Page 1

TLex output

aback /əˈbæk/ (adverb) by surprise niespodziewanie: He was taken aback by her caustic remarks. Był zaskoczony jej

uszczypliwymi uwagami. backpack /ˈbæk.pæk/ (noun) a knapsack, often mounted on a lightweight frame, that is worn on a person's back, as to carry camping supplies plecak: To carry in a backpack. Nieść w plecaku. catch /kætʃ/ (verb) to capture or seize, especially after a chase złapać: I want to catch him red-handed. Chcę go złapać na

gorącym uczynku.

charming /ˈtʃɑː(ɹ).mɪŋ/ (adjective) delightful in a playful way which avoids responsibility or seriousness, as if attracting through a magical charm czarujący: He was such a charming young man! Był takim czarującym młodym człowiekiem! gaze /ɡeɪz/ (verb) to look steadily, intently, and with fixed attention. przypatrywać się; wpatrywać się: Patrick was gazing into the

fire. Patryk wpatrywał się w ogień.

intercourse /ɪntəˌkɔːs/ (noun) 1. communication or exchange between individuals związek; obcowanie; stosunki wzajemne; współżycie: A certain level of manners is required for normal social intercourse. Pewien poziom manier jest wymagany dla normalnego współżycia społecznego.; 2. sexual intercourse stosunek płciowy: Sexual intercourse commonly plays a strong role

in human bonding. Stosunek płciowy często odgrywa ważną rolę w tworzeniu więzi międzyludzkich.

magnetic /mægˈnɛtɪk/ (adjective) having the properties of a magnet, especially the ability to draw or pull magnetyczny: The

magnetic field will affect only certain metals. Pole magnetyczne wpływa tylko niektóre metale.

prolific /prəˈlɪfɪk/ (adjective) producing abundant works or results płodny (aktywny): Our most prolific photographer has taken

around 350 photos. Nasz najbardziej aktywny fotograf zrobił 350 zdjęć.

sweet /swiːt/ (adjective) 1. having or denoting a pleasant taste like that of sugar słodki: I don't like sweet pancakes. Nie lubię słodkich naleśników. ; 2. having pleasant manners; gentle słodki, uroczy: Brenna is such a sweet child! Brenna jest takim

uroczym dzieckiem! titanium /taɪˈteɪniəm/ (noun) a chemical element, atomic number 22; it is a strong, corrosion-resistant transition metal, used to make light alloys for aircraft etc. tytan: Implants made of titanium. Implanty zrobione z tytanu.

file:///C|/Users/Zuza/Desktop/Słownik polsko-angielski - English.html[2013-06-10 14:28:22]


TLex output

dziedziczyć (verb) otrzymywać majątek (spadek) lub tytuł szlachecki po czyjejś śmierci to inherit : Piotr odziedziczył dużą sumą pieniędzy po swoim wujku. Peter inherited a large sum of money from his uncle. ; to come into: Gdy zmarł jej ojciec,

odziedziczyła dużo pieniędzy. When her father died, she came into a lot of money.

groźny /ˈɡrɔʑnɨ/ (adjective) taki, który wzbudza strach; taki, który stanowi niebezpieczeństwo dla czyjegoś zdrowia, zagraża bezpieczeństwu; niebezpieczny dangerous: Poważne wypadki z udziałem niebezpiecznych substancji. Major accidents

involving dangerous substances. gwiazda /ˈɡvʲazda/ (noun) 1. ciało niebieskie star: Gwiazdą najbliższą Ziemi jest Słońce. The nearest star to Earth is the Sun. ; 2. celebryta celebrity: Paris Hilton jest celebrytką, która "jest znana z tego, że jest znana". Paris Hilton is a celebrity who is

"famous for being famous" . gwizdać (verb) wydawać z siebie gwizd, gwizdanie to whistle;: Sędzia odgwizdał koniec spotkania. The referee whistled the end

of the game. okulary /ˌɔkuˈlarɨ/ (noun) przedmiot służący do korekty wzroku lub ochrony oczu glasses: Ma słaby wzrok, dlatego nosi okulary.

Her sight is poor so she wears glasses. osioł /ˈɔɕɔw/ (noun) zwierzę domowe donkey; głupi człowiek dumbass: Nie mogę uwierzyć, że ten typ jest takim osłem! I can't

believe this guy is such a dumbass. (adverb) w piękny sposób, posiadając dużo piękna beautifully: Nasz hotel, pięknie usytuowany pośród wzgórz, jest idealnym miejscem do wypoczynku. Beautifully situated among the hills, our hotel is an excellent place to rest

pięknie

segregator /ˌsɛɡrɛˈɡatɔr/ (noun) teka służąca do archiwizowania i porządkowania pism urzędowych binder: Wśród papierów

znajdował się segregator zatytułowany "BUDŻET". Among those papers, was this binder entitled "BUDGET."

tożsamość (noun) cechy, właściwości, dane konkretnej osoby, pozwalające określić, stwierdzić, zidentyfikować tę osobę identity: Ujawnił swoją sekretną tożsamość. He revealed his secret identity. wielbiciel

(noun) osoba starająca się o względy kobiety; konkurent, zalotnik admirer: Na kartce napisano: "Od tajemniczego

wielbiciela". The card read: 'From a secret admirer'.

file:///C|/Users/Zuza/Desktop/Słownik polsko-angielski - Polish.html[2013-06-10 14:28:19]

słownik pol-ang-pol  

Źródła: http://pl.bab.la/ htttp://megaslownik.pl/ http://pl.wiktionary.org/

Advertisement