Page 1

Ingeniaritza Jasangarriaren Katalogoa

Catálogo de Ingeniería Sostenible 2016-2018

Vitoria-Gasteiz

Ingeniaritzako Unibertsitate Eskola

Escuela Universitaria

de Ingeniería Vitoria-GasteizIngeniaritza Jasangarriaren Katalogoa

2016-2018 CatĂĄlogo de IngenierĂ­a Sostenible


CIP. Biblioteca Universitaria Ingeniaritza jasangarriaren katalogoa = Catálogo de ingeniería sostenible : 2016-2018 / [koordinatzailea – coordinado por] Vitoria-Gasteiz Ingeniaritzako Unibertsitate Eskola = Escuela Universitaria de Ingeniería Vitoria-Gasteiz. - Bilbao : Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, Argitalpen Zerbitzua = Servicio Editorial, D.L. 2017. – 90 p. ; il. col ; 26 cm. Texto bilingüe en euskara y español. Catálogo de la “IIª Jornada y Exposición de Ingeniería Sostenible, 2016” D.L.: BI-670-2017. – ISBN: 978-84-9082-606-5 1. Ingeniería. 2. Desarrollo sostenible. I. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz, coord. II. Jornada y Exposición de Ingeniería Sostenible. (2ª. 2016. Vitoria-Gasteiz). III. Título: Catálogo de ingeniería sostenible: 2016-2018. 62: 502.13 502.13:62

Edición 2016-2018 Edizioa Vitoria-Gasteizko Ingeniaritzako Unibertsitate Eskola Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Nieves Cano Kalea, 12 Tel.: 945 01 32 05 Fax.: 945 01 32 70 01006 Vitoria – Gasteiz www.ingeniaritza-gasteiz.ehu.eus

Euskadi ER-1552/2003 Relaciones con la Empresa Relaciones Internacionales

2 0 0 8 IHOBE 0069-05

Garapena / Elaboración: Vitoria-Gasteizko IEUko Ekoskan Hobekuntza Taldea /Grupo de Mejora Ekoscan del EUI Vitoria-Gasteiz: Ortzi Akizu, Iñaki Ochoa de Eribe, Zuriñe Gómez de Balugera, Alejando Rodríguez, Montserrat López de Arcaute, Iñaki Vispo y Pedro Herreros. Itzulpena/Traducción: Hitzurun Hizkuntz Zerbitzuak Diseinua / Diseño: Zuhaitza Sustainable Design Diru laguntza / Financiación: UPV/EHU Iraunkorra / Oficina de Sostenibilidad UPV/EHUko Euskararen arloko Errektoreordetza Vitoria-Gasteizko Ingeniaritzako Unibertsitate Eskola / Escuela Universitaria de Ingeniería Vitoria-Gasteiz UPV/EHU Arabako Campusa Laguntzaileak / Colaboradores: Ihobe Vitoria-Gasteizko Udala / Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

ISBN: 978-84-9082-606-5 Lege gordailua / Depósito legal: BI-670-2017


Ingeniaritza Jasangarriaren Katalogoa

2016-2018 CatĂĄlogo de IngenierĂ­a Sostenible


S

SO

AD EX IRUA IST EN GAT TE IK DIR

BA

IR EXIST BAD

E AD EC RE EN U RT G PE A S TE N O ZA R AD GI ED E CI R SO GU

IN E ES QU K E R RUA N VALOR I D A E

STE O SE C E R RO EN

IRE PRAN C D Z NE OM

RO ALT S Q ZE UE N E NO Z D SE IR VE EN ND A EN LTX P O OR R D RA INE K RO

OAK DINERO I L A ON NB LA

A

ZAINDCUIDÉMONOS U GAIT EZEN

EA NO R U O

G RN A O RU NT

U OE G N TR EI S

ZAIN DEZAGUN

P

GU

M

CUIDÉMOSLO

ED RU IO G AM IR BI OA EN TE

Euskararen Arloko Errektoreordetza Euskal Herriko Unibertsitatea

4

E DA S P

R NUE U G

IN

AKO E BEATRIR A SIEMPR

IK T C Í A RA IET S A LA TR DE US S S DE ES

CE E EN RT


Ekonomia globala eta gure bizimodua erregai fosilen ustiapenean oinarritzen dira; Lurraren berotzearen ondorioz, erregai horiek nahaste masiboak ekar ditzakete ingurumenean nahiz gizartean, eta, horrez gainera, gaur egungo kontsumo tasak aintzat hartuta, agortu egingo dira hamarkada gutxiren buruan. Horrek ikaragarrizko dislokazio industriala eta kolapso ekonomikoa eragingo ditu. Hori gertatu baino lehen ere, gatazka larriak izango dira Ekialde Ertainean eta beste toki batzuetan. La economía global y nuestro modo de vida se basan en la explotación de los combustibles fósiles, que no sólo amenazan las masivas perturbaciones ambientales y sociales a causa del calentamiento global, sino que, dadas las actuales tasas de consumo, se agotarán en pocas décadas, provocando una enorme dislocación industrial y colapso económico . Incluso antes de eso, los conflictos que provoca en el Medio Oriente y en otros lugares serán exacerbados.

“The Solar Economy” (2004) Hermann Scheer (1944-2010) Energia Berriztagarrien Mundu Kontseiluko presidente nagusi ohia

5


6

Aurkibidea Ă?ndice


Hitzaurrea Introducciรณn

08 22

Hizlariak Ponentes

34 84

88

Produktuak Productos

Zentzua Coherencia

Ondorioak Conclusiones 7


8

Hitzaurrea Introducciรณn


9


a l o r n e r a z t a i í r r a e i i n n Inge de la Inge El rol

Gizartea Sociedad

Vitoria-Gasteizko Ingeniaritzako Unibertsitate Eskola

Merkatua Mercado

Udala

Ayuntamiento

Industria Industria

Javier Sancho Sáiz Vitoria-Gasteizko Ingeniaritzako Unibertsitate Eskolako Zuzendaria Director de la Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz

10


Vitoria-Gasteizko Ingeniaritzako Unibertsitate Eskolaren misioa, hain zuzen, ingeniaritzaren arloan ezagutza eta ikerketa sortzea, garatzea eta transmititzea da, enpresa ehunarekin erabateko lankidetzan jardunez, eta era horretan, gizartean etengabe aldatzen ari diren premiei erantzunez. Eskolaren erantzukizuna da profesionalak modu osotuan prestatzea, eta ikasleen artean sormena, espiritu kritikoa, berrikuntzarako gaitasuna, etengabeko hobekuntza eta ingurunearekiko egokitzapena bultzatzea; une oro, kalitatearekin eta gizarte erantzukizunarekin lotutako irizpideak aintzat hartuz. Eskolaren nahietako bat da, zehazki, ospe handiko zentro moderno eta berritzailea izatea gizartearen zein erakundeen begietara. Ingeniaritzaren arloko prestakuntza bikaina ematen duen zentroa ez ezik, giza eta gizarte balio batzuk eta garapen iraunkorrarekiko eta gizarte erantzukizunarekiko konpromisoa transmititzen eta jarraibidea ematen duen zentro ere izatea bilatzen du, gizartearen premietara lerrokatuta, betiere. Kezka berezia dugu egresatuak garapen iraunkorraren printzipioetan eta hainbat baliotan prestatzeko; hala nola etika profesionalean, lankidetzan, konpromisoan, ekimenean eta zerbitzurako orientazioan, funtsezko ezaugarriak baitira gizarte aldaketaren katalizatzaileak izango diren ingeniarientzat. Horregatik guztiagatik, Ingeniaritza Iraunkorraren II. Jardunaldiaren eta Erakusketaren emaitzak aurkeztuko dizkizuegu. Jardunaldian, zehazki, gure inguruko enpresa txiki zein handiek une honetan lantzen ari diren produktu eta zerbitzu berriak erakutsi dituzte. Jardunaldi eta erakusketa hauek erabat irekiak izan dira, ez soilik Eskolako ikasleentzat, baizik eta baita euskal gizartearentzat eta ikastetxeentzat ere; hala, guztiek izan dute aukera erakusketa ikustera joateko. Azken helburua, hain zuzen, ingeniaritza iraunkorraren kultura sustatzea baita.

La Escuela Universitaria de Ingeniería de VitoriaGasteiz tiene como misión la generación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento y de la investigación en el ámbito de la ingeniería, en absoluta colaboración con el tejido empresarial, para satisfacer las necesidades cambiantes de la sociedad. Es su responsabilidad la formación integral de profesionales, fomentando entre sus estudiantes la creatividad, el espíritu crítico, la capacidad de innovación, mejora continua y adaptación al entorno, con criterios de calidad y responsabilidad social. La Escuela desea ser reconocida, por la Sociedad y por las instituciones, como un centro de prestigio, moderno e innovador, que, además de una formación excelente en el ámbito de la ingeniería, transmite y ejemplariza unos valores humanos, sociales y un compromiso con el desarrollo sostenible y la responsabilidad social, alineados con las necesidades de la sociedad. Acreditamos una preocupación especial por la formación de los egresados en los principios del desarrollo sostenible, así como en valores como la ética profesional, la cooperación, el compromiso, la iniciativa y la orientación al servicio, fundamentales en unos/as ingenieros/as que serán catalizadores/as del cambio en la sociedad. Por ello, presentamos los resultados de la II Jornada y Exposición de Ingeniería Sostenible, en la que pequeñas y grandes empresas de nuestro entorno han mostrado los nuevos productos y servicios en los que están trabajando. Una Jornada y exposición que han estado abiertas, no sólo al alumnado de la Escuela sino a la sociedad vasca y a los centros de enseñanza, que ha podido acudir a visitar la exposición. El objetivo final no es otro que el fomento de la cultura de la ingeniería sostenible.

11


a u r u b l e h n d e a r a d i e s t r a e t v i i s n t r U e a l b i e Un jetivo d El ob Cuidado del planteta

ACADEMIA trabajo colaborativo

Iratxe Amiano UPV/EHUko Gizarte Erantzukizuneko Zuzendaria Directora de Responsabilidad Social de la UPV/EHU

12

Cuidado de las personas


Nazio Batuen estatu kideek Garapen Iraunkorrerako 2030eko Agendan biltzen diren Garapen Iraunkorrerako 17 helburuak onartu zituzten 2015eko irailean. Agenda horrek, hain justu, ekonomiaren, gizartearen eta ingurumenaren arloko 17 helburu osotu eta banaezin proposatzen ditu. Helburu berri horiekin, herrialdeek areagotu egingo dituzte txirotasuna zentzu guztietan desagerrarazteko, desoreka murrizteko eta klima aldaketaren aurka borrokatzeko ahaleginak, eta aldi berean, inor atzean geratuko ez dela bermatuko dute. Ekintza publikorako eta estatuen politika publikoak definitzeko gidaliburua izatea da Agenda honen xedea, bai eta zerikusia duten beste eragile batzuentzako gidaliburua izatea ere; esaterako, sektore pribatuarentzat, gizarte zibilarentzat eta unibertsitateentzat. Horretarako, unibertsitateek modu kolektiboan gogoeta egin behar dute, Garapen Iraunkorrerako Helburuek euren egituretan eta jardueretan zer inplikazio dituzten jakiteko. Agenda unibertsitatearen testuinguruan ezartzeak eta abian jartzeak dakar, bestalde, unibertsitateko politiketan helburuei zeharka heltzea, eta helburu horiek hainbat ekintza arlotan txertatzea: prestakuntzan, ikerketan eta unibertsitate hedapenean, besteak beste. UNESCOren aburuz, euskal gizartea geroz eta gehiago oinarritzen da jakintzan; eta, horrenbestez, goi mailako irakaskuntza eta ikerkuntza funtsezko osagaiak dira garapen kulturalerako eta sozioekonomikorako, bai eta banakoen, komunitateen zein nazioen bideragarritasun ekologikorako ere. Ikuspegi horretatik, “Bakerako eta Garapen Iraunkorrerako Ezagutzaren Gizarteen Ikuspegiaren Berrikuntzak” hainbat argibide ematen dizkie unibertsitateei esaten duenean ezagutza funtsezkoa dela gizarteen garapenerako, baina pertsonak direla gizarteak eraldatzen dituztenak. Erronka horri erantzuteko beharrezkoa izan liteke unibertsitateen gaur egungo norabidea zalantzan jartzea. Eta, hala, garapen iraunkorrerako hezkuntza ereduaren printzipio, balio eta prozedurak irakasgaien irakaskuntza proiektuan txertatzearekin lotutako lan ildo bat irekitzen da, gure ikasleak garapen mota horretarako beharrezkoak diren gaitasunetan trebatu ahal izateko. Lan ildo horri, hain zuzen, “curriculum iraunkortasuna” esaten zaio.

Los estados miembros de Naciones Unidas aprobaron en septiembre de 2015, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta agenda, plantea 17 Objetivos de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. Con estos nuevos Objetivos, los países intensificarán los esfuerzos para poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático garantizando, al mismo tiempo, que nadie se quede atrás. La Agenda pretende ser una guía para la acción pública y para la definición de las políticas públicas de los Estados, además de para el resto de actores implicados como el sector privado, la sociedad civil y las propias Universidades. Para ello, las Universidades deben reflexionar de manera colectiva sobre qué implicaciones tienen los ODS dentro de sus estructuras y actividades. La implementación de la Agenda en el contexto universitario implica abordar los Objetivos de forma transversal en las políticas universitarias e integrarlos en los distintos ámbitos de acción; la formación, la investigación y la extensión universitaria. UNESCO considera que la sociedad se basa cada vez más en el saber, de modo que la enseñanza superior y la investigación son componentes esenciales del desarrollo cultural y socioeconómico, así como de la viabilidad ecológica de los individuos, las comunidades y las naciones. Desde esta perspectiva, “La Renovación de la Visión de las Sociedades del Conocimiento para la Paz y el Desarrollo Sostenible”, da algunas pistas a las universidades cuando señala que el conocimiento es fundamental para el desarrollo de las sociedades, pero son las personas las que las transforman. Responder a este desafío puede requerir poner en cuestión el rumbo actual de las universidades. Se abre así, una línea de trabajo en torno a la incorporación de principios, valores y procedimientos del modelo de la educación para el desarrollo sostenible al proyecto docente de las asignaturas, a fin de formar a nuestro alumnado, en competencias necesarias para tal tipo de desarrollo. Esta línea de trabajo es lo que se viene denominando “sostenibilización curricular”.

13


a z t n u g a o l t n n e e i r a m e a t x t n e u l y a A d l e U d o y o p a l E Vitoria-Gasteizko UDALETXEA

AGRO-ELIKADURA ERAIKUNTZA JASANGARRIA

ITUN - BERDEA KARBONO URRIKO EKONOMIA

Nerea Melgosa Vega Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saileko zinegotzi ordezkaria Concejala delegada del Departamento de Empleo y Desarrollo Econรณmico Sostenible

14


Gure erronka da konpromiso hau smart ikuspegiarekin

Nuestro desafío es combinar este compromiso con la

uztartzea, eta, hala, Vitoria-Gasteiz hiri adimendun eta

perspectiva smart, haciendo de Vitoria-Gasteiz una

berde bihurtzea, teknologiarik modernoenak baliatzen

ciudad inteligente y verde, apoyada en la utilización de las

dituen hiria, helburu hirukoitz hau lortzeko asmoz:

tecnologías más modernas para lograr un triple objetivo:

pertsonen bizi-kalitatea hobetzea, sektore estrategiko

mejorar la calidad de vida de las personas, aumentar

batean enplegu aukerak ugaltzea eta ingurumena

las oportunidades de empleo en un sector estratégico

errespetatzeko joeran esku hartze kolektibo handiagoa

y lograr una mayor implicación colectiva en el respeto

lortzea. Vitoria-Gasteizko Udala hainbat programatan

al medio ambiente. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

ari da lanean, helburu bateratu bat erdiestearren:

trabaja en diversos programas con un objetivo común:

ekoizpen sistema eragile giltzarria izan dadin lortzea,

hacer del sistema productivo un agente clave de cara a

CO2 igorpenak murriztuko dituen eta klima aldaketaren

fomentar una ciudad baja en carbono que reduzca sus

aurka borrokatuko den karbono urriko hiria sustatzeko

emisiones de CO2 y luche contra el cambio climático.

asmoz. Empleo Verde: A través de sus programas de Empleo Enplegu Berdea: Enplegu Berdeko programen bitartez,

Verde,

teknologia,

iraunkorragoak

productos y servicios más sostenibles, tanto en lo

sustatzen ditu Udalak, nola ingurumenari dagokionez,

medioambiental como en lo social y económico, a la vez

hala gizarteari eta ekonomiari dagokienez; eta, aldi

que impulsa la innovación ecológica en este campo.

produktu

eta

zerbitzu

el

Ayuntamiento

promueve

tecnologías,

berean, berrikuntza ekologikoa sustatzen du arlo horretan.

Estrategia

Nekazaritzako elikagaien iraunkortasun estrategia: Nekazaritza ekoizpena eta tokiko kontsumoa elkarrekin lotu nahi dira, Vitoria-Gasteizek aurrerapausoak eman ditzan klima aldaketaren aurkako borrokan, aztarna ekologikoa murritz dezan eta sistema honen baitako jarduera ekonomikoa susta dezan.

ingurumenarekiko

enpresen

multzoa

da;

hots,

sostenibilidad

agroalimentaria:

Conectando la producción agrícola y el consumo local para que Vitoria-Gasteiz avance en la lucha contra el cambio climático, reduzca su huella ecológica y promueva la actividad económica en torno a este sistema. Pacto Verde: Comunidad de empresas comprometidas

Itun Berdea: Lehiakortasun ekonomikoko faktore moduan

de

konpromisoa ekoizpen

duten

sektoreari

iraunkortasunerako ezinbesteko eragile gisa egiten zaion aitorpena.

con el medio ambiente como factor de competitividad económica. Un reconocimiento al sector productivo como agente imprescindible para la sostenibilidad. Ciudad laboratorio: Una oportunidad para que las empresas con desarrollos tecnológicos propios puedan

Laborategi hiria: Beharrekoz da garapen teknologiko berekiak dituzten enpresek aukera izan dezaten horiek Vitoria-Gasteiz barneko ingurune errealetan probatzeko. Gure ehun ekonomiko aurreratuena garatzeko eta hura ikusaraztea sustatzeko aukera paregabea.

probarlos en entornos reales dentro del ámbito de Vitoria-Gasteiz. Una oportunidad de desarrollo de nuestro tejido económico más avanzado y de fomentar su visibilización. Edificación Sostenible: Transformación del sector

sektorea

de la construcción hacia la edificación sostenible,

eraikuntza iraunkorrerantz bideratu eta eraldatzea, eredu

fomentando la rehabilitación y la nueva edificación a

lehiakorragoak eta iraunkorragoak baliatuz birgaitzeko

partir de modelos más competitivos y sostenibles.

Eraikuntza

iraunkorra:

Eraikuntzaren

joera eta eraikuntza berriak egitea sustatuz. Economía baja en carbono: Clave para mejorar la Karbono urriko ekonomia: Energiaren kudeaketaren

competitividad de la empresa a través de la gestión

bitartez enpresaren lehiakortasuna hobetzeko giltzarria.

energética.

15


2016 INGENIARITZA JASANGARRIAREN II. JARDUNALDIA ETA ERAKUSKETA IIª JORNADAY EXPOSICIÓN DE INGENIERÍA SOSTENIBLE 210 parte hartzaile. 210 Asistentes al evento. Erakusketa 10 egunez zabalik, Vitoria-Gasteizko herritar guztientzat.

Exposición Erakusketa

Muestra visitable durante 10 días y accesible para toda la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz.

16 16

Kolaboratzaileak: Ihobe, Eusko Jaurlaritza, Gasteizko Udala, UPV/EHU eta Arabako Foru Aldundia. Con la colaboración de Ihobe, GobiernoVasco, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, UPV/EHU y la Diputación Foral de Álava.

Ingeniaritza Jasangarriaren Jardunaldi eta Erakusketaren lehenengo edizioaren arrakasta ikusirik, bigarren edizioa antolatu da aurten. Ekitaldi honen asmoa da gutxieneko kutsu ekologikoa duen ingeniaritzaren kultura zabaltzea, bai UPV/EHUko ikasle zein langileen artean, baita Vitoria-Gasteizko enpresen nahiz herritarren artean ere; era berean, enpresa jasangarriak unibertsitatera hurbiltzea ere lortu nahi du. Zehazki, hauek dira ekitaldiaren helburuak: - Administrazioak, unibertsitateak eta enpresek ingeniaritza jasangarriaren sustapenean duten zeregina ikusaraztea. - Ingeniaritza jasangarriaren gaineko ezagutza unibertsitateko mundu teorikotik enpresa mundura transferi dadin erraztea. - Ingurumenari dagokionez jasangarria den produktu bat edo zerbitzu bat diseinatu eta ekoizteko bete behar diren jarraibideak erakustea. - Ekoizpen sistema jasangarria eratzeko nahi horren azpian zer kezka sozial dauden azaltzea. - Enpresek “marketin berdetik” haragoko ekoizpen prozesu berriak, helburu berriak eta sentsibilitate berriak ezartzeko dituzten erraztasunei eta zailtasunei aurre egitea. - Ingurumenari begira jasangarriak diren produktu amaituen adibideak ematea.

Tras el éxito de la Primera Jornada y Exposición de Ingeniería Sostenible, llega la Segunda edición. A través de este evento, se pretende difundir la cultura de una ingeniería con una mínima huella ecológica, tanto entre el alumnado y personal de la UPV/EHU como entre las empresas y los ciudadanos/ciudadanas de Vitoria-Gasteiz, y promover un acercamiento de las empresas sostenibles al ámbito universitario. Concretamente el objetivo del evento es: - Visibilizar la labor de la administración, universidad y empresas en el fomento de una ingeniería sostenible. - Facilitar la transferencia del conocimiento de la ingeniería sostenible desde el mundo teórico universitario al mundo empresarial. - Mostrar las pautas de diseño y producción necesarias para un producto o servicio ambientalmente sostenible. - Mostrar las inquietudes sociales que existen tras la necesidad de querer hacer un sistema productivo sostenible. - Afrontar las facilidades y dificultades de las empresas en la implantación de nuevos procesos de producción, nuevos objetivos y nuevas sensibilidades, más allá de un “marketing verde”. - Dar ejemplos de productos finales ambientalmentes sostenibles.


5

HIZLARIAK PONENTES Blas Beristain Eraikuntza Jasangarriko arduraduna Idom

IĂąaki Laburu Energia eta Ingurumeneko Unitateko ikertzailea Tecnalia

Javier Osua Irizar e-Mobility-ko langilea Irizar

Paula Landabaso Basque Ecodesign Center zentroko ikertzailea Ihobe, Eusko Jaurlaritza

Roberto Bermejo Ekonomia Jasangarriko katedraduna Ekopol eta UPV/EHU

24

ENPRESAK EMPRESAS Albaola Arabako Foru Aldundia (AFA/DFA) Argolabe Betico Bizibike BMW Bultaco CIC Energigune Ekoetxe Évolo Fagor Goiener Idom Indar Ingeteam Inteman Irizar Sinner Luyando Moto Student Rebattery Tecnalia Ternua Vitoria-Gasteizko Udala

17


5

HIZLARI PONENTES

Las ponencias que se realizaron tuvieron el objetivo de abarcar todos los aspectos de una ingeniería sostenible. Por ello, se trabajó la sostenibiliad desde la teoría con Ekopol e Ihobe, hasta la puesta en práctica de procesos y diseños sostenibles con Tecnalia, Idom e Irizar, trabajando asimismo los diferentes sectores de la investigación, la construcción y la movilidad.

Exposición Erakusketa

Las ponencias que se realizaron tuvieron el objetivo de abarcar todos los aspectos de una ingeniería sostenible. Por ello, se trabajó la sostenibiliad desde la teoría con Ekopol e Ihobe, hasta la puesta en práctica de procesos y diseños sostenibles con Tecnalia, Idom e Irizar, trabajando asimismo los diferentes sectores de la investigación, la construcción y la movilidad.

18 18

Paula Landabaso, Ihobe Blas Beristain, Idom Javier Osua, Irizar Iñaki Laburu, Tecnalia Roberto Bermejo, Ekopol, UPV/EHU


19


24 ENPRESA EMPRESA A través de la selección minuciosa de 24 empresas e instituciones diferentes a los que participaron en la exposición y jornada del año 2016, se ha generado esta muestra de 72 productos/servicios de ingeniería sostenible. La mayoría de las empresas que participan en esta exposición forman parte del entramado empresarial alavés. Asimismo se ha intentado contar con aportaciones de empresas afines del resto del estado e incluso del ambito europeo.

Exposición Erakusketa

A través de la selección minuciosa de 24 empresas e instituciones diferentes a los que participaron en la exposición y jornada del año 2016, se ha generado esta muestra de 72 productos/servicios de ingeniería sostenible. La mayoría de las empresas que participan en esta exposición forman parte del entramado empresarial alavés. Asimismo se ha intentado contar con aportaciones de empresas afines del resto del estado e incluso del ambito europeo.

20 20

Albaola, Argolabe, Betico, Bizibike, BMW, Bultaco, CIC Energigune, Arabako Foru Aldundia, Ekoetxe, Évolo, Fagor-Edesa, Goiener, Idom, Indar, Ingeteam, Inteman, Irizar, Sinner, Luyando, Moto Student, Rebattery, Tecnalia, Ternua, Vitoria- Gasteizko Udala.


21


22

Hizlariak Ponentes


23


IKUSKERA

Blas Beristain Eraikuntza Jasangarriko arduraduna. Arkitekturan lizentziaduna, Arkitektura Goi Eskola Teknikoa, Euskal Herriko Unibertsitatea. Responsable de Edificación Sostenible. Licenciado en Arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad del País Vasco.

Ponentes Hizlariak

“” WATER

“”

“ZEB eraikinen kostu optimoa diseinatzean, bi urrats egin behar dira, hurrenkera honetan: batetik, eskaria murriztu behar da, kontsumoa murrizteko estrategia pasiboen bidez eta energia eraginkortasun handiko sistemak sartuta, eta bestetik, berriztagarrien ekarpena egin behar da, ZEB balantzea lortu ahal izateko”. “En el diseño coste-óptimo de los ZEB, se debe trabajar en la reducción de la demanda mediante las estrategias pasivas en la reducción del consumo con la introducción de sistemas de alta eficiencia energética y en un aporte de renovables que permita alcanzar el balance ZEB, en ese orden”.

“Energia aurreztu nahi bada, eraikina bere bizi ziklo osoko kostua aintzat hartuta diseinatu behar da, ez hasierako inbertsioaren kostua bakarrik aintzat hartuta". “Cuando se persigue el ahorro energético es necesario diseñar el edificio contemplando el coste de su ciclo de vida completo, no exclusivamente el de la inversión inicial”.

Bilbao, Bizkaia (+34) 94 479 76 00

24 24

www.idom.com info@idom.com

Kostu optimoko Zero Energiako Eraikinen diseinua. IDOM enpresak diziplinarteko lantaldea du (arkitektura, ingeniaritza, kostuen kontrola eta Project Management), eta kide guztiek elkarrekin lan egiten dute, proiektuak diseinatzen eta ZEB helburuak berme osoz erdiestea ahalbidetzen duten proiektu soluzio desberdinak kuantifikatzen. Azterketa bioklimatiko bat oinarritzat hartuta, energia eskaria murrizteko estrategia pasiboak eta energia eraginkortasun handiko sistemak proposatzen ditugu, energia kontsumoa murrizteaz gain erosotasun handiena eskainiko dutenak. Energia simulazio parametrikoei esker, diseinuaren fasetik identifika daitezke eraikinaren bizi ziklo osoko kostu optimoko soluzioak, baina beharrezkoa da eraikinaren kontrola “doitzea” behin eraikita dagoenean.

VISIÓN Diseño de Edificios de Energía Zero coste-óptimos. El equipo interdisciplinar de arquitectura, ingeniería, control de costes y Project Management de IDOM, trabaja conjuntamente en el desarrollo del diseño de los proyectos, cuantificando las diferentes soluciones de proyecto que permiten afrontar con garantías los objetivos ZEB. Sobre un estudio bioclimático, planteamos las estrategias pasivas para la reducción de la demanda energética y sistemas de alta eficiencia energética, que reduzcan el consumo energético mientras ofrecen el máximo grado de confort. Las simulaciones energéticas paramétricas, permiten identificar las soluciones coste-óptimas en el ciclo de vida completo del edificio desde la fase de diseño, pero es necesario “afinar” el control del edificio una vez construido.


MISIOA

MISIÓN

IDOM enpresa aitzindaria da Ingeniaritzako, Arkitekturako eta Aholkularitzako zerbitzu profesionalen arloan. 1957. urtetik, 4.000 bezero baino gehiago izan ditu, eta 14.000 proiektutan baino gehiagotan parte hartu du lau, kontinentetan. Gaur egun, 2.700 pertsonatik gora ari dira lanean IDOMen, eta 25 herrialdetako 39 hiritan ditu bulegoak enpresak.

IDOM es una de las empresas líderes en el campo de los servicios profesionales de Ingeniería, Arquitectura y Consultoría. Desde el año 1957 ha atendido a más de 4.000 clientes y ha participado en más de 14.000 proyectos en cuatro continentes. Actualmente en IDOM ejercen su actividad profesional más de 2.700 personas, en oficinas distribuidas en 39 ciudades de 25 países.

IDOMek ingeniaritzako, arkitekturako eta hirigintzako zerbitzu integral eta kalitatezkoa eskaintzen du, dimentsio teknikoa eta kulturala barne hartuta. Profesionalaren ikuspegia lehiakortasun handiagoko eskalan sartu nahi du merkatuan, etengabe espezializatzen eta teknologia nahiz erronka berriei aurre egiten ari den munduaren baitan eboluzionatuz doan balio historiko eta sozial handiko diziplina babesteko.

IDOM ofrece un servicio integrado de calidad en ingeniería, arquitectura y urbanismo, entendida en su completa dimensión técnica y cultural. Trata de introducir en el mercado la visión del profesional en una escala de mayor competencia, en defensa de una disciplina de gran valor histórico y social que evoluciona dentro de un mundo en constante especialización y avance de nuevas tecnologías y retos.

IDOMek egindako lanek barne hartzen dituzte proiektu baten etapa guztiak: ideia lehiaketak, bideragarritasun azterketak, exekuzioaren kontrola eta lanen harrera, besteak beste. IDOMek jardunbide profesionaleko bide berria sartu nahi du arkitekturaren, ingeniaritzaren eta kudeaketaren arloan.

Los trabajos desarrollados por IDOM abarcan todas las etapas de la realización de un proyecto, desde concursos de ideas y estudios de viabilidad, hasta el control de ejecución y recepción de las obras. IDOM se propone introducir una nueva vía de práctica profesional en el ámbito de la arquitectura, la ingeniería y la gestión.

Diziplina anitzeko zerbitzu hori eskaintzeko, IDOMek hainbat arlotako profesionalak ditu: industria ingeniariak, espezialitate mekanikoa eta elektrikoa dutenak; telekomunikazioko ingeniariak; bide ingeniariak; arkitektoak; aparejadoreak; ingurumeneko espezialistak; ekonomialariak; Project Manager direlakoak; logistikan adituak, eta hirigileak. Horiek guztiak arduratzen dira zerbitzu profesional integralak biltzen dituen espezialitate arlo desberdinez.

Para abordar el servicio multidisciplinar que se ofrece con los servicios de IDOM, cuentan con profesionales Ingenieros Industriales con especialidad mecánica y eléctrica, Ingenieros de Telecomunicaciones, Ingenieros de Caminos, Arquitectos, Aparejadores, especialistas en Medio Ambiente, Economistas, Project Managers, Expertos en Logística y Urbanistas, que atienden los distintos ámbitos de especialidad que requiere un servicio profesional integrado.


IKUSKERA Ihobek ingurumenaren ezagutzaren katalizatzailea izan nahi du, hura sortzeko eta hedatzeko Euskal Herriko eragile guztien artean. Halaber, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren kolaboratzaile eraginkor eta aholkulari aitortu gisa ezagutu gaitzaten nahi dugu, EAEko ingurumen helburuak lortzeko soluzioak eta zerbitzuak eman ahal izateko beraren esperientzia erabiltzen duena. Gure ibilbide orriak 5 helburu funtsezko ditu: ekosistemak kontserbatzea, ingurumen kalitatea hobetzea, baliabideak eta hondakinak modu iraunkorrean kudeatzea, erantzunkidetasun publiko-pribatua eta herritarra, eta ingurumen administrazioa arindu eta sinplifikatzea.

Paula Landabaso Ingurumenaren kudeaketa eta ekodiseinua Basque Ecodesign Center (BEdC) zentroan Ingurumen Zientzietan lizentziaduna, Euskal Herriko Unibertsitatea. Gestión medio ambiente y ecodiseño en el Basque Ecodesign Center (BEdC) Licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad del País Vasco.

Ponentes Hizlariak

“” WATER

“”

La visión de Ihobe es la de ser un catalizador del conocimiento ambiental, que dinamiza su generación y divulgación entre todos los agentes del País Vasco. Además, aspiran a ser reconocidos como un colaborador eficaz y un asesor reconocido del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, que utiliza la experiencia que atesoran para la prestación de soluciones y servicios en aras de conseguir los objetivos ambientales de la CAPV. Su hoja de ruta fija 5 objetivos clave: conservar ecosistemas, mejorar la calidad ambiental, gestionar de manera sostenibles los recursos y residuos, corresponsabilidad público-privada y ciudadana, y agilizar y simplificar la administración ambiental.

“Ekodiseinua Ziklo-itxiko Ekonomia batera hurbiltzeko ezinbesteko tresna da, produktuaren kudeaketa egokia bizi ziklo osoan zehar errazten duelarik.” “El ecodiseño es una herramienta indispensable en el camino hacia una Economía Circular ya que facilita la correcta gestión del producto a lo largo de todo su ciclo de vida.”

“Nahiz eta produktuak, haien piezak eta materialak berreskuratzeko azpiegitura batzuk jada existitzen diren, horiek garatzea eta ugaltzea egin beharreko lana da. Datozen urteetan, industria honen bilakaera handiaren lekuko izango gara.” “Aunque ya existan algunas infraestructuras para la recuperación de productos, sus piezas o sus materiales, desarrollar las existentes y multiplicarlas es una tarea pendiente. En los próximos años seremos testigos de la gran evolución de esta industria.”

Bilbao, Bizkaia (+34) 94 423 07 43

26 26

VISIÓN

www.ihobe.eus info@ihobe.net

!


MISIOA

!

MISIÓN

30 urteko jardunaren ostean, Ihobe finkatuta dago ingurumenaren kudeaketaren eta babesaren arloan. Haren helburua da Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Sailari laguntzea ingurumeneko politika garatzen eta ingurumen jasangarritasunaren kultura hedatzen Euskal Autonomia Erkidegoan. Horretarako, ingurumen arloko ezagutzaren sorrera eta dibulgazioa bideratzen ditu; enpresekin, administrazio publikoarekin eta herritarrekin elkarlanean aritzen da, eta modu aktiboan parte hartu eta laguntzen du ingurumenaren hobekuntzan, bere ezagutzak eta baliabideak partekatuz, bikaintasuna eta gizarte erantzukizuna abiapuntutzat hartuta.

Tras 30 años de actividad, Ihobe se ha consolidado en el ámbito de la gestión y protección del medio ambiente. Su misión es apoyar al Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco en el desarrollo de la política ambiental y en la extensión de la cultura de la sostenibilidad ambiental en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Y para ello, catalizan la generación y divulgación del conocimiento ambiental, cooperan con las empresas, la administración pública y la ciudadanía, contribuyen y toman parte activa en la mejora del medio ambiente, compartiendo su conocimiento y sus recursos, desde la excelencia y la responsabilidad social.

EKOSISTEMAK KONTSERBATZEA: Biodibertsitatearen eta Paisaiaren Europako Estrategiaren esparruan korridore ekologikoen sare bat eratzearen alde dago, eta berraztertzen ari da espezie mehatxatuen katalogoa, galtzeko arriskuan dauden espezieak kudeatzeko planak eta espezie exotiko inbaditzaileen kontra egiteko estrategiak.

CONSERVAR ECOSISTEMAS: Apuesta por una red de corredores ecológicos, en el marco de la Estrategia Paneuropea de Biodiversidad y Paisaje, y están revisando el catálogo de especies amenazadas, los planes de gestión de especies en peligro de extinción, y las estrategias de lucha contra las especies exóticas invasoras.

INGURUMENAREN KALITATEA HOBETZEA: erakundearen jardunaren helburuak dira uren kalitatea eta tratamendua hobetzea, airearen kalitatea hobetzea, kutsadura akustikoa murriztea eta lurzoruaren kutsadura prebenitzeko eta konpontzeko Legea aldatzea.

MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL: Sus esfuerzos están dirigidos a mejorar la calidad y tratamiento de las aguas, mejorar la calidad del aire, reducir la contaminación acústica y modificar la Ley para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.


IKUSKERA

Javier Osua

Bezeroei, bidaiariei eta gizarteari aparteko segurtasuna, fidagarritasuna, erosotasuna eta errentagarritasuna ematen dizkieten autokarrak eta autobusak eskaintzea, erreferentzia izanik zerbitzuan, kalitatean, diseinuan, berrikuntzan, teknologian eta jasangarritasunean. Taldearen gainerako jardueretan ere erreferentzia izatea, bezeroei balioa eskaintzeari dagokionez.

Ibilgailu elektrikoaren industria ingeniaria Irizar Taldean, Industria Ingeniaritzan lizentziaduna, Nafarroako Unibertsitateko Ingeniaritza Eskola - TECNUN Ingeniero Industrial del Vehículo Eléctrico en el Grupo Irizar, Licenciado en Ingeniería Industrial en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Navarra - TECNUN

Ponentes Hizlariak

“” WATER

“”

“Herritarren inguruneak jasangarriago bilakatuz haien bizi kalitatea hobetzen laguntzea da gure etorkizuneko apustua”. “Contribuir firmemente a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos haciendo sus entornos más sostenibles es nuestra apuesta de futuro.”

“Irizar Taldean prest gaude mugikortasun sistema osoak eskaintzeko: autobus erabat elektrikoak, eta kargarako, trakziorako eta energia biltegiratzeko beharrezkoak diren azpiegiturako sistema nagusi guztiak”. “En el Grupo Irizar estamos preparados para aportar sistemas de movilidad completas: autobuses 100% eléctricos y todos los principales sistemas de infraestructura necesarios para la carga, tracción y almacenamiento de energía.”

Ormaiztegi, Gipuzkoa (+34) 943 80 91 00

28 28

www.irizar.com irizar@irizar.com

VISIÓN Ofrecer autocares y autobuses que aporten un diferencial de seguridad, fiabilidad, confort y rentabilidad a sus clientes, a los pasajeros y a la sociedad , siendo una referencia en servicio, calidad, diseño, innovación, tecnología y sostenibilidad. En el resto de actividades del grupo ser, igualmente, una referencia en la aportación de valor a los clientes.


MISIOA

MISIÓN

Irizarrek etengabe indartzen du bere enpresa proiektua eta marka, hazteko eta aberastasuna nahiz enplegua sortzeko ingurunean.

Irizar refuerza continuamente su proyecto empresarial y su marca para crecer y generar riqueza y empleo en su entorno local.

Funtsezkoa da bezeroen gogobetetze maila handia lortzea, haiekin oso hurbileko harremana ezarriz eta haiengan konfiantza eragingo duen proiektu sendo baten bermea eskainiz.

Es clave conseguir un alto grado de satisfacción de los clientes estableciendo una relación muy cercana con ellos y ofreciéndoles la garantía de un proyecto sólido en el que confiar.

Bezeroen beharretara egokitu eta haiei behar dituzten produktuak eta zerbitzuak eskaintzeko malgutasuna lehiakideetatik bereizten dituen faktore estrategikoa da, eta hari esker bezeroen fideltasuna lortzen dute.

La flexibilidad para adaptarse a las necesidades de sus clientes sirviéndoles los productos y servicios que necesitan es un factor estratégico que les diferencia de los competidores y que les permite conseguir su fidelidad.

Gainera, IRIZAR taldea osatzen duten pertsona guztien, kanpoko kolaboratzaileen eta gizartearen gogobetetze ahalik eta handiena lortzen saiatzen dira. Taldeko enpresa guztietan komunikazioan eta partaidetzan oinarrituta lan egin dute eta lan egingo dute, bai kudeaketaren arloan, bai emaitzen arloan.

Además, tratan de conseguir el máximo grado de satisfacción de las personas que forman parte del grupo IRIZAR, de sus colaboradores externos y de la sociedad. Trabajan y trabajaran en un marco de comunicación y participación en la gestión y en los resultados en todas las empresas del grupo.


IKUSKERA

Iñaki Laburu

Eko-berrikuntza eta sormena erabiliz, eskualde jasangarritasuna eta hiri jasangarritasuna sustatzen dituzte, baita hirien kalitatea eta erosotasuna ere, eta klima aldaketa arintzen eta horretara moldatzen laguntzen dute. Era berean, baliabideen erabilera eraginkorra eta eraikin, auzo, hiri eta eskualdeen energia eraginkortasuna bultzatzen dituzte, industriak eta gizarteak ingurumeneko erronketatik eratorritako aukerak erabili ahal izateko; bide horretatik, karbono urriko ekonomia zirkularreranzko aldaketa sustatu nahi dute.

Ikertzaile seniorra. Hiriko Ingurumena eta Lurralde Jasangarritasuna TECNALIA – Energia eta Ingurumena. Investigador Senior. Medio Ambiente Urbano y Sostenibilidad Territorial TECNALIA – Energía y Medio Ambiente.

Ponentes Hizlariak

“” WATER

“”

“Bizi Zikloaren Azterketari (BZA) esker, zehaztu egin daiteke nola ekoitzi ondasunak eta zerbitzuak lehengaiak eta energia zentzuz kontsumituz eta alferrik galdu gabe; hartara, handitu egingo da enpresen lehiakortasuna” “El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) permite establecer las bases para una producción de bienes y servicios en la que se racionaliza el consumo y el desperdicio de materias primas y energía; aumentando así la competitividad de las empresas”

“Ekonomia zirkularrean, produktuen eta zerbitzuen bizi zikloa itxi egiten da, eta aukera ekonomiko berriak sustatzen dira hainbat jarduera sektorerentzat eta, hortaz, eskualdearentzat” “En una economía circular se cierra el ciclo de vida de los productos y servicios impulsando nuevas oportunidades económicas para diferentes sectores de actividad y por ende de la región”

Derio, Bizkaia (+34) 902 760 000

30 30

www.tecnalia.com energía@tecnalia.com

VISIÓN A través de la eco-innovación y la creatividad ayudan al impulso de la sostenibilidad regional y la sostenibilidad urbana, de la calidad y el confort urbanos, a la mitigación y adaptación al cambio climático, al uso eficiente de los recursos, a la eficiencia energética en los edificios, los barrios, las ciudades y las regiones… a fin de que la industria y la sociedad puedan aprovechar las oportunidades derivadas de los retos medioambientales, promoviendo así una transición hacia una economía circular y de bajo carbono.


MISIOA

MISIÓN

TECNALIA Research & Innovation ikerketa aplikatuko zentro bat da, helburu nagusitzat duena teknologia BPG bilakatzea. Horretarako, soluzio teknologiko integralak, pertsonalizatuak eta diziplina anitzekoak garatzen dituzte, eta horiei esker, energiaren eta ingurumenaren arloetako erronkak negoziorako eta garapenerako aukera bihurtzen dira, xedetzat harturik gizarteko erronkak gainditzea: karbono emisio txikiko energia, klima aldaketa, garraio jasangarria, etorkizuneko lantegia, zahartzea, mundu digitala eta hiperkonektatua, eta hirien etorkizuna.

TECNALIA Research & Innovation es un centro de investigación aplicada cuyo principal objetivo es transformar la tecnología en PIB. Para ello desarrolan soluciones tecnológicas integrales, personalizadas y multidisciplinares que convierten los retos energéticos y medioambientales en oportunidades de negocio y de desarrollo, para superar los retos de la sociedad: energía de baja emisión de carbono, cambio climático, transporte sostenible, la fábrica del futuro, envejecimiento, mundo digital e hiperconectado y el futuro de las ciudades.

TECNALIAk hainbat tresna eta produktu espezifiko garatzen ditu eta zerbitzuak eskaintzen ditu, modu integralean lantzeko atmosferaren kalitatearen hobekuntza, hirietan kanpoko espazio erosoak diseinatzeko, herritarrek ingurumenaren gobernantzan parte hartze handiagoa izan dezaten lortzeko eta herritarrak gero eta gehiago ahalduntzeko. Tresna horiek lagungarriak dira hiri eta lurralde garapenerako lurralde estrategiak eta kohesio politikak zehaztu eta ezartzeko, eta administrazioentzat eta industriarentzat ere baliagarriak dira, ekonomia zirkularra sustatzeko aukerak eta neurriak barne hartuko dituzten plan urbano eta industrialak egin ditzaten. Halaber, klima aldaketak objektu kalteberenen eta garrantzitsuenen gainean duen eragina murrizteko ere balio dute. Tecnaliak ardatz gisa ditu, halaber, energia garbien sorrera eta etorkizuneko energia bektoreak: energia eolikoa, eguzki energia, itsas energiak, bioenergia eta bioerremediatzea, smart grid direlakoak, energiaren biltegiratzea, energiaren kudeaketa eraginkorra, energiarako materialak, mugikortasun jasangarria eta ibilgailu elektrikoa, potentzia elektronika… Horri esker, negozio aukerak sortu eta garatzen ditu energiaren sektoreko hainbat eragilerentzat.

TECNALIA desarrolla herramientas, productos específicos y ofrece servicios para abordar de modo integral la mejora de la calidad atmosférica, para el diseño de espacios exteriores-urbanos confortables, para una mayor participación de los ciudadanos en la gobernanza medioambiental y aumento del empoderamiento de la ciudadanía; que proporcionan un apoyo a la definición e implementación de estrategias territoriales y políticas de cohesión para el desarrollo urbano y territorial; y de apoyo a las administraciones y a la industria en la preparación de planes urbanos e industriales que incorporen alternativas y medidas de actuación para el impulso hacia una economía circular así como para la reducción de los efectos de los impactos del Cambio Climático sobre aquellos objetivos más vulnerables y relevantes. Tecnalia se focaliza también en la generación de energías limpias y en los vectores energéticos del futuro: energía eólica, energía solar, energías marinas, bioenergía y biorrefinería, smart grids, almacenamiento de energía, gestión eficiente de la energía, materiales para energía, movilidad sostenible y vehículo eléctrico, electrónica de potencia… generando y desarrollando oportunidades de negocio y desarrollo para los diferentes agentes del sector de la energía.


IKUSKERA Gizartearen zerbitzura lan egitea, ikerketa zehatza eta independentea eginez; ebidentzia zientifikoan oinarritutako erabakiak hartzea erraztuz; gizartearen eskariak eta beharrak aseko dituzten kalitatezko zerbitzuak emanez; think-tank baten gisa jardunez; giza garapen jasangarriaren alde modu aktiboan lagunduz.

Roberto Bermejo Ekopoleko zuzendaria eta ekonomia jasangarriko katedraduna Euskal Herriko Unibertsitatean. Director de Ekopol y Catedrático de la Universidad del País Vasco en economía sostenible.

VISIÓN

Ponentes Hizlariak

Servir a la sociedad realizando investigación rigurosa e independiente; facilitando la toma de decisiones basadas en la evidencia científica; prestando servicios de calidad que satisfagan las necesidades y demandas de la sociedad; siendo un think-tank; colaborando activamente a favor de un desarrollo humano sostenible.

“”

“La falta de independencia energética ha causado muchas guerras y conflictos entre los países”

WATER

“Ekonomia jasangarri batek egonkortasunez funtziona dezan, ezinbestekoa da ekosistema natural baten antzera jokatzea, baliabide oinarri bera behin eta berriz birziklatuz eta iturri agorrezin baten bidez elikatuz, hau da, eguzki energiaren bidez”

“”

“Independentzia energetikorik ezak gerra eta gatazka ugari sortu ditu herrialdeen artean”

“Una economía sostenible sólo puede funcionar de forma estable cuando se comporta igual que un ecosistema natural, mediante un permanente reciclaje de una misma base de recursos, y siendo alimentado el sistema con la fuente inagotable de la energía de sol”

Sarriko, Bizkaia (+34) 946 01 20 00

32 32

www.ekopol.org info@ekopol.org

!


MISIOA

MISIÓN

Bikaintasunezko ikerketa komunitate transdiziplinarra izatea, nazioartean aitortua bere lanen kalitate nahiz independentziagatik eta jarduera sozioekonomikoaren eta naturaren arteko harremanen ezagutzan eta azterketan egin duten ekarpenagatik. Soluzio berritzaileak eskaintzea gizarte eta ingurumeneko arazoei, arrazoibide aurreratua abiapuntutzat hartuta eta jasangarritasun globalaren mesedetan.

Ser una comunidad de investigación transdisciplinar de excelencia, reconocida a nivel internacional por la calidad e independencia de sus trabajos y su contribución al estudio y conocimiento de las interrelaciones entre la actividad socioeconómica y la naturaleza; que aporta soluciones innovadoras a los problemas socio-ambientales desde un discurso avanzado y contribuyendo así a la sostenibilidad global.

Jasangarritasunarekin lotutako gai garrantzitsuei buruzko aholkuak eta ideiak eskaini ahal izango dituen behatoki bat osatzea, ezagutza zientifikoa transferituko duena; hartara, erabakiak ebidentzia zientifikoetan oinarrituta hartzea sustatuko du, eta lagungarria izango da politika publikoak diseinatzeko.

Conformar un Observatorio capaz de ofrecer consejos e ideas sobre asuntos relevantes relacionados con la sostenibilidad, transfiriendo conocimiento científico de tal forma que se favorezca la toma de decisiones basada en la evidencia científica y el diseño de políticas públicas.

Ingurune intelektual estimulatzailea sortzea, mesedegarria izango dena kideek erabakietan parte har dezaten eta ikerketa taldea bera hobetuko duena. Nazioko nahiz nazioarteko beste erakunde batzuekin lankidetzan aritzea ikerketa proiektuetan, eta hainbat saretan parte hartzea, sinergien sorrera, ezagutzen transferentzia nahiz hedapena eta ikertzaileen gaikuntza sustatzeko.

!

Crear un entorno intelectual estimulante que propicie la participación de sus miembros en la toma de decisiones y mejorando así el propio grupo de investigación. Cooperar en proyectos de investigación con otras instituciones nacionales e internacionales y formar parte de redes, favoreciendo la generación de sinergias, la transferencia y difusión de conocimiento y la capacitación del personal investigador.


Produktuak 34

Productos


35


Arotz eskola

Productos y Servicios Produktuak eta Zerbitzuak

“The Lance Lee International Boat Building School”

36 36

Albaola San Juan baleontziaren erreplikaren eraikuntzak bizi berria eman dio Albaola elkarteari. Baleontzia hutsetik eta duela 400 urteko teknikak erabilita eraikitzeko lana erronka handia da, baina orduko kulturari hurbiltzeko aukera eman digu. Albaolak ez du berreraikuntza materiala soilik egin nahi, 1565. urteko gizartearen eta teknikaren errealitateak ere ezagutu nahi ditu. La reconstrucción del barco ballenero San Juan ha dado a la asociación Albaola una nueva vida. Abordar paso a paso la construcción de este ballenero con las técnicas constructivas de hace 400 años se vuelve un dificil reto, acercándonos a la cultura de aquel entonces. Albaola no sólo pretende una reconstrucción material, sino un acercamiento de la realidad social y técnica del año 1565.

ENERGY

MATERIAL

EMISIONS

Ia energia elektrikorik erabili gabe eraikitakoak. Construcciones sin apenas hacer uso de energía eléctrica, con la fuerza de las manos. Material naturalak erabili dira, bertako basoen egurra batez ere. Materiales naturales, con el dominio de la madera procedente de bosques locales. Kalkuluen arabera, tamaina bereko gasoliozko ontzi batek orduko 109.47 kgeq CO2 isuriko lituzke gaur egun. (41 litro/ordu). Se considera que un barco de gasoil de la misma embergadura, hoy día emitiría 109.47 kgeq CO2 a la hora (41 litros/hora).

Pasai San Pedro, Gipuzkoa (+34) 943 39 24 26 www.albaola.com marketing@albaola.com

Eskola honetako prestakuntza eredua berritzailea da Europan eta Lance Lee-k 1972an sortu zuenean dago oinarrituta. Lee ontzigintza tradizionalaren irakaskuntzaren aitzindari izan zen AEBetan. Eredu horren sistema pedagogikoak pertsonaren motibazioa baliatzen du ahalik eta emaitzarik onenak lortzeko. Sistemaren tresna nagusia esperientzian oinarrituriko hezkuntza da; prozesuaren hasiera-hasieratik erriberako zurgintza lanak egiten dira, eta bereziki lantzen dira pertsona bakoitzak interesgarrientzat jotzen dituen arloak. Eskolako dinamika itsas ondarearen berreskuratzean zentratzen da, eta jakintzak eskuratzeko bide gisa Albaola Fundazioaren dinamikan murgiltzea eskaintzen du. Nazioarteko izaera duen eskola bat izanik, hainbat kultura ezagutzeko eta bizikidetza eta desberdinekiko errespetu balioak ikasteko aukera ematen du. Aldi berean, publikoari begira lan egiten ikasten da, eskolako lanari balioa emanda.

Escuela de carpintería “The Lance Lee International Boat Building School” El modelo formativo de esta escuela responde a un diseño innovador en Europa, inspirado en el concebido por Lance Lee en 1972, precursor de la enseñanza de la construcción naval tradicional en EEUU. El sistema pedagógico de este modelo está basado en la motivación de la persona para conseguir los mejores resultados posibles. Este sistema de aprendizaje aborda la educación experiencial, realizando las tareas de carpintería de ribera desde el inicio del proceso formativo, e incidiendo en los ámbitos en los que la propia persona manifieste más interés. La dinámica de la escuela se desarrolla en un ambiente centrado en la recuperación del patrimonio marítimo, en la que se tiene también la oportunidad de adquirir conocimientos por inmersión en la dinámica de la Fundación Albaola. El carácter internacional de la escuela proporciona un contexto de diversidad cultural en el que se desarrollan valores de convivencia y de respeto a la diferencia. Al mismo tiempo, se aprende a trabajar de cara al público, poniendo en valor el trabajo de la escuela.


Hezkuntza eskaintza Haurren heziketa

Nabigazio eskola Nabigazioa itsasontzi tradizionaletan

Bisita Irrien Lagunak haur txokoan hasten da, lehen hezkuntzako taldeentzat gordetako espazio bat. Gero, museo bat eta ontziola bat bisitatzen dira, non material eta jarduera guztiak egokitu diren ikasleek itsas historiari eta arotzeriari buruzko edukiak ikas ditzaten, San Joan baleontzia ardatz hartuta.

Albaolan erabiltzen ditugun itsasontziak gure kostaldeko jarduera ekonomikoaren oinarria izan dira mende askotan: arrantza, balearen ehiza eta itsasoko garraioa. Bilakaera tekniko baten erakusle dira, xede zituzten jardueretara egokitzen baitziren, baita beren ingurune zailera ere: Kantauri itsasora.

Horrez gain, Albaolan tailer dibertigarriak eta didaktikoak eskaintzen zaizkie txikienei. Faktorian egindako bisitaren osagarriak izan daitezke, edo aparte kontratatu daitezke.

Baldintzagarri horiekin, hainbat motatako ontziak eraiki izan dira, bakoitza lan jakin baterako espezializatuta; batzuk arraunekin bultzatzen ziren, eta besteak, belekin. Pertsona bakar batek gida zezakeen batel txikienetik hasi eta hainbat marinelen indarra behar zuten traineruetara, Albaolan gure arbasoek erabiltzen zituzten ontziekin nabigatzen dugu.

Arkimedesen teoria aztertuko dute, adibide praktikoen Zergatik flotatzen dute itsasontziek? Galdera horri erantzuteko, laguntzaz. Ikasitako guztiarekin, haurrek beren itsasontziak diseinatu eta eraikiko dituzte, askotariko materialak erabilita.

Oferta formativa

Escuela de navegación

Educación de menores

Navegación en barcos tradicionales

La visita empieza en el rincón del club infantil Irrien Lagunak, un espacio reservado para los grupos de primaria. La visita transcurre por un museo y un astillero, adaptados con material y actividades para que el alumnado aprenda sobre la historia y la carpintería naval teniendo como hilo conductor la nao San Juan.

En Albaola se navega en barcos que durante siglos han sido la base de la actividad económica de nuestra costa: la pesca, la caza de ballena y el transporte marítimo. Son exponentes de una evolución técnica, adaptándose a las características de la actividad a las que estaban destinadas y a su hostil entorno, el mar cantábrico.

Además de ello, en Albaola se ofrecen talleres divertidos y didácticos para los más pequeños. Pueden ser complementarios a la visita de la Factoría o se pueden contratar a parte. ¿Por qué flotan los barcos? Para responder a esta pregunta se analizará la teoría de Arquímedes con ejemplos prácticos. Con lo aprendido l@s niñ@s crearán y diseñarán con distintos materiales sus propios barcos.

Estas condiciones han dado como fruto embarcaciones de diferentes características, cada una especializada en un trabajo diferente, que se propulsaban tanto a remo como a vela. Desde el batel más pequeño, que lo podía gobernar una persona a las traineras que necesitaban numerosos marineros para bogar, en Albaola se navega con las embarcaciones que utilizaron nuestros antepasados.


ONTZIEN BIRZIKLAPENA

Productos y Servicios Produktuak eta Zerbitzuak

Jundizko Ontzien Hondakinak Sailkatzeko Instalazioa

38 38

Arabako Foru Aldundia Arabako Foru Aldundiak Arabako Lurralde Historikorako Garapen Iraunkorreko Plan Estrategikoa jarri du martxan. Plan horren bidez, iraunkortasunaren kontzeptua diputazioaren sail eta jarduera guztietan barneratu nahi da. Hala, Arabako Lurralde Historikoa kudeatzeko eredu bat egituratu nahi da, helburu hauek izango dituena: natura ondarea indartzea, hura babestuz eta balioan jarriz; bizi kalitatea zaintzeko lan dinamikak hobetzea eta barneratzea; eredu iraunkor, dinamiko eta berritzaileetan oinarritutako ekonomia baterako aurrerapausoak ematea; garapen iraunkorraren alde egiten ari diren jardueren balioa areagotzea; oraingo garapen ereduaren aztarna ekologiko eta sozialaren kontzientzia gero eta handiagoa duen gizartearen nahiei erantzutea; eta, herritarrengandik gero eta hurbilago egongo diren gobernu forma eredugarriak ezartzea. La Diputación Foral de Álava ha puesto en marcha el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible del Territorio Histórico de Álava, un plan con el que se pretende integrar el concepto de sostenibilidad en todos los departamentos y actuaciones de la Diputación. Con ella, se quiere articular un modelo de gestión para el Territorio Histórico de Álava que: Refuerce el capital natural protegiéndolo y poniéndolo en valor; Optimice e integre dinámicas de trabajo dirigidas a preservar la calidad de vida; Avance hacia una economía basada en modelos sostenibles, dinámicos e innovadores; Revalorice aquellas actuaciones que ya se están ejecutando a favor del desarrollo sostenible; Atienda a las inquietudes de una sociedad cada vez más concienciada con la huella ecológica y social del actual modelo de desarrollo; y suponga formas de gobierno ejemplarizantes y cada vez más cercanas a la ciudadanía.

ENERGY

MATERIAL

EMISIONS

2020. urtean, Arabako energia berriztagarriak argindar kontsumo gordinaren % 35 inguru izatearen aldeko erronkari ekin zaio. En Araba se apuesta porque las energías renovables supongan alrededor del 35% del consumo eléctrico bruto el año 2020. Araban, berrerabilera eta birziklatze tasa % 25 da gaur-gaurkoz, eta 2030an % 65 izatea lortu nahi da. La tasa de reutilización y reciclado en Araba se encuentra en el 25% y se pretende alcanzar el 65% para el 2030. Lurralde Historikoaren emisioak 3.140.000 teq CO2 ingurukoak izan ziren 2007an, eta 2020rako % 20 murriztu nahi dira. Las emisiones del Territorio Histórico se estimaron en 3.140.000 teq CO2 en 2007, y se pretenden reducir en más de un 20% para 2020.

Gasteiz, Araba (+34) 945 181818 www.araba.eus afa-dfa@araba.eus

2001. urtean, instalazio hori eraiki eta martxan jartzearekin batera, Diputazioak ontziak birziklatzeko beharrari erantzun zion, Ontzien eta Ontzi Hondakinen 11/1997 Legearekin bat etorria. 2006. eta 2014. urteetan, hurrenez hurren, plantaren bi automatizazio jarri ziren martxan, haren ahalmena eta eraginkortasuna hobetu zutenak. Gaur egun, gaikako bilketan (edukiontzi horia) jasotako 3 t/h ontzi hondakin tratatu ditzake, nahikoa Arabako Lurraldearen egungo eta etorkizuneko beharrei erantzuteko. Ontzien hondakinak, materialaren arabera sailkatzen, eta hainbat birziklatze enpresatara bidaltzen dira. 2016. urtean, guztira 4.979 tona hondakin sartu ziren plantara, eta horietatik hainbat materialetako 3.624 tona atera ziren, kudeatzaileei bidali zitzaiena birziklatzeko. 2016. urtean, sistema bat jarri zen martxan, sailkatze prozesuaren errefusa egokitzeko, haren balioespen energetikoa lortzeko.

RECICLADO DE ENVASES URBANOS Planta de Clasificación de Residuos de Envases en Jundiz

Con la construcción y puesta en marcha de esta instalación en el año 2001 se dio respuesta por parte de la Diputación a la necesidad de reciclar los residuos de envases, de acuerdo con la Ley 11/1997 de Envases y Residuos de Envases. En los años 2006 y 2014 se pusieron en marcha sendas automatizaciones de la planta que han mejorado su capacidad y efectividad. Actualmente es capaz de tratar 3 t/h de residuos de envases procedentes de la recogida selectiva (contenedor amarillo), capacidad suficiente para responder a las necesidades presentes y futuras del Territorio Alavés. Los residuos de envases se clasifican por material y se envían a diferentes recicladores. Durante el año 2016 la cantidad total de residuos que entraron en la planta fue de 4.979 toneladas, de las que se obtuvieron 3.624 toneladas de diversos materiales que se enviaron para su reciclado a diferentes gestores. En el año 2016 se puso en marcha un sistema para acondicionar el rechazo del proceso de clasificación para su valorización energética.


MUGIKORTASUN JASANGARRIA

ENERGIA IRAUNKORTASUNA

Ibilbide Berdeen Arloko Lurralde Plana

Energia berriztagarria eta erabilera eraginkorra

2016ko maiatzean, Foru Aldundiak Arloko Lurralde Plan berri bat aurkeztu zuen, datozen 10 urteetarako Arabako txirrindulari eta oinezkoentzako azpiegitura berrien mapa diseinatuko duena.

Arabako Foru Aldundiak 2016. urtean milioi eta erdi euro bideratu zituen eraginkortasun eta iraunkortasun neurriak martxan jartzeko. Mugarri Planak, 64 ekintza baino gehiagoren bidez, energia aurrezkia eta eraginkortasuna bultzatzen ditu, eta laguntzen ildo bat dauka Arabako udal eta kontzejuentzat, energia berriztagarrien alde egin dezaten.

Lurraldearen gaur egungo ibilbide berdeen sareari (1.071 kilometrokoa) 13 bizikleta bide (70 kilometro) eta 19 ibilbide berde (225 kilometro) gehituko zaizkio. Horrez gain, 7 ibilbide handi planteatzen dira, Araba iparretik hegora eta ekialdetik mendebalera lotuko dutenak; guztira, 365 kilometro.

Eguzkia energia sustatzeko 100.000 euro baino gehiago bideratu dira (55.000 euro 2016an, eta 45.769 euro 2017rako). Horren bidez, hainbat ekimen egin dira, hala nola eguzki farolak jartzea Vasco-Navarro bide berdean eta eguzki instalazio autonomoa, Garaioko parkean.

MOVILIDAD SOSTENIBLE

SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA

Plan Territorial Sectorial de Itinerarios Verdes

Energía renovable y uso eficiente

En mayo de 2016 la Diputación Foral presentó el nuevo Plan Territorial Sectorial que diseñará el mapa de las nuevas infraestructuras para ciclistas y peatones de Araba para los siguientes 10 años.

La Diputación Foral de Álava destinó en el año 2016 un millón y medio de euros a medidas de eficiencia y sostenibilidad. A través de más de 64 acciones, el 'Plan Mugarri' impulsa el ahorro y la eficiencia energética, y destina una línea de ayudas para los ayuntamientos y concejos alaveses en favor de las energías renovables.

A la red actual de itinerarios verdes del Territorio –formada por 1.071 kilómetros- se unirán 13 nuevas vías ciclistas (70 kilómetros) y 19 nuevos itinerarios verdes (225 kilómetros). Además, se plantean 7 grandes itinerarios que conectarán el territorio alavés de norte a sur y de este a oeste, en un total de 365 kilómetros.

Se han destinado más de 100.000 euros al fomento de la energía solar (55.000 euros en 2016 y 45.769 para 2017) para iniciativas como la instalación de farolas solares en la Vía Verde del Vasco-Navarro o la instalación eléctrica autónoma y solar en el Parque de Garaio.


T100 haize-sorgailua 100 kWko haitze-sorgailua

Productos y Servicios Produktu eta Zerbitzuak

Argolabe

40 40

2005ean sortu zen ingeniaritza enpresa honek hiru negozio arlo handi ditu: Ingeniaritza zerbitzuak diseinu mekanikoan eta kalkuluan, aeronautikaren, automozioaren eta energia berriztagarrien sektoreetan nagusiki; Produktu eta Tresneria garapena; eta Aholkularitza kontratazio elektrikoan. Argolabe Ingeniaritzak, I+G arloan eginiko lanaren bidez, sorkuntza banaturako eta autokontsumorako 100kW-eko haize-sorgailu bat sortu du. La empresa alavesa de ingeniería creada en 2005 ofrece tres grandes áreas de negocio: Servicios de ingeniería en diseño mecánico y cálculo principalmente en los sectores de aeronáutica, automoción y energía renovables; Desarrollo de Producto y de utillaje; y Asesoría en la contratación eléctrica. Fruto de la I+D realizada por Argolabe Ingeniería ha desarrollado un aerogernerador de 100kW para generación distribuida y Autoconsumo.

100kW-eko haize-sorgailua urtean 260.000kWh energia berriztagarri sortzera irits daiteke Araban. ENERGY

MATERIAL

EMISIONS

El aerogenerador de 100 kW, puede llegar a generar en Álava 260.000 kWh al año de energía renovable.

% 90 berriztagarriak diren materialez egina. Realizado con materiales reciclables al 90 %.

Urtebetean sortutako energia eolikoari esker, 110.000 kgeq CO2 gutxiago atmosferara. La energía eólica generada en un año evita las emisiones de 110.000 kgeq CO2 .

Vitoria-Gasteiz, Araba (+34) 945 000 978 www.argolabe.es argolabe@argolabe.es

Sorkuntza banaturako eta autokontsumorako diseinatu da, bai sarera konektatzeko bai sistema isolatuetan erabiltzeko. Elektrizitatea sortzeko soluzio bikaina da eta aplikazio sail zabala du: industrialdeak, fabrikak, abere haztegiak, upategiak, eraikin publikoak, ur tratamenduko instalazioak, ibilgailu elektrikoen kargaguneak, etab. Behe Tentsioan konektatzeko prestatuta dago, transformadorerik gabe. Urteko 386.000kWh eman ditzake 7 m/s-ko kokapenentzat. Argolabek Araban diseinatua eta sortua, nazioarteko arautegien arabera. Sortutako energiaren autokontsumoaren abantailak bi dira: ingurumenaren errespetua eta kontsumo puntuetatik hurbil egoteak ahalbidetzen duen aprobetxamendu elektrikoa, sare egonkortasuna emanez.

Aerogenerador T100 Aerogenerador de 100 kW

Diseñado para la generación distribuida y autoconsumo, tanto para conexión a red como para sistemas aislados. Es una solución excelente para la generación eléctrica en un amplio rango de aplicaciones, como: parques industriales, fábricas, granjas, bodegas, edificios públicos, tratamientos de aguas, electrolineras, etc. Está preparado para la conexión en Baja Tensión sin necesidad de transformador. Puede proporcionar para emplazamientos de 7m/s, 386.000 kWh anuales. Diseñado y fabricado en Álava por Argolabe de acuerdo a las normativas internacionales. El autoconsumo de la propia energía generada tiene como ventajas, el respeto por el medio ambiente, aprovechamiento eléctrico por su cercanía a los puntos de consumo aportando estabilidad de red.


Aholkularitza kontratazio elektrikoan

Ingeniaritza zerbitzuak

Kontsumo elektrikoaren murrizketa enpresetan

Energia berriztagarrietan

Argolabek, sorkuntza elektrikoaren egituran eskuratu duen jakintzari esker, faktura elektrikoa optimizatzeko etengabeko zerbitzua eskaintzen du:

Esperientzia handia piezen eta mihiztatzeen diseinu, kalkulu eta fabrikazioan, metalean, plastikoan eta material konposatuan.

- Instalazioaren karga errealeko kurbaren analisia. - Kontratatutako tarifa elektrikoa egokitzea. - Kontratatutako potentziaren etengabeko optimizazioa. - Eskaintza elektriko onena bilatu eta tramitatzea. - Aurreikusi gabeko kontsumoak edo hondar kontsumoak detektatzea. - Aurrezteko aholkuak. - Fakturazio akatsak aztertzea. - Aholkularitza teknikoa alor energetikoan. - Sortutako aurrezkien urteko txostena.

- Produktu garapena. - Tresneria garapena. - Kalkulu mekanikoak: pieza metalikoen eta material konposatuz eginikoen kalkulu estatikoa eta neke kalkulua.

Aholkularitza mota honek ez du inbertsiorik behar. Enpresen departamentu energetiko baten moduan lan egiten da, kontratazio elektrikoaren gestioaz eta tramitazioaz arduratuta. Erabateko independentziaz jokatzen da edozein komertzializatzailerekin aritzean.

Diseinu guztiak 3Dn sortzen dira, bereziki adituak izanik CAD 3D diseinu software aurreratuenetan: hala nola Catia v5 eta Siemens NX. Kalkuluan, ANSYS tresna erabiltzen da. Bezeroaren etxean bertan lan egin daiteke (outsourcing), proiektu puntualetan aritzeko teknikari kualifikatuak azpikontratatuta, edo enpresaren instalazioetan, proiektuak garatuz bezero bakoitzaren espezifikazioen arabera.

Asesoría en la contratación eléctrica

Servicios de ingeniería

Reducción de consumo eléctrico en empresas

En energías renovables

Fruto del conocimiento adquirido por Argolabe en el entramado de la generación eléctrica. Se ofrece un servicio continuo de optimización de la factura eléctrica:

Elevada experiencia en diseño, cálculo y fabricación de piezas y ensamblajes, en metal, plástico y material compuesto. - Desarrollo de producto. - Desarrollo de utillaje. - Cálculos Mecánicos: cálculo estático y de fatiga de piezas metálicas y material compuesto. Todo los diseños se realizan en 3D, siendo expertos en los software de diseño CAD 3D más avanzado como Catia v5 y Siemens NX. En cálculo la herramienta de trabajo es ANSYS. Se colabora tanto en casa del cliente (outsourcing), subcon- tratando técnicos cualificados para colaborar en proyectos puntuales, como en sus propias instalaciones, desarrollando proyectos según las especificaciones de cada cliente.

- Análisis de la curva de carga real de la instalación. - Adecuación de la tarifa eléctrica contratada. - Optimización continua de la potencia contratada. - Búsqueda y tramitación de mejor oferta eléctrica. - Detección de consumos no previstos o residuales - Recomendación de actuaciones de ahorro. - Revisión errores de facturación. - Asesoramiento técnico en materia energética. - Informe anual de ahorros generados.

Este tipo de asesoría no requiere inversiones. Se trabaja como un departamento energético de las propias empresas encargándose de la gestión y tramitación en la contratación eléctrica. Siendo totalmente independientes a la hora de tratar con cualquier comercializadora.


ER5 GAMA (ER15 C arte)

Productos y Servicios Produktuak eta Zerbitzuak

5 eta 18 kW bitarteko konpresoreak

42 42

Grupo Betico ISO - 9001 Aire konprimatua kostu energetiko handienetako bat da gaur egungo industriarentzat. Ondorioz, BETICO TALDEAren diseinuak, ECO DESIGN irizpidetik sortutako ideia berrien esplorazioan oinarritzen dira, helburua izanik eraginkortasunik handieneko makinak sortzea, energia kontsumoa txikitu eta ingurumena errespetatuko dutenak. 1925ean sortua, BETICO liderra da estatuan torloju konpresore birakarien fabrikazioan. El aire comprimido representa uno de los mayores costes energéticos de la industria moderna. Por este motivo en el GRUPO BETICO los diseños están enfocados en la exploración de nuevas ideas según el criterio ECO DESIGN, para conseguir máquinas de la máxima eficiencia que reduzcan el consumo de energía y respeten el medio ambiente. Fundado en el 1925, hoy en día es el líder nacional en la fabricación de compresores rotativos de tornillo.

ENERGY

MATERIAL

ER-37C-VF konpresoreak potentzia bereko beste batek baino % 50 energia gutxiago kontsumitzen du. El compresos ER-37C-VF, llega a consumir 50 % menos de energía con respecto a uno de la misma potencia.

Diseinu sinplea: gure aurreko serieak baino % 50 pieza gutxiago. Diseño simple 50% menos piezas que nuestra serie anterior.

Konpresore guztiak elektrikoak dira eta ez dute emisiorik “in situ” sortzen. EMISIONS

Todos los compresores son eléctricos y no producen emisiones “in situ”.

Vitoria-Gasteiz, Araba (+34) 945 25 78 59 www.betico.com mcuesta@betico.com

Ekipoak bastidore gainean koka daitezke, depositu horizontal baten gainean, edo depositu gainean eta hozkailu lehorgailuarekin, aire lehorra edukitzeko sarean. ER-C serie berriko konpresoreen ezaugarriak dira: • Diseinu trinkoa (oso leku txikia behar dute). • Soinu maila oso baxua. • Dena batean, funtzionatzeko prest. • Frekuentzia aldaketa, % 50eko energia aurrezpena eragin dezakeena. • Diseinu sinplea: aurreko serieak baino % 50 pieza gutxiago. • Efizientzia oso altuko motorra eta haizagailua, Europako Zuzentarauaren 3. fasearen estandarrak betetzen ECO DESIGN dutenak (2017ko urtarriletik aurrera indarrean egongo den fasea).

GAMA ER5 (hasta ER15 C) Compresores de 5 a 18 kW Equipos que pueden estar sobre bastidor, montados sobre depósito horizontal y montados sobredepósito y con secador frigorífico incorporado para tener aire seco en red. Los compresores de la nueva serie ER-C se caracterizan por: • Diseño compacto (Espacio muy reducido). • Muy bajo nivel sonoro. • Todo en uno, listo para funcionar. • Variación de frecuencia que supone hasta un 50% de ahorro energético. • Diseño simple 50% menos piezas que la serie anterior. • Motor y ventilador de muy alta eficiencia que cumplen con los estándares de la Directita Europea ECO DESIGN en su Fase 3 que entra en vigor en enero del 2017.


GAMA ER22C (ER37C arte)

ER45VF GAMA (ER200VF arte)

30 eta 37 kW bitarteko konpresoreak

45 eta 200 kW bitarteko konpresoreak

ER-C serie berriko konpresoreen ezaugarriak dira: • Diseinu trinkoa (oso leku txikia behar dute). • Soinu maila oso baxua. • Dena batean, funtzionatzeko prest. • Frekuentzia aldaketa, % 50eko energia aurrezpena eragin dezakeena. • Diseinu sinplea: aurreko serieak baino % 50 pieza gutxiago.

Tresneria mota honek eraginkortasunik handiena du:

DESIGN Europako Zuzentarauaren 3. fasearen estandarrak betetzen dutenak (2017ko urtarriletik aurrera indarrean egongo den fasea).

• Ezabatu egiten dituelako uhal sistemetan gertatzen diren transmisio galerak. • Konpresorearen eta motorraren arteko lerrokatze perfektua bermatzen duelako. • Mantenimendurik behar ez duelako. • Errotorearen bibrazioak murrizten dituelako, eta errodamenduen bizitza luzatzen du horrek.

GAMA ER22C (hasta ER37C)

GAMA ER45VF (hasta ER200VF)

Compresores de 30 a 37 kW

Compresores de 45 a 200 kW

Los compresores de la nueva serie ER-C se caracterizan por:

Este tipo de montaje es el más eficaz posible porque:

• Diseño compacto (Espacio muy reducido). • Muy bajo nivel sonoro. • Todo en uno, listo para funcionar. • Variación de frecuencia con hasta 50% de ahorro de energía. • Diseño simple 50% menos piezas que nuestra serie anterior. • Motor y ventilador de muy alta eficiencia que cumplen con los estándares de la Directita Europea ECO DESIGN en su Fase 3 que entra en vigor en enero del 2017.

• Elimina las perdidas de transmisión que se producen en los sistemas de correas. • Garantiza la perfecta alineación del compresor con el motor. • No requiere mantenimiento. • Reduce las vibraciones del rotor lo que alarga la vida de los rodamientos


BROMPTON Bizikleta tolesgarria

Productos y Servicios Produktuak eta Zerbitzuak

Bizibike

44 44

Bizibike mugikortasun jasangarriaren aldeko ikuspegi batetik sortzen da. Bizikleta ibilgailurik efiziente eta jasangarriena da, baita osasuntsuena eta dibertigarriena ere. Beraz, Bizibikek bultzada eman nahi dio bizikletaren erabilerari, eta bizikleta TOLESGARRIEN eta ELEKTRIKOEN marka onenak merkaturatzen ditu. Bizikleta tolesgarrien aldeko apustua egiten du, eguneroko joan-etorrietarako dituen abantailengatik. Bizikleta etxeko sarreran gorde ahal izateak, autobusean, trenean eta autoaren maletategian eraman ahal izateak, areagotu egiten ditu bizikleta erabiltzeko aukerak. Bestetik, bizikleta ELEKTRIKOAZ txirrindularia urrutirago irits daiteke, joan-etorriak errazten dizkio, eta autoaren ordez erabil dezake. Bizibike nace desde la visión por una movilidad sostenible. Siendo la bicicleta el vehículo más eficiente y sostenible, además de saludable y divertido, Bizibike apuesta por impulsar la movilidad en bicicleta. Se especializa en comercializar las mejores marcas en BICICLETAS PLEGABLES y ELÉCTRICAS. Apuesta por las bicicletas plegables desde la visión de su versatilidad en el uso diario. Poder guardar la bici en el hall de casa, poder transportarla en el bus, tren, o incluso en el maletero del coche, aumenta las posibilidades de utilizar la bicicleta. Por otra parte, las BICICLETAS ELÉCTRICAS aumentan el rango de acción de un usuario normal, facilitando los desplazamientos en bicicleta, y sustituyendo al coche.

ENERGY

MATERIAL

EMISIONS

Diseinu efiziente bati esker, Bompton bizikleta tolesgarriak pedalkadaren indar osoa aprobetxatzen du. Gracias al eficiente diseño, la bicicleta plegable Bompton aprovecha toda la potencia de pedaleo. Brompton bizikletaren materialak eskuz soldatzen dira, eta fidagarritasun handiena ematen du horrek. Los materiales de la bicicleta Brompton son soldados a mano, ofreciendo la máxima fiabilidad. Bizikleta erabiliz, CO2 emisioak % 100ean saihesten ditugu gure joan-etorrietan. La bicicleta nos permite evitar al 100% las emisiones CO2 en desplazamientos.

Durango, Bizkaia (+34) 656 415 729 www.bizibike.com bizibike@gmail.com

Brompton bizikleta Bizibikeren apustu nagusia da mugikortasun jasangarria sustatzeko. Haren ibiltzeko erosotasunari eta sendotasunari esker, bizikleta txiki handi hau oso aproposa da egunez egun eta urte askoan erabiltzeko. Sinestezina bada ere, txirrindulari askok tolestuta 58 x 56 x 27cm neurtzen duen bizikleta hau aukeratzen dute zakutodun zikloturismoa egiteko, baita 115 km-ko martxa zikloturistikoak egiteko ere (hala nola Bilbo-Bilbo ezaguna). Londresen eskuz egina, bilakaera bat izan du bere 40 urteko ibilbidean, eta kalitate eztabaidaezineko bizikleta hau ezaguna da gaur egun munduko hiri askotan.

BROMPTON Bicicleta plegable

Brompton es la apuesta principal de Bizibike para promover la movilidad sostenible. Su excelente calidad de marcha y su robustez, hace que los usuarios disfruten de esta pequeña gran bicicleta durante muchos días al año, y a lo largo de muchos años. Por increíble que parezca, esta bicicleta que plegada ocupa 58 x 56 x 27cm, es elegida por muchos usuarios para hacer cicloturismo de alforjas, o incluso marchas cicloturistas de 115 km como la popular Bilbao-Bilbao. Fabricada a mano en Londres, su calidad está probada durante los 40 años de vida que tiene el modelo que ha ido evolucionando, y es conocida en todas las ciudades del mundo.


STRIDA EVO 18

QUIPPLAN Q26 F08 CITY

Bizikleta tolesgarria

Bizikleta elektriko tolesgarria

Bizikleta tolesgarri hau 3 abiaduratako Kickback aldagailuaz hornituta dago, Sturmey etxe ezagunarena. Pedalierrari erantsitako barne aldagailuak kableak saihesten ditu, eta are sinpleagoa eta funtzionalagoa egiten du bizikleta, mantenimendua minimora murrizteaz gainera.

Quipplan erreferentziazko marka bihurtu da kalitatezko bizikleta elektrikoen merkatuan. Bilakaera bat izan du, Q-10 lehen modelotik hasi, 20 hazbeteko bizikleta elektriko tolesgarria, egungo Q-20 gamara, potentzia eta autonomia handiagokoa, 20 eta 26 hazbeteko bi modelo nagusi dituena. Bizikleta hau ezinbestekoa bihurtu da erabiltzaile askorentzat hirian barrena ibiltzeko, haren fidagarritasunagatik eta erosotasunagatik.

Strida EVOren 18 hazbeteko aleaziozko gurpilei esker, abiadura handiagoa hartuko duzu, eta era askotako zoruetara egokituko zara, bizikleta tolesgarri arinenaren erosotasuna galdu gabe. Lehen mailako elementuek, hala nola aluminiozko parrila etzangarriak edo gelazko zelak, mugikortasunari eskainitako teknologia goreneko produktu baten aurrean zaudela konbentzituko zaituzte.

8,7Ah-ko ioi litiozko bateria bat du, eta Grupo SHIMANOren Nexus Inter8 transmisioa, Microshift DN85-8 gailu birakariarekin. Motorra Panasonic etxearena da.

STRIDA EVO 18

QUIPPLAN Q26 F08 CITY

Bicicleta plegable

Bicicleta eléctrica plegable

Esta bicicleta plegable incorpora el cambio Kickback de 3 velocidades desarrollado por la legendaria casa Sturmey archer. Este cambio interno incorporado en el pedalier evita los cables y respeta su simplicidad y funcionalidad, además de reducir su mantenimiento al mínimo.

Quipplan se ha consolidado en le mercado como una de las marcas de referencia en cuanto a bicicletas eléctricas de calidad. Evolucionó desde su primer modelo Q-10, bicicleta eléctrica plegable de 20 pulgadas, a la gama Q-20, con mayor potencia y autonomía, y 2 modelos principales de 20 y 26 pulgadas. Esta bicicleta se ha convertido en imprescindible para muchos usuarios que disfrutan de ella en sus desplazamientos urbanos, debido a su fiabilidad y confort.

Las ruedas de aleación de 18 pulgadas de esta Strida EVO te permitirán alcanzar mayores velocidades y una conducción más versátil sin perder la comodidad de la plegable más ágil. Sus acabados de primer nivel como portaequipajes abatible de aluminio, sillín de gel, te convencerán de que te encuentras ante la más alta tecnología en movimiento.

Cuenta con una bateria de ion litio de 8,7Ah y transmisión del Grupo SHIMANO Nexus Inter8, con puño giratorio Microshift DN85-8, y el motor es de la marca Panasonic.


BMW C Evolution Motozikleta elektrikoa

Productos y Servicios Produktuak eta Zerbitzuak

Nordkapp Motos

46 46

Motor Gorbea ISO 14001/EMAS 2015 Jasangarritasuna BMWren pentsatzeko eta lan egiteko moduaren ezaugarria da, eta liderra izan da zortzi urtez jarraian jasangarritasunaren Dow Jones indizean. Automobilgintza industriako enpresa jasangarriena da. EfficientDynamics markaren bidez, BMWren helburua da emisioak etengabe murriztu eta gidatzearen plazera handitzea. BMWk, EfficientDynamics teknologia berriak erabiltzeaz gainera, urrats bat harago egiten du: diseinutik fabrikazioraino, ibilgailuaren balio bizitzatik haren amaieraraino, xehetasun bakoitzak jasangarritasuna du helburu. La sostenibilidad caracteriza la forma de pensar y trabajar de BMW. Por este motivo, ha liderado el índice de sostenibilidad del Dow Jones durante ocho años consecutivos y es la empresa más sostenible de la industria automovilística. A través de EfficientDynamics, BMW se ha marcado el objetivo de reducir las emisiones continuamente y aumentar el placer de la conducción. BMW utiliza multitud de las innovadoras tecnologías de BMW EfficientDynamics , pero va un paso más allá: desde el diseño hasta la fabricación, desde la vida útil del vehículo hasta su retirada, cada detalle está orientado hacia la sostenibilidad.

ER-37C-VF konpresoreak % 50 energia gutxiago kontsumitzen du. ENERGY

MATERIAL

El compresos ER-37C-VF, llega a consumir 50 % menos de energía con respecto. 2006tik 2015era, % 45.1 murriztu dira ekoitzitako ibilgailu bakoitzeko sortutako hondakinak: 4.00 kg/ibilgailu, gaur egun. Desde el año 2006 hasta 2015 se ha reducido en un 45.1% los residuos generados por vehículo producido, siendo hoy en día 4.00 kg/vehículo. 2006tik 2015era, BMWk % 45.7 murriztu ditu eq CO2 emisioak bere ekoizpen prozesuetan.

EMISIONS

Desde el año 2006 hasta el 2015, BMW ha reducido en un 45.7% las emisiones eq CO2 en sus procesos de producción.

Galdakao, Bizkaia

Vitoria-Gasteiz, Araba

(+34) 944 36 38 71

(+34) 945 13 10 22

www.nordkapp-bmw.com

www.motorgorbea.net.bmw.es

nordkapp@nordkapp.net.bmw.es

motorgorbea@motorgorbea.net.bmw.es

Dinamikoa eta atletikoa, ez-kutsatzailea eta isila: BMW C Evolution motoa BMW Motorrad-en erantzuna da trafikoaren areagotzeari, kostu energetikoen gehikuntzari eta ingurumenaren inguruko kontzientziazioari. %100 elektrikoa, %100 gozatzeko gidatzean. 48 CV-eko potentzia maximoarekin eta 72 Nm-ko momentu teorikoarekin birabarkian, 600 Nm-ko momentua du atzeko gurpilean. Bateria gailu integratu baten bidez kargatzen da: etxeko entxufe batean edo karga estazio batean. Bateria guztiz deskargatuta dagoenean, hiru ordu behar dira gutxi gorabehera bateria kargatzeko (220 V, 16 A). Bateria kargaren %80-ra iristen da 2,15 ordutan.

BMW C Evolution Motocicleta Eléctrica

Dinámico y atlético, no contaminante y silencioso: el BMW C Evolution es la respuesta inteligente de BMW Motorrad al aumento del tráfico, el incremento en los costes energéticos y la concienciación sobre el medio ambiente. 100% eléctrico para un 100% de placer de conducir. Una potencia máxima de 48 CV y 72 Nm de par teórico en el "cigüeñal" suponen en la práctica 600 Nm de par en la rueda trasera. La batería se carga mediante un dispositivo integrado: tanto en un enchufe doméstico como en una estación de carga. El tiempo ideal de carga con la batería descargada del todo es de aproximadamente tres horas (220 V, 16 A). Se consigue un nivel del 80% después de tan solo 2,15 h.


BMW i3

BMW Cruise E-bike

Auto elektrikoa

Bizikleta elektrikoa

BMW i3 autoa 4,4 metroko eta 5 ateko hiriko ibilgailu bat da (atzeko ateak aurrekoen aurkako noranzkoan irekitzen dira). BMWren lehen auto elektrikoa da. Ikuspegi teknikotik, ibilgailu iraultzailea da: karbonozko txasisarekin, 170 CV-eko mekanika elektrikoarekin eta 160 km-ko autonomiarekin –8 orduan birkargatzen da entxufe konbentzional batean–, balaztaren pedala ukitu gabe ibil daiteke hirian, hainbestekoa da motorraren erretentzioa. Gainera, BMW i3 REX modeloak Kimko gasolina motorra du, 300 km-ra handitzen duena autonomia. BMW i3 modeloa 30.000€-tik hasita eskura daiteke; BMW i3 REXa, 34.490€-tik hasita.

Prestazio handiko BOSCH motor elektriko batez hornitua eta 400 Wh-ko bateriarekin, bizikleta honek 100 km-ko autonomia du.

BMW i3

BMW Cruise E-bike

Auto eléctrico

Bicicleta eléctrica

El BMW i3 es un urbano de 4,4 metros y 5 puertas (las traseras se abren en sentido opuesto a la marcha). Es el primer BMW eléctrico. Técnicamente, es un coche revolucionario: equipa chasis de carbono y su mecánica eléctrica de 170 CV con 160 km de autonomía -se recarga en 8 horas en un enchufe convencional- retiene tanto que no es necesario utilizar el pedal de freno en ciudad. El BMW i3 REX, además, equipa un motor gasolina Kimko que incrementa la autonomía hasta los 300 km. El BMW i3 cuesta desde 30.000€ y el BMW i3 REX desde 34.490€.

Equipada con un motor eléctrico de altas prestaciones de BOSCH y una batería de 400 Wh cuya autonomía es de hasta 100 kilómetros.

Koadroa ‘zezen lepo’ formakoa da eta motozikleta baten itxura ematen dio horrek. Gidatzeko modua aukeratu daiteke, Intuvia kontrol sistema baten bidez: txirrindulariak nahi duen laguntza ehunekoa hautatzen du, % 0tik % 225era. Bere balioa 2.950 €-takoa da.

El cuadro tiene un diseño en forma de ‘cuello de toro’, inspirado directamente de las motocicletas. Se puede seleccionar el modo de conducción deseado mediante un sistema de control Intuvia que puede seleccionar el grado de asistencia que el ciclista desee entre un porcentaje del 0% al 225%. Su precio es de 2.950 €.


Brinco R Potentzia handiko bizikleta elektrikoa

Productos y Servicios Produktuak eta Zerbitzuak

Bultaco Brinco R ibilgailu bakar batean motorraren eta bizikletaren prestazioak uztartzen dituen kontzeptu berri bat da, % 100 elektrikoa.

48 48

Garcia Motos Motorren munduan 50 urtetik gorako esperientzia eta familia tradizioa duen Garcia Motos enpresak Euskadin motor elektrikoak sartzearen aldeko apustua egin du. Zehazki esanda, Bultaco markako bizikleta bat ekarri du, bere potentzia handiari esker motor baten prestazioak eman ditzakeena: aukera paregabea hirian mugitzeko. Con más de 50 años de experiencia y una tradición familiar en el mundo de las motos, Garcia Motos hace una apuesta por introducir las motos eléctricas en Euskadi. En concreto con la marca Bultaco, una bicicleta de alta potencia que puede dar las prestaciones de una moto, ofreciendo una solución a la mobilidad sostenible en la ciudad.

Motor elektrikoak 75 km-ko autonomia du 2,5 kW-ekin (3,4 CV), eta 60 Nm-ko gehieneko potentzia. ENERGY

El motor eléctrico ofrece 75 km de autonomía con 2,5 kW (3,4 CV), 60 Nm de potencia máxima. Litiozko bateria 1,3 kWh-koa da eta 3 ordutan kargatzen da.

MATERIAL

La batería de litio es de 1,3 kWh, y su carga se realiza en 3 horas. CO2 isurketak saihesten ditu erabiltzen ari garen bitartean, bai natur inguruneetan, bai hirian.

EMISIONS

Evita las emisiones CO2 durante su uso, ya sea en entornos naturales o ciudad.

Bilbo, Bizkaia (+34) 944 44 16 16 www.garciamotos.com ventas@garciamotos.com

Pedalei eragiteko lagundu gabeko sistema independente bat du, eta eskuko azeleragailuaren bidez eragiten den bultzada elektrikoa; hala, Brinco R modeloak 60 Nm-ko gehieneko momentua eta 2 kW-era arteko motor potentzia du, erabiltzaileak hautatzen duen moduaren arabera. ECO Sistema aktibatuta 100 km-ra arteko autonomia lor dezake. eta ioi-litiozko zelulazko bateriak (Power Cell kudeaketa sistema integratuarekin) 3,5 ordu bakarrik behar ditu erabat kargatzeko.

Brinco R Bicicleta eléctrica de alta potencia

La Bultaco Brinco R es un nuevo concepto que combina prestaciones de moto y de bicicleta al mismo tiempo, siendo 100% eléctrica. Dispone de un sistema independiente de pedaleo no asistido y un empuje eléctrico accionado mediante “puño de gas”, dándole a la Brinco R un par máximo de 60 Nm y una potencia de motor de hasta 2 kW, dependiendo del modo que seleccione el usuario. Activando el sistema ECO se obtiene una autonomía de hasta 100 km y realiza una carga completa de la batería de células de Ion-Litio (con sistema de gestión integrado Power Cell) en apenas 3,5 horas.


Brinco S

Brinco RE

Potentzia handiko hiriko bizikleta elektrikoa

Bizikleta elektriko mistoa (hirikoa/mendikoa)

Hiritar peto-petoentzat pentsatuta, Brinco S modeloak errepiderako pneumatikoak daramatza, eta modelo guztietan konfort maila handiena duena da, eserlekuaren altueraren murrizketari, Touring eskulekuari, serieko konfort eserlekuari eta hiri bateko eguneroko bizitzaren zurrunbiloari egokituriko esekidura sortari esker.

Lur mota guztietara egokitzeko diseinatua, bi bertsiotan eskura daiteke: abiadura muga 25 edo 45 km/h.

Bertsioak, gainera, serieko homologazio kita eta matrikulazioa dakartza; biak ala biak ezinbestekoak bide publikoan erabiltzeko.

100 km-ra arteko autonomia du, eta 2 kw-eko gehieneko potentzia; hau da, 60 km/h-ko gehieneko abiadura. Kargatzeko denbora 3 ordukoa da. Hainbat ingurunetara egokitzeko 3 gidatzeko mapa ditu: Eco/Tour/Sport eta aldagailua 9 abiadurakoa da, Overdrive sistemarekin.

Potentzia gaitasuna 1,5 kW-era murriztuta, modelo honek karga bakoitzeko 70 km-ko autonomia izateko gaitasuna du.

Brinco S

Brinco RE

Bicicleta eléctrica urbana de alta potencia

Bicicleta eléctrica mixta (urbana/monte)

Pensada para los más urbanita. La Brinco S lleva neumáticos de carretera, y es la versión con el nivel de confort más alto de la gama, gracias a la altura rebajada del asiento, su manillar Touring, sillín confort de serie, y conjunto de suspensiones adaptado a la vorágine del día a día en una gran ciudad.

Diseñada para adaptarse a todo tipo de terrenos, y disponible en dos versiones (límite de velocidad de 25 o 45 km/h).

La versión incluye además de serie, su correspondiente kit de homologación y matriculación, indispensable para su uso en vía pública. Reduciendo la capacidad de potencia a 1.5 kW, este modelo es capaz de tener una autonomía de 70 km por cada carga.

Tiene una autonomía de hasta 100 km, una potencia máxima 2 kw lo que equivale a una velocidad máxima 60 km/h. El tiempo de recarga es de 3 horas. Para adecuarse a diferentes entorno tiene 3 mapas de conducción Eco/Tour/Sport y el cambio es de 9 velocidades, con sistema Overdrive.


PROTOTIPATUA GELA LEHORREAN

Productos y Servicios Produktuak eta Zerbitzuak

Bateriak eta superkondentsadoreak

50 50

CIC energiGUNE CIC energiGUNE energiaren biltegiratzean lan egiten duen ikergune bat da, Eusko Jaurlaritzako Ekonomia Garapena eta Azpiegiturak Sailaren mende diharduena, eta bi ikerketa arlo nagusi ditu: biltegiratze elektrikoa (bateriak eta superkondentsadoreak) eta biltegiratze termikoa. Oinarrizko ikerketa orientatua egiten du, 14 nazionalitatetako 80 lagunek osatutako talde batekin, eta haren jarduera RIS3 & Energibasque 2.0 espezializazio estrategia adimendunaren barnean kokatzen da. CIC energiGUNE. Centro de investigación cooperativa en almacenamiento de energía dependiente del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco que cuenta con dos áreas de investigación: almacenamiento eléctrico (baterías y supercondensadores) y almacenamiento térmico. Desarrolla una labor de investigación básica orientada con un equipo de más de 80 personas de 14 nacionalidades diferentes. Su actividad se enmarca dentro de la estrategia de especialización inteligente RIS3 & Energibasque 2.0. Sortzen dituen baterien efizientzia energetikoa bateria komertzialena baino % 90 handiagoa da. ENERGY

MATERIAL

EMISIONS

Desarrollo de baterías con una eficiencia energética superior en un 90% de las actuales baterias comerciales. Material berrien garapenak % 60 hobetzen du energia elektriko metaketa. Desarrollo de nuevos materiales que mejoren un 60% la acumulación de energía eléctrica. Urtebetean aurreztutako energiak % 20 txikitzen ditu CO2 emisioak. La energía ahorrada en un año disminuye en un 20% las emisiones CO2 .

Vitoria-Gasteiz, Araba (+34) 945 297 108 www.cicenergigune.com info@cicenergigune.com

Azpiegitura honek hainbat teknologiaren berrikuntza kontzeptuala errazten du, prozesu erdiautomatizatu batean erabilitako prototipatu eta testatzearen bidez, industrian erabiltzen denetik oso hurbil dagoena. Horrela, areagotu egiten da bateria/superkondentsadore eskala, eta horrek asko hurbiltzen du emaitza errealitatera. Lerro honek eskaintzen dituen zerbitzuak honako hauek dira: - Bateria eta superkondentsadoreen prototipatua kontzeptu probaren behin betiko sistemarako. - Eskura dauden diseinu estandarrak: 2016 edo 2032 botoi pilak, eta 41 x 60 mm-ko edo 80 x 80 mm-ko poltsa pilak. - Bezeroaren diseinuak mihiztatzeko aukera. - Material komertzialekin, bezeroaren materialekin edo CIC energiGUNEk garatutako materialekin lan egiteko aukera.

PROTOTIPADO EN SALA SECA Baterías y supercondensadores Esta infraestructura facilita la innovación conceptual de diferentes tecnologías mediante el prototipado y testeo empleando un proceso semiautomatizado que es muy cercano al empleado industrialmente. De esta manera, la escala de batería/supercondensador se incrementa y esto hace que el resultado sea muy cercano a la realidad. Los servicios que ofrece la línea son: - Prototipado de baterías y supercondensadores para el sistema definitivo de prueba de concepto. - Diseños estándar disponibles: pilas botón 2016 o 2032 y pilas bolsa de 41 x 60 mm u 80 x 80 mm. - Posibilidad de ensamblaje de diseños propios del cliente. - Posibilidad de trabajar con materiales comerciales, aquellos aportados por el cliente o los desarrollados por CIC energiGUNE.


POST-MORTEM ANALISIA

SAIAKUNTZA-TERMIKO PLATAFORMA

Bateriak eta superkondentsadoreak

Biltegiratze termikoa

Post-mortem analisiaren bidez, baterien eta superkondentsadoreen osagaien proba eta karakterizazio prozesu bat egiten da –aurre eta post zikloak–, helburutzat duena ikuspegi bakar bat ematea korrelazio bat ezartzeko baterien/superkondentsadoreen diseinu - erabilera baldintza - degradazio artean.

CIC energiGUNE zentroak saiakuntza eta test termikoak egiteko plataforma bat du, bi proba begizta dituena:

Horri esker, bateriak eta superkondentsadoreak egiten dituzten enpresek hobetu egiten dituzte gelaxkak fabrikatzeko prozesuak; konpainia erabiltzaileek, aldiz, teknologia onena aukeratzen dute beren sistemetan ezartzeko, eta integrazio prozesua egokitzen dute, soluzioak emanez bateriak kudeatzeko sistema eraginkorrago batentzat (Battery Management System- BMS). Gainera, post-mortem analisiak aukera ematen du bateria/superkondentsadoreen zahartzeak eta/edo erabilera baldintzek eragiten duten osasun egoeraren (SOH) eta karga egoeraren (SOC) jarraipena hobetzeko.

bero-eroale gisa funtzionatzen dute 400ºC-ko gehieneko tenperaturan. - Syltherm T 400ºC. - Delco Term T 310ºC. - Ohe trinkotua eta beste batzuk. du.

- Gehieneko tenperatura: 800 ºC. - Ohe jariakorreko sistema. - Ohe trinkotua eta beste batzuk.

ANÁLISIS POST-MORTEM

PLATAFORMA DE ENSAYOS TÉRMICOS

Baterías y supercondensadores

Almacenamiento térmico

El análisis Post-mortem es un proceso de prueba y caracteri- zación de baterías y componentes de supercondensadores, pre y post ciclo, cuyo objetivo es proporcionar una visión única para establecer una correlación entre diseño – condiciones de uso – degradación de baterías/supercondensadores.

CIC energiGUNE cuenta con una plataforma de ensayos y testeo térmicos que consta de dos lazos de prueba:

Esto permitirá a las empresas productoras de baterías y supercondensadores mejorar los procesos de fabricación de celdas y a las compañías usuarias tanto seleccionar la mejor tecnología para ser implementada en sus sistemas, como adaptar el proceso de integración proporcionando soluciones para un sistema de gestión de baterías (Battery Management System- BMS-) más eficiente. Además, el análisis post-mortem permite mejorar el seguimiento del estado de salud (SOH) y estado de carga (SOC) de las baterías/supercondensadores provocados por el envejecimiento y/o condiciones de uso.

• Lazo de aceite: instalación que puede funcionar con distintos fluidos térmicos como fluido caloportador a temperatura máxima 400ºC - Syltherm T 400ºC. - Delco Term T 310ºC. - Lecho compactado y otros. • Lazo de aire: donde el aire funciona como fluido caloportador. - Temperatura máxima 800 ºC. - Sistema de lecho fluido. - Lecho compactado y otros.


EKOPASIVE

Productos y Servicios Produktuak eta Zerbitzuak

“Passive House” estandarren araberako eraikuntzak

52 52

Ekoetxe Passiv House erakundearen ziurtagiriarekin Ekoetxe diseinuko etxebizitzen ekoeraikuntzaren arloan lan egiten duen ingeniaritza enpresa erabat berritzailea da. Enpresak diseinuzko etxe ekoeraginkorrak planifikatzeko eta eraikitzeko irtenbide malgu eta egokigarriak eskaintzen ditu, eta bere zerbitzuen balio erantsia 5 ezaugarritan labur daiteke: produktibitatea, kalitatea, kostu txikiagoak, segurtasuna eta eraikitzeko epeen murrizketa. Alderdi teknologikoari erreparatuta, Ekoetxek Tecnalia eta Vaillant enpresekin lankidetzan jarduten du I+G prozesuetan eta, horregatik, etxe ekologikoak eraikitzeko teknologia berritzaileak eskain diezazkieke bezeroei. Ekoetxe es una ingeniería innovadora que desarrolla su actividad en el ámbito de la ecoconstrucción de casas de diseño. La compañía se dedica a ofrecer soluciones flexibles y adaptables en la planificación y construcción de casas de diseño ecoeficientes. El valor añadido de su servicios se sintetiza en 5 características: Productividad, Calidad, Menores costes, Seguridad y Reducción de plazos de construcción. A nivel tecnológico, Ekoetxe está asociado con la empresas Tecnalia y Vaillant en sus procesos de I+D, lo que le permite ofrecer a sus clientes una tecnología innovadora en la construcción de casas ecológicas.

A motako energia ziurtagiria duten eraikinak. Energia aurrezkia % 85 ingurukoa da urtean. ENERGY

MATERIAL

EMISIONS

Edificios con certificación energética Clase A, con un ahorro anual de energía entorno al 85%. Diseinu sinplea, gure aurreko serieak baino % 50 pieza gutxiago. Diseño simple 50% menos piezas que nuestra serie anterior. Urtean aurreztutako energiak 5.800 kgeq CO2 isurketa saihesten ditu. La energía ahorrada en un año evita cerca de 5.800 kgeq CO2 de emisiones.

Mungia, Bizkaia (+34) 946 27 02 99 www.ekoetxe.com comercialaraba@ekoetxe.com

Etxe pasiboak sei printzipiotan oinarritzen dira: 1- Inguratzailearen diseinua, leihoen irekitzeko modua, orientazioa eta eraikinaren forma, eraikinak eguzkiarekin eta haizearekin duen harremana optimizatzeko pentsatuta daude. 2- Isolamendu termiko handiagoa, proiektu bakoitzaren balantze termiko globalean oinarrituta. 3- Prestazio handiko leihoak, beirak eta ateak, bero galera mugatzeko. 4- Zubi termikorik ez; hala, ez da eteten isolamendu geruza. 5- Aireztapen mekanikoa, bero errekuperazioarekin. 6- Airearekiko estankotasuna. Inguratzailea ahalik eta estankoena da, aireztapen mekanikoaren sistemaren eraginkortasun handia lortzeko. Beroketa sistema aktibo osagarriekin egiten da.

EKOPASIVE Construcciones con los estándares “passive house” Las casas pasivas se fundamentan en seis principios: 1- Diseño de la envolvente, la aperturas de ventanas, la orientación, y la forma del edificio para optimizar la relación del edificio con el sol y el viento. 2- Aumento del aislamiento térmico a partir de un balance térmico global de cada proyecto. 3- Ventanas, vidrios y puertas de altas prestaciones, limitando las pérdidas de calor. 4- Ausencia de puentes térmicos, sin interrumpir la capa de aislamiento. 5- Ventilación mecánica con recuperación de calor. 6- Estanqueidad al aire. La envolvente es lo más estanca posible logrando una eficiencia elevada del sistema de ventilación mecánica y el aporte de calefacción con sistemas activos complementarios.


BIM ERAIKUNTZA

ETXE ADIMENDUNAK

Eraikuntzarako informazioaren modelatzea

Etxe adimendunak eta etxe ekoeraginkorrak

Eraikinari buruzko datuak eraikinak hiru dimentsiotan modelatzeko software dinamikoa erabilita sortzeko eta kudeatzeko prozesua da; ondorioa eraikinaren informazio modeloa da, eta hark honako hauek biltzen ditu: eraikinaren geometria, harreman espazialak, informazio geografikoa, eta osagaien kantitateak eta propietateak. Abantailak honako hauek dira: - Proiektuarekin loturiko komunikazioa eta ulermena hobetzen ditu 3D-tan ikusteko aukera baitago, 2D-ko proiekzioak hiru dimentsioko modeloarekin lotuta. - Proiektuaren dokumentazio guztia automatikoki sortzen da: plantak, altxaerak, sekzioak, detaileak eta 3Dko ikuspegiak, baita neurketak, aurrekontuak, egiturak, instalazioak, plangintza, mantentzea eta abar ere. - Eraikinaren aurreraikuntza birtuala errazten du, eta interferentziak, talkak eta inkoherentziak antzematen ditu aldez aurretik, etorkizunean eraikuntzan erroreak egitea saihestuta.

Etxebizitza adimendunarekin ez duzu energia kontsumoaz arduratu beharko. Berak egingo du zugatik. Etxebizitza adimendunak berak kontrolatzen eta automatizatzen du etxe pasiboen energia kudeaketa, erosotasuna, komunikazioa eta segurtasuna emanda, energiaren erabilera eraginkortasunez kudeatzeaz gain ura, elektrizitatea eta erregaiak aurreztea erraztuta. Zure etxe pasiboan ezarritako sistema domotikoen bitartez argiztapena, klimatizazioa, etxeko ur beroa, ureztapena, etxetresna elektrikoak eta abar modu adimentsuan kudeatu ahalko dituzu, baliabide naturalak hobeto aprobetxatuta, kostu txikieneko ordu tarifak erabilita eta, hala, energia faktura murriztuta eta erosotasunean eta segurtasunean irabazita.

CONSTRUCCIÓN BIM

HOGARES INTELIGENTES

Modelado de información para la edificación

Hogares inteligentes y casas ecoeficientes

Es el proceso de generación y gestión de datos del edificio utilizando software dinámico de modelado de edificios en tres dimensiones y genera el modelo de información del edificio, que abarca la geometría del edificio, las relaciones espaciales, la información geográfica, así como las cantidades y las propiedades de sus componentes. Como ventajas se pueden enumerar: - Mejora la comunicación y comprensión del proyecto a través de su visualización en 3D interconectando las proyecciones 2D con el modelo tridimensional. - La generación automática de toda la documentación del proyecto, pasando desde plantas, alzados, secciones, detalles y vistas 3D hasta mediciones, presupuestos, estructuras, instalaciones, planificación, mantenimiento, etc. - Facilita la preconstrucción virtual del edificio anticipando la detección de interferencias, colisiones e incoherencias, evitando futuros errores en la construccón.

Con el hogar inteligente no tendrás que preocuparte por el consumo energético. Él lo hace por ti. El mismo hogar inteligente controla y automatiza la gestión energetica de las casas pasivas, aportando confort, comunicación y seguridad, además de gestionar eficientemente el uso de la energía, favoreciendo el ahorro de agua, electricidad y combustibles. Mediante la incorporación de sistemas domóticos en su casa pasiva, podrá gestionar inteligentemente la iluminación, climatización, agua caliente sanitaria, el riego, los electrodomésticos, etc., aprovechando mejor los recursos naturales, utilizando las tarifas horarias de menor coste y de esta manera reducir su factura energética mientras gana en confort y seguridad.

Kudeaketa adimendunaren emaitza diru aurrezkia da energia kontsumoari dagokionez, baita etxebizitzaren ingurumen inpaktuaren murrizketa ere.

La gestión inteligente tiene como resultado el ahorro económico en el consumo energético y la reducción del impacto ambiental del hogar.


ÉVOLO Z1

Productos y Servicios Produktuak eta Zerbitzuak

Hiri garraio eta logistikarako ibilgailua

Evolo Itun Berdea, Vitoria-Gasteiz Evolo oinarri teknologikoko enpresa bat da, hiri mugikortasun jasangarriko soluzioak ezartzen eta merkaturatzen dituena. Halaber, aholkularitza ematen die enpresa eta erakunde pribatu nahiz publikoei, hiri mugikortasun jasangarriari lotutako proiektuen ezarpen estrategikorako. Fabrikazio eta garapenean izandako azken aurrerapen teknologikoak erabiltzen ditu, baita soluzioetan erabiltzeko IKTen kudeaketa eta optimizazio aplikazioak ere. Evoloren unitateak azken miliaren hiri garraio eta logistikaren arloari erantzuteko prestatuta daude, eta gainera soluzio pertsonalizatuak eskaintzen dituzte, industria ingurunetarako eta hondakinak biltzeko. Evolo es una empresa de base tecnológica dedicada al desarrollo, comercialización e implantación de soluciones de movilidad urbana sostenible. Asesora tanto a empresas como a instituciones públicas y privadas en la implantación estratégica en proyectos de movilidad urbana sostenible. Incorpora los últimos avances tecnológicos a nivel de fabricación y desarrollo, así como aplicaciones de gestión y optimización TIC’s en el uso de las soluciones.Las unidades Evolo están preparadas para dar respuesta al mundo del transporte y logística urbana de última milla, además ofrece soluciones personalizadas para entornos industriales y para la recogida de residuos.

Z2k (3,5 kW/100 km) 3 aldiz energia gutxiago kontsumitzen du, banaketa furgoneta batek baino (10,9 kW/100 km). ENERGY

Z2 consume 3 veces menos energía (3,5 kW/100 km) que una furgoneta de reparto (10,9 kW/100 km). Z2 batek zamarik gabe (150 kg) 10 aldiz gutxiago pisatzen du furgoneta batek baino (1.500 kg).

MATERIAL

EMISIONS

Z2 sin carga (150 kg) pesa 10 veces menos que una furgoneta (1.500 kg). Ez du CO2 gasik igortzen. No emite gases CO2 .

Vitoria-Gasteiz, Araba (+34) 945 000 628

54 54

Garraio eraginkorra, arina eta zure beharretara egokitua. Haren zama gaitasun handiari (250 kilo), haren kontsumo txikiari (0,2 euro 100 km-tan) eta edozein bizikleta bidetan ibiltzeko (oinezkoen gunean, hiri errepideak…) haren gaitasunari esker, ezinbesteko tresna bat da hiri trafikoari lotutako arazoak konpontzeko, hala nola zirkulazio ordutegi zorrotzak, zigorrak eta apartzeko zailtasunak. Gainera, euskarri paregabea da hiri publizitatea jartzeko. Milia bat inguruko (1,6 kilometro) irismen erradiala edukitzeko diseinatu da.

www.evolo.es evolo@evolo.es

ÉVOLO Z1 Vehículo para el transporte y logística urbana

Transporte eficiente, ágil y ajustado a tus necesidades. Su alta capacidad de carga (250 kilos), su reducido consumo (0,2 euros a los 100 km), y su capacidad para circular indistintamente por todo tipo de vías ciclables (zonas peatonales, carreteras urbanas…) lo convierten en una herramienta imprescindible para solucionar los problemas inherentes al tráfico urbano, como son los estrictos horarios de circulación, sanciones y dificultades de estacionamiento. Además es un soporte perfecto para la publicidad urbana. Ha sido diseñado para tener un alcance radial aproximadamente de una milla, 1,6 kilómetros.


ÉVOLO Z2

ÉVOLO RS1

Zama triziklo elektrikoa

Pertsonak garraiatzeko sortutakoa

Evolo Z2 unitateak zama triziklo elektrikoen azken belaunaldia dira, Europa mailan, eta osagai onenak jarri zaizkio, zuhurkeriatan batere ibili gabe. Erreferente bat izanik triziklo ororentzat, egun osoan (24 ordu) erabil daiteke era intentso batean, eta autonomia handiagoa du.

Beste ikuspegi bat ekarri du pertsonen garraioaren mundura, bizi-taxiari, turismoari eta komunikazio iraunkorrari lotuta.

Kalitate goreneko osagaiak eramaten ditu: kaxoi aldagarriak; merkatuko aldagailurik onena, 14 abiadurakoa (Rohloff); motozikletako disko balaztak; errendimendu handiko motorra; txasis propioa eta gaindimentsionatua, errendimendu optimo baterako; pedalkadekin konbinatutako azeleragailu sistema; 5 mailako asistentzia kontrola; argi kontrola; smarphonerako euskarria eta USB bidezko karga; etab.

Bidaiariak hiriko interesgunetara eraman ditzake, edo haien lantokietara, etxeetara, etab. Gainera, ibilgailu ezin hobea da hainbat gunetara joateko, hala nola parkeak, aisialdi guneak, jolas guneak, landetxeak, eraztun berdeak, hotelak, etab. Edukiera: 2 bidaiari + gidaria

ÉVOLO Z2

ÉVOLO RS1

Triciclo asistido de carga

Ideado para el transporte de personas

Las unidades Evolo Z2 son la última generación de triciclos de carga asistidos a nivel Europeo, con los mejores componentes, sin escatimar en nada. Referente para todo triciclo permitiendo un uso intenso de 24h/día y mayor autonomía.

Capaz de ofrecer una perspectiva diferente al mundo del transporte de personas, aplicado al bici-taxi, turismo, difusión de comunicación sostenible.

Equipado con los componentes de la más alta calidad: el mejor cambio del mercado con 14 velocidades (Rohloff ), frenos de disco de motocicleta, motor de alto rendimiento, chasis propio y sobredimensionado para un rendimiento óptimo, sistema de acelerador combinado con pedaleo, control de asistencia de 5 niveles, control de luces, soporte Smartphone y carga por USB, etc.

Acercando a los pasajeros a las diferentes zonas de interés urbano, o bien a sus lugares de trabajo, vivienda, etc. Además, puede ser utilizada como herramienta ideal en parques, zonas de esparcimiento, zonas recreativas, casas rurales, anillos verdes, hoteles, etc. Capacidad: 2 pasajeros + conductor


NATUR-2428N 23,7 kW-ko kondentsazio galdara

Productos y Servicios Produktuak eta Zerbitzuak

Natur galdarek eko-diseinuko gidalerroei jarraitzen diete, eta eragin positiboa dute hiru arlotan:

56 56

Edesa Industrial S.L. ISO 9001:2015 Urteetan zehar, Fagorrek eutsi egiten dio etengabe aldatzen ari den gizarte batean garapen iraunkorrari laguntzeari eta haren alde lan egiteari. Horretarako, enpresa jarrera etikoa eta errespetuzkoa du eta ekonomiaren, ingurumenaren eta gizartearen arloko balioa sortzea du xede epe laburrean eta luzean, oraingo eta etorkizuneko belaunaldien ongizateari eta aurrerapenari ekarpena eginez. Kudeaketa filosofiaren oinarritzat ditu langile guztiei orientazio komun bat eskaintzen dieten jokabide balio edo eredu batzuk, hala nola: konpromisoa, parte hartzea, elkarren arteko lankidetza, berrikuntza, gizarte erantzukizuna eta bezeroarentzako orientazioa. A lo largo de los años, Fagor se reafirma en su convencimiento de trabajar y contribuir al desarrollo sostenible en una sociedad en continua evolución. Para ello, apuesta por un comportamiento empresarial ético y respetuoso que busca crear valor económico, medioambiental y social a corto y largo plazo, contribuyendo al bienestar y al progreso de las generaciones presentes y futuras. Su filosofía de gestión se basa en unos valores o pautas de comportamiento, que proporcionan una orientación común a todos los trabajadores, como son: Compromiso, Participación, Intercooperación, Innovación, Responsabilidad Social y Orientación al cliente.

Garbigailuak merkatuko kontsumo elektrikoaren maila baxuena du: 176 Kwh/urte (A+++). ENERGY

La lavadora tiene los más bajos niveles de consumo eléctrico del mercado: 176 Kwh/año (A+++). 6H-876ATCX labearen ateak lau kristal geruza ditu; horri esker bero galera % 60 murrizten da.

MATERIAL

La puerta del horno 6H-876ATCX incluye 4 capas de cristales, reduciendo la pérdida de calor en un 60%. Natur galdarek 4**** dituzte 92/42/EEE Zuzentarauaren arabera, energia errendimenduaren arloko bereizketa gorena.

EMISIONS

Las calderas Natur obtienen 4**** según la directiva 92/42/CEE, la máxima distinción de rendimiento energético.

Arrasate, Gipuzkoa (+34) 943 71 25 26 www.fagorcnagroup.com comunicacion@fagorcnagroup.com

1) Gas kutsatzaileen isurien murrizketa: gas kutsatzaileen isuriak % 70 arte murrizten dituzte. 2) Aurrezkia energia kontsumoan: ohiko galdara batean tximiniatik ateratzen den energiaren zati bat aprobetxatzen denez, errendimendu handiagoa lortzen da, eta energia kontsumo txikiagoa. Horregatik, gasaren fakturako kontsumoan % 30 arte aurreztu daiteke. 3) Bateragarritasuna eguzki energiarekin: Fagorren Natur galdarak irtenbidea dira eguzki instalazioetarako ekipamendu osagarri gisa etxeko ur beroko prestazio handiak behar direnean, esaterako, familia bakarreko etxebizitzetan, edo erosotasun estra bat behar denean.

NATUR-2428N Caldera de condensación de 23,7 kW Las calderas Natur se ajustan a las guías de eco-diseño impactando positivamente en tres áreas: 1) Reducción de la emisión de gases contaminantes: eliminan hasta un 70% de la emisión de gases contaminantes. 2) Ahorro en el consumo energético: al aprovechar parte de la energía que en una caldera convencional se evacúa por la chimenea, se consigue un mayor rendimiento y un menor consumo energético, hasta un 30% de ahorro en el consumo de la factura del gas. 3) Compatibilidad Energía Solar: las calderas Natur de Fagor se convierten en la solución como equipo complementario para instalaciones solares cuando se precisan altas prestaciones de agua caliente sanitaria (ACS), como en viviendas unifamiliares, o cuando se requiere un extra de confort.


6H-876ATCX LABEA

F-8212X GARBIGAILUA

Combisteam labea

8 kg-ko garbigailua, 1.200 bira minutuko

Labea da etxebizitza batean kontsumo elektriko handiena duen etxetresna elektrikoetako bat. Labe pirolitikoen gama hau erreketa emaitza egokiak lortzeko diseinatu da kontsumo elektrikoa une oro kontrolatuz. Labearen barrunbearen diseinuari eta erabilitako isolamendu materialei esker, estankotasun maila gorena lortzen da, eta horrek beroa galtzea eragozten du. Horregatik eta beroketa potentzia zuzen kudeatzeagatik, A energia kalifikazioa lortu du (kategorietan handiena).

Garbigailu honek dituen teknologiek etxeko kontsumoak murrizten dituzte; hain zuzen, kontzeptu honen pean: AhorroLogic. Batetik, jantzien kargaren neurketan duen zehaztasunari eta garbiketa eta urberritze prozesuetan uraren sarreraren kontrolari esker, kontsumoak % 45 arte murrizten dira urari nahiz elektrizitateari dagokionez. Bestalde, programa ugari dituenez, garbiketa denbora jantzien mota eta egoerara egokitzeko aukera ematen du, eta, beraz, energia aurrezten da. Ondorioz, garbigailuen gama honek batez besteko kontsumoak 217kWh/urte* azpitik jartzen ditu; hortaz, 0A+++ -% 10 energia klasekoa da (gehienezko eskalatik gora). *EN60456 arauaren araberako balioak

HORNO 6H-876ATCX

LAVADORA F-8212X

Horno Combisteam

Lavadora 8 kg, 1200 R.P.M.

El horno es uno de los electrodomésticos con mayor consumo eléctrico en una vivienda. Esta gama de hornos pirolíticos ha sido diseñada para obtener unos resultados de cocción óptimos controlando el consumo eléctrico en todo momento. Gracias al diseño de la cavidad del horno y a los materiales de aislamiento empleados, se consigue un nivel máximo de estanqueidad que evita la pérdida de calor. Este hecho junto con la correcta gestión de la potencia de calentamiento permite obtener una calificación energética A (máxima de sus categoría).

Esta lavadora integra un set de tecnologías que reducen los consumos en el hogar englobadas bajo el concepto de AhorroLogic. Por una parte, la precisión en la medición de la carga de ropa y el control en la entrada de agua durante los procesos de lavado y aclarado, hacen que los consumos se reduzcan hasta un 45% tanto en agua como en electricidad. Por otro lado, el abanico de programas permite ajustar el tiempo de lavado al tipo y estado de las prendas, con el consiguiente ahorro energético. Como resultado, la gama de lavadoras sitúa los consumos medios por debajo de 217kWh/año* resutando en una clase energética A+++ -10% (por encima de la escala máxima). *valores según norma EN60456


Energía 100% Renovable Energia elektriko garbia hornitzea

Productos y Servicios Produktuak eta Zerbitzuak

% 100 berriztagarria den jatorri bermedun elektrizitatea erosteko kudeaketak egiten ditu bazkideentzat, elektrizitate merkatu iberiarraren bitartez (pool) eta aldebiko akordioak eginez energia berriztagarrien ekoizleekin edo ekoizpen propioarekin. Kalitatezko zerbitzu gardena da, eta bazkideentzako eta bazkideengatik lan egiten du, tokiko kontsumo arduratsua sustatuz, egungo energia eredua eraldatzeko asmoz.

58 58

Goiener GOIENER irabazi asmorik gabeko energia kooperatiba hiritarra da. Energia eredua aldatzea bultzatzen du, % 100 berriztagarria den elektrizitatearen eskaera areagotuz, bazkideentzako % 100 berriztagarria den energia elektrikoa merkaturatzen baitu, jatorri ziurtagiriarekin. Gainera, energiaren erabilera arduratsua eta kontzientea sustatzen du. Bazkideei eskaintzen dien zerbitzuetako bat metering da. Hau da, sare elektrikoan kudeaketarako ekoitzitako edo kontsumitutako energiaren zenbatekoari buruzko informazioa kuantifikatzen eta helarazten da istantean. Zerbitzu horri esker, argi eta garbi kalkulatu daiteke beharrezkoa den potentzia. GOIENER es una cooperativa energética ciudadana sin ánimo de lucro. Promueve el cambio de modelo energético aumentando la demanda de la electricidad de origen 100% renovable al comercializar para las personas socias energía eléctrica 100% renovable, con certificado de origen. Además fomenta el uso responsable y consciente de la energía. Uno de los servicios que ofrece a las personas socias es el metering. Este término hace referencia de medida por el cual se cuantifica y trasmite instantáneamente la información de la cantidad de energía consumida o producida para su gestión en la red eléctrica. Con este servicio es posible estimar de manera clara la potencia necesaria.

% 100 berriztagarria den energia elektrikoa hornitzen du; EAEn % 6.8 da. ENERGY

MATERIAL

Suministra energía eléctrica 100% renovable, en comparación al 6.8% de la CAPV. Baliabide natural fosilak erretzea saihesten da, hala nola gasa eta petrolioa, elektrizitatea ekoizteko, jakina delako horiek mugatuak direla. Se evita la quema de recursos naturales fósiles como el gas y el petróleo para producción eléctrica, siendo conscientes del límite de los mismos. % 100 berriztagarria den energia kontsumitzera aldatzeak emisioak urteko eta pertsonako 300 kgeq CO2 murrizten ditu, estatuko batez bestekoari dagokionez.

EMISIONS

El cambio a consumo de energía 100% renovable reduce las emisiones en 300 kgeq CO2 anual por persona con respecto a la media nacional.

Ordizia, Gipuzkoa (+34) 943 088 444 www.goiener.com goiener@goiener.com

Gainera, Goienerrek gizartea kontzientziatzeko, prestatzeko eta sentsibilizatzeko lanak egiten ditu boluntarioen bidez.

Energía 100% Renovable Suministro de Energía Eléctrica Limpia Gestión de la compra de electricidad con garantía de origen 100% renovable para las personas socias a través del mercado ibérico de electricidad (pool) y mediante acuerdos bilaterales con productores de energías renovables o producción propia. Servicio de calidad, transparente y que trabaja para y por las personas socias, impulsando un consumo responsible y local que transforme el modelo energético actual. Además, Goiener realiza una labor de concienciación, formación y sensibilización a traves de su voluntariado a la sociedad en general.


Fakturen azterketa

Software zerbitzua

Etxe eta enpresen azterketa energetikoa

Beste merkaturatzaile batzuetarako softwarea alokatzea

Merkaturatzailea aldatzeko interesa duten pertsona fisiko eta juridiko guztiei fakturak aztertzen eta alderatzen dizkie. Prezioak alderatzen ditu, baita fakturako terminoak azaltzen, eta potentzia aldaketetan eta tarifa motetan aholkularitza eskaintzen ere. Eskaintzen Sailak egiten duen aholkularitza zerbitzu horrez gain, doako hainbat tailer eskaintzen dituzte etxeetako, elkarteetako edo enpresetako faktura elektrikoa ulertzen laguntzeko.

Goienerrek altak, kontratuak, fakturazioa eta abar kudeatzearen arloan dituen premia espezifikoak direla eta, software bat garatu du kooperatibak arlo horretan duen eguneroko lana errazteko. Software hori etengabe berrikusten eta eguneratzen da, eta une oro eboluzionatzen ari da. Horrez gainera, softwarea egokitzen du beste energia kooperatiba batzuek berau erabiltzeko alokairu pertsonalizatuko erregimenean. Hartara, ezagutza partekatzen du eta etorkizuneko energia sarean egin beharreko hobekuntzak antzematen ditu, modu demokratikoagoan.

Análisis de facturas

Servicio de Software

Análisis energético de hogares y empresas

Alquiler de software para otras comerzializadoras

Análisis y comparativa de facturas para todas aquellas personas físicas y jurídicas interesadas en el cambio de comercializadora. Comparación de precios, exposición de términos de factura, asesoramiento en cambio de potencias y tipos de tarifa.

Debido a las necesidades específicas de Goiener en materia de gestión de altas, contratos, facturación etc.. han desarrollado un software propio en constante revisión, actualización y evolución que permite dar solución al día a día de la cooperativa en este ámbito. Además de ello, adaptan el software para que otras cooperativas energéticas puedan hacer uso de él bajo un régimen de alquiler personalizado. De este modo compartenconocimiento y detectan mejoras a realizar en la futura red energética de carácter más democrático.

Además de este servicio de asesoramiento que se realiza desde el departamento de ofertas, imparten numerosos talleres gratuitos en los que se ayuda a entender la factura eléctrica de los hogares, asociaciones o empresas.


ARKITEKTURA Adibidea: Gasteizko udaletxea

Productos y Servicios Produktuak eta Zerbitzuak

IDOMek diziplinarteko ikuspegi batetik ekiten die arkitektura egitasmoei, proiektuaren bizi ziklo osoan zehar. Ingeniari elektrikoek, mekanikoek eta energetikoek, arkitektoek eta arkitekto teknikoek osatutako taldearen helburua da eraikin funtzionalak, erosoak, efizienteak eta ingurumen inpaktu txikikoak egitea. Hori guztia premisa batetik abiatuta: kalitatezko eraikinak egitea, aurreikusitako epean eta kostuaz.

60 60

Idom ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 Jasangarritasun korporatiboa enpresen eta antolakuntzen agendaren ezinbesteko atala da. Alor honetan eskaintzen ditugun zerbitzuen bidez, gure bezeroek aukera dute ingurumen arautegia ezagutu eta betetzeko; beren ingurumen inpaktuak, arriskuak eta erantzukizunak ezagutu, prebenitu eta murrizteko; ingurumen jardun maila handia lortzeko; eta beren prozesuen eta produktuen jasangarritasuna hobetzeko. Zerbitzu espezializatuen gama oso bat eskaintzen dugu klima aldaketaren arintze eta egokitze prozesuetan: berotegi efektuko gasen emisioen inbentarioak; emisioen konpentsazioa; ISO 50001 eta zaurgarritasun analisiak; karbonoaren finantzaketa tresnak; ingurumen aztarnaren kalkulua; Bizi Zikloaren analisia; energia garbien proiektuak; aurrezpen eta efizientzia energetikoa, etab. La sostenibilidad corporativa forma parte ineludible de la agenda de empresas y organizaciones. Nuestros servicios en este campo permiten a nuestros clientes conocer y cumplir la normativa ambiental; conocer, prevenir y reducir sus impactos, riesgos y responsabilidades ambientales; alcanzar un nivel elevado de desempeño ambiental y mejorar la sostenibilidad de sus procesos y productos. Ofrecemos una gama completa de servicios especializados en mitigación y adaptación al cambio climático: realización de inventarios de emisiones de Gases de Efecto Invernadero; compensación de emisiones; ISO 50001 y análisis de vulnerabilidad; instrumentos de financiación del carbono; cálculo de huella ambiental; análisis de Ciclo de Vida; proyectos de energías limpias, ahorro y eficiencia energética, etc.

ENERGY

MATERIAL

EMISIONS

Efizientzia energetiko handiko proiektuen diseinua. Eraikuntzan, 0 kWhep/m²·urte-ko kontsumo termikoa lor daiteke. Diseño de proyectos de alta eficiencia energética. En edificación pueden llegar a alcanzar el consumo térmico de 0 kWhep/m²·año. Material birziklagarriak eta birziklatuak erabiltzea, barne airearen kalitate egokia bermatzen dutenak, COV maila txikiekin. Uso de materiales reciclables y reciclados, y aquellos que garantizan la calidad de aire interior óptima con bajos COVs. Emisioen murrizketa eta klima aldaketa arintzeko planak egikaritzea. Reducción de las emisiones y ejecución de planes de mitigación de cambio climático.

Bilbao, Bizkaia (+34) 94 479 76 00 www.idom.com info@idom.com

Eraikinen diseinu energetikoki efiziente eta jasangarria IDOMen produktu arkitektonikoaren oinarrietako bat da, zero energiako (ZEB) eraikinak diseinatzeko erronkaz. Ondorioz, estrategia pasiboen diseinuan lan egiten du, eskaera energetikoa murrizteko, kontsumoa txikitzeari begira efizientzia altuko sistema aktiboak ezartzeko, eta energia berriztagarriei bultzada emateko.

ARQUITECTURA Ejemplo: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz IDOM afronta los proyectos de arquitectura desde un punto de vista inter-disciplinar a lo largo del ciclo de vida completo del proyecto. El equipo, formado por ingenieros eléctricos, mecánicos y energéticos, arquitectos y arquitectos técnicos, tiene como objetivo el desarrollo de edificios funcionales, confortables, eficientes y con un bajo impacto ambiental. Todo ello bajo las premisas de construir edificios de calidad, ejecutados en el plazo y en el coste previsto. El diseño energéticamente eficiente y sostenible de edificios es uno de los principales pilares del producto arquitectónico de IDOM, con el reto de diseñar edificios que puedan convertirse en edificios de energía cero (ZEB). Es por ello que se trabaja en el diseño de estrategias pasivas, para la reducción de la demanda energética; la implantación de sistemas activos de alta eficiencia energética para la reducción del consumo; y la incorporación de energías renovables.


INGURUMENA

HIRIA ETA LURRALDEA

Adibidea: Dorredun eguzki zentral termikoa (Dunes, USA)

Adibidea: DUIS garapen jasangarriak, Mexiko

IDOMek era guztietako ingurumen ingeniaritzako soluzioak diseinatzen ditu, hainbat arlotan: hondakinak, ura (edatekoa, industriala eta hondakin ura), industria hondakinen eraispena, lurzoru kutsatuak, airea eta zarata, azpiegitura berdeak, etab. IDOMen zerbitzuak proiektuaren bizi zikloaz arduratzen dira, aurreko azterlanak eta bideragarritasun azterketak, oinarrizko diseinua eta diseinu xehatua, baimenak lortzeko laguntza, eta eraikuntzaren gainbegirapena.

Etorkizuneko hiriak eta lurraldeak ikuspegi integral batetik pentsatu, eraiki, hazi eta garatu behar dira. IDOMek lurraldeak sortu eta eraldatzen laguntzen die gobernuei eta erakunde publiko eta pribatuei, bizigarriak, inkluienteak eta lehiakorrak izan daitezen, bideragarriak ekonomia eta finantza arloan, eta orekatuak ingurumen ikuspegitik.

Zehazki, Nevadako basamortuan eraikitako 110 MW-eko sorkuntza elektrikoko planta izan daiteke horren adibidea, teknologia aurreratuenaz hornitua: erdiko dorrea eta heliostatoen eremua, erdiko hargailuan urtutako gatzen zuzeneko berokuntzarekin.

Hori guztia gure lurraldearen efizientziaren eta lehiakortasunaren hobekuntzan oinarrituta, potentzial handieneko alderdiak eta aukerak identifikatuta, eta bikaintasunezko azpiegiturak garatuta –hala nola Ezagutzaren Hiriak, Unibertsitate Campusak, Batzarretarako eta Erakusketetarako Zentroak edo Hiri Berritzeko Guneak–, garapen sozioekonomikoa bultzatu eta herritarren bizi kalitatea areagotzeko.

MEDIO AMBIENTE

CIUDAD Y TERRITORIO

Ejemplo: Termosolar de torre central (Dunes, USA)

Ejemplo: Desarrollos sostenibles DUIS, México

IDOM diseña todo tipo de soluciones de ingeniería ambiental en el ámbito de los residuos, agua (potable, industrial y residual), demolición de ruinas industriales, suelos contaminados, aire y ruido, infraestructura verde, etc. Los servicios de Idom cubren el ciclo de vida del proyecto, desde los estudios previos y de viabilidad, el diseño básico y detallado, la asistencia para obtención de autorizaciones, hasta la supervisión de la construcción.

Las ciudades y territorios del futuro deben planearse, construirse, crecer y desarrollarse desde una perspectiva integral. IDOM ayuda a los gobiernos y entes públicos y privados a crear y transformar territorios para que sean habitables, incluyentes, competitivos, viables económica y financieramente y en equilibrio ambiental.

En concreto, uno e los tantos ejemplo puede ser la planta de generación eléctrica de 110 MW netos, situada en el desierto de Nevada. Ésta planta se basa en tecnología de torre central y campo solar de helióstatos, con calentamiento directo de sales fundidas en el receptor central.

Todo ello, apoyándose en la mejora de la eficiencia y competitividad de nuestro territorio, identificando las vocaciones y oportunidades con mayor potencial, y desarrollando infraestructuras de excelencia – como Ciudades del Conocimiento, Campus Universitarios, Centros de Congresos y Exposiciones o espacios de Regeneración Urbana- para favorecer el desarrollo socioeconómico y propiciar una mayor calidad de vida para los ciudadanos.


Sorgailu hidroelektrikoak Energia hidraulikoa

Productos y Servicios Produktuak eta Zerbitzuak

Indar enpresak ordezkaritzak ditu bost kontinenteetan, eta erreferentzia global bat da sorkuntza hidroelektrikoaren sektorean. Enpresak 75 urtetik gorako esperientzia du, sorgailuak diseinatzen eta fabrikatzen sektore horretan. Sorgailu horiek mugitzen den uraren energiaz baliatzen dira energia elektrikoa sortzeko, eta gaur egun 80 MVA-ko potentzia unitarioa eta 15 kV arteko tentsioak lor ditzakete.

62 62

Indar ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 Makina elektriko birakariak diseinatzen eta fabrikatzen ditu: motorrak, sorgailuak eta urpeko punpak eta motorrak. Neurrira egindako soluzioak garatzen eta entregatzen ditu energia eolikoaren, hidroelektrikoaren, geldikorraren, gas eta lurrinekoaren sektore nagusietan, bai eta ontzien propultsio elektrikorako eta planta sorkuntzarako sistema aurreratuak ere, energia sorkuntza eta kontsumo elektriko eraginkorrena bilatuta betiere. Enpresak 750 langile baino gehiago ditu, eta haren jarduera I+G oinarriaren gainean egituratzen da, fakturazioaren % 4 inbertitzen baitu urtero arlo horretan. Diseña y fabrica máquinas eléctricas rotativas: motores, generadores, y bombas y motores sumergibles. Desarrolla y entrega soluciones a medida en los sectores principales de generación eólica, hidroeléctrica, energía estacionaria, gas y vapor así como avanzados sistemas de propulsión eléctrica de buques y generación de planta, buscando siempre una generación y un consumo energético más eficiente. La empresa cuenta con una plantilla de más de 750 personas, y su actividad está estructurada sobre la base de I+D, invirtiendo anualmente alrededor de un 4% de su facturación.

ENERGY

MATERIAL

EMISIONS

% 98ko eraginkortasuneko energia elektrikoko sorgailuak. Generadores de energía eléctrica de eficiencia del 98 %. Sorgailu hidraulikoak, 300 tona artekoak. Generadores hidrálicos de hasta 300 toneladas de peso. Ziklo konbinatuko zentral eraginkor berrietan % 50 murrizten da agente kutsakorren emisioa. En las nuevas centrales eficientes de ciclo combinado la cantidad de agentes contaminantes emitidos se reduce un 50%.

Beasain, Gipuzkoa (+34) 943 02 82 00 www.ingeteam.com info@indar.ingeteam.com

Eraginkortasun handia eta diseinuaren malgutasuna giltzarriak izan dira Indar lider gisa onartua izateko mundu osoan, energia hidroelektrikoaren sorkuntzaren arloan.

Generadores hidroeléctricos Energía Hidraúlica Indar, con presencia en los cinco continentes, es una referencia global en el sector de generación hidroeléctrica. La empresa cuenta con una experiencia de más de 75 años diseñando y fabricando generadores para este sector. Estos generadores aprovechan la energía del agua en movimiento para generar energía eléctrica, y actualmente pueden alcanzar los 80 MVA de potencia unitaria y tensiones de hasta 15 kV. La alta eficiencia y la flexibilidad en el diseño han sido claves para conseguir que Indar sea globalmente reconocida como líder mundial en el campo de generación de energía hidroeléctrica.


Biomasa

Kogenerazioa

Biomasa errekuntza energia

Eraginkortasuna kogenerazioan

Indarrek lurrin eta gas turbinetara ahokatzen diren sorgailuak diseinatzen eta fabrikatzen ditu ere, biomasaren sektorean. Beasaingo enpresak eraginkortasun gorena eta erabateko prestutasuna eskaintzen ditu, teknologia aurreratuenean oinarrituta, ingurumenean ahal bezain inpaktu txikia edukitzeko.

Kogenerazioa Indar enpresako sorgailu sinkronoen beste aplikazio bat da. Makina horiek 40.000 kVA-ko potentzia eduki dezakete, eta tentsio maila 15.000 V-koa izan daiteke.

Indarrek hainbat biomasa plantetarako sorgailuak saldu ditu; tartean, Siemensena (Meridan kokatua), zeinak elektrizitatea sortzen baitu 70.000 biztanle baino gehiagorentzat. Sorgailuak 29.938 kVA-ko potentzia du, 11.000 watt-eko tentsioan egiten du lana, eta haren ardatzak 1.500 b/min-ko abiadura zirkularra du.

Adibide gisa, Phetchaburi-ko (Tailandia) kogenerazio zentralean instalatutako sorgailua aipa genezake. Planta horrek 15 MW-ko potentzia sortzen du, produkzio planta bati energia elektrikoa hornitzeko, eta palma olioa erabiltzen da lurrun turbina martxan jartzeko. Phetchaburi-n dagoen Indarren sorgailu sinkronoak 19.500 kVA-ko potentzia dauka, eta 6.000 V-ko tentsioan egiten du lan. Ardatzaren abiadura 1.500 b/min-koa da.

Biomasa

Cogeneración

Energía de combustión de biomasa

Eficiencia en coogeneración

Indar también diseña y fabrica generadores que se acoplan a turbinas de vapor y gas en el sector de la biomasa. La empresa beasaindarra provee la máxima eficiencia y total disponibilidad basándose en la tecnología más avanzada para tener un mínimo impacto ambiental.

La cogeneración es otra aplicación en la que se utilizan los generadores síncronos de Indar. Estas máquinas pueden llegar a tener una potencia de 40.000 kVA y el rango de tensión alcanza los 15.000 V.

Indar ha comercializado generadores para distintas plantas de biomasa, entre ellas la de Siemens (ubicada en Mérida), la cual genera electricidad para más de 70.000 habitantes. El generador tiene una potencia de 29.938 kVA, trabaja a 11.000 voltios de tensión y su eje tiene una velocidad circular de 1.500 rpm-s.

Como ejemplo se podría mencionar el generador instalado en la central de cogeneración de Phetchaburi (Tailandia). Esta planta produce 15 MW de potencia para suministrar energía eléctrica a una planta de producción, y se utiliza aceite de palma para poner en marcha la turbina de vapor. El generador síncrono de Indar que se encuentra en Phetchaburi tiene una potencia de 19.500 kVA y trabaja a una tensión de 6.000 V. La velocidad de su eje es de 1.500 rpm-s.

63


INGECON SUN STORAGE 1Play 3-6 kW-eko panel fotovoltaikoetarako inbertsoreak Biltegiratze energetikoko sistemaren gestio aurreratuena sareko leku isolatuetan.

Productos y Servicios Produktuak eta Zerbitzuak

INGECON SUN STORAGE 1Play bateria inbertsorea ekipo

64 64

Ingeteam ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001

Ingeteam enpresaren espezialitate arloak dira potentzia eta kontrol elektronika (inbertsoreak, maiztasun bihurgailuak, kontrolagailuak eta babesak), sorgailuak, motorrak eta ponpak, ingeniaritza elektrikoko eta automatizazio ingeniaritzako proiektuak, koadro elektrikoak eta tentsio ertaineko gelaxkak, biomasako landareen ingeniaritza eta eguzki ingeniaritza termikoa. Eskaintza osatzeko, operazio eta mantenimendu zerbitzuak eta instalazio zerbitzuak eskaintzen ditu. Ingeteam es una empresa especializada en electrónica de potencia y de control, (inversores, convertidores de frecuencia, controladores y protecciones), generadores, motores y bombas, proyectos de ingeniería eléctrica y de automatización, cuadros eléctricos y celdas de media tensión, así como de ingeniería de plantas de biomasa y térmicas solares. Completa su oferta con servicios de operación y mantenimiento y servicios de instalación.

ENERGY

MATERIAL

EMISIONS

Eguzki planta fotovoltaikoetarako inbertsoreak % 98,9 arteko efizientziarekin. Inversores para plantas solares fotovoltaicas con una eficiencia de hasta 98,9%. Aterpez kanpo kokatzeko ibilgailu elektrikoetarako birkarga zutabeak (40 kg). Postes de recarga para vehículo eléctrico (40 kg de peso) para uso en intemperie. Ibilgailu elektrikoak birkargatzeko zutabeei esker, Ingeteamek garraio emisioak murrizten laguntzen du. Gracias a los postes de recarga de vehículos eléctricos Ingeteam contribuye a eliminas las emisiones de transporte en ciudad.

Sarriguren, Navarra (+34) 94 828 80 00 www.ingeteam.com energy@ingeteam.com

ahalbidetzen duena baterien eta kontsumoen artean. Inbertsore honek sare alterno isolatu bat sortu eta sarearen gestore gisa jarduten du, oreka lortuz sorkuntzaren, metaketaren eta kontsumoaren artean. Horretarako, energia Baterien gestio teknologia aurreratuari esker, biltegiratze sistemaren bizitza baliagarria bermatzen da. Ingeteamen bateria inbertsore honek aukera ematen du sare isolatu monofasikoak nahiz trifasikoak sortzeko.

INGECON SUN STORAGE 1Play Inversor para paneles fotovoltaicos de 3-6 kW La más avanzada gestión del sistema de almacenamiento energético en lugares aislados de la red. El inversor de baterías INGECON SUN STORAGE 1Play es un equipo monofásico que permite un flujo de potencia bidireccional entre las baterías y los consumos. Este inversor genera una red alterna aislada y actúa como gestor de la red, logrando el equilibrio entre la generación, la acumulación y el consumo. Para ello, controla el flujo de energía entre la red y las baterías en todo momento. Su avanzada tecnología de gestión de baterías, asegura la máxima vida útil del sistema de almacenamiento. Este inversor de baterías de Ingeteam permite tanto crear redes aisladas monofásicas como trifásicas.


INGEREV CITY Duo

INGEREV RAPID Trio

Ibilgailu elektrikorako kargagailua

Ibilgailu elektrikorako kargagailu azkarra

INGEREV CITY Duo hiriko karga estazio berriaren diseinuak kontuan hartzen du IEC 61851 nazioarteko araua, eta bi ibilgailu aldi berean kargatzeko aukera ematen du. CITY Duo gamako estazioak bi bertsiotan eskaintzen dira, monofasikoa eta trifasikoa, 7,4-22 kW potentziekin hartune bakoitzeko. Bateria modeloaren arabera, ibilgailua osorik karga daiteke 1-6 orduko epean.

INGEREV RAPID Trio estazioen gama ibilgailu elektrikoen karga azkarrerako pentsatuta dauden produktuen lerroa da. Korronte zuzenean nahiz alternoan potentzia handian karga daiteke, eta segurtasuna, sinpletasuna eta bizkortasuna ezaugarri dituen zerbitzua eskaintzen du.

Karga estazio hauek egokiak dira aterpean nahiz aterpez kanpo kokatzeko, babestuta daudelako bandalismo ekintzen eta eguraldi zakarraren aurka. Hornikuntza elektrikoa eteten denean, bateria batek ordubeteko gutxieneko autonomia ematen die, eta kablearen erretentzioa bermatzen da denbora horretan.

INGEREV RAPID Trio karga estazioak korronte zuzenean kargatzeko aukera ematen du, CHAdeMO eta CCS (Combined Charging System) estandarraren arabera, baita korronte alternoan ere, 3 moduan erabilitako 2 motako konektore batekin. Zerbitzurik onena eskaintzen du denbora eperik laburrenean. 50 kW-eko potentzian, egungo ibilgailu tipiko baten karga denborak 15-30 minutukoak dira, bateriaren gaitasunaren arabera.

INGEREV CITY Duo

INGEREV RAPID Trio

Cargador para coche eléctrico

Cargador rápido para coche eléctrico

La nueva estación de carga urbana INGEREV CITY Duo ha sido diseñada siguiendo la norma internacional IEC 61851, y permite cargar dos vehículos eléctricos al mismo tiempo. Las estaciones de la gama CITY Duo están disponibles en versión monofásica y trifásica, con potencias comprendidas entre 7,4 y 22 kW por cada toma. Dependiendo del modelo de batería, se puede conseguir una carga completa en un tiempo entre 1 y 6 horas.

La gama de estaciones INGEREV RAPID Trio es la línea de productos pensada para las exigencias de la carga rápida en los vehículos eléctricos. Permiten la carga de vehículos en corriente continua y alterna a gran potencia, proporcionando un servicio destacado por su seguridad, sencillez y rapidez.

Estas estaciones de carga son aptas para su instalación en interior y en exterior, ya que presentan un grado de protección antivandálico y de intemperie. En caso de corte de suministro, estas estaciones de carga disponen de una batería que les proporciona una autonomía mínima de una hora, garantizando durante ese tiempo la retención del cable.

La estación de carga INGEREV RAPID Trio permite la carga en corriente continua según el estándar CHAdeMO y CCS (Combined Charging System), así como la carga en corriente alterna con un conector tipo 2 en modo 3, ofreciendo el mejor servicio en el menor tiempo posible. A una potencia de 50 kW, los tiempos de carga de un vehículo típico actual oscilan entre 15 y 30 minutos, dependiendo de la capacidad de la batería.


KENBI SUKALDEAK

Productos y Servicios Produktuak eta Zerbitzuak

Laboratorios

66 66

Inteman UNE-EN ISO 9001:2008, UNE EN ISO 14001:2004, UNE-EN ISO 14006:2011, EMAS-Araudia (EE) 1221/2009 zk.

INTEMAN, SA enpresak industriako mantentze lanetarako irtenbideak ematen ditu, goi mailako prestazioak dituzten produktuen bidez. Erakunde honen helburua da, hain zuzen, kalitatezko zerbitzua ematea, baina, betiere, ingurunea babestuz. Horregatik, ekodiseinuak egiten ditu eta berrikuntza txertatzen du bere produktuetan. INTEMAN,S.A. es una empresa que proporciona soluciones al mantenimiento industrial ofreciendo productos de altas prestaciones. El compromiso de la organización es dar un servicio de calidad y la protección del entorno, por este motivo ecodiseña e incorpora la innovación a sus productos.

Sukaldeko altzariak garbitzeko biogarbigarri entzimatikoa pH neutroa duen garbigarri bioteknologikoa, sukaldeak garbitzeko prestatuta dagoena. Hautatutako tentsoaktiboen eta entzimen nahasketa baten bidez dago formulatua. Erabateko segurtasuna. Produktuak ez du arrisku piktogramarik, ezta esaldirik ere. Azala, begiak edo muki mintzak ukituta ere, produktu honek ez du inolako kalterik eragiten. Berehala garbitzen du, eta oso ondo kentzen du gainazal gehienetako koipea (altzairu herdoilgaitza, zeramika, melanina, polimeroa, zura, etab.). Ezin hobea da sukaldeko altzariak zein hornidurak garbitzeko: mahaiak, gainaldeak, suburuak... Oso gomendagarria da jatetxe, kafetegi, ospitale, eraikin publiko eta garbitasuna oso garrantzitsua den beste toki batzuetan erabiltzeko. Ekodiseinua dauka, bai eta Europako ekoetiketa ere.

KENBI COCINAS Biodetergente enzimático para mobiliario de cocina Limpiador biotecnológico de pH neutro listo para usar para la limpieza de cocinas, formulado en base a una mezcla de tensoactivos y enzimas seleccionados. Máxima seguridad. El producto no tiene pictogramas ni frases de riesgo. No supone un peligro para la salud en caso de contacto con piel, ojos o mucosas. Limpia rápidamente y desengrasa en profundidad la mayoría de las superficies (acero inoxidable, cerámica, melanina, polímero, madera, etc.). Es ideal para limpiar mobiliario y equipos de cocinas: mesas, encimeras, campanas de extracción... Se recomienda el uso en restaurantes, cafeterías, hospitales, edificios públicos y otros lugares donde la limpieza es importante.

ENERGY

MATERIAL

Fabrikazio prozesuan energia kontsumoa % 10 murrizten da. Reducción de un 10% en el consumo de energía en el proceso de fabricación. Ontziratzean erabilitako materialen pisua % 8 murrizten da. Reducción de un 8% en el peso de los materiales utilizados en su envasado. CO2 igorpenak % 10 murrizten dira.

EMISIONS

Reduce las emisiones de CO2 en un 10%.

Vitoria-Gasteiz, Araba (+34) 945 29 21 00 www.inteman.com inteman@inteman.com

Ecodiseñado y con Ecoetiqueta Europea.


KENBI ZORUA GARBITZEKOAK

NANODOR SUPER

Era guztietako zoruak garbitzeko biogarbigarri entzimatikoa

Deskarga handiko usain-kentzailea

pH neutroa duen garbigarri bioteknologikoa, zoruak garbitzeko baliagarria. Hautatutako tentsoaktiboen eta entzimen nahasketa baten bidez dago formulatua. Bizitzeko moduko guneetako zoruak bizkor eta sakon garbitzen ditu; esate baterako, gelak, korridoreak eta atarteak. pH neutroa duenez, era guztietako zoru eta gainazaletan erabil daiteke: gresa, zeramika, marmola, parketa, arbela, sintetikoak, zura, etab. Erabateko segurtasuna. Produktuak ez du arrisku piktogramarik, ezta esaldirik ere. Azala, begiak edo muki mintzak ukituta ere, produktu honek ez du inolako kalterik eragiten. Ekodiseinua eta Europako ekoetiketa dauzka, eta erabilgarria da elikagaiak prozesatzeko guneetan zein inguruetan zoruak eta hormak garbitzeko produktu gisa (NSF A4).

DENBORA AURREZTEA: Deskarga handia; alegia, balbula behin sakatuz gero, turrusta indartsua ateratzen da. USAIN GOZO IRAUNKORRA: Usain-kentzaile hau inguruan isuriz gero, usain txarrak desagerrarazteaz gainera, denbora luzean iraungo duen usain gozoa zabalduko da inguruan (baita aplikatu eta hainbat ordura ere). USAIN-KENTZAILEA: Produktu honek usain txarra desagerrarazten du. Ez ditu ezkutatzen airean nahi ez ditugun usain txar horiek, produktu tradizionalek egiten duten moduan; aitzitik, behin betiko desagerrarazten ditu. EZ DU ZIKINTZEN: Produktua mikrolainoztatu egiten da inguruan; ez da lurrera erortzen, eta, beraz, ez du hura zikintzen. TEKNOLOGIA BERRITZAILEA: Txertatuta dituen nanopartikula mikroskopikoek usain txarra sortzen duten molekulak deskonposatzen eta neutralizatzen dituzte.

KENBI FREGASUELOS

NANODOR SUPER

Biodetergente enzimático para todo tipo de suelos

Desodorizante de alta descarga

Limpiador biotecnológico de pH neutro para la limpieza de suelos, formulado en base a una mezcla de tensoactivos y enzimas seleccionados. Limpieza, rápida y profunda de suelos en zonas habitables como: habitaciones, pasillos, halls.

ECONOMÍA DE TIEMPO: Alta descarga, una sola pulsación de la válvula libera un chorro muy potente.

Su pH neutro garantiza su uso en todo tipo de suelos y superficies: gres, cerámica, mármol, parquet, pizarra, sintéticos, madera, etc. Máxima seguridad. El producto no tiene pictogramas ni frases de riesgo. No supone un peligro para la salud en caso de contacto con piel, ojos o mucosas. Ecodiseñado, con Ecoetiqueta europea y apto como producto de limpieza para suelos y paredes (NSF A4) en zonas de procesado de alimentos y alrededores.

FRAGANCIA PERSISTENTE: El desodorizante, liberado en el ambiente, a la vez que destruye el olor, incorpora una fragancia de alta duración que se mantiene en el ambiente durante mucho tiempo; incluso varías horas después de su aplicación. DESODORIZANTE: El producto destruye el olor. No enmascara los olores indeseados en el aire como los productos tradicionales, sino que los elimina. NO MANCHA: El producto se micropulveriza en el ambiente y no cae en el suelo manchándolo. TECNOLOGÍA INNOVADORA: Las microscópicas nanopartículas incorporadas descomponen y neutralizan las moléculas que producen el mal olor.


Irizar i2e % 100 elektrikoa den hiri inguruko autobusa Hirietarako ekoitzi den produktu berri honi buruzko argudioen

Productos y Servicios Produktuak eta Zerbitzuak

errentagarria, eta ezin konta ahala egokitze aukera eskaintzen dizkie eragileei. Gainera, zerbitzu osotua eta mantentze lana eskaintzen ditu ibilgailuaren balio bizitza osoan zehar, berme moduan.

68 68

Irizar e-mobility UNE-EN ISO 9001:2008, UNE EN ISO 14001:2004, GA-1998/0108 Irizar e-mobility dugu Irizar Taldearen enpresa berria, 2016. urtean sortua. Enpresa berriaren jardueraren helburua, hain zuzen, hiriei ibilgailuen, horien osagai nagusien eta sistemen elektromugikortasunean oinarritutako irtenbide osotuak eskaintzea da. Hiriko mugikortasunerako irtenbide osotuak ematen ditu: hain justu, % 100 elektrikoak diren autobusak eta energia gordetzeko, trakziorako eta zamaketarako beharrezkoak diren azpiegitura sistema nagusiak. Irizar Taldeak, modu horretan, garraiobide garbiak eta irisgarriak sustatu nahi ditu, ingurumenaren, ongizatearen eta pertsonen osasunaren aldeko apustua egingo dutenak. Hala, hiri ingurune hobeak sortzea du xedea. Irizar e-mobility es la nueva empresa del Grupo, creada en el 2016, que dedica su actividad a ofrecer soluciones integrales de electromovilidad tanto de vehículos, como de sus principales componentes y sistemas para las ciudades. Crea soluciones de movilidad urbana completas: autobuses 100% eléctricos y los principales sistemas de infraestructura necesarios para la carga, tracción y almacenamiento de energía. El Grupo Irizar pretende fomentar así el uso de transportes limpios y accesibles que apuesten por el medioambiente, el bienestar y la salud de las personas, creando mejores entornos urbanos.

ENERGY

MATERIAL

EMISIONS

i2e autobusak % 70eko energia eraginkortasuna du; ez % 30ekoa. i2e tiene una eficiencia energética en torno al 70% frente al 30%. % 90etik gorako birziklapen eta ibilgailuaren berreskuragarritasun tasak. Tasas de reciclabilidad y recuperabilidad del vehículo superiores al 90%. i2e autobusak murriztua du karbono aztarna: 8,45 gr CO2eq/km.p. El autobús i2e tiene la reducida huella de carbono de 8,45 gr CO2eq/km.p.

Ormaiztegi, Gipuzkoa (+34) 943 80 91 00 www.irizar.com recambios@irizar.com

Berea duen teknologiarekin garatu eta ekoitzitako autobusa da, bizitza zikloko ikuspegia duena. Horrenbestez, Irizar i2e autobusa Irizar Taldeak berrikuntzaren alde egindako apustu estrategikoaren fruitua da. Ibilgailua % 100 elektrikoa da, ahalik eta energia eraginkortasunik handiena, kontsumorik txikiena eta ibilgailuaren autonomiarik handiena lortzeko dago diseinatua, eta baita haren bizitzaren amaieran ahalik eta kudeaketa onena egin ahal izateko ere. Produktu sorta honen baitan daude, besteak beste, 2014. urteaz gero Europako hainbat hiritan dabiltzan 10,8 m-ko eta 12 m-ko autobusak, autobus artikulatuak edo biartikulatuak, eta hiriei zerbitzua ematen dieten bestelako ibilgailu elektriko batzuk.

Irizar i2e Autobus suburbano 100% eléctrico Los argumentos que sustentan este nuevo producto, creado para las ciudades hablan de un producto totalmente seguro, fiable, rentable y que ofrece infinidad de posibilidades de adaptación a los operadores, con la garantía de un servicio integral y de mantenimiento en toda la vida útil del vehículo. Desarrollado y fabricado con tecnología propia, y enfoque de ciclo de vida, el Irizar i2e es fruto de la apuesta estratégica del Grupo por la innovación. El vehículo 100% eléctrico, está diseñado para conseguir la mayor eficiencia energética, menor consumo, y autonomía del vehículo posible, así como una óptima gestión del fin de vida del mismo. La gama de productos incluye los autobuses urbanos de 10,8 y 12m, que circulan desde el 2014 en diferentes ciudades europeas, autobuses articulados o biarticulados, así como otros vehículos eléctricos de servicio a las ciudades.


Irizar i2e18

Irizar i4 eta i3 hibridoak

% 100 elektrikoa den hiri inguruko autobusa

Hiri inguruko autobus hibridoak

Irizar i2e18 edo BRT (Bus Rapid Transit) autobusa, hain zuzen, hiri mugikortasunerako irtenbide bat da, pertsona gehiago eramateko aukera ematen duena. 18 metro luze den ibilgailua da, % 100 elektrikoa eta % 0 igorpenekoa. Ibilgailu honek merkatuko segurtasun aktiboko sistema aurreratuenak ditu, eta tranbiaren ordezko ezin hobea da, nola malgutasunari, hala eragiketa gaitasunari zein kostuari dagokienez.

Irizarrek teknologia hibridoa eskaintzen du Irizar i4 eta Irizar i3 autobus modeloetan. Irizarren landutako hibridazio teknologia, zehazki, teknologia hibrido paraleloa da. Propultsiozko diesel motor bat edo HVO (biodiesela) eta motor elektriko bat konbinatzen ditu, eta eskakizunen arabera, elkarrekin edo bereizita egin dezakete trakzioa; eta, hala, eraginkortasun eta errendimendu bikaina lortzen da. Irizar i4 hibridoa dugu, hain zuzen, teknologia hibridoa eta II. klasea dituen aldirietako lehenengo ibilgailua, ibilbide labur zein ertaineko lineetarako egokia, H, M eta L, zoru garaia eta maletategia dituena. Autobus hau, zehazki, Irizarrek egin duen ahalegin berritzailearen emaitza da, eta horri esker, II. klaseko ibilgailu hibridoen garapenean enpresa aitzindaria da Irizar munduan. Hiri inguruko ibilgailua, berriz, Irizar i3 low entry da, 13 metrokoa, 45 plazaduna eta mugikortasun murriztua duten pertsonentzako plataforma bat daukana. Ibilbide laburreko aldiriko ibilgailua denez, modularitate bat eskaintzen du, bidaiarien kopurua bezeroaren premietara egokitzeko aukera ematen duena.

Zamaketarako hainbat irtenbide eskaintzen ditu, bezeroek dituzten baldintzen arabera egokitu daitezkeenak: potentzia mugak, espazio mugak edo eragiketetarako mugak. Aukeretako bat pantografo bidezko zamaketa dugu: hirietako puntu estrategiko batzuetan, linea bakoitzaren hasieran edo amaieran, kokatzen diren zamaketa geltokiak dira, zenbait autobus edo linearen zamaketarako edo hornikuntzarako zein kotxetegietako zamaketa lanetarako egokiak.

Irizar i2e18

Irizar i4 e i3 híbridos

Autobus suburbano 100% eléctrico

Autobuses suburbanos híbrido

El Irizar i2e18 o BRT (Bus Rapid Transit) es una solución de movilidad urbana para el tránsito de un mayor número de personas. Un vehículo de 18 metros de largo con motorización 100% eléctrica y 0% emisiones. Un vehículo que incorpora sistemas de seguridad activa más avanzadas del mercado y se convierte en perfecta alternativa al tranvía tanto en flexibilidad, capacidad de operación, como coste.

Irizar ofrece la tecnología híbrida en sus modelos de autobuses Irizar i4 e Irizar i3. La tecnología de hibridación desarrollada por Irizar es la tecnología hibrida paralela. Combina un motor de propulsión diésel o HVO (biodiesel) con un motor eléctrico que, en función de los requerimientos, pueden traccionar a la vez o por separado, consiguiendo así una óptima eficiencia y rendimiento. El Irizar i4 híbrido, el primer vehículo de cercanías con tecnología híbrida y clase II para líneas de corto y medio recorrido, H, M y L piso alto con maletero, es el resultado que ha permitido a Irizar erigirse como una empresa pionera a nivel mundial en el desarrollo de vehículos híbridos . El vehículo suburbano es un Irizar i3 de 13 metros con 45 plazas y una plataforma para personas con movilidad reducida. Al tratarse de un vehículo de cercanías de corto recorrido, ofrece una modularidad que permite ajustar la capacidad de pasajeros a las necesidades del cliente.

Se ofrecen diferentes soluciones de carga que se adaptan a los diferentes condicionantes que tienen los clientes, tanto a nivel de limitación de potencia, como restricciones de espacio y operacionales. Las opciones contemplan la carga por pantógrafo: estaciones de carga que se colocan en puntos estratégicos de las ciudades al final o inicio de cada línea para poder cargar o abastecer a varios autobuses o líneas o la carga en cocheras.


Drymer Business Maniobrabilitate handiko hiru gurpildun bizikleta Kontzeptu berri eta futurista bat, aurrean bi gurpil dituena, egonkortasunik handiena lortzeko. Inklinazio mekanismoak biratzeko ahalmen berezia ematen dio bizikletari, aparteko esperientzia, gurpilen inklinazio paraleloari esker.

Productos y Servicios Produktuak eta Zerbitzuak

Estalki aerodinamikoak marruskadura txikitu eta euritik babesten du. Serieko ekipamendu gisa dator, diseinu gris metaliko eta beltz batekin, pertsonalizatu egin badaiteke ere.

Drymer (Sinner) “Bizikleta bezain kirolaria, autoa bezain erosoa”. Drymer garraio kontzeptu berri bat da, bi munduetatik onena hartzen duena. Drymerrek garraio modu berri bat eskaintzen du, bizikleta gama zabal baten bidez. Modelo bakoitzak bere diseinu futurista du eta materi al onenekin egina dago, eta xehetasun guzti-guztiei erreparatzen zaie. “Deportivo como una bicicleta, comodo como un coche” Drymer es un innovador concepto de transporte, donde se combinan lo mejor de los dos mundos. Drymer ofrece una nueva forma de transportarse a través de una entera gama de bicicletas. Cada modelo tiene un diseño futurista exclusivo, realizado con los mejores materiales y cuidando hasta el último detalle.

ENERGY

MATERIAL

EMISIONS

Sinner-en mango bizikletak % 30eko abiadura gehiago hartzen du, gizakiaren bultzada modu eraginkorrago batean erabiltzen duelako. La bicicleta Sinner mango aumenta la velocidad en un 30% gracias a que el impulso humano se usa de una forma más eficiente. Batez ere, aluminioa (guztiz birziklagarria) eta beira zuntza erabiltzen da. Se hace uso sobre todo de aluminio (altamente reciclable) y de fibra de vidrio. Sinner-ek CO2 emisiorik gabeko aukera bat proposatzen du, garraio kutsakorren aurrean. Sinner propone una alternativa a los transportes contaminantes, sin emisiones CO2 .

Stadskanaal, Paises Bajos +31 (0) 59 9588023 www.drymer.nl

70

info@drymer.nl

Drymer Business bizikletak 250 watt-eko pedelec motorra du, distantzia luzeagoak ahalegin handirik gabe egiteko. Osagarri modura, giltzaz itxi daitekeen maletategi bat du. Maletategiaren ondoan, Ipad-a, GPS nabigazioa, USB kargatzailea… koka daitezke. 9.000 €-tik aurrera.

Drymer Business Bicicleta de tres ruedas de alta maniobrabilidad Un concepto futurista e innovador con dos ruedas delanteras para conseguir una máxima estabilidad. El mecanismo de inclinación da una experiencia única al realizar giros, a través de la inclinación paralela de las ruedas. La cubierta aerodinámica permite, además de reducir fricción, generar un ambiente seco en días de lluvia. La cubierta viene como equipamiento de serie, con un diseño gris metálico y negro, pero es posible personalizarlo. Drymer Business viene de serie con un motor pedelec de 250 vatios, para poder aumentar la velocidad de pedaleo y alcanzar distancias más largas sin esfuerzo. Para completar todo, dispone de un maletero que puede cerrarse con llave. Junto al maletero existe la posibilidad de instalar el montaje para Ipad, la navegación GPS, el cargador de USB, etc. Disponible desde 9.000 €.


Mango

Comfort

Abiadura handiko bizikleta aerodinamikoa

Bizikleta erosoa distantzia luzeak egiteko

Belo-ziklo (belo-auto) arin eta bizkor bat da, xehetasun guztiak kontuan hartuz egina, egunero erabiltzeko, eta pertsonalizatua, distantzia luzeagoetarako. Mangori esker, zure ahalegina eraginkorragoa izango da eta bizikleta konbentzional batekin baino abiadura handiagoak lortuko dituzu, ahalegin txikiagoa eginez. Aerodinamika hobeaz gainera, seguruago eta erosoago ibiliko zara, baldintza meteorologiak gorabehera.

Lehenengo modeloa 1990an sortu zen, jarrera erosoan distantzia luzeak egiteko bizikleta, motor elektriko baten laguntzaz. Bizikletaren egiturari esker, motor elektriko baten integrazioa askoz errazagoa eta eraginkorragoa da. Motorra ez dago pentsatuta bizikletaren abiadura handitzeko, kilometro gehiago egiteko baizik, eta horregatik eta gidariaren gorputz jarrera ergonomikoari esker, bizikleta hau tresna ezin hobea da distantzia handiak egin nahi dituzten txirrindularientzat. Legearen arabera, gehieneko abiadura 25 km/h-koa da.

Mangok trakzio ertaineko ardatz bat du, katea primarioaren bidez aurreko katearen eraztunetatik bultzatuta, eta atzeko gurpilari katea sekundario baten bidez eragiten zaio. Horri esker, kuboak ipini daitezke atzean eta motor elektriko bat ere erabil daiteke. 5.650 €-tik hasita eskura daiteke eta 60km/h-ko abiadura har dezake txirrindulariak eginiko bultzada hutsarekin.

Mango

Comfort

Bicicleta aerodinámica de alta velocidad

Bicicleta cómoda para largas distancias

Mango es un rápido y agile velo-ciclo (velo-auto) construido con detalle para su uso diario y personalizado para ocasiones de largo recorrido. Mango permite hacer un uso más eficiente de tu esfuerzo, y de esta forma alcanzar velocidades más elevadas que en una bicicleta convencional, y realizando menos esfuerzo. Además gracias a tu mejorada aerodinámica puede ofrecer la seguridad y confort necesario en todo tipo de condiciones meteorológicas.

El primer modelo Comfort fue desarrollado en 1990, una bicicleta para recorrer largas distancias, en una posición cómoda y con la asistencia de un motor eléctrico. Gracias a la estructura de la bicicleta, la integración de un motor para asistencia eléctrica se convierte mucho más sencillo y eficiente. Este motor no está pensado en aumentar la velocidad de la bicicleta, sino la capacidad de realizar un mayor kilometraje, es por ello y gracias a la postura ergonómica que permite tener al conductor, que se convierte en la herramienta ideal para viajeros de bicicleta de larga distancia. La velocidad máxima está establecido según la ley, a 25 km/h.

El Mango cuenta con un eje de tracción media impulsado desde los anillos de la cadena delantera a través de la cadena primaria y la conducción de la rueda trasera a través de una cadena secundaria. Esto permite montar varios cubos traseros y también realizar la asistencia de un motor eléctrico. Su precio es de € 5.650 y puede alcanzar velocidades de 60km/h con el sólo impulso de la fuerza del usuario.


NEW PASSION Aulki ekodiseinatua, AENORek ziurtatuta.

Productos y Servicios Produktuak eta Zerbitzuak

Ergonomia maila handiko produktu bat da, ingurumen inpaktu oso txikia duena bere bizi ziklo osoan. Horrez gain, kalitate-prezio erlazio bikaina eskaintzen du.

72 72

Luyando System

Ekodiseinatutako produktu hau 2015ean garatu zen, 2016ko apirilean iritsi zen merkatura, eta 2016ko azaroan AENORek berrikusi eta egiaztatu zuen.

UNE-EN ISO 9001, UNE EN ISO 14001, UNE EN ISO 14006. Luyando System enpresak 50 urte baino gehiago daramatza bulego eta espazio publikoetarako eserlekuak diseinatzen, fabrikatzen eta merkaturatzen. Gaur egun, bulegoko aulkien industriako erreferente bat da, Espainian. Produktu eta zerbitzuen kalitatea, lehiakortasuna, ingurumenarekiko konpromisoa eta jasangarritasuna eguneroegunero garatzen eta bultzatzen dituen alderdiak dira. Bulegoetarako aulki hauek ergonomiako estandar nagusiak betetzen dituzte, eta ingurumena guztiz errespetatzen dute. Izan ere, produktuak ekodiseinatuta daude, ISO-14006 arauak emandako ildoen arabera. Luyando System lleva más de 50 años dedicada al diseño, fabricación y comercialización de una amplia y completa gama de asientos para oficinas y espacios públicos. Hoy en día es un referente en la industria de sillas de oficina en España. Calidad en producto y servicio, competitividad, compromiso con el medio ambiente y sostenibilidad, son aspectos que desarrollan y potencian día a día. Estas sillas de oficina cumplen los más altos estándares de ergonomía, conjugado con el máximo respecto por el medio ambiente. Su producto está ecodiseñado, siguiendo las directrices de la norma ISO-14006.

ENERGY

MATERIAL

EMISIONS

Q-5 gamako aulkien produkzioak % 38 murrizten du energia elektrikoaren kontsumoa. La producción de las sillas de la Gama Q-5 consume 38% menos energía eléctrica. NEW PASSION aulkien birziklatze eta berreskuratze tasak % 87koak dira. Tasas de reciclabilidad y recuperabilidad del las sillas NEW PASSION es del 87%. Q-5 gamako aulkiek, ekodiseinuari esker, % 36 murriztu dute beren karbono aztarna. Las sillas de la Gama Q-5, gracias al ecodiseño, han reducido su huella de carbono en un 36%.

Luyando, Araba (+34) 945 891 911 www.luyandosystem.com calidad@luyandosystem.com

NEW PASSION Silla ecodiseñada, certificada por AENOR. Se trata de un producto de alto nivel ergonómico, un producto con un muy bajo impacto ambiental, durante todo su ciclo de vida. Conjugado a una excelente relación calidad-precio. Producto ecodiseñado desarrollado durante el 2015, y puesto en el mercado en abril del 2016, revisado y certificado por AENOR en noviembre de 2016.


Q-5

SPECIAL

Aulki ekodiseinatua, AENORek ziurtatuta.

Aulki ekodiseinatua, AENORek ziurtatuta.

Produktu hau egokia da itxarongeletan edo konferentzia aretoetan jartzeko.

Bisitarientzako Luyandoren Special aulkia guztiz egokia da bilera aretoetarako edo bisitarien harrerako.

Haren ingurumen inpaktua oso-oso txikia da; izan ere, haren karkaxa bakarreko gorputza azken belaunaldiko polipropilenoz fabrikatu da. Asko zaindutako diseinu baten bidez, neurriak ahal bezain beste optimizatu ahal izan dira, erabilera ergonomiara egokitzeko, balio aniztasun gorena emanez eta oso inpaktu txikia eraginez produktuaren bizi ziklo osoan.

Aulki modelo honek bizkarraldea eta eserlekua ditu, eta oihalezko nahiz larruzko tapiza jar dakioke. Haren egitura Itxaron aulki honi besoak ere jar dakizkioke.

Ekodiseinatutako produktu hau 2014an garatu zen, 2015eko martxoan iritsi zen merkatura, eta 2015eko azaroan AENORek berrikusi eta egiaztatu zuen.

Q-5

SPECIAL

Silla ecodiseñada, certificada por AENOR.

Silla ecodiseñada, certificada por AENOR.

Se trata de un producto enfocado a las salas de espera o salas de conferencia.

La silla para visitantes Special de Luyando es perfecta para salas de reuniones o recepción de visitantes.

Es un producto con un nivel de impacto ambiental mínimo desarrollado como cuerpo monocarcasa todo el fabricado en polipropileno de última generación, mediante un cuidadoso diseño se han podido optimizar al máximo las dimensiones, para ajustarse a la ergonomía de uso, aportando la máxima polivalencia y generando el menor impacto durante todo el ciclo de vida del producto.

Este modelo de silla está fabricada con respaldo y asiento tapizados tanto en tela como en piel. Su estructura es giratoria con base fija de cuatro radios cromados. Esta silla de espera tiene la opción de añadirle brazos.

Producto ecodiseñado desarrollado durante el 2014, y puesto en el mercado en marzo del 2015, revisado y certificado por AENOR en noviembre de 2015.


El equipo Ikasleak eta irakasleak proiektu berean

Productos y Servicios Produktuak eta Zerbitzuak

Vitoria-Gasteizko Motostudent taldea diziplina anitzekoa da eta Arabako Campuseko ikasleek antolatu dute. Proiektuan parte hartzeko asmoa Vitoria-Gasteizko Ingeniaritza Eskolako ikasle batzuen artean sortu zen, baina taldea Ekonomia eta Enpresen Fakultateko eta Letren Fakultateko ikasleen parte hartzearekin sendotu da.

74 74

Motostudent Puesto nº15 de 32 universidades participantes. Vitoria-Gasteizko Motostudent proiektuaren jatorria Moto Engineering Foundation fundazioak antolatutako unibertsitate arteko proiektuak sustatzeko deialdi baten erantzuna da. Deialdia motorren nazioarteko lehiaketa batean gauzatu zen Aragoin, Alcañizeko zirkuituan, eta mundu osoko unibertsitateetako taldeek parte hartu zuten. Proiektuak hiru fase nagusi ditu: diseinua, ekoizpena eta lehiaketa. Horiek guztiak ebaluatu egiten dira, eta fase bakoitzean lortutako puntuen arabera, talde irabazle bat izendatzen da. El proyecto de Motostudent Vitoria-Gasteiz nace en respuesta a una convocatoria para la promoción de los proyectos Inter-Universitarios organizados por la Fundación Moto Engineering Foundation. La convocatoria se trata de una competión internacional de motos en Aragón, en el circuito de Alcañiz, donde participaron grupos de universidades de todo el mundo. El proyecto consta de tres fases principales: el diseño la producción y la competición todas ellas son evaluadas y en función de los puntos conseguidos en cada fase se determina un grupo ganador.

ENERGY

MATERIAL

EMISIONS

Taldeak eraikitako motorrak 100 km-ko 4.5 eta 5.6 litro arteko eraginkortasuna du karrerako modalitatean. La moto construida por el equipo tiene una eficiencia de entre 4.5 y 5.6 litros por 100 km en modalidad de carrera. Material gehienak birziklatuak dira, eta batzuk taldeak berak eginak. Los materiales son, en su mayoría, reciclados y algunos de elaboración propia. Isuriak 9.88 eta 13.84 kgCO2eq artekoak dira 100 km-ko. Las emisiones oscilan entre 9.88 y 13.84 kgCO2eq por cada 100 km.

Vitoria-Gasteiz (+34) 648 783 891 www.vgmotostudent.com motostudent.vitoria@gmail.com

unibertsitate espezialitatearekin lotuta: logistika zuzentzea, baliabide materialak kudeatzea, ekoiztea, lehiatzea... espezialitate horiek ikasleekin lotuta daude diziplinei dagokienez.

El equipo Alumnado y profesorado en el mismo proyecto El equipo de Motostudent Vitoria-Gasteiz es multidisciplinar y está organizado por los estudiantes del Campus de Álava. La idea de participar salió de varios alumons/as de la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz, pero el grupo se consolidó con la participación conjunta de alumnado de la Facultad de Economía y Empresa y la Facultad de Letras. En este equipo cada estudiante tiene una taréa específica que realizar en realacción a su especialidad universitaria: la dirección de la logística, la gestión de los recursos materiales, el diseño, la fabricación, la competición,... interrelacionados multidisciplinarmente entre ellos/as.


La moto

Lehiaketa

Objektu funtzional bat eraikitzea

Amaierako ekitaldia

Motorra da eraiki beharreko objektua diseinu eta berrikuntzako, ekoizpeneko eta Alcañizeko zirkuituan egin beharreko lehiaketetako kontrol guztiak gainditzeko. Motorra eraikitzeko, talde guztiek set bat dute: motor itxi bat (aldaezina eta 250 zentimetro kubikokoa), bi gurpil eta balaztak. Gainerako osagaiak ekoitzi egin behar dira: txasisa, balaztatze sistemak, azeleratze sistema, gasolina depositua... Lehenengo fasea diseinuarena da. Ondoren, motorra ekoizteari ekiten zaio, hasierako setetik abiatuta. Azkenik, zirkuituan, segurtasun maila guztiak gainditu behar dira gainerako unibertsitateekin lehiaketan parte hartu ahal izateko. Vitoria-Gasteizko taldeak gasolina injekzioko motor bat aukeratu zuen, baina datorren urterako motor elektriko bat aukeratu nahi dute.

Lehiaketan, hainbat lasterketa egiten dira. Lehenengoan, ahalik eta abiadura puntual handienera iritsi behar da. Bigarrenean, itzuliko gasolina kontsumoa ahal bezain gehien murriztu behar da. Azkenik, hirugarrenean, zirkuituari 10 itzuli egin behar zaizkio ahalik eta denbora gutxienean.

La moto

La competición

Construir un objeto funcional

El evento final

La moto es el objeto que se tiene que fabricar para superar todos los controles de diseño e innovación, producción, y las diferentes competiciones a realizar en el circuito de Alcañiz. Para construir la moto, todos los grupos parten de un set: un motor cerrado (no modificable de 250 centímetros cúbicos), dos ruedas y los frenos. El resto de los componentes hay que fabricarlos: el chasis, el sistemas de frenado, el sistema de aceleración, depósito de gasolina, etc. La primera fase es la de diseño. Posteriormente se procede con su fabricación que se base en el set de partida. Por último, ya en el circuito, tiene que superar todos los niveles de seguridad que se requieren para acceder a competición con el resto de las universidades. El grupo de Vitoria-Gasteiz eligió una moto de inyección de gasolina, pero el año que viene desea elegir una moto eléctrica.

En la competición se realizan distintas carreras. La primera consiste en alcanzar la máxima velocidad puntual posible. La segunda trata de reducir al máximo el consumo de gasolina por vuelta. Por último, la tercera consiste en dar 10 vueltas al circuito en el menor tiempo posible.

Vitoria-Gasteizko unibertsitate eskolak aurten parte hartu du lehenengoz lasterketan eta talde osoaren ahaleginari esker, 15. postuan sailkatu da 32 lehiakideren artetik. Lorpen handia, beraz. Datorren urterako helburua sailkapenean aurrea egitea da.

Para la Escuela Universitaria de Vitoria-Gasteiz éste ha sido el primer año participando en la carrera y gracias al esfuerzo de todo el grupo se ha podido clasificar en el puesto 15 de 32 consursantes. Todo un logro. El año que viene el objetivo es avanzar en el ranking.


Baterien birmoldaketa Berun-azidozko baterietarako

Productos y Servicios Produktuak eta Zerbitzuak

Tratamentu patentatua du baterien sulfataziaoari aurre egiteko eta haien elektrokimika berrezartzeko. Birmoldatutako bateriek bateria berri baten funtzionaltasuna dute eta kostuak nabarmen aurrezten ditu bezeroarentzat, produktua behar baino lehenago birziklatzea saihesten baitu.

76 76

Rebattery Enpresentzako Europako Ingurumen Saria 2015-16 Rebattery enpresa teknologiko bat da eta irtenbideak eskaintzen ditu baterien konponketan, horien teknologia gorabehera eta edozein funtzionamendu eta egoera dutelarik. Zerbitzuen oinarria baterien birmoldaketa eta birfabrikazioa dira. Mundua energia eredu iraunkor bateranzko trantsizio betean dago, eta eredu hori, halabeharrez, funtsezko hiru oinarriren gainean eraiki behar da: lehiakortasuna, eraginkortasuna eta ingurumenarekiko errespetua. Era berean, iraunkortasunak, enpresa kudeaketako kontzeptu gisa ulertuta, hiru alderdi ditu: ekonomiarena, gizartearena eta ingurumenarena. Rebattery es una empresa tecnológica que presta soluciones centradas en la reparación de baterías, independientemente de su tecnología y sea cual sea su funcionamiento y su estado. Los servicios se basan en el reacondicionamiento y la refabricación de baterías. El mundo se encuentra en plena transición hacia un modelo energético sostenible, que necesariamente debe construirse en torno a tres pilares fundamentales: la competitividad, la eficiencia y el respeto por el medio ambiente. Asimismo, la sostenibilidad, entendida como concepto de gestión empresarial, se desarrolla en torno a tres vertientes: la económica, la social y la medioambiental.

ENERGY

MATERIAL

EMISIONS

Bateriak berrerabiltzeak inbertsio energetikoetan % 50-70 aurreztea dakar. La reutilización de las baterias genera un ahorro económico del 50-70% en inversiones energéticas. Rebatteryk baterien bizitza erabilgarria % 75 luzatzen du. Rebattery alarga la vida útil de las baterías en un 75%. Berun-azidozko baterien birmoldaketa zerbitzuak % 25 murrizten ditu CO2eq isuriak. El servicio de reacondicionamiento de baterías de plomo-ácido reduce en un 25% las emisiones CO2eq.

Bergara, Gipuzkoa (+34) 943 76 21 45 www.rebattery.es info@rebattery.es

Rebattery, gainera, hondakin arriskutsuen kudeatzaile baimendua da (baimen zenbakia: EU2/256/17). Berun-azidozko baterietarako (R12) berrerabilpena prestatzeko jarduera aitortu zaion kudeatzaile bakarra da. Bateriok abiatzeko, trakzioko, erditrakzioko eta alarma sistemetarako bateria gisa erabil daitezke.

Reacondicionamiento de baterías Para baterías de plomo-ácido

Tratamiento patentado para combatir la sulfatación de las baterías y restablecer su electroquímica. Las baterías reacondicionadas mantienen la funcionalidad de una nueva y generan un notable ahorro de costes en el cliente, evitando el reciclaje prematuro del producto. Rebattery es además Gestor Autorizado de Residuos Peligrosos con número de autorización EU2/256/17. Es el único gestor que tiene reconocida como actividad la preparación para la reutilización (R12) de baterías de plomo-ácido. Estas baterías pueden ser usadas como baterías de arranque, tracción, semitracción y sistemas de alarma.


Baterien birfabrikazioa

Baterien fabrikazioa

Bateriei bigarren bizitza ematea

Bezeroaren premietara egokitutako bateriak

Prozesu horri esker, bateria berria erostea ekiditen da. Birfabrikazioko ekoizpen prozesuak balioztatu egiten ditu ahalik eta metaketa sistema gehien, hain zuzen, teknologia hauetan oinarritutakoak: nikela-kadmioa, nikela-metalhidruroa eta ioia-litioa. Bateria mota horien birfabrikazioaren bidez, bezeroak hasierako produktuaren prestazio berberak edo hobeak dituen produktua eskuratzen du.

Bezeroaren premietara egokitutako irtenbideak eskaintzen dira, neurrira eginak, eta kasu bakoitzera gehien egokitu daitekeen elektrokimika eskaintzea bermatzen da. Horretarako, azterketa orokor bat egiten da, bateria osatzen duten ekipamenduen aukeraketa onena egiteko. Proiektuek aholkularitza jasotzen dute bateria erabiltzen hasten denetik amaitu arte, eta hauek ere egiten dira, besteak beste: premien hasierako azterketa, Battery Pack fabrikatzea, bateria hondatzeari aurrea hartzeko mantentze eta zuzenketa lanak, eta bateriaren bizitza amaitu ondoren, hondakinen kudeaketa.

Kadmioaren toxikotasuna eta debekua dela eta, gaur egun Ni-Cd baterietatik Ni-MH baterietara igarotzen laguntzen ari gara, gizakien osasunerako eta ingurumenerako arriskuak saihestuz. Bateriok tresnen, bizikleta elektrikoen eta haririk gabeko gailuen bateria gisa erabil daitezke.

Refabricación de baterías

Fabricación de baterías

Dotando a las baterías de una segunda vida

Baterías adaptadas a las necesidades del cliente

Gracias a este proceso se evita comprar una batería nueva. El proceso productivo de refabricación valoriza la mayor cantidad posible de sistemas de acumulación basados en las tecnologías de Níquel-Cadmio, Níquel-Metalhidruro e Ión-Litio. Mediante la remanufactura de este tipo de baterías el cliente obtiene un producto con las mismas prestaciones o incluso mejores que las del producto inicial.

Solución a medida adaptada a las necesidades del cliente, garantizando ofrecer la electroquímica más adaptable a cada caso y realizando un estudio global para considerar la mejor elección de los equipos necesarios que complementen la batería. Proyectos asesorados desde el inicio hasta el fin de uso de la batería, incluyendo el análisis inicial de las necesidades, fabricación del Battery Pack, mantenimientos preventivos y correctivos de la batería y gestión del residuo tras su fin de vida.

Debido a la toxicidad y prohibición del Cadmio actualmente contribuimos a la transición de las baterías de Ni-Cd por las de Ni-MH, evitando la peligrosidad que suponen para la salud humana y el medioambiente. Estas baterías pueden ser usadas como baterías de herramienta, bicicleta eléctrica y artículos inalámbricos.


Ebaluazio softwarea Sektore siderurgikoaren ingurumen inpaktuak

Productos y Servicios Produktuak eta Zerbitzuak

Bizi zikloaren ikuspegitik, instalazio siderurgiko baten ingurumen inpaktua kalkulatzeko aukera ematen du. Instalazioaren jarduera datuak erabilita, tresna honek era

78 78

Tecnalia UNE-EN 9100:2010, ISO 14001

ingurumenean eragiten dituen inpaktuak. Tresna diseinatuta dago euskarri izateko ingurumen hobekuntzako plan eta estrategietan. Horretarako, softwareak ekoizpen prozesu osoari eta etapa bakoitzari dagozkion emaitza totalak ematen ditu, hainbat inpaktu kategoriatarako. Gainera, emaitza hauek banandu egiten dira ingurumen konpartimentuetan dituzten eraginen arabera. Tresna hau Europar Batasunak garatu da.

TECNALIA Research & Innovation ikerketa aplikatuko zentro bat da, helburu nagusitzat duena teknologia BPGd bihurtzea. Horretarako, soluzio teknologiko integralak, pertsonalizatuak eta diziplina anitzekoak garatzen ditu, energia eta ingurumen arloko erronkak negozio eta garapen aukerak bihurtzeko eta gure gizartearen erronkei aurre egiteko: karbono emisio baxuko energia, klima aldaketa, garraio jasangarria, etorkizunaren fabrika, zahartzea, mundu digitala eta hiperkonektatua, eta hirien etorkizuna. TECNALIA Research & Innovation es un centro de investigación aplicada cuyo principal objetivo es transformar la tecnología en PIB. Para ello desarrollan soluciones tecnológicas integrales, personalizas y multidisciplinares que convierten los retos energéticos y medioambientales en oportunidades de negocio y de desarrollo, para superar los retos de nuestra sociedad: Energía de baja emisión de carbono, cambio climático, transporte sostenible, la fábrica del futuro, envejecimiento, mundo digital e hiperconectado y el futuro de las ciudades.

ENERGY

MATERIAL

EMISIONS

Eguzki energia. Itsas energia berriztagarriak. Bioenergia. Industriako energia efizientzia. Sare elektriko adimendunak. Energía solar. Energías renovables marinas. Bioenergía. Eficiencia energética en la industria. Redes eléctricas inteligentes. Ekonomia zirkularra. Hondakinen birziklapena. Material kritikoen berreskurapena. Economía circular. Reciclado de residuos. Recuperación de materiales críticos. Klima aldaketara egokitzea. Efizientzia energetikoa. Klima aldaketaren ondorioak arintzea. Adaptación al cambio climático. Eficiencia energética. Mitigación del cambio climático.

Derio, Bizkaia (+34) 902 760 000 www.tecnalia.com energía@tecnalia.com

Software de Evaluación Impactos ambientales para el Sector Siderúrgico Permite, desde una perspectiva de ciclo de vida, calcular el impacto ambiental asociado a una planta siderúrgica. Utilizando los datos de actividad de la planta esta herramienta presenta de modo gráfico los impactos ambientales asociados a la producción de 1 tonelada de acero. La herramienta se ha diseñado para servir de soporte a la realización de estrategias y planes de mejora medioambiental. Para ello el software proporciona, para las distintas categorías de impacto, los resultados totales correspondientes a todo el proceso de producción, así como a cada una de sus etapas. Estos resultados son igualmente desglosados por su afección a los distintos compartimentos ambientales. La herramienta se ha diseñado y desarrollado en el marco del proyecto EIRES, financiado por la Comisión Europea.


Ebaluazio plataforma

Kalkulu softwarea

Garraio azpiegituren ingurumen kalkulua

Hirietako karbono aztarna eta aztarna hidrikoa

Garraio azpiegitura lineal baten (errepideak eta trenbideak) bizi ziklo osoa barne hartzen duen ingurumen inpaktuen

Hirietako ingurumen inpaktuak diagnostikatu, hobetu eta haien jarraipenerako sortutako tresnak, helburutzat dutenak administrazioei laguntzea beren hirietan gai hauetan erabakiak hartu eta lehenesten. Tresna hauek sortzean, kontuan hartu dira nazioartean erabilitako erreferentziazko metodologiak (hala nola GHG Protocol eta Water Footprint Network), ingurumen inpaktuak kalkulatzen dituztenak hirietako jarduerei dagozkien datuetatik abiatuta.

eraikuntza proiektuetarako alternatibak konpara daitezke. Plataformak aintzat hartzen ditu azpiegituren bizitzaren etapa hauek: lehengaiak erauztea, garraioa, eraikuntza, mantenimendua, erabilera eta ustiapena, eta bizi amaiera. Ebaluazio plataforma hau elkarlan estuan sortu da estatuko 7 eraikuntza enpresa handienetarikoekin, CENIT “Cleam” proiektuaren barnean.

Plataforma para la evaluación

Software de cálculo

Cálculo ambiental de infraestructuras de transporte

Huella de carbono y huella hídrica en ciudades

Realiza una evaluación de impactos ambientales que considera la totalidad del ciclo de vida de una infraestructura lineal de transporte (carreteras y trazados ferroviarios). Permite, de forma cuantitativa y gráfica, comparar diferentes alternativas en proyectos constructivos. La plataforma considera las siguientes etapas en la vida de las infraestructuras: extracción de materias primas, transporte, construcción, mantenimiento, uso y explotación y fin de vida. Esta plataforma se ha desarrollado en estrecha colaboración con 7 de las mayores empresas constructoras nacionales, en el marco del proyecto CENIT “Cleam”.

Herramientas orientadas al diagnóstico, mejora y seguimiento del desempeño ambiental de ciudades, enfocadas a facilitar a las administraciones la priorización y toma de decisión en sus actuaciones urbanas en estos ámbitos. Estas herramientas se han desarrollado en base a metodologías internacionales de referencia en la materia (tales como el GHG Protocol y el Water Footprint Network) que calculan los correspondientes impactos medioambientales a partir de datos correspondientes a las actividades que tienen lugar en los entornos urbanos.


CRADDLE JACKET M eta W Zamarra (ISPO GOLD WINNER 2017 SARIA)

Productos y Servicios Produktuak eta Zerbitzuak

Zamarra guztiz iragaizgaitza, haizearen kontrakoa eta transpiragarria, kanpotik 2 geruzatako poliester ehun birziklatuz egina, arropen eta tren eserlekuen –besteak beste– birziklapenetik abiatuta. Uraren kontrako tratamendu berezia

80 80

Ternua ISPO GOLD WINNER 2017 SARIA Mendi kiroletarako (alpinismoa, eskalada eta eskia) arropa teknikoa diseinatu eta sortzen duen marka da, bereziki erreparatzen diona jasangarritasunari, eta Europako eta Asiako 10 herrialdetan baino gehiagotan kokatuta dago. Munduko mendi eta outdoor marka handienak biltzen dituen European Outdoor Group taldeko kidea da, eta Europako outdoor-aren interes komunen defentsan dihardu, ikuspegi eraikitzaile eta positibo batetik. Gainera, EOCAko kidea era bada: European Outdoor Conservation Association. Bestetik, lehen mailako kirol jardueren eta kirolarien sustatzailea da. Ternuak eliteko kolaboratzaileak ditu, Alberto Iñurrategi alpinista besteak beste: etxeak sortutako arropak aztertu eta probatzen dituzte, berrikuntza laborategi gisa, merkaturatu aurretik. Es una marca que diseña y produce ropa técnica para la práctica de deportes como el montañismo, la escalada o el esquí, con una clara vocación hacia la sostenibilidad y estando presente en más de 10 países europeos y asiáticos. Pertenece al European Outdoor Group, que incluye a las marcas de outdoor y montaña más importantes del mundo, colaborando de forma constructiva y positiva en la defensa de los intereses comunes del outdoor europeo, y a EOCA, European Outdoor Conservation Association. Además, patrocina eventos y deportistas de primer nivel. Ternua cuenta con colaboradores de élite, entre los que destaca el alpinista Alberto Iñurrategi, que examinan y testean los prototipos de pendas que se diseñan, a modo de laboratorio de innovación antes de lanzarlos al mercado.

ENERGY

MATERIAL

Arrantza sareak birziklatuz, baliabide ez-berriztagarrien erabilera murrizten da 18,6 tona petrolioren kopuru baliokidean. Con el reciclado de las redes de pesca se ha conseguido una disminución en los recursos no renovables equivalente a 18,6 toneladas de petróleo. 17/18 Udazkena-Negua kolekzioaren % 50a material birziklatuz egina dago. 50% de la colección de Otoño-Invierno17/18 está hecho con materiales reciclados. Arrantza sareak birziklatuz, karbono aztarna murrizten da 39,4 teq CO2-ren kopuru baliokidean.

EMISIONS

Con el reciclado de las redes de pesca se ha conseguido una disminución de la huella de carbono equivalente a 39,4 teq CO2 .

Arrasate, Gipuzkoa (+34) 943712034 www.ternua.com shop-online@ternuagroup.com

mintz funtzionalarekin. Gainera, 30D birziklatutako poliester forrua eta 200 g Pearl Eco Thermashell isolatzaile termikoa, bi-biak plastikozko botilen birziklapenetik lortuak. Erabateko babesa ematen du eguneroko eta aisiako jarduera askotan, giro hotz eta hezeetan. Zamarra hau, birziklatutako materialak erabiltzeaz gainera, birziklatu ere ahal izango da bere bizi zikloaren amaieran, beste arropa batzuk sortzeko.

CRADDLE JACKET M y W Chaqueta (PREMIO ISPO GOLD WINNER 2017) Chaquetas totalmente impermeables, cortaviento y transpirables fabricadas con un tejido exterior de poliéster reciclado de 2 capas que proviene del reciclado de prendas y de asientos de tren entre otros. Tiene un tratamiento de repelencia al agua libre de fluorcarbono (PFC free) y que va laminado con una membrana de poliéster funcional. Llevan un forro de poliéster reciclado 30D y 200 gr de aislante térmico thermashell Pearl eco ambos provenientes del reciclaje de botellas de plástico post- consumo. Ofrecen protección total en múltiples actividades diarias y de ocio en entornos fríos como húmedos. Además de implementar materiales reciclados, estas chaquetas van a poder ser recicladas para elaborar otras prendas una vez finalice su ciclo de vida.


TRIXA DOWN HOODY JKT W

UPRIGHT eta RIDE ON GALTZAK

Lumazko anoraka (emakumea)

Kaleko eta mendiko galtzak

Emakumearentzako lumazko jaka txanoduna. Oso erabilgarria, beroa, arina, transpiragarria, haizearen kontrakoa eta konprimagarria. Material birziklatu hutsez egina. Kanpotik, Pertex Quantum ehun birziklatua, plastikozko botilen

2015eko abuztuan, euskal arrantzaleek gordeta zituzten eta erabiltzen ez ziren sareei irtenbide bat eman nahi zien proiektu

uraren kontrako tratamendu berezia. Isolatzaile gisa, 140 g Neokdun FP800 luma birziklatua, bizi zikloa amaitu duten produktuetatik sortua. Forrua 30D nylon birziklatuzkoa da, ehunen fabrikazioan sortutako hondakinen birziklapenetik abiatuta. Jaka honen fabrikazioan erabili dira 10 plastikozko botila, 140 g Neokdun FP800 luma birziklatua eta 110 g nylon post-industrialeko hondakin.

enpresarekin hitzarmena egin ondoren, sare horiek eta nylonezko beste hondakin material batzuk ECONYL® hari birsortua bihurtu ziren. Hari hori Bartzelonako IBQ enpresara bidali zen, eta bi Bluesign ehun sortu zituzten hor, tratamenduarekin. Hain zuzen ere, ehun horiekin eginak daude Uprigth Pant eta Ride On Pant galtzak.

TRIXA DOWN HOODY JKT W

PANTALONES UPRIGHT y RIDE ON

Plumífero mujer

Pantalones de calle y de monte

Chaqueta de plumas con capucha de mujer. Es muy versátil, cálida, ligera, transpirable, corta viento y altamente comprimible. Está fabricada utilizando solamente materiales reciclados. Lleva un tejido exterior Pertex Quantum reciclado que proviene del reciclado de botellas de plástico post-consumo que lleva además un tratamiento de repelencia al agua libre de fluorcarbono (PFC free). Como aislante lleva 140 gr de pluma reciclada Neokdun FP800 que proviene de la extracción de productos cuyo ciclo de vida ha terminado. El forro esta hecho de nylon 30D reciclado post-industrial que proviene del reciclado de los residuos generados en la fabricación de los tejidos. En la fabricación de esta chaqueta se ha utilizado 10 botellas de plástico, 140grs de pluma reciclada Neokdun FP800 y 110grs de residuos de nylon post industrial.

En Agosto del año 2015, se planteó un proyecto para dar una solución a las redes en desuso que los pescadores vascos tenían almacenadas y que no tenían ninguna salida. Después de recoger 12 toneladas de redes y asociarnos con una empresa italiana llamada Aquafil, se consiguen trasformar estas redes y otros materiales de desecho de Nylon en hilo regenerado ECONYL®. Este hilo ha sido enviado a la empresa IBQ de Barcelona donde se han desarrollado dos tejidos certificados Bluesign y que llevan tratamientos de repelencia al agua libres de fluorcarbono (PFC free) con los cuales se han diseñado los pantalones Uprigth Pant y Ride On Pant.


TECNOZORUAK Vitoria-Gasteizko Udala Udalerriko lurzoruaren kudeaketa zailak eragindako arazoei

Productos y Servicios Produktuak eta Zerbitzuak

sortzea planteatu zen, hondakinak tratatzeko udal plantetatik soberan ateratako azpiproduktuen nahasketa bat oinarri hartuta. Horrek andeatutako azalerak egokitzeko aukera eman digu, modu iragankor eta ekonomiko batean kontserbazio egoera egokian mantentzeko.

82 82

Vitoria-Gasteizko Udala Gasteizek Europako Hiriburu Berdearen titulua jaso zuen, hainbat hamarkadatan iraunkortasunaren arloan izandako ibilbidearen aitortza gisa, eta gaur egun erronka berriei heldu die, ingurumena errespetatzen duten politiken eta jardueren lidergoari eusteko.

Hiru urteko (2014-16) proiektu pilotu bat da, Gardelegiko udal zabortegian egingo dena. Proiektuaren baitan, 22 esperimentazio partzela sortuko dira (18 partzela teknozoruko 6 formulazio desberdin frogatzeko, hirunaka, eta osagaiak kontrolatzeko 4 partzela). Partzeletan, hainbat landare mota landatuko dira, eta lurzoruaren, eluatoen eta lixibiatuen analisiak egingo dira maiztasun batez, indarrean den ingurumen legedia betetzen ote duten egiaztatzeko.

TECNOSUELOS La Vitoria-Gasteiz Green, que vio reconocida su trayectoria de décadas en el campo de la sostenibilidad recibiendo el título de Capital Verde Europea, no deja de afrontar nuevos retos para seguir liderando las políticas y actuaciones respetuosas con el medio ambiente.

ENERGY

MATERIAL

EMISIONS

Basalburu eta Zabalortu bezalako proiektuek hiri mendekotasun energetikoa murrizteko aukera erakusten dute. Proyectos como Basalburu y Zabalortu demuestran la posibilidad de reducir la dependencia energética urbana. Teknozoruaren % 100 produktu birziklatuek osatzen dute. El tecnosuelos se compone 100% de productos reciclados. Teknozoruei aplikatuta, CO2 % 50-60 artean murrizten da. Aplicado a los tecnosuelos supone una reducción entre el 50% y el 60% CO2

Vitoria-Gasteiz, Araba (+34) 945 16 15 20 www.vitoria-gasteiz.org congrestur@vitoria-gasteiz.org

Ayuntameinto de Vitoria-Gasteiz Para dar salida a los problemas ocasionados por la difícil gestión del suelo municipal, se plantea la creación de un suelo artificial o tecnosuelo que, a partir de la combinación de subproductos excedentes de las plantas municipales de tratamiento de residuos, permite el acondicionamiento de superficies degradadas para mantenerlas de forma transicional y económica en un estado adecuado de conservación. Se trata de un proyecto piloto a 3 años (2014-16) en el Vertedero Municipal de Gardelegi. En dicho proyecto, se crearán 22 parcelas experimentales (18 para testar 6 formulaciones distintas de tecnosuelo, que irán por triplicado, más 4 parcelas de control de ingredientes). Sobre estas parcelas se instalarán varios tipos de vegetación y se realizarán análisis periódicos de suelo, eluatos y lixiviados para comprobar si cumplen la legislación medioambiental vigente.


ZABALORTU

BASALBURU

Hiri ortu ekologikoak

Salburuako baso jangarria

Zabalortu hiri ortuen proiektu bat da, Zabalgana auzoan eta bertako bizilaguntzat martxan jarri dena. Auzotarrek lantzen eta kudeatzen dute, eta horren bidez, funtsean, hiru helburu hauek lortu nahi dira: frutak eta barazkiak modu ekologikoan auto-produzitzea, nekazaritza ekologiari buruzko prestakuntza eta heziketa ematea, gizarte pedagogiarako tresna gisa, eta auzotarrak elkartzeko gune ireki bat sortzea, era askotako ekimen komunitarioak aurrera eramateko. Prozesua martxan jarri zen; hain zuzen, auzoaren barruan landatzeko espazioak izatearen eskaera handiari erantzuteko eta okupatu gabeko partzelak eskuratzeko moduan zeudelako. Hala, lurzoru horiek lantzeko aukera sortu zen, auzotarrek landu eta aurkeztutako proiektu bat oinarri hartuta. Urte gutxiren buruan, Zabalganako ortuak elkartzeko, ikasteko eta gizarte nahiz kultura jarduerak egiteko gune bihurtu dira, eta, batez ere, ereiteko eta uzta jasotzeko espazioak dira gaur egun. Horrela, elikadura iraunkorra eta nekazaritza ekologikoaren ohiturak sortu, eta hiriaren eta landa eremuaren arteko zubiak eraiki dira.

BASALBURU Salburuako Baso Jangarrien Elkartea Gasteizko bizilagunen talde batek osatzen dugu, auzoko bizitza erakargarriagoa eta parte hartzaileagoa egiteko interesa partekatzen dugunok. Horretarako, intereseko prestakuntza jarduerak antolatzen ditugu, guk geuk kudeatutakoak eta ingurumena errespetatzen dutenak, eta, gainera, kontzientzia etikoa, soziala eta ekologikoa sustatzen dutenak, bertako herritar guztien ongizatea hobetze aldera. Helburu zehatza baso jangarri bat sortzea da; hots, ekosistema bat, gizakiontzat elikagaiak sortzen dituena, hala nola frutak, fruitu lehorrak, jateko hostoak eta sustraiak, baita balio handiko beste produktu batzuk ere, esate baterako, sutarako egurra, zuntzak, sendabelarrak eta beste landare mota batzuk. Baso mota horiei hiru dimentsiotako ortuak esaten zaie

ZABALORTU

BASALBURU

Huertas urbanas ecológicas

Bosque Comestible de Salburua

El proyecto Zabalortu es un proyecto de huerto urbano en y para el barrio de Zabalgana, elaborado y gestionado entre vecinos y vecinas, que pretende desarrollar fundamentalmente tres objetivos: la autoproducción de frutas y/o hortalizas de manera ecológica, la formación y educación en agroecología como herramienta pedagógica social, y la creación de un espacio abierto para el encuentro vecinal donde haya cabida a todo tipo de iniciativas de carácter comunitario. El proceso se pone en marcha a partir de la amplia demanda dentro del barrio de tener espacios para cultivar junto con la disponibilidad de parcelas desocupadas, surgiendo así la posibilidad de dar un uso a estos suelos a partir de un proyecto trabajado y presentado por los propios vecinos y vecinas. Las huertas de Zabalgana se han convertido, en estos pocos años, en un lugar de encuentro, de aprendizaje, de actividades sociales y culturales y sobre todo, un lugar para sembrar y recoger lo sembrado, fomentando hábitos de alimentación sostenibles, la agricultura ecológica y creando puentes entre el mundo rural y el urbano.

La Asociación de Bosques Comestibles de Salburua - Salburuako Baso Jangarrien Elkartea, BASALBURU está compuesta por un grupo de vecinos/as de Vitoria-Gasteiz que compartimos el interés por hacer la vida en su barrio mucho más atractiva y participativa mediante la organización de actividades interesantes, formativas, auto-gestionadas y respetuosas con el medio ambiente que, además, promuevan una conciencia ética, social y ecológica mejorando el bienestar de todos/as los/as habitantes del mismo. El objetivo específico es la creación de un bosque comestible, entendiendo como tal un ecosistema que produce alimentos para los humanos como frutas, frutos secos, hojas y raíces comestibles; y otros productos de gran utilidad como leña, fibras, plantas medicinales y otras plantas útiles. A este tipo de bosques, se les denomina huertos en tres dimensiones.


84

Zentzua Coherencia


85


TALDEA Ekoscan hobekuntza taldea EKOSCAN Hobekuntza Taldea hainbat irakaslek, administrazio eta zerbitzuetako langilek eta ikaslek osatzen dute, eta Ingeniaritzako Unibertsitate Eskolako talde aktiboenetako bat da. Garapen jasangarriak irakaskuntzaren arloan nahiz enpresarako aplikazioan barne hartzen dituen gai guztiei eskainitako lan eta dedikazio boluntarioari esker, jarraipena eman ahal izan zaio 2014. urtean abiarazitako esperientziari.

Nola burutu zen?

¿Cómo se hizo? Nola burut zen?

¿Cómo se hizo?

86 86

Aurten ere, Ingeniaritza Jasangarriaren II. Jardunaldia eta Erakusketa prestatzeko zereginak eta jardunaldia bera izan dira esku artean duzun katalogo honen abiapuntua. Lan filosofia ez da aldatu: koherentziaz jardutea eta ingurumena errespetatzea; garapen jasangarria babestea, eta baliabideak behar bezala erabiltzea. Hortaz, austeritatez lan egiten da, eta Erakusketan erabilitako elementuak berrerabiltzen dira.

Un año más, la preparación y realización de la II Jornada y Exposición de Ingeniería Sostenible han sido los motores para la realización de este catálogo que tienes entre tus manos. La filosofía de trabajo sigue siendo la misma, coherencia y respeto con el Medio Ambiente, apoyo al Desarrollo Sostenible y aprovechamiento de los recursos, de ahí la austeridad con la que se trabaja y la reutilización de los elementos empleados en la Exposición.

Azken bi urteetan, taldeak lanean jarraitu du, enpresa munduan garapen jasangarriaren arloan gauzatzen ari den lana unibertsitatera hurbilduko duen beste Jardunaldi eta Erakusketa bat antolatzeko. Enpresa, erakunde eta elkarte publikoekin egindako topaketa, bilera eta bisitei esker, oso erakusketa interesgarria eta erakargarria osatu ahal izan da beste behin ere.

GRUPO Grupo de mejora Ekoscan El Grupo de Mejora EKOSCAN, formado por Profesores, Personal de Administración y Servicios y Alumnado, es uno de los grupos más activos de la Escuela Universitaria de Ingeniería. Su trabajo y dedicación voluntaria, en todos los temas relacionados con el Desarrollo Sostenible en el ámbito docente y su aplicación a la empresa, han permitido continuar con una experiencia que comenzó en el año 2014. Durante los dos últimos años este grupo ha continuado trabajando para presentar una nueva Jornada y Exposición que acerque el trabajo que se está realizando en el ámbito del desarrollo sostenible en el mundo empresarial a la universidad. Los encuentros, reuniones y visitas a empresas, organismos y sociedades públicas han permitido conformar, una vez más, un cartel muy interesante y atractivo.


ERAKUSKETA

JAN-EDANA

Berrerabilitako zura eta linazi olioa

Pastak eta zuku ekologikoa

Ingeniaritza Jasangarriaren erakusketaren bigarren edizioan 2014an erabilitako material berberak erabili dira: berrerabilitako zura eta linazi olioa. Aurreko ediziotik gordeta zeuden, eta berrerabili egin dira. Erakusgai zeuden produktu batzuen ezaugarriak tarteko, erakusketa handitu egin da aurtengoan; hori dela eta, Ingeniaritzako Unibertsitate Eskolako beheko solairuko, lehenengo solairuko eta bigarren solairuko aurrealdeko espazioa erabili da, leihate handi bat duena. Hautatutako 24 enpresek stand bana izan zuten, eta stand bakoitzak hiru elementu zituen: informazioa jartzeko oin bat, palet oholez egina; kartoi birziklatuzko oinarri bat produktuak ipintzeko (horrelakorik behar zutenentzat), eta horren guztiaren azpian jartzeko moketa bat, enpresa bakoitzari eta haren produktuari zegokion espazioa mugatzen zuena.

Ingeniaritza Jasangarriaren Jardunaldiko atsedenaldia Ingeniaritzako Unibertsitate Eskolako Areto Nagusian egin zen, eta, aurreko edizioan bezalaxe, ikastegiak inguruko ekoizleek ekarritako produktu ekologikoak eskaini zizkien bertaratu ziren guztiei.

LA EXPOSICIÓN

LA COMIDA

Madera reutilizada y aceite de linaza

Galletas y zumo ecológico

En esta segunda edición de la exposición de Ingeniería Sostenible los materiales empleados han sido los mismos que se utilizaron en el año 2014, madera reutilizada y aceite de linaza, materiales que se habían conservado de la edición anterior y que han sido reutilizados. La exposición, en esta ocasión y debido a las características de algunos de los productos expuestos, se ha ampliado, por lo que se ha utilizado el espacio frontal de la planta baja, primera y segunda de la Escuela Universitaria de Ingeniería, que cuenta con un gran ventanal. Las 24 empresas seleccionadas contaron con un stand formado por tres elementos: un pie informativo, realizado con tablas de palets; una base de cartón reciclado para apoyar los productos (en aquellos casos que se necesitase este elemento) y todo ello sobre una moqueta que definía el espacio propio de cada empresa y sus productos.

En el periodo de descanso de la Jornada de Ingeniería Sostenible, que tuvo lugar en el Salón de Actos de la Escuela Universitaria de Ingeniería, de nuevo el centro optó por ofrecer a todos los presentes una serie de productos ecológicos suministrados por productores del entorno.

Hala bada, oraingoan ere legamia naturalaz egindako gaileta ekologikoak eta sagar ekologikoaren zukuak izan ziren nagusi atsedenaldian, hau da, jaki eta edari osasungarriak . Erakusketaren inaugurazioa amaitu ostean eskaini zuten mokaduan ere gure lurreko produktu ekologikoak izan ziren protagonista.

Así, de nuevo, las galletas ecológicas de levadura madre y los zumos de manzana ecológica fueron los dueños de ese periodo de descanso, favoreciendo la comida sana a los asistentes, en ese periodo de distensión. Una vez finalizado la inauguración de la Exposición, también en el lunch ofrecido, fueron protagonistas los productos ecológicos de la tierra.


88

Ondorioak Conclusiones


89


UNIBERTSITATEA Ikasleak eta Irakasleak

Ondorioak

Gasteizko Ingeniaritzako Unibertsitate Eskolak bere gizarte eginkizuna bete du, ikaskuntza prozesuak eta elkarrizketa guneak sortzeko balioen transmititzaile eta bultzatzaile den aldetik, gizarte partaidetza bultzatzeko, gizarte osasuntsu, ekitatibo, bidezko eta arduratsuagoetaranzko aldaketa sustatzeko, eta ingurumenaren eta haren baliabide naturalen babesa indartzeko.

Conclusiones

Conclusiones Ondorioak

Jardunaldia aukera ezin hobea izan da ingurumena babesten duten soluzio teknologikoak erakusteko, bultzada emateko jasangarritasuneranzko bideei, esperientziak trukatzeko eta etorkizunerako konpromisoak proposatu eta hartzeko. Ekitaldiak, unibertsitateko kideentzat ez ezik, jasangarritasuneranzko trantsizioarekin zerikusia duten pertsona, elkarte, enpresa eta erakundeentzat ere izan dira; bereziki, jasangarritasunerako hezkuntzarekin zerikusia dutenentzat.Plangintza estrategikoan, produktuen diseinuan, irakaskuntzan eta prestakuntzan, aholkularitzan eta gaikuntzan, erakundeen eta enpresen gizarte erantzukizunean aritzen direnak protagonistak izan ziren jardunaldi honetan.

90 90

Estas jornadas han sido un escenario magnífico para mostrar a todos los participantes soluciones tecnológicas respetuosas con el entorno ambiental, impulsar caminos de avance hacia la sostenibilidad, intercambiar experiencias y proponer y adquirir compromisos de futuro. El evento estuvo dirigido no solo a la comunidad universitaria sino también a todas las personas, asociaciones, empresas e instituciones interesadas y relacionadas, en general, con los procesos de transición hacia la sostenibilidad y, en particular, con la educación para la sostenibilidad.Quienes se dedican a la planificación estratégica, al diseño de productos, a la docencia y formación, a la asesoría y capacitación, a la responsabilidad social institucional y empresarial, tuvieron su protagonismo en el amplio espectro de estas Jornadas.

LA UNIVERSIDAD Alumnado y Profesorado

La Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz ha cumplido con su función social, como transmisora e impulsora de valores para el logro de procesos de aprendizaje y espacios de diálogo que impulsen la participación social, promuevan el cambio hacia sociedades más saludables, equitativas, justas, responsables, y fomenten la protección del medio ambiente y sus recursos naturales.


GIZARTEA

ENPRESAK

Bileran izandakoak

Ingeniaritza jasangarriko enpresak

2016ko jardunaldiaren helburuetako bat izan zen jasangarritasuna enpresa estrategiaren barnean sartu duen antolakuntza multzo zabala ezagutaraztea, eta informazio hori eskuratzeko aukera izan zuten, unibertsitate campuseko ikasleek eta irakasleek ez ezik, baita Gasteizko hiritar multzo zabal batek ere. Helburu hori sendotzeko, erakusketa bat egin zen ikusgai jarritako produktuak eta prozesuak hurbiletik ezagutzen dituzten gidarien laguntzaz.

Planteatutako beste helburuetako bat izan zen lankidetza loturak sendotzea enpresa sektorearen eta unibertsitatearen artean. Lehen lankidetzak abian jartzeaz gainera, aukerak sortu dira gure ikasleek beren gradu amaierako proiektuak jasangarritasunaren arloan egin ditzaten jardunaldian parte hartu zuten enpresetan. Gainera, interes bizia izan da jardunaldiarekiko eta, bereziki, erakutsi diren produktuekiko, eta enpresak pozik gelditu dira, beren produktuek jasangarritasunaren arloan dituzten abantailak ezagutarazteko aukera izan dutelako

LA SOCIEDAD

LAS EMPRESAS

Las personas asistentes

Las empresas de ingeniería sostenible

Uno de los propósitos planteados en la jornada del año 2016 fue el de dar a conocer el amplio espectro de organizaciones que han introducido el tema de la sostenibilidad como estrategia empresarial, y a esta información han accedido un amplio número de espectadores no sólo pertenecientes al estudiantado y profesorado del campus universitario sino también público en general de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Este objetivo se vio reforzado con la muestra de la exposición guiada por personal con amplio conocimiento de los productos y procesos mostrados.

vínculos de colaboración entre el sector empresarial y universitario. Se han consolidado las primeras colaboraciones y han surgido posibilidades para que de grado en el área de la sostenibilidad en buena parte de las empresas participantes. Además el entorno social ha mostrado interés por la jornada y en especial por los productos expuestos, las organizaciones han quedado satisfechas porque se les ha ofrecido la oportunidad de divulgar las bondades sostenibles de sus productos.
Koordinatzailea/Coordinado por:

www.ehu.es/eui

ISBN: 978-84-9082-606-5

94


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.