Page 1

BL. ALOJZIJ GROZDÈ, DIJAK IN MUČENEC Kaj nam torej Bog govori po našem blaţenem? Mučenec nas uči reči »da« Boţji volji, »da« brez pogojev in meja ljubezni do Gospoda. Vsak mučenec pa nas uči, da moramo reči »ne« laskanju, kompromisom, nepravičnosti, četudi bi popuščali z namenom, da bi rešili lastno ţivljenje in dosegli nekaj miru. Uči nas, da je resničen stari rek skozi težave do zvezd lahko pride nekdo, ki se oklene Kristusa, ki mu daje moč v preizkušnjah, in njegovega nauka, ki je luč. Alojzij Grozde je ob dobrih vzgojiteljih in vzgoji v Marijanišču, v Marijini kongregaciji in v Katoliški akciji ter ob zdravem nauku usmeril svoje ţivljenje in svoje cilje k Bogu. Čista ljubezen do Boga ga je usmerila tudi k dejanjem in v apostolat med mladimi. Duhovno ţivljenje je zdruţeval z delom za druge, apostolat je zdruţeval s krščanskim ţivljenjem ţe davno pred II. vatikanskim cerkvenim zborom (1962–1965), ki je poglobil temelje laičnega apostolata. Ob vsakdanji evharistiji, molitvi in resnem študiju je postajal do sebe strog, vesten in skrben v svojih dolţnostih, hkrati pa je navdušil mnoge za iste ideale. Tako je izgrajeval svojo duhovno osebnost. Čeprav še mlad, je vsakemu mlademu slovenskemu kristjanu in nam vsem zgled zvestobe krščanskim vrednotam, pristnega ţivljenja po evangeliju in duhovne skrbi in apostolske zavzetosti za druge. To je rešitev za sodobno druţbo. Okrog sebe opaţamo vedno večje


odtujevanje drug drugemu. Nekateri virtualna prijateljstva vzpostavljajo predvsem na spletnih omreţjih. Doţivljamo sprevrţene lestvice vrednot. V isti reviji lahko beremo novico o milijonih umirajočih zaradi lakote, a tudi o prodaji nekega igralca za večjo vsoto kot je celoleten proračun velikih občin, ter o bajnih zneskih, ki jih dobi športnik za nošenje logotipa kakega podjetja na svojem dresu. Rešitev je samo ena. – V vrnitvi h krščanskim vrednotam. Z Bogom se tudi človek in njegovo dostojanstvo vrneta na pravo mesto. In prav tega nas uči tudi bl. Alojzij Grozde. Čeprav je bil še mlad, se je izkazal kot človek izredne duhovne aktivnosti brez vsakega nasilja. Dejaven je bil s prepričanjem, zgledom vernosti, zaupanja, idealnega osebnega ţivljenja, nravne volje in čvrstih načel, ki niso slonela na osebnem uveljavljanju. Danes, ko je zaradi moralne krize in posledično tudi druţbene in ekonomske krize vedno več črnogledosti, obupa, resignacije, naj nas opogumi njegova misel, ki jo je zapisal v eni od svojih pesmi. Mladi, ki bodo priromali z Mirne na Zaplaz, so jo izbrali za svoje geslo. Takole pravi: Proč mračne misli, nov se dan rodi … Srce se ne boji … Saj moja pot se ne gubi v megli, jasno začrtano jo zro oči, po njej za narod grem do lepših dni. Te lepše dni blaţeni Alojzij Grozde ţe uţiva. Naj jih ţe v tem zemeljskem ţivljenju izprosi za ves naš slovenski narod; vsakemu od nas, zlasti naši mladini, katere vzornik je postal, pa srečno večnost. Bl. Alojzij Grozdè (1923–1943), dijak mučenec, se je rodil 27. maja 1923 v Zgornjih Vodalah, ţupnija Trţišče. Bil je član Katoliške akcije ter voditelj Marijine kongregacije in vnet častilec evharistije ter Jezusovega in Marijinega Srca. To češčenje je z veliko gorečnostjo širil med svojimi sošolci in vrstniki, ker je hotel h Kristusu pritegniti čim več mladih. Njegovo dosledno in vzorno krščansko ţivljenje je bilo zakoreninjeno v zakramentu sprave in v evharistiji, katero je imenoval »Sonce mojega ţivljenja«. Na Mirni so ga 1. januarja 1943 pod krivo obtoţbo umorili partizani. Tako je pretrpel mučeniško smrt, ki so mu jo prizadeli iz prezira do vere. Za blaţenega je bil razglašen 13. junija 2010. Za praznovanje je bil določen 27. maj, njegov rojstni in krstni dan.


OZNANILA  Danes je 6. velikonočna nedelja.  Pred Gospodovim vnebohodom obhajamo prošnje dneve. V teh dneh molimo ne samo za blagoslov na polju, ampak tudi za blagoslov vsega drugega človeškega dela, za odvrnitev naravnih nesreč in drugih stisk. Vsak ve in čuti, da potrebuje pri svojem delu tudi boţji blagoslov. Zato smo lepo vabljeni, da se v čim večjem številu udeleţimo te skupne molitve in prošnje za blagoslov pri delu. V ponedeljek bomo ob 7.00 šli iz ţupnijske cerkve v procesiji k sv. maši v cerkev sv. Florjana, v torek k sv. Marjeti na Pečje, v sredo od kapelice do sv. Roka.  V torek bo sv. maša na Lamperčah ob 18.00.  V sredo, ob 18.00, naj se zberejo letošnji birmanci pred ţupniščem za skupno slikanje. Ob 19.00 pa bo srečanje birmancev in staršev z birmovalcem opatom Marjanom Jezernikom in priloţnost za spoved.  Praznik sv. birme bo v naši ţupniji na 7. Velikonočno nedeljo, 5. junija, ob 10.00. Devetdnevnica za letošnje birmance se je začela v petek 27. maja.  Zaključek veroučnega leta bo 12. junija s sklepno mašo ob 10.00. Veroučence prosimo, da čimprej prinesejo spričevala, če tega še niso storili. Ta teden bomo veroukarji opravili sveto spoved.  V četrtek, 2. junija, je praznik Gospodovega vnebohoda. Sv. maše bodo kakor ob nedeljah v ţupnijski cerkvi. Ob 10.00 bo prošnja procesija od sv. Neţe na Gračko goro, kjer bo sv. maša.  Petek je prvi v mesecu. Obiskali bomo naše bolne in starejše farane. Ob 16.00 bo sv. maša v Domu starejših občanov. Pri vseh mašah bo priloţnost za spoved.  Prišla je nova številka Družine in Ognjišča.  Iskren Bog plačaj skupini iz Florjanske - zgornji del, ki je ta teden očistila in okrasila cerkev. Prihodnji teden ima skrb za čiščenje in krašenje cerkve skupna staršev birmancev, ki bodo čistili cerkev in okolico v četrtek in petek.


SVETE

MAŠE

od 29. maja do 05. junija 2011 Nedelja 29.05. 6. VELIKONOČNA sv. Uršula Ponedeljek 30.05. sv. Ferdinand Torek 31.05.

Sevnica Šmarje Sevnica

ob 8.00 ob 9.00 ob 10.00

za farane Bogu v zahvalo + Amalija in Franc Tasič

Sevnica

ob 19.00

+ Branko Starman, 30.d.p.p. + Anton in Antonija Košar za boţji blagoslov

Florjan

ob 7.00

Sevnica Marjeta Martin

ob 19.00 ob 7.00 ob 18.00

sv. Obiskanje Device Marije Sreda 01.06.

Sevnica

ob 19.00

sv.Rok

ob 7.00

sv. Roman Četrtek 02.06. VNEBOVHOD

Sevnica Sevnica Sevnica Gr.gora Sevnica

ob 19.00 ob 8.00 ob 10.00 ob 10.00 ob 19.00

Petek 03.06. sv.Karel Sobota 04.06.

Sevnica Dom Sevnica Sevnica Sevnica

ob 8.00 ob 16.00 ob 19.00 ob 8.00 ob 19.00

sv. Frančišek Nedelja 05. 06.

Sevnica Šmarje

ob 8.00 ob 9.00

Sevnica

ob 10.00

Sevnica

ob 19.00

7. VELIKONOČNA Sv. Bonifacij

+ Joţefa Medvešek + Frančiška Dremšak, obl. + Frančiška Ocvirk in sorodniki + Frančiška Ivnik, obl. Angela Mirt Zahvala za milost v ţivljenju in prošnja za zdravje ter medsebojno ljubezen + Janez Očko + Anton Plahuta + Štefka Dernovšek + Uršula in Anton Zupančič + Rudolf Kovač in druţina ter Slemenšek + Avgust in Marija Ţibret + Ivan Boţič + Marija Lekše, obl. + Franc Hlebec + Ljudmila Šalamon + Glogovšek, Mirt, Drstvenšek, Fajdiga za farane + Štefanija Koţuh + Jeler in sorodniki v čast sv. Duhu + Anton Kozmus, obl.

6. velikonoča nedelja - 2011  

Miklavžev zvon, od 29.5. do 5.6.2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you