Page 1

ŢIVLJENJEPIS PAPEŢA JANEZA PAVLA II. (1920–2005) Papeţ Janez Pavel II. je bil 264. papeţ oziroma 263. naslednik apostola Petra v vesoljni Cerkvi. Karol Jozef Wojtyła, ki je bil za papeţa izvoljen 16. oktobra 1978, se je rodil 18. maja 1920, v Wadowicah blizu Krakova na Poljskem. Bil je mlajši od dveh sinov Karola Wojtyle in Emilie Kaczorowske. Po zaključeni srednji šoli Marcin Wadowita v Wadowicah se je leta 1938 vpisal na jagelonsko univerzo v Krakovu. Ko so nemške okupacijske sile univerzo leta 1939 zaprle, se je za obdobje štirih let zaposlil. Najprej je delal v kamnolomu, nato pa v kemični tovarni Solvay, s čimer si je zasluţil sredstva za preţivljanje, obenem pa se je na ta način izognil deportaciji v Nemčijo. Leta 1942 je v sebi prepoznal klic v duhovniški stan, zato je začel obiskovati predavanja v skrivnem bogoslovnem semenišču v Krakovu, ki ga je vodil nadškof kardinal Adam Sapieha. V tistem času je bil tudi med pobudniki Rapsodijskega gledališča, ki je prav tako delovalo na skrivaj. Po končani vojni je študij do duhovniškega posvečenja, ki ga je prejel 1. novembra 1946 v Krakovu, nadaljeval v bogoslovnem semenišču in na teološki fakulteti jagelonske univerze. Kardinal Sapieha je mladega duhovnika Wojtyło poslal na študij v Rim, kjer je leta 1948 opravil doktorat iz teologije na temo vere v delih sv. Janeza od Kriţa.


Po končanem študiju se je leta 1948 vrnil na Poljsko, kjer je deloval kot kaplan v ţupniji Niegovič blizu Krakova, nato pa v ţupniji sv. Florijana v samem mestu. Do leta 1951 je bil univerzitetni kaplan in tedaj se je znova lotil filozofskega in teološkega študija. Leta 1953 je na katoliški univerzi v Lublinu predstavil tezo o moţnosti utemeljitve krščanske etike na etiki Maxa Schelerja. Pozneje je postal profesor moralne teologije in etike v krakovskem semenišču in na teološki fakulteti v Lublinu. Papeţ Pij XII. (1939–1958) ga je 4. julija 1958 imenoval za pomoţnega krakovskega škofa. Škofovsko posvečenje je prejel 28. septembra 1958 v wawelski katedrali. Papeţ Janez XXIII. (1958–1963) ga je 13. januarja 1964 imenoval za krakovskega nadškofa, papeţ Pavel VI. (1963–1978) pa ga je 26. junija 1967 imenoval za kardinala. Kot krakovski pomoţni škof in nadškof je sodeloval na drugem vatikanskem cerkvenem zboru, kjer je veliko prispeval k oblikovanju Pastoralne konstitucije o Cerkvi v sedanjem svetu. Kardinal Wojtyła se je udeleţil tudi petih zasedanj škofovske sinode, ki so potekali pred njegovo izvolitvijo. Za papeţa je bil izvoljen 22. septembra 1978. Umrl je v soboto, 2. aprila 2005, ob 21.37 v apostolski palači v Vatikanu. Papeţ Janez Pavel II. je dvakrat obiskal tudi Slovenijo: prvič od 17. do 19. maja 1996, ko je obiskal vse tri škofije, drugič pa 19. septembra 1999, ko je v Mariboru za blaţenega razglasil škofa Antona Martina Slomška. Med glavne dokumente njegovega papeţevanja sodi štirinajst okroţnic, petnajst apostolskih spodbud, enajst apostolskih konstitucij in štiriinštirideset apostolskih pisem. Janez Pavel II. je napisal tudi pet knjig: Prestopiti prag upanja, Dar in skrivnost: ob 50. obletnici mojega duhovništva, Rimski triptih, »Vstanite, pojdimo!« in Spomin in identiteta. NAMENI APOSTOLATA MOLITVE ZA MESEC MAJ Splošni: spoštovanje resnice, solidarnosti in dostojanstva Da bi tisti, ki delajo s sredstvi obveščanja, spoštovali resnico, solidarnost in dostojanstvo vsakega človeka. Misijonski: cerkev na kitajskem. Da bi Gospod podaril Cerkvi na Kitajskem vztrajnost v zvestobi evangeliju in rast v edinosti. Slovenski: marijina materinska ljubezen in skrb Da bi ob obiskovanju šmarnične poboţnosti globlje začutili Marijino materinsko ljubezen in skrb za nas.


OZNANILA  Danes druga velikonočna – bela nedelja, imenovana tudi nedelja boţjega usmiljenja. Danes bo razglašen za blaţenega papeţ Janez Pavel II. Priporočimo se mu v molitev. Po maši ob 10.00 bomo razdelili nagrade za najlepše butare in pirhe. Ob 9.00 bo sv. maša pri sv. Ani. Ob 11.30 bo sv. maša pri sv. Martinu.  Prihodnjo nedeljo je 3. velikonočna nedelja.  Prihodnjo nedeljo ob 16.00 bo tudi blagoslov kriţa pri Klanškovih na Orehovem in sv. maša za krajane.  V ponedeljek bomo začeli s šmarnično poboţnostjo. Šmarnice bodo v ţupnijski cerkvi, na Orehovem, na Ţigrskem vrhu, v Šmarju, na Ţabjeku in Strţišču. Vabljen veroukarji.  V Sredo zvečer, na god sv. Florjana bo sv. maša v Florjanovi cerkvi. Zunanja slovesnost v čast sv. Florjanu bo 15. maja.  Praznik prvega sv. obhajila bo v naši ţupniji 22. maja 2011.  Praznik sv. birmi bo v naši ţupniji v nedeljo 5. junija ob 10.00.  Tečaj priprave na zakon za novoporočence bo 12. in 19. maja v sevniškem ţupnišču ob 20.00.  Priprav na krst staršev na krst otroka bo v Boštanju 20. maja 2011 ob 20.00.  Srečanje jubilanatov bo v soboto 14. maja pri večerni maši. Vabila bomo poslali v teh dneh.  Petek je prvi v mesecu. Obiskali bomo naše bolne in starejše farane. Ob 16.00 bo sv. maša v Domu starejših občanov. Pri vseh mašah bo priloţnost za sv. spoved.  Od 8. do 15. maja bo teden molitve za duhovne poklice.  Prenos relikvij in blagoslovitev kapele ob godu bl. Alojza Grozdeta bo 27. in 28. maja na Zaplazu.  V ponedeljek verouka ni, preostale dni pa je reden verouk.  Prišla je nova številka Druţine in Salezijanski vestnik.  Iskren Bog plačaj skupini, Glavnega trga in Kvedrove, ki je ta teden očistila in okrasila cerkev. Prihodnji teden ima skrb za čiščenje in krašenje cerkve skupina iz Ledine in Zajčje gore.


SVETE

MAŠE

od 01. maja do 08. maja 2011 NEDELJA 01. 05. 2. VELIKONOČNA sv. Joţef Ponedeljek

Sevnica sv. Ana Sevnica Lamp. Sevnica Sevnica

ob 8.00 ob 9.00 ob 10.00 ob 11.30 ob 19.00 ob 8.00

02.05

Ţabjek

ob 19.00

sv. Boris

Sevnica

ob 19.00

Torek 03.05

Sevnica

ob 8.00

Sevnica

ob 19.00

Sevnica sv. Florjan Sevnica

ob 8.00 ob 19.00 ob 8.00

+Kuštreba in Marolt za srečno zadnjo uro

Sevnica

ob 19.00

Sevnica

ob 8.00

Dom Sevnica

ob 16.00 ob 19.00

Sobota 07.05 sv. Stanislav Nedelja 08.05 3. velikonočna

Sevnica

ob 8.00

+ Mirt Angela +Franc Šeško, 7. d.p.p. + Matilda Kozmus Tomaţič in Ana Kozmus, obl. ter Franc + Marija Slemenšek + Stane Krnc in sorodniki Krnc in Poplas +Alojz Dirnbek, obl.

Sevnica Sevnica Šmarje Sevnica

ob 19.00 ob 8.00 ob 9.00 10.00

sv. Bonifacij IV.

Sevnica

19.00

sv. Filip in Jakob Sreda 04.05 sv. Florijan Četrtek 05.05 sv. Edmund Petek 06.05 sv. Dominik Savio

za ţive in rajne farane Svenšek Stanko in Ljudmila + Blaznik Rudi in Vida za dobro letino + Joţefa Sršen + Karel in Cvetka Oblak, Alojz in Ana Klanšek +Franc Kozinc, obl. in druţina Kozinc +Frančiška Poţun in starši Romih za Boţjo pomoč in blagoslov v druţini + Joţe in Marija Rupnik za zdravje in Boţji blagoslov Bogu v zahvalo

+ Stanislav Radej za farane + Kozinc +Stanislav Šeme in starši Kolman + Vovk Gornik Stanka + Branko Starman, 7.d.p.p.

Bela nedelja - 2011  

Miklavžev zvon, od 1. do 8.5.2011

Bela nedelja - 2011  

Miklavžev zvon, od 1. do 8.5.2011

Advertisement