Page 1

9 ©O®NEELO Wel kom i ndewi j kZur enbor g,eenl ev endi gebuur tv olj ongegez i nnenmetki nder en.1v andi e ki nder eni sCor neel .Hi ji s9enwi lj ul l i eaandehandv andez ef ot oz oekt oc htl at enkenni s makenmetz ’ nbuur t :naarwel kesc hoolgaathi j ,waarl aathi jz ’ nhaarkni ppen,waarkunnen omaenopaeenkof f i eeneenl ekker epi ntdr i nken. . .j awél :Cor neelheef taani eder een gedac ht .Hi ji seenec ht ebr uggenbouwer .Voorel kwatwi l s!

FOTO ZOEKTOCHT

Gr oot ouder kl ei nki ndwandel i ngi nZur enbor g


9 ŠOŽNEELO Vr aag1: Wanneerj ehetdi ens t enc ent r um bui t engaat ,wandeldandes t r aatr ec ht si n,t otaan heteer s t v ol gendekr ui spunt . Wel kehandel sz akenbev i ndenz i c htopdehoekenv andi tkr ui spunt ? Ant w. :1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gr oot ouder kl ei nki ndwandel i ngi nZur enbor g

2


9 ©O®NEELO Vr aag2: Sl anudeGr ot eBeer s t r aati n. Wati sdenaam v andesc hoolwaarCor neeldagel i j ksnaar t oegaat ? Ant w. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gr oot ouder kl ei nki ndwandel i ngi nZur enbor g

3


9 ©O®NEELO Vr aag3: Sl anur ec ht sdeAr ends t r aati n. . Watwor dteri ndez ewi nkelv er koc ht ? Ant w. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gr oot ouder kl ei nki ndwandel i ngi nZur enbor g

4


9 ©O®NEELO Vr aag4: Wandelnul i nksdeGr ot eHonds t r aati n. . . Wati sdenaam v andi tf ant as t i sc hs t er r enr es t aur antopdehoek? Ant w. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gr oot ouder kl ei nki ndwandel i ngi nZur enbor g

5


9 ©O®NEELO Vr aag5: Wandelv er derdeGr ot eHonds t r aati n.Hal v er wegedez es t r aatbev i ndtz i c hook eensc hooli neenmooioudgebouw. A.Wati sdenaam v andez esc hool ? Ant w. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B.Zoekui twi eeri nnr .97v andez es t r aatwoont .; ) Ant w. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gr oot ouder kl ei nki ndwandel i ngi nZur enbor g

6


9 ©O®NEELO Vr aag6: WekomenaanopdeDr aakpl aat s. . . wel ket r am r i j dteronderdez espoor wegbr ug? Ant w. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gr oot ouder kl ei nki ndwandel i ngi nZur enbor g

7


9 ©O®NEELO Vr aag7: Beki j knudez espoor wegbr ugeensv andi c ht er bi j . Wel kebekendesc hr i j v er / di c ht ersc hr eefdi tgedi c ht ? Ant w. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gr oot ouder kl ei nki ndwandel i ngi nZur enbor g

8


9 ©O®NEELO Vr aag8: Sl anudez es t r aati nz oal sdepi j laangeef t .Di ti sdeTr ans v aal s t r aat . Maargaeer s tnahoev eeldeRODERI NGi ndeet al agev anLenaenZaz akos t . Ant w. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gr oot ouder kl ei nki ndwandel i ngi nZur enbor g

9


9 ©O®NEELO Vr aag9: Loopdez es t r aatv er deri nt otaanhui snummer56. Wati sdenaam v andi thui s? Ant w. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gr oot ouder kl ei nki ndwandel i ngi nZur enbor g

10


9 ŠOŽNEELO Vr aag10: Sl av er der opl i nksdeWat er l oos t r aati n,en. . . A:t elonder weghetaant eler ker si ndez es t r aat( t otaandehoekv ande Gener aalVanMer l es t r aat ) Ant w. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . er ker s B:Hoenoemende4opel kaarl i j kendehui z enophetkr ui spuntv ande Gener aalVanMer l es t r aatendeWat er l oos t r aat ? Ant w. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gr oot ouder kl ei nki ndwandel i ngi nZur enbor g

11


9 ©O®NEELO Vr aag11: Sl adeGener aalVanMer l es t r aatl i nksi n.Opwel keber oemdes t r aatkom j e danaut omat i sc hui t ? Ant w. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gr oot ouder kl ei nki ndwandel i ngi nZur enbor g

12


9 ©O®NEELO Vr aag12: Sl adez ei ndr ukwekkendes t r aatl i nksi nenz oekhethui sdatni etec hti n hetr i j t j e‘ kas t el en’t hui shoor t .Wati shethui snummerv andi thui s? Ant w. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gr oot ouder kl ei nki ndwandel i ngi nZur enbor g

13


9 ŠOŽNEELO Vr aag13: Wandelv er dert otaandi tpl ei n( j ewaseraleer der ) .Weesv oor alv oor z i c ht i gv oor hetv er keerdatv anal l ekant enkomt . . .maarv anhoev eelkant enpr ec i es? M. a. w. :hoev eels t r at enkomenui topdi tpl ei n? Ant w. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gr oot ouder kl ei nki ndwandel i ngi nZur enbor g

14


9 ©O®NEELO Vr aag14: Wandelonderdebr ugdoort otaandeov er kantv andeDr aakpl aat s.Sl ades t r aat r ec ht si nt erhoogt ev anBr as ser i eMoskou.Opdehoekv anwel ke2s t r at enbev i ndt z i c hdehor ec az aakopdef ot o? Ant w. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gr oot ouder kl ei nki ndwandel i ngi nZur enbor g

15


9 ©O®NEELO Vr aag15: WandelnudeDol f i j ns t r aati n.Wati shetnogal‘ ongewone’ber oepv ande ol i j kebewonerv andi thui s( nr .47) ? Ant w. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gr oot ouder kl ei nki ndwandel i ngi nZur enbor g

16


9 ŠOŽNEELO Vr aag16: Aandeov er kantv andez es t r aatbev i ndtz i c hdez ekapper sz aak. Gaev enbi nnenenv r aagdenaam v andev r i endel i j kekapper ? Ant w. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gr oot ouder kl ei nki ndwandel i ngi nZur enbor g

17


9 ©O®NEELO Vr aag17: Wandelnul i nksdeSc hor pi oens t r aati nt otj edi tmei sj et egenkomt .Opwel ke pl aat ss t aatdi ts t andbeel d? Ant w. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gr oot ouder kl ei nki ndwandel i ngi nZur enbor g

18


9 ©O®NEELO Vr aag18: Wandelr ec ht doordeKr eef s t r aati n.Jekomtaut omat i sc hui tophetgez el l i gs t epl ei n v andes t ad! A:Hoenoemtdi tber oemdepl ei nei genl i j k? Ant w. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B:Hoev eelz i t banken( kl ei neéngr ot e)t el tdi tpl ei n? Ant w. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gr oot ouder kl ei nki ndwandel i ngi nZur enbor g

19


9 ©O®NEELO Jul l i ehebbennual l ev r agenopgel os t .Ti j ddusom nogev ent egeni et env an dez eui t z onder l i j kebuur t .Erz i j nhi erv eelr es t aur ant j esenc af é’ s. . .ki esermaar eent j eui t ! Wi lj es t r akst er ugnaarhetdi ens t enc ent r um? Wandeldanv oor bi jdePi t aAmondes t r aatr ec ht si n,r i c ht i ngKl ei neBeer s t r aat . Hopel i j kv ondj ehetf i j nom mi j nbuur tt eont dekken?I kwensj eal l esz i nseenf i j ne dagt oe!

Gr oet j es,

Cor neel

Ger eal i seer di . s. m.

Gr oot ouder kl ei nki ndwandel i ngi nZur enbor g

20


9 ©O®NEELO Enhi erz i j ndeant woor den! 1.Fr i t uur ,kr ant enwi nkel ,was sal on 2.Debr ug 3.Juwel en 4.Res t aur antDôme 5.A:Cr ea16 B:Ni emand( di thui si sgesl oopt ) 6.Tr am 11 7.Her manDeConi nc k 8.€80, 00 9.Bor eas 10.A:6 B:Zomer/Her f s t/Wi nt er/Lent e 11.Cogel sOsy l ei 12.29a 13.6 14.Kor t eenLangeAl t aar s t r aat 15.Muz i ekkuns t enmaker 16.Ri c hi e 17.DoorVer s t r aet epl aat s 18.A:Dager aadpl aat s B:33

Gr oot ouder kl ei nki ndwandel i ngi nZur enbor g

21

Zurenborg wandeling  

Zurenborgsport