Potom už stačí len trocha času a vianočný stôl bude zdobiť vlastnoručne vytvorená dekoráciu, ktorá poteší všetkých členov rodiny. Ďakujem za rozhovor. FOTO: archív K. Hurajtová

Inklinujete viac k tradíciám alebo ste skôr moderný typ a obľubujete dizajnérske avantgardné kúsky? K. Hurajtová Musím sa priznať, že ma to ťahá skôr k tomu modernému, netradičnému štýlu, mám rada jemné broskyňové, ružové pastelové farby, ktoré pôsobia akoby „vypratým“, vyblednutým dojmom a dajú sa kombinovať so zlatou, medenou. To, samozrejme, neznamená, že ma to v tvorbe nejako obmedzuje, vyrábam dekorácie aj v tradičnom štýle, tradičných farbách, akými sú na Vianoce predovšetkým červená, zelená, zlatá... Záleží na prianí zákazníka. Skúšala som už aj naozaj netradičné farebné kombinácie – bielu s čiernou. Počiatočné pochybnosti, či sa také niečo bude ľuďom páčiť, sa ukázali zbytočné – adventné dekorácie v tomto farebnom prevedení mali úspech.

11


12 FOTO: Ján Maderič

12

www.senkvice.org

Večer s Mladosťou 30. 11. 2013


13

www.senkvice.org

Stretnutie s Mikulášom 5. 12. 2013

Mikulášske požehnanie mladých vín 7. 12. 2013

FOTO: Katka Nosálová

FOTO: Zdenek Baška

13


14

www.senkvice.org

Súťaž vo varení kapustnice

1.

2.

3. Víťazi: 1. Včelári 2. Sociálni demokrati 3. Karkulky z úradu Starosta Šenkvíc Peter Fitz a starostka Velkých Bílovíc Marie Vlková si pripili pri príležitosti 5.výročia vzájomnej družobnej spolupráce.

14


15

www.senkvice.org

a Vianočné trhy 14.12.2013

FOTO: Katka Nosálová

15


16

www.senkvice.org Po príchode do MŠ na Hornú ul. boli tekvičky pozapaľované a následne bol sprievod ukončený.

Infošky zo škôlky Škôlkarsky Mikuláš

T

ajomný muž v červenom, s dlhou, šedivou bradou a darčekmi. Na toho sa deti po celý rok asi najviac tešia. Aj tento rok, spoločne v sprievode spievajúcich a na hudobných nástrojoch hrajúcich anjelov, zavítal Mikuláš do Materskej škôlky na Hornej a Záhradnej ulici. Deti v nemom úžase sledovali každý jeho pohyb a očakávali, čo im tento rok nadelí. Pre každého škôlkara mal prichystanú sladkú odmenu a oni mali pre neho pripravené piesne a básničky, ktoré ich v škôlke naučili pani učiteľky. Deti sa s Mikulášom rozlúčili prísľubom polepšenia sa a stretnutia sa opäť o rok. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na spríjemnení predvianočných chvíľ našich škôlkarov.

Lampášový sprievod

O

svetlené lampáše, masky, veselé deti, aj takto vyzeral tohtoročný škôlkarsky lampášový sprievod. Tento rok sme sa stretli na námestí G. Kolinoviča pri osvetlených ceduliach tried. DJ Martin zahral deťom do tanca a odmoderoval celý večer. Deti sa osviežili teplým čajíkom, dospelí sa pred sprievodom posilnili cigánskou a vareným vínkom v reštaurácii Milka. K dispozícii bol aj koník so záprahom, na ktorom sa deti mohli povoziť. Ten nám ku koncu sprievodu odviezol tekvičky do MŠ na Hornej ul. Škôlkari zažili aj malé dobrodružstvo. Svojimi osvetlenými lampášmi hľadali po zotmení krabičky označené symbolom ich triedy. Tie boli poschovávané po námestí v trávnatých porastoch. Následne si dobroty rozdelili medzi svojimi spolužiakmi. Ako spomienku na tento večer plný zážitkov sa deti po triedach fotili na pódiu pri rozsvietených tekvičkách. Nasledoval pochod Šenkvicami. Na jeho čele nám do pochodu bubnoval bubeník – Mexičan. Bezpečný prechod Chorvátskou ulicou nám zabezpečila Polícia SR.

Ďakujeme DJ – ovi Martinovi za ozvučenie a moderovanie programu, RZ za realizáciu, Polícii SR, bubeníkovi za doprovod a všetkým, ktorí pomáhali pri organizácii akýmkoľvek spôsobom. Veríme, že sme našim deťom vytvorili zážitok, na ktorý nikdy nezabudnú! Niečo z histórie: Napriek vlhku a chladu chodia deti na Martina s rozsvietenými lampášmi spievajúc po uliciach (Rakúsko, Nemecko). Určite si mnohí kladú otázku, odkiaľ táto tradícia pochádza. 11.11. si pripomíname sv. Martina z Tours. Narodil sa začiatkom 4. storočia v Maďarsku, vtedy patriacemu k rímskej ríši – Sabárii (t.č. Szombathely). Počas jeho pôsobenia v rímskej légii sa obrátil na kresťanskú vieru. Zomrel v roku 397 v Candes. Toto je jeho príbeh: Jednej mrazivej noci cválal rímsky vojak Martin na koni popri žobrákovi. Ten trasúc sa od zimy prosil o pomoc. Martin pohnutý súcitom, oddelil mečom časť svojho plášťa. Jednu polovicu daroval premrznutému žobrákovi a tým ho zachránil pred istou smrťou. Za RZ A. Krajčovičová

Divadielko MaKiLe navštívilo škôlkarov na Hornej aj Záhradnej

Voľba riaditeľky MŠ Dňa 25.11.2013 uskutočnila Rada školy pri MŠ voľbu riaditeľa Materskej školy Horná. ul. V tajnom hlasovaní bola za riaditeľku Materskej školy na obdobie nasledujúcich piatich rokov opätovne zvolená Mgr. Monika Khúlová. Touto cestou pani riaditeľka gratulujeme a želáme veľa pracovných úspechov. (redakcia)

16


17

www.senkvice.org

RDE junior alebo skutočné tanečné vzdelanie WORKSHOPY/HISTÓRIA PREDNÁŠKY/BATTLE

C

Vianoce s ADT crew

D

ňa 7. decembra sa uskutočnili v Súkromnom centre voľného času Modra „VIANOCE s ADT crew“. Akcia bola určená pre všetkých členov tanečnej skupiny a ich rodinných príslušníkov. Cieľom akcie bolo priateľské stretnutie všetkých členov – zoznámenie tanečníkov, rodičov. Akcia bola určená pre crew Modra a Šenkvice spoločne. Na začiatku viedol tréner Addy spoločný tréning ADT Kids, ADT Junior, ADT začiatočníci. Rodičia mali možnosť vidieť, čo ich deti robia na tréningoch, ale hlavne čo dokážu. Spomedzi každej kategórie bol vybratý prítomnými rodičmi jeden tanečník, ktorý to najlepšie zvládol a zároveň bol ocenený (voľný vstup na tréning – 1 mesiac). Po skončení tréningu mali možnosť deti zahrať si rôzne súťaže - vianočné pexeso, najkrajšia ozdoba na stromček, kde taktiež získali ceny. Ale neboli ocenené len deti. Rodičia napiekli koláčiky, a tým mali možnosť sa zapojiť do súťaže o najlepší koláč. Boli tam všelijaké dobrôtky, vybrať nebolo jednoduché, ale nakoniec sa rozhodlo. Tanec, hudba, dobrá nálada sprevádzala spoločné zdobenie symbolického stromčeka ADT crew vlastnoručne vyrobenými ozdobami. Atmosféra bola presne taká, ako znie aj motto tejto tanečnej skupiny: „ONE CREW – ONE FAMILY“. Psychologička z Ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave, Mária Balážová upozorňuje: „Rodič je jednoznačne najsilnejším vzorom a modelom správania pre svoje dieťa. Tak, ako ovplyvňuje každodennou stravou jeho životosprávu, môže formovať aj jeho vzťah k tráveniu voľného času. Dieťa veľmi intenzívne vníma, ako trávi rodič voľný čas – či aktívne alebo skôr pasívne. Nečakajme od detí, že budú aktívne, ak my sedíme väčšinu času doma pred televízorom. Športujme s nimi, zaujímajme sa o ich aktivity, povzbudzujme ich a ukážme im svoj entuziazmus.“ Dievčatám aj v budúcom novom roku 2014 prajeme, aby sa im darilo minimálne tak, ako v roku 2013. ZHODNOTENIE ROKA 2013 ocenenie „Senecká dúha“, 3. miesto na súťaži v Dolnom Kubíne, 3. miesto na H&T cup-e, vystúpenia na šenkvických podujatiach, vystúpenie u pezinských hasičov, účasť v sprievode Modranského vinobrania.

ADT crew junior a H&T Cup 2013

Dňa 09. novembra sa dievčatá z ADT crew

Šenkvice zúčastnili 10. ročníka H&T CUP-u 2013, celoslovenskej súťaže v moderných tancoch vo všetkých vekových kategóriách, ktorá sa konala v HANT Aréne na Pasienkoch v Bratislave. Tancovalo sa v rozličných tanečných žánroch: tvorivá tanečná dielňa, hip hop, disco, show ladies style, scénika, street choreografie, open choreografie. Skvelý tanečný výkon dosiahli aj šenkvické dievčatá. Umiestnili sa na 3. mieste v hip hop choreografii. GRATULUJEME.

ez víkend, 02. a 03. novembra 2013 sa v KIS konali workshopy a prednášky o histórii tanca (B-boying, Hip hop, Locking, House dance). Juniori sa dozvedeli niečo o tanci, naučili sa jednotlivé kroky, ich názvy, techniku a taktiež mali možnosť vidieť, čo všetko sa kombináciou tanca a hudby dá robiť. Workshopy trvali 1,5 hodiny a pred každým z nich bola prednáška o histórii daného tanečného štýlu. Pre niektorých neznáme mená, ale deti učili lektori v tanečných kruhoch známi. Niečo v krátkosti o nich: SPUNKEY (Locking) – pôsobí v tanečnej skupine Clis Galanta a v Hip hop fakulte Bratislava. Zúčastňuje sa na battloch po celej Európe. Počas svojej tanečnej kariéry pôsobil v muzikálových, hudobných a komerčných projektoch. SABINA alias MISS BIBI – obrovské skúsenosti nazbierala v USA. Počas pobytu v Bronxe nahliadla do reality a vďaka tejto príležitosti sa zmenil jej pohľad na tanec. Svojim študentom odovzdáva nielen pohyb, ale snaží sa im priblížiť aj realitu. Sabina je nielen profesionálna, ale aj freestylová tanečníčka. Podieľala sa na divadelných predstaveniach, je členkou Rhythm of soul, IHOW, venuje sa lektorskej činnosti, organizovaniu akcií a i. MiniBOJ (B-boying) – vyštudoval Vysokú školu múzických umení. Tancu sa venuje viac ako 18 rokov. Svoje informácie odovzdáva tanečníkom najlepšie ako dokáže. Je držiteľom troch ocenení Top Slovak B-boy Award. V roku 2007 získal titul majstra sveta pod IDO. Je členom a zakladateľom skupiny OutBreak crew a Hasta La Muerte crew. Na svojom konte má každý z nich veľa úspechov. Pre laickú verejnosť sú neznámi, ale v súčasnej dobe ste ich mali možnosť vidieť v televíznom tanečnom projekte „Move Up“. Tí, ktorí sa vzdelávania zúčastnili, sa naučili veľa, nakoľko tancovať a vedieť prečo sa tak tancuje, čo sa v tom ukrýva, pre tanečníka znamená radosť z tanca. Pripravila Monika Lichancová

17


18

www.senkvice.org

TEXT A FOTO Silvia Mišúnová

„Jednu knihu ročne“

V knižnici býva často Strašidelné čítanie 15. 11. 2013

Výzva priniesla našej knižnici desiatky nových kníh

Keď sme túto výzvu uverejnili v

prvom čísle nášho časopisu, netušila som, aký bude mať ohlas, len som dúfala, že niekto zareaguje. Na moje veľké prekvapenie, prví darcovia sa ohlásili po krátkej dobe a priniesli so sebou hneď niekoľko kníh. Za necelý rok od uverejnenia výzvy tridsaťtri darcov rozšírilo knižničný fond našej knižnice o niekoľko desiatok nových titulov. Je to dôkaz toho, že v našej obci je veľa ľudí, ktorí si vážia knihy a aj činnosť knižnice. Za to si zaslúžia v mene mojom a v mene všetkých, ktorí tieto knihy budú čítať, úprimné poďakovanie. Keďže naša snaha plniť požiadavky našich čitateľov je stále aktuálna, obraciame sa aj naďalej na všetkých našich priaznivcov s prosbou o pomoc pri dopĺňaní knižničného fondu o nové knihy. Určite sa vám už stalo, že ste si kúpili či dostali knihu, ktorá sa vám nepáči, alebo ju už doma máte, môžete ju podarovať našej knižnici. Ak máte doma detské knihy, z ktorých vaše deti už „vyrástli“, podarujte ich knižnici a urobíte radosť ďalším deťom. Môžete to urobiť aj účelovo. Kúpte jednu knihu v kníhkupectve a podarujte ju knižnici. Knihy, ktoré sa nebudú zhodovať s profiláciou fondu knižnice, ponúkneme do burzy. Výťažok z predaných kníh pôjde na nákup nových titulov. Ak pri prehliadke svojej domácej knižnice nájdete knihu bez ktorej sa zaobídete, buďte takí láskaví a venujte ju našej knižnici. Svojim darom pomôžete nielen našej knižnici, ale potešíte najmä našich čitateľov.

Noví darcovia Bittner Marek Bittner Radomír Hodžičová Sanela Kakalíková Martina Leskovský Štefan Molnárová Mária Nemčovičová Jana Nižňanská Lucia Pinterová Slávka Senická Jana Sklárová Mária

18

Babinec v knižnici 06. 12. 2013


19

www.senkvice.org

o rušno

Posedenie jubilantov 26.10.2013

KIS ŠENKVICE a Knižnica G. Kolinoviča pozývajú

na putovnú výstavu

Rozprávková krajina

17.02 - 07.03. 2014

19


20

INFORMUJE

www.senkvice.org

Posledné tankovanie

Je dlhoročnou tradíciou, že každú

jeseň všade všetci hodujú, hodnotia situáciu aktuálnej sezóny. Pod Karpatmi robia vinári každoročné Vinobrania, drobnochovatelia majú svoje výstavy, Bažant Kinematograf uzatvára sezónu premietaním filmov pod holým nebom a veteránisti, tí naposledy tankujú. Toto „Posledné tankovanie“ má svojich trvalých organizátorov a účastníkov a dlhšie sa nemeniacu trasu cestami pod Karpatmi. Je zvykom, že pelotón veteránskych vozidiel sa cestou zastaví na viacerých miestach, na viacerých voľných priestranstvách, aby sa fanúšikovia histórie na kolesách mohli pokochať skvostami, ktoré aj napriek svojmu veku sú stále v dobrej kondícii. Jednou z pekných výstav v poslednej dobe je promenáda na námestí v Šenkviciach. Je to vydarená akcia, ktorá má svojich skalných aj nových fanúšikov. V sobotu, 5.10.2013 sa konal jej šiesty ročník, množstvu áut už priestor námestia nestačil a dosť vozidiel muselo stáť na neďalekej lúke. Spomedzi „domácich značiek“ upútali Aerovky, Škody, Minor, Pragovky, Tatry, Jawy, či ČZ až po Velorex. Bolo vidieť anglické vozidlá Austin, Ford, Rolls Royce, Triumph, nemecké autá Barkas, BMW, KDF, Opel, Porsche, Mercedes, Volkswagen, talianske Fiaty, francúzske Chryslery, či Simcy. Pelotón obohatili americké športiaky a samozrejme neodmysliteľné ruské autá počnúc Pobedou, cez Moskviče, Žiguláky až po veliteľský UAZ. Takisto dobové doplnky som pozoroval nielen u motocyklistov, ale aj u automobilistov. Prvýkrát sa na tomto podujatí prezentovala aj pekne zrenovovaná sanitka Škoda 1202 s posádkou v dobovom oblečení. Sestrička a vodič boli v klasických rovnošatách ako sestričky nedávno pred slovenským parlamentom. Medzi trojkolesovými tátošmi sa mihla kývačka s postranným vozíkom a plachtový Velorex. Na špičku pomyselnej motocyklovej pyramídy som postavil pekne zre-

20

novovanú skútrovú rikšu „Čezeta“, ktorá mala v Šenkviciach svoju premiéru. O prvenstvo sa delila tiež s premiérovou celokapotovou policajnou stíhačkou Jawa 350. Ako to už na výstavách býva, tak každý tipoval, ktoré auto či motorka bude ovenčené prívlastkom „najkrajšie“. Priznám sa, v tipovaní som netrafil ani auto, ani motorku. Môj tip bola sanitka s posádkou v dobovom oblečení a nákladná rikša Čezeta. Trojčlenná hodnotiaca komisia rozhodla, že najkrajšia bola policajná stíhačka Jawa s jazdcom v dobovej uniforme a spomedzi áut bola vybratá Tatra, ktorej renovátormi boli šenkvičania – otec so synom. Po promenáde na námestí sa pelotón vybral vytýčenou trasou po dedinkách pod Malými Karpatmi opäť do Pezinka. Dúfam, že o rok sa stretneme v Šenkviciach zasa. Gilbert Členovia hodnotiacej komisie: Peter Fitz, Branislav Bartoš, Jaroslav Bilka Najkrajšia motorka: JAWA 350 (nanuk) – stíhacia motorka 1960 – 75, Jaroslav Marcinka, Bratislava Najkrajší automobil: TATRA 75, rok výroby 1936, Martin a Ladislav Binderovci, Šenkvice Víťazi boli odmenení výtvarnými prácami Hanky Belkovej, amatérskej výtvarníčky. KIS Šenkvice

Účastníčky sa najskôr naučili zarábať cesto na chutné, mäkké medovníčky, potom z neho povykrajovali rôzne zvieratká, hviezdičky, srdiečka, zvončeky, či postavičky do betlehemu a na ďalší deň všetko krásne vyzdobili. Zo vzniknutých, priam umeleckých dielok nainštalovali výstavku, ktorú obdivovali návštevníci okresnej výstavy včelích produktov, ktorá sa konala v KIS 19.10.2013. Účastníci výstavy mali možnosť ochutnať najlepšie medy a medovinu z takmer všetkých obcí okresu Pezinok. Zároveň bola aj prezentácia včelárskej techniky – medometov, odviečkovačov, nerezových nádob na med a medovinu, cedidiel a iných moderných prístrojov. Šenkvických vystavovateľov reprezentovali Peter Nemčovič, Alojz Brisuda, Matej Somorovský a Peter Oravec, ktorí v konkurencii 24 vystavovateľov medu získali 1x zlato – Brisuda, 3x striebro – Nemčovič, Oravec, Somorovský a 1x bronzové ocenenie – Somorovský. Kurzu medovníkov sa zúčastnili Alena Augustiničová, Františka Šarmírová, Viera Nevedelová, Jana Petrášová, Ela Bilská, Viera Čúzyová, Mária Piknová. Františka Šarmírová

čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi. P. Trojnová

Posedenie so seniormi

A

le neoslavovali sme iba s jubilantmi – pre všetkých seniorov sme opäť pripravili spoločné posedenie v utorok, 29. októbra 2013. Zástupca starostu p. Peter Červenka, pán dekan M. Pokopec a vedúca Klubu dôchodcov pani M. Čechovičová pozdravili všetkých prítomných pri príležitosti „Októbra – mesiaca úcty“. Veselé tanečné pásmo si pripravili deti z FS Šenkvičárik a zabavili nás aj členovia FS Obstrléze s pásmom piesní a humorného slova. Sólistami súboru boli Samko Plesník z Golianova a jeden zo známych bratov Dvorských – Pavol. Po dobrom gulášiku bol čas na zábavu, ktorá sa niesla v réžii country skupiny Samorast. Neskoro večer sa „skalní“ fanúšikovia tohto každoročného podujatia rozchádzali vytancovaní a spokojní domov. Františka Šarmírová

Posedenie s jubilantmi

Október – Mesiac úcty k starším Uvítanie detí do života sme oslávili spolu s našimi spoluobčanmi na príjemnom posedení 26.10.2013. Jubilantom, ktorí Vitaj, dieťa medzi nami, v tomto roku oslávili 80, 85, 90 a vitaj v rodnej dedine. viac rokov zablahoželal starosta Želáme ti šťastia, zdravia, p. Peter Fitz, ktorý im v slávnostveľa lásky v rodine. nom príhovore želal veľa zdravia, lásky a pozornosti svojich blízzda najkrajšou udalosťou kych. Program pripravili deti z FS v každej rodine je narodenie dieťaŠenkvičárik pod vedením pani ťa. Slávnosť uvítania do života naj- učiteliek Márie Figurovej a Soni Mifmladších obyvateľov našej obce sa kovej a p. Jozefa Legátha, s pásmom konala v nedeľu, 13.10.2013. Novým piesní a poézie prišli jubilantov občiankom sa prihovoril a odovzdal pozdraviť seniori z FS Obstrléze Uvítací list rodeného Šenkvičana Pezinok. pán starosta Peter Fitz. Uspávanky Najstaršou občiankou našej obce a piesne pre deti pripravili členovia je pani Rozália Bočková, ktorá 17. FS Šenkvičárik zo Základnej školy decembra oslávila krásne jubipod vedením pedagógov J. Leleum 100 rokov. Tentoraz jej však gátha, M. Figurovej a S. Mifkovej. už vysoký, ale krásny vek nedovolil P. Trojnová navštíviť spoločné posedenie, tak po skončení slávnosti vo veľkej sále Kurz medového pečiva zablahoželal pán starosta Peter a včelárska výstava Fitz pani Rozálii Bočkovej osobne u nej doma. ohtoročnú krúžkovú činnosť v Človek je krásny nielen vtedy, keď má KIS sme zahájili kurzom medového pružný krok. pečiva v dňoch 15. až 17. októbra.

A

T

Človek je krásny podľa múdrosti,

Pietna slávnosť

Z

ačiatok novembra patrí oddávna spomienkam na našich najbližších, s ktorými sme sa už navždy rozlúčili. S úctou a pietou prichádzame na miesta, kde odpočívajú všetci, čo si už na tomto svete urobili svoj podiel práce. „Starý musí, mladý môže“ – je veta veľmi pravdivá. Presvedčili sme sa o tom 2. novembra 2013 pri dome smútku na Dolnom cintoríne. Konala sa spomienka na všetkých spoluobčanov, ktorí nás opustili v predchádzajúcom roku. Slnečné počasie priviedlo veľký počet pozostalých, ktorí si prišli spomenúť a zapáliť svetlo na hroby svojich drahých. Pri pietnom obrade sa pán dekan Michal Pokopec s asistenciou modlil a prosil o spasenie duší zomrelých a ich ľahké odpočívanie. Veľmi citovo zapôsobila občianska spomienka. Starostovi obce p. P. Fitzovi, jeho zástupcovi p. P. Červenkovi i riaditeľke KIS p. F. Šarmírovej sa chvíľami „zadrhol“ hlas, keď spomenuli niekoho, s kým mali


21

roch 27. 11. o 16.00 hod. vernisáž výstavy, venovanej tejto nezabudnuteľnej herečke. Samotný názov „Tragická aj komediálna, lyrická aj príkra“, prezrádza snahu autorov výstavy vyjadriť mnohostrannosť jej hereckého talentu. Vernisáže v novej budove SND sa zúčastnili za Obec Šenkvice Mgr. Františka Šarmírová a Petra Trojnová z KIS a Petronela Brunovská z kultúrnej komisie pri OZ. Pani Gruberová sa žiaľ pre zdravotný stav Horí ohník horí vernisáže nemohla zúčastniť, poslali sme jej však cestou usporiadateľov ivadlo Zelienka zo Zvolena sa pozdravy s kyticou a fotografiou jej v Šenkviciach predstavilo už po rodného domu, ktorý sa nachádza druhýkrát. V nedeľu 10. 11. 2013 v Šenkviciach na Cerovom. popoludní predviedlo divadelnú Bude nám cťou predstaviť v KIS komédiu „Horí ohník horí“ všetkým Šenkvičanom výstavu o členoch dobrovoľného hasičského venovanú Zdene Gruberovej začiatzboru, ktorým do nudného života kom budúceho roka v jej rodných zasiahli ich ženy. Autorom divadelŠenkviciach. nej hry je František Rehák, upravil Petra Trojnová a režíroval Milan Krnáč, ktorý v hre stvárnil náčelníka Fera. Kurz papierového pedigu Divadlo Zelienka s touto novou hrou navštívilo Šenkvice vďaka ovú techniku pre šikovné ruky firme OM – Optik, ktorá sponzoro- sme sa naučili od lektorky pani vala celé predstavenie a každému divákovi darovala darček. blízky vzťah, či odišiel od nás náhle a nečakane. Mnohí sme neudržali slzy pri spomienke na našich zosnulých. Vždy sa všetci nemôžeme zúčastniť pohrebných obradov počas roka a preto ďakujeme vedeniu obce a KIS za založenie tradície spoločnej spomienky na zosnulých v novembrovom dušičkovom období. Pozostalí

D

N

P. Trojnová Hľadá sa nový manžel

Z

ájazd na túto komédiu prevlekov, plnú originálnych nápadov sme usporiadali 17. novembra 2013. Jednoduchý príbeh vdovy, ktorá sa rozhodla ukončiť svoju samotu a nájsť si nového manžela pomocou inzerátu, začal v jej byte, rozhovorom so susedom, ktorý chcel využiť situáciu pre seba. Preto požiadal priateľa z detstva, aby zahral nápadníkov, ktorých vdova určite odmietne a rozhodne sa pre neho. Priateľovi sa ale vdova tiež páči a chce si získať jej srdce. Výkony účinkujúcich – Zuzana Tlučková, Marián Labuda ml. a Jožo Pročko – boli bravúrne a presvedčivé, herci zapájali do dialógov aj divákov, ktorí sa výborne bavili od začiatku až do konca tejto vydarenej komédie. Františka Šarmírová

INFORMUJE

www.senkvice.org

Stretnutie detí s Mikulášom

K

aždý rok začiatkom decembra navštívi Šenkvice Mikuláš. Vo štvrtok, 05. 12. sa sála zaplnila deťmi, ktoré ho už netrpezlivo čakali. Čas čakania vyplnili nádherným vystúpením dievčatá z „ohňovky“ FIRE ANGELS so svojou UV šou, ktorú sprevádzali známe vianočné piesne. Program bol plný čertov, ktorí chceli Mikulášovi prekaziť cestu za šenkvickými deťmi, ale milí anjelici im v tom zabránili.Vystúpenie pripravili žiaci zo ZŠ pod vedením Mgr. Jany Tomašovičovej. Deti prišiel pozdraviť aj skutočný svätý Mikuláš, so želaním pokojných, láskyplných a bohatých vianočných sviatkov, a tak sme s tým školským, mali zrazu na pódiu Mikulášov hneď dvoch. Pre každé dieťa bol samozrejme pripravený sladký darček, ktorý pomohli rozdať členky šenkvického Spolku žien. Za tónov vianočných melódii vyšli obaja Mikuláši von a rozsvietili vianočný stromček na námestí.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Mgr. Jane Tomašovičovej a žiakom 9. ročníka ZŠ Šenkvice za pekný program, pánovi Ivanovi Červenkovi, ktorý rád príde každý rok pozdraviť naše deti a členkám Spolku žien za pomoc pri rozdávaní darčekov. Petra Trojnová Zelňačka v Bíloviciach

Č

as skutočne veľmi rýchlo beží – iba nedávno si priatelia vo Velkých Bíloviciach brali od nás informácie o podmienkach varenia kapustnice a v sobotu, 23. novembra usporiadali už štvrtý ročník tohto obľúbeného podujatia pod názvom „Zelňačka“. Na pozvanie starostky Marie Vlkovej sa aj Šenkvičania zúčastnili tejto súťaže s družstvom šenkvických vinárov. Tí aj teraz presvedčili o tom, že nerobia iba dobré vínko, ale aj prvotriedne varia – ich kapustnica získala krásne tretie miesto v konkurencii dvadsiatich siedmich „kotlov“. V programe bolo aj tradičné „snímanie“ 42 metrov vysokého „mája“, pozreli sme si veľmi zaujímavú výstavu výtvarných prác bílovických výtvarníkov, navštívili sme múzeum a plní zážitkov sme sa vrátili domov. Vďaka Vám, šenkvickí vinári, tešíme sa už na kapustnicu, ktorú navaríte u nás. Františka Šarmírová

Ľubky Vavrekovej 3. decembra. Jedenásť záujemkýň sa zišlo v KIS už popoludní a o pár hodín si každá niesla domov hotový výrobok. Techniku pletenia papierového pedigu môžu využiť pri zhotovovaní praktických košíkov, dóz, obalov na kvetináče, atď. Dôležité je aj to, že pri výrobkoch sa Šenkvická rodáčka oslavuje využíva odpadový papier – plagáty, ktorých máme všetci každý týždeň dena Gruberová, známa sloven- plné schránky a tak vlastne ich spraská filmová a divadelná herečka na- covaním chránime prírodu. rodená v Šenkvicach, oslávila 24. 11. Všetky účastníčky si kurz pochva2013 životné jubileum. Pri tejto prí- ľovali a techniku pletenia zvládli na ležitosti Divadelný ústav, Slovenský jednotku. filmový ústav a Slovenské národné Františka Šarmírová divadlo pripravili vo svojich priesto-

Z

Družstvo vinárov vo Velkých Bíloviciach

21


22

www.senkvice.org

vďačné bohužiaľ aj za samozrejmé veci, ako je jedlo. Rada im všetkým dávam darčeky! A aj tým, ktorí už od nás odišli.

V

ianoce sú obdobie, kedy viac ako obvykle vnímame čaro domova a rodiny. Vianoce sú, keď zažiaria nielen svetlá na vianočných stromčekoch, ale aj v detských očkách, keď sa zbližujú a otvárajú ľudské srdcia, všade cítiť vôňu ihličia a čerstvo napečených medovníkov. Ale taktiež, keď každý pocíti teplo domova, keď sa rozozvučia zvony a zalesknú slzy v očiach osamelých a opustených. V predchádzajúcich vydaniach ste mali možnosť spoznať „neviditeľných hrdinov“ našej obce. Jedni sú tí, ktorí poskytujú starostlivosť deťom a na druhej strane sú tí, ktorí pomáhajú seniorom. Obe tieto generácie, ale v konečnom dôsledku aj my všetci, si zaslúžime, aby sme na vianočné sviatky mali pokoj a prežívali radosť. Pretože nech už sú deti vychovávané kdekoľvek a kýmkoľvek, nech už seniori svoju jeseň života strávia v kruhu rodiny alebo v zariadeniach, všetci sú živé duše. Dovoľte mi v tomto predsviatočnom čase Vám prostredníctvom „hrdinov“ trošku priblížiť ako trávia vianočné chvíle, práve tí, o ktorých je reč.

22

Blíži sa čas Vianoc. Môžete nám trošku priblížiť ako prežívajú vianočné sviatky deti, ktoré máte v starostlivosti? Asi tak, ako všetky ostatné deti. Tešia sa zo zdobenia stromčeka, zo sladkostí od Mikuláša, píšu listy Ježiškovi. Ako si myslíte, že vnímajú detičky atmosféru Vianoc, kruh rodiny a všetko to, čo je pre nás, ktorí máme vlastné rodinné zázemie samozrejmosťou? Ja mávam malé detičky, takže pre ne sme rodina my. Vnímajú nás ako samozrejmosť. Sú u nás doma a správajú sa prirodzene, ako naše deti, tešia sa na darčeky, snažia sa poslúchať, ochutnávajú koláčiky a „pomáhajú“ pri pečení.

Na Slovensku existujú rôzne benefičné akcie, cieľom ktorých je pomoc. Ale bohužiaľ, všetci sa tam nedostanú. Je mnoho detí, ktoré nielen Vianoce, ale celý rok trávia v detských domovoch. Preto ste tu vy „anjeli pre deti“. Máte dajakú túžbu? Určite áno, je ich veľa. Ale asi najviac, aby sme ako profesionálne rodiny mali v starostlivosti čo najmenej detí. A tie, ktoré prídu, nech nájdu tých najlepších náhradných rodičov. Vtedy sa mi s nimi ľahšie lúči! Za rozhovor ďakujeme profimame – pani Patrícii Kratochvílovej Ako prežívajú vianočné sviatky seniori, o ktorých sa staráte? Nakoľko my sme domáca starostlivosť, väčšina seniorov má svoju rodinu. Sviatky prežívajú so svojimi blízkymi. Tí, ktorí sú osamelí, idú väčšinou k príbuzným, alebo príbuzní prídu k nim. Dúfame, že na Vianoce nezostane nikto sám.

Aký rozdiel vidíte v očakávaniach týchto detí a detí, ktoré majú svoje biologické rodiny? Rozhodne som ešte nevidela takú radosť, akú prežívajú detičky z detských domovov z čohokoľvek, čo je len ich. Doslova strácajú dych z akejkoľvek hračky, či oblečenia. Naše biologické deti sa takto nedokážu tešiť, ale vďakabohu.

Vnútro starého človeka je zraniteľné. Temnou stránkou vianočných sviatkov býva opustenosť a zúfalá samota. Ako si myslíte, že vnímajú seniori atmosféru Vianoc? Väčšina spomína, aké boli Vianoce počas ich mladosti, ako vyrábali jednoduché ozdoby na stromček, ako zložito a finančne náročne zháňali ich rodičia skromné darčeky. To je tá úsmevnejšia časť Vianoc našich seniorov. Ale na mnohých dolieha aj akási „vianočná melanchólia“, vynárajú sa im práve smutné spomienky, dopomáha k tomu aj šedý sychravý čas. Niektorí sa pokúsia niečím sa rozptýliť, potešia sa kratšej návšteve, niekedy pomôže telka a častokrát aj verná nemá tvár.

Pohľad na smejúce sa šťastné deti je najkrajšou bodkou akéhokoľvek darčeka. Čo vy vidíte v ich očiach? Sú to až neskutočne vďačné deti,

Aký rozdiel vidíte medzi tými, ktorí prežívajú vianočnú pohodu so svojimi blízkymi a tými, ktorí sú osamotení? Tí osamotení si svoj denný čas

napĺňajú sami, spoločnosť im robí televízny program, opatrovateľka alebo suseda. Tí, čo sú v rodinách, tak tým robí spoločnosť rodina, poniektorí sú zapojení do varenia, do pečenia. Určite tú vianočnú atmosféru vnímajú plnšie, užitočnejšie a určite veselšie. Pohľad na smejúce sa šťastné deti je najkrajšou bodkou akéhokoľvek darčeka. Darčekom, a mimoriadnym významom pre seniora je pravdepodobne rodina. Pre rodinu je darčekom pohľad na spokojného seniora. V rodine, kde je láska a porozumenie, sú všetci ľudia šťastní a spokojní. Aj z očí seniorov sa to dá čítať. Čo vy vidíte v ich očiach? Samozrejme spokojnosť a šťastie, že majú svoju rodinu. Neočakávajú žiadne veľké dary, sú radi, ak si ich niekto vypočuje, chytí za ruku a ako hovoria starší ľudia: „že sme sa takejto šťastnej chvíle mohli dožiť!“. Pripravujete pre nich aj sviatočné chvíle? V minulosti sme robievali vianočné posedenia v Domove sociálnych služieb v Modre. Boli to veľmi milé podujatia. Naše mamy alebo zamestnanci napiekli, zo služobnými, ale aj súkromnými autami sme podovážali mobilných alebo čiastočne mobilných klientov, porobili sme balíčky, na ktoré nám prispeli rôzni sponzori a vďaka tomu, že všetky naše deti, aj deti zamestnancov chodili do hudobnej školy, vytvorili krásny vianočný program. Neskôr svojimi krásnymi anjelskými kostýmami obohatili program aj Majka Martišovičová s maminou – p. Maluniakovou. Dnes je zložité oslovovať sponzorov. Rozumieme, že všetkým sa sťažila doba, hoci štedrí ľudia žijú v


23

www.senkvice.org

každej dobe, zameriavame sa preto na rôzne nadácie, píšeme žiadosti, projekty, zatiaľ však neúspešne. Dúfame, že tradícia vianočných sviatkov sa v charite opäť obnoví. Aj napriek všetkému sa i po rokoch v tomto predvianočnom čase naši seniori pýtajú, či nebudeme niečo organizovať. Je to milé a povzbudzujúce, keď i po dlhšom čase majú na charitné podujatia pekné spomienky.

Ako správne vybrať psa Kupujete psa ako vianočný darček? Poriadne si tento krok premyslite!

M

ožno aj vy ste riešili otázku, či si zaobstaráte psa do rodiny. Treba si však uvedomiť, že si zadovažujeme živú bytosť, ktorá si vyžaduje z našej strany pozornosť a opateru, nie je Na Slovensku existujú rôzne to predmet, ktorý môžme podporné akcie, cieľom ktorých nechať len tak voľne je pomoc. Pre týchto „našich“ odložený. Preto sme sa seniorov ste tu práve vy, „anjeli“. rozhodli, že sa budeme Máte dajakú túžbu? Pre všetkých máme túžbu pevného snažiť vám poradiť ako zdravia, optimizmu a radosti v duši postupovať pri výbere psa. V dnešnej dobe je po celý rok. Smutný a zachmúveľké množstvo odbornej rený človek má vlastne o starosť literatúry, ktorá prednaviac, hoci vieme, že nedá sa len stavuje rôzne plemená usmievať. Prídu starosti, problémy psov. Pri výbere musíme a človek spokojný v duši prijíma zvážiť veľa možností, aj tie ťažšie životné úlohy ľahšie. ktoré naše rozhodnutie Väčšinou mu je nápomocná viera často ovplyvnia. Je veľmi a sial modlitby. Ten pocit, že môže dobré, ak si pri výbere svoje starosti zveriť Bohu mu je plemena psa uvedomuodľahčujúci. Prajeme všetkým – osamoteným, ale aj tým vo veľkých jeme, za akým účelom si rodinách krásne požehnané Viano- psa chceme zaobstarať. Dôvodov býva často ce a úspešný celý Nový rok 2014! veľmi veľa a jedná sa najmä o tlak našich detí, Za rozhovor ďakujeme p. Silvii ktoré chcú kúpiť psa ako Kupkovičovej z Charity spoločníka do domácnosti. Nesmieme dovoliť, aby Oba rozhovory majú niečo spoločné. pes v rodine pôsobil ako hračka, ale Doba sa zmenila, ale nezmenila sa aby sme deti viedli k starostlivosti, prirodzená potreba starého človeka žiť ktorá zahŕňa pravidelné vychádzky, pokojným životom. Stále platí pravidlo: kŕmenie a pod.. ako sa my chováme k svojim rodičom, Psa často obstarávame starším ľutak sa budú chovať naše deti ku nám. ďom za účelom vyplnenia voľného Ale samozrejme, platí to aj naopak. času. Výber plemena musíme Pripravila: Monika Lichancová

prispôsobiť aj ich fyzickej kondícii a finančným možnostiam starších osôb, aby sa dokázali o psa plnohodnotne postarať. Pri súčasnej kriminalite si chceme kúpiť plemeno psa, ktoré je strážnej povahy, ustráži rodinný dom alebo firmu pred páchateľom trestnej činnosti. Pri tomto výbere by sme sa mali

reaguje na rodinu, deti, prípadne na iných psov. Ako vidíte, výber psa je dlhodobá investícia, vrátane zabezpečenia jeho prostredia, do ktorého ho umiestnime, preto nie je dobré, aby sme veľké plemeno psa uzavreli do malého priestoru. Taktiež musíme dobre zvážiť finančné možnosti, ktorými sú zakúpenie krmiva, očkovacej látky, ošetrenie v prípade úrazu. Neakceptovaním dôsledného zabezpečenia môžeme vystaviť nebezpečenstvu nielen psa, ale aj seba a svoju rodinu. Sú choroby, ktoré sú prenosné aj na ľudí a nemôžeme zabrániť kontaktu psa s inými osobami. Preto, ak čas, prostredie a finančné prostriedky nedokážeme zabezpečiť v dostatočnej miere, nemali by sme si psa zaobstarať. V deň zaobstarania poradiť s odborníkom, ktorým je psa odporúčame jeho odber v ranskúsený kynológ. ných hodinách, pričom je potrebné Pokiaľ sa chceme šteniatku venovať sa psovi venovať v priebehu celého profesionálne, tak treba prihliadnuť dňa, aby sa necítil izolovaný a zvyaj nato, že si kupujeme plemeno kol si lepšie na nové prostredie. Aj z psa s preukazom pôvodu, za účetohto dôvodu odporúčame šteniatlom výcviku podľa určitého skúšob- ko zobrať napríklad cez víkend, keď ného poriadku alebo uprednostbude celá rodina doma a budete ňujeme psa na výstavu, aby sme si mať čas sa psovi venovať. Ďalej je ho mohli včas pripraviť. Možnosti nutné zistiť ustanovenia všeobecnévenovania sa výcviku a športu so ho záväzného nariadenia príslušnej psom je veľa a dá sa využiť aj pre obce, v ktorej bude pes žiť. V niektopsov bez preukazu pôvodu. Od rých obciach je chov psov obmetohto sa odvíja aj cena psa, kde psi s dzený napríklad počtom alebo je preukazom pôvodu od šteniatka sú regulovaný určitými podmienkami. drahšie ako bez preukazu pôvodu. Pri odbere šteňaťa si treba všimnúť Je len na Vás, ako sa rozhodnete, kožu a srsť, ktoré musia byť čisté lebo každý pes si vyžaduje určitý a jemné, oči musia byť jasné bez spôsob starostlivosti. Sú možnos- zákalu a výtoku, nos vlhký, nie však ti, kedy si psa môžeme prevziať s hlienovým výtokom a šteňa by aj z útulku. V prípade, že sme malo byť aktívne, nie smutné. sa takto rozhodli musíme Pri výbere veľkosti plemena psa – vedieť, či si berieme malého, stredného alebo veľkého, šteniatko alebo startreba povedať, že ten pes, ktorý sa šieho psa. Keď sme sa páči Vám, je vo vašich očiach najleprozhodli pre staršieho ší a najideálnejší práve z dôvodu, že psa, je vhodné, aby plní vaše očakávania a napĺňa Vás sme sa oboznáradosťou. mili s povahoMgr. Branislav Bartoš, BRAMONK, vými vlastnosti, kynologický klub Šenkvice, ako takýto pes www.bramonk.sk

23


24

www.senkvice.org

y m i z y l o b m y S Začal sa používať v polovici 19. storočia v Nemecku. Živé zelené vence boli symbolom a nádejou večného života. Kruh znamená večné spojenie Boha s ľuďmi. Štyri sviečky symbolizujú štyri týždne do narodenia Ježiša. Každú nedeľu sa zapáli jedna sviečka, posledná dohorí v štvrtú nedeľu pred 24. decembrom.

krm a bol pôstnym jedlom. Kedysi mali rybu na Vianoce na stoloch len tam, kde boli rieky alebo rybníky. U nás sa ešte po 2. svetovej vojne jedla na Štedrú večeru kapustnica, kyslá hubová alebo šošovicová polievka, ale ryba nie!

Vianočné pohľadnice

Betlehemy

Imelo

Väčšinou boli vyrezávané z dreva, ale i keramické alebo z tvrdého papiera. Prvé betlehemy bývali väčšinou len kláštoroch a kostoloch. Neskôr však prenikli aj do príbytkov obyčajných ľudí v mestách i na dedinách. V druhej polovici 19. storočia začali už betlehemy vytláčať zelené vianočné stromčeky zdobené ozdobami a sladkosťami. Pôvodom tejto tradície je Nemecko.

Adventný veniec

Na svete sú už 170 rokov. Prvých niekoľko sto uzrelo svetlo sveta v Anglicku. Boli to ručne kreslené a napísané lístky. Postupom času už mali vzhľad pohľadnice s obrázkami zasneženej krajiny, ozdobeným vianočným stromčekom, či deťmi s hračkami. Kedysi boli u nás napríklad veľmi obľúbené farebné pohľadnice s motívmi zimnej krajiny, dediny a detské radovánky na snehu autora – maliara Jozefa Ladu.

Podľa legendy to bol v minulosti mohutný strom. Ježiško v jasličkách mal z jeho halúzok a konárikov kolísku. Taktiež i kríž, na ktorom bol Ježiš ukrižovaný, bol z imela. Po tomto imelo už nikdy nevyrástlo, stromy vyhynuli. Ostali len malé halúzky, ktoré začali žiť na cudzom strome. Rovnako ako sa kresťania živia symbolickým Božím telom. Na Vianoce by imelo nemalo chýbať v žiadnej domácnosti. Prináša šťastie, ale iba tomu, kto ho dostane darom.

Vianočná ryba

V minulých dobách bola ryba pokrmom najchudobnejších. Ježišovi učeníci boli väčšinou z radov rybárov. Preto aj symbolom Vianoc pre kresťanov je ryba. Bol to najlacnejší mäsitý po-

24

bezstarostnosti v detstve. Mladí chlapci a dievčatá sa navzájom obdarúvali drobnými striebornými, tí bohatší aj zlatými

s jasličkami

predmetmi. To boli symboly šťastia. Pokiaľ ich držali celý večer v dlani, striebro alebo zlato im malo zaistiť bohatstvo. Fľaša vína a bonbóny mužovi a žene symbolizovali pokojný a sladký život.

Koleda

Kedysi sa nazývala aj „hudbou Vianoc“, bola oslavou narodenia Krista Pána, ako i oslavou a prianím všetkého dobrého, bohatej úrody. Koledy sa vyskytli už okolo roku 1390. Známe sú najmä „Narodil sa Kristus Pán, radujme sa...“, „Nesiem Vám noviny“, „Pôjdeme spolu do

Vianočné darčeky

Už v starom Ríme sa obyvatelia zvykli navzájom obdarúvať. Darčeky, ktoré si v minulosti ľudia našli pod stromčekom alebo na Mikuláša mali mnohokrát len symbolický význam. Deti dostali do okna jabĺčka, orechy, či malé sladkosti, ktoré sa vnímali ako symboly zdravia, radosti a

a fari deti chuprilepšili na sviatky.

Betlehema“. Začali ich spievať väčšinou potulní mnísi v kláštoroch, bohatých rodinách, či na verejných trhoch. Neskôr prenikli aj na dediny do chudobnejších domov. Tu väčšinou spievali koledy žiaci cirkevných ských škôl, pridali sa k nim dobných rodín, aby si tak

Mária Sklárová Staré pohľadnice z archívu M. Sklárovej pochádzajú z polovice 20. storočia


25

www.senkvice.org

Aký bol rok 2013 v FS Mladosť?

Vystúpenia, náročné tréningy s choreografom, zábava na Večeri s Mladosťou i účinkovanie vo folklórnej hitparáde RTVS

V

roku 2013 mohli priaznivci folklóru vidieť a počuť šenkvických tanečníkov, hudobníkov a spevákov na viacerých kultúrnych a spoločenských podujatiach. Absolvovali sme tradičné vystúpenie na Medzinárodnom veľtrhu cestovného Slovakiatour 2013 v bratislavskej Inchebe, Vinársky ples, vystúpenie pre Materskú škôlku, pochovávali sme basu v Šenkviciach, nalievali sme vínka a zabávali sme účastníkov šenkvickej Výstavy vín, okrem varenia sme si aj zaspievali na tradičnom Ockovom kotlíku v Šenkviciach, úplne nový tanec mal premiéru na Šenkvických hodoch a obec sme reprezentovali na Vinobraní v Modre – v alegorickom sprievode i vystúpením na hlavnom pódiu. Okrem toho je Mladosť zárukou dobrej zábavy aj na firemných večierkoch, oslavách jubileí a svadbách, ktorých sme počas roka absolvovali tiež viacero.

S

ústredenia s choreografom V rámci príprav na tohtoročnú akciu

„Večer s Mladosťou“ a rozšírenia nášho tanečného repertoáru sme absolvovali dve náročné sústredenia s profesionálnym choreografom Mgr. Art. Vladimírom Michalkom. Výsledkom nášho tanečného „mučenia“ sú dva tance – Kostelec, ktorý sa nám podarilo dotiahnuť do finálnej verzie a druhý tanec z Veľkého Zálužia, ktorý ešte stále

Večer s Mladosťou

Teší nás, že ste si opäť našli čas a prišli ste sa nielen pozrieť, ale i zabaviť sa, zatancovať, či zaspievať si spolu s nami na 2. ročník Večera s Mladosťou. Dúfame, že vo vás zanechal len pozitívne dojmy a páčil sa. Tešíme sa na stretnutie o rok!

a grafické štúdio, Karpatská Perla, s.r.o., KNOTT spol. s r.o., Maderič Ján – foto, Mikulovičová Kvetoslava, Motyka Karol, Ing., OBEC ŠENKVICE, Reštaurácia BINI, Spolok vinohradníkov a vinárov v Šenkviciach, Vinárstvo Ing. Marian Bočko a ľudia, ktorí súboru darovali 2% z dane. ĎAKUJEME! Ak by ste chceli byť jedným z nás, ste srdečne vítaní. Môžete sa k nám pridať každý pondelok alebo štvrtok o 19:00 hod. v Kultúrnom a informačnom stredisku v Šenkviciach na pravidelných tréningoch. Bližšie informácie o našich aktivitách a vystúpeniach nájdete aj na www.fsk-mladost.sk alebo na facebookovom profile

FS Mladosť Šenkvice.

Zuzana Somorovská, Silvia Stránska pripravujeme. Snáď na budúci rok predstavíme aj ten.

N

atáčanie TV relácie Kapura Tradičné šenkvické pásmo – Oldomáš v prešovni uvidíte koncom decembra vo folklórnom programe Kapura, ktorý pravidelne každý víkend vysiela Dvojka. Pozrite si Kapuru a nás na Dvojke v sobotu, 28.12.2013 o 14:40 hod. alebo v repríze v nedeľu, 29.12.2013 o 8:30 hod.

Ďakujeme vedeniu obce za finančnú podporu, Kultúrnemu a informačnému stredisku za priestory a pomoc a ďakujeme našim sponzorom, ktorí svojimi možnosťami podporili a stále podporujú naše snaženie. SPOLUORGANIZÁTORI Obec Šenkvice a KIS Šenkvice SPONZORI Advokátska kancelária Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o., Dušan Baša Mäsiarstvo, ELSTRA s.r.o., Hlavatý Pavol – ZORG DESIGN, reklamné

25


26

www.senkvice.org

V „Matici“ plnia svoju programovú úlohu Odhalenie pamätnej tabule Alojzovi Behunkovi Ing. Štefan Kukumberg člen Krajskej rady MS v Bratislave

A

ko si predsavzali, tak urobili. Do svojho programu na rok 2013 si dali úlohu – v roku 150. výročia založenia Matice slovenskej, 1150. výročia príchodu Svätého Cyrila a Metoda na naše územie a 20. výročia vzniku Slovenskej republiky osadiť v Šenkviciach ďalšiu pamätnú tabuľu známemu rodákovi. Predchádzajúce roky boli osadené na budovy v Šenkviciach pamätné

26

tabule Gabrielovi Kolinovičovi Šenkvickému (historik, archivár, spisovateľ, potomok chorvátskeho šľachtického rodu, spolupracovník Mateja Bela) a Martinovi Jurajovi Kovačičovi Šenkvickému (archivár, právnik, historik a pedagóg). Dňa 17. novembra 2013, po rokovaniach so zástupcami obce, farského úradu a ústredím Matice slovenskej a po prípravných prácach, bolo vykonané slávnostné odhalenie pamätnej tabule Alojza Behunka. Samotné odhalenie tabule vykonal starosta obce Mgr. Peter Fitz a miestny farár – duchovný otec Mgr. Michal Pokopec. Počas slávnosti v príhovoroch starosta, duchovný otec a predseda miestnej organizácie matice slovenskej PhDr. et Bc. Viliam Kukumberg vyzdvihli osobnosť Alojza Behunka, rodáka zo Šenkvíc, ako osoby národne cítiacej, plným srdcom „šenkvickým“ a schopným obhajovateľom národných túžob Slovákov. Jeho život krásne vystihujú aj tieto hodnotenia: „Patrí medzi tých Šenkvičanov, ktorí kultúrne tradície rodných Šenkvíc šíril nielen slovom, ale i písmom. Ale nielen to. Alojz Behunek nesporne patrí do buditeľskej generácie, ktorá udržovala slovenského ducha v rokoch tuhej maďarizácie a šírila osvetu aj po vzniku Československa.“ Týmto počinom, osadením ďalšej pamätnej tabule v Šenkviciach, plní Miestny odbor Matice slovenskej v Šenkviciach svoju úlohu, ktorou je okrem iného: „Byť aktívni pri zachovávaní historického a kultúrneho dedičstva a iniciatívne pracovať pri rozvíjaní národného života Slovákov doma i v zahraničí.“ Odhaľovaním pamätných tabúľ v obci známym osobnostiam Šenkvíc vzdáva miestny odbor svoj hold a uznanie týmto Šenkvičanom, a mladým ľuďom pripomína, že tu boli ľudia odhodlaní, smelí, nebojácni a vzácni, ktorých uznávali nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Táto aktivita bude pokračovať a matičiari budú naďalej pevnou súčasťou národného verejného života v Šenkviciach. FOTO: Štefan Kukumberg


27

www.senkvice.org

ŠKOLSKÝ PLES Vážení Šenkvičania,

Kto je Alojz Behunek? N

arodil sa vo Veľkých Šenkviciach 22. augusta 1846 a zomrel v Lančári 6. januára 1932, kde je aj pochovaný. Študoval filozofiu a teológiu a ako 25 ročný bol 31. júla 1871 vysvätený za kňaza. Najprv pôsobil krátko ako kaplán v Smoleniciach. V roku 1875 sa stal farárom v Lančári, kde službe Bohu strávil vyše 56 rokov. Okrem svojich kňazských povinností aj písal, prispieval do katolíckych periodík. Bol pracovitým a svedomitým kňazom a vzdelaným, literárne rozhľadeným, dobrým kazateľom. Vždy kázal a písal iba po slovensky, aj keď vedel dobre po maďarsky, maďarčinu nikdy nepoužíval. To spôsobilo, že aj napriek jeho kňazským kvalitám zostal celý život na chudobnej fare. Vydržal a zostal verný sebe, národu i ľudu. Jeho literárna pozostalosť sa nachádza v Spolku sv. Vojtecha v Trnave. Jeho články boli publikované najmä v Katolíckych novinách a Svätovojtešskom pútniku. Intenzívne sa zaoberal dejinami Šenkvíc a publikoval množstvo článkov, venujúcich sa histórii rodnej obce. Zdroj: Šenkvice, Kolektív autorov – Ján Milan Dubovský, Henrich Lančarič, Ľubomíra Žáková, Obecný úrad Šenkvice, 1994 ZS

radi by sme vás pozvali na tohtoročný nový ŠKOLSKÝ PLES, ktorý sa uskutoční 15.2.2014 v KIS. Vystúpi FS Mladosť a do tanca zahrá fantastická Cimbalová hudba Kuštárovci a DJ. V cene vstupenky je zabezpečený aj catering. Vstupenky budú v predaji od 15.1.2014 v ZŠ

Najlepšia protidrogová nástenka

Milí siedmaci,

chcete vyhrať pre svoju triedu interaktívnu tabuľu s príslušenstvom alebo anatomický model človeka, športové potreby, USB kľúče či písacie potreby? Ak áno, Úrad verejného zdravotníctva pri príležitosti ,,Európskeho týždňa boja proti drogám“ organizuje celoslovenskú súťaž ,,Najlepšia protidrogová nástenka“ pre 7. ročníky základných škôl v SR, do ktorej sa môžete zapojiť aj vy. Súťaž prebieha od 20. novembra a potrvá do 20. januára 2014. Hlavnými hodnotiacimi kritériami sú nápaditosť, originalita, precíznosť spracovania a spôsob stvárnenia témy. Na tvorbu protidrogovej nástenky môžu žiaci použiť predmety z papiera, plastu, vlny, drôtu, dreva alebo textilu. Rozmer nástenky musí byť väčší ako 110 x 70 cm. Z nástenky môžu vystupovať nápisy, predmety alebo ilustrácie aj do tretieho rozmeru. Vytvorenú nástenku s protidrogovou tematikou odfotografuje pedagóg a zašle na e-mailovú adresu najnastenka.sutaz@uvzsr.sk. Podrobnejšie informácie a pravidlá prebiehajúcej súťaže sú na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR (www.uvzsr.sk). Cesta mladých smeruje od nezávislosti k závislosti Po droge a omamných látkach siaha čoraz viac ľudí a čoraz viac mladších ľudí. Drogy sú pre niekoho spoločenský problém, pre niekoho spôsob trávenia voľného času. Mnoho mladých ľudí vidí práve v drogách niečo revolučného, niečo čím

v Šenkviciach. Príďte sa s nami zabaviť a zároveň podporiť dobrú vec. Výťažok z tohto spoločenského večera bude použitý na aktivity pre naše deti. Vaša Rada rodičov FOTO: www.kustarovci.sk

môžu uniknúť pred svetom, chcú sa cítiť nezávislí a nech sa stane čokoľvek, vždy je tu niečo, čo nie je možné zažiť v obyčajnom živote. Je veľa rizík, ktoré môžu drogy spôsobiť. Oslabujú imunitný systém, telo sa vyčerpáva a tým sa radikálne zvyšuje aj riziko úmrtí. Užívanie drog takmer vždy vedie k vzniku psychickej alebo fyzickej závislosti, ktorá vzniká nepozorovane a jej uvedomenie spravidla prichádza až po viacerých neúspešných pokusoch s drogami prestať. Táto snaha býva dlhodobá, náročná a predstavuje každodenný zápas, ktorý potrebuje veľa vnútornej sily a odhodlania. Užívanie niektorých drog (najmä marihuana, pervitín, magické huby, LSD) môže u niektorých jednotlivcov vyvolať nepriaznivé psychické stavy alebo vážne duševné choroby, akými sú napr. schizofrénia, rôzne psychózy a pod. Držba drog je na Slovensku trestným činom, ktorý môže v budúcnosti spôsobiť značné nepríjemnosti, napríklad vylúčenie zo školy, strata práce alebo problém sa znova zamestnať kvôli zápisu v registri trestov. Drogy sú navyše finančne náročný koníček, na ktorý väčšinou treba stále viac a viac peňazí. A vzdialenosť drog od kriminálu tak môže byť v skutočnosti oveľa menšia, ako si začínajúci užívateľ dokáže priznať. Jedným z cieľov súťaže je poukázať na tvorivosť, vnímavosť žiakov ako sa pozerajú na súčasnú problematiku legálnych a nelegálnych drog. Zároveň pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja; poukázať na význam primárnej prevencie; predísť užívaniu návykovým látkam; obmedziť resp. zastaviť experimentovanie s návykovými látkami, aby sa predišlo poškodeniu zdravia na telesnom a duševnom vývoji detí a mládeže. Mgr. Katarína Nosálová RUVZ BA

27


28

www.senkvice.org

Herecká legenda oslavuje Tragická a komická, lyrická aj príkra

T

akto opísal divadelný kritik rodáčku z Malých Šenkvíc – Cerového, herečku ZDENU GRÚBEROVÚ. V tomto duchu sa niesla i výstava v novej budove SND, otvorená dňa 27.11.2013 pri príležitosti jej 80 – tych narodenín. 24. novembra 1933 vošla cez bránu života na tento svet. Narodila sa do rodiny šikovného krajčíra, ktorý šil i pre zákazníkov až do Viedne. Starí rodičia z maminej strany boli živnostníci, mali obchodík na Cerovom. K dvom sestrám – 8 – ročnej Helenke a mladšej Milke teda pribudla Zdenka a nakoniec ešte brat Tibor. Pred II. svetovou vojnou sa rodina Grúberová presťahovala do Bratislavy – Rače, kde si otvorili malý obchodík s krajčírstvom. Herečkina mamička bola jemná žena, ktorá milovala kultúru a divadlo. Často vodila svoje tri dievčatá do Bratislavy na malé divadelné predstavenia. No a sestry boli očarené krásnymi kostýmami, ale i hereckými výkonmi umelcov. Ako hovorievala pani Zdenka, herečkou nikdy ani veľmi nechcela byť, nikdy o tom nepremýšľala, ale umelecké ambície mala asi už zakorenené v sebe. Bratranci a sesternice z otcovej strany (Karol, Rudo, Michal, Vierka Grúberoví) už v tom čase hrávali v ochotníckom divadle na Cerovom. Sestra Milka zase hrala a vyučovala hru na klavír. V roku 1941 zasiahla rodinu veľká rana – otec ako 43 – ročný zomrel, zostali po ňom 4 malé deti a 32 – ročná vdova. Po roku 1948 rodine zrušili živnosť a mama sa tak vrátila späť do Šenkvíc do rodičovského domu. Dievčatá zostali v Bratislave. Mama Berta Grúberová, rod. Ferenciová žila s rodičmi v dome, v ktorom sa narodila herečka. Dnes dom udržiava brat Tibor, ktorý v ňom žije spolu s vnukom. Dievčatá mamu a starých rodičov často navštevovali. V Zdenke driemal duch herectva, ktorý sa prebral v roku 1951 v Martinskom divadle. Tu si ju všimli PÁNI HERCI Július Pántik a František Dibarbora a nahovorili ju, aby sa prihlásila na Konzervatórium. V septembri 1954 sa stala mladou členkou SND v Bratislave, kde pôsobila až do konca roka 1998. Prvá veľká herecká rola prišla už v roku 1957, kedy si v hre „Rómeo a Júlia“, v réžii Jozefa Budského, zahrala krehkú Júliu po boku Karola Machatu – v tom čase už veľkej mužskej hereckej hviezdy národného divadla. Vernisáže výstavy na počesť pani Zdeny Grúberovej som sa zúčastnila ako Cerovanka. Žiaľ pani Grúberová sa pre zlý zdravotný stav otvorenia výstavy už nezúčastnila. Zastupovala ju dobrá rodinná priateľka, herečka Zuzana Krónerová. Pani Zuzke som odovzdala pozdravy od Cerovanov s prianím trpezlivosti v starobe a chorobe, tiež

28

zopár jabĺčok pre zdravie z „cerovských greftóf“, ale i sladké čerešňové bonbóny a kytičku od rodákov. Pani Krónerová v mene pani Zdenky zo srdca poďakovala a sľúbila, že jej všetky pozdravy od rodákov bude tlmočiť. Nakoniec autor a kurátor výstavy Mgr. Mišovic pripomenul skutočnosť, že pani Zdena Grúberová pôsobila v rokoch 1954 – 1998 v činohre SND, kde sa postupne vypracovala na jednu z profilových herečiek súboru. Spolupracovala s významnými osobnosťami – režisérmi Jánom Jozefom Budským, Karolom L. Zacharom, Pavlom Hasprom, Milošom Pietorom, Ľubomírom Vajdičkom a inými. Výstavu zabezpečil Divadelný ústav v priestoroch novej budovy SND. Mária Sklárová FOTO: archív herečky, www.snd.sk

13.7.1957 – divadelná hra Rómeo a Júlia, hlavná postava Júlie, Rómeo – Karol Machata

Jubiluje znamenitá herečka Zdena Grúberová „Naše životy sú utkané z látky krehkej ako sen,“ hovorí dáma slovenského divadla veršom Shakespeara. V mladosti netušila, že si ju získa Tália, rozhodla sa študovať na obchodnej akadémii. So školou však boli na Hamletovi a Jozef Budský v hlavnej úlohe vyžaroval energiu, ktorej neodolala. Vtedy si ani nepomyslela, že by raz na javisku SND mohla v Hamletovi hrať Oféliu. Stalo sa v roku 1964 a po jej boku bol Karol Machata, azda jej najčastejší javiskový partner v budúcnosti. V tom istom roku stvárnila aj Maggie v Millerovej hre Po páde a Stellu v hre T. Williamsa Električka zvaná túžba. Na začiatku divadelnej cesty Zdeny Gruberovej bola poézia. Július Pántik a František Dibarbora jej odporúčali, aby sa prihlásila na Konzervatórium. Ako dvadsaťjedenročná prešla z martinského divadla do SND (1954) a keď mala dvadsaťdva, stvárnila Júliu – azda jej najobľúbenejšiu postavu. „Z mladistvých prefíkaných šibaliek s príznačným osobným šarmom, sa pomerne rýchlo prepracovala až k Shakespearovi, k postavám, ktoré sú snom každej mladej herečky,“ čítame v jednej z kritík. Na javisku Činohry SND stvárnila deväť desiatok postáv – tragické i dramatické, ale aj plné trblietavého smiechu: v Shakespearovi Júliu, Oféliu, Hermiu, Regan, aj jednu z Veselých panien z Windsoru, vytvorila psychologickú štúdiu Maggie v Millerovej hre Po páde, zažiarila ako Linda v jeho hre Smrť obchodného cestujúceho, bola skvelou Evou v Madachovej Tragédii človeka, Anti v Karvašovej hre Antigona a tí druhí, Princeznou Eboli v Schillerovom Donovi Carlosovi aj Stellou v dráme Električka zvaná túžba T. Williamsa. Všetko sú to náročné dramatické úlohy. „Po úlohe Maggie sa už nemohla vrátiť do naivného raja hereckej tvorby. Po tomto zlome a „páde“


29

www.senkvice.org

smerom hore odkryli sa herečke nové možnosti, fondy, danosti. Ukázalo sa, že je to umelkyňa nielen spontánne, ale aj intelektuálne vyspelá,“ hodnotí Ladislav Čavojský (1983). „Ako herečka som považovala za veľkú česť hrať v SND s vynikajúcimi partnermi. S obecenstvom som si vždy rozumela a dúfam, že ani režisérov som nesklamala. Zahrala som si naozaj množstvo krásnych postáv,“ hovorí umelkyňa. „Je to fantastický pocit stáť na javisku, hrať dobrú rolu v dobrej inscenácii. Vtedy nemyslíte na to, či máte peniaze, starosti... Možno sa to nedá celkom prirovnať k pocitu lekára, ktorý práve niekomu zachránil život, ale možno ja niekomu na tom javisku zasa vrátim dôveru v niečo, čomu už neverí. Je to prekrásne povolanie.“ Stretnutie s touto krehkou noblesnou dámou, tragédkou, ktorá mala zmysel pre komediálne herectvo, umelkyňou s ušľachtilým srdcom, bolo a je vždy udalosťou – na filmovom plátne, televíznej obrazovke, či pri počúvaní rozhlasu (spomínate si napríklad na jej vílu Amálku?). V blahoprajnom liste Zdene Gruberovej vyzdvihol generálny riaditeľ SND Marián Chudovský hviezdne chvíle, ktoré prežila na scéne SND s množstvom priaznivcov, pre ktorých pripravila nezabudnuteľné umelecké zážitky, ktoré si uchovali vo svojich srdciach natrvalo. „Prežili ste na javisku veľa životov, veľa osudov, v súbore iste pekné kolegiálne vzťahy a priateľstvá a patríte k tým šťastným ľuďom, ktorým sa podarilo prežiť ich aktívny život v povolaní, ktoré bolo súčasne ich láskou i koníčkom. To všetko vo veľkej ére našej činohry, ako významná predstaviteľka generácie umelcov, ktorí svojím vkladom tvorili zlatý vek súboru Činohry SND,“ uvádza v liste Marián Chudovský. ZDROJ: Tlačová správa, 20.11.2013 / Izabela Pažitková, www.snd.sk Sobáš v Primaciálnom paláci, vzadu za herečkou mladší brat Tibor

Charita Modra, n.o. ďakuje!

Na konci kalendárneho roka chceme poďakovať našim klientom za spoluprácu a podporu, že sme mohli našimi službami skvalitniť a obohatiť Váš život. Ďakujeme za spoluprácu obecným úradom v okrese Pezinok, Senec a v meste Svätý Jur, zvlášť by sme chceli zdôrazniť výbornú spoluprácu z OÚ Šenkvice. Ďakujeme spolupracujúcim obvodným i odborným lekárom, sponzorom a za príkladnú ústretovosť a ochotu farskému úradu v Šenkviciach s vdp. dekanom Michalom Pokopcom. Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa potravinovej zbierky, ktorá prebiehala od 14.11.2013 do 20.11.2013 (okrem nedele) v hypermarkete Tesco v Pezinku. Organizátori zbierky boli Slovenská katolícka charita, Depaul Slovensko a HM Tesco. Zbierka bola určená sociálne znevýhodneným občanom, neúplným rodinám, osamoteným matkám s deťmi, azylovým

centrám. O výnose a rozdelení Vás budeme informovať v najbližšom čísle Šenkvičana a na našej webovej stránke www.charitamodra.sk. Zároveň prebieha 2. ročník adventnej finančnej zbierky v HM Tesco, pre našu organizáciu bola umožnená zbierka v Trnave. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým darcom za štedrosť a ochotu podeliť sa s núdznymi! Ďakujem Všetkým zamestnancom Charity Modra, n. o. za zodpovednú prácu, za láskavý prístup ku klientom, za pružnosť, odbornosť, ochotu aj nad rámec pracovného času a vytrvalosť aj v neľahkých hospodárskych časoch! Na záver Vám Všetkým Charita Modra, n. o. praje požehnané vianočné a novoročné sviatky, veľa zdravia, šťastia a pohody vo Vašich rodinách, tešíme sa na spoluprácu v Novom roku 2014! PhDr. Zuzana Bilková, riaditeľka n.o.

Krehký gaštanový koláč POTREBUJEME:

CESTO: 200 g hladkej múky 100 g masla (Hera, Palmarin) 75 g práškového cukru 1 žĺtok 2 lyžice studenej vody NÁPLŇ: 250 g gaštanového pyré (sladené) 1 vanilkový cukor 120 g masla (Hera, Palmarin) 2 vajcia 1 bielok 1 kávová lyžička škorice práškový cukor na posypanie koláča štipka soli 2 polievkové lyžice mandľového likéru (nemusí byť) šľahačka

Z uvedených surovín spracujeme cesto, zabalíme ho do potravinárskej fólie a uložíme na hodinu do chladu. Medzitým si pripravíme náplň – maslo vymiešame s vanilkovým cukrom a škoricou a pridáme 2 žĺtky. Z bielkov a štipky soli vyšľaháme sneh, do ktorého pridáme rozmrazené gaštanové pyré a primiešame k maslovej hmote. Vychladnuté cesto rozvaľkáme na hrúbku cca 4 - 5 mm a vyložíme ním koláčovú formu s priemerom cca 24 cm tak, aby pokrývalo aj boky formy. Na cesto nanesieme pripravenú plnku a pečieme v rúre cca 50 minút na 170 °C. Po upečení môžeme povrch koláča poliať mandľovým likérom. Posypeme práškovým cukrom a podávame so šľahačkou.

29


30

www.senkvice.org

Bilancovanie aktivít v Klube dôchodcov Začiatkom júna sa v klube uskutočnila beseda s pracovníkmi Okresného riaditeľstva PZ na tému „Bezpečnosť seniorov doma a na ulici“. I napriek oznamu v miestnom rozhlase bola účasť na našu obec nízka. Prítomní boli iba členovia, ktorí pravidelne navštevujú klub. Na obecnom podujatí „Ockov kotlík“ ponúkali naše klubárky za symbolické ceny osúchy a štrúdle, ktoré po guláši návštevníkom výborne chutili. Štrúdle napiekli aj na novom obecnom podujatí „Čerešňobranie“ a tak prispeli dĺžkou 3,9 m k celkovej dĺžke všetkých štrúdlí 24,4 m. Okrem toho priniesli aj iné koláče s čerešňami, ktoré sú pre našu obec symbolické. V letných mesiacoch júl a august sa chodili členovia klubu kúpať do termálnej vody v Dunajskej Strede. O tieto aktivity je veľký záujem. Doprava bola dotovaná z rozpočtu obce. Tohtoročné leto, ktoré bolo nadpriemerne teplé, robilo starším ľuďom a tiež „tlakárom“ veľké problémy. I našim dôchodcom bolo lepšie v tieni stromov, alebo v chladnejšej izbe, preto sme vynechali niektoré plánované aktivity a klub sme dvakrát zatvorili. September sa niesol v nálade oberačiek, zavárania, výmeny receptov a ochutnávok sezónnych koláčov a štrúdlí. V dňoch 15. až 20. októbra sa 45 členov rekreovalo alebo liečilo na ozdravnom pobyte v Trenčianskych Tepliciach. Dňa 28. októbra na ponuku pána starostu Mgr. Petra Fitza navštíviť budovu Národnej rady SR zareagovalo 42 členov. Počas krásneho slnečného počasia

a pohodlnej cesty autobusom sme si vypočuli vyčerpávajúcu prednášku sprievodcu o histórii parlamentnej budovy a o umeleckých dielach v nej. Taktiež sme mali možnosť prezrieť si areál Bratislavského hradu a sochu kráľa Svätopluka. Po krásnej vyhliadke na Dunaj sme sa na záver osviežili v kaviarni Parlamentka. Touto cestou vyslovujem verejné poďakovanie starostovi za obohacujúci zážitok. V utorok, 29. októbra, v rámci Mesiaca úcty k starším, sa konalo spoločné stretnutie dôchodcov v KIS. Obec, KIS a Klub dôchodcov spoločne pripravili pohostenie a kultúrny program, v ktorom účinkovali seniorský zbor z Pezinka a country skupina Samorast. Aj šenkvickí klubári sa pokúšali založiť spevácku skupinu s harmonikárom Ľ. Pallom, no chýbala im

odvaha na verejné vystúpenie. Možno nabudúce. 17. novembra sa klubári zúčastnili divadelného predstavenia v Bratislave, ktoré organizovalo KIS. 21. novembra sa v klube uskutočnila prednáška s besedou na tému „Protipožiarna ochrana“, ktorú ponúklo Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku. V decembri sú aktivity zamerané na degustovanie bylinných čajov, jablkových koláčov, na prípravu na Vianočné trhy, na ktorých budeme už tradične ponúkať „babičkine dobroty“ (osúchy, lokše, štrúdle) a na posedenie pri kapustnici spojené s tombolou z prinesených darov od členov klubu. Zároveň sa vyzdobujú priestory klubu vianočnými symbolmi. Ujalo sa i záverečné koncoročné silvestrovské posedenie

Prvý šenkvický blšák Dňa 19.10.2013 sa konal na Penzióne Ranč v Šenkviciach „Prvý šenkvický blšák“, kde ste mohli lacno predať, kúpiť, vymeniť alebo darovať veci od výmyslu sveta. Tento nápad vznikol v hlave Zuzky Schillerovej. Samozrejme, že takéto blšáky budeme robiť i viackrát do roka. Nielenže mnohí z nás výhodne nakúpili a vymenili, ale sme sa i dobre zabavili, zasmiali a stretli s priateľmi . Zároveň vznikol na facebooku profil Šenkvická výmenná banka, kde môžete počas celého roka ponúkať

30

a vymieňať nepotrebné veci, ktoré sa zídu niekomu inému. Ďalšou dobrou myšlienkou tejto akcie bolo zozbierať nepotrebné teplé oblečenie a veci pre bezdomovcov, ktorí ich v studenom zimnom období určite budú potrebovať. Preto Vás i teraz chceme požiadať, ak máte prebytočné teplé oblečenie, paplóny, deky, spacáky informujte sa na tel. č. 0911 268 661, prineste ich a my ich odovzdáme ľuďom, ktorí ich určite budú potrebovať. Vopred ďakujeme, veď nesmieme

zabudnúť, že pomáhať slabším a chorým sa má! Zároveň chceme poďakovať všetkým našim zákazníkom za prejavenú priazeň počas návštev a využitie našich služieb v priebehu celého roka na našom Penzióne Ranč a popriať im príjemné prežitie vianočných sviatkov a do Nového roka veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote. Martina Grancová s pracovníkmi Penziónu Ranč

v klube pri hudbe, tradičnej šunke a so spoločným vítaním Nového roka na Námestí G. Kolinoviča. Okrem vymenovaných aktivít sa podľa záujmu meria tlak krvi, využívajú sa rehabilitačné prístroje, v zimných mesiacoch utorkové cvičenia pri hudbe podľa nahrávky rehabilitačnej sestry. Kto má záujem udržať si svoje kĺby v pohybe a podľa možnosti bez bolesti, má možnosť pridať sa. Výbor Klubu dôchodcov verí, že i nasledujúci rok bude pokračovať v aktivitách, ktoré obohatia dušu i telo, a že sa budú upevňovať dobré vzťahy aj medzi tými, ktorí pre samotu prídu do spoločnosti „klubárov“ každý utorok a štvrtok. Dvere sú otvorené pre každého. Vlasta Drozdová členka výboru KD

Občianska inzercia

Predám

2 stavebné pozemky v zastavanej časti obce Šenkvice o rozlohe cca. 401m2 / pozemok. Každý z pozemkov má svoju prístupovú cestu. Možnosť kúpiť ako jeden celok 802m2. Cena dohodou.

0918/607 080


31

www.senkvice.org

„Naše kino má originálnu retro atmosféru, ak by sme raz rekonštruovali interiér, budem za to, aby sa tie sedačky len zreparovali, ale nemenili.“ Braňo Manák

objavili modranské kino... Naše kino má originálnu retro atmosféru, ak by sme raz rekonštruovali interiér, budem za to, aby sa tie sedačky len zreparovali, ale nemenili.

Naše najbližšie kino som po veľmi dlhom čase

Zostanú vo Vašej ponuke kvalitné filmy, alebo neodoláte tlaku a budete sa snažiť predať čo najviac lístkov? Model sa stále hľadá, pravdepodobne piatok bude artový, nedeľa detská. Budeme premietať od stredy do nedele, v nedeľu budú dve predstavenia. Podstatné je prispôsobiť sa rodinám a deťom. Deti kino v meste potrebujú. Nepošlete tretiaka samého autobusom do Trnavy, nech ide do kina. Základné a stredné školy k nám prídu dva – tri krát do roka. Chodia aj mladí, môžu si sťahovať filmy, ale nebudú doma, na horory a akčáky chodia do kina, skôr sa budú báť v skupine. Máme za sebou prvý rozbehový mesiac a v Modre sa ide na dlhé trate.

navštívila pred dvoma rokmi. Dych mi vyrazila zatuchlina. Inhalovať spóry plesní deväťdesiat minút nie je zážitok, za ktorý by si človek chcel zaplatiť. Po čase som tam nejakým omylom zavítala znovu a objavila jedinečnú oázu skvelých filmov. Nebol film z ich ponuky, ktorý by som nechcela vidieť. Tie staré sedačky a linoleum mi zrazu prišli také retro. Udivené pohľady miestnych štamgastov, keď som si do ich krčmy prišla kúpiť lístok do kina, mŕtvy chrobák na dlážke a úprimné prejavy vďaky ostatných troch návštevníkov kina tvorili neopakovateľnú atmosféru. Nikomu nevadilo, že som prišla desať minút po plánovanom začiatku predstavenia. Naopak, vítali ma s radosťou. („Som tak rád, že ste prišli, ja som si kúpil až dve vstupenky, ale aj tak nás stále ešte nebolo päť!“). Proste totálne alternatívne kino. A potom mi ho zrazu zatvorili. Digitalizácia. No koniec... Tie isté premiéry ako vo všetkých multiplexoch – Bratislave či Žiline – v rovnakom čase. Nuda a komercia. Jasné, niekto tú digitalizáciu zaplatil, bude chcieť vidieť peniaze naspäť. Čo už. Ale tie filmy v starom modranskom kine predsa niekto vyberal, chcela som spoznať toho odvážneho človeka v pozadí so skvelým vkusom. A chcela som počuť, že to ustojí a všetko bude ako kedysi. Tak som ho vyhľadala: BRANISLAV MANÁK. Digitalizácia kina trvala dlhšie ako ste avizovali? Ani nie. Ale vyskytol sa nám takmer havarijný stav, ktorý si vyžiadal nutné opravy. Severná stena bola zatečená a vlhká, zvody dažďovej vody upchaté.

Tip na vianočný darček: môžem u vás kúpiťnapríklad predplatné do kina? Môžete kúpiť filmový preukaz na celý kalendárny rok, platí naňho eurová zľava na každý film, vstupenka vás teda bude stáť len dve eurá. Preukaz platí po celom Slovensku a Česku, najnovšie dokonca na vybrané filmy v Maďarsku a Poľsku. Plus máte novoročné predstavenie 2.1.2014 bezplatne – v cene preukazu. Máme pripravenú dánsku komédiu Superclásico z prostredia argentínskeho futbalu. Nasledujúci víkend pripravujeme prehliadku dokumentárnych filmov Jeden svet. Moja babička vždy hovorievala, že dobrého koňa aj v stajni nájdu. Neviem, či to dnes ešte platí, ale verím, že modranské kino diváci nájdu. Stojí za to. Za rozhovor ďakuje Monika Adameková Podrobný program kina nájdete na stránke : www.modra.sk/kino-mier.html

Digitalizácia = komercia, koniec starého dobrého kina? Naším cieľom je zachovať pôvodnú atmosféru kina. Digitalizácia nám napríklad umožní vytvoriť zvučku kina. Načo je dobrá zvučka kina? Kedysi tu päť minút pred predstavením zvonil zvonček a tesne pred jeho začiatkom zaznel gong. Pred filmom by vždy išla zvučka kina. Poznáte zvučku Asociácie slovenských filmových klubov? Tie sedadlá, čo sa sklápajú? Dlho hľadali po celom regióne, kde by to mohli natočiť, až

Kino MIER Modra

31


32

www.senkvice.org

Predchádzajme požiarom v domácnosti! Vážení občania! Jednou zo základných foriem predchádzania požiarom je včasné zisťovanie príčin ich vzniku a ich neodkladné odstraňovanie. Štatistika požiarovosti jednoznačne dokazuje, že hlavnými príčinami týchto požiarov sú najmä nevedomosť, nedbalosť občanov, deti bez dozoru, nesprávna inštalácia a prevádzka vykurovacích telies, nedodržanie najzákladnejších požiarno-bezpečnostných predpisov a pod. Z uvedených dôvodov by sme chceli Vašu pozornosť upriamiť na niekoľko základných pravidiel, aby u vás nehorelo. Je dôležité uvedomiť si, že - pri inštalácii vykurovacieho telesa treba bezpodmienečne dodržať pokyny výrobcu, - vo vykurovacom telese môžete používať výhradne predpísané palivo, - ak je vykurovacím médiom horľavá kvapalina, môžete ju doplňovať len podľa pokynov výrobcu vykurovacieho telesa, - ak je vykurovacím médiom tuhé palivo, musí byť uložené od tepelného spotrebiča najmenej 800 mm, - je potrebné udržiavať poriadok predovšetkým v pivniciach, na povalách a všade tam, kde je nebezpečenstvo vzniku požiaru, - občan nesmie skladovať materiály a predmety tak, aby zatarasil únikové cesty a tým znemožnil prístup k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody, - v garáži je povolené v predpísaných obaloch skladovať najviac 40 litrov pohonných hmôt pre osobné motorové vozidlo a 80 litrov pre nákladné motorové vozidlo, - majitelia a užívatelia sú povinní umožniť pravidelné čistenie a kontrolu komínov a dymovodov v rodinných domoch a iných objektoch. Pripravil: Rudolf Nemčovič Dňa 6.7.2013 sa u nás konal 14.ročník súťaže o putovný pohár Poľnohospodárskeho družstva v Šenkviciach. Zúčastnilo sa celkovo 40 tímov z celého okolia. Prípravy dali poriadne zabrať nie len nám, ale všetkým, ktorí boli ochotní pomôcť. Bez nich by sa to uskutočnilo len veľmi ťažko. Tento rok sme po prvý krát usporiadali súťaž aj pre mladých hasičov. Zúčastnilo sa 7 tímov a medzi nimi aj my. Je to pekné číslo a radi vidíme, že sa tento krásny šport šíri aj medzi deti. Čo by nás však potešilo viac, by bola vaša podpora. O hasičský šport nie je veľký záujem, a to nás mrzí. Sme však radi, že stále sa nájde pár nadšencov a prišli ste podporiť či už nás alebo iné tímy. Ako som už spomínala, máme tiež zbor mladých hasičov. Začiatkom sezóny sme začali trénovať štafetu a neskôr aj požiarny útok na našu prvú súťaž, ktorá sa konala v Dráhovciach. V silnej konkurencii sme napokon skončili 3. a porazili sme viacero chlapčenských družstiev. Najbližšia súťaž sa konala v Bratislave, kde sme v konečnom hodnotení skončili na 1. mieste.

32

SEZÓNA DHZ Šenkvice

Náš ďalší úspech sme zožali v Pezinku, kde sme skončili tak isto na prvom mieste. Bol to skvelý pocit po perfektne odbehnutej štafete a zvládnutom útoku. Tiež sme sa zúčastnili na branných pretekoch v Sládkovičove a Blatnom, kde sme si odniesli zlaté medaily za prvé miesta. Samozrejme, nie sme jediné, komu sa darilo.

Chalani z DHZ Šenkvice tiež podávali pekné výkony. Najväčšími úspechmi bolo prvé miesto na okresom kole v Pezinku. Odtiaľ sme postúpili na krajské kolo v Lozorne, kde nám však postup na Majstrovstvá Slovenska v požiarnom športe ušiel doslova ,,o chlp“ . Skončili sme teda na druhom mieste. Nie len pohárové, ale aj súťaže v Západoslovenskej hasičskej lige sa brali vážne. Chalani dosiahli úspech na súťaži v Dvorníkoch, kde sa umiestnili na 3. mieste a odniesli si domov tiež ocenenie za najrýchlejší prúd. Takisto krásny čas padol v Kráľovej pri Senci, ktorá nám zabezpečila druhú priečku v celkovom hodnotení. Ďalej sa konali súťaže v Malinove a Jarovciach, kde sme si odniesli 3. miesta. Celkovo sme sa túto sezónu zúčastnili na 30 súťažiach, či to boli len pohárové, postupové alebo ligové súťaže. Ak sme sa vám zapáčili, radi vás uvidíme na ďalšom ročníku súťaže, ktorý sa bude konať 5.7.2014 o 14:00 na futbalovom ihrisku. Frederika Heribanová


33

www.senkvice.org

Halový turnaj mladších žiakov „Šenkvice 2013“

V dňoch 30.11. až 1.12.2013 sa uskutočnil

Z množstva zaujímavých a dramatických zápasov však neunikli pozornosti ani niektoré individuálv našej telocvični medzinárodný halový turnaj ne výkony hráčov, a to najmä brankárky mužstva mladších žiakov, ktorého sa zúčastnilo 16 mužŘečkovíc Šarky Vyhlídalovej, ktorá sa zaslúžene stiev rozdelených do dvoch skupín. 14 mužstiev stala najlepšou brankárkou turnaja, hráč Mark bolo zo Slovenska, ktoré doplnili dve české. Gál z Komárna zasa najlepším hráčom turnaja Každý zápas mal svoj náboj, svoje tempo, drama- a Matej Kudrnáč z PSČ Pezinok najlepším tičnosť a ani jedno z mužstiev si nedarovalo ani strelcom s 12 gólmi. V silnej konkurencii mužcentimeter hracej plochy. Turnaj bol rozdelený stiev na turnaji sa nestratili ani dve domáce do dvoch skupín, z ktorých dve najlepšie mužmužstvá, ktoré zviedli vyrovnastvá postúpili do semifinále né zápasy a možno len kúsok a ostatné hrali o celkové športového šťastia im chýbalo umiestnenie. k lepšiemu umiestneniu. V prvom semifinálovom Naozaj krásny turnaj, ktorý mal zápase zvíťazilo mužstvo vysokú športovú úroveň, by sa Senca nad Komárnom nepodarilo zorganizovať, nebyť a v tom druhom „Výber BFZ obetavosti a pomoci rodičov – U13“ si poradilo so Štvrta priateľov mládežníckeho futbakom na Ostrove. V súboji lu, za čo im patrí veľké „Ďakujeme“. porazených semifinalistov, A poďakovanie patrí aj tým, ktorí v zápase o 3. miesto, zvíťazili podporili tento turnaj – Obecnéhráči Komárna. A ako sa homu úradu Šenkvice, ZŠ Šenkvice, vorí „to najlepšie nakoniec“ firmám Framipek, Bini, Karpatskej platilo aj na tomto turnaji. Perle, víno Rajnic, Bowling Šenkvice, P+K, rod. Vo finálovom zápase turnaja sa stretli dve najlep- Polakovičová, Jozef Kocúr, Branislav Strašifták, šie mužstvá, ktorými boli hráči „Výber BFZ – U13“ mäsiarstvo Machciník, BFZ, SFZ, BEK – Baustoffe, a hráči SFM Senec. Farby – Laky Norocký, Agrichem Ximix, Lux – Bet V krásnom zápase, ktorý bol naozajstným vyvra ŠK Šenkvice. cholením turnaja a nechýbalo mu nič z prívlastku „naj, naj“ sa nakoniec radovali hráči Senca Daniel Dugovič a právom si odniesli honor najlepšieho mužstva. FOTO: Ján Tokár

Celkové výsledky: Miesto

Mužstvo

1

FM Senec

2

Výber BFZ

3

KFC Komárno

4

Štvrtok na Ostrove

5

Bernolákovo

6

PŠC Pezinok

7

Žolík Malacky

8

Vrakuňa

9

Řečkovice

10

Rovinka

11

Klub Cerové

12

N.Dedinka

13

CFK Cajla

14

Šenkvice

15

Pusté Úľany

16

Veľké Bílovice

33


34

www.senkvice.org

Spomienka na šenkvických motoristov – funkcionárov bývalého Zväzarmu P

očas novembrového víkendu boli naše cintoríny viac ako po iné dni zaplnené ľuďmi, pretože 1. november je od ôsmeho storočia sviatkom Všetkých svätých a o deň neskôr zasa Pamiatka zosnulých. Zapálením sviečok na hroby svojich najbližších na troch šenkvických cintorínoch si s pietou uctievame ľudí – občanov, ktorí v obci pôsobili a formovali svojou aktivitou jej celospoločenský život.

Motoristická organizácia – Automotoklub v Šenkviciach má skutočne hlboké korene histórie, veď v tomto roku (2013) jej existencia zaznamenala 51. výročie vzniku. Pozoruhodné výsledky a organizované nezabudnuteľné podujatia v motocrosse rezonujú v mysliach najmä tých skôr narodených spoluobčanov. V minulých dňoch (2.11.2013) sme sa rozlúčili s bývalým dlhoročným predsedom tejto spoločensky významnej organizácie – Šimonom BITTNEROM. Šimon Bittner (72 r.) bol počas aktívnej činnosti dôležitým súkolím v zabehnutom stroji organizátorského zboru motoristov v Šenkviciach. Jednoznačne motorista – zväzarmovec telom i dušou. Riadiace kormidlo predsedu šenkvického Zväzarmu prevzal v r. 1975. Tu počas viac ako desaťročie prezentoval svoj organizačný prehľad a skúsenosti rokmi overenou rozvahou. Veľkú radosť vždy mával z výkonov a výsledkov plejády šenkvických motocrossových pretekárov, ktorých podporoval a ktorých mnohí oprávnene nazývali „profesormi slovenského motocrosu“ v sedle terénnych špeciálov. Mal oči všade, nič mu neuniklo, v pravý čas a na pravom mieste dokázal zakročiť, usmerniť, ale aj dokonale poradiť. Svojou prácou prispel k tomu, aby sa naďalej prehlbovala popularita organizácie, klubu, ale i obce Šenkvice. Stavbár v šenkvickom zväzarmovskom orchestri, ktorého zvuk a dobré meno v rokoch jeho účinkovania bolo počuť ďaleko za hranicami nielen Šenkvíc, Slovenska, ale i bývalého Československa. Jeho meno sa často

34

objavovalo v bulletinoch jednotlivých pretekov, znášal ťarchu zodpovednosti pri organizovaní niekoľkých ročníkov tradičných šenkvických motokrosov vo funkcii riaditeľa pretekov, či predsedu organizačného výboru. Za svoju prácu bol ako zamestnanec Železničného staviteľstva Bratislava, kde pracoval 37 rokov, ocenený mnohými rezortnými vyznamenaniami, ku ktorým patrili i vyznamenania i zväzarmovské. V 80-tych rokoch vykonával i náročnú verejno-spoločenskú činnosť, keď bol poslancom MNV v obci. Mal veľký podiel pri plynofikácií Trlinskej ulice, výstavbe nového farského úradu a ďalších akcií na území obce. Dôstojná, nezabudnuteľná rozlúčka so Šimonom bola 4.11.2013 na Hornom cintoríne v Šenkviciach. Pri tejto spomienkovej príležitosti nám nedá nespomenúť aj na ďalších dvoch významných členov šenkvického Zväzarmu. Žena statočného srdca Dňa 25. novembra sme si pripomenuli 9. výročie rozlúčky nezabudnuteľnej hospodárky tejto zvučnej organizácie v obci. Žiaľ, dlhá a ťažká choroba vyradila našu rodáčku Evu NEMČOVIČOVÚ rod. Gičínsku z aktívneho života. Podstúpila dlhotrvajúcu terapiu, no ani po nej sa už nevrátila do normálneho plnohodnotného života. Spolu s manželom vychovala tri deti. Jej aktívny pracovný život bol vždy spojený s dianím v našej obci. Začínala ako laborantka v závode Palma v Šenkviciach a od r. 1968 pracovala 21 rokov ako účtovníčka Drobnej prevádzky pri MNV v Šenkviciach. Od r. 1990 pôsobila ako tajomníčka a poslankyňa obecného úradu. Popri dôležitých funkciách v rokoch 1974 – 1985 bola funkcionárkou Automotoklubu Šenkvice. Bola spolutvorkyňou úspechov vtedajšieho obetavého kolektívu a môžeme o nej povedať, že patrí jednoznačne do dejín histórie šenkvického motocrossu. Bola dôležitým článkom reťaze, ktorý podmieňoval úspechy klubu. Bola ženou milujúcou okrem rodiny i motokros, ktorému sa venovali jej synovia

Ľuboš a Juraj – reprezentanti Slovenska i bývalého Československa. Pri nej mal človek pocit, že všetko sa dá, pre ňu nebolo nič nemožné. Pamätáme si ju ako vzornú matku, manželku, svedomitú pracovníčku, príjemnú kolegyňu, vždy ochotnú pomôcť často s energiou na rozdávanie. Dnes nám zostáva už iba v tom najlepšom spomínať na ženu, ktorá zasvätila kus svojho života rozvoju a napredovaniu obce ako i v tých časoch najagilnejšieho šenkvického motokrosového klubu. Naša symbolická kytička patrí na jej hrob v roku nedožitých 69. narodenín a 9. výročia jej odchodu na večný odpočinok. Úspešný klubový tréner a organizátor Ďalší z popredných funkcionárov bývalého Zväzarmu, na ktorého stále spomíname, bol Jozef MANEK. Jeho odborná motokrosová činnosť sa viaže na prvopočiatky vzniku Automotoklubu v Šenkviciach t.j. od r. 1962 – 2009. Otec dvoch dcér, ktorý nás 11. augusta 2009 vo veku 58 r. predčasne opustil. Tento, medzi motokrosármi veľmi obľúbený človek, vždy plný optimizmu a dobrej nálady, bol na slovo vzatým odborníkom – trénerom miestneho AMK. Prípravám každého organizovaného podujatia venoval množstvo osobného času. Všetci, čo ho poznali vedeli, že za jeho činmi stálo vždy jediné prianie – nasadiť svoje sily v prospech všetkých, s ktorými sa cítil byť spojený. Na úspechoch šenkvického motocrossu v 70 – tych a 80 – tych rokoch je jednoznačne citeľný práve rukopis Jozefa Maneka! Ako tréner strávil množstvo hodín v kolektíve pretekárov ako na trati, tak i mimo nej. A práve on mal veľkú zásluhu na kvalitnej príprave odzrkadlenej na výkonoch a výsledkoch svojich zverencov. Mal vždy detailne vypracovaný dlhodobý i krátkodobý tréningový cyklus, ktorý napĺňal do bodky. A na pretekoch v konkurenčnom boji o majstrovské body potom zverenci plnili jeho predstavy a ciele. Na poslednej rozlúčke na Hornom cintoríne počas augustového popoludnia pred štyrmi rokmi sa s ním okrem najbližšej rodiny lúčili mnohí známi, dlhoroční priatelia, pretekári a ostatní spoluobčania. ČAS PLYNIE, A NEVRÁTI ČO VZAL. ZOSTALI LEN SPOMIENKY A V SRDCIACH ŽIAĽ. ODIŠLI STE TÍŠKO, NIET VÁS MEDZI NAMI, ALE V NAŠICH MYSLIACH ZOSTÁVATE NAVŽDY S NAMI. Pripravil Kamil Somorovský FOTO : Archív K. Somorovský Ilustračné foto Lívia Grancová


35

www.senkvice.org

KAM V ŠENKVICIACH

KAM ZO ŠENKVÍC

DECEMBER 2013

DECEMBER 2013

28.12.2013 Mariášový turnaj 29.12.2013 Vianočný koncert zboru Chorus angelicus, Farský kostol sv. Anny, 15:00 31.12.2013 Uvítanie Nového roka 2014, Nám. G. Kolinoviča

27.12. – 30.12.2013 – Vianoce na hrade Prehliadky vianočne vyzdobenej časti expozície v hradnom paláci so sprievodným slovom o tradíciách spojených s týmito sviatkami.

JANUÁR 2014

JANUÁR 2014

01.01. 2014 – Novoročné stretnutie na Veľkej Homoli, tradičný novoročný výstup na rozhľadňu, Veľká Homola o 13.00 h

18.01.2014 Ples MOTOCROSS 25.01.2014 Ples futbalistov

MAREC 2014

FEBRUÁR 2014

01.03. 2014 – Fašiangy v Modre – pravá modranská zabíjačka spojená s predajom zabíjačkových špecialít a ochutnávkou vín, Modranská kapustnica – súťaž vo varení kapustnice

01.02.2014 Ples vinárov 08.02.2014 Matičný ples 15.02.2014 Školský ples 17.02. - 07.03.2014 "Rozprávková krajina" - výstava bábok 22.02.2014 Divadelné predstavenie

04.03.2014 07.03.2014 15.03.2014 22.03.2014

Pochovávanie basy a Babská zábava Oslava MDŽ XIII. ročník Výstavy vín Pekné vína s rozhľadom, Karpatská perla

MC ADAMKO 22.1. 15,00 14.2. 10,00

MC ADAMKO Karneval

Tvorivá dielnička na Valentína

Každý pondelok 9:30 – 10:15 Hudobná škola YAMAHA, kurz ROBIK 17:00 – 17:45 Hudobná škola YAMAHA, kurz PRVÉ KRÔČIKY K HUDBE

Voľná herňa utorok, štvrtok, piatok 9:00 – 12:00 streda 15:00 – 18:00

Plesová sezóna sa blíži

MAREC 2014

13. – 16.03. 2014 – Modranský grnák II. ročník súťaže amatérskeho divadla, prednesu modranských autorov a improvizačnej súťaže Marec 2014 – VITIS AUREA 2014 – Medzinárodná výstava vín spojená s verejnou ochutnávkou

MATRIKA Zosobášili sa ::. Michal Augustinič – Anna Sakalíková Milan Fraňo – Ing. Beáta Hutárová Miroslav Šilhár – Ingrid Hangurbadžová

Narodili sa ::.

Odišli z našich radov ::.

Nicol Rybecká Viktória Nemcová Peter Čapla Michalela Tóthová Emma Jušić Sebastián Zámečník Melánia Pešlová Dominika Nováková

Irena Popelková Helena Pancová Peter Strašifták Petronela Melichárová Alojz Granec Mária Bittnerová Šimon Bittner František Červenka

Štefánska diskotéka 25. 12. 2013 Reštaurácia MILKA

V období január – marec 2014 pripravujeme ďalšie divadelné predstavenia a v priebehu mesiaca marec 2014 jarnú burzu detského oblečenia. Aktuálne informácie o programe MC Adamko možno nájsť tiež na Facebooku www.facebook.com/mcadamko, alebo je možné si ich vyžiadať mailom na adrese mcadamko@gmail.com

ŠENKVIČAN ŠENKVIČAN, Noviny obyvateľov obce Šenkvice, Vydáva: Obec Šenkvice

Redakcia: Obecný úrad, Nám. G. Kolinoviča 5, 900 81 Šenkvice, Tel: 033/6497 182, Fax: 033/ 6496 310, E-mail: senkvican@senkvice.org, Web: www.senkvice.org, Šéfredaktorka: Ing. Zuzana Somorovská Redakčná rada: Mgr. Katarína Nosálová, Andrea Maluniaková DiS, Ing. Ondrej Somorovský, PhDr. Silvia Mišunová, Mgr. Natália Maneková, Mgr. Monika Lichancová, Mgr. Monika Adameková, Pavol Hlavatý Grafická úprava: ZORG DESIGN, Vinohradská 73, Šenkvice, www.zorgdesign.com Tlač: PMP Tlačiareň, Bratislava. Najbližšia uzávierka je v marci 2014. Najbližšie číslo výjde v apríli 2014. Neprešlo jazykovou úpravou. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu a krátenie príspevkov. Uverejnené príspevky nehonorujeme. Názor redakcie sa nemusí zhodovaťs názormi autorov príspevkov. Vydavateľ nezodpovedá za pravdivosť a obsah informácií obsiahnutých v platenej reklame a inzercii.

NEPREDAJNÉ.

35


Senkvican 4 2013 web  

Noviny obyvateľov Obce Šenkvice

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you