Page 1

Današnja Boţja beseda ponazarja kako dober in bogat je Bog in s kakšnim veseljem svoje bogastvo deli z nami. V prvem berilu nas po preroku Izaiju vabi na gostijo nove in večne zaveze. Spodbuja nas, naj denarja ne rabimo za stvari, ki niso pravi kruh in svoje premoţenje za stvari, ki nas ne bodo osrečile. Bog ţeli in pričakuje, da pridemo k njemu na enkratno gostijo in obljublja, da nam bo dal obilje vsega, kar potrebujemo za ţivljenje. Evangelij je nadaljevanje prvega berila in odgovor nanj. Jezus je nasitil veliko mnoţico ljudi. To so bili preprosti ljudje, ki so prišli k Jezusu, da bi ga poslušali in spoznali njegovo oznanilo odrešenja. Potrebovali so Boţjo pomoč in Jezus je poskrbel zanje. Jezus se je ţelel v samoti odpočiti, toda ko je zagledal mnoţico, ki je prišla k njemu, ni več mislil na počitek. Posvetil se je mnoţici, jo učil, reševal bolezni in poskrbel za njene duhovne in telesne potrebe. Nasitil jo je s svojo besedo in s čudeţno pomnoţitvijo kruha. Preden pa je Jezus s čudeţem nahranil mnoţico, je rekel svojim učencem: »Vi jim dajte jesti« (Mt 14,16). Ţelel je, da bi učenci naredili, kar zmorejo in dali, kar imajo. Isto Jezus ponavlja in od nas pričakuje tudi danes. Kristjani ne smemo pozabiti teh Jezusovih besed, ampak jim moramo vzeti k srcu in jih uresničevati.


DROBCI O DOBROTI Kako pomembna je miloščina, nam pove naslednja zgodba. O gospodu Tarfonu so govorili, da je bil izjemno bogat, a ni nič dajal ubogim. Nekoč ga je srečal Akiba in ga vprašal: «Ali bi ţeleli, da zgradim mesto in dve vasi za vas?« Strinjal se je in mu izročil štiri tisoč zlatih denarjev. Akiba jih je vzel in jih je razdelil med uboge. Čez nekaj časa ga je srečal Tarfon in ga vprašal: » Kje je mesto, ki si ga zgradil zame?« Akiba ga je vzel s seboj in ga peljal v knjiţnico ter mu prinesel knjigo Psalmov in jo postavil predenj, da bosta brala, dokler nista prišla do besed: »Razsul je dal ubogim, njegova pravičnost ostane na veke (Ps 112,9), Akiba je dejal: »To mesto sem ti sezidal!« Tarfon je vstal in ga poljubil: »Moj gospod in vodnik, moj učitelj modrosti in voditelj pravega ţivljenja!« ter mu izročil veliko vsoto denarja naj jo izročil ubogim. Najvaţnejše pri dobrodelnosti je, da je skrita. Najboljša oblika miloščine je tista, ko človek ne ve, kdo bo prejel njegov dar, in prejemnik ne ve, kdo mu je dar namenil. Pravijo, da je bil v templju prostor za skrito dobrodelnost. Bogaboječi ljudje so na skrito prinesli svoj dar in ubogim so pomagali na skrivnem. Podoben prostor so pripravili v vsakem palestinskem mestu. Rabin je videl, kako je neki človek dal reveţu miloščino na javnem kralju. Rekel mu je: »Bolje bi bilo,da mu ne bi nič dal. Kakor da si mu dal in ga osramotil.« *** Prava ljubezen do Boga mora tri priče imeti: ţivo vero, ki je priznanje Jezusovega nauka, trdno zaupanje v boţje usmiljenje in ljubezen do bliţnjega, kajti kar bliţnjemu storimo, Bogu storimo. bl. A. M. Slomšek NAMENI APOSTOLATA MOLITVE V AVGUSTU 2011 Splošni: UKORENINITI IN UTEMELJITI SVOJE ŢIVLJENJE V KRISTUSU Da bi svetovni dan mladih v Madridu opogumil mlade po svetu, da bi ukoreninili in utemeljili svoje ţivljenje v Kristusu. Misijonski: KRISTJANI NA ZAHODU Da bi kristjani na Zahodu, dojemljivi za delovanje Svetega Duha, ponovno našli sveţino in navdušenje svoje vere.


Slovenski: PRIJETNO S KORISTNIM Da bi na počitnicah, dopustih, izletih, romanjih sprostitvah znali prav povezati prijetno s koristnim.

in

drugih

VABILO NA BEATIFIKACIJO DRINSKIH MUČENK V SARAJEVU Na Palah, nedaleč od Sarajeva so leta 1911 redovnice Hčera boţje ljubezni odprle samostan Marijin dom. Zaradi dobrih del do ubogih, še posebej do pravoslavnih sosedov so ga imenovali »Gostiče ubogih. Decembra 1941 so četniki zverinsko umorili s. M. Julo Ivanišević, s. M. Berchmana Leidenix, s. M. Bernardeto Banja in dve Slovenki: s. M. Krizino Bojanc in s. M. Antonijo Fabjan. Njihova trupla je odnesla reka Drina. Boţje sluţabnice »Drinske mučenke« bodo kot priče zvestobe Bogu in dejavne ljubezni do ubogih razglašene za blaţene 24. septembra 2011 v Sarajevu. Program romanja: od 22. septembra - do 24. septembra 1. dan – Slovenija – Banja Luka – Mostar - Medţugorje. 2. dan – Medţugorje – Sarajevo 3. dan – Sarajevo – Slovenija Interesenti si lahko preberete več informacij na priloţenih listih.

OZNANILA  Danes je 18. nedelja med letom.  Prihodnja nedelja je 18. nedelja med letom. Ob 11. 30 bo sv. maša pri Sv. Lovrencu na Ţabjeku. Lovrenčeva nedelja.  Petek je prvi v mesecu. Obiskali bomo naše bolne in starejše farane. Ob 16.00 bo sv. maša v domu starejših občanov. Pri vseh svetih mašah bo priloţnost za sv. spoved.  Mlajša zakonska skupina odhaja te dni na počitnice na Pohorje.  Prišla je nova številka Družine in Ognjišče.  Iskren Bog plačaj skupini iz Trga svobode in ulice nad Osnovno šolo, ki je ta teden očistila in okrasila cerkev. Prihodnji teden ima skrb za čiščenje in krašenje cerkve skupina iz Čanja.


SVETE

MAŠE

od 31. julija do 07. avgusta 2011 Nedelja 31. 07. 18. MED LETOM sv. Helena Ponedeljek 01. 08. sv. Alfonz Torek 02. 08. sv.Štefan Sreda 03. 08. sv. Lidija Četrtek 04. 08 sv. Cecilija Petek 05. 08. sv. Oţbolt Sobota 06. 08. Jezusova spremenitev na gori Nedelja 07. 08. 19. MED LETOM sv. Sikst II.

Sevnica Šmarje Sevnica

ob 8.00 ob 9.00 ob 10.00

za farane + Vovk in Močivnik + druţina Kostanjšek in Zakšek + Frančiška in Silvo Luţar

Sevnica

ob 19.00

Sevnica

ob 8.00

Sevnica

ob 19.00

+ Viktor Krenčič

Sevnica Sevnica

ob 8.00 ob 19.00

Sevnica Sevnica

ob 8.00 ob 19.00

Sevnica Sevnica

ob 8.00 ob 19.00

+ Stanislav Zorko + Mihael in Terezija Bergant ter Frančiška Jagnovič + Joţefa Medvešek + Anton Kragl, obl. in sorodniki + Ivanka Jazbec + Franc Mastnak in Pavla Andolšek

Sevnica Dom Sevnica Sevnica

ob 8.00 ob 16.00 ob 19.00 ob 8.00

+ Franc Šeško + Amatol Andrič + Marija in druţina Boţič + Marija Kovač

Pečje

ob 19.00

+ Antonija Vovk

Sevnica Sevnica Šmarje

ob 19.00 ob 8.00 ob 9.00

Sevnica Ţabjek

ob 10.00 ob 11.30

Sevnica

ob 19.00

+ Ivica in Ciril Šerjak, bol. za farane + Janko, Stanislav in druţina Mesojedec ter Marija in Joţe Knez + Fortunat Mastnak + Marija, Franci in Rudolf Kozinc + Štefka Jurkovič, Mlinarič Marija in druţina Kralj

+ Ciril Zajec

18. nedelja med letom - 2011  

Miklavžev zvon, od 31.7. do 7.8.2011

18. nedelja med letom - 2011  

Miklavžev zvon, od 31.7. do 7.8.2011

Advertisement