Page 1


euskal herria

2

Bildu koalizioa osatzen dugunok urrats bat aurrera egitea erabaki dugu, indarrak bilduz, aniztasunean bat eginez, abertzalea eta ezkerrekoa den eskaintza politikoa herritarrei luzatuz Ilusioz eta itxaropenezko garaiak bizi ditugu Euskal Herrian, aldaketarako aukera

behatz puntekin ukitzen dugulako.

Era berean kezka eta ziurgabetasunez bizi ditugun garaiak dira hauek, lan eta ekonomiaren alorretan sistema neoliberala bultzatzen dutenek sortutako egoera larriagatik. Bildu koalizioa osatzen dugunok urrats bat aurrera egitea erabaki dugu, indarrak bilduz, aniztasunean bat eginez, abertzalea eta ezkerrekoa den eskaintza politikoa herritarrei luzatuz. Maiatzaren 22an asko dago jokoan. Zure botoak gu guztion artean eraikitzeko gai izan garen konponbideen eszenatoki itxaropentsu hau sendotzeko balio dezake. Zure botoak abertzale eta ezkerrekoa den gehiengo sozialaren arabera instituzioak osatzea ahalbideratu dezake, egun udaletxe eta diputazioek erakusten ez duten errealitateari ateak zabalduz, eszenatoki politiko berria azeleratu dezake, herriarengandik hurbilen dauden instituzioak demokratizatzen lagundu eta ustelkeriaren nahiz herritarrek pairatzen dituzten arazoen aurrean, egungo alternatiba faltarekin amaitzeko aukera eskaini. Hau guztia dago jokoan eta zure botoa funtsezkoa da. Bildu koalizioak arduraz jokatu du une historiko hau aprobetxatu asmoz. Orain zure esku dago: bildu zure botoa ahalegin honetara, herri honetako abertzale eta ezkerrekoen indar metaketa babestuz!

Quienes formamos la coalición Bildu hemos decidido dar un paso al frente, uniendo fuerzas desde la pluralidad, poniendo a disposición de la ciudadanía una oferta política soberanista y de izquierdas Vivimos momentos de ilusión y esperanza en Euskal Herria, ya que se vislumbran posibilidades reales para el cambio. Pero también de incertidumbre y preocupación por la situación laboral y económica a la que nos han abocado los defensores de este sistema neoliberal. Desde la coalición Bildu hemos decidido dar un paso adelante, sumar fuerzas, unir en la diversidad y ofrecer a la ciudadanía una oferta electoral abertzale y de izquierdas. El 22 de mayo hay mucho en juego. Tu voto puede asentar este nuevo escenario de esperanza y soluciones que con esfuerzo y trabajo en común hemos sido capaces de abrir en este país. Tu voto puede posibilitar que las instituciones se conformen en base a esa mayoría social de izquierdas y abertzale que no está fielmente representada en ayuntamientos y diputaciones, puede acelerar el nuevo escenario político, democratizar y sanear las instituciones más cercanas al pueblo, acabar con las corruptelas y con la falta de alternativas para afrontar los problemas que padece la ciudadanía. Todo esto está en juego y tu voto es fundametal. La coalición Bildu ha actuado con altura de miras para aprovechar el momento y la oportunidad histórica que tenemos. Ahora te toca a ti: ¡Suma tu voto a la unión de abertzales y de izquierda de este país!


bilduurduña URDUÑAKO EGUNGO EGOERA ALDATU BEHARRA DAGO Urduñako herritargoak urte gehiegi daramatza gehiegikeriak, errespetu falta, inposaketak … jasaten. Gauzak aldatzeko garaia da; jendearen ahotsa entzun eta kontuan hartzeko, guztion artean nahi dugu hiri eredua eraikitzeko garaia. Udaletxeko ateak parez pare zabaltzeko eta aire freskoa sartzeko ordua iritsi da; Urduñako etorkizunean sinesten duen gazteriaren aire freskoa, euren lanen alde borrokatzen duten langileena, nagusiena, emakumeena eta egunero gure hiriari euren onena eskaintzen dioten beste hainbat eta hainbat pertsonena. Jende guzti horren laguntza eta elkarlanarekin Urduñan hain beharrezkoak ditugu hainbat gauza hobetzeko lanean egongo gara.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA El ayuntamiento será una institución al servicio de la ciudadanía. GARDENTASUNA Udalak bere egituren eguneroko jardunaren berri emango dio herritargoari TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA Construiremos una Urduña más justa y sin exclusiones URDUÑAN LAN ETA BIZI Gure hirian kalitatezko enplegua sortzea lehentasuna izango dugu

“Trabajaremos por la Urduña que todas y todos merecemos”

botoa eman

urduñarentzat

3

LA SITUACIÓN ACTUAL DE URDUÑA TIENE QUE CAMBIAR La ciudadanía de Urduña lleva demasiados años padeciendo los excesos, la falta de respeto, la imposición… Ya es hora de que cambien las cosas; de que la gente de la calle sea escuchada y tenida en cuenta, de que entre todas y todos construyamos el modelo de ciudad que queremos. Es hora de abrir las puertas del ayuntamiento de par en par y que entre aire fresco; el aire fresco de la juventud que cree en el futuro de Urduña, el de los y las trabajadoras que luchan por el empleo, el de las personas mayores, el de las mujeres, y el de tantas y tantas personas que cada día se esfuerzan en aportar a nuestra ciudad lo mejor de sí mismos. Con la ayuda y colaboración de toda esa gente trabajaremos para mejorar tantas cosas necesarias en Urduña


4

LANGINTZAEMPLEO

bilduurduña

Eusko Jaurlaritzak hiru herrialdetako eskualde bakoitzeko etorkizun garapena mugatzen du, Lurraldetako Zatikako Planen bidez. Urduña hiria aurrelaritzat sailkatuta dago ikerketa eta hazkunde ekologia arloan.

El Gobierno Vasco delimita el futuro desarrollo de cada comarca de las tres provincias, mediante los Planes Territoriales Parciales. A Urduña se le clasifica como una ciudad pionera en la investigación y desarrollo en el sector de la ecología.

Urduñako ekonomia tradizionala abeltzaintzan, nekazaritzan, industriagintzan eta merkataritzan oinarritua izan da. Eusko Jaurlaritzak ezarritako asignazioa profitatuz, izan ginen hiria berreskuratzeko, lan egin beharko dugu arlo hauek guztiak bultzatzeko eta garatzeko, gainera Urduñak gordetzen duen historiari etekina atera beharko diogu, auzokide eta interesa daukan bisitariei erakutsiz.

En Urduña la economía tradicional ha estado basada en la ganadería, agricultura, comercio e industria. Aprovechando la asignación determinada por el Gobierno Vasco, tenemos que trabajar para impulsar y desarrollar todas estas áreas para recuperar la ciudad que fuimos, además hay que aprovechar la gran historia que nos esconde Urduña, debemos enseñársela a nuestros vecinos y vecinas y a toda la gente interesada que nos va a visitar.

LEHEN SEKTOREA: NEKAZARITZA ETA ABELT- SECTOR PRIMARIO: AGRICULTURA Y GANADERIA: ZAINTZA. Por nuestra catalogación ecológica tenemos que Gure katalogazio ekologikoa dela eta, Urduña Eus- convertir Urduña en la ciudad referencial de la sobekal Herriko elikadura-subiranotasuna erreferentziala ranía alimentaria de Euskal Herria, impulsando probihurtu beharko dugu,ezarpen berriko tokiko ha- yectos de desarrollo local de nueva implantación: zkunde proiektuak bultzatuz. Escuela agroecológica y centro de investigación y Nekazaritzako ekologia Eskola eta Ikerketa eta Gara- desarrollo (I+D) de tecnologías aplicadas a la agripen Zentroa (I+G) nekazaritza eta abeltzaintza eko- cultura y ganadería ecológicas. logietako teknologiak. Conseguir un matadero comarcal, para que nuestros Eskualdeko abere-hiltegia lortu, gure abeltzainak ganaderos no se tengan que desplazar hasta Berriz, Berriz edo Zeraineraino joan ez daitezen. Zerain… Lanbide-nekazaritza eta abeltzaintza ekologikoa sustatu, enplegua bultzatuz, norberarena edota kooperatibak, lurrak erosiz eta lur-publiko poltsa sortuz (industria-lurra sortarazten den bezalaxe).

Fomentar la agricultura y ganadería ecológica profesional, promocionando el empleo, autoempleo o cooperativas. Comprando tierras y creando una bolsa de tierra pública (como se hace para generar suelo industrial).

www.bildu.info

Nekazari edo abeltzaina/hiritarren zuzeneko salmenta eragin. Promover la venta directa campesino o ganadero/ ciudadano/a Gaur egungo nekazaritza eta abeltzaintzako sektoreak indartu. Fortalecer el sector ganadero y agrícola actual.


5

bilduurduña BIGARREN SEKTOREA: INDUSTRIA.

SECTOR SECUNDARIO: INDUSTRIA:

Eusko Jaurlaritza eta Foru Aldundiko diru ezarketak lortu behar ditugu, industria ekologikoa garatzeko, hautabidezko energiari eta ingurugiroa zaintzeko lotuta dauden teknologia berriei onura ateraz.

Debemos conseguir inversiones económicas de la Diputación y Gobierno Vasco, para desarrollar una eco industria, aprovechándonos de las energías alternativas y de las nuevas tecnologías ligadas a la preservación del medio ambiente.

Europan ematen ari den energia berrien iturrien inguruko eztabaidari etekina ateraz, proiektu ezberdinak finantzatzeko Europako diru-laguntzak erakarri. Erraztu, hasi eta bukatu “la Tejerako” gunean pabiloi berrien eraikuntza eta utzitako industria azpiegiturak berritu. HIRUGARREN SEKTOREA: ZERBITZUAK, OSTALARITZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA Udal-sukaldaritza sortu, udal-egoitzan, eguneko zentroan, herri eskolan, etxez etxeko laguntzan eta udal-jantokian zerbitzua emateko (aspaldian Udalak amaitua, eta gaur egungo egoeran berreskuratu beharra)…horietan guztietan bertako produktuak erabiliz. Auzokide eta merkatarien artean adostu alde zaharra sendatu eta berrabiatu eta bertako kalitateko merkataritza, espezializatua eta profesionala. Historia-museoa, museo erlijiosoa eta udal- turismo bulegoa jartzea Familia Sakratuaren elizan ( Foru plazan). Gure ingurunez baliatuz: Dauden ostatuak sustatu eta eskaintza handitu landa-turismo, kanpalekuak eta bungalowekin. Ostalaritza eta merkataritza bultzatu.

Aprovechar el debate actual en Europa, en relación a las nuevas fuentes de generación de energía, captar fondos europeos para financiar distintos proyectos. Facilitar, Comenzar y finalizar la construcción de nuevos pabellones en la zona industrial de la tejera y reformar las infraestructuras industriales abandonadas. SECTOR TERCIARIO: SERVICIOS, HOSTELERIA, COMERCIO Y TURISMO. Creación de una cocina municipal, que dé servicio a la residencia municipal, al centro de día, a la escuela pública, a la ayuda a domicilio y al comedor social (extinguido por el ayuntamiento hace años, y en la situación social actual hace falta recuperarlo)… todo ello consumiendo producto local. Consensuar entre vecinos y comerciantes la mejor manera de consolidar y relanzar el casco viejo y un comercio local de calidad, especializado y profesional. Instalación de un museo histórico, religioso y oficina de turismo municipal en iglesia de la Foru Plaza.

“Una ciudad en la que vivir y trabajar”

Aprovecharnos de nuestro entorno natural para: Fomentar alojamientos en lo ya existente y diversificar la oferta con agroturismos, campings, bungalows, etc. Potenciar el comercio y la hostelería.


REGIMEN INTERNO BARNE ARUDIA

bilduurduña

UDAL BARNEKO JARDUNBIDE ARAUBIDEA

REGIMEN INTERNO DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL:

Alkatesa/alkatearen soldata: aurretik bere enpresan kobratutakoaren bezalakoa. Sekula ere gaur egungo lapurreta. Alkatesa/alkateak errespetuz harrera egingo dio hiritarrei orokorrean, ez orain bezalaxe. Konpromisozko kudeaketa eraginkorra: ordezkaritza gastuetan, soldatetan… zarrastelkeriarik ez. Udalerako lan egiten duten enpresa guztien auditoriak. Udal-lanpostu bakoitzeko ikerketa egin, eragingarritasunik handiena bilatzeko asmoz. Herritarren parte-hartzea bermatu eztabaidetan eta arlo guztietan erabakiak hartzean edo herri-kontsulten bidez. Hileroko osoko bilkuran herritarren parte-hartzea baimentzea.

“herritarren alde lan egingo duen udala nahi dugu” www.bildu.info

6

Sueldo de la alcaldesa/alcalde: el mismo que cobraba en su empresa antes de ejercer de alcaldesa/alcalde. Nunca el atraco actual. La alcaldesa/alcalde atenderá con respeto a la ciudadanía en general, no como ahora. Gestión comprometida y eficaz: Nada de despilfarro en gastos de representación, sueldos, etc. Estudio pormenorizado de todas las empresas que trabajan para el ayuntamiento. Analizar para buscar la mayor eficiencia de cada puesto municipal. Garantizar la participación ciudadana en los debates y en la toma de decisiones de las diferentes áreas sectoriales o mediante consultas populares. Plenos mensuales en los que se permita tomar parte a la ciudadanía.


7

GAZTERIAJUVENTUD

bilduurduña

Bertako gazteria-kontseilu anitza sortu, partehartzailea eta erabakitzailea, euren arazo eta nahiei irtenbidea aurkitzen arduratuko dena. Gazteri plan osoa egin, gazteriaren epe labur zein etorkizunari begirako diagnosia kontuan hartzen duena.

Salneurri txikiko alokairu etxebizitzen poltsa lortu, gazteriari lehenengo etxebizitza izateko erraztasuna ematen diona. Eskariaren araberako prestakuntza ikastaroak eskaini, ordutegi malguaz eta lan merkatuan sartzeko benetako aukera ematen diena.

Crear un consejo local de la juventud plural, participativo y con capacidad de decisión que se encargue de dar solución a sus problemas e inquietudes.

“Urduñan gazteria etorkizunaren jabe”

Liburutegia berrantolatu, gune ezberdinak sortuz: liburu maileguak, talde lanak, ikasterakoa… elkarri traba egin gabe.

Hacer un plan joven integral, que cuente con un diagnóstico de la juventud a corto y largo plazo.

Lurraren lanketa bultzatu gazteen artean, lehengo eta behin hasteko eta ondoren sektorean profesionalizatu ahal izateko, horrela gazte-enplegua sortuz.

Habilitar un local de encuentro juvenil gestionado por los jóvenes, que permita una mayor relación entre ellos y donde puedan realizar sus iniciativas. Conseguir un parque de viviendas de alquiler a bajo precio para que la juventud pueda tener acceso fácil a su primera vivienda. Ofertar cursos de formación según la demanda con un horario flexible y posibilitar una integración efectiva en el mercado laboral. Reorganizar la biblioteca, de forma que haya diferentes espacios: el de préstamos de libros, para trabajos de colectivos, para el estudio… sin molestarse unos a otros. Promover el uso de tierra para la juventud para que se inicien y después puedan profesionalizarse en el sector contribuyendo a la creación de empleo.

www.bildu.info

Gazteek kudeatutako lekua eman, euren arteko harreman estuagoak baimentzen duena eta non euren ekimenak gauzatu daitezkeenak.


8

EUSKARA

bilduurduña

Euskara kontseiluari egiazko bultzada, hiriko talde guztiak biltzen duena, gure hizkuntza bultzatzeko ekimenak eta jardueren sortzailea eta erabakitzailea dena.

Impulso efectivo al Consejo de euskara que reúna a todos los sectores del pueblo para crear actividades e iniciativas de impulso de la lengua y que sea decisorio.

Hiriko talde guztien arteko erabilera normalizazio plana garatu, non ekimenetan eta egunerokoan euskarak presentzia handiagoa duen, batez ere, ume eta gazteriarekin lan egiten dutenak tartekatuz.

Desarrollar el plan de normalización de su uso entre los diferentes sectores del pueblo, con una mayor presencia en las actividades y mayor presencia en la vida diaria del uso del euskara, sobre todo involucrando a todos aquellos que trabajan con la juventud e infancia.

Ekimen herritarrak eskaini, berbalagunen tankerakoak, ikasten edo euskara dakitenek praktikatu dezaten. Pintxo-poteoa, kantu-poteoa euskaraz, bertsoeskola, txikitxoentzako jolas eta kirol-jarduerak, herri euskaldunekin trukaketak …

Ofrecer iniciativas populares como Berbalagun para que las personas que sepan o estén aprendiendo puedan practicar: Pintxo-pote euskaldun, kantu-poteo, bertsoeskola, actividades lúdicas y deportivas para los mas txikis, realizar intercambios con pueblos euskaldunes...

Kirol eta kultur elkarteak euskaraz funtzionatzea sustatu.

Fomentar que las diferentes asociaciones culturales y deportivas funcionen en euskera.

Udal kudeaketa guztietan euskara berdintasunean erabiltzea bermatu: seinalizazioan, errotuluetan, Zikoinan, kultur ekoizpenetan laguntzak, jendaurreko aditasunean…

Garantizar el uso por igual del euskara en todas las gestiones municipales: Señalización, carteles, Zikoina, ayudas a las producciones culturales, atención al público...

Nagusiei begira: euskara ikasteko animatu eta eragin, ikastaro ezberdinak burutzeko (barnetegiak, trinkoak…) diru-laguntzak emanez.

Para la población adulta: Animar y fomentar el aprendizaje dando ayudas para realizar todo tipo de cursos (barnetegis, intensivos,...)

www.bildu.info

HEZKUNTZAEDUCACIÓN Hezkuntza batzorde erabakigarria osatu, hezkuntza zentro, elkarte, eta hezkuntza eremuan aritzen diren herriko beste taldeetako ordezkariekin. Publikoak diren haur eskola eta ludotekaren (aisialdi gela) prezioak eta ordutegiak hobetu. Ikasleriaren euskalduntze prozesua bermatzen duen eredu bakarrari, D ereduari, udal babesa eta bultzada zuzena ziurtatzea; ikerketa ezberdinek diotenez emaitza hobeagoak lortzen dituena baita, gaztelania arloan barne. Eskola ordutegitik kanpoko ekintzetan laguntzea. Helduen eten gabeko hezkuntza bultzatzea. Eskoletan erabilgarria izan beharko den ikas/ irakas materiala sortu, Urduña eta bere inguruetako historia landuz.

Comisión de educación con capacidad de decisión, formada por representantes de los centros y las asociaciones o grupos del municipio que participen en la educación y formación de la ciudadanía. Mejorar los precios y horarios de la Haurreskola pública y Ludoteka. Apoyo municipal claro al modelo D único que garantiza la euskaldunizacion del alumnado y en el que según los distintos estudios se obtienen los mejores resultados(incluido en la asignatura de castellano). Ayudar a los centros educativos en las actividades extraescolares. Impulsar la Educación Permanente de adultos (EPA). Crear material didáctico (apto para los centros educativos) en los que se trabaje la historia de Urduña y alrededores.


9

MERKATARITZACOMERCIO

bilduurduña

Bizilagun eta merkatarien arteko adostasun batera heldu, alde zaharra eta bertoko merkataritza kalitatezkoa, profesionala eta espezializatua finkatu eta bultzatzeko asmoz.

Consensuar entre vecinos y comerciantes la mejor manera de consolidar y relanzar el Casco Histórico y un comercio local de calidad, especializado y profesional.

Merkataritzaren berpizte plan berezia: merkatariekin bildu eta bilatu, bertako dendatan edozein produktu erosteko aukera dagoela herritarrei nola hel arazi . Larunbatetan ospatzen den azoka, Foru plazan kokatu berriro.

Plan especial de rehabilitación del comercio: reunir a los comerciantes y buscar la mejor forma de sensibilizar a la población e impulsar campañas de compra de todo tipo de productos en los comercios locales.

Merkataritzari kalte egin ez dezan, erdi gunean aparkatzeko debekuari neurri bereziak hartu. Berritze eta denda berriak irekitzeko baimenak erraztu. Interesa adierazten duten pertsonei dauden laguntzaz informatu Negozio hauetako zergen gaineko sariak ezarri.

Reubicar el mercado de los sábados en la Foru plaza. Aplicar medidas para que la prohibición de aparcar en el casco no afecte al comercio. Facilitar las licencias de reforma y apertura de comercios. Informar entre las personas interesadas las ayudas existentes. Aplicar bonificaciones en los impuestos por estos negocios.

ETXEBIZITZAVIVIENDA Etxebizitza batzorde bat sortu, udal-politikan eragingo duena, benetako beharrak ikertuko dituena eta premiazko konponbideak emango dizkiona arazo honi. Udala eragile izanda, arazoan buru belarri sartu behar da, eta gure hirian 600 etxe hutsik baino gehiago dauden jabeekin akordioak lortu hauek alokatzeko, egoera onean itzultzen dela bermatuz (Eusko Jaurlaritzak ematen dituen dirulaguntzaz baliatuz). Hiri-antolakuntza Plan Orokorra aldarazi: Gizarte eta babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzeko lurzoruaren sailkapenari lehentasuna eman, jabea izanda nahiz alokairuan etxebizitzan sarbidea merkatuz. Behealdeak eta atikoak etxebizitza izateko egokitzen baimendu. Adineko pertsonak lagundu eta aholkatu euren beharrei egokitutako etxebizitza izateko.

Crear una comisión de vivienda que impulse de manera determinante una política municipal, que realice un estudio de las necesidades reales y que dé soluciones urgentes a este problema. El ayuntamiento se debe de implicar y conseguir acuerdos con los propietarios\ as de las más de 600 viviendas vacías en nuestra ciudad para su efectiva puesta en alquiler, garantizando su devolución en buen estado (aprovechando las ayudas del gobierno vasco).

“debemos impulsar la salida al mercado de la vivienda vacía”

Modificar el Plan General de Ordenación Urbana: Priorizar la clasificación de suelo para construir viviendas sociales y de protección oficial en propiedad y alquiler con el objetivo de abaratar el acceso a la vivienda.

Permitir adecuar bajos y áticos como viviendas. Ayudar y asesorar a que las personas mayores puedan tener una vivienda más adecuada a sus necesidades.


KULTURACULTURA Kultur Batzorde erabakitzailea sortu elkarteen ordezkapen zabalarekin,non ospakizun eta egintzak koordina daitezkeenak. Hiriko kultur plan dinamizatzailea garatzea. Kultur eskaintza handitu eta ezberdindu: erakusketak, hitzaldiak, bidai informazioa eta antolaketa, zinema eta antzerkia, txangoak… Eskaintza horren inguruko informazio iraunkorra eman hiritarrei. Alondegiaren irekiera, non elkarte guztiek dinamiza dezaketen, eta erabilera askotako gelak, ikus-entzunezko eta hosgabeturikoak eta hitzaldi eta erakusketak egiteko gelak. Urduñako historia ezagutarazi hiritarrei eta ondokoei: Museo iraunkorra zabaldu hiriko memoria historikoa lantzeko. Bisitaldi gidatuak: Larruazabalera (dorrea, errota...). Urteko ibilaldia mendizerrako mugarrira gure hiriko mugak ezagutzeko. Jai Batzordean erabateko aldaketa, non kultur elkarteek ahalmen osoa izango duten erabakiak hartzeko, jai parte-hartzaileagoak eta herritarragoak egiteko asmoz. Kultur trukaketa plana egin, kultur ezberdinetako integrazioa bultzatzeko.

bilduurduña Formar una comisión de cultura decisoria con amplia representación de las asociaciones donde coordinar actos y fechas de celebración. Elaboración de un plan de dinamización cultural de la ciudad. Aumento y diversificación de la oferta cultural: Exposiciones, charlas, información y organización de viajes, cine y teatro en orduña, excursiones... Dar información de manera continuada a los vecinos\as sobre toda esa oferta. Apertura de la Alhóndiga donde las distintas asociaciones puedan reunirse y dinamizarlo, en el que haya: salas polivalentes, de proyección e insonorizadas y locales para conferencias y exposiciones. Dar a conocer a la ciudadanía de Urduña y a la de sus alrededores su historia: Abrir un museo de forma permanente donde se trabaje la memoria histórica tanto de la ciudad como general. Visitas guiadas: a Larruazabal (torre, molino…); Marcha anual a la mojonera de la sierra para conocer los limites geográficos de nuestra ciudad… Cambio absoluto de la comisión de fiestas en la que los grupos culturales tengan la capacidad de decidir con el objetivo de hacer unas fiestas más participativas y populares. Hacer un plan de intercambio cultural para fomentar la integración de las diferentes culturas. Apostar por un Gazte gune para adolescentes (10-14 años). Contando con profesionales con interés, que preparen actividades de ocio teniendo en cuenta sus necesidades de desarrollo, formación personal e inquietudes.

www.bildu.info

Nerabeentzako gazte gune baten aldeko apustua egin (10-14 urte). Interesa duten profesionalekin kontatuz, aisialdirako jarduerak proposatuko dituztenak euren garapen beharrak, norbere prestakuntza eta kezkak kontuan hartuko dituztenak.

10

“kultura parte hartzailea bultzatuz”


11

KIROLADEPORTE

bilduurduña Consultar con la ciudadanía la posible ubicación de una zona multideportiva en las terrenos de la Compañía de María o sus aledaños: Construir pistas polivalentes cubiertas para practicar todo tipo de deportes durante el año y así descongestionar el frontón municipal: Baloncesto, boulder de escalada, futbol sala, tenis, balonmano... Construir un frontón al descubierto. Construir una piscina cubierta que esté abierta todo el año. Mientras, llegar a un acuerdo con Compañía de María, para poder disfrutar desde ahora de las infraestructuras deportivas de las que dispone.

Mariaren Lagundiaren eremuetan edo inguruetan, kirol anitzeko gune bat kokatzeko posibilitateaz hiritarrekin kontsultatzea: Urte osoan zehar kirol mota guztietako aktibitateak praktikatzeko aukera ematen duen estalitako eremu erabil anitza eraiki; horrela, egun, udal frontoiak jasaten duen erabilera murriztu: saskibaloia, eskalada boulderra, futbola, tenisa, eskubaloia, … Aire zabaleko frontoi bat eraiki.

Creación de una comisión deportiva con representantes de todos los grupos deportivos de la ciudad que se encargue de: Fomentar la relación entre los grupos deportivos. Coordinar los horarios de los entrenamientos para evitar que se solapen diferentes deportes. Crear un calendario con todas las actividades deportivas del año. Promoción de una oferta de ocio basada en el deporte y en especial en verano: Senderismo, bici, campeonatos de todo tipo.

Urte osoan zehar erabilgarri izango den babestutako igerileku bat eraiki.

Urduña hirian dauden kirol talde guztietako ordezkariekin batzorde bat osatu, ondorengo eginkizunekin:

“merecemos infraestructuras

deportivas de calidad”

Kirol taldeen arteko harremanak bultzatu Kirol ezberdinetako entrenamendu saioetako ordutegiak koordinatu, bateratze arazoak baztertuz Urte osoko kirol egutegia osatu Kirola oinarri izanda eta udari begira batez ere, aisialdirako eskaintza bultzada: oinezko ibilbideak, bizikleta, txapelketak, …

www.bildu.info

Bitartean, Mariaren Lagundiaren ordezkoekin akordio batera heldu, egun dituzten kirol instalazioak erabiltzeko.


NEKAZARITZAAGRICULTURA

12

bilduurduña

Nekazaritza, Abeltzaintza eta Mendietako batzordea sortu udal ordezkariak eta arlo bakoitzeko langileekin, eta horrela beren lanak eta produktuen garrantzia bultzatu:

Crear una comisión de ganadería, agricultura y montes, entre los\as representantes del ayuntamiento y las personas implicadas en este sector para impulsarlo:

Euskal Herriko mailan, azoka ekologiko erreferentzia Urduña izatea lortu

Conseguir que Urduña sea la referencia del mercado ecológico a nivel de Euskal Herria.

Nekazaritza ekologikorako ikerketa eta garapen zentro bat irekitzea lortu, baita nekazaritza eskola ere.

Conseguir la apertura de un centro de investigación y desarrollo agrícola ecológico y una escuela agraria.

Herri guneak berpizteko Eusko Jaurlaritzak diseinatutako planak garatu (EREIN, LEADER, …)

Desarrollar los diferentes planes (EREIN, LEADER…) diseñados por el gobierno vasco, dirigidos a activar zonas rurales.

Ekoizpenerako eta merkataritzarako talde proiektuak bultzatu (JAKION, LANEKO, …) Laguntza kudeaketa: Igorreko OCA taldeko ordezkariren bat Urduñan berton zenbait egunetan egotearena erraztea, eta desplazamenduren beharrik ez izatea. Eremu publikoen ikerketa egin, zeintzuk diren eta zer nolako erabilera duten egun jakiteko. Truke edo bateratze prozesuen bitartez erregulatu. Eusko Jaurlaritzak beharrezko babesa sailkapenean sartu dituen eremuak, La martuja adibidez, mantendu eta defendatu. Lurrak erostea eta lur eremu publiko multzoa garatu Urduñan (industrialdea den moduan, nekazaritzaldea edota aberealdea)

“elikagai subiranotasunaren alde lanean”

Impulsar proyectos de transformación y comercialización colectivos (Jakion, Laneko, ...) Gestión de ayudas: facilitar en determinados días la presencia en Urduña de parte del equipo del OCA de Igorre, para que el sector no se tenga que desplazar para realizar sus gestiones. Hacer un estudio de los terrenos, roturas y fincas públicos para saber cuáles son y qué uso tienen actualmente. Regularlos mediante concentraciones o permutas. Conservar y defender las zonas que el gobierno vasco ha calificado como de necesaria protección, como la Martuja. Comprar tierra e incorporarla a un fondo de tierra publica de Urduña (igual que hay industrialdea, que haya agroaldea o aberealdea (zona de ganadería). Regularizar una zona para impulsar las huertas de ocio para toda persona interesada. Abrir los caminos públicos cerrados con la dejadez de los años. Cobrar unas tasas de agua más proporcionadas a aquellos\as personas que tenga una explotación ganadera y no cobrarles el alcantarillado ya que no lo usan.


13

bilduurduña Aisialdirako baratzeak lantzeko prest dauden pertsonentzako eremuak erregulatu Urteren buruan itxi diren bide publikoak ireki berriro. Uraren gaineko zerga egokitu abeltzaintzan dihardutenei, eta ur zikinen jasotzea ez kobratu erabiltzen ez dute eta. Egun diren kalitatezko produkzioak eta nekazaritza ekologikoa bultzatu eta nabarmendu. Beste administrazio publikoetatik arlo honetarako laguntzak lortzea (bideak asfaltatzea). Mendi publikoen udal kudeaketa instituzioekin batera eta erabiltzaile eta onura jasotzaile diren eremuetako ordezkariak ( abeltzainak, ehiztariak, egur eskatzaileak, mendizaleak,…) Betiko ohitura eta erabilerak berreskuratu eta eutsi (zorteak, ebaketak, …) Salbada mendizerra: Burgoseko aldundiarekin gure udalak duen epai administratiboari irteera emateko neurri zehatzak hartu.

Cobrar unas tasas de agua más proporcionadas a aquellos\as personas que tenga una explotación ganadera y no cobrarles el alcantarillado ya que no lo usan. Potenciar las producciones de calidad existentes, fomentando la producción agroecológica. Lograr ayudas de otras administraciones que reviertan en este sector (asfaltados de caminos) Gestión municipal de los montes públicos conjuntamente con el resto de instituciones en la que participen todos los sectores implicados en el uso y disfrute de estos recursos municipales (ganaderos, cazadores, demandantes de leña, montañeros\as) Recuperación y mantenimiento de usos y manejos tradicionales (suertes, cortas, aclareos, etc.) Sierra Salvada. Tomar medidas prácticas para acelerar la resolución del contencioso administrativo que el ayuntamiento tiene interpuesto contra la diputación de Burgos.

LARRUAZABAL

Udal finantzaketa ekonomikoa indartu eta bereiztu, erakunde hauek behar duten inbertsioak egiteko aukera izan dezaten. Urduñako udalak erakunde hauetako alkateak begirunez hartuko ditu haien arteko harremanetan, eta beraien batzordeetan erabakitakoak onartu eta lagunduko ditu. Larruazabaleko bizilagunek haien ordezkariak hautatzeko aukera izan dezaten lagundu; egun, ordezkari hauek, Urduñan boto gehien jaso duten alderdiek aukeratzen dute Herri guneen arteko komunikazio bideak hobetu.

Recuperar la comisión municipal especifica de la junta de Larruazabal para asegurar el buen funcionamiento y la atención que merecen estas entidades locales menores. Consolidar la financiación económica municipal anual a las aldeas, que les permita hacer frente a todo tipo de inversiones. El ayuntamiento tratará con respeto a alcaldes\ as pedáneos y de Larruzabal, aceptando y apoyando administrivamente las decisiones que aprueban sus concejos. Apoyar que los vecinos y vecinas de Larruazabal puedan elegir sus representantes, hoy los vocales los eligen los partidos más votados en Urduña. Mejorar las vías de comunicación entre los distintos núcleos rurales.

www.bildu.info

Larruazabal batzordeko udal batzorde espezifikoa berreskuratu, funtzionamendu egokia ziurtatzeko eta tokiko erakunde txiki hauek merezi duten arreta eskaintzeko.


INGURUMENAMEDIO AMBIENTE

bilduurduña

Atez ate zabor bilketa zerbitzua ezartzea, horrela, sortutako hondakinen %80a birziklatzea ziurtatuko zen.

Implantar el servicio de recogida de basuras puerta a puerta, con lo que se garantizaría el reciclaje del 80% de los residuos generados.

Garoña ixtearen aldeko apustua egin behar dugu berriro ere, eta, zentralean istripu larria gertatzekotan, irteera plana osatu behar.

Debemos insistir en el cierre de Garoña. Hacer un plan de evacuación ante catástrofes naturales, por si ésta sufre un accidente grave.

Araztegia amaitu behar, eta ibaiari ur zikinen jalkiak gutxitu. Garbi gunea : eremua eta ordutegia zabaldu. Mota guztietako hondakin hartzeari egokitu, eta herritar batzuek eramandakoak berrerabiltzea baimendu. Bizikleta aparkalekuak sortu, eta erdigunean eta auzoen arteko bide gorriak markatu bere erabilera bultzatuz.

www.bildu.info

14

Finalizar la depuradora y evitar vertidos al rio. Garbigune: Ampliar su espacio y horario. Adecuarlo para la recogida de todo tipo de residuos y permitir reutilizar los objetos llevados por otros vecinos\as. Crear aparcamientos para bicicletas y habilitar bidegorris en el centro y entre los diferentes barrios para así fomentar su uso. Buscar una mayor eficiencia energética, realizar eco auditorías en diversos edificios municipales. Cambiar el alumbrado público por uno de bajo consumo y adecuar la iluminación nocturna a las necesidades de cada zona. Impulsar la construcción de edificios y viviendas bioclimáticas en edificios públicos y potenciar la instalación de paneles solares subvencionando a las viviendas para que los coloquen.

Energia onura handiagoa bilatu; eko ikerketak egitea udal egoitzetan.

Regular la instalación de las antenas de telefonía móvil, obligando a alejarlas y a agruparlas en una zona, para que no repercuta en la salud pública.

Publikoa den argi sistema aldatu koste gutxikoa jarriz eta, beharrak ikusita, gaueko argitasuna egokitu zonaldez zonalde.

Proteger los humedales y las balsas del municipio.

Etxebizitza eta egoitza publiko bioklimatikoen eraikuntza bultzatu. Eguzki plakak jartzea indartu eta saritu. Telefono mugikorren antena instalazioa erregulatu, ahalik eta urrunen eta eremu mugatu batean, guztion osasunean eraginik izan ez dezaten. Udalerriko padurak eta ur guneak babestu. Udalerriko ibaiak eta errekak berreskuratu, haien bideak zein bazterrak; baita panpak eta amerikar karramarroak garbitu eta desagerrarazi ere.

Recuperar los arroyos y cauces de los ríos de Larruazabal y Urduña, junto con las riberas de los ríos, limpiar el río de la Hierba de la Pampa y del Cangrejo Americano.

“Debemos aprovechar la catalogación de ciudad ecológica que tenemos para que Urduña sea una referencia en políticas ambientales”


15

ONGIZATEABIENESTAR

LANBIDE zerbitzuko bulego bat ireki Urduñan, edo udalak har dezan ardura, bertan egiteko laguntza eskaerak edo giza zerbitzuetako tramiteak. LANBIDEk txostenen tramitazioaz ardura hartzen ez badu, giza langile berri baterako lanpostua sortu, bizilagunen eskaerei azkartasuna emateko. Eguneko zentroaren ordutegia zabaldu, beharrean eta gaixorik dauden pertsonei arreta gehiago emateko. Aldi berean, zentro honen kudeaketa udalak har dezan, ireki zenetik esku pribatuetan da eta galerak sortu ditu. Udalak eta beste erakundeek eskaintzen dituzten zerbitzuak argituz, gida informatibo bat osatu eta banatu Adinentzako egoitza udal menpekoa da. Bere kontrola hartu eta funtzionamendua hobetzeko plana garatu. Psikologo taldeko udal zerbitzua berreskuratu Etxez etxeko zerbitzuan aritzen diren langileen arazo ekonomikoari irteera bat eman. Beharrean dauden pertsona orori merezi duten arreta ziurtatu: langabetuak, giza alderatuak, etorkinak, … Giza jantokia berreskuratu: adineko pertsona askorentzat eguerdi eta gaueko janak han egiteko aukera paregabea izan zen urtetan, horrela, egunean zehar, bere autonomia mailan bizitzeko posibilitatea mantentzen zuten.

Dotar de presupuesto y hacer una comisión participativa especifica integrada por representantes municipales y profesionales sociales para valorar, desarrollar y mejorar los distintos servicios sociales y sanitarios y fijar diferentes planes de actuación como: Residencia, Centro de Día, servicio a domicilio, Hogar del Jubilado, emergencia social, plan de igualdad, drogodependencias, protocolo contra la violencia, plan de inmigración, servicio de ambulancias, atención en consultorio… Traer a Urduña una sucursal de LANBIDE o hacerse cargo el ayuntamiento, para poder tramitar aquí las ayudas o gestiones de los servicios sociales. En caso que LANBIDE no se haga cargo de las gestiones de los expedientes, sacar una nueva plaza de trabajadora social para agilizar las solicitudes de la ciudadanía. Apertura del Centro de Día con horario más amplio, para poder ofrecer más atención a personas necesitadas y enfermas y municipalizar la gestión del Centro de Día, en manos privadas desde su inicio y deficitario. Elaboración y distribución de una guía informativa de los servicios que presta el ayuntamiento y otras instituciones: ayuda a domicilio, emergencia social, educadora de calle, ayuda social… La residencia de ancianos\as es un ente municipal. Proponemos su control, la elaboración de un plan de viabilidad que permita un mejor funcionamiento. Recuperar el servicio municipal de Gabinete psicológico. Dar una salida al problema económico de las trabajadoras del servicio a domicilio. Asegurar una atención digna a todas las personas necesitadas (parados, excluidos sociales, inmigrantes…) Reabrir el comedor social: durante muchísimos años, este servicio facilitaba que personas mayores que vivían solas realizaran ahí sus comidas y cenas, y siguieran siendo autónomas durante el resto de la jornada.

“bizi kalitatea bermatzen duten zerbitzuak merezi ditugu”

www.bildu.info

Aurrekontu bereiztuaz jantzi eta, udal ordezkariak giza profesionalekin batera, batzorde propioa osatu, horrela baloratu, garatu eta hobetu osasun eta giza zerbitzuak; baita eragin plan ezberdinak finkatu ere: adinentzako egoitza, eguneko zentroa, etxez etxeko zerbitzua, jubilatuen etxea, giza larrialdia, berdintasun plana, drogen menpetasuna, bortizkeriaren aurreko protokoloa, etortze plana, anbulantzietako zerbitzua, mediku arreta kontsultategian…

bilduurduña


bildubizkaia

16

www.bildu.info

Ezkertiar, independentistak eta burujabetzazaleak BILDU gara, aldaketa politiko eta soziala bultzatzeko Euskal Herrian eta Bizkaian.

Zerga-sistema justuago eta progresiboagoa. Que pague más quien más tiene y el sistema fiscal redistribuya la riqueza.

Cambio en las instituciones de Bizkaia, abriendo sus puertas a la participación ciudadana.

Alokairuzko etxebizitza publikoak, garraio publiko, eraginkorra eta kalitatezkoa, txartel bakarra eta eremukako prezio bakarra.

Eskualdeen garapen orekatuan eta Udalek behar duten finantziazioan oinarrituriko Bizkaia.

No a la incineración de basuras, control de canteras, uso racional del agua y ahorro energético. Azpiegitura erraldoirik, EZ!

Euskaraz bizitzeko eskubidea bermatzeko, aurrekontuen %2a. Cultura popular y participativa, que impulse la creación en euskara.

Emakume eta gizonen eskubide eta aukera berdintasunean oinarrituta, gazte zein nagusi, hemen jaio zein kanpotik etorritakoak, guztien eskubide sozial, zibil eta politikoak bermatuko dituen Bizkaia eraikitzeko BILDU gara.

Sistema Vasco de Servicios Sociales: gestión pública, sin copago y presupuesto suficiente para cubrir las necesidades de Bizkaia.

1 2 3 4 5 6

7 Jesus Doistua Oleaga

Zuriñe Gaintza Jauregi Asier Vega Isasi Idoie Errazti Olartekoetxea Irune Soto Aldalur Joseba Gezuraga Uribarren Jon Aritz Bengoetxea

8 Asier Arana Gorostiaga 9 Arritokieta Zulaika Portillo 10 Joseba Etxeberria Arakistain 11 Amaia Agirresarobe Etxeberria

4 2

6

10

9

11 8 3

7

1

5

Urduñako udal programa  
Urduñako udal programa  

Bildu koalizioak 2011ko udal hauteskundeetarako Urduñan egindako programa

Advertisement