Žurnalas Medžioklė 9/2021

Page 1

ŽURNALAS MEDŽIOTOJAMS LAPKRITIS 2021 NR. 9 (64)

TRADICIJOS Trofėjai yra ne kas kita, o medžioklės kultūra

NAUJAS, INOVATYVUS IR TVARUS – HAENEL JAEGER NXT

AKTUALU

190 vilkų. Kompromisas tarp mokslininkų ir visuomenės nuomonės Algirdas Skuodas Medžiotojas, kuriam rūpi medžioklės kultūra

Tomas Macijauskas Tyrimas apie stirnų ir briedžių albinizmą Lietuvoje

KLUBŲ PATIRTIS IR GERIAUSI PATARIMAI LEGENDINIAI ŠERNAI PATARIMAI TIKSLIAM ŠŪVIUI

SAUGA

Medžioklėse su varovais kombinuotaisiais ir graižtviniais šautuvais medžioti draudžiama MEDŽIOKLINIAI ŠUNYS

Apie virškinimo sistemą ir mikroflorą

ISSN 2256-0750

3,97 €


VIENINTELIS ŽURNALAS TIK MEDŽIOTOJAMS! NAUDINGA!

IJOS BŪKLĘ VILKŲ POPULIAC DŽIOTŲ ME SU ŽIA ID ATSKLE RIMAI TY I IA VILKŲ GENETIN

ŽURNAL AS MS MEDŽIOTOJA SPALIS 2021 NR. 8 (63)

ATE FIELD SELECT ULTIM ŽIOKLEI WINCHESTER ED M IŲ ŠČ UK VANDENS PA IR SPORTUI

Nauji metajais –

nau kalendorius! PASIRINK VIENĄ IŠ AŠTUONIŲ SIENINIŲ KALENDORIŲ 2022 METAMS!

O KULKOS LYGIAVAMZDŽI

Ir lygiavamzdį reikia prišaudyti

SE

PREKYBOS VIETO NUO SPALIO

GYVŪNAI MEDŽIOJAMIEJI

nių Atrankinės elni lės ok ži ed patinų m dekomunizacija

dynaitėDoc. dr. Valda Gu Franckevičienė apie medžioklę ir mokslą

ŠUNYS MEDŽIOKLINIAI

Šuniui insultas.i Kaip atpažint ir ką daryti?

Kaip didžiausia bendruomenė Tauragėje šventė 100-metį

s u a i ž m a o i ž Bried i a j i r e t i r k o nustatym Į AS? GALVĄ IR SNUK JAUNAS AR SEN ATYMAS PAGAL ST NU S AU ŽI PATINŲ AM

31/08/2021

ISSN 2256 -0750

12:31

PRENUMERUOK 2022! PRENUMERUOK LIETUVOS PAŠTO SKYRIUOSE ARBA INTERNETE WWW.PRENUMERUOK.LT / ZURNALASMEDZIOKLE

3,97 €


TURINYS

58

22 2 Redaktorės skiltis 3 Medžiotojų naujienos

Aktualu 10 Atnaujintas Europos paukščių saugomų rūšių sąrašas. Įvertintos 544 paukščių rūšys 11 Įdomūs faktai 12 Užsienio žinios 14 Kiek kitose šalyse kainuoja medžioklė? 16 Ryžių grūdeliai stirnienoje. Kas tai? 18 Tyrimas apie stirnų ir briedžių albinizmą Lietuvoje 22 Medžioklėse su varovais kombinuotaisiais ir graižtviniais šautuvais medžioti draudžiama!

Patirtis

Asmenybė

42 Islandija medžiotojo akimis: tolima ir kartu labai artima...

50 Algirdas Skuodas. Medžiotojas, kuriam rūpi medžioklės kultūra

46

50

Medžioklės reikmenys 46 Naujas, inovatyvus ir tvarus – Haenel Jaeger NXT 48 Medžioklės reikmenų naujienos

Patirtis

Šernai

58 Švilpikų medžioklė Austrijos kariniame poligone arba tris kartus Scheiße! 64 Žvėrių spa. Padaryk medžioklės plotus patrauklius 68 Trofėjai yra ne kas kita, o medžioklės kultūra 72 Neloja, nekanda, bet problemas reikia spręsti... peiliu

26 Legendiniai šernai 32 Kur taikyti šernui? 36 Nori šerno trofėjaus? Svarbi tinkama atranka!

Medžiokliniai šunys

32 Mėnesinis žurnalas medžiotojams. Leidėjas AB „Latvijas Mediji“. Redakcijos adresas: Dzirnavu iela 21, Ryga, LV-1010, Latvija. El. paštas: redakcija@latvijasmediji.lv. Interneto svetainė: www.la.lv. El. paštas: linda.dombrovska@latvijasmediji.lv.

AB „Latvijas Mediji“. Valdybos pirmininkas Guntaras KLIAVINSKIS. Žurnalo vyriausioji redaktorė Linda Dombrovska, tel. +371 294 15834. Informacija telefonu +371 670 96600, faksas +371 670 96645.

64 Reklamos agentūra „Latvijas Mediji“. Informacija telefonu +371 670 96698, tel. / faks. +371 670 96670. Skelbimai priimami Rygoje, Dzirnavu iela 21, darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.

1 viršelio nuotrauka: SHUTTERSTOCK

74 Apie virškinimo sistemą ir mikroflorą 76 Receptai. Stirnos petys su baravykais 78 Druskos stulpas 79 Medžioklės kalendorius 80 Juokaujame

Platinti tik su AB „Latvijas Mediji“ rašytiniu leidimu.

LAPKRITIS 2021 | MEDŽIOKLĖ

|1


Medžioklė

redaktorės skiltis

SPALIO MĖN

Dėmesio centre – vilkai

V

ilkų gamtoje turi būti – visada taip sa­ kiau ir toks turėtų būti visų medžiotojų po­ žiūris. Vilkas nėra priešas, jis – tiesiog žvėris, randantis pa­ prasčiausių būdų gauti grobį, besielgiantis taip, kaip numatė gamta ir evoliucija. Bet yra vie­ nas didelis „bet“! Tvari ir kon­ troliuojama medžioklė padeda iki minimumo sumažinti kon­ flikto su žmogumi galimybę. Dėl kažkokios aukštesnės, fa­ natiškos ir nesuprantamos idė­ jos Europos Komisija, regis, tai pamiršo, versdama šalis nares suprasti, kad Europos stambių­ jų plėšrūnų populiacijos vis dar nyksta ir turi būti labai saugo­ mos. O tuo metu problemos bręsta ne tik pas mus. Baltijos šalyse, tiesą sakant, šių pro­ blemų mažiausia, nes mes kon­ troliuojamai vis dėlto medžioja­ me šiuos plėšrūnus. Problemų yra šalyse, kur medžioklė draudžiama ar praktiškai ne­ vyksta: Vokietijoje, Lenkijoje ir

dabar – Slovakijoje, kur žalia­ sis ministras vilkų medžioklę uždraudė. Suomijos pavyzdys puikus: ten yra apie 2000 meškų, me­ džiojama – apie 400. Konfliktų tarp meškų ir žmonių praktiš­ kai nebūna. Aišku, būna susidū­ rimų ir nuostolių, bet statistiš­ kai jie nereikšmingi. Na, o vilkus uždraudė medžioti 2015 metais, dėl to šiemet vien nuo rugpjū­ čio vilkai papjovė daugiau kaip 30 medžioklinių šunų. Ir dabar įtikinkite medžiotojus, kad vil­ kų miške turi būti… Greičiausiai teks susidurti su didžiule neapy­ kanta šiam žvėriui. Panašiai su meškomis Estijoje – ten gyvena apie 1000 meškų, jų itin padau­ gėjo per keletą pastarųjų metų. Nustatytas sumedžiojimo limi­ tas – apie 10 proc. populiacijos, ir jis sėkmingai išnaudojamas. Konfliktų būna, bet jie nesuaš­ trėję, meškos žmonių nepuola. Situacija kitokia Slovakijoje, kur šiemet meška, patekusi į viešbu­ tį, mirtinai sužeidė vyrą. Žalie­ ji įrenginėja šėrimo vietas, kur per dieną suskaičiuojama net iki aštuonių meškų. Štai Rumunijoje nuo

tada, kai uždraudė stambiųjų plėšrūnų medžioklę, per metus dėl meškų išpuolių žūsta apie 12 žmonių, dar daugiau sužei­ džiama. Problema – ir eismo įvy­ kiai. Kai kelyje nukenčia meška, praeina kelios valandos, kol kaž­ kas priima sprendimą ir duoda leidimą nutraukti gyvūno kan­ čias. Iki tol gyvūnas guli pakelė­ je leisgyvis ir kankinasi. Atrodo, kad gamtos apsaugos tikslai ir jų siekimo metodai kartais tampa

absurdiški. Iš tiesų nėra aišku, ar žmonės rūpinasi gyvūnais, ar savo sąžine? Ką tik buvo patvirtintas vil­ kų sumedžiojimo limitas Lietu­ voje, kuris yra tarsi kompromi­ sas tarp mokslininkų vertinimo ir medžiotojų nuomonės. Gera žinia ta, kad per keletą pasta­ rųjų metų ši sritis maždaug su­ tvarkyta: atliekami tyrimai, įro­ dantys, kad vilkų gana daug, populiacija stabili ir auganti.

NUMERYJE PUBLIKUOTŲ STRAIPSNIŲ AUTORIAI:

Linda Dombrovska 2|

LAPKRITIS 2021 | MEDŽIOKLĖ

Kataryna Šterna

Emilija Mariševa

Rasa Vaitkevičiūtė


REDAKTORĖS PASIRINKIMAS LAPKRITĮ

1

Sulenkiamas peilis iš AAknives.eu Įmonės svetainėje skelbiama, kad tai geriausia dovana tikram vyrui, bet iš tiesų tai puiki dovana ir medžiotojai moteriai. Gražaus dizaino ir funkcionalus. Pati turiu kelis AAknives.eu peilius ir naudoju juos kas­ dien – ir duonai miške atsipjauti, ir rimtesniems darbams.

2

GPO Spectra TI 35 termovizorius Tai naujiena iš German Precision Optics, palyginti naujo prekės ženklo, siūlančio aukštos kokybės optinius įrenginius – taikiklius ir žiūronus. Da­ bar šis gamintojas pristato termovizorių. Šį įrenginį norėtųsi išbandy­ ti, kad galėčiau palyginti su kitomis naujienomis. Taip, ter­ movizoriai dabar randasi kaip grybai po lietaus, bet turbūt tai lemia paklausa.

3

NUOTRAUKOS: LINDA DOMBROVSKA, REKLAMINĖS NUOTRAUKOS

Jeigu užtikrinamos legalios ga­ limybės rūšių populiacijai kon­ troliuoti, net nedidele apimti­ mi, žmonės lengviau vertina konfliktus ir padarytą žalą, nes juk yra legalus instrumentas tam sustabdyti. Bet ar skatina­ mi žmonės sugyventi su plėš­ tūnais ten, kur vilkų medžioklė uždrausta, taikomos griežtos bausmės – Švedijoje ir Suo­ mijoje net kalėjimas? Patirtis rodo, kad ne! Baltijos šalys šiuo atžvilgiu yra labai geroje situacijoje, nes mūsų vilkų populiacijos mi­ nimos Buveinių direktyvos V priede, o tai reiškia, kad šios rūšys yra tvarkytinos, nereikia prašyti papildomų išimčių. Aiš­ ku, reikia laikytis tam tikrų są­ lygų (viena jų – moksliniai ty­ rimai), kad vilkų skaičių būtų galima reguliuoti. Tad mūsų rankose yra puiki priemonė, leidžianti vilkams laisvai gy­ venti mūsų šalyse. Aišku viena: efektyvus sugyvenimas įmano­ mas tik tada, kai plėšrūnas bijo žmogaus, o žmogus – plėšrū­ no. Tai sveikas santykis, kai abi pusės išlaiko pagarbą viena ki­ tai. Telieka tikėtis, kad sveikas protas išliks ir mūsų šalyje.

Alaska CoolDry termoapranga Tai turbūt geriausias pastarojo laikotarpio pirki­ nys. Ieškojau naujos termoaprangos, buvau išban­ džiusi įvairias sportines versijas, bet nė viena iki galo neimponavo. Alaska CoolDry iškart išsiskyrė maloniu audiniu, kuris puikiai priglunda ir saugo. Ir kaina labai draugiška. Damoms – tik juodos spal­ vos, bet ponams – ir su kamufliažiniu raštu.

• LINDA DOMBROVSKA

Mieli reklamos užsakovai! Reklamuojantis žurnale Medžioklė ir portale Medzioklezurnalas.lt gruodžio mėn., galioja specialus pasiūlymas –

25 % nuolaida.

Susisiekite su mumis iki lapkričio 15 d. el. paštu reklama@latvijasmediji.lv

Indulis Burka

Ričardas Černiauskas

Kostas Slivskis

Gediminas Vaitiekūnas

Vertėjas: Laimonas Dzikaras, kalbos redaktorė: Justina KaralevičiūtėTreigienė, korektorė: Eglė Bukienė

LAPKRITIS 2021 | MEDŽIOKLĖ

|3


Medžioklė

aktualu

ŽINIOS

Lietuvos medžiotojų draugija

Rugsėjo 27 d. atėjo Aplinkos ministerijos (AM) raštas Nr. (65)D8(E) „Dėl vilkų sumedžiojimo per 2021–2022 metų medžioklės se­ zoną limitų patvirtinimo“. Jame siūloma vilkų sumedžiojimo limitą palikti kaip pernai – 175 vilkus. Manome, kad tai per mažai, o neskirstyti limito po savivaldybes yra logiška. LMD neįžvelgia pa­ grindo nesilaikyti Vilko apsaugos plano ir mažinti sumedžiojimo li­ mitą, kuris turėtų būti 212 vilkų per 2021–2022 m. medžioklės se­ zoną. Skelbiamas limito mažinimo motyvas – „nėra surinkta pakan­ kamai duomenų apie realų metinį šeimos ar populiacijos prieaugį“ – visiškai populistinis. Į vilkų populiacijos tyrimo pri­ statymą ir aptarimą AM buvo pa­ kviesta tik viena NVO – asociaci­ ja Baltijos vilkas – neinformavus nei medžiotojų, nei ūkininkų or­ ganizacijų. Tai rodo išankstinę AM nuostatą apie Lietuvos žmones. Mokslinių tyrimų rezultatų ir rekomendacijų ignoravimas sta­ to AM į vieną gretą su „antivak­ seriais“, demotyvuoja medžioto­ jų bendruomenę bendradarbiauti 4|

LAPKRITIS 2021 | MEDŽIOKLĖ

su AM, rinkti informaciją apie me­ džiojamuosius gyvūnus, pildyti Biomon.lt duomenų bazę praneši­ mais apie stambiuosius plėšrūnus (vilkus, lokius, lūšis). Sumedžiojimo limitą, pagal Vil­ ko apsaugos plano reikalavimus, puikiai apskaičiavo Žydrūnas Juo­ zapavičius. Neverta kartoti atlikto darbo, geriau pacituoti: Šiemet suskaičiuotos 63 vilkų šeimos, t. y. viršijama Vilko apsaugos plane minima 62 vilkų šeimų viršutinė riba, ir nuo šiol vilkų medžioklės limitą reikia skaičiuoti pagal Vilko apsaugos plano 36.4 papunktį. Šiame papunktyje numatyti du svarbūs momentai: „36.4. jeigu vilkų yra daugiau kaip 62 šeimos (visa populiacija 500 ar daugiau individų žiemos pabaigoje), populiacijos naudojimas planuojamas taip, kad būtų užtikrintas jos tolygus sumažinimas ir išlaikymas 32–62 šeimų ribose. Nustatomas sumedžiojimo limitas, lygus metiniam prognozuojamam populiacijos prieaugiui arba didesnis, atlikus konsultacijas su nepriklausomomis mokslo ir kitomis

suinteresuotomis institucijomis, ar siūlomas nustatyti limitas nesutrukdys pasiekti vilkų populiacijos apsaugos ir valdymo ilgalaikio tikslo ar palaikyti palankią apsaugos būklę).“ Pirma: būtina užtikrinti populiacijos grąžinimą į 32–62 vilkų šeimų ribas, t. y. medžiotojai gali siūlyti grąžinti vilkų populiaciją į bet kurį šeimų skaičių 32– 62 šeimų ribose. Antras reikalavimas: vilkų medžioklės limitas nebegali būti mažesnis nei prognozuojamas populiacijos prieaugis, o jo skaičiavimo būdas Vilko apsaugos plane yra tik vienas: šeimų skaičius dauginamas iš 3,25. Kadangi Lietuvoje neatliekama jokių tyrimų populiacijos koeficientui nustatyti, nėra jokio pagrindo siūlyti mažesnį ar didesnį koeficientą nei numatytasis 3,25. Taigi, jei vilkų medžioklės limitą skaičiuojame tik pagal prieaugį, jis turi būti ne mažesnis nei 204 vilkai (63 šeimos padauginus iš 3,25). Jei papildomai atsižvelgiame į reikalavimą grąžinti šeimų skaičių į 32–62 ribas, papildomai

tektų sumedžioti populiacijos skaičių, atitinkantį bent 1 šeimą (63 – 62 = 1). Pagal Vilko apsaugos plane numatytą metodiką, 1 vilkų šeima į populiaciją perskaičiuojama padauginus iš 8, t. y. papildomai tektų sumedžioti dar bent 8 vilkus. Iš viso 2021–2022 metų vilkų medžioklės limitas neturėtų būti mažesnis nei 212 vilkų. Gerai, kad bent kompromi­ sas įvyko: patvirtintas limitas – 190 vilkų. Rugsėjo 29 d. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje Gi­ rionyse įvyko Nacionalinio miškų susitarimo etapo – Nacionalinės vizijos dėl miškų – bendrasis foru­ mas. Renginį atidarė aplinkos mi­ nistras Simonas Gentvilas. Renginys ir jo istorija gana keisti. Kas dešimt metų atnaujina­ ma Lietuvos miškų vizija yra nor­ malus reiškinys. Tačiau šiuo atveju buvo neaišku, nei ką reikia pa­ daryti, nei kodėl tokiu būdu? Darbas prasidėjo dar prieš pusmetį. Buvo suburta 17 sek­ torinių grupių: politikų, miškų savininkų, mokslininkų, miško


Medžioklė

darbuotojų, miško rangovų, sau­ gotojų, verslininkų ir t. t. Viena grupė buvo medžiotojų. Visų gru­ pių darbo rezultatai – darbo kny­ gos – paskelbti Nacionalinio miš­ kų susitarimo interneto svetainėje Nacionalinismiskususitarimas.lt. Keli šimtai žmonių, kuriems rūpi miškų ateitis, pusmetį dėjo čia savo mintis ir troškimus. Gi­ rionyse turėjo dalyvauti apie 120 žmonių, atrinktų iš sektori­ nių grupių. Susirinko kiek dau­ giau nei 100. Po 5 minutes leis­ ta kalbėti visų sektorinių grupių vadovams. Kaip visada, išsiskyrė žalieji. Vieni dar anksčiau pareiš­ kė, kad jiems su niekuo nepake­ liui, kiti renginio metu pareiškė: arba leidžiame jiems išsisakyti, arba jie visi pakyla ir išeina. (Tokia žaliųjų taktika jau išbandyta praė­ jusį rudenį AM sudarytoje darbo grupėje, skirtoje nustatyti, kaip tvarkyti medžioklę saugomose te­ ritorijose. Tada Aplinkos apsau­ gos koalicija nusiplovė po pirmo nuotolinio posėdžio – labai pato­ gu pareikšti post factum: „Ten vis­ kas blogai, mes tame nedalyva­ vom, viskas priimta be mūsų“. Gali nebelikti, dėl ko protestuo­ ti, jeigu visur dalyvausi ir nesuge­ bėsi įtikinti kitų dalyvių savo tei­ sumu.) Po visų vizijų pristatymų sudaryta 10 mišrių grupių, kurių tikslas – iš visų darbo knygų rinki­ nio per valandą pasiūlyti keliolikos sakinių viziją Lietuvos miškų atei­ čiai. Reikėjo susėsti į grupes po keliolika žmonių, dažniausiai pir­ mą kartą susitikusių tokiai disku­ sijai. Grupių rezultatai buvo labai skirtingi – nuo trijų iki keliasde­ šimties sakinių. Po to reikėjo nau­ jas 10 vizijų reitinguoti ir išrinkti tris geriausias. Tokia organizacija nenuteikia optimistiškai. Panašu, kad tai reikalinga AM vadovams prisidengti vienai vietai.

naujienos

Jeigu po šitiek žmonių dar­ bo Nacionaliniam miškų susitari­ mui bus palikta 20 sakinių, tai va­ dovaujantis tokia vizija bus galima daryti, ką tik nori. Šį kartą teisin­ gai pasakė Seimo Aplinkos komi­ teto pirmininkė Aistė Gedvilienė, kuri trumpą laiką dalyvavo mūsų mišrios grupės darbe: „Rašykit aiškius reikalavimus, procentus, metus, hektarus ir kartus, kad po­ litikams liktų kuo mažiau laisvės traktuoti savaip, nes tada jie darys taip, kaip nori.“ Beje, kiek vėliau visa „žalioji chebrytė“ oficialiai atsiribojo nuo Nacionalinio miškų susitarimo, nes visa tai esą tarnauja medienos verslui, o redakcine darbo grupe jie nepasitikintys.

Lyg ir buvo užsimezgę pokal­ biai ir susirašinėjimas su pasienie­ čiais, bet visiškai nurimo. Jokios pagalbos jiems nereikia. Iš pokal­ bių su šauliais, budėjusiais prie at­ bėgėlių stovyklų, susidaro įspū­ dis – VSAT nereikia jokių svetimų akių, kurios matytų, kai jie nieko nedaro. Liūdna.

nuosavybė, kurią be leidimo nau­ doti draudžiama. Ją legaliai gali naudoti tik sertifikuoti CIC trofė­ jų matuotojai, kurių kandidatūros turi būti patvirtintos nacionalinės delegacijos vadovo, šiuo atve­ ju, LMŽD pirmininko. Pasirodo, Valstybinių miškų urėdijai (VMU) galima. Nėra aišku, kas matuoja trofėjus, sumedžiotus profesiona­ lios medžioklės plotuose, – sertifi­ kuoti matuotojai ar ne. Supranta­ mas VMU noras turėti informaciją apie sumedžiotus trofėjus ir ver­ tinti juos vienodai visoje šalyje. Tai dar vienas argumentas už tai, kad Lietuva būtų atstovaujama CIC valstybiniu lygiu, o ne delegacijos. Tada LMŽD neturėtų monopolio, suteikdama matavimo teisę, o AM turėtų suteikti visiems Lietuvos medžiotojams teisę tapti CIC tro­ fėjų matuotojais.

Pasirodo, galima naudotis CIC formulėmis ir matuoti trofėjus nebūnant LMŽD nariu, nebūnant oficialiu CIC matuotoju, bet bū­ nant valdžia. CIC matavimo siste­ ma ir logotipas yra intelektinė CIC

Hubertinės ateis neišvengia­ mai. Nežiūrint visų kalbų ir dekla­ racijų apie medžiotojus vienijan­ čių asociacijų bendradarbiavimą, pasirašytų 2019-11-07, organiz­ acijos švenčia atskirai arba išvis

Vis dar laukiame Medžioklės konsultacinės tarybos darbo pra­ džios. Taryba patvirtinta aplinkos ministro įsakymu liepos viduryje. Buvo kalbėta apie susirinkimą lie­ pos pabaigoje, paskui – rugsėjo pradžioje, paskui – spalio pradžio­ je... Panašu, kad valdžia vengia su­ sitikimo su medžiotojais, nes neturi jokių argumentų mūsų reikalavi­ mams atremti. Bet jiems argumen­ tų nereikia, jie turi valdžią.

nešvenčia. Nepavyksta pademons­ truoti likusiai visuomenės daliai medžiotojų vienybės. Matyt, normalios šventės su renginiais Valdovų rūmuose dėl karantino surengti nepavyks. Vi­ liamės, kad pavyks suorganizuoti medžioklinių automobilių-visurei­ gių paradą Vilniaus gatvėse, Ge­ dimino prospektu iki Stalo (Tauro) kalno. Kreipėmės į Vilniaus savi­ valdybę su atitinkamu prašymu. Planas – lapkričio 7 d., sekma­ dienį, medžiotojams susirinkti su savo medžiokliniais automobi­ liais bei klubų ar draugijų vėliavo­ mis prie Litexpo ir važiuoti Vilniaus gatvėmis pagal savivaldybės iš­ duotą leidimą. Tikslesnė informa­ cija bus išplatinta kitais informaci­ niais kanalais. Norinčius dalyvauti prašome registruotis info@me­ dziotojudraugija.lt, nurodant klu­ bo pavadinimą, iš kurios savivaldy­ bės, ekipažų skaičių, kontaktinius duomenis. Lietuvos medžiotojų draugijos Valdybos pirmininkas GEDIMINAS VAITIEKŪNAS

LAPKRITIS 2021 | MEDŽIOKLĖ

|5


AUKŠČIAUSIOS VAIZDO KOKYBĖS STANDARTAS

„Helion 2 XP50“ pasižymi šiomis savybėmis: 

Didelis aptikimo atstumas – iki 1800 metrų visiškoje tamsoje

„Image Detail Boost“ technologija

Aukštos 640x480 pikselių raiškos / 17 µm termovizinis jutiklis

Greitai pakeičiamos įkraunamos baterijos

Integruotas nuotraukų ir vaizdo įrašymo įrenginys

Itin spalvingas AMOLED ekranas

8 spalvų paletės

„Picture in Picture“ funkcija

4 stebėjimo režimai

Visiškai atsparus vandeniui – IPX7 klasė

Belaidžiu ryšiu Wi-Fi susiejamas su „iOS“ ir „Android“ prietaisais

Kaina 3150 € Jau galite įsigyti


IMAGING

Termovizorius

XP50

@pulsar.vision


Medžioklė

aktualu

LMŽD NAUJIENOS

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos naujienos

veterinarijos ir aplinkosaugos reikalavimai bei vizija, kaip at­ eityje turėtų būti gerinamas medžiotojo įvaizdis ir stiprina­ ma Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pozicija atstovaujant šalies medžiotojams ir žvejams. Lapkričio mėnesį planuojami renginiai: Lapkričio 3 d. 17 val. Aly­ taus medžiotojų ir žve­ jų draugija organizuoja 100-mečio jubiliejaus minė­ jimo ir medžiotojų globėjo šv. Huberto šventę. Adre­ sas: Rotušės a. 4, Alytus.

Lapkričio 4 d. 18 val. Lie­ tuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Utenos skyrius organizuoja Šv. Huber­ to šventę, Dievo Apvaiz­ dos bažnyčioje bus auko­ jamos šventosios mišios. Adresas: Aušros g. 78, Utena. Lapkričio 7 d. Gruz­ džių miestelio (Šiau­ lių r.) aikštėje nuo 9 val. ryto Šiaulių medžioto­ jų ir žvejų draugija or­ ganizuoja Šv. Huberto šventę, kurios metu vyks

IV Medžiotojiškos sriubos virimo varžytuvės. Lapkričio 10 d. 17.30 val. adresu Miškininkų g. 8, Ru­ bežių k., Trakų r., šaukia­ mas Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Trakų sky­ riaus ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Lapkričio 24 d. 18 val. Kiko­ nių g. 10, Aleksandrijoje, Ku­ piškio r., vyks Panevėžio apskrities medžiotojų susitiki­ mas su Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos vadovybe. • LMŽD

NUOTRAUKOS: LMŽD

Spalio 7 d. Vytauto Didžiojo uni­ versiteto Žemės ūkio akademijoje vyko Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos neeilinis visuotinis narių suvažiavimas, kuriame buvo išrinkti septyni nauji tarybos nariai: 1. Politikas Justinas Urbanavičius 2. Politikas Jonas Pinskus 3. Verslininkas Pranas Dailidė 4. Veterinaras dr. Marius Masiulis 5. Mokslininkas dr. Artūras Kibiša 6. Mokslininkas Kastytis Šimkevičius 7. LMŽD Anykščių skyriaus pirmininkas Rimantas Pečkus Suvažiavime balsų dauguma buvo patvirtintas 5 (penkių) eurų medžiotojo nario mokestis Res­ publikinei Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijai. Žvejo nario mokes­ tis 2 (du) eurai liko nepakeistas. Spalio 20 d. Kauno medžioto­ jų sąjungos būstinėje vyko Kau­ no apskrities medžiotojų klu­ bų ir būrelių vadovų susitikimas su Lietuvos medžiotojų ir žve­ jų draugijos vadovybe. Susiti­ kimo metu aptarta medžiotojų problematika, pristatyti naujausi

8|

LAPKRITIS 2021 | MEDŽIOKLĖ


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.