Page 1

2012ko aurrekontuaren ardatz nagusiak Ejes principales presupuestos 2012


 

HASIERAKO ONARPENA MAIATZAREN 14AN / APROBACIÓN INICIAL EL 14 DE MAYO

 

ALHAORA BIDALIA MAIATZAREN 15EAN / ENVIADO AL BOTHA EL 15 DE MAYO

 

ARGITARATUA MAIATZAREN 23AN / PUBLICADO EL 23 DE MAYO

 

IKUSGAI EKAINAREN 9A ARTE / EXPUESTO HASTA EL 9 DE JUNIO

 

BEHIN-BETIKO ONARPENA EKAINAREN 18AN g.g.b. /APROBACION DEFINITIVA aprox. 18 JUNIO


Kapituluka / Por capítulos

2012

%

2011Hasierakoa Inicial 4.799.636,83

1.- ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS 5.204.103,00 DIRECTOS

23,33

2.- ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS

260.000

1,17

405.000

3.- TASAK ETA BESTELAKO DIRUSARRERAK TASAS Y OTROS INGRESOS (estolderia / alcantarillado, zaborrak / basuras, hiltegia / matadero, ikastaroak / cursos, larreen ustiapena / aprovechamiento de pastos, bide publikoaren okupazioa / ocupación vía pública, baimenak / licencias, isunak / multas, ura / agua, …)

3.690.835,01

16,55

3.143.405,27

4.- TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES

12.798.120,80

5.- ONDAREZKO SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES (errentak / rentas, nekazaritzaustiapenak / aprovechamientos agrícolas, …) 8.- FINANTZA-AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS (aurrerakinak / anticipos)

312.671,58

Diru-sarrerak Ingresos 2012 1.40%

Zuzeneko zergak Impuestos Directos Zeharkako zergak Impuestos Indirectos

0.18%

23.33% 57,38

1.17%

14.261.146,12

57.38% 1,40

226.924,00

40.000,00

0,18

40.000

22.205.730,39

%100

22.876.112,22

16.55%

Tasak eta bestelako dirusarrerak Tasas y Otros Ingresos Transferentzia arruntak Transferencias corrientes Ondarezko sarrerak Ingresos Patrimoniales Finantzaaktiboak Activos Financieros


Kapituluka / Por capítulos 1.- LANGILEEN GASTUAK

2012 12129.536,

%

2011Hasierakoa Inicial 54,62 12.254.003,00

GASTOS DE PERSONAL

2.- GASTU ARRUNTA ETA

Langileak Personal

8.556.876,56

38,53 8.524.892,85

ZERBITZUAK GASTO CORRIENTE Y SERVICIOS

3.- FINANTZA -GASTUAK

Gastuak 2012 Gastos 6.56% 0.01%

1.500

0,006 1.500

1.457.067,76

6,56

0.09% 0.18%

Finantzarioak Financieros

GASTOS FINANCIEROS

4.- TRANSFERENTZIA

1.333.819,20

ARRUNTAK (diru-laguntzak, hitzarmenak) TRANSFERENCIAS CORRIENTES (subvenciones-convenios)

6.- INBERTSIO ERREALAK

20.750

0,09

38.53%

54.62%

Transferentzia arruntak Transferencias corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales

649.904,74 Finantza-aktiboak Activos financieros

(RTG PROPOSAMENA) INVERSIONES REALES (PROPUESTA RTG)

8.- FINANTZA-AKTIBOAK

Arrunta eta Zerbitzuak Corriente y Servicios

40.000,00

0,18

40.000

22.205.730

%100

22.876.112,22

ACTIVOS FINANCIEROS (aurrerakinak / anticipos)


Arloka / Por áreas 1.- ALKATETZA/ALCALDIA: -

2012 3.325.821,94

% 14,91

azpimarratzekoa a resaltar -Partaidetza / Participación -Zuin -Web orrialdea / Página web

3,13

-Giza baliabideen ikerketa / Estudio RRHH

3.- OGASUN ETA ONDAREA / HACIENDA Y 1.058.092,23 PATRIMONIO: -

4,74

-Inbentarioa / Inventario

4.- HIRIGINTZA ETA INGURUMENA / URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

634.799,00

2,85

5.- OBRA, ZERBITZU ETA MANTENTZELANAK / OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO:

6.920.488,28

6.- KULTURA, KIROLAK ETA JAIAK / CULTURA, DEPORTES Y FIESTAS:

2.575.257,55

2.- FUNTZIO PUBLIKOA ETA LAN HARREMANAK / FUNCIÓN PÚBLICA Y RELACIONES LABORALES

698.806,44

Alkatetza Alcaldía

2.41%

2.50% 3.13%

31,03

14.91%

4,94

8.- HEZKUNTZA, EMAKUME ETA GAZTERIA / EDUCACION, MUJER Y JUVENTUD:

4.897.161,43

21,95

9.- EUSKARA:

537.059,88 556.761,09

Funtzio Publikoa eta Lan Harremanak Función Pública y Relaciones Laborales Ogasun eta Ondarea Hacienda y Patrimonio

4.74% Hirigintza eta Ingurumena

21.95%

11,55

7.- GIZARTE ONGIZATE, OSASUN ETA 1.101.482,55 LANKIDETZA / BIENESTAR SOCIAL, SALUD Y COOPERACIÓN: -

10.- LAUDIO UDALEKO TOKIKO GARAPEN AGENTZIA / AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL MUNICIPAL:

Gastuak arloka Gastos por Áreas

y Medio 2.85%Urbanismo Ambiente

Diru-laguntzak gehitzea / Aumento en subvenciones y ayudas

31.03% 4.94%

Obra, Zerbitzu eta Mantentze-Lanak Obras ,Servicios y Mantenimiento Kultura, Kirolak eta Jaiak Cultura, Deportes y Fiestas

11.55% 2,41

Igoera / Subida

2,50

Enplegua / Empleo

22.205.730,39 100%

Gizarte Ongizate, Osasun eta Lankidetza Bienestar Social, Salud y Cooperación


INBERTSIO OSOAK INVERSIONES TOTALES GEHIGARRIAK INCORPORACIONES

2011

1.830.261,12

RTG 2012

2012

956.522,03

AURREKONTU ARRUNTA (PO)

2012

20.750,00

2.807.533,15

ASANBLADEKIN ERLAZIONATUTA RELACIONADAS CON ASAMBLEAS Altzarrate Plaza

2011

400.000,00

Gardeako espaloia Acera Gardea

2011

64.349,54

Barbara Bihurgunea Curva Bárbara

2011

81.406,56

Komuna Aseo Autolavable

2011

49.296,86

Abastos Plaza

2011

45.000,00

Eje Transversal Latiorrro

2011

77.170,37

Etxe Larrosa ingurunea (Casa Rosa)

2011

60.000,00

Espaloiak Pavimentación calles

2011

10.487,11

Arrañoko irisgarritasun projektua

2011

30.000,00

Gardeako igogailua (Gizartetxea)

2011

40.000,00

Interplazak: Aldai-Solozelai

2012

63.377,82

HAPO ren berrikustea eta kalte-ordainketa

2012

94.399,99

Arrañoko 1go Fasea

2012

43.627,00

Etxe Larrosa ingurunea (Casa Rosa)

2012

20.000,00

Iturraldeko barandak

2012

27.449,63

Ugarteko Plazaren Erreforma

2012

40.000,00

HAPO PGOU

2012

70.000,00

Basotzeak Repoblaciones forestales

2012

69.876,86

Landa-errepideen konponketa carreteras rurales

2012

60.000,00

Etxebarri baserria (babesa) Protección Etxebarri

2012

30.976,,20

Hiltegiaren konponketa Acon. e instalac. Matad.

2012

99.500,00

Kirol instalazioen konponketa Acond. Inst. dep.

2012

80.000,00

Elurra kentzeko pala eta Landaluzeko parkea

2012

13.000,00

2011tik gehituta + 2012 (RTG, PO)

Asanbladekin erlazionatuta

44.08% 55.92%

1.569.917,94

Gainerakoa


2012ko erabateko inbertsioak 2012ko RTG

2012

956.522,03

Aurrekontu Arrunta

2012

20.750,00

977.272,03

ASANBLADEKIN ERLAZIONATUTA InterplazaK: Aldai-Solozelai

2012

63.377,82

HAPO ren berrikustea eta kalte-ordainketa

2012

94.399,99

Arra単oko 1.go Fasea

2012

43.627,00

Etxe Larrosako ingurukoa

2012

20.000,00

Iturraldeko barandak

2012

27.449,63

Ugarte Plazako konponketa

2012

40.000,00

HAPO PGOU

2012

70.000,00

Basotzeak Repoblaciones forestales

2012

69.876,86

Landetako errepideen konponketa

2012

60.000,00

Etxebarri baserriaren babesa

2012

30.976,20

Hiltegiaren konponketa

2012

99.500,00

Kirol instalakuntzen konponketa

2012

80.000,00

Elurra kentzeko pala eta landaluzeko parkea

2012

13.000,00

Guztia Total

712.207,5

2012ko inbertsioak

Asanbladekin erlazionatuta

27.12% 72.88%

Gainerakoa


Obra eta Zerbitzuen Foru Plana Plan Foral de Obras y Servicios Jarduera ZENBATEKOA actuaci贸n IMPORTE Tren geltokia-tunela-Maestro Elorza 2.890.473,04.Estaci贸n-T煤nel-Maestro Elorza Lamuza parkeko azpiegiturak: 1.266.034,51.Zumalakarregiko hodi biltzaileraino handitzea Infraestructuras parque Lamuza, ampliado hasta el colector de Zumalakarregi.


BUKATUTA EDOTA MARTXAN DAUDEN LANAK (azken 6 hilabeteetan) / OBRAS FINALIZADAS O EN FASE DE REALIZACIÓN 6 últimos meses JARDUERA ETA KOKAPENA / ACTUACIÓN Y LOCALIZACIÓN

ZENBATEKOA IMPORTE

Altzarrate Plaza / Plaza Altzarrate (Latiorro) Ikastetxe aurreko espaloia /Acera frente colegio (Gardea) Nagusientzako kirol-tresnak Granja Plazan (Erdigunea) / Juegos adultos Granja Plaza (Centro) Umeentzako jolas-parkea Granja Plazan (Erdigunea) / Juegos niños Granja Plaza (Centro) EPA ikastetxeko estaldura (Ikastetxeak) / Cubierta EPA (Centros Enseñanza) Rosalía de Castro ikastetxeko estaldura (Ikastetxeak) / Cubierta Rosalía de Castro (Centros Enseñanza) Latiorrondotik Goikogane kalera heltzeko aldapa / Rampa de acceso desde Latiorrondo a Goikogane Kalea (Latiorro)

400.000,00.-€

Oinezkoen pasabideak Goikogane eta Apaoletako errotonda artean/ Pasos peatonales entre Goikogane y Rotonda Apaloeta (Latiorro) Santa Luziako harresien birmoldatzea (Landa eremua) Recomposición muros Santa Lucía (Rural) Gasteiz kalea (Areta) / AFA Calle Vitoria (Areta) / DFA

64.349,54.-€ 14.989,07.-€ 19.870,00.-€ 38.807,36.-€ 43.670,44.-€

Udala-Lanbide Programak Programas AytoLanbide Udala-Lanbide Programak Programas AytoLanbide Udala-Lanbide Programak Programas AytoLanbide 1.820.128,80.-€


Egiteke dauden beste proiektu batzuk Otros Proyectos pendientes de ejecutar

PROIEKTUA PROYECTO

ESKUMENA COMPETENCIA

Iturralderako sarbidea Accesibilidad Iturralde

Udalarena Municipal

261.751,69

Ferrarako sarbidea Acceso rodado Herradura

Udalarena Municipal

296.331,76

Caños (Rígola) Hamesa-Landaluze

Udalarena Municipal

43.283,42

Aceros etxeen urbanizazio lanen II. Fasea Fase II Urbanización Casas Aceros

Udalarena Municipal

96.423,13

Lamuza parkea, oinarrizko azpiegiturak salbu Parque Lamuza, excepto infraestructuras básicas

ZENBATEKOA IMPORTE

AFA DFA

Landa eremuko errepideak asfaltatzea Asfaltados carreteras rurales

Udalarena Municipal

638.222,17

Ugarteko errotonda Rotonda Ugarte

Udalarena Municipal

888.025,45

Zubiko tartea Tramo Zubiko

Udalarena Municipal

920.708,12

Alberto Acero

Udalarena Municipal

Villosako zubia Puente Villosa

URA

1.288.009,52

Goikogane kaleko oinezkoen pasabideak Paseos peatonales Calle Goikogane

Udalarena Municipal

97.576,14

Edateko ura Santa Luzian Agua Potable Santa Lucía

Udalarena Municipal

165.294,26

Olarteko presagainaren ingurua Entorno presa Olarte

Udalarena Municipal

228.083,43

Abastos

Udalarena Municipal

1.537.000,00

EDAR

Udalaz gaineko eremua Supramuniciapal

2012ko Laudio Udalaren aurrekontuak - Presupuestos Laudio 2012  

Laudio Udaleko 2012ko aurrekontuen inguruko informazio txostena / Dossier informativo sobre presupuestos municipales Laudio 2012, presentado...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you