__MAIN_TEXT__

Page 28

markt

jurgen jansen, productschap zuivel

mondiale melkproductie 2013-2022

FAO en OESO temperen groeiverwachting In maart vond in Parijs de expertmeeting plaats waar OESO en FAO het concept van de jaarlijks te publiceren tien jaarsprognose voor de ontwikkeling van landbouwmarkten bespraken met specialisten uit de aangesloten landen en van internationale organisaties, zoals de International Dairy Federation (IDF).

Slag om de arm De projecties van FAO en OESO zijn het resultaat van een modelmatige rekenexercitie die op basis van de verzamelde data een toekomstige, cijfermatige ontwikkeling schetst. Deze werkwijze vraagt het doen van veronderstellingen (bv voor wisselkoersontwikkeling en olieprijs) en heeft een zeker mechanisch gehalte in zich. De kracht hiervan is dat dit langjarig, op consistente wijze gebeurt, waarmee zeker de richting van de prognose goed gefundeerd lijkt. Maar deze werkwijze betekent ook dat plotselinge extremen of variaties in weerscondities en menselijk gedrag (lees: economie en beleid) per definitie niet kunnen worden meegenomen in het model en de uitkomsten daarvan. Deze bepalen echter natuurlijk uiteindelijk wél mede de realiteit van morgen.

28

495800.indd 28

Opvallend genoeg zetten FAO/OESO in op een lagere mondiale melkproductiegroei voor de komende tien jaar: Deze valt terug van de gemiddeld 2,3 procent per jaar in het afgelopen decennium naar 1,8 procent. Vorig jaar werd nog ingezet op 2 procent. Minder productiegroei in diverse opkomende landen is de belangrijkste reden hiervoor. Dit weerspiegelt het toenemende tekort aan water en geschikte grond voor melkveehouderij. In China, India en Indonesië valt het groeitempo naar verwachting met de helft tot tweederde terug. Per saldo zal de melkproductie in opkomende landen gemiddeld nog wel tweemaal zo snel (2,4%) groeien als in de gevestigde zuivellanden. Dit is het directe gevolg van de sterke vraagontwikkeling in die landen, de beperkte houdbaarheid van melk en de links en rechts nog aanwezige handelsbelemmeringen, aldus FAO/OESO. India zal vanaf 2019 het productievolume van de EU meer en meer overtreffen. Tegelijkertijd wordt voor de ontwikkelde landen een bescheiden toename in de groei voorzien tot 1 procent (was 0,8%). Deze verwachting is vooral op Europa gestoeld, waar voor de EU de prognose voor jaarlijkse groei iets boven dat van de afgelopen tien jaar ligt en voor Rusland en Oekraïne een gemiddeld negatieve tendens naar postief wordt omgebogen. De extra productiegroei in de EU in afwezigheid van quota zal aldus FAO/OESO beperkt zijn vanwege de relatief hoge productiekosten. Die zullen de competitiviteit op de internationale markten blijven bemoeilij-

ken. Voor leidend exportland Nieuw-Zeeland verwachten FAO/OESO een scherpe daling in de groei van 3,8 procent naar 1,5 procent. Redenen hiervoor zijn stijgende kosten, milieufactoren en een relatief sterke NieuwZeelandse dollar, die de concurrentiepositie op de markten kan verzwakken.

Consumptie positief Voor wat betreft de consumptieontwikkeling in opkomende landen herhalen FAO/OESO het herkenbare, positieve verhaal van groei. Robuuste inkomensstijging, een groeiende bevolking, voortschrijdende verstedelijking en de verdere opmars van westerse voedingsgewoonten zijn de bekende argumenten hiervoor. De richting van de ontwikkeling is dus bekend, de discussie gaat vooral over het niveau van de groei. Met een jaarlijkse groei van 2 procent lijken FAO/OESO daarbij voorzichtig in te zetten. Voor wat betreft de ontwikkelde landen wordt een groei van minder dan 1 procent per jaar genoemd. Dit weerspiegelt de lagere inkomens- en bevolkingsgroei en ook een lagere inkomenselasticiteit voor zuivel in deze landen, met over het algemeen al een hoog consumptieniveau. Ongunstige ontwikkeling in de prijsverhouding ten opzichte van plantaardige oliën kan het gebruik van boter in toepassingen als smeer- of bakboter negatief beïnvloeden. Daarentegen zal tegelijkertijd de groeiende vraag naar mager melkpoeder meer productie van boter met zich meebrengen. Dit kan weer een drukkend effect op de boterprijs zuivelzicht / 22 mei 2013

21-5-2013 10:09:13

Profile for zuivel zicht

ZuivelZicht, nummer 5 ,mei 2013  

ZuivelZicht, nummer 5 ,mei 2013

ZuivelZicht, nummer 5 ,mei 2013  

ZuivelZicht, nummer 5 ,mei 2013

Advertisement