Page 1

Udalaren erantzunak 2011ko asanbladari Respuestas municipales a la Asamblea de 2011


4 STOP

Momentuz, horrela mantenduko da. Por el momento se mantendrรก como estรก.


Lurzoru urbanizaezinean baimendutakoak eta mota horretako eremuekin bateragarriak diren jarduerek baino ezin dute ibilgailuentzako sarbiderik izan bide berrietatik. Bestela, leku horretan legeztagarria ez den jarduera bat finkatzen egongo litzateke. En suelo no urbanizable sĂłlo las actividades autorizadas, y compatibles con el rĂŠgimen de usos de dicha clase de suelo no urbanizable, pueden contar con acceso rodado desde los nuevos viales, ya que de otro modo se estarĂ­a consolidando una actividad no legalizable en ese emplazamiento.


Lanak egiten ari dira. Estatuko aurrekontuekin finantzatutako lana. Aurrekontua: 400.000 €. Bukatze-data: uztailaren amaieran. En ejecución. Obra financiada a cargo de los Presupuestos del Estado. Presupuesto: 400.000€. Fecha de finalización: finales de julio.


Betearazteko agindua Orden de ejecuci贸n


OZFP. Aurrekontua 600.000 eurotik gorakoa da. PFOS. El presupuesto asciende a más de 600.000€.


Eskaileretan STOP gailua aldatu zenetik gutxieneko gertakariak izan dira. Azken aste hauetan, egon diren gertakariak larrialdietarako STOP gailuarekin izan dira; guztiak, jendeak eraginda. Desde que se cambió el dispositivo de STOP las incidencias han sido mínimas en las escaleras. Estas últimas semanas ha habido incidencias relacionadas con el “STOP” de emergencia; todas ellas provocadas.


Tunela zabaltzeko lanak egiten ez diren bitartean, pasagune hau beharrezkoa da. Esta pasarela es necesaria mientras no se realicen las obras de ensanchamiento del tĂşnel.


Garatzeko aukerak Posibilidades de desarrollo


Latiorrora irtetzeko dagoen horma berriro margotu da. Arazoak sortu zituen ur-ponpa aldatu izan da. Se ha repintado el muro de salida a Latiorro. La bomba que caus贸 problemas ha sido sustituida.


GALDERAK


Adierazi, zure ustez, garrantzitsuenak diren 3 jarduerak, “1” garrantzitsuena eta “3”garrantzi gutxien duena izanik

Señala las 3 actuaciones que para ti son más importantes, siendo el “1” para la más importante y el “3” para la menos importante de las tres.

LATIORROKO ASANBLADAREN LEHENTASUNAK PRIORIZACIONES ASAMBLEA LATIORRO ZENBATEKOA IMPORTE Kirol anitzeko pista Pista polideportiva Oinezkoen pasabideak Goikogane eta Apaoletan Paseos peatonales Goikogane-Apaloeta Jesús Guridi plaza berritzea Renovación Plaza Jesús Guridi Autobiarako sarbidea 2 noranzkoetan (Autobiako biribilgunea Altzarrate inguruan) Acceso autovía 2 sentidos (Rotonda autovía altura Altzarrate) Guardianeko bihurgunearen erradioa aldatu Modificar radio curva Guardian Villosa etorbideko ikastetxerantz doan ekialdeko espaloia luzatu Prolongar acera Este Avda Villosa (hacia colegio) Apaloetako biribilgunearen erradioa gutxitu Reducir radio Apaloeta Garmakako biribilgunea Rotonda Garmaka BESTELAKOAK (zehaztu) OTRAS (indicar cuáles):


Udalak herritar tailerrak egitea proposatzen du berdeguneen erabilerari irtenbide orokor bat bilatzeko, atari zabalean sortzeko kirol-guneen eskaera barne. El Ayto propone realizar talleres para buscar una soluci贸n global a los usos de las zonas verdes, incluyendo la demanda de zonas deportivas al aire libre.


Goikogane kaleko parkean oinezkoentzako pasealekuak egiteko proiektu bat dago, 97.576,14 euroko kostua duena. Existe un proyecto de paseos peatonales en el parque de la Calle Goikogane, que estĂĄ valorado en 97.576,14 â‚Ź.


Irisgarritasun Planean jasota. Erreforma noraino helduko den baloratu behar da. Contemplado en Plan de Accesibilidad. Hay que valorar el alcance de la reforma.


Gaur egungo egoera ekonomikoa kontuan hartuta, udalak uste du proposamen hau ez dagoela lehentasunen artean. En la situaci贸n econ贸mica actual, el Ayuntamiento no considera esta propuesta una prioridad.


Proposamenak ikertzen ari dira. Arazo teknikoak eta normatibak. Se estรกn analizando las propuestas


Udalaren ustez, biribilgunearen erradioa gutxitzea ez da lehentasun bat, udalaren egoera ekonomikoa kontuan hartuta. El Ayuntamiento no considera una prioridad la reducci贸n del radio de la rotonda, m谩s a煤n teniendo en cuenta la disponibilidad econ贸mica de las arcas municipales.


Arabako Foru Aldundiak eginiko aurreproiektu bat dago. Existe un anteproyecto de la Diputación Foral de Álava.


GALDERAK


Adierazi, zure ustez, garantzitsuenak diren 3 jarduerak, “1” garrantzitsuena eta “3” garrantzi gutxien duena izanik. Señala las 3 actuaciones que para ti son más importantes, siendo el “1” para la más importante y el “3” para la menos importante de las tres. LATIORROKO ASANBLADAREN LEHENTASUNAK PRIORIZACIONES ASAMBLEA LATIORRO ESKUMENA KANPOKO FINANTZAKETA ZENBATEKOA COMPETENCIA FINANCIACIÓN EXTERNA IMPORTE

Kirol anitzeko pista Pista polideportiva Oinezkoen pasabideak Goikogane eta Apaoletan Paseos peatonales Goikogane-Apaloeta Jesús Guridi plaza berritzea Renovación Plaza Jesús Guridi Autobiarako sarbidea 2 noranzkoetan (Autobiako biribilgunea Altzarrate inguruan) Acceso autovía 2 sentidos (Rotonda autovía altura Altzarrate)

Udalarena/ Municipal Udalarena/ Municipal Udalarena/ Municipal AFA / DFA

Guardianeko bihurgunearen erradioa aldatu Modificar radio curva Guardian Villosa etorbideko ikastetxerantz doan ekialdeko espaloia luzatu Prolongar acera Este Avda Villosa (hacia colegio)

Udalarena/ Municipal

Apaloetako biribilgunearen erradioa gutxitu Reducir radio rotonda Apaloeta Garmakako biribilgunea Rotonda Garmaka

Udalarena/ Municipal

Udalarena/ Municipal

AFA / DFA

BESTELAKOAK (ZEHAZTU) OTRAS (indicar cuáles):

MARKATU MARCAR

Necesidades Latiorro junio 2012