Page 1

BAB 9 : PERKEMBANGAN DI EROPAH (TINGKATAN 4)

SOALAN STRUKTUR

1. Zaman Renaissance muncul pada akhir Zaman Pertengahan Eropah.

a. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah Renaissance ?

(2m)

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

b. Senaraikan faktor kewujudan gerakan Renaissance di Itali.

(3m)

i.

__________________________________________________________________

ii.

__________________________________________________________________

iii.

__________________________________________________________________

c. Nyatakan 3 kesan perkembangan zaman Renaissanse di Eropah.

(3m)

i.

__________________________________________________________________

ii.

__________________________________________________________________

iii.

__________________________________________________________________

d. Mengapakah sifat inkuiri (ingin tahu) penting dalam proses menuntut ilmu ? (2m) i.

__________________________________________________________________


ii.

__________________________________________________________________

2.Aktiviti Penerokaan dan Penjelajahan di kalangan orang Eropah telah berlaku setelah revolusi perindustrian berkembang.

a. Nyatakan 2 faktor yang membawa kepada gerakan penjelajahan dan penerokaan di kalangan orang Eropah. (2m) i.

__________________________________________________________________

ii.

__________________________________________________________________

b. Siapakah 2 orang tokoh yang memainkan peranan penting dalam gerakan penjelajahan dan penerokaan di Eropah. (2m) i.

__________________________________________________________________

ii.

__________________________________________________________________

c. Senaraikan 3 pangkalan penjajah Inggeris di Asia.

(3m)

i.

__________________________________________________________________

ii.

__________________________________________________________________

iii.

_________________________________________________________________

d. Apakah kesan-kesan aktiviti penjelajahan dan penerokaan terhadap masyarakat setempat. (3m)


i.

__________________________________________________________________

ii.

__________________________________________________________________

iii.

_______________________________________________________________

SOALAN ESEI

1. Semasa Tamadun Islam berkembang dan maju di Tanah Arab, Eropah sedang mengalami zaman kemerosotan yang dikenali sebagai Zaman Gelap.

a. Apakah maksud Zaman Gelap?

(5m)

b. Jelaskan ciri-ciri masyarakat Zaman Gelap.

(10m)

c. Pada pendapat anda, apakah iktibar yang boleh diambil daripada Zaman Gelap untuk memajukan negara?

(5m)

2. Masyarakat Eropah telah mengalami pembaharuan dalam perkembangan agama Kristian pada abad ke-16.

a. Apakah yang dimaksudkan dengan gerakan Reformation ?

(5m)

b. Jelaskan faktor-faktor kemunculan gerakan Reformation di Eropah.

(8m)

c. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan kesan-kesan gerakan Reformation di Eropah. (7m)


SOALAN OBJEKTIF

1. Mengapakah pada peringkat awal Zaman Pertengahan dianggap sebagai Zaman Gelap ? A. Tidak mempunyai nabi B. Melakukan perbuatan tidak bermoral C. Hidup tanpa ada bekalan elektrik D. Kemerosotan dalam bidang perdagangan

2.

Petani mendapat perlindungan daripada golongan tuan tanah Tuan tanah pula mendapat perlindungan daripada raja

Apakah kesimpulan yang boleh dibuat mengenai masyarakat Zaman Gelap ? A. Hubungan berbentuk sehala B. Hubungan berdasarkan pangkat C. Hubungan berdasarkan keturunan D. Hubungan berbentuk timbal balik

3.

Pada Zaman Pertengahan, golongan Baron


berkuasa terhadap golongan petani

Apakah faktor utama yang membolehkan mereka bertindak sedemikian ?

A. Mereka merupakan wakil raja B. Mereka merupakan tuan tanah C. Mereka merupakan golongan kaya D. Mereka merupakan orang perantaraan

4. Apakah peranan gereja pada Zaman Kemuncak Pertengahan ?

A. Ejen penyatuan B. Tempat perdagangan C. Pusat Kegiatan agama D. Pusat pembelajaran ilmu akhirat

5. Antara berikut siapakah yang menjadi penaung kepada para pelukis, ahli muzik, saintis dan penulis ?

A. Baron B. Viking C. Magyar D. Paus

6.

Nicholas Copernicus Galileo Galilei


Apakah persamaan antara kedua-dua tokoh di atas ?

A. Saintis B. Pelukis C. Pemuzik D. Pengukir

7.

Ratu Isabella Putera Henry

Tokoh di atas telah memberi sumbangan besar dalam masyarakat Eropah. Sumbangan yang dimaksudkan ialah

A. Membina institusi pelaut B. Menamatkan Sistem Feudal C. Menggalakkan penjelajahan D. Memperkenalkan monarki baru

8. Apakah semangat yang mendorong masyarakat Eropah mengembangkan pengaruh mereka ke Amerika Latin dan ke Asia?

I. Gigih II. Berani III. Angkuh IV. Bangga diri


A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV

9.

Kerajaan Britain telah menggubal Akta Kilang 1833 bagi melindungi kepentingan pekerja-pekerjanya

Antara berikut yang manakah berkaitan dengan akta ini ?

I. Kanak-kanak di bawah umur 9 tahun dilarang bekerja II. Majikan dikehendaki memastikan keselamatan pekerja mereka III. Wanita tidak dibenarkan bekerja lebih daripada 10 jam sehari IV. Kanak-kanak tidak dibenarkan bekerja lebih daripada 9 jam sehari

A. I,II dan III B. I,II dan IV C. I,III dan IV D. II,III dan IV

10. Antara berikut yang manakah merupakan kesan-kesan imperialisme Barat terhadap Asia Tenggara ?


I. Perundangan peribumi diubahsuai II. Kegiatan ekonomi peribumi diabaikan III. Sistem pendidikan barat diperkenalkan IV. Pemerintahan tempatan menerima penasihat barat

A. I,II dan III B. I,II dan IV C. I,III dan IV D. II,III dan IV BAB 5 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA (TINGKATAN 5)

SOALAN STRUKTUR

1. a) Apakah makna Pakatan Murni ?

(2m)

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

b) Senaraikan tokoh yang menyertai rombongan kemerdekaan bersama Tunku Abdul Rahman ke London. (2m) i.

__________________________________________________________________

ii.

__________________________________________________________________

c) Nyatakan langkah-langkah Dato’ Onn Ja’afar untuk melaksanakan Pakatan Murni. (3m) i.

_________________________________________________________________


ii.

_________________________________________________________________

iii.

_________________________________________________________________

d) Apakah usaha yang boleh dilakukan untuk menjalin kerjasama kaum dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum di Negara kita ? (3m) i.

____________________________________________________________________

ii.

____________________________________________________________________

iii.

____________________________________________________________________

SOALAN ESEI

a) Nyatakan peranan Suruhanjaya Reid.

(6m)

b) Huraikan isi-isi penting Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu.

(8m)

c) Sebagai generasi muda pada hari ini, bagaimanakah kita dapat mengekalkan kemerdekaan negara kita ?

(6m)

SOALAN OBJEKTIF

1.

British berhasrat melaksanakan dasar dekolonisasi di Tanah Melayu

Apakah tindakan British bagi melaksanakan dasar tersebut ?

A. Menubuhkan Sistem Ahli


B. Menubuhkan Sistem Kabinet C. Menubuhkan Parti Kemerdekaan Malaya D. Menubuhkan Jawatankuasa Perhubungan Antara Kaum

2.

UMNO MCA MIC

Apakah matlamat utama penggabungan ketiga-tiga parti di atas ?

A. Menyatupadukan rakyat untuk mencapai kemerdekaan B. Menyatupadukan rakyat untuk membanteras ancaman komunis C. Menyatupadukan rakyat bagi mewujudkan kebudayaan kebangsaan D. Menyatupadukan rakyat untuk meningkatkan taraf ekonomi Negara

Pakatan Murni merupakan usaha semua kaum di Tanah Melayu bagi mewujudkan kerjasama dan tolak ansur politik melalui rundingan

3. Antara yang berikut, manakah merujuk kepada pelaksanaan Pakatan Murni ?

I. Penubuhan Parti Kemerdekaan Malaya II. Penubuhan Sistem Ahli III. Penubuhan Persidangan Kebangsaan


IV. Penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum

A. I,II dan III B. I,II dan IV C. I,III dan IV D. II,III dan IV

4.

Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu Parti Kemerdekaan Malaya Parti Negara

Maklumat di atas dikaitkan dengan

A. Dato’ Onn Ja’afar B. Tun Abdul Razak C. Tunku Abdul Rahman D. Dr. Burhanuddin al-Helmy

Dalam Pilihanraya 1955, Parti Perikatan telah memenangi 51 daripada 52 kerusi yang dipertandingkan

5. Apakah yang dapat dirumuskan daripada kejayaan Parti Perikatan dalam pilihanraya itu?

A. Rakyat mampu mentadbir negara


B. Rakyat berbilang bangsa boleh bersatupadu C. Rakyat menolak sistem pentadbiran British D. Rakyat berpengalaman dalam pilihanraya

SKEMA JAWAPAN BAB 9 TINGKATAN 4 SOALAN OBJEKTIF

NOMBOR SOALAN

JAWAPAN

1

D

2

D

3

B

4

A

5

D

6

A

7

C

8

A

9

B


10

C

SOALAN STRUKTUR SOALAN 1 (a)

BUTIRAN

MARKAH

F1 – Berasal daripada perkataan Italu, Renisciment

1

F2 – Yang bermaksud kelahiran semula

1

F3 – Merujuk kepada penghargaan semula ilmu

1

F4 – Yang dihasilkan oleh cendekiawan dan pejuang seni daripada

1

Tamadun Yunani dan Rom Mana-mana 2 x 1m b)

(2m)

F1 – Kedudukan Itali strategik

1

F2 – Dikelilingi oleh Laut Mediterranean

1

F3 – Kemunculan Bandar Venice, Genoa, Florance, Rom dan Milan

1

sebagai pusat perdagangan antarabangsa F4 – Berlaku pertembungan budaya, bahasa,agama yang menjadikan

1

Itali sebagai pusat perkembangan idea baru F5 – Bandar pelabuhan seperti Venice dan Genoa merupakan pusat

1

ekonomi perdagangan utama F6 – Kemunculan pedagang-pedagang kaya di pelabuhan dan bandar

1

utama di Itali dan menjadi penaung (patron) kepada pelukis, ahli muzik, saintis dan penulis F7 – Paus di Rom menjadi penaung

1 Mana-mana 3 x 1m

c)

F1 – Semangat inkuiri telah menggalakkan perkembangan dalam

(3m) 1

pelbagai bidang (seni lukis, ukir, politik, ekonomi dan sosial) F2 – Kemunculan monarki baru

1


F3 – Wujud kerajaan pusat dan kesatuan kebangsaan

1

F4 – Sistem perdagangan tempatan dan antarabangsa semakin

1

berkembang dan meluas F5 – Kegiatan ekonomi sara diri semakin pupus

1

F6 – Kemajuan dalam bidang matematik, geografi dan astronomi

1

F7 – Perkembangan dalam aktiviti penjelajahan dan penerokaan

1

F8 – Perkembangan ilmu sains fizik, biologi, kimia dan perubatan

1

F9 – Manusia bersedia menzahirkan emosi

1

F10 – Perkembangan ilmu muzik, lukisan dan ukiran

1

F11 – Pendidikan pemikiran logik, saintifik, falsafah dan metafizik

1

Mana-mana 3 x 1m d)

(3m)

F1 – Menguasai pelbagai bidang kemahiran

1

F2 – Menguasai pelbagai ilmu pengetahuan

1

F3 – Melahirkan pelajar yang kritis dan kreatif

1

F4 – Mempelajari pelbagai perkara baru

1

F5 – Melahirkan pelajar yang bijaksana

1

F6 – Dapat membezakan yang baik dengan yang buruk

1

(Manan-mana jawapan munasabah) Mana-mana 2 x 1m 2 (a)

F1 – Orang Eropah ingin mendapatkan barangan seperti emas, sutera

(2m) 1

dan rempah ratus dari timur F2 – Sepanyol dan Portugal ingin menyebarkan agama kristian

1

F3 – Kemunculan monarki baru di England, Perancis dan Belanda

1

F4 – Galakan daripada pemerintahan Raja Portugal dan Sepanyol

1

F5 – Kesan Perjanjian Tordessilas

1 (2m)


b)

F1 – Ratu Isabella / Raja Sepanyol

1

F2 – Ferdinand Aragon

1

F3 – Raja Henry / Raja Portugal

1

F4 – Christopher Colombus

1

F5 – Ferdinand Magellan

1

F6 – Vasco da Gama

1 (2m)

c)

F1 – Goa

1

F2 – Madras

1

F3 – Calcutta

1

F4 – Pulau Pinang

1

F5 – Singapura

1

F6 – Melaka

1

F7 – Batavia

1

F8 - Macau

1 (3m)

d)

F1 – Penguasa tempatan terpaksa membuat perjanjian dengan wakil

1

kuasa Eropah yang mengiktiraf kuasa Eropah F2 – Kawasan luar Eropah seperti Goa dan Melaka menjadi pembekal 1 kepada keperluan masyarakat Eropah F3 – Jalan perdagangan dikuasai oleh Portugal yang sebelumnya

1

dikuasai oleh pedagang Arab Islam F4 – Masyarakat tempatan terpengaruh dengan gaya hidup Eropah

1

F5 – Tamadun Aztec dan Inca dihapuskan

1

F6 – Wujud masyarakat baru akibat penghijrahan orang Sepanyol ke

1

Amerika Latin


F7 – Kerajaan Sepanyol menjadikan Amerika Latin sebagai tempat

1

mendapatkan emas dan perak serta penyebaran agama kristian (3m)

SOALAN ESEI SOALAN 1 (a)

BUTIRAN F1 – Eropah mengalami kemerosotan atau zaman mundur

1

F2 – Bidang ilmu pengetahuan

1

F3 – Perdagangan

1

F4 – Menggunakan sistem barter

1

F5 – Kehidupan perbandaran

1

F6 – Pentadbiran pusat tidak berkesan

1

F7 – Berlaku selepas kejatuhan Tamadun Rom

1

F8 – Merupakan peringkat awal zaman pertengahan

1

Mana-mana 5 x 1m b)

MARKAH

(5m)

F1 – Pemerintahan lemah

1

F2 – Keruntuhan Rom barat menyebabkan kuasa pusat yang

1

mentadbir wilayah musnah F3 – Kemunculan golongan Baron / tuan tanah

1

F4 – Golongan petani terpaksa meminta perlindungan daripada baron

1

F5 – Petani membayar cukai yang tinggi kepada baron

1

F6 – Petani yang tidak mampu menyerahkan tanah kepada baron

1

F7 – Mereka menjadi hamba

1

F8 – Tuan tanah mendapatkan perlindungan daripada raja

1

F9 – Mereka dikehendaki memberikan khidmat atau membayar cukai

1

kepada raja


F10 – Membentuk sistem feudal di Eropah

1

F11 – Gereja katolik adalah institusi yang berkuasa

1

F12 – Memiliki tanah yang banyak

1

F13 – Memberi fokus kepada kegiatan agama sahaja

1

F14 – Mengongkong kehidupan masyarakat Eropah

1

F15 – Perdagangan tidak meluas kerana diganggu oleh orang gasar

1

F16 – Kawasan Mediterranean dikuasai oleh orang Islam

1

F17 – Terpaksa memberi tumpuan kepada pertanian

1

F18 – Penggunaan mata wang terhad

1

F19 – Perniagaan berasaskan sistem tukaran barangan

1

Mana-mana 10 x 1m c)

(10m)

F1 – Memajukan ekonomi negara

1

F2 – Menjalinkan hubungan baik dengan rakyat

1

F3 – Menjaga kebajikan rakyat

1

F4 – Menjamin kestabilan politik / pentadbiran negara

1

F5 – Mengukuhkan perpaduan negara / rakyat

1

F6 – Kebijaksanaan dalam kepimpinan

1

F7 – Kemajuan sistem pengangkutan darat / laut / udara

1

F8 – Kemajuan bidang pendidikan

1

F9 – Pembinaan bangunan tinggi

1

(Mana-mana jawapan munasabah)

(5m) Mana-mana 5 x 1m

2 (a)

F1 – Berasal daripada perkataan ‘reform’

1

F2 – Membawa maksud perubahan atau pembaharuan terhadap

1

sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik F3 – Perubahan untuk membentuk sesuatu yang baru

1


F4 – Mempunyai kaitan dengan agama kristian

1

F5 – Pusat gerakan di Itali dan Jerman

1

F6 – Pemimpin gerakan ialah Martin Luther, seorang professor ilmu

1

teologi di Jerman (5m) b)

F1 – Gerakan berkembang di Eropah Barat

1

F2 – Berpunca daripada kritikan dan tentangan terhadap institusi

1

gereja katolik yang meningkatkan pembangunan keduniaan F3 – Berlaku kepincangan, penyelewengan dan rasuah dalam institusi

1

Gereja F4 – Masyarakat mempersoalkan kedudukan gereja katolik

1

F5 – Masyarakat menganggap amalan gereja tidak selari dengan yang

1

dianjurkan dalam kitab Bible F6 – Sikap penguasa gereja yang mengamalkan gaya hidup

1

pemerintah dan bangsawan F7 – Pihak gereja menjual sijil Indulgences / surat pengampunan dosa 1 F8 – Perkembangan mesin cetak membolehkan Bible dicetak dengan

1

cepat F9 – Martin Luther menentang amalan Indulgences

1

F10 – Manusia seharusnya bergantung kepada kekuatan rohani

1

F11 – Martin telah mencabar kedudukan institusi gereja

1

F12 – Memperkenalkan mazhab Protestan

1 (8m)

c)

F1 – Berlaku perpecahan di kalangan Negara Eropah mengikut mazhab 1 dalam kristian F2 – Agama kristian berpecah kepada mazhab katolik dan protestan

1


F3 – Peperangan sering tercetus kerana perbezaan mazhab

1

F4 – Dalam jangka masa panjang timbul sikap toleransi di kalangan

1

Penganut mazhab kristian F5 – Terutama dalam usaha mempergiatkan bidang pendidikan dan

1

penyebaran fahaman mereka F6 – Menyebabkan kuasa gereja dicabar secara terbuka

1

F7 – Pengaruh gereja ke atas golongan monarki makin berkurangan

1

F8 – Golongan monarki berusaha membebaskan diri daripada

1

penguasaan Paus di Rom F9 – Contoh Putera Henry VIII memutuskan hubungan England

1

dengan Gereja Roman Katolik (7m)

SKEMA JAWAPAN BAB 5 TINGKATAN 5 SOALAN OBJEKTIF NOMBOR SOALAN

JAWAPAN

1

A

2

A

3

C

4

A

5

B

SOALAN STRUKTUR SOALAN 1 (a)

BUTIRAN

MARKAH

F1 – Diertikan sebagai semua pihak atau kaum

1

F2 – Yang ada di Tanah Melayu

1


F3 – Berganding Bahu

1

F4 – Untuk menghasilkan kerjasama dan tolak ansur

1

F5 – Melalui rundingan

1 Mana-mana 2 x 1m

b)

F1 – Dr. Ismail Abdul Rahman

1

F2 – Kolonel H.S.Lee

1

F3 – Dato’ Nik Ahmed Kamil

1

F4 – Dato’ Mohd Seth

1

F5 – Dato’ Abdul Razak Hussein

1

F6 – Dato’ Panglima Bukit Gantang

1

F7 – En Abdul Aziz Majid

1 Mana-mana 2 x 1m

c)

(2m)

F1 – Mendokong Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum / CLC

1

F2 – Menerima kerakyatan Jus Soli

1

F3 – Menubuhkan Lembaga Pembangunan Industri Desa / RIDA

1

F4 – Mencadangkan keahlian UMNO dibuka kepada bukan melayu

1

F5 – Menubuhkan Independence of Malayan Party / IMP

1

F6 – Menyokong penubuhan Persidangan Kebangsaan

1

Mana-mana 3 x 1m d)

(2m)

(3m)

F1 – Bermuafakat

1

F2 – Bertoleransi

1

F3 – Bantu membantu / tolong menolong

1

F4 – Bersatu padu

1

F5 – Kehidupan harmoni

1

F6 – Kestabilan politik

1

F7 – Keseimbangan ekonomi

1


F8 – Mengekalkan keamanan

1

F9 – Jauhi keganasan

1

F10 – Mengamalkan cara hidup yang sihat

1

F11 – Menghindari budaya negatif

1

(Mana-mana jawapan munasabah) Mana-mana 3 x 1m

(3m)

SOALAN ESEI SOALAN 1 (a)

BUTIRAN

MARKAH

F1 – Merangka sebuah perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu 1 yang bakal merdeka F2 – Beberapa isu menjadi panduan suruhanjaya ini

1

F3 – Pembentukan sebuah kerajaan persekutuan yang kuat

1

F4 – Pemberian kuasa autonomi kepada negeri dalam bidang tertentu 1 F5 – Suruhanjaya ini mengambil kira isu kedudukan raja-raja Melayu 1 F6 – Hak istimewa orang Melayu

1

F7 – Pewujudan satu bangsa Persekutuan Tanah Melayu

1

F8 – Menerima sebanyak 131 memorandum daripada pelbagai pihak 1 F9 – Pihak tersebut ialah raja Melayu, orang perseorangan dan

1

pertubuhan politik Mana-man 6 x 1m b)

(6m)

F1 - Pembentukan sebuah kerajaan persekutuan

1

F2 – Pemisahan antara kuasa persekutuan dengnan kuasa negeri

1

F3 – Melalui senarai persekutuan dan senarai negeri

1

F4 – Institusi raja dijadikan Raja Berperlembagaan pada peringkat

1

negeri dan Negara


F5 – Tiga jenis kerakyatan diwujudkan

1

F6 – Kuatkuasa undang-undang, permohonan dan naturalisasi

1

F7 – Prinsip jus soli diterima

1

F8 – Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan

1

F9 – Agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan

1

F10 – Tanah Simpanan Melayu dikekalkan

1

F11 – Yang di Pertuan Agong menjadi ketua Negara

1

F12 – Pentadbiran Negara bersifat demokrasi berparlimen

1

F13 – Dewan Rakyat dan Dewan Negara terletak di bawah kuasa

1

Parlimen F14 – Pada peringkat negeri Menteri Besar menjadi pelaksana

1

Pentadbiran F15 – Beliau dibantu olehDewan Undangan Negeri dan Exco Mana-mana 8 x 1m c)

1 (8m)

F1 – Menguasai ilmu pengetahuan

1

F2 – Menguasai segala bidang kemahiran

1

F3 – Mengamalkan budaya bangsa

1

F4 – Memperkasakan perpaduan bangsa

1

F5 – Memelihara jati diri

1

F6 – Menghayati perjuangan tokoh-tokoh silam

1

F7 – Mematuhi ajaran agama

1

F8 – Mengambil iktibar daripada sejarah pembinaan bangsa dan negara

1

F9 – Menghindari budaya negatif

1

F10 – Mengamalkan cara hidup sihat

1

(Mana-mana jawapan munasabah)


Mana-mana 6 x 1m

(6m)

SEJARAH  
SEJARAH  

SEJARAH MENTAMADUNKAN MANUSIA

Advertisement