Page 1

Udalaren erantzunak 2011ko asanbladari Respuestas municipales a la Asamblea de 2011


José Matía kalean erabiltzen diren abiadura moteltzeko moduko sakanguneak proposatzen dira Se proponen reductores de velocidad del estilo a los usados en la Calle José Matía


Bi lursailak partikularrenak dira

Ambas parcelas son de titularidad particular

4-6 zenbakiak Nยบ 4-6

2-4 zenbakiak: aparkalekua eta heskaiaren Atzekoa Nยบ 2-4: aparcamiento y tras el seto


Eskailera eta kirol-kantxako garbiketa indartu da. Auzoko beste guneetan kontratuan adierazitakoa egiten da: eskailerak, astean 6 egunetan; auzoko gainerako guneak: astean behin edo bitan, gunearen arabera. Se ha reforzado la limpieza en las escaleras y la cancha deportiva. En el resto del barrio se actúa según contrato: escaleras, 6 días/semana; resto del barrio, 1 ó 2 veces/semana, según zonas.


Hondatuta zeuden hesiaren zatiak konpondu dira. Se han reparado las zonas deterioradas de la valla.


Bere helburua ez da babestea, auzorako sarbiderako euste-puntua izatea, baizik. La funcionalidad prevista no es de protecci贸n sino punto de apoyo en el acceso al barrio


Planaren berraztertzea Revisi贸n del Plan


Zumalakarregitik Arrañora doan igogailuaren funtzionamendua Funcionamiento del Ascensor Zumalakarragui-Arraño Urtarrila Enero

Matxurak / Averías Mantentze-lanak / Mantenimiento Eguneroko bidaien batez bestekoa / Promedio diario viajes Geldirik dagoen denbora Horas parada

Otsaila Febrero

Matxurak / Averías Mantentze-lanak / Mantenimiento Eguneroko bidaien batez bestekoa / Promedio diario viajes Geldirik dagoen denbora / Horas parada

Martxoa Marzo

Matxurak / Averías Mantentze-lanak / Mantenimiento Eguneroko bidaien batez bestekoa / Promedio diario viajes Geldirik dagoen denbora / Horas parada

Apirila Abril

Matxurak / Averías Mantentze-lanak / Mantenimiento Eguneroko bidaien batez bestekoa / Promedio diario viajes Geldirik dagoen denbora / Horas parada

2, 6, 25, 27 18, 26, 27 450 14h5’ (1,94%) 19 7, 27 410 4h27’ (0,63%) 2, 10, 11, 15, 17, 19, 20, 22, 26, 27, 28, 30 12, 14, 15, 19, 20, 22, 30 400 40h7’ (5,40%) 9, 16, 19 3, 19 400 10h37’ (1,48%)


Konponduta / Solucionado.


Laster, lehengo zahar-etxeko horman hau bezalako panel bat jarriko da. PrĂłximamente se colocarĂĄ un panel como ĂŠste en el muro de la antigua Residencia.


Terrazen baimena emateko, udala kasuz kasu aztertzen ari da. El ayuntamiento est谩 analizando , establecimiento por establecimiento, la autorizaci贸n de las terrazas.


Gune honetako oinezkoen pasabideen antolamendua aztertuko da. Se va a estudiar la ordenaci贸n de los vados peatonales en esta zona.


Zenbatekoa / Importe: 43.627â‚Ź 2012ko aurrekontuari erantsia / Incorporado al Presupuesto 2012


Gaur egungo kokapena Emplazamiento actual

Proposatutako kokapena Emplazamiento propuesto. Se retrasa 22 metros de la encina.

Obra eta jarduera baimena emanda. Concedida licencia de obras y actividad.


Tokia eta antenaren planoa. Localizaci贸n y plano antena


Adierazi, zure ustez, garrantzitsuenak diren 3 jarduerak, “1” garrantzitsuena eta “3” garrantzi gutxien duena izanik. Señala las 3 actuaciones que para ti son más importantes, siendo el “1” para la más importante y el “3” para la menos importante de las tres. ARRAÑOKO ASANBLADAREN LEHENTASUNAK PRIORIZACIONES ASAMBLEA ARRAÑO ZENBATEKOA IMPORTE Gizarte Etxea / Centro Social Arrañorako irisgarritasun mekanikoa Accesibilidad mecánica Arraño Aceros etxeen urbanizazio lanen 2. Fasea (2011) Fase 2 Urbanización Casas Aceros (2011) Aparkalekua Aparcamiento Arrañoko 2 guneen arteko komunikazio bidea Comunicación vial 2 partes de Arraño Zumalakarregi-Arraño : hobekuntzak eskaileretan Mejora escaleras Zumalakarregi-Arraño Lamuzatik Instituturako sarbide zuzena Acceso directo Instituto desde lamuza BESTELAKOAK (zehaztu) OTRAS (indicar cuáles):

96.423,13


Auzokoen proposamen bat dago Arra単o eta Landaluze auzoek gizarte etxea izateko lehengo zahar-etxean. Hay un propuesta vecinal para dotar de local social a los barrios de Arra単o y Landaluze en la antigua Residencia.


Proiektua idazteko udalak aurrekontuaren diru-saila batean 30.000€ gorde ditu. El Ayto mantiene en presupuesto una partida de 30.000€ para la redacción del proyecto.


Zenbatekoa / Importe: 96.423â‚Ź


Arrañoko 2 guneen arteko lotura Unión 2 partes Arraño


Zumalakarregitik Arra単ora doazen eskailerak Escaleras Zumalakarregi-Arra単o


Udalerrian aisialdirako estalduradun gune bat prestatu Habilitar un lugar de esparcimiento cubierto en el municipio.

Erdiguneko asanbladan ere eskaera hau egin da.Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren eskumena da. Adostasun batera heltzeko ahaleginak egingo ditugu. Esta petici贸n ha sido tambi茅n propuesta en la Asamblea de Centro. Es competencia de Educaci贸n (G.V.) Vamos a promover un acuerdo.


Adierazi, zure ustez, garrantzitsuenak diren 3 jarduerak, “1” garrantzitsuena eta “3” garrantzi gutxien duena izanik. Señala las 3 actuaciones que para ti son más importantes, siendo el “1” para la más importante y el “3” para la menos importante de las tres. ARETAKO ASANBLADAREN LEHENTASUNAK PRIORIZACIONES ASAMBLEA ARRAÑO ESKUMENA COMPETENCIA KANPOKO FINANTZAKETA FINANCIACIÓN EXTERNA Udalarena / Municipal Gizarte Etxea Centro Social Udalarena / Municipal Arrañorako irisgarritasun mekanikoa Accesibilidad mecánica Arraño Udalarena / Municipal Aceroseko Etxeak: urbanizazioaren 2. Fasea (2011) Fase 2 Urbanización Casas Aceros (2011) Udalarena / Municipal Aparkalekua Aparcamiento Udalarena / Municipal Arrañoko 2 guneen arteko komunikazio bidea Comunicación vial 2 partes de Arraño Udalarena / Municipal Zumalakarregi-Arraño : hobekuntzak eskaileretan Mejora escaleras Zumalakarregi-Arraño Mistoa (Udalarena-EJ) Lamuzatik Instituturako sarbide zuzena Acceso Mixta (Municipal-GV) directo Instituto desde Lamuza BESTELAKOAK (zehaztu) OTRAS (indicar cuáles):

ZENBATEKO A IMPORTE

96.423,13

MARKATU MARCAR

Necesidades Arraño junio 2012  
Necesidades Arraño junio 2012  
Advertisement