Page 1

PORTFOLIO

NUTTAWAT WONGTUM


RESUME


NUTTAWAT WONGTUM ณฐ

ABOUT ผ

PERSONAL DETAILS ก ด : 17 ก น

นธ 2540

น ก : 57 ก ลก น ง : 165 ซนต

Premiere Pro After Effects

ปนคนทชนชอบด น ชน ก จก อผ , อง ท ปนอ งด ล ชอบก ท ด อ ล ก ตดตอ ถ ช Premiere Pro ดอ งคลอง คล ซงผ คด ถ ชค ล ค ถ ช ปนป ชนอ ง ง ด ผ อ จ น ต ล ป บป ง ดขน อ ขอบคณค บ ด อ น น ต : https://goo.gl/h2H5ti ( ปน

น นงของง น น

EXPERIENCE ค ล น Music Video                                                 https://goo.gl/XU9Hb6 ( ป น น น งของง น น ท ล )                        ท Channel Youtube ป นของต อง ป น ช นล อผ ค อง ต งก https://goo.gl/LqeHG4 (Cool Boy Channel)

Lightroom Photoshop

EDUCATION ท

CONTACT Phone number : 089 442 3077 Line : zuzamrf E-mail : zuzagogo@hotmail.com

SOCIAL facebook.com/nuttawat.wongthum zuzamula https://goo.gl/XR1LaJ (Cool boy Channel)

ล )

ป จจ บ น ก

ช ฏ

น น นท

อ ช นป ท 3 / ก ด ฉล

ทค น ล (5 ทอ ) 2.91

น ท


ABOUT ME


ABOUT ME


WORK & EXPERIENCE


MUSIC VIDEO à¢ÒäÁ‹ä´ŒÃÑ¡©Ñ¹ÍÕ¡áÅŒÇ - SIN [ Unofficial MV ] (¹Ñ¡áÊ´§ªÒÂ)


MUSIC VIDEO à¢ÒäÁ‹ä´ŒÃÑ¡©Ñ¹ÍÕ¡áÅŒÇ - SIN [ Unofficial MV ] (¹Ñ¡áÊ´§ªÒÂ)


YOUTUBE CHANNEL Cool boy ÃÕÇÔÇàÊ×้ͼŒÒ à¤Ã×่ͧᵋ§¡Ò áÅЧҹÍÕàÇŒ¹·ÊํÒËÃѺÇÑÂÃØ‹¹


YOUTUBE CHANNEL Cool boy Cool Boy Review | EP.1 : ÃÕÇÔÇ ¡ÃÐà»‰Ò Thunder Bag by NORM


YOUTUBE CHANNEL Cool boy Cool Boy Review | EP.2 : ÃÕÇÔÇ ¡ÃÐà»‰Ò Reflex Beam by Madworks


YOUTUBE CHANNEL Cool boy Cool Boy Vlog | Vlog.1 : à´Ô¹¤ÙÅ ´Ùä¿ Bangkok Design Week 2018 [ The Wall ]


INTRODUCE FACULTY VDO ÇÔ´ÕâÍá¹Ð¹ํÒÊÒ¢ÒÇÔªÒà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃʹà·È ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀѯÊǹÊعѹ·Ò


PHOTOGRAPH


PHOTOGRAPH


PHOTOGRAPH


PHOTOGRAPH


Please consider me.

Portfolio [Nuttawat wongtum]  
Portfolio [Nuttawat wongtum]  
Advertisement