Page 1

Helpende handen! Activiteiten waarbij we 
 hulp kunnen gebruiken


Vele handen maken licht werk! Ook dit schooljaar doen wij graag weer een beroep op u om te helpen bij één of meer van de vele activiteiten, die op onze school plaats vinden. Wij vinden betrokkenheid van ouders bij ons onderwijs erg belangrijk. Zonder uw hulp kunnen namelijk de activiteiten, die verderop vermeld staan, niet of nauwelijks plaatsvinden. In dit boekje kunt u lezen bij welke activiteiten we dit jaar ouderhulp kunnen gebruiken. Nog steeds geldt het aloude motto: ‘vele handen maken licht werk’. Geef u daarom via het aanmeldingsformulier op (ook als u al een taak heeft binnen de school). Mocht u, voor u zich aanmeldt, eerst meer informatie willen over een activiteit, verzoek ik u contact op te nemen met de contactpersoon, de groepsleerkracht of bij de directie. Team, ouderraad en medezeggenschapsraad kunnen dan een beroep op u doen als dat nodig is. Het ‘aanmeldingsformulier ouderhulp’ wordt in de eerste schoolweek aan uw kind(-eren) uitgedeeld. Wilt u het daarna z.s.m. inleveren bij de groepsleerkracht?

2


nor

-me

n

‘Klus zoekt ouder’ Vele handen maken licht werk. Dit merken wij ieder jaar weer bij o.a. de spelletjesmorgen. Ook dit jaar zullen er nog veel activiteiten georganiseerd worden. Hierbij denken wij aan Sinterklaas, Kerst, Pasen, de feestelijke ouderavond, enz. Hier hebben wij altijd veel mensen voor nodig. Er is altijd wel een klusje dat u kunt doen.

3


Ouderraad Wij kunnen bij de ouderraad nieuwe ouders gebruiken. We willen er graag voor zorgen dat er steeds een frisse wind door blijft waaien. Dan hebben we u dus hard nodig. Durft u het niet gelijk aan, wordt dan kandidaat lid. Een kandidaat lid woont de vergaderingen bij en loopt met de diverse activiteiten mee en helpt ons met nieuwe ideeën. Lijkt het u wel wat, maar wilt u graag meer informatie, ga naar onze contactpersoon toe en laat u informeren. Dan nog een variant: U wilt de vergaderingen niet bijwonen, maar vindt het wel leuk om bij een commissie te gaan. Dit houdt dan in, dat u bijvoorbeeld in de Sintcommissie plaatsneemt. U zult dan meedenken en helpen bij (alleen) het Sinterklaasfeest, voorafgaand aan 05 december. Zo hebben we ook een commissie voor Kerst en Pasen. Contactpersoon en voorzitter: Hendrik-Jan Nooteboom.

“Praat mee over de school.”

4


Verkeersouder De verkeersouder is de contactpersoon tussen ouders/school en Veilig Verkeer Nederland. Deze ouder regelt o.a. de jaarlijkse fietsenkeuring en bezoekt 1 of 2 keer per jaar een vergadering van VVN in Epe. Momenteel is dhr. Bibo onze verkeersouder.

Ouderraad - kascontrole De kascontrole is het met twee personen controleren of hetgeen de penningmeester doet goed gaat (bonnetjes die gedeclareerd zijn checken). M.a.w.: Checken of er niet gefraudeerd wordt en er geen fouten inzitten.

5


Medezeggenschapsraad De oudergeleding van de MR bestaat uit 2 personen, waarbij we op dit moment één plek vacant hebben! Als MR lid denkt en praat u mee over o.a. de onderwijsinhouden, de financiën en de

dringend

bewaking van de kwaliteit van onderwijs op school. MR leden worden middels verkiezingen gekozen en voor een periode van 3 jaar benoemd. Voor meer informatie kunt u bij de leden van de MR terecht.

Fotoclub Bij speciale gebeurtenissen worden er door enkele ouders foto's van de kinderen gemaakt. Het is mogelijk de foto’s na te bestellen. De fotoclub heeft graag nog ondersteuning van een aantal ouders.

dringend

Contactpersoon: Francis Huisman gaat hiermee stoppen. Wij zoeken dringend op zoek naar een vervangster omdat we anders genoodzaakt zijn met deze geweldige traditie te stoppen!

6


Schoolkrant redactie De schoolkrant wordt 5 keer per jaar uitgegeven en wordt door de redactie samengesteld. De redactie zorgt ervoor, dat het weer een prachtige uitgave wordt en dat alles er in komt, wat er ook in hoort. Het samenstellen gebeurt op de maandagmorgen. Contactpersoon: Louise Berkhoff (tel: 0578-660221).

“Samen zetten we de school 
 op de kaart.”

7


Klassenouder Elke groep van onze school heeft een klassenouder. De leerkracht kan een beroep op de klassenouder doen voor organisatorische zaken. Te denken valt aan o.a. een boodschap doen en het regelen van vervoer bij excursies.

Bibliotheekouder Voor alle groepen worden er bibliotheekboeken geleend bij de bibliotheek. In groep 1-2 mogen de kinderen de boeken mee naar huis nemen. Een ouder verzorgt hiervoor de administratie. Dit betekent dat u bijhoudt, welke boeken er door de leerlingen geleend worden. Voor de overige groepen zoeken we ouders die een aantal malen per jaar de boeken bij de bibliotheek om gaan ruilen. Meer informatie kunt u verkrijgen bij de groepsleerkracht.

Vervoer bij uitstapjes Naar theater, museum, excursie, optredens in andere scholen e.d. gaan we vaak met de auto. Als u in het bezit bent van een auto en onder schooltijd zou willen rijden, vinden wij het fijn als u zich opgeeft. Controleer wel of u een inzittenden verzekering hebt voor 4 personen. Dat voorkomt veel narigheid als er onverhoopt iets mocht gebeuren!! Ook voor begeleiding bij het fietsen naar verschillende evenementen hebben wij mensen nodig. Op vergoeding voor gemaakte reiskosten kunt u aan het eind van elk schooljaar aanspraak maken. Een declaratieformulier ontvangt u aan het begin van elk schooljaar.

8


Oud papier In ons buurtschap Zuuk wordt vijf keer per jaar oud papier huis aan huis opgehaald door ouders en buurtbewoners. Dit gebeurt op een zaterdagmorgen en wordt door de OR gecoördineerd. Op de reservelijst kunnen we nog mensen gebruiken. Contactpersoon: Erna Broekhuis.

Wassen Het gaat hierbij om de dagelijkse was uit de klassen en het keukentje (vaatdoekjes, handdoeken e.d.). Het zou fijn zijn als u deze was voor ons uit handen zou willen nemen. De was kan iedere vrijdag meegenomen worden. Voor waspoeder wordt gezorgd.

Avond vierdaagse Bij de jaarlijkse Avond vierdaagse wordt er hulp gevraagd bij het verzorgen van de catering op de vaste rustplaatsen. U kunt zich opgeven voor één avond, maar ook voor alle avonden.

9


Koningsspelen Ook dit schooljaar worden er weer Koningsspelen gepland. We beginnen die dag met een ontbijt en gaan vervolgens sportieve spelletjes spelen. Voor de begeleiding van de groepjes en/of om bij de spelletjes te staan, kunnen we uw hulp hard gebruiken!

Ouder voor de leerlingenraad Aan het begin van elk schooljaar wordt er een nieuwe leerlingenraad gekozen. Gedurende het schooljaar komt de leerlingenraad enkele keren bij elkaar om te ‘vergaderen’. Dit wordt begeleid door een ouder. Bent u die ouder die de kinderen uit de leerlingenraad verder op weg wil helpen en wil adviseren? Of heeft u hier eerst nog vragen over? Neemt u gerust contact op met Anneke Wolf.

10


Het ‘aanmeldingsformulier ouderhulp’ wordt in de eerste schoolweek aan uw kind(eren) uitgedeeld. Wilt u het daarna z.s.m. inleveren bij de groepsleerkracht?

11


Profile for Zuukerschool

Zuukerschool helpende handen  

Zonder hulp van ouders kunnen we als school lang niet zoveel ondernemen. In deze gids leest u wat we graag willen doen en hoe we u daarbij n...

Zuukerschool helpende handen  

Zonder hulp van ouders kunnen we als school lang niet zoveel ondernemen. In deze gids leest u wat we graag willen doen en hoe we u daarbij n...

Advertisement