Page 1

Udalaren erantzunak 2011ko asanbladari Respuestas municipales a la Asamblea de 2011


Auzoko bizilagun eta Alkatetzaren arteko elkarrizketak egon dira. Enpresaren jabeak, 2010 urtean, epaitegian demanda zibila aurkeztu zuen. Se han mantenido conversaciones entre el vecindario del barrio y la alcaldĂ­a. La empresa propietaria ha presentado demanda civil en el Juzgado en 2010.


Erabilpen mota ikusita (aisialdirako), argiztapena nahikoa da. Teniendo en cuenta el uso del 谩rea (esparcimiento), la iluminaci贸n existente en la zona de barbacoas es suficiente.


“Etxe Arrosa” eta espaloi berriaren azken zatiaren artean Entre “Casa Rosa” y final nueva acera

Sakanguneak / Badenes

Zentral pneumatikoaren ondoan Junto a la central “neumática”


EEEk egindako ikuskaritzaren arabera, Etxe Arrosaren aurreko aparkalekuan argiztapen gehiegi dago. Auditor铆a EVE: sobreiluminaci贸n. Refs. 275.15.23 y 275.15.24


Etxe Arrosaren ingurua: auzo komunitateari 3 proposamen aurkeztu zaizkio. Lan horiek egiteko 80.000€ daude. Entorno “Casa Rosa”: se han presentado a la comunidad 3 propuestas de solución. Hay 80.000€ consignados


Patricia Bilbaon dauden eskailerak Escaleras Patricia Bilbao

Eusko Jaurlaritzak, arazo hau behin betiko konpontzeko, proiektu bat idazteko konpromisoa hartu du. El Gobierno Vasco se ha comprometido a redactar un proyecto para resolver definitivamente este problema.


HAPOaren berraztertzearen proposamenean babes “arkeologikoa” emango zaio. Protección “arqueológica” en la propuesta de revisión del PGOU.


Eskaera zehatzagoa izan behar da era egokian aztertu ahal izateko. Debe concretarse m谩s la petici贸n para poder valorarla adecuadamente.


Gaur egun, ondo ibiltzen da. Actualmente estรก funcionando correctamente.


URAk ibai ondoko kokapen proposamen hauek aldiro-aldiro ukatzen ditu. URA desestima sistemĂĄticamente estas propuestas de ubicaciĂłn cercanas al rĂ­o


OZFP PFOS


Adierazi, zure ustez, garrantzitsuenak diren 3 jarduerak, “1” garrantzitsuena eta “3” garrantzi gutxien duena izanik. Señala las 3 actuaciones que para ti son más importantes, siendo el “1” para la más importante y el “3” para la menos importante de las tres.

ARETAKO ASANBLADAREN LEHENTASUNAK PRIORIZACIONES ASAMBLEA ARETA ZENBATEKOA IMPORTE Haurreskola Irisgarritasuna Iturralden: I. eta II. Faseak Accesibilidad Iturralde Fases I y II Autobiarako sarbideak: Altzarrateko biribilgunea Accesos autovía: rotonda Altzarrate Txakurrak: kaka-lekuak Perros: pipicanes Etxe Arrosako aparkalekua egokitzea (errepidearen beste aldekoa) Acondicionamiento parking Casa Rosa (al otro lado de la carretera) Santa Anako aparkalekua egokitzea Acondicionamiento parking Santa Ana Areta kalean , lotura gorotz-biltzailearekin Conexión a colector fecales en calle Areta Ikastetxeko kirol zelaia hobetzea Mejora campo deportivo Colegio Ikastetxerako sarbideak Accesibilidad edificios Colegio Argiztapen eskasa hobetzea (Landeta eta Erdigunea) Mejora iluminación en puntos deficientes (Landeta y Centro) BESTELAKOAK (zehaztu) OTRAS (indicar cuáles):

261.751,69


 

Gaur egun, udal haurreskolan tokia dago. Actualmente hay plazas libres en la guardería municipal.

 

Aretako auzo asanbladatan behin eta berriro haurreskola berria eskatzen da. La nueva Haurreskola ha sido solicitada reiteradamente en las Asambleas de barrio celebradas en Areta. Udal Bulego Teknikoa aukerak aztertzen ari da. La Oficina Técnica Municipal está valorando las alternativas.

 


ZUMAIA

URDUÑA


Iturralde: garajea kendu, zoladura berriro jarri, sarbideak hobetu eta azpiegiturak berritu. Aurrekontua: 121.641,61â‚Ź

Iturralde: elimina garaje, repavimenta, mejora accesos y reforma infraestructuras. Presupuesto: 121.641,61â‚Ź


Meaza: eraikuntzen arteko tartea guztiz estali eta malda gainditzen duen eskailera egingo da. Aurrekontua: 140.110,08â‚Ź

Meaza: se crea escalera. Presupuesto. 140.110,08â‚Ź


Rotonda circunvalaciテウn altura Altzarrate

Udalaz gaineko eremua テ[bito supramunicipal


Udalak, urtero, txakurrak dituztenen artean, txakur-kakak jasotzeko 300.000 poltsa banatzen ditu, 2.000, 00 euroko gastua suposatzen duena. Udala sentsibilizazio-kanpaina bat prestatzen ari da.

El Ayuntamiento distribuye al año 300.000 bolsas para que las personas propietarias de los perros recojan los excrementos, lo que está valorado en 2.000,00 € aproximadamente. El Ayuntamiento está preparando el lanzamiento de una campaña de sensibilización.


Elizpea, bidegurutzeko eraikuntzaren atzeko aldea eta botika ondoko aldea (argiztapen eskasa). Gainerako gunean argiztapen gehiegi dago. P贸rtico de la Iglesia, trasera edificio crucero y lateral de la farmacia (iluminaci贸n deficiente). El resto del 谩rea est谩 sobreiluminada. Arazo bera Landetan


Adierazi, zure ustez, garrantzitsuenak diren 3 jarduerak, “1” garrantzitsuena eta “3” garrantzi gutxien duena izanik. Señala las 3 actuaciones que para ti son más importantes, siendo el “1” para la más importante y el “3” para la menos importante de las tres. ARETAKO ASANBLADAREN LEHENTASUNAK PRIORIZACIONES ASAMBLEA ARETA ESKUMENA KANPOKO FINANTZAKETA ZENBATEKO COMPETENCIA FINANCIACIÓN EXTERNA A IMPORTE Haurreskola

Mistoa (Udalarena-EJ) Mixta (Municipal-GV)

Irisgarritasuna Iturralden: I. eta II. Faseak Accesibilidad Iturralde Fases I y II Autobiarako sarbideak: Altzarrateko biribilgunea Accesos autovía: rotonda Altzarrate Txakurrak: kaka-lekuak Perros: pipicanes

Udalarena / Municipal

Etxe Arrosako aparkalekua egokitzea (errepidearen beste aldekoa) Acondicionamiento parking Casa Rosa (al otro lado de la carretera)

Udalarena / Municipal

Santa Anako aparkalekua egokitzea Acondicionamiento parking Santa Ana Areta kalean , lotura gorotz-biltzailearekin Conexión a colector fecales en calle Areta Ikastetxeko kirol zelaia hobetzea Mejora campo deportivo Colegio Ikastetxerako sarbideak Accesibilidad edificios Colegio

Udalarena / Municipal

Argiztapen eskasa hobetzea (Landeta eta Erdigunea) Mejora iluminación en puntos deficientes (Landeta y

Udalarena / Municipal

Errepideak (AFA) Carreteras (DFA) Udalarena / Municipal

Udalarena / Municipal Udalarena / Municipal Udalarena / Municipal

261.751,69

MARKATU MARCAR

Necesidades Areta junio 2012  
Necesidades Areta junio 2012  
Advertisement