Page 1

AKP Hükümeti, 2012 Bütçesi ile memurlara yüzde 3+3=6 zam öngörüyor. Oysa Referandumda kabul edilen Anayasa değişikli ği ile kamu emekçilerine “toplu sözleşme hakk ı” verilmi şti. 2002 yılından itibaren 4688 Sayılı Yasaya göre yapılan toplu görüşmelere ağustos ayında başlarken, Bu yıl Toplu İş Sözleşmesi yasasının yapılması için görüşmeler kasım ayına ertelenmişti. Yasaya yönelik şimdiye kadar yapılan görüşmelerden AKP’nin niyeti ortaya çıkmıştır. Bütün itirazlara rağmen Yasanın grev hakk ı içermemesi, örgütlenme ile ilgili birçok yasağı barındırması, yandaş sendika d ışında diğer sendikalar ı ve üyelerinin iradelerini hiçe sayması vb. olumsuzlukları nedeniyle konfederasyonumuz KESK buna karşı mücadele edeceğini belirtmiştir. Çıkarılmak istenen yasa ile Hükümetin kamu emekçilerini yeni bir oyalama, manipülasyon sürecine iterek; beklenti yaratmaya çalıştığı, 2012 Bütçesi’nde öngörülen “zam” oranları ile ortaya çıkmıştır.

Oysa Toplu İş Sözleşmesi ile maa şlar ı n belirlendi ği bir sistemde

Şimdi; Olup bitenler karşısında korkularımızdan kurtulma zamanıdır Sessizliğimizi bozarak geleceğimize sahip çıkma zamanıdır

Şimdi; Rekabet etmek yerine birbirimize güvenme zamanıdır Omuz omuza vererek umutsuzluğumuzu umuda çevirme zamanıdır

Şimdi; Farklı olduğumuzun farkında olarak, Birlikte mücadele etme zamanıdır.

Sald ı r ı Ve Hak Gasplar ı Kar şısında Tek Çare, Birle şmek Ve Mücadele Etmektir

61. Hükümetin ve Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in göreve başlamasıyla birlikte diğer emekçilere olduğu gibi eğitim emekçilerinin haklarına yönelik de bir dizi saldırı dalgası gündeme geldi. Performans değerlendirmesi kimi yerlerde başlatıldı. Bazı konular gayri resmi olarak tartışmaya açıldı. “Öğretmenlerin 3 ay tatil yaptığı ve bundan sonra yapamayacağı”, “öğretmenlere de rotasyon uygulaması geleceği”, “sabah 06:00’da mesainin başlayacağıve gün batımına kadar çalışılacağıvb. gibi. EğitimAKP yöneticilerine Hükümetinin uygulanan Çalışma Bakan rotasyonun ı sözdeöenerji ğretmenlere tasarrufu dead uygulanaca ı altında memurlar ğı, dedikodu ın sabah halinde saat “tart 06:00’da ıştırılıyor”. işe başHer lamalar ne ıkadar ve ülke bakanl kalkıınmas k yalanlasa ı için çok da,çalgeçmi ışmakş gerekti uygulamalardan ğini belirtiyor. Öğretmenlerin ayalt tatil yapmad ığı biliyoruz Oysa ki,ülkemizde önce3 el öığndan retmenler tartış tyınrııllılıMilli kp 1832 ön kabullerin saat ile OECD oluşmas ülkelerinde ı sağlanıyor, en sonra fazla çal daışma E ğ itim Bakan ı bilmiyor mu? Tabii ki OECD uygulamaya saatine geçiriliyor. sahipken ald Burada ığı maaMEB’in ş ise birçok amaçlar ından ülkesinin biri de1/3’üne iller aras tekabül ı rotasyonu etmektedir. biliyor. Ama “Ö ğretmenlerin çok gösterip Sayilıniçi bakan rotasyona “zenginle razışetmektir. meyi ancak 5-6 çalyış ılda makla bir sa öğğretmenlerin larız” diyor. zorunlu Peki, günde hizmetten 12-16 saat muaf çalyapt ışan ıiklar şıçiler batıdaki çok ömu ğretmeni zengin zorunlu oldular? bölgelere Çok çalgitmekten ıştıkları için kurtar daha ırken, iyi bir zorunlu evde mi tatiltutulmas ve mesleki olarak bölgede oturdular? çal ış an Daha ve bir iyi e türlü ğ itim ve bat sa ı ya ğ l ı k gelemeyen hizmetlerinden ö ğ retmeni mi yararland bulundu ı lar? ğ u Gelecekleri yere yetersiz olduklar ı ” algısı hapsetmektedir. güvence alt Emeklilik ıolu nda mımaa bu şçok larıisteniyor. nıçal n zorunlu ışan işçilerin? ihtiyaçlarYoksa ı bile kar buşıçok lamaktan çalışmadan uzak olukaynakl şu, ı kamuoyunda şturulmak emekliye zenginle ayr ı lma ş enler oranlar yine ı patronlar dü ş ürmekte, m ı olacak? bu da özellikle bat ı illerinde ö ğ retmenlerde yer Sağlıkta dönüşüm programı dedüzenlemeleri ğiştirmeyi en aza indirmektedir. Tüm bunları görmezden gelen hükümet rotasyonu ile sa ğ l ı k emekçilerinin Hükümetin niyeti ortadad ı r; onlar Gün ışığın ı bahane ederek, çözümmü ş gibi dayatmaktad öğretmeni huzursuz eden ve kamuoyu nezdinde yalnızlaışr.tırYüz ılmasıbinlerce gibi; Ulusal İstihdam Stratejisi içerisinde de yer alan i ş güvencesini binlercesinin uğramas eğitim emekçilerima değduriyete yalnızlaştırılmak ve ı kaç ın ılmaz olan böyle bir öğretmenlik mesleği iyice itibarsızlaştırılmak istenmektedir. Buradaki asıl hedef, eğitim emekçilerinin çal ışma koşullar ı n ı n esnekleştirilmesidir. Bu AKPaç ıklama Kanun ve Hükmünde karalamalar, Hükümeti, Kararname çıkarma yetkisi ile kamusal alanı talan Öğretmenlerin sözle ş meli ve etmeye devam ediyor. 14 güvencesiz Eylül 2011 günü yayınlanan 652 sayılı KHK hak, hukuk tanımıyor; Öğretmen, okul yöneticileri, hizmetliler diğer ‘personele yönelik performans • Kararnamede Milli Eğitim Bakanlığınve ın görevi, küresel düzeyde rekabet gücüne sahip değekonomik erlendirmesi 14 pilot ilde uygulanmaya ba ş land ı . sistemin gerektirdiği şekilde öğretmen ve öğrencilerin eğitim öğretim • Öğretmenler, okul yöneticileri ve hizmetliler birbirleri hizmetlerini yürütmek’ edilmektedir. Küresel anlamıiçin eğitim Eğitimde hangi sorunu çözmekolarak üzeretarif üretildi ği belli olmayan ardrekabetin ı arkası kesilmeyen performans de ğ erlendirmesi yapacak. emekçileri aç ı s ı ndan ne zaman ve ne kadar süreyle çal ış aca ğı n ı n ve ne kadar projelerle her geçen gün görev tanımımız dışında angarya işler yapmak zorundaücret ğıneığ n işveren tarafıaras ndan belirlendi ğiğperformansa çal ışma Bu, itim emekçileri güvensizli i ve bütçesinden bölünmüşdayal lüğü artt ıracak. bırakılalaca ı•yoruz. Vergilerimizle oluışnda turulan kamu eığesnek itime ayr ılanmodelidir. payı •• yerine İnğşaat Ve Emlak Grup Başekanl ığıöad ında olu şturulan yeni birimin amaçlar ı içinde artırmak üretti ğve i projelerle ğitimin ihtiyaç duydu ğu de kayna ğı velilerin sırt ına Ö renci velilerin, ğ retmenleri ğerlendirmelerinin yıkman ın hesab ı yapan duydu hükümet, özel ı ise bütçesinden devamokul ‘Bakanl ığıınnihtiyaç ğu her tesis vekamu hizmet ı ilebeslemeye ihtiyaç duyulan beraberinde getirece ğtürlü i okullar olumsuzluklar ı nbinalar faturas ı öğretmenlere ediyor.ve Tüm dekesi, öğretmen ve veli kar şı karışıya getiriliyor. Eğitim öğretim süreci49 ile y ıl ı eçğ itimıolurken yerleş sosyal donat gibi eğitim tesislerini, ıbunlar kart lacak. ilgili bütün sorunlar, öğretmenin; finansal sorunlar da, “madem hizmet alıyor o zaman aldığı geçmemek kayd ıyer iledeşğirketlere kiralanmas ı’ vard ır. Bu açde ıkça okulların kar • Her türlü atama, iştirme ve görevde yükselmelerin performans ğerlendirmeye hizmetin bedelini ödesin” denilerek velinin üstüne yıkılıyor. Böylece Veli, çocuğunun amacgöre ıylayap şirketlere sat ı lmas ı d ı r. Böylece okullar, ö ğ retmen kökenli müdürler ılacak olması, bu alanı daha da istismara açık hale getiriliyor. baTemel şartaraf ısızl ığı n ı ö ğ retmende bulmaya yönlendirili r ken; ö ğ retmen de ından değil,ekar zarar hesab ı yapan işletmeciler tarafından yönetilecektir. amaç; ğitim emekçilerini birbiriyle rekabet eder hale yaşad eksikliklerin nedenini atamalar velinin ında duyars ığında hale ve • ığıOkul ve kurum müdürlerinin sözlüızl sınav şartı görür da getirilmekte

TÜM EMEKÇİLERİN HAKLARI TEHDİT ALTINDA  

TÜM EMEKÇİLERİN HAKLARI TEHDİT ALTINDA