Page 1

NE BOJTE SE! Nevihta, ki grozi čolnu, ni prav nič nenavadnega za učence, ki so ribiči in ki ţivijo blizu jezera - a videti Jezusa, kako hodi nad to nevihto, kakor povzdignjen nad njo, kot gospodar situacije, je bilo nekaj, česar si niso mogli nikoli predstavljati in zamišljati. Njihovi vzkliki o duhu ali domišljijski prikazni in Jezusov vzklik Ne bojte sem, jaz sem. nas spominjajo na prikazovanja vstalega Jezusa. Kot da bi se v tistem trenutku pokazala Jezusova slava in ga zato učenci niso prepoznali. Nato sledi presenetljiva Petrova prošnja: "Gospod, če si ti, mi ukaţi, naj grem k tebi po vodi." Petra torej Jezusove besede niso prepričale, da je res on, zato ga prosi nemogoče: hoditi po vodi. Edino, na kar lahko pomislimo ob tem, je to, da si je Peter neskončno ţelel, da bi bil tisti zares Jezus. Kajti če je bil, bi brez dvoma tudi Peter lahko hodil po vodi. Peter tu pokaţe resnično vero, ki se ji bodo kasneje pridruţili vsi ostali učenci, ko bodo vzkliknili: Ti si resnično Božji Sin. To je pa tudi osrednje sporočilo pripovedi: učenci so z besedami, da je Jezus Boţji Sin, izrekli svojo vero. S Petrovo prošnjo, nam ţeli evangelist pokazati, kako se v ţivljenju izpričuje vera: Prvič: vera je popolno zaupanje v Boţjo besedo. Lahko sicer verjamete, da bi ribiču Petru prišlo na misel, da bi bil zares


sposoben hoditi po vodi? Če je tega sposoben, je zato, ker posluša Jezusov glas, ki mu govori: Pridi. Drugič: verovati pomeni zaupati, da ne hodiš z lastnimi močmi. Zakaj se je Peter zbal? Ker je pomisli na to, da on sam ne more početi tega, kar je počel, in ko je začutil vodo ob gleţnjih, je podvomil vase in v Boga in se začel potapljati. Vera nam omogoča uresničevati načrte, ki bi se jih sami ne upali začeti. Tretjič: Bog je edini, ki nas lahko potegne iz verske krize. Peter ni videl ničesar, ne čolna ne prijateljev, ampak samo Jezusa. MISEL Vera je popolno zaupanje, je to, da se zanesemo na Nekoga. Je trdno prepričanje, da je neka trditev resnična. To je začetek zaupanja. Nekaj je vredno zaupanja, če je resnično. Vera pozna več stopenj- vse do popolne podaritve. Lahko imamo veliko vero v Nekoga ali v nekaj, pa izredno malo vere ali zaupanja v neko drugo stvar ali drugo osebo. Vera v Boga pomeni, da mu zaupamo tako močno, da se mu popolnoma izročimo. MOLITEV Gospod Bog, prosimo te, poţivi našo vero vate. Naše zaupanje vate ni nikoli dovolj veliko. Vedno ga moramo poţivljati. V zaupni veri lahko izročamo svoje teţave in probleme Tebi. In tako doseţemo mir srca, ki ga moreš dati samo Ti. Pomagaj nam, da bomo imeli popolno zaupanje, da nas ne podnevi ne ponoči in ne v temni dolini ne zapustiš samih, da nas ne pozabiš ter nas ne boš nikoli zapustil. Radi bi ti pokazali svojo vero tako, da bi tebi izročili sami sebe in vse svoje.


VABILO NA BEATIFIKACIJO DRINSKIH MUČENK V SARAJEVU Na Palah, nedaleč od Sarajeva so leta 1911 redovnice Hčera boţje ljubezni odprle samostan Marijin dom. Zaradi dobrih del do ubogih, še posebej do pravoslavnih sosedov so ga imenovali »Gostiče ubogih. Decembra 1941 so četniki zverinsko umorili s. M. Julo Ivanišević, s. M. Berchmana Leidenix, s. M. Bernardeto Banja in dve Slovenki: s. M. Krizino Bojanc in s. M. Antonijo Fabjan. Njihova trupla je odnesla reka Drina. Boţje sluţabnice »Drinske mučenke« bodo kot priče zvestobe Bogu in dejavne ljubezni do ubogih razglašene za blaţene 24. septembra 2011 v Sarajevu. Program romanja: od 22. septembra - do 24. septembra 1. dan – Slovenija – Banja Luka – Mostar - Medţugorje. 2. dan – Medţugorje – Sarajevo 3. dan – Sarajevo – Slovenija Interesenti si lahko preberete več informacij na priloţenih listih.

OZNANILA  Danes je 19. nedelja med letom.  Prihodnji ponedeljek je praznik Marijinega vnebovzetja. Sv. maše bodo ob 8.00 in 10.00 v ţupnijski cerkvi, ob 9.00 v Šmarju, ob 10.00 na Grački gori – sv. mašo s procesijo z Najsvetejšim bo vodil g. dekan Joţe Špes – ob 18.00 bo sv. maša pri sv. Roku – romarski shod, ki ga bo vodil srebrnomašnik g. Franc Brečko.  Prihodnji torek je praznik sv. Roka. Sv. maše bodo pri svetem Roku ob 7.00, 8.00, 9.00 in sklep romarskega shoda ob 10.00. V ţupnijski cerkvi bo ta dan sv. maša samo zvečer ob 19.00.  G. ţupnik bo štirinajst dni odsoten. V vseh primerih se obrnite na g. kaplana Grega ali Joţeta.  Prišla je nova številka Družine.  Iskren Bog plačaj skupini iz Čanja, ki je ta teden očistila in okrasila cerkev. Prihodnji teden ima skrb za čiščenje in krašenje cerkve skupina iz Žurkovega dola.


SVETE

MAŠE

od 07. do 14. avgusta 2011 Nedelja 07. 08. 19. MED LETOM sv. Sikst II. Ponedeljek 08. 08. sv. Dominik Torek 09. 08. sv. Terezija Sreda 10. 08. sv. Lovrenc Četrtek 11. 08 sv. Klara Petek 12. 08. sv. Ivana Sobota 13. 08. sv. Janez Nedelja 14. 08. 20. MED LETOM sv. Maksimilijan

Sevnica Šmarje

ob 8.00 ob 9.00

za farane + Janko, Stanislav in druţina Mesojedec ter Marija in Joţe Knez + Fortunat Mastnak, obl. + Marija, Franci in Rudolf Kozinc + Štefka Jurkovič, Mlinarič Marija in druţina Kralj v zahvalo

Sevnica Ţabjek

ob 10.00 ob 11.30

Sevnica

ob 19.00

Sevnica

ob 8.00

Sevnica

ob 19.00

Sevnica

ob 8.00

Sevnica Sevnica Sevnica

ob 19.00 ob 8.00 ob 19.00

Sevnica Sevnica

ob 8.00 ob 19.00

Sevnica

ob 8.00

Sevnica Sevnica

ob 19.00 ob 8.00

+ 2 Karla in Franc Radič, obl. + Alojz Perc

Sevnica Sevnica Šmarje

ob 19.00 ob 8.00 ob 9.00

za duše v vicah po namenu za farane + Ana in Franc Boţič ter druţina Hochkraut

Sevnica

ob 10.00

+ Fani in Polde Blaznik

Sevnica

ob 19.00

v zahvalo za srečno vrnitev

+ Marija Kovač, 30.d.p.p. + Angela Mirt + Branko Starman + Štefka Dernovšek, obl. + Marija Slemenšek + Ivan Trefalt, obl., bratje in starši Mirt + Ana Boţič + Cilika Jutriša, obl. in druţina Staroveški + Martin Vrisk

19. nedelja med letom - 2011  
19. nedelja med letom - 2011  

Miklavžev zvon, od 7.8. do 14.8.2011

Advertisement