Page 1

Ingeniaritza Jasangarriaren Katalogoa

Catálogo de Ingeniería Sostenible 2014-2016

Vitoria-Gasteiz

Ingeniaritzako Unibertsitate Eskola

Escuela Universitaria

de Ingeniería Vitoria-Gasteiz


Ingeniaritza Jasangarriaren Katalogoa

2014-2016 CatĂĄlogo de IngenierĂ­a Sostenible


CIP. Biblioteca Universitaria Ingeniaritza jasangarriaren katalogoa = Catálogo de ingeniería sostenible : 2014-2016 / [koordinatzailea – coordinado por] Vitoria-Gasteiz Ingeniaritzako Unibertsitate Eskola = Escuela Universitaria de Ingeniería Vitoria-Gasteiz. - Bilbao : Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, Argitalpen Zerbitzua = Servicio Editorial, D.L. 2016. – 89 p. ; il. col ; 26 cm. Texto bilingüe en euskara y español. Catálogo de la “Iª Jornada y Exposición de Ingeniería Sostenible, 2014” D.L.: BI-328-2016. – ISBN: 978-84-9082-373-6 1. Ingeniería. 2. Desarrollo sostenible. I. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz, coord. II. Jornada y Exposición de Ingeniería Sostenible. (1ª. 2014. Vitoria-Gasteiz). III. Título: Catálogo de ingeniería sostenible: 2014-2016. 62: 502.13 502.13:62

Edición 2014-2016 Edizioa Vitoria-Gasteizko Ingeniaritzako Unibertsitate Eskola Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Nieves Cano Kalea, 12 Tel.: 945 01 32 05 Fax.: 945 01 32 70 01006 Vitoria – Gasteiz www.ingeniaritza-gasteiz.ehu.eus

Garapena / Elaboración: Vitoria-Gasteizko IEUko Ekoskan Hobekuntza Taldea /Grupo de Mejora Ekoscan del EUI Vitoria-Gasteiz: Ortzi Akizu, Iñaki Ochoa de Eribe, Zuriñe de Gómez de Balugera, Montserrat López de Arcaute, Iñaki Vispo, Alejando Rodríguez y Pedro Herreros. Itzulpena/Traducción: Hitzurun Hizkuntz Zerbitzuak Diseinua / Diseño: Zuhaitza Sustainable Design Diru laguntza / Financiación: UPV/EHU Iraunkorra / Oficina de Sostenibilidad UPV/EHUko Euskararen arloko Errektoreordetza Vitoria-Gasteizko Ingeniaritzako Unibertsitate Eskola / Escuela Universitaria de Ingeniería Vitoria-Gasteiz UPV/EHU Arabako Campusa Laguntzaileak / Colaboradores: Ihobe Vitoria-Gasteizko Udala / Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

ISBN: 978-84-9082-373-6 Lege gordailua / Depósito legal: BI-328-2016


Ingeniaritza Jasangarriaren Katalogoa

2014-2016 Catálogo de Ingeniería Sostenible

Escuela Universitaria de Ingeniería Vitoria-Gasteiz

Ingeniaritzako Unibertsitate Eskola Vitoria-Gasteiz


rritasuna tokian a g tok n a s iko Ja

undo.

a

tik, mu neinterior al mn

legan a m cal, l an o a lo sd rm

n zea ut ur

datza, g e u re h it

Euskeraren Arloko Errektoreordetza Euskal Herriko Unibertsitatea

4

de los r e c u r sos d ef o

a zaharretik z t n zu estro ancestral d u idi en dura.

do cua de oa us

o

erriak, ba e blores, desde el r

ure balo g z ato ma los nuevos v r

b abilpen e g en er ok ide i a b ab ali

bilidad consiste en n e t hac sos er La un


Irmoki sinesten dut egungo munduak badituela behar adina baliabide mental eta intelektual, gizakiak bere etorkizunaren kontrola berreskura dezan. Baina argi dago ezingo garela kinka honetatik atera azaleko aldaketak eginda, orain arte egin den gisara. Gure eskemak aldatu behar ditugu, elkarrenganako elkartasunez jokatuz, eta mundua den bezalaxe hartuz; gizakiarentzako sistema ekologiko bakarra.

Creo firmemente que el mundo actual posee los recursos mentales e intelectuales necesarios, para que la humanidad recupere el control de su destino. Lo evidente es que no se puede salir del paso con cambios superficiales, como se ha hecho hasta hoy. Debemos cambiar nuestros esquemas, aprender a ejercer una solidaridad recíproca y a considerar el mundo como lo que es en realidad; un sistema ecológico único para la especie humana.

Aurelio Peccei, 1983 Erromako Klubaren fundatzailea Fundador del Club de Roma

5


6

Aurkibidea Ă?ndice


Hitzaurrea Introducci贸n

08 22

Hizlariak Ponentes

34 84

88

Produktuak Productos

Zentzua Coherencia

Ondorioak Conclusiones 7


8

Hitzaurrea Introducci贸n


9


Unibertsitatea Universidad

Ekologikoa

a l o r n e r a z t a i í r r a e i i n n Inge de la Inge El rol

a

o

no

Ek

ko mi

Bid

Gizartea Sociedad ez

ko

a

Instituzioak Instituciones

Javier Sancho Sáiz Vitoria-Gasteizko Ingeniaritzako Unibertsitate Eskolako Zuzendaria Director de la Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz

10


Produkzio industrialaren ereduak gizarteak duen bizi kalitatean hobekuntza ekarri arren, kontsumoaren eta energiaren eta baliabideen erabilera aseezina dakar. Testuinguru horretan, Gasteizko Ingeniaritzako Unibertsitate Eskolak erantzukizun funtsezko bat hartzen du bere gain: profesionalen prestakuntza osoa, eta ez soilik alderdi teknikoetan, baizik eta ingeniaritzaren gizarte erantzukizunari dagokienetan ere. Hala, Eskolaren balioetan gailendu egiten dira baliabideak erabiltzeko orduan eduki beharreko eraginkortasunarekin eta ingurumen balioen errespetuarekin erlazioa dutenak. Garapen Jasangarriaren printzipioetan inplikatuta gaude, hau da, Ingeniaritza arloko prestakuntzan, baina, funtsezko xedea ahaztu gabe, hau da, “Gaur egungo belaunaldien beharrak asetzea etorkizuneko belaunaldiek beren beharrak asetzeko dituzten aukerak arriskuan jarri gabe”. Bizi garen mundua hobetzen ahaleginduko diren profesionalak hezi nahi ditugu; horretarako, gaitasun teknikoen prestakuntzaz gainera, giza trebetasunetan eta balioetan ere hezten ditugu, printzipio horiei esker, sormenez, pertsonen bizitzaren hobekuntzari eta Gizadiaren aurrerabideari lotutako erronka teknologiko eta sozialen ebazpenean inplika daitezen. Horregatik aurkezten dugu “Ingeniaritza Jasangarriaren Jardunaldia eta Erakusketa”, gure inguruneko enpresa txiki eta handiek lantzen dituzten produktu eta zerbitzu berriak gure Ikastegian erakutsi ahal izateko. Helburuetako bat da gure Eskolako ikasleek harremanak sortzea enpresekin, enpresetako praktikak eta gradu amaierako lanak ekarriko dituzten sinergiak sortu ahal izateko. Era berean, aukera hau baliatu nahi izan dugu gure ateak euskal gizarteari eta ikastegiei irekitzeko, Jardunaldian parte hartu eta erakusketa ikus dezaten, ingeniaritza jasangarriaren kultura sustatzeko asmoz.

El modelo de producción industrial, a pesar de su implicación en la mejora de la calidad de vida de la sociedad, lleva asociado también una necesidad insaciable de consumo y de utilización de energía y de recursos. En este contexto, la Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz asume una responsabilidad clave: la formación integral de profesionales, incidiendo no sólo en los aspectos técnicos, sino también en los que se refieren a la responsabilidad social de la ingeniería. Así, dentro de los valores propios de la Escuela, destacan los relacionados con la eficiencia en el empleo de los recursos y el respeto de los valores medioambientales. Estamos implicados en los principios del Desarrollo Sostenible, es decir, en formar en el ámbito de la Ingeniería pero, sin olvidar el objetivo clave de “Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades”. Trabajamos para crear profesionales que intenten mejorar el mundo en el que vivimos, para lo que nos preocupamos no sólo en su formación en competencias técnicas, sino también en habilidades humanas y en valores, para que, con estos principios, se impliquen, con creatividad, en la resolución de los desafíos tecnológicos y sociales asociados a la mejora de la vida de las personas y al progreso de la Humanidad. Es por ello que presentamos esta “Jornada y Exposición de Ingeniería Sostenible”, en la que pequeñas y grandes empresas sostenibles de nuestro entorno podrán mostrar en nuestro Centro los nuevos productos y servicios en los que están trabajando. Un objetivo es que el alumnado de nuestra Escuela pueda realizar conexiones con empresas, para generar sinergias que se traduzcan en Prácticas en Empresa y Trabajos Fin de Grado. Así mismo, se ha querido aprovechar esta oportunidad para abrir las puertas a la sociedad vasca y a los centros de enseñanza para que puedan participar en la Jornada y visitar la exposición, fomentando la cultura de la ingeniería sostenible.

11


a u r u b l e h n d e a r a d i e s t r a e t v i i s n t r U e a l b i e Un jetivo d UNIBERTSITATEA El ob Ardurak

Ezagutzaren difusioa

GIZA GARAPEN JASANGARRIA

Baloreak Beharrizanak

GIZARTEA

Iratxe Amiano UPV/EHUko Gizarte Erantzukizuneko Zuzendaria Directora de Responsabilidad Social de la UPV/EHU

12


Goi-mailako hezkuntza erakundeok jabetu behar dugu garrantzi handia duela gizartearen beharrei erantzun bat ematea prestakuntzatik eta ezagutzaren sorkuntzatik. Egungo testuinguru ekonomiko eta sozialak unibertsitateak behartzen ditu aldaketak egitera mundua pentsatu eta ulertu, irakatsi, ikasi, baloratu eta jokatzeko moduan. Ikaskuntza prozesuak ezartzeko gai izan behar dugu, ezagutza sortu eta parte hartze soziala bultzatuko duten elkarrizketa guneak ezartzeko, horretarako aldaketa eramanez gizarte ekitatibo, justu eta arduratsuagoetara.

La instituciones de educación superior debemos ser conscientes de la importancia que tiene dar respuesta a las necesidades de la sociedad desde la formación y la generación del conocimiento. El actual contexto económico y social está obligando a las universidades a adoptar cambios en la manera de concebir y entender el mundo, de enseñar, aprender, valorar, pensar y actuar. Debemos ser capaces de implementar procesos de aprendizaje, generación de conocimiento y espacios de diálogo que faciliten la participación social, promoviendo el cambio hacia sociedades más equitativas, justas y responsables.

Unibertsitateentzat, giza garapen jasangarriaren aldeko lana erronka handia da, goi mailako erakundeek hitza hartzen baitute ez soilik profesional onak prestatzeko, baizik eta ingurukoen arazoekiko pertsona sentiberak prestatzeko, garapenaren eta ahulenen gizarteratzearekin konprometituak, pertsona gogotsu eta sortzaileak beraien lanbideak aurrera eramateko orduan. Unibertsitateak prestakuntza, ikerketa eta transferentzia arloko eginkizun tradizionalak hartu behar ditu bere gain xede etikoak lortu eta komunitatearen alde egiteko, eta, horretarako, Unibertsitatearen eta gizartearen arteko harremanak ezin dira proiekzio aldebakar gisa hartu, baizik eta elkarte gisa eta ikaskuntza komunitate gisa, zeinetan kanpoko erakundeek, besteak beste, administrazio publikoek, erakunde sozialek eta enpresek, Unibertsitateari ere lagunduko dioten bere eginkizun akademikoa betetzen.

Para las universidades, el trabajo en favor del desarrollo humano sostenible se presenta como un desafío, porque implica que las instituciones de educación superior se comprometen no sólo a formar buenos profesionales, sino también personas sensibles a los problemas de los demás, comprometidas con el desarrollo y la inclusión social de los más vulnerables, personas entusiastas y creativas en la articulación de su profesión. La Universidad debe asumir sus misiones tradicionales de formación, investigación y transferencia con fines éticos y a favor de la comunidad, y para ello no podemos concebir las relaciones entre la Universidad y la sociedad en términos de proyección unilateral, sino en términos de asociación y creación de una comunidad de aprendizaje en la que entidades externas, como son administraciones públicas, entidades sociales y las empresas, ayuden también a la Universidad a cumplir con su papel académico.

Aurrera eramaten diren programen kudeaketan jarrera bat izatea bilatzen da, hau da, gizarte balio bat sortzen duen atzeraelikadura prozesu bat biltzen duena. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateak lanean dihardu erakunde erantzule bat eta gizarte globalari erabilgarria zaiona lortzeko. Horregatik guztiagatik, garrantzitsua da proiektu bateratuak, foroak eta jardunaldiak antolatzea, honen antzerakoak, hain zuzen, diziplina aniztasunetik zorrotz lan egingo dutenak.

Se trata de una actitud en la gestión de los programas que se desarrollan que comprende un proceso de retroalimentación en el que se crea un valor social. La Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea trabaja por conseguir una organización responsable y útil a la sociedad global. Por todo esto es tan importante la creación de proyectos conjuntos, foros y jornadas, como ésta, que trabajen con rigor desde la multidisciplinariedad.

13


a z t n u g a o l t n n e e i r a m e a t x t n e u l y a A d l e U d o y o p a l E

GIZARTEA UDALETXEA GOBERNUA

Nerea Melgosa Vega Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saileko zinegotzi ordezkaria Concejala delegada del Departamento de Empleo y Desarrollo Econ贸mico Sostenible

14


Gasteiz erreferentziazko eredu bat da Europan gizarte, ekonomia eta ingurumen jasangarritasunarekin duen konpromisoagatik; jarduera eta politika iraunkorren garapenarekin errespetuzkoak diren proposamen eta ekimenen arloan ibilbide sendoa agertu izan duen udalerri bat da. Esparru horretan, Gasteizko Udalak hainbat ekimen eta programa jarri ditu abian, apustu erabakigarria enplegua eta ekonomia berdea sustatzeko, baita tokiko sistema produktiboaren eraldaketa bultzatzeko ere ekoizpen modu jasangarriagoetarantz. UE 2020 Estrategia izenekoan biltzen diren lurralde estrategia zabalagoekin kolaboratzea da xedea; estrategiak lehentasun gisa markatzen du ekonomia lehiakorrago bat eta ingurumenarekin errespetuzkoago bat sortzea, ez soilik enpresa berriak sortuz, baizik eta enpresa egituraren modernizazioa azeleratuz. Hainbat dira sistema produktiboaren aldaketa prozesuari begira Gasteizko Udalaren babes hori gauzatzen duten programak, eragile ezinbestekoa baita hiria jasangarritasunaren ikuspegitik eraikitzeko. Itun Berdea: Itun hau sinatzen duten Gasteizko enpresak eta erakundeak ingurumen arloko kudeaketa jasangarriarekin konpromisoa hartu duten egitura enpresarial eta profesionalaren zati dira, eta lagundu egiten dute hiria jasangarritasun arloan erreferentzia izan dadin eta beraien enpresen errentagarritasun ekonomikoa bultzatuko duten ingurumen hobekuntzak ezartzen.

Vitoria-Gasteiz es un modelo referente en Europa por su compromiso con la sostenibilidad social, económica y ambiental. Un municipio con una sólida trayectoria plena de propuestas e iniciativas respetuosas con el desarrollo de actividades y políticas sostenibles. En este marco, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz desarrolla una serie de iniciativas y programas que son una apuesta decidida de apoyo al empleo, la economía verde y la transformación del sistema productivo local hacia formas de hacer más sostenibles. Se trata de colaborar con estrategias territoriales más amplias recogidas en la denominada Estrategia UE 2020 que marca como prioridad crear una económica competitiva y respetuosa con el medio ambiente, no sólo creando nuevas empresas, sino también acelerando la modernización del tejido empresarial. Son varios los programas que materializan este apoyo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz al proceso de cambio del sistema productivo, actor imprescindible para construir la ciudad en clave de sostenibilidad: Pacto Verde: Comunidad de empresas comprometidas con el medio ambiente como factor de competividad económica. Un reconocimiento al sector productivo como actor imprescindible para construir una ciudad en clave de sostenibilidad.

Hiri laborategia: Aukera paregabea da garapen teknologikoa duten enpresek erakustaldiak egin ditzaten egiazko inguruneetan, Gasteizko eremuaren barruan.

Ciudad laboratorio: Una oportunidad para que las empresas con desarrollo tecnologicos propios puedan probarlos en entornos reales dentro del ámbito de Vitoria-Gasteiz.

Eraikuntza jasangarria: Eraikuntza sektorearen eraldaketa eraikuntza jasangarrirantz, birgaitzea eta eraikuntza berria sustatuz, lehiakorragoak diren ereduetatik eta inguruko ingurune naturalean txertatutakoetatik.

Edificación sostenible. Transformación del sector de la construcción hacia la edificación sostenible fomentando la rehabilitación y la nueva edificación a partir de modelos más competitivos y sostenibles.

Karbono maila apala erabiltzen duen ekonomia: eraginkortasun energetikoaren arloko neurriak bultzatzen duen programa, berotegi efektuko gasen isurpena gutxituz.

Economia baja en carbono: Claves para mejorar la competitividad de la empresa a través de la gestión energética

15


2014 I. INGENIARITZA JASANGARRI JARDUNALDIA ETA ERAKUSKETA Iª JORNADAY EXPOSICIÓN DE INGENIERÍA SOSTENIBLE 200 parte hartzaile. 200 Asistentes al evento. Erakusketa 10 egunez zabalik, Vitoria- Gasteizko herritar guztientzat.

Exposición Erakusketa

Muestra visitable durante 10 días y accesible para toda la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz.

16 16

Parte hartzaileak: Ihobe, Eusko Jaurlaritza, Gasteizko Udala, UPV/EHU, AENOR, Inedit. Con la participación de Ihobe, Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, la UPV/EHU, AENOR, Inedit.

“Ingeniaritzako Produktu Jasangarriak” erakusketaren eta Ingeniaritza Jasangarriaren Jardunaldiaren helburu nagusia da aztarna ekologiko minimoa duen ingeniaritzaren kultura zabaltzea UPV/EHUko ikasleen eta langileen eta Gasteizko enpresa eta herritarren artean, eta enpresa jasangarriak unibertsitate esparrura hurbiltzea. Zehazki, jardunaldiaren helburuak dira: - Administrazioak, unibertsitateak eta enpresek ingeniaritza jasangarria sustatzeko egiten duten lana ikusaraztea. - Ekodiseinuaren arloko ezagutza transferitzea unibertsitatetik industria sarera. - Ingurumen ikuspegitik jasangarria den produktu edo zerbitzu batentzat behar diren diseinu jarraibideak erakustea. - Ekodiseinua definitzea: haren iragana eta geroa. - ECO produktu/zerbitzuen ziurtagiria eta produktu/zerbitzu tradizionalekiko desberdintasunak aurkeztea. - Enpresek ekoizpen prozesu berriei, helburu berriei eta sentsibilitate berriei aurre egiteko dituzten erraztasunak eta zailtasunak aztertzea, “marketin berde” batetik harago. - Ingurumen ikuspegitik jasangarriak diren amaierako produktuen adibideak ematea. A través de la Exposición: “Productos de Ingeniería Sostenible” y de una Jornada de Ingeniería Sostenible se pretende difundir la cultura de una ingeniería con una mínima huella ecológica, tanto entre el alumnado y personal de la UPV/EHU como entre las empresas y los ciudadanos/ciudadanas de Vitoria-Gasteiz, y promover un acercamiento de las empresas sostenibles al ámbito universitario. En la Jornada se pretende: - Visibilizar la labor de la administración, universidad y empresas en el fomento de una ingeniería sostenible. - Facilitar la transferencia del conocimiento en el ámbito del ecodiseño desde el ámbito universitario al tejido industrial. - Mostrar las pautas de diseño necesarias para un producto o servicio ambientalmente sostenible. - Definir el ecodiseño: su pasado y su futuro. - Presentar la certificación de los productos/servicios ECO y las diferencias frente a los productos/servicios tradicionales. - Afrontar las facilidades y dificultades de las empresas en la implantación de nuevos procesos de producción, nuevos objetivos, nuevas sensibilidades, más allá de un “marketing verde”. - Dar ejemplos de productos finales ambientalmentes sostenibles.


6

HIZLARI PONENTES Luz Emparanza Directora de AENOR en el País Vasco Aenor José María Fernandez Alcalá Responsable del Basque Ecodesign Center Ihobe, Eusko Jaurlaritza Jordi Oliver Director ejecutivo Inèdit Markel Cormenzana Ecoinnovación y producto Inèdit Aida Rebollo Responsable de Medio Ambiente Michelín Vitoria Santiago Azcarraga Vicepresidente de Calidad Aernnova

24

ENPRESA EMPRESAS A&B Laboratorios de Biotecnología Aernnova alSol Axalko Ayto. Vitoria-Gasteiz Bellota Callaghan + CTCR + Ecoalf Clean-Biotec e-Betez Ecoprac Ihobe Inèdit Ixi Wood Lufe Luznor Michelin Ofita Optimitive PFERD-Caballito Renault Skuibo Termogenik Wattio Yor

17


6

HIZLARI PONENTES

Hitzaldien helburua izan zen jasangarritasunaren lege esparrua azaltzea (AENOR), definizio teorikotik pasatuz (Ihoberen eta Inediten eskuetatik), hitzaldi praktikoagoekin bukatzeko, non objektuak eta emaitza zehatz jasangarriak aurkeztu ziren (Aernnova eta Michelín).

Exposición Erakusketa

Las ponencias que se realizaron tuvieron el objetivo de abarcar desde el marco legal de la sostenibilidad (AENOR), pasando por la definición teórica (por parte de Ihobe e Inedit) hasta concluir con ponencias más prácticas donde se montraban objetos y resultados concretos sostenibles (Aernnova y Michelin).

18 18

Luz Emparanza AENOR; José María Fernandez Alcalá Ihobe; Jordi Oliver Inèdit; Markel CormenzanaInèdit; Aida Rebollo Michelin; Santiago AzcarragaAernnova;


19


ENPRESA 24 EMPRESA Ingeniaritza jasangarriak sortutako 72 produktu/zerbitzuren erakusketa hau antolatzeko, 24 enpresa hautatu dira, kontu handiz. Erakusketan parte hartzen duten enpresa gehienak Araban kokatuta badaude ere, beste erkidego batzuetako enpresen ekarpenak ere bildu dira, alor honekin lotura dutenak.

Exposición Erakusketa

A través de la selección minuciosa de 24 organizaciones se ha generado esta exposicón de 72 productos/servicios de ingeniería sostenible. La mayoría de las empresas que participan en esta exposición forman parte del entramado empresarial alavés. Asimismo se ha intentado contar con aportaciones de empresas afines del resto del estado.

20 20

A&B Laboratorios de Biotecnología; Aernnova; alSol; Axalko; Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz; Bellota; Callaghan + CTCR + Ecoalf; Clean-Biotec; e-Betez; Ecoprac; Ihobe; Inèdit; Ixi Wood; Lufe; Luznor; Michelin; Ofita; Optimitive; PFERD; Renault; Skuibo; Termogenik;WattioYor


21


22

Hizlariak Ponentes


23


IKUSKERA

Jordi Oliver Inèditeko zuzendari exekutiboa. Ingurumenaren Zientzietan doktorea Bartzelonako Unibertsitate Autonomotik. Director ejecutivo de inèdit. Doctor en Ciencias ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona.

Markel Cormenzana

Ponentes Hizlariak

Transition & Strategic Designer Inèditen. Integrated Design Engineering arloko espezialista SDUn (Danimarkan). Transition & Strategic Designer en Inèdit. Especialista en Integrated Design Engineering en la SDU (Dinamarca).

“” “”

“Ekodiseinua diziplina gisa desagertzera bideratuta dago. Etorkizunean Diseinu on orok, beste irizpide batzuen artean, ingurumen inpaktuaren minimizazioa hartu beharko du kontuan.” "El ecodiseño está destinado a desaparecer como disciplina. En el futuro todo buen Diseño deberá contemplar, entre otros criterios, la minimización de su impacto ambiental."

“Ekoberrikuntzaren alde apustu egin duten enpresak eraginkorragoak dira, berrikuntza ahalmena handitzen dute, berezituagoak daude eta merkatu berrietan sartzen dira, azken batean, lehiakorragoak dira." "Las empresas que han apostado por la ecoinnovación son más eficientes, aumentan su capacidad de innovación, están más diferenciadas y acceden a nuevos mercados, en definitiva, son más competitivas."

Plaza Dr Letamendi, Barcelona (+34) 932 683 476

24 24

www.ineditinnova.com info@ineditinnova.com

Konfiantzazko bazkide bihurtzea erakundeei laguntzeko ekoberrikuntza txertatzen prozesuan eta ekonomia zirkular baterako trantsizioan. Laburbilduz, ekoberrikuntza negozio estrategia bat da jasangarritasuna sartzeko eragiketa guztietan, bizi ziklo eta lankidetza ikuspegi batekin balio kate osoan. Enpresaren lehiakortasuna handitzen duen produktuaren (ondasunak / zerbitzuak), prozesuaren, merkatu ikuspegiaren eta aldaketa edo konponbide berrien multzo koordinatu bat dakar.

VISIÓN

Convertirse en un socio de confianza para acompañar a las organizaciones en el proceso de adopción de la ecoinnovación y la transición hacia una economía circular. En síntesis, la ecoinnovación consiste en una estrategia de negocios que incorpora la sostenibilidad en todas las operaciones bajo un enfoque de ciclo de vida y cooperación en toda la cadena de valor. Implica un conjunto coordinado de modificaciones o nuevas soluciones de producto (bienes / servicios), proceso, enfoque de mercado y estructura organizativa que conduce a un aumento de la competitividad de la empresa.


MISIOA

MISIÓN

Inèdit 2009an sortu zen Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko spin-off bat da, eta doktore eta ikertzaile gazteek bultzatua da. Ingurumen arloko aholkularitza eskaintzeaz gainera, laguntza eskaintzen du ekodiseinuko produktuak eta ekoberrikuntza proiektuak garatzeko.

Inèdit, es una spin-off de la Universidad Autónoma de Barcelona constituida el año 2009, e impulsada por jóvenes doctores e investigadores que ofrece asesoramiento ambiental y acompañamiento en el desarrollo de productos de ecodiseño y proyectos de ecoinnovación.

Bere eginkizuna da bezeroen lehiakortasuna indartzea jasangarritasuna eta ekoberrikuntza sartuz beren jardueran, elementu bereizgarri gisa.

Su misión es reforzar la competitividad de sus clientes mediante la incorporación de la sostenibilidad y la ecoinnovación en su actividad como un elemento diferenciador.

Inèditen core businessa ekodiseinu eta bizi zikloaren analisi arloko aholkularitza da. Enpresen erabaki hartze eta komunikazio prozesuari sinesgarritasuna eta objektibitatea ematen dioten ingurumen/jasangarritasun metrika bat eskaintzen dugu, produktu, zerbitzu eta erakundeen jasangarritasunerako konponbide eta estrategia berriak eskaintzeko balio dutenak.

El core business de inèdit es la consultoría en ecodiseño y análisis de ciclo de vida. Aportamos una métrica del medio ambiente/sostenibilidad que da credibilidad y objetividad a la toma de decisiones y comunicación de las empresas, que sirven para ofrecer nuevas soluciones y estrategias de sostenibilidad para productos, servicios y organizaciones.

Ingurumena balio bat izan daiteke berrikuntza eta etengabeko hobekuntza sortzeko eta lehiakortasuna handitzeko, kostu gisa izan lezakeen ikuspegitik erabat aldentzeko eta enpresarentzat aukera gisa kokatzeko.

El medio ambiente puede ser un valor que genere innovación, mejora continua, y aumente la competitividad, alejándose por completo de la visión de medio ambiente como un coste, reenmarcándola como una oportunidad para la empresa.


IKUSKERA

Luz Emparanza AENOR País Vascoko Ordezkaritzako Zuzendaria. Zientzia Kimikoetan lizentziaduna, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatetik, eta Prebentzioko goi mailako teknikaria Directora Delegación de AENOR País Vasco. Licenciada en Ciencias Quimícas Universidad País Vasco y Técnico Superior en Prevención

Ponentes Hizlariak

“” “”

“Arauak funtsezkoak dira egiazko jasangarritasun bat bermatzeko, adierazle objektiboetan oinarritua eta ez soilik hitz politetan.” "Las normas son vitales para poder garantizar una sostenibilidad real, basada en indicadores objetivos, y no sólo en palabras bonitas."

“AENOR egokitzen ari da parametro desberdinekin jasangarritasuna kuantifikatuko duten adierazle berriak sortzeko, besteak beste, isuriak, kontsumo energetikoa, kontsumo hidrikoa eta eraginkortasuna." "AENOR se está adecuando para crear nuevos indicadores que puedan cuantificar la sostenibilidad con diferentes parámetros, como las emisiones, el consumo energético, consumo hídrico, eficiencia, etc."

Bilbao, Bizkaia (+34) 944 35 52 00

26 26

www.aenor.es dpv@aenor.es

AENOR, espainiar erakundea, pribatua, independentea, irabazi asmorik gabea, nazio, erkidego eta nazioarte arloetan aitortua, normalizazio eta ziurtatze (N+C) jardueren garapenaren bitartez enpresetan kalitatea, produktuak eta zerbitzuak hobetzen ahalegintzen da, baita ingurumena babesten ere eta, horrekin, gizartearen ongizatea. Zorroztasuna eta independentzia dira 1986. urtetik AENOR erakundeak landu dituen balioak, eta haiei esker, egiten duen lana funtsezko ondasuna da egungo ekonomian: publiko guztien konfiantza. Lan egiteko modu honekin dugun konpromiso tinko eta jarraituari esker, AENOR erakundearen ziurtagiriak gizatalde mota orok gehien baloratzen dituztenak dira.

VISIÓN AENOR, entidad española, privada, independiente, sin ánimo de lucro, reconocida en los ámbitos nacional, comunitario e internacional, contribuye, mediante el desarrollo de las actividades de normalización y certificación (N+C), a mejorar la calidad en las empresas, sus productos y servicios, así como proteger el medio ambiente y, con ello, el bienestar de la sociedad. Rigor e independencia son los valores con los que AENOR viene trabajando desde 1986 y que han permitido que su trabajo goce de un bien fundamental en la economía actual: la confianza de todos los públicos. El compromiso firme y continuado con esta forma de trabajar hace que los certificados de AENOR sean los más valorados por todo tipo de colectivos.


MISIOA

MISIÓN

AENOR erakundeak ingurumen arloko ziurtagiri, baliozkotze eta egiaztatzeen katalogo handiena eskaintzen du, zeinahi erakundek ingurumenarekin duen konpromisoa egiazta dezan, inpaktuak gutxitzeko eta baliabideen kudeaketa hobea bultatzeko. AENOR erakundeak jaulkitzen dituen aitortzek lagundu egiten dute ingurumen konpromisoa ere lehiakortasun desberdintze faktore bat izan dadin. Kudeaketa jasangarria diseinutik hasten da. Ekodiseinuak identifikatu egiten ditu, produktu/zerbitzu bat proiektatzen den unetik beretik, beraren bizi zikloko fase bakoitzean sor litezkeen ingurumen inpaktu guztiak, ahalik eta gehien murrizteko asmoarekin, kalitatean eta ezarpenean kalterik eragin gabe.

AENOR ofrece el mayor catálogo de certificados, validaciones y verificaciones ambientales, que permiten a una organización acreditar su compromiso con el medio ambiente, minimizando los impactos y favoreciendo la mejor gestión de los recursos. Los reconocimientos emitidos por AENOR ayudan a que el compromiso ambiental sea también un factor de diferenciación competitiva. La gestión sostenible comienza por el diseño. Ecodiseñar es identificar, en el momento mismo en que se proyecta un producto/servicio, todos los impactos ambientales que se pueden producir en cada una de las fases de su ciclo de vida, con el fin de intentar reducirlos al mínimo, sin menoscabo de su calidad y aplicaciones.

AENOR erakundearen Ekodiseinu ziurtagiriak frogatzen du erakundeak kudeaketa sistema bat ezarri duela bere produktuen edo/eta ingurumen alderdiak etengabe identifikatu, kontrolatu eta hobetzeko, eta ondorioz, bezeroei jakinarazteko zein diren diseinuaren bitartez ingurumen hobekuntzak txertatu dituzten produktuak, UNE-EN ISO 14006 arauarekin bat eginez.

El certificado de Ecodiseño de AENOR demuestra que la organización ha adoptado un sistema de gestión para identificar, controlar y mejorar de manera continua los aspectos ambientales de sus productos y/o servicios facilitando información a sus clientes sobre los productos que han incorporado mejoras ambientales a través del diseño, de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 14006.

Karbono aztarna erakunde, ekitaldi edo jarduera, edo produktu baten bizi zikloari loturiko berotegi efektuko gas guztien isuriaren kalkulua deskribatzeko erabiltzen den ekoetiketa bat da, aldaketa klimatikoari egiten dioten ekarpena zehazteko, eta CO2 tona baliokidetan adierazten da. Aldaketa klimatikoan produktuen, zerbitzuen eta erakundeen ondorioa zehazteko, ebaluatzeko eta jakinarazteko tresna bat da.

La Huella de carbono es una ecoetiqueta utilizada para describir el cálculo de las emisiones de todos los gases de efecto invernadero asociados a organizaciones, eventos o actividades o al ciclo de vida de un producto en orden a determinar su contribución al cambio climático y se expresa en toneladas de CO2 equivalentes. Es un instrumento para determinar, evaluar y comunicar el efecto de los productos, servicios y organizaciones en el cambio climático.


IKUSKERA

Jose Maria Fernandez Ingeniari Industriala Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatetik. Ihobeko Ekodiseinu proiektuen arduraduna eta Basque Ecodesign Centerreko arduradun teknikoa. Ingurumen Ministerioarekin batera, Espainiako ordezkari gisa parte hartzen du Ekodiseinu, Produkzio eta Kontsumo Jasangarriari buruzko europar foroetan.

Ponentes Hizlariak

Ingeniero Industrial por la Universidad del País Vasco. Responsable de proyectos de Ecodiseño en Ihobe y responsable técnico del Basque Ecodesign Center. Representa junto con el Ministerio de Medio Ambiente, a España en diversos foros europeos sobre Ecodiseño, Producción y Consumo Sostenible.

“” “”

“Ekodiseinuari esker, ingurumenaren hobekuntza eta enpresa lehiakortasuna elkartu dira. Ekodiseinuaren alde egiten duten enpresek, lehiakortasun hobea izaten dute beraien produktuetan.” “El ecodiseño ha permitido aunar la mejora del medio ambiente y la competitividad empresarial. Aquellas empresas que apuestan por el Ecodiseño tienen también una mejora en su competitividad de sus productos.”

“Ihobek laguntza eskaintzen dio Euskal Herriko industria egiturari ingurumen aldagaia sartzeko diseinuaren fasean, Eko-berritzaileagoak diren produktuak garatzen baititu.” “Ihobe ofrece ayuda al tejido industrial del País Vasco para introducir la variable ambiental desde la fase del diseño, desarrollando productos más Eco-innovadores.”

Bilbao, Bizkaia (+34) 94 423 07 43

28 28

www.ihobe.eus info@ihobe.net

Ihobek ingurumenaren ezagutzaren katalizatzailea izan nahi du, hura sortzeko eta hedatzeko Euskal Herriko eragile guztien artean. Halaber, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren kolaboratzaile eraginkor eta aholkulari aitortu gisa ezagutu gaitzaten nahi dugu, EAEko ingurumen helburuak lortzeko soluzioak eta zerbitzuak eman ahal izateko beraren esperientzia erabiltzen duena. Gure ibilbide orriak 5 helburu funtsezko ditu: ekosistemak kontserbatzea, ingurumen kalitatea hobetzea, baliabideak eta hondakinak modu iraunkorrean kudeatzea, erantzunkidetasun publiko-pribatua eta herritarra, eta ingurumen administrazioa arindu eta sinplifikatzea.

VISIÓN La visión de Ihobe es la de ser un catalizador del conocimiento ambiental, que dinamiza su generación y divulgación entre todos los agentes del País Vasco. Además, aspiramos a ser reconocidos como un colaborador eficaz y un asesor reconocido del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, que utiliza la experiencia que atesoramos para la prestación de soluciones y servicios en aras de conseguir los objetivos ambientales de la CAPV. Nuestra hoja de ruta fija 5 objetivos clave: conservar ecosistemas, mejorar la calidad ambiental, gestionar de manera sostenibles los recursos y residuos, corresponsabilidad público-privada y ciudadana, y agilizar y simplificar la administración ambiental.


MISIOA

MISIÓN

30 urte lanean eman ondoren, Ihobe ingurumenaren kudeaketa eta babesaren arloan errotu da. Gure misioa da Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politik Saila babestea ingurumen politika bat garatu dezan eta Euskal Autonomia Erkidegoan ingurumen iraunkortasunaren kultura zabal dezan. Eta horretarako, ingurumen ezagutzaren sorkuntza eta hedapena katalizatzen dugu, enpresekin, administrazio publikoarekin eta herritarrekin kolaboratzen dugu, ingurumena hobetzen lagundu eta aktiboki parte hartzen dugu, gure ezagutza eta baliabideak partekatuz, bikaintasunetik eta gizarte erantzukizunetik.

Tras 30 años de actividad, Ihobe se ha consolidado en el ámbito de la gestión y protección del medio ambiente. Nuestra misión es apoyar al Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco en el desarrollo de la política ambiental y en la extensión de la cultura de la sostenibilidad ambiental en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Y para ello, catalizamos la generación y divulgación del conocimiento ambiental, cooperamos con las empresas, la administración pública y la ciudadanía, contribuimos y tomamos parte activa en la mejora del medio ambiente, compartiendo nuestro conocimiento y nuestros recursos, desde la excelencia y la responsabilidad social.

EKOSISTEMAK KONTSERBATZEA: Apustu egiten dugu korridore ekologikoen sare baten alde, Biodibertsitate eta Paisaiaren Estrategia Paneuroparraren barruan, eta espezie mehatxatuen katalogoa berrikusten ari gara, baita desagertzeko arriskuan dauden espezien kudeaketa planak eta espezie exotiko inbasoreen aurkako borroka estrategiak ere. INGURUMEN KALITATEA HOBETZEA: Gure ahalegin nagusiak uren kalitatea eta tratamendua hobetzera bideratuta daude, airearen kalitatea hobetzera, kutsadura akustikoa murriztera eta Lurraren kutsaduraren prebentzioa eta zuzenketarako legea aldatzera.

CONSERVAR ECOSISTEMAS: Apostamos por una red de corredores ecológicos, en el marco de la Estrategia Paneuropea de Biodiversidad y Paisaje, y estamos revisando el catálogo de especies amenazadas, los planes de gestión de especies en peligro de extinción, y las estrategias de lucha contra las especies exóticas invasoras. MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL: Nuestros esfuerzos están dirigidos a mejorar la calidad y tratamiento de las aguas, mejorar la calidad del aire, reducir la contaminación acústica y modificar la Ley para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.


IKUSKERA

Santiago Azcárraga Ingeniari aeronautikoa Madrilgo Unibertsitate Politeknikotik (UPM). Senior Vice-President Quality Aernnova Aerospacen, Vitoria-Gasteiz. Kalitate eta Ingurumeneko arduradun korporatiboa. Ingeniero Aeronáutico, Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Senior Vice-President Quality en Aernnova Aerospace, Vitoria-Gasteiz. Responsable corporativo de Calidad y Medio Ambiente.

Ponentes Hizlariak

“” “”

“Hegazkinen pisuaren murrizketa, motorren eraginkortasun propultsiboaren hobekuntzarekin batera, oinarrizko zutabe bat da aire garraioaren jasangarritasuna bermatzeko eta Horizon 2020 programaren helburuak betetzeko”. “La reducción del peso de los aviones es, junto con la mejora de la eficiencia propulsiva de los motores, un pilar básico para garantizar la sostenibilidad del transporte aéreo y el cumplimiento de los objetivos del programa Horizon 2020”.

“Material konposatuen teknologietako maisutasuna eta lidergoa eta haien ezarpenean izan dugun 30 urtetik gorako esperientziak lagundu digu aldi horretan aerontzien C02 isuriak % 25etik gora murrizten." “La maestría y liderazgo en las tecnologías de materiales compuestos y una experiencia de más de 30 años en su aplicación nos ha permitido contribuir a una reducción de más del 25% en las emisiones de CO� de las aeronaves en este periodo.”

Vitoria-Gasteiz, Araba (+34) 945 185 600

30 30

www.aernnova.com general@ aernnova.com

Aernnovan badakigu egiten duguna garela eta Kalitate, Ingurumen, Segurtasun eta langileen Osasunarekin eta guk lan egiten dugun gizataldeen garapenarekin hartutako konpromisoak gure plangintza estrategikoaren oinarriak direla, eta Aernnova enpresa fidagarri eta jasangarri bihurtzen dutela. Aernnova lidergo posizio bat izatera deitua dago TIER 1 gisa sektore aeronautikoko mundu mailako lider nagusientzako egitura aeronautikoen diseinuan eta fabrikazioan.

VISIÓN

En Aernnova sabemos que somos lo que hacemos y que los compromisos adquiridos con la Calidad, el Medio Ambiente, la Seguridad y Salud de los empleados y con el desarrollo de las comunidades en las que operamos, son el fundamento de nuestra planificación estratégica y hacen de Aernnova una empresa confiable y sostenible. Aernnova está llamada a ocupar una posición de liderazgo como TIER 1 en el diseño y fabricación de estructuras aeronáuticas para los principales líderes mundiales del sector aeronáutico.


MISIOA

MISIÓN

Aernnovak ingurumenaren babesa bultzatzen du aktiboki bere diseinuetan, kontuan hartuz ingurumen inpaktuak Produktuaren Bizi Ziklo osoan, eta produktuen eta prozesuen etengabeko hobekuntza eginez.

Aernnova promueve de forma activa la protección del medioambiente en sus diseños, considerando el impacto ambiental en todo el Ciclo de Vida del Producto y mediante la mejora continua de sus productos y procesos.

Kudeaketa sistemak (ISO 14001) ingurumenerako alderdi eta ezaugarrien identifikazioa eskatzen du, baita loturiko arriskuak arintzeko planak ezartzea ere. Plan horiek, halaber, baliabide naturalen kontsumoaren murrizketa hartzen dute kontuan, baita prozesuetan eta hegazkinaren bizi zikloan zehar sortutako hondakinena eta isuriena ere.

El sistema de Gestión (ISO 14001) requiere la identificación de los aspectos y características relevantes para el medio ambiente y el establecimiento de planes para la mitigación de riesgos asociados. Estos planes también contemplan la reducción en el consumo de recursos naturales así como de los residuos y emisiones originados en los procesos y a lo largo del ciclo de vida del avión.

Aire garraioaren sektoreak, oro har, urtero 700 milioi CO2 tona isurtzen ditu atmosferara (isuri guztien % 2). Bi segundotik behin guk produzitzen ditugun osagaiak eta egiturak dituen aireontzi bat aireratu eta lurreratzen da munduan. Aerontzietan teknologia berriak eta material konposatuen prozesuak erabili eta sartzean, Aernnovak isuri horiek murrizten ditu gutxi gorabehera urteko milioi bat CO2 tonatan, hau da, 16 km2 hedadura duen baso baten ingurumen etekin baten baliokidea.

El sector del transporte aéreo, en su conjunto, supone la emisión a la atmósfera de 700 millones de toneladas de CO2 cada año (el 2% del total de emisiones). Cada dos segundos despega y aterriza en el mundo una aeronave que incorpora los componentes y estructuras que producimos. El dominio y progresiva incorporación en las aeronaves de las nuevas tecnologías y procesos de materiales compuestos ha permitido que Aernnova contribuya a la reducción de estas emisiones en aproximadamente un millón de toneladas anuales de CO2, lo que equivale al beneficio ambiental de un bosque de 16 km2 de extensión.


IKUSKERA

“Jasangarritasun iraunkorra Michelínen ADNan dago hasiera bertatik. Produktu guztiak ingurune naturala ahalik eta hobekien iraunarazteko erronka kontuan hartuz sortu dira.” Gure jarduera beti dago baliabideen kontserbaziora bideratuta; beraz, ahalik eta inpaktu txikienarekin egiten ahalegintzen gara.

Aida Rebollo Ingeniari Kimikoa, Valladolideko Unibertsitatea. Ingurumen espezialista Michelín VitoriaGasteizen, jasangarritasun konpromisoak lortzeko: “Orientazioak 2012” eta “Asmoak 2020” Ingeniera Química, Universidad de Valladolid. Especialista en medio ambiente en Michelín Vitoria- Gasteiz, para lograr los compromisos en sostenibilidad: “Orientaciones 2012” y “Ambiciones 2020”

Ponentes Hizlariak

“” “”

“Ibilgailuen kontsumoa murriztea gure pneumatikoei esker gure estrategiaren muina da, enpresa sortu zenetik eta berriki, pneumatiko berdeari esker, bizi zikloa izenekoaren analisian oinarritzen da.” “La reducción del consumo de los vehículos gracias a nuestros neumáticos es, desde el origen de la empresa y recientemente con el neumático verde, el corazón de nuestra estrategia, que se centra en lo que hoy se denomina análisis de ciclo de vida.”

“Produktu arinen sorkuntza bultzatu dugu, iraupen luzekoa, higadura gutxikoa, talken aurrean iraupena duena, birkautxutagarriak… ezaugarri horiek guztiak sekula materia ez xahutzeko dugun gure borondatearen lekuko dira.” “Hemos privilegiado la concepción de productos ligeros, de larga duración, con poco desgaste, duración a choques, recauchutables... todas estas características son testigo de nuestra voluntad de jamás malgastar materia.”

Vitoria-Gasteiz, Michelin (+34) 945266500

32 32

www.michelin.es info@michelin.es

Michelínen konpromisoa hartu dugu fabriketako ingurumen aztarna murrizteko. Gidatzeko, adierazle bat dugu: Ingurumen Aztarna (MEF). 2005. eta 2015 bitartean, Michelín Vitorian % 43 murriztu dugu inpaktua. VISIÓN

“La movilidad sostenible está en el ADN de Michelin desde su origen. Todos los productos están concebidos con el reto de preservar lo mejor posible el medio natural”. Nuestra actividad está siempre encaminada a la conservación de los recursos por lo que consideramos realizarla con el menor impacto posible. En Michelin nos hemos comprometido a reducir la huella ambiental de las fábricas. Para pilotarlo, disponemos de un indicador, la Huella Ambiental (MEF). Desde 2005 a 2015, Michelin Vitoria hemos reducido el impacto un 43%.


MISIOA

MISIÓN

Prozesu dinamiko bat dugu jasangarritasun MEF adierazlea kudeatzeko, eta horri esker eraginkortasunaren (produktu tona bakoitzeko hobekuntza) eta inpaktuaren (zifra absolutuak) jarraipena egiteko modua dugu. Urtero, Pricewaterhouse Cooper enpresak gure MEF datuak ikuskatzen ditu. Ingurumen adierazleen emaitzak urtero argitaratzen dira interneten.

Disponemos de un proceso dinámico para la gestión del indicador MEF de sostenibilidad, de modo que podemos seguir la eficiencia (la mejora por tonelada de producto) y el impacto (cifras absolutas). Cada año Pricewaterhouse Cooper audita nuestros datos MEF. Los resultados de indicadores ambientales están publicados anualmente en internet.

Adierazleak ez du aztarnarik, erreferentzia indize bat da aurrerabidea kudeatzeko, baina bere osagaiek jarduera produktiboen artean aldera daitezkeen nazioarteko unitateak dituzte.

El indicador no tiene huella, es un índice de referencia para gestionar el progreso, pero sus componentes tienen las unidades internacionales que pueden ser comparadas entre distintas actividades productivas.

Ingurumen jasangarritasunak duen 4 hiruhilekoen adierazle bat da. Hainbat MEF ditugu: MEF fabrika, herrialdeko MEF, eremu geografikoko MEF, fabrikatutako produktu motako MEF eta Talde bateratuaren MEF. MEFaren 6 osagaiek ingurumen inpaktu nagusiak islatzen dituzte. Osagai bakoitzak ingurumen lehentasunak islatzen dituen pisu bat du. Oinarrizko erreferentzia bat definitu da; hortaz, aurrerabide bakoitza, 2005. urtetik aurrera, Michelín Taldearen hobekuntza islatzen duen erreferentzia honen oinarriaren gain kalkulatuta dago.

Es un indicador de 4 trimestres deslizantes que presenta los sostenibilidad ambiental. Disponemos de un MEF fábrica, MEF de pais, MEF de zona geográfica, MEF de tipo de producto fabricado y MEF consolidado Grupo. Los 6 componentes del MEF reflejan los principales impactos ambientales. Cada componente tiene un peso que refleja las prioridades ambientales. Se ha definido una referencia de base, de modo que cada progreso está calculado sobre la base de esta referencia que refleja la mejora del Grupo Michelin desde 2005.


Produktuak 34

Productos


35


DD 456

Productos y Servicios Produktu eta Zerbitzuak

Erabilera anitzeko garbigarri entzimatikoa

36 36

A&B Laboratorios de Biotecnología

Era guztietako gainazaletarako garbigarri koipegabetzailea, materia organikoa degradatzen duten propietate biologiko entzimatikoak dituena. Ekodiseinua eta Europako Ekoetiketa. Ez dago arriskutsutzat sailkatuta osasunarentzat eta ingurumenarentzat. % 19 murritz daiteke produktuaren toxikotasuna, toxikotasun gutxiagoko frakzio biologikoa sartuz formulazio konbentzionaletako frakzio kimikoaren ordez. % 0 fosfato, eutrofizazio potentzialik gabe. % 0 koloragarri eta lurrin. 0 % biozida. NSF A1 ziurtagiria: elikadura industrian erabil daiteke. Akzesita Europako Ingurumen Sarien 2007-08 edizioan.

Premio Europeo de Medio Ambiente 2014 en la categoría de Gestión para el Desarrollo Sostenible A&B Laboratorios de Biotecnología SAU oinarri teknologikoko enpresa bat da, produktu kimikoen eta bioteknologikoen ikerketan, diseinuan, garapenean, fabrikazioan eta merkaturatzean aritzen dena, eta Ekoberrikuntzako tresnak erabiltzen ditu; hala nola teknologia garbiak, bioteknologia, ekodiseinua, Europako ekoetiketa edo karbono aztarna. A&B Laboratorios de Biotecnología S.A.U. es una empresa de base tecnológica cuya actividad consiste en la investigación, el diseño, el desarrollo, la fabricación y la comercialización de productos químicos y biotecnológicos usando para ello herramientas de ecoinnovación como son el ecodiseño, las tecnologías limpias, la biotecnología, la Ecoetiqueta Europea o la huella de carbono.

WATER

MATERIAL

EMISIONS

% 13 murrizten du ingurumen inpaktua, Ekodiseinuaren bidez Reduce en un 13% el impacto en el ambiente a través del ecodiseño. % 54 murrizten du ontziratze materialaren erabilera (SC 2110) Reducción de un 54% del uso de material de envase (SC 2110) % 14 murrizten ditu CO2 eq isuriak (SC 2110) Reduce las emisiones CO2 eq en un 14% ( SC 2110)

Vitoria-Gasteiz, Araba (+34) 945 291 616 www.ab-laboratorios.com atcliente@ab-laboratorios.com

DD 456 Limpiador multiusos enzimático

Multiusos efectivo en todo tipo de superficies, desengrasante con propiedades biológicas enzimáticas que degradan la materia orgánica. Ecodiseñado y con Ecoetiqueta Europea. No está clasificado como peligroso para la salud ni para el medio ambiente. Reducción de un 19% de la toxicidad del producto mediante el reemplazo de la fracción química de formulaciones convencionales por fracción biológica menos tóxica. 0% fosfatos, sin potencial de eutrofización. 0% colorantes y fragancias. 0% biocidas. Certificado NSF A1: apto para la industria alimentaria. Accésit Nacional en los Premios Europeos de Medio Ambiente 2007-08.


DD 474

SC 2110

Makinentzako ekodetergentea

Zoru garbigarri herbal-distirarazlea

Osagai biologikoko detergentea, makina garbitzaile automatikoetarako bereziki sortua. Formulazioaren osagaiak kaltegabeak dira osasunarentzat eta ingurumenarentzat. Ekodiseinua eta Europako Ekoetiketa, kalitate eta ingurumen hobekuntza bermearekin. Oso eraginkorra dosifikazio txikietan. Akzesita Europako Ingurumen Sarien 2011-12 edizioan - EAE atala. % 0 fosfato, eutrofizazio potentzialik gabe. % 0 koloragarri eta lurrin. % 0 konposatu organiko lurrunkor. 0 % biozida. NSF A1 ziurtagiria: elikadura industrian erabil daiteke.

Garbigarri superkontzentratua, propietate biologiko entzimatikoak propietate koipegabetzaile eta distirarazleekin konbinatzen dituena. Ekodiseinua eta Europako Ekoetiketa, kalitate eta ingurumen hobekuntza bermearekin. Erabilera anitzeko produktua: garbitzailea, distirarazlea, irristatzearen kontrakoa eta aire gozagarria. % 0 fosfato, eutrofizazio potentzialik gabe. Ingurumen irizpideen arabera hautatutako koloragarriak eta lurrinak. Dosifikazio sistema berri eta eraginkorra: fast-bio sistema. % 25eko ingurumen hobekuntza ekodiseinu prozesuaren ondoren.

DD 474

SC 2110

Ecodetergente máquina

Limpiador de suelos herbal brillo

Detergente con ingredientes biológicos especialmente diseñado para su aplicación en máquinas-fregadoras automáticas. Formulación seleccionada por sus componentes respetuosos con la salud y el medio ambiente. Ecodiseñado y con Ecoetiqueta Europea, garantía de calidad y mejora ambiental. Producto muy efectivo a bajas dosificaciones. Accésit en los Premios Europeos de Medio Ambiente edición 2011-2012 - sección País Vasco. 0% fosfatos, sin potencial de eutrofización. 0% colorantes y fragancias. 0% COV’s. 0% biocidas. Certificado NSF A1: apto para la industria alimentaria.

Limpiador superconcentrado que combina propiedades biológicas enzimáticas junto con propiedades desengrasantes y autobrillantes. Ecodiseñado y con Ecoetiqueta Europea, garantía de calidad y mejora ambiental. Producto multiacción: limpiador, abrillantador, antideslizante y ambientador. 0% fosfatos, sin potencial de eutrofización. Colorantes y perfumes seleccionados bajo criterios ambientales. Sistema de dosificación eficaz y novedoso: sistema fast-bio. 25% de mejora ambiental tras el proceso de ecodiseño.


CS-100 y CS-300 Hegalaren erdiko kaxa

Productos y Servicios Produktu eta Zerbitzuak

Aernnova

38 38

UNE-EN ISO 9001:2008, EN 9100:2009, EN 9120:2010, ISO 14001:2004. Aernnova konpainia egitura aeronautikoen lehen mailako hornitzaile bat da, OEM nagusientzat diharduena. 600 milioitik gorako fakturazioarekin eta 4.500 langilerekin, Tier 1 nagusia da Espainian, eta 10garrena, munduan. 31 planta eta ingeniaritza bulego ditu, 8 herrialdetan. Aernnova espezializatuta dago egitura metalikoen diseinuan eta fabrikazioan, eta liderra da material konposatuen teknologian.

Aernnova es un suministrador de primer nivel de estructuras aeronáuticas para los principales OEMs. Con más de 600 millones de facturación y 4.500 empleados, es el principal Tier 1 en España y el 10º del mundo. Disponemos de 31 plantas y oficinas de ingeniería en 8 países. Aernnova es una compañía especializada en el diseño y fabricación de estructuras metálicas y mantiene una posición de liderazgo en la tecnología de materiales compuestos.

ENERGY

% 38 murrizten du energia elektrikoaren kontsumoa fabrikatutako hegazkin bakoitzeko. Reducción de un 38% el consumo de energía eléctrica por avión fabricado. % 13 murrizten du hegazkinen pisua.

MATERIAL

EMISIONS

Reducción en un 13% en el peso de las aeronaves. CO2 eq isuriak murrizten ditu: 975.700 tCO2 eq/urte. Reducción de las emisiones en 975.700 tCO2 eq/año.

Vitoria-Gasteiz, Araba (+34) 945 185 600 www.aernnova.com general@aernnova.com

CS-100 eta CS-300 erdiko kaxa hegazkinaren egitura garrantzitsuenetako bat da, eta eginkizuntzat du airekoaren hegalen kargak gainerako egiturara transmititzea, erregai tanga izateaz gainera. C-Series hegazkina Kanadako Bombardier fabrikatzaileak 110-130 bidaiarirentzat sortutako hegazkin komertzial bat da. Aernnovak hegalaren erdiko kaxa (CWB) fabrikatu du. Aernnovak sortutako kaxa hegazkinaren egitura konplexuenetako bat da, eta material konposatuz fabrikatuta dago neurri handi batean.

CS-100 y CS-300 Cajón central del ala

El cajón central CS-100 y CS-300 es una estructura principal de la aeronave que conecta y transmite las cargas de las alas del avión al resto de la estructura, y sirve como tanque de combustible. El C-Series es una aeronave comercial de pasajeros entre 110-130 pasajeros del fabricante canadiense Bombardier, para quien Aernnova ha fabricado el cajón central del ala (CWB). La estructura desarrollada por Aernnova es una de las más complejas del avión e incorpora uno de los usos más intensivos hasta la fecha de los materiales compuestos para este tipo de componentes.


Airbus 330/340

HTP Airbus 350

Lurreratze trenaren ateak

Egonkortzaile horizontala

90eko hamarkadaren hasieran sortutako aireko honek hainbat bertsio ditu (250-400 bidaiari), eta karbono edukia handituz joan da lehen ereduetatik (% 10) gaur egungo bertsioetara (% 16). Horrek % 14ko aurrezpena eragin du erregai kontsumoan.

Airbusen A350 modeloa egun erabiltzen diren hegazkin komertzialen artean modernoena da. 280-366 bidaiari garraiatzeko sortutako hegazkin hau lehena izan da material konposatuak erabilita airekoaren pisu osoaren erdia gainditzen (% 53).

Airbus europar konpainiak Aernnova zoriondu du, sortu duen produktuagatik, aurretik arazo ugari izan zirelako egitura honen fabrikazioan, produktuaren beraren bizitza eta prestazioak drastikoki murrizten zituztenak.

A350ren egonkortzaile horizontala (HTP) hegazkinaren egonkortasuna eta kontrola bermatzen duen egitura aerodinamikoa da. Aernnovak diseinatu eta fabrikatutako egitura hau aurreko modeloenak baino % 20 arinagoa da.

Airbus 330/340

HTP Airbus 350

Puertas del tren de aterrizaje

Estabilizador horizontal

Este modelo de aeronave, originario de principios de los años 90, tiene variantes con capacidades entre los 250 y 400 pasajeros, y el contenido en carbono de un 10% en las primeras versiones ha ido aumentando hasta el 16% de la actualidad, contribuyendo a un ahorro en el consumo de combustible del 14%.

El A350 es el modelo más moderno de aeronave comercial actualmente en servicio. Este avión de Airbus con capacidad entre los 280 y 366 pasajeros, es el primero en incorporar más de la mitad de su peso en materiales compuestos (53%).

El desarrollo de este producto, confiado a Aernnova por Airbus tras un largo historial de problemas que reducían drásticamente la vida del producto y sus prestaciones, ha sido objeto de numerosas felicitaciones por el fabricante europeo.

El estabilizador horizontal del A350 (HTP) es una superficie aerodinámica que asegura la estabilidad y control del avión. Esta estructura diseñada y fabricada por Aernnova es un 20% más ligera que las estructuras equivalente de modelos anteriores.


alSol 1.4 Nazioarteko Lankidetzarako Eguzki Sukaldea

Productos y Servicios Produktu eta Zerbitzuak

alSol

40 40

alSol 1.4 sukaldea ekodiseinu bat da, lehengai nagusitzat aluminioa duena, guztiz birzikla daitekeen nutriente tekniko baliotsua. Pletina estrusionatuz eginiko egituraren % 78 aluminio birziklatu postindustriala da. alSol 1.4 sukaldearen aluminio islatzailea aluminioaren industrian erabiltzen den produktu berri bat da (Solar Surface), eta islapen prestazio handienak –prestazio energetiko handienak, hortaz– eskaintzen ditu, erabilera bizitza luzatzeaz gainera. Sukaldearen diametroa 1,4 m-koa da, eta 600 W-eko egoste potentzia du.

Participante en el proyecto internacional de emergencia “The Solar For Hope / Haití 2010” alSol eguzki ekonomiaren arloan diharduen mikroenpresa bat da, sarean eginiko lanak elikatzen du, eta pertsona eta erakunde multzo baten interes eta ilusiotik sortu da, helburutzat harturik, beren baliabideak eta giza energia erabilita, baliabideen erabilera jasangarriari bultzada emango dioten "eguzki etxetresnak” sortzea herritarrentzat. alSol es una microempresa de la economía solar, alSol está nutrida desde el trabajo en red y es fruto del interés y la ilusión de un grupo de personas y organizaciones que han apostado con sus recursos y energía humana por poner a disposición de la ciudadanía utilidades solares “solardomésticos” que estimulan el disfrute humano sostenible.

ENERGY

MATERIAL

EMISIONS

2 kwh/otordu murrizten du energia kontsumoa (alSol k14) Reduce el consumo de energía en 2 kwh/comida (alSol k14) Aluminio birziklatua erabiltzen du, % 90 arte (alSol k14) Uso de alumnio reciclado hasta un 90 % (alSol k14) Bere bizitza ziklo osoan 45 kg CO2eq soilik isurtzen du; hau da, 17,5 kg ikatz erretzearen parekoa (alSol k14) En todo su ciclo de vida emite solo 45 kg CO2eq, lo equivalente a la quema de 17,5 kg de carbón (alSol k14)

Cornella, Catalunya (+34) 661 933 059 www.alsol.es info@alsol.es

alSol 1.4 Cocina Solar para Cooperación Internacional

alSol 1.4 es un ecodiseño que incorpora el aluminio como materia prima base, un valioso nutriente técnico de reciclabilidad total. La estructura de pletina extrusionada tiene un 78% de alumino reciclado postindutrial. El aluminio reflectante que incorpora alSol 1.4 es un producto innovador de la industria del aluminio, el Solar Surface, que otorga las más altas prestaciones reflectivas y por tanto energéticas, favoreciendo una larga vida a la utilización. Su diámetro es de 1,4 metros y su potencia de cocción es de 600 W.


Termo alSolBox

SOLFRUTS SF70

Sukalde pasiboa

Eguzki lehorgailua

Erabilera anitzeko alSolBox Termoaren lehen bertsioa. Energia aurrezteko sistema termikoen proposamena; hala nola: atxikitako beroarekin egostea; hotza kontserbatzea, hozkailu eramangarri gisa erabiltzeko; tenperatura baxuko eguzki labea bihurtzea, janaria berotzeko; fruitu deshidratatzaile modura erabiltzea; etab.

alSol Fruits izendapenak jarraipena izan zuen 2013an, AF40 INOX deshidratatzailearekin (kostu apalekoa). Funtzio anitzeko lehorgailuak dira, eguzki energia aprobetxatzen dutenak lehortze, desintsektazio eta deshidratazio prozesuetan. Gainera, aukera ematen dute tenperatura erregulatzeko, atzealdeko tranpillaren bidez, eta baita kontrolatzeko ere, termometro baten bitartez. Tranpilla zer posiziotan dagoen, 45-90ºC arteko tenperaturak lor daitezke. SOLFRUTS SF70 lehorgailuak marko doigarri bat du behealdean, eta ezin hobea da eguzki bidezko lehorketak eskaintzen dituen aukerak fruitu kantitate txikiekin esperimentatzeko.

Helburua da eraikuntza sektorean erabiltzen den eraginkortasun termikoa elikaduraren sektorean aplikatzea.

Termo alSolBox

SOLFRUTS SF70

Cocina Pasiva

Secador Solar

La primera versión del conjunto Termo alSolBox multiusos. Propuesta de sistemas térmicos para el ahorro de energía como: cocción con calor retenido, conservación del frio usandolo como nevera portátil, convertirlo en horno solar de baja temperatura para calentamiento de comida, usarlo como deshidratador de fruto y un largo etc.

La denominación alSol Fruits sigue en 2013 con el AF40 INOX, (de bajo coste), son unos secadores multifuncionales para aprovechamiento de la energía solar en procesos de secado, desinsectado y deshidratación con posibilidad de regulación de temperatura por trampilla posterior y control mediante termómetro incorporado. El rango de temperaturas alcanzada oscila de 45 a 90ºC, dependiendo de la posición de la trampilla. El secador SOLFRUTS SF70 se presenta con marco inferior regulable. Es ideal para experimentar con pequeñas cantidades de frutas las virtudes del secado solar.

Se trata de extender el conocimiento de la eficiencia térmica del sector de la construcción al sector de la alimentación.


Axalko Errepide BAT Egurrezko errepideko bizikleta

Productos y Servicios Produktu eta Zerbitzuak

Egurrezko bizikleta honen koadroa kolaz itsatsitako lizar egur mikroxaflez egina dago, erresistentzia handia lortzeko. Eskuz fabrikatzen da, tokiko industriaren mesederako. Errepiderako koadroaren pisua 1,1 kg eta 1,8 kg artekoa da (neurriaren eta materialaren arabera).

42 42

Axalko

Oso bizikleta arina da, guztizko pisua 7,1 kg eta 8,5 kg artekoa izanik (neurriaren eta materialaren arabera).

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) y FSC (Forest Stewardship Council )

Sektorean dugun eskarmentua eta mendiarekiko eta txirrindularitzarekiko zaletasun handia akuilu izan ditugu Axalko egurrezko produktuen erronka teknologikoari ekiteko. Una larga trayectoria en este sector y nuestra pasión por el ciclismo y la montaña nos han dado el impulso necesario para abordar el reto tecnológico de desarrollar los productos de madera Axalko.

ENERGY

MATERIAL

EMISIONS

Karbonorik edo aluminio aleaziorik ez erabiltzeak energia kontsumoa murrizten du fabrikazioan. Evitar el uso del carbono o aleaciones de aluminio reduce el consumo de energia al fabricar. Bertoko egurrak erabiltzen ditugu (% 50): intxaurrondoa, gereziondoa, astigarra… Uso de maderas locales de nogal, cerezo, arce,... en un 50 % Era jasangarrian ekoitzitako egurra erabiltzeak CO2 eq isuri neutroak eragiten ditu. El uso de la madera sostenible fomenta emisiones neutras CO2 eq.

Zerain, Gipuzkoa (+34) 672 237 778 www.axalko.com info@axalko.com

Axalko Errepide BAT Bicicleta de carretera de madera

El cuadro de estas bicicletas de madera, está realizado con microláminas de madera de fresno encoladas para conseguir mayor resistencia. Se fabrican de forma artesanal, fomentando una industria local. Cuadro de Carretera entre 1,1 Kg y 1,8 Kg (dependiendo de la talla y el material) De esta forma se consiguen fabricar bicicletas extremadamente ligeras, con pesos entre 7,1Kg y 8,5 Kg (según talla y material).


Axalko Mendi BI

Axalko Makilla

Egurrezko mendiko bizikleta

Trekking makila

Mendiko bizikletaren koadroren pisua 1,6 kg eta 2,2 kg artekoa da, neurriaren eta materialaren arabera. Egitura tubularraren masa eratzen duten LIGNINA eta ZELULOSA zuntzei esker, erresistentzia zonal handiak lortzen dira: 2.400 kg/cm2 artekoa (ligninaren kasuan, hormigoiarena baino handiagoa) eta 10.000 kg/cm2-koa (zelulosaren kasuan, altzairuarena baino handiagoa). Bi elementu hauek pisu/erresistentzia parametro bikaina ematen dute, eta merkatuan erabiltzen diren material berriak (composites, epoxy, zuntzak) izadian jada aurkitu dugun teknologia hau kopiatzen saiatzen dira.

Axalko trekking makilak bi hagaz eginak daude, makilaren luzera erregulatzeko eta bidaian tolestuta eramateko. Bi hagak lotzeko, barruko itxiera mekanismo bat erabiltzen da.

Axalko Mendi BI

Axalko Makilla

Bicicleta de montaña de madera

Bastón trekking

El cuadro de montaña alcanza el peso de entre 1,6 kg y 2,2 kg, dependiendo de la talla y el material. Gracias a las fibras de LIGNINA y CELULOSA que conforman la masa de la pared tubular, se alcanzan resistencias zonales de hasta 2.400 Kg/cm2 (lignina, superior a la del hormigón) y de 10.000 kg/cm2 (celulosa, superior a la del acero). Estos dos elementos aportan un parámetro magnífico en la relación de peso y resistencia, los nuevos materiales (composites, epoxy, fibras) que aparecen en el mercado buscan copiar esta tecnología que ya hemos encontrado en la naturaleza.

Los bastones de trekking de Axalko constan de 2 varas de madera que se pueden ajustar para modificar la longitud y plegarse para viajar. Las dos varas están unidas por un mecanismo de cierre interno.

Hagak hiru egur motatakoak izan daitezke, edozein konbinaziotan erabiliak: intxaurrondoa, gereziondoa eta astigarra. Gutxieneko luzera: 775 mm Gehieneko luzera: 1.330 mm Pisua: 265 g

Las varas pueden ser de 3 tipos de madera, en cualquier combinación: nogal, cerezo y arce. Longitud mínima: 775 mm Longitud máxima: 1.330 mm Peso: ca. 265 gr


Ikerketa Termikoa Eraikin zaharren birgaitze efizientea

Europa Jauregiaren energia kontsumoaren ebaluazioa proiektatu beharreko eraikinaren analisian oinarritzen da, erreferentziatzat harturik eraikin zaharra eta eraberritze aurreproiektuan proposatutakoa. Hainbat adierazle erabiltzen dira: energia eskaria eta kontsumoa, CO2 isuriak sortzea, etab.

Vitoria-Gasteizko Udala

Productos y Servicios Produktu eta Zerbitzuak

Palacio de Congresos Europa Edificación Sostenible

44 44

Gasteizko erreferentziazko eraikin bihurtu da. 1989an inauguratu zen eraikina eraberritu eta handitu egin da, eta hiru aldiz biderkatu da haren edukiera, aintzat harturik eraginkortasun energetiko, ingurumen eta erosotasun irizpideak. Eraberritze lanak jasangarritasunaren ikuspegitik egin dira: energia eta ur kontsumoa txikitzea, energia berriztagarriak erabiltzea, euri ura, material birziklagarriak eta birziklatuak, eskualde lehentasunak eta barne giroaren kalitatea. Den-dena web bidezko sistema baten bidez kudeatua. Se ha convertido en un edificio referente de Vitoria-Gasteiz. Se ha renovado sobre el edificio original, inaugurado en 1989, rehabilitándolo y ampliándolo para multiplicar por tres su capacidad congresual con criterios de eficiencia energética, ambiental y mejora del confort. Incorporándose soluciones sostenibles en aspectos tales como disminución del consumo energético y de agua, utilización de energías renovables, agua de lluvia, materiales reciclables/reciclados, prioridad regional y calidad del ambiente interior. Todo ello gestionado por un sistemavía web. PassivHaus: 1. Isolamendu termiko bikaina; 2. Prestazio handiko leihoak eta ateak; 3. Zubi termikorik eza; 4. Aireztapen mekanikoa, beroa berreskuratzea; 5. Airearen estankotasun kontrola. ENERGY

MATERIAL

EMISIONS

PassivHaus: 1.Excelente aislamiento térmico; 2.Ventanas y puertas de altas prestaciones; 3.Ausencia de puentes térmicos; 4.Ventilación mecánica, recuperación del calor; 5.Control de estanqueidad al aire. LEED Gold ziurtagiria+IHOBE gidak: Material organikoen erabilera (zura eta landare biziak), birziklagarriak/birziklatuak eta eskualdekoak. Certificación LEED Oro+Guías IHOBE: Uso de materiales orgánicos (madera y plantas vivas), reciclables/dos y regionales A kategoriako ziurtagiri energetikoa, CO2 eq isuriak eraikuntza estandarrarenak baino % 60 txikiagoak. Certificación energética de categoría A, emisiones CO2 eq 60 % inferiores a edificación estandard.

Vitoria-Gasteiz, Araba (+34) 945 16 15 20 www.vitoria-gasteiz.org congrestur@vitoria-gasteiz.org

Analisi honen bidez, hobekuntza proposamenak formulatu eta garatzen dira, kontuan izanik haien bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa, eta arautegi espezifikoa betetzeko beharra (eraikuntzaren Kode Teknikoaren espezifikazioak, udal ordenantzak, Ziurtagiri Energeti- koa, etab.).

Análisis Térmico Rehabilitación eficiente de edifícios antiguos

La evaluación del consumo de energía del Palacio Europa se basa en un análisis del edificio a proyectar tomando como referencias el edificio existente y el propuesto en el anteproyecto de rehabilitación y ampliación. Para ello se utilizan una serie de indicadores de demanda y consumo de energía, generación de emisiones de CO2, etc. Este análisis permite la formulación, desarrollo y seguimiento de propuestas de mejora teniendo en cuenta su viabilidad técnica y económica y la necesidad de cumplir con la normativa específica (especificaciones del Código Técnico de la Edificación, ordenanzas municipales, Certificación Energética, etc.).


Fatxada eta teilatu begetala

Erdiko zonaldea haunditzea

Hirian integratutako ekosistemak

PassivHaus ziurtagiria, LEED Gold, IHOBE gidak

Fatxadako eta teilatuko landare estaldura ureztatzeko ia ur guztia eraikinaren sotoan kokatuta dagoen euri urak bildu eta gordetzeko sistema batetik hartzen da. Gainera, sistemak ureztatze ur soberakina biltzen du, eta zirkuitu itxi batera eraman, hurrengo ureztatzeetarako. Horrek guztiak ureztatze uraren kontsumoa minimizatzen du.

PassivHaus ziurtagiria lortu nahi denez, kanpoko isolatzaile indartsu bat erabili da (26 cm-ko lodiera estalduran, 20 cm-koa fatxadan eta 15 cm-koa sotoko forjatuan), ganbera bikoitzeko arotzeria eta argon gasa. Hermetikotasuna lortzeko, prestazio handiko arotzeriak eta zigilatze bandak erabili dira. Horrela, eskariak mugatu eta estankotasuna lortzen da: · Berokuntza < 15= kWh/(m2 urte) · Hoztea <= 15 kWh/(m2 urte) · Energia primarioa <= 120 kWh/(m2 urte) · Estankotasuna <= 1,0 berrikuntza/ordua (birgaitzea, 50 Pa). Klimatizazio eta argiztapen instalazioak oso eraginkorrak dira, eta eraikinaren kudeaketa integralerako sistemak kontrolatzen ditu; sistemak instalazio horien eraginkortasuna monitorizatu eta optimizatzen du, zunden, iragarpen meteorologikoen eta funtzionamenduaren analisiaren bitartez.

Landare fatxadaren azalera 1.492 m2-koa da: 1.000 m2 f+p sistema hidroponikoaren lorategi bertikalari dagozkio; 492 m2, leihateak estaltzen dituzten landare igokariei. 33.000 landare baino gehiago erabili dira, Arabako eta Euskal Herriko landare barietateak.

Fachada y Cubierta Vegetal

La Ampliación de la Zona Central

Ecosistemas integrados en la ciudad

Estándares PassivHaus, LEED oro, guías IHOBE

La práctica totalidad del agua de riego necesaria para los jardines vertical y de cubierta se toma de un sistema de almacenamiento y recogida de aguas pluviales situado en el sótano del edificio. Además, el sistema recoge el agua de riego sobrante y la recircula a través de un circuito cerrado para posteriores riegos. Todo ello minimiza el consumo de agua para el riego.

La ampliación aspira a la certificación PassivHaus para lo que se ha dispuesto de un potente aislamiento exterior continuo (espesores de 26 cm en cubierta, 20 cm en fachada y 15 cm en el forjado del sótano) y de carpinterías con doble cámara y gas argón. La hermeticidad se ha conseguido mediante bandas de sellado y carpinterías de altas prestaciones. Así se limitan las demandas y se consigue la estanqueidad: · Calefacción < 15= kWh/(m2 año) · Refrigeración <= 15 kWh/(m2 año) · Energía primaria <= 120 kWh/(m2 año) · Estanqueidad <= 1,0 renovación/hora (rehabilitación, 50 Pa) Las instalaciones de climatización e iluminación son altamente eficientes y se gobiernan desde el sistema de gestión integral del edificio que monitoriza y optimiza su eficiencia a través de sondas, previsiones meteorológicas y análisis del funcionamiento.

La fachada vegetal tiene una superficie total de 1492 m2, de los cuales 1000 m2 son jardín vertical del sistema f+p hidropónico y 492 m2 son de plantas trepadoras que cubren los ventanales. Para su plantación se han utilizado más de 33.000 plantas de diversas variedades autóctonas de la zona de Álava y el País Vasco.


Mailua Arotz mailua

Productos y Servicios Produktu eta Zerbitzuak

Bellota

46 46

ISO 9001, ISO 1400, “Q” DE ORO A LA CALIDAD DE LA GESTIÓN, FSC, PEFC, MADERA JUSTA Legazpitik mundura. Patricio Echeverría Korporazioa 120 herrialde baino gehiagotan dago, 11 marka erregistratuta ditu, 18.000 erreferentzia eta 1.400 pertsonak osatutako lantaldea. Sortu zenetik, ingurumenarentzat jasangarriak diren fabrikazio prozesuetan oinarritu da, eta horren erakusgarri dira PEFC eta FSC ziurtagiriak, tresnen kirtenak fabrikatzeko erabiltzen den egurraren zaintza katea bermatzen dutenak. De Legazpi al mundo. Corporación Patricio Echeverría está presente en más de 120 países, con 11 marcas registradas, con 18.000 referencias y un equipo de 1.400 personas. Nuestra trayectoria se ha caracterizado desde sus orígenes por el desarrollo de procesos de fabricación sostenible con el medioambiente. Ejemplo de ello son las certificaciones PEFC y FSC garantizan la cadena de custodia de la madera que utilizamos para fabricar los mangos de nuestras herramientas.

ENERGY

MATERIAL

EMISIONS

Energia kontsumoa txikitzea fabrikazio prozesu osoan. Reducción del consumo energético en todo el proceso de fabricación. Erabilitako egurraren % 100 FSC eta PEFC ziurtagiriduna. Uso de madera al 100 % con certificado de FSC y PEFC. % 20 murrizten ditu CO2 eq isuriak tresnaren Bizi Zikloan. Reduce las emisiones CO2 eq en un 20 % en el Ciclo de Vida de las herramientas.

Legazpi, Gipuzkoa (+34) 943 739 000 www.bellota.com comercial@bellota.com

Bellota altzairu bereziz pieza bakarrean forjatutako burua, gogortasun homogeneo eta kontrolatuekin higadura handieneko lekuetan. Tresnaren burua eta kirtena ezin hobeki lotuak, beira zuntzezko ziri PATENTATU baten bidez, eta egonkortasun handiagoa ematen du horrek, erabiltzailearen segurtasuna bermatu eta tresnaren balio bizitza luzatzeaz gainera. Ekodiseinua gure produktu berrien garapen prozesuaren parte da. PEFC ziurtagiria duen pago egurrez eginiko kirtena, baso kudeaketa jasangarria sustatzeko.

Martillo Martillo Carpintero

Cabeza forjada con acero especial Bellota en una sola pieza, con durezas homogéneas y controladas en las zonas de mayor desgaste e impacto. Perfecta unión de la cabeza con el mango, mediante el uso de una cuña de fibra de vidrio PATENTADA (más estable en el tiempo), tal que garantiza la seguridad del usuario y alarga el ciclo de vida útil de la herramienta. El ecodiseño se integra en nuestro proceso de desarrollo de nuevos productos. Mango de madera de haya certificado PEFC, promoviendo una gestión forestal sostenible.


Aizkora

Paleta

Egurgile aizkora

Igeltsero paleta

Bellota altzairu bereziz pieza bakarrean forjatutako burua, gogortasun homogeneo eta kontrolatuekin higadura handieneko lekuetan. Aho berezia, aizkora egurrean ondo sartu eta ebaketa errazteko. Tresnaren burua eta kirtena ezin hobeki lotuak, beira zuntzezko ziri PATENTATU baten bidez, eta egonkortasun handiagoa ematen du horrek, erabiltzailearen segurtasuna bermatu eta tresnaren balio bizitza luzatzeaz gainera. PEFC ziurtagiria duen pago egurrez eginiko kirtena, baso kudeaketa jasangarria sustatzeko.

Bellota altzairu bereziz pieza bakarrean forjatutako paleta, gogortasun homogeneo eta kontrolatuekin higadura handieneko lekuetan. Ontze ultramorerako labea, CO2-ko atmosfera geldoan. Garai batean, berniz disolbatzailea erabiltzen zen. Paleta eta kirtena presioz lotzen dira, epoxi erretxina erabilita, eta egonkortasun handiagoa ematen du horrek, erabiltzailearen segurtasuna bermatu eta tresnaren balio bizitza luzatzeaz gainera. PEFC ziurtagiria duen pago egurrez eginiko kirtena, baso kudeaketa jasangarria sustatzeko.

Hacha

Paleta

Hacha leñador

Paleta de albañil

Cabeza forjada con acero especial Bellota en una sola pieza, con durezas homogéneas y controladas en las zonas de mayor desgaste e impacto. Filo especial para asegurar una buena penetración y facilitar el corte. Perfecta unión de la cabeza con el mango, mediante el uso de una cuña de fibra de vidrio PATENTADA (más estable en el tiempo), tal que garantiza la Seguridad del usuario y alarga el ciclo de vida útil de la herramienta. Mango de madera de haya certificado PEFC, promoviendo una gestión forestal sostenible.

Paleta Forjada de una sola pieza con acero especial Bellota, con durezas homogéneas y controladas en las zonas de mayor desgaste e impacto. Horno de curado UV en atmósfera inerte de CO2, anteriormente se utilizaba un barniz al disolvente. Unión a presión con resina epoxi de la paleta con el mango, estable en el tiempo, tal que garantiza la Seguridad del usuario y alarga el ciclo de vida útil de la herramienta. Mango de madera de haya certificado PEFC, promoviendo una gestión forestal sostenible.


Flip-Flop ECOALF birziklatuak Pneumatiko birziklatuz eginiko sandaliak

Productos y Servicios Produktu eta Zerbitzuak

CENTRO TECNOLÓGICO DEL CALZADO DE LA RIOJA

48 48

Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja

CTCRek lehen sandalia bilduma garatu du (Flip-Flop modeloa) erabileratik kanpo dauden pneumatikoen hautsa erabilita, ECOALF moda marka jasangarriarentzat eta SIGNUS Espainiako pneumatiko erabilien kudeaketa erakundearentzat. Sandalia hauen abantaila nagusia da ez dutela erabiltzen ez koagulatzailerik, ez produktu kimikorik ezta itsasgarririk ere hauts partikulak finkatzeko, presioa eta tenperatura handiak baizik. Bi urteko ikerketen emaitza izan da, produktuaren bizi ziklo osoan errespetatzen den ekodiseinuan oinarrituta.

UNE 166002, UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001 Registro de la Huella de Carbono (MAGRAMA) Errioxako Oinetakoaren Teknologia Zentroaren (Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja CTCR) helburu nagusia da oinetakoaren sektoreko enpresen lehiakortasuna handitzea, eta Ikerketa, Garapen eta Berrikuntza (I+G+b) proiektuak lantzen ditu horretarako, eskaera berrien arabera. El Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja, CTCR, tiene la misión de incrementar la competitividad de las empresas del sector calzado. Así, ha venido realizando actividades relacionadas con la promoción y ejecución de proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) como principal filosofía de trabajo, de acuerdo a las nuevas demandas.

WATER

MATERIAL

EMISIONS

% 20 murrizten du ur kontsumoa (Ecolabel modeloa) Reduce el consumo de agua en un 20 % (modelo ecolabel) % 100 material birziklatuak erabiltzen ditu (Flip-Flop modeloa) Uso de materiales reciclados hasta un 100 % (modelo: flip-flop) % 20 murrizten ditu CO2 eq isuriak (Ecolabel modeloa) Reduce las emisiones CO2 eq en un 20 % (modelo ecolabel)

Arnedo, La Rioja (+34) 941 385 870 www.ctcr.es info@ctcr.es

Flip-Flop ECOALF reciclados Sandalias de neumáticos reciclados

El CTCR ha desarrollado para la marca de moda sostenible ECOALF y la entidad de gestión de neumáticos usados en España, SIGNUS, la primera colección de sandalias, flip-flop, elaborada a partir de polvo de neumáticos fuera de uso. El mérito se basa en la ausencia de coagulantes, ni productos químicos, ni adhesivos, sino en la presión y las altas temperaturas capaces de fijar las partículas de polvo. Dos años de investigaciones, siguiendo, además, la línea del ecodiseño, respetado durante todo el ciclo de vida del producto.


CallagHan Ecolabel

BOSQUE CHIRUCA compensa CO2

Oinetako ekologikoa

Karbono aztarna

Hergar Taldea Errioxako lehen enpresa izan da Europako Etiketa Ekologikoa lortzen. Zehazki, haren CallagHan markako bi oinetako modelori eman zaie. Modelo horien fabrikazioan, ingurumen inpaktu txikiko produktuak erabiltzen dira, eta ekoizpen eta kontsumo praktika jasangarriak. CTCRek aholkularitza lanak egin ditu ziurtagiri hau lortzeko irizpideak eta prozedurak ezartzen, baita produktua sortzeko saiakuntzetan ere.

Klima aldaketaren aurkako lanean, "CalzaCO2 y Compensa" ekimenaren bidez, enpresei laguntzen zaie beren produktu eta prozesuen Karbono Aztarna kalkulatzen, eta berotegi gas isuriak murriztu eta/edo berdintzeko plan bat egiten. Arrakasta izan duen enpresetako bat Calzados Fal da; zehazki, haren Bosque Chiruca modeloa. 2013an eta 2014an karbono aztarna kalkulatu ondoren, bere gain hartu zuen 2015ean bere datuak murriztu eta berdintzeko konpromisoa, eta 6 hektarea lursail birlandatu zituen, 6.000 zuhaitzekin, berotegi efektuko gasen isuria konpentsatzeko.

CallagHan Ecolabel

BOSQUE CHIRUCA compensa CO2

Calzado Ecológico

Huella de Carbono

El Grupo Hergar es la primera empresa de calzado de La Rioja que ha conseguido la Etiqueta Ecológica Europea. Ha sido asignada a dos modelos de calzado de su marca CallagHan, fabricados de manera que durante su ciclo de vida se han utilizado productos con un impacto medioambiental reducido, y se han aplicado prácticas de producción y consumo sostenible. El CTCR ha colaborado en el asesoramiento sobre los criterios y procedimientos para obtener este certificado, así como en la realización de los ensayos pertinentes.

Trabajando por el cambio climático, en la iniciativa "CalzaCO2 y Compensa", las empresas son apoyadas en el cálculo de la Huella de Carbono de sus productos y/o procesos, elaborando un plan de reducción y/o compensación de emisiones de GEI. Un caso de éxito, es la empresa Calzados Fal y su Bosque Chiruca, que tras calcular la Huella en 2013 y 2014, ha asumido el compromiso de reducir y compensar sus datos en 2015, reforestando 6 hectáreas de terreno y plantando 6.000 árboles, para compensar sus emisiones de gases con efecto invernadero.


OIL SPILL FIX Lur arazketa

Clean-Biotec Biotecnología Ambiental

Productos y Servicios Produktu eta Zerbitzuak

Clean-Biotec

50 50

UNE-EN-ISO 9001, ISO 17025 (en proceso) Clean-Biotec oinarri teknologikoko enpresa bat da, berritzailea, eta bioteknologia erabiltzen du ingurumen arazoei aurre egiteko. Ingurumenaren, fitoerremediatzearen eta bioerremediatzearen arloetan aritzen da. Clean-Biotec es una empresa de base tecnológica, innovadora e involucrada en el desarrollo y difusión de la biotecnología como herramienta y solución de problemas ambientales, cuya actividad principal se desarrolla en el ámbito del medioambiente, la fitorremediación y la biorremediación.

WATER

MATERIAL

EMISIONS

HaloDepur eta urdaiazpikoak garbitzeko prozesuek % 60 murrizten dute ur kontsumoa urdaitegi industrian. Halodepur y el proceso de lavado de jamones reduce el 60% de consumo de agua en la industria chacinera. Lehengaiaren % 100 elikadura industriako eta papergintzako hondakinak dira (Oil Spill Fix eta HaloDepur). El 100 % de materia prima son residuos de industria alimentaria y papelera (Oil Spill Fix y Halodepur).

Fitofilter iragazkiak inguruneko CO2-a landareetan eta lurrean finkatzen laguntzen du. Fitofilter ayuda a fijar CO2 del entorno en las plantas y tierra.

Logroño, La Rioja (+34) 941 23 82 61 www.clean-biotec.com clean@clean-biotec.com

“SORBENT: IN-SITU REMEDIATION CLEANING TECHNIQUE FOR TREATMENT OF HEAVY HYDROCARBONS CONTAMINATED SOILS” izeneko europar proiektuan garatutako produktua da, hidrokarburo astunak ezabatzeko lurzoruetatik, hiru teknika integratuta: Sorbent System (SS), Sorbent Bacterial Preparation (SBP) eta Phytoremediation (PHR). Tratamendua in situ egiten da, azkar eta era eraginkorrean murriztuta kutsatzailearen kontzentrazioa. Erabiltzen diren biosurfaktanteek ez dute ingurumena kutsatzen eta erraz degradatzen dira. Produktuaren batez besteko bizitza urtebetetik gorakoa da.

OIL SPILL FIX Depuración de suelos

Producto desarrollado en el Proyecto europeo “SORBENT: IN-SITU REMEDIATION CLEANING TECHNIQUE FOR TREATMENT OF HEAVY HYDROCARBONS CONTAMINATED SOILS” para la eliminación de Hidrocarburos pesados en suelos, mediante la integración de tres técnicas: Sorbent System (SS), Sorbent Bacterial Preparation (SBP) y Phytoremediation (PHR). El tratamiento se realiza in-situ con una reducción rápida y efectiva de la concentración del contaminante. Los biosurfactantes empleados no contaminan el medio ambiente y son fácilmente degradables. Permite una vida media del producto de más de un año.


FITOFILTER

HaloDepur

Airearen bioiragazketa bulegoetan eta eraikin barruetan

Hondakin uren arazketa

Bioiragazki honi erauzgailu bat erantsi zaio, airea substratu berezi baten barrura erakartzeko. Substratuak kutsatzaileak atxikitzen ditu, eta mikroorganismoek eta landareen sustraiek degradatzen dituzte. Horrela, bioiragazkitik irteten den airea araztuta dago.

I+G prozesu baten ondorioz, Clean Biotec enpresak mikrobio formulazio espezifiko bat garatu du, gatza erabiltzen duten ekoizpen prozesuetako hondakin uren tratamendu biologikorako. Biodegradazio tratamenduan, eroankortasun handiak jasateko gai diren mikroorganismoak erabiltzen dira, eta, ondorioz, araztegi konbentzionaletako kutsadura organikoa murritz daiteke (mikroorganismoek ez dute gazitasuna jasaten eta hil egiten dira).

Barruko landareen bidez, % 15 areagotzen da sormena, % 12 murrizten da estresa, handitu egiten da hezetasun erlatiboa eta murriztu egiten dira esekiduran dauden partikulak.

FITOFILTER

HaloDepur

Biofiltrado de aire para oficinas e interiores

Depuración aguas residuales

Este Biofiltro lleva incorporado un extractor que fuerza el aire hacia el interior de un sustrato especial donde quedan retenidos los contaminantes y son degradados por los microorganismos y las raíces de las plantas, devolviendo el aire hacia el exterior del biofiltro purificado.

Fruto de un proceso de I+D, Clean Biotec ha desarrollado una formulación microbiana específica, para el tratamiento biológico de aguas residuales procedentes de procesos productivos en los que se emplea sal. En el tratamiento de biodegradación se utilizan microorganismos que soportan altas condiciones de conductividad, por lo que es posible reducir la contaminación orgánica de depuradoras convencionales, donde los microorganismos existentes no soportan las condiciones salinas y mueren.

Las plantas en interiores hacen que: La creatividad aumente un 15%, se reduzca el estrés en un 12%, aumente la humedad relativa y reducen las partículas en suspensión.


Eguzki Kargagailu Eramangarria Gailu mugikorretarako eguzki kargagailu eramangarria

Productos y Servicios Produktu eta Zerbitzuak

e-Betez

52 52

Diziplina anitzeko e-Betez taldeak sortutako potentzia baxuko kargagailua; alde elektronikoaz nahiz industria diseinuaz arduratu da. Egitura orientagarria duen eguzki panel bat da, Arduino batekin eraikitako koadro erregulatzaile bati konektatuta. Egitura horri esker, eguzki panela orientatu daiteke, era egokian, karga maximoa izan dadin, eta edozein 3D inprimagailutan inprimagarria izateko moduan egina dago. Edozein haustura izanez gero, erabiltzaileak berak eskura izango ditu 3Dn inprimatu eta ordezkatzeko modeloak.

Financiado por la oficina de Sostenibilidad de la Universidad el País Vasco e-Betez UPV/EHUko hainbat ikastegitako (Gasteiz, Bilbo, Donostia eta Eibar) 8 ikaslek eta 4 irakaslek sortutako egitasmo bat da, eguzki kargagailu eramangarrien proiektu bat burutu duena, Open Source Ecology filosofian oinarrituta, Burutek-en laguntzaz (burujabetza teknologiaren garapenaren alde lan egiten duen elkartea). e-Betez es un proyecto formado por 8 estudiantes y 4 profesores de diferentes centros de la Universidad del País Vasco (Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Donosti y Eibar) que, con la colaboración de Burutek (Asociación que contribuye al desarrollo de la soberanía tecnológica), realizaron un proyecto sobre cargadores solares portátiles, basado en la filosofía Open Source Ecology.

ENERGY

MATERIAL

EMISIONS

4,4 W-eko karga potentzia 4 m/s-ko haize abiaduran (Kargagailu eolikoa). Potencia de carga de 4,4 W a velocidad de viento de 4 m/s (Cargador Eólico). Material eta diseinu erreplikagarriak eta inprimagarriak 3D inprimagailuetan. Materiales y diseños replicables e imprimibles en inpresoras 3D. Zaharkitze programatua apurtu nahi du, pieza erreplikagarrien bidez. Pretende romper con la obsolescencia programada. Las piezas son replicables por el usuario.

Universidad del Pais Vasco (+34) 945 01 3225 www.ingeniaritza-gasteiz.ehu.eus subdir.relacempre.eui-vi@ehu.es

Cargador Solar Portátil Cargador solar móvil para dispositivos portátiles

El grupo multidisciplinar e-Betez, ha desarrollado sea la parte electrónica que la parte diseño industrial de este cargador de dispositivos portátiles de baja potencia. Se trata de un panel solar con estructura orientable, conectada a un cuadro regulador construida con un arduino. La estructura permite orientar el panel solar de la forma optima para que la carga sea máxima, y está realizada para que sea imprimible en cuarquier impresora 3D. Ante cualquier rotura, el mismo usuario podrá disponer de los modelos para imprimirlos en 3D y reemplazarlos


Bentosako Eguzki Kargagailua

Kargagailu Eolikoa

Gailu mugikorretarako bulegoko eguzki kargagailua

Gailu mugikorretarako kargagailu eoliko eramangarria

Gailuak kargatzea zeregin gero eta zailagoa da, baita leku publikoetan ere, konexio elektriko faltagatik. e-Betez taldeak sortutako eguzki kargagailu honen bidez, irtenbide bat eman nahi zaio etengabe argindar bila ibiltzeak eragiten duen arazoari, bulegoetarako eguzki kargagailu baten bidez.

Ardatz horizontaleko eta tamaina handiko sorgailu eolikoak munduan erabilienak dira. Hala eta guztiz ere, Savonius modeloaren eta haren eratorrien bidez, modelo eoliko txikiagoak egin daitezke, elektrizitatea sortzeko gai direnak haizearen abiadura txikiagoetan, zeinahi ere den haren norabidea, baita fluxu turbulentuekin ere. Tresna ezin hobea da hirian erabiltzeko. e-Betez taldeak saiakuntza banku bat sortu du, Savonius errotoretik eratorritako diseinu eoliko berriak dimentsionatzeko, eta potentzia baxuko kargagailu eolikoak merkaturatzeko.

Kargagailua eramangarria da, eta karga elektrikorako zailtasunak egon daitezkeen lekuetara eraman daiteke.

Cargador Solar de Ventosa

Cargador Eólico

Cargador solar de oficina para dispositivos portátiles

Cargador eólico móvil para dispositivos portátiles

La carga de dispositivos, aún en el interior de lugares públicos, se está volviendo cada vez más compleja por falta de conexión eléctrica pública. El modelo de cargador solar generado por e-Betez pretende solucionar el el problema de la constante necesidad eléctrica a través de un cargador solar para interiores.

Los generadores eólicos de eje horizontal y grandes dimensiones son los más extendidos en el mundo. Sin embargo, el modelo Savonius y sus derivados permiten realizar modelos eólicos más pequeños que producen electricidad a menores velocidades de viento sin depender de la dirección de este e incluso con flujo turbulento. Ideal para zonas urbanas. e-Betez ha desarrollado un banco de ensayos para poder dimensionar los nuevos diseños eólicos derivados del rotor savonius para poder optimizarlos y sacar al mercado cargadores eólicos de baja potencia.

El cargador además es portátil para poder llevarlo a los lugares donde la persona usuaria podría tener dificultades de acceso a la carga eléctrica desde la red.


PR ECO AC

Heidi Bizikleta goldea

Erabilera anitzeko tresna, ahalegin txiki batekin baratzeko hainbat lan egiteko aukera ematen duena: belarrak kentzea, goldatzea, ildoak irekitzea, etab. Abantailak: - Laborariak bizkarra tente duela lan egiten du, eta bizkarreko minak saihesten dira horrela.

Productos y Servicios Produktu eta Zerbitzuak

Ecoprac

54 54

Nekazaritzako lanabesak eskala txikian fabrikatzen dituen lantegi artisau bat gara. Nekazaritza jasangarriak ingurumenarentzat eta laborariarentzat duen garrantziaz jakitun, ECOPRACek tresneria moldatzen du nekazaritza jasangarrian sinesten duten pertsonen beharretara.

- Tresna ez da lurretik ateratzen eta jarduna etenik gabekoa da; gorputzaren bultzada aprobetxatzen denez, esku aitzurraz lortutako errendimenduak gainditzen dira.

Heidi Bici azada

Somos un taller artesano que nos dedicamos a la fabricación de herramientas en pequeña escala. Conscientes de la importancia de una agricultura sostenible, tanto para el entorno como para el agricultor, en ECOPRAC hemos adaptado las herramientas a las necesidades de las personas que como nosotros creen en la agricultura sostenible.

ENERGY

MATERIAL

EMISIONS

7-8 aldiz biderkatzen du pertsona batek eginiko ahalegina. Multiplica de 7 a 8 veces el trabajo de una persona. Altzairu herdoilgaitza eta olioz tratatutako bertako lizar egurra erabiltzen du. Acero inoxidable y madera de fresno local tratado con aceite. Ez da erregai fosilik kontsumitzen tresnen erabileran. Sin consumo de combustibles fósiles durante su uso.

Vilanova de Bellpuig, Lleida (+34) 973 32 40 31 www.ecoprac.com ecoprac@ecoprac.com

Se trata de una herramienta muy polivalente que permite realizar en poco esfuerzo distintas tareas en la huerta como el control de las hierbas, labrar, trazar surcos, etc. Ventajas: - El agricultor mantiene , todo el rato, la espalda recta, evitándose los habituales dolores de espalda. - La herramienta siempre está en contacto con el suelo y el trabajo es continuo de forma que se aprovecha el impulso del cuerpo alcanzando rendimientos superiores a la azada de mano.


Heidi lanabesak

Kirten bikoitzeko sardea

Bizikleta goldearentzako lanabesak

Bizikleta goldearentzako lanabesak

- EBAKITZILEA: Belar txarrak ebakitzeko soroetako ildoen artean.

Lurra harrotu eta aireberritu egiten du, irauli gabe, eta ez die kalterik egiten harrei, punta biribilduak dituelako. Ez da komeni lursail oso harritsuetan erabiltzea. Ezaugarriak:

- GOLDEA: Lurra iraultzeko eta ildoak ireki eta estaltzeko. Ildoak erremontatzeko ere erabil daiteke. - KULTIBADOREA: Lurraren geruza gogorra apurtu eta biguntzeko. Lursail ez oso harritsuetan ere erabil daiteke (tamaina txikiko harriak). - IZAR ARRABOLA: Lurra findu eta ereiteko edo laboreak birlandatzeko prest uzteko.

· Altzairu herdoilgaitzez egina · Altzairu herdoilgaitzezko torlojuak hari metrikoarekin · Tig soldadura · Pisua: 5,100 kg · Lizar egurrezko kirtenak

Aperos Heidi

Horca de doble mango

Aperos para la bici azada

Volteado no agresivo de la tierra

- CORTANTE: Su función principal es la de cortar las malas hierbas entre las hileras de los cultivos.

Airea y mulle la tierra sin voltearla. No hace daño a los gusanos por la forma redonda de sus púas. No es aconsejable en terrenos muy pedregosos. Características:

- ARADO: Sirve para dar un pequeño volteo a la tierra como también para abrir y tapar surcos. Otra función es la de remontar los surcos. - CULTIVADOR: Rompe la capa más dura y ablanda el terreno. Se puede pasar en terrenos con un poco de piedra ( tamaño pequeño). - RODILLO DE ESTRELLAS: Herramienta que se utiliza para dejar fina la tierra y asi prepararla para la siembra o el trasplante de cualquier cultivo.

· Fabricada totalmente en acero inoxidable. · Tornillos de acero inoxidable y paso métrico. · Soldadura Tig. · Peso de 5,1 kg. · Mangos de madera de fresno.


ECO it Ekodiseinu Softwarea

ECO-it Ekodiseinurako software tresna erraza da. Adierazle ekologikoen bitartez funtzionatzen du; adierazleek prozesu edo material batek ingurumenean duen inpaktua islatzen dute banako puntuazioen bitartez. Puntuazioa zenbat eta altuagoa izan, orduan eta larriagoa izango da inpaktua. Tresnak bi motatako adierazle ekologiko erabiltzen ditu:

Productos y Servicios Produktu eta Zerbitzuak

Ihobe

56 56

UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001, UNE 166002, "Q de plata" 2011 Apirilaren 9ko 196/2013 Dekretuaren arabera, zeinaren bitartez Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen den, Ihobe Sail horri atxikitako Sozietate Publiko bat da, eta bere kudeaketa Ingurumeneko Sailburuordetzari dagokio. De acuerdo con el Decreto 196/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, Ihobe es una Sociedad Pública adscrita a este Departamento y su gestión corresponde a la Viceconsejería de Medio Ambiente.

Energia kontsumoaren murrizketa sustatzen du. ENERGY

Formenta la reducción en el consumo de energía. Material birziklatuen erabilera sustatzen du.

MATERIAL

Fomenta el uso de materiales reciclados. CO2 eq isuriak kuantifikatzen laguntzen du.

EMISIONS

Permite cuantificar las emisiones CO2 eq.

Bilbao, Bizkaia (+34) 94 423 07 43 www.ihobe.eus info@ihobe.net

· RECIPE metodologian oinarrituak, Bizi Ziklo Analisi sinplifikatu baten ikuspegia eskaintzen dutenak (kontuan hartzen baitituzte ingurumen inpaktuaren kategoriak gehienak). · Aldaketa Klimatikorako Gobernu arteko Panelekoak (IPCC), produktuaren Karbono Aztarnaren ikuspegia ematen dutenak (CO2aren baliokideak diren emaitzak eskaintzen dituzte).

ECO it Software para el Ecodiseño

ECO-it es una sencilla herramienta software para el Ecodiseño. Funciona con indicadores ecológicos que reflejan mediante puntuaciones individuales el impacto de un proceso o material sobre el medio ambiente. El impacto será más grave cuanto más alta sea la puntuación. La herramienta utiliza dos tipos de indicadores ecológicos: · Los basados en la metodología RECIPE, que aportan una visión de Análisis de Ciclo de Vida simplificado (al tener en cuenta la mayor parte de las categorías de impacto ambientales). · Los del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) que aportan una visión de Huella de Carbono de producto (aportando los resultados en kg equivalentes de CO2).

ECO


Ekodiseinurako eskuliburua

Ekoefizientzia enpresetan programa

Ezarpen eragikera 7 urratsetan

Euskal Enpresen Ekoefizientzia

Eskuliburuak irizpideak eskaintzen dizkie euskal enpresei, baita tresna errazak ere, ingurumenaren aldagaia sartzen has daitezen beraien produktuen diseinuan. Eskuliburuak ezarpena egiteko 7 urrats eskaintzen ditu Ekodiseinuaren metodologia ezarri ahal izateko, eta emaitza gisa ingurumen inpaktu murritza duten produktu eta zerbitzuak egiteko. Ekodiseinuaren helburu nagusia da produktuaren ingurumen inpaktua murriztea, bere BIZI ZIKLO osoan zehar. Bizi Zikloa da produktu batek bere bizitza osoan dituen aldi guztiak: produktua egiteko beharrezkoak diren osagaiak eta lehengaiak ekoizten diren unetik, behin baztertu ondoren, produktua suntsitzen den arte.

2010-2014 Euskal Enpresentzako Ekoefizientzia Programa ekimen aitzindaria da, lehiakortasuna handitzeko EAEko enpresek beraiek adierazitako eskariari erantzun bat emateko sortua. Enpresek Europar Batasuneko politiken erronkei aurre egin behar diete, gero eta zorrotzagoa den merkatuen sortzaileak. Merkatuan gailendu egiten dira produktuei ezartzen zaizkien ingurumen baldintzak, produkzioan teknologia garbiagoak erabiltzeko eskakizuna, eskaria aktibatzea erosketa eta kontratazio publiko eta pribatu berdearen bidez, aldaketa klimatikoaren europar politika, aurrezki politikak eta lehengaien hornikuntza, eta ekoberrikuntza merkatu globalean. Programari atxikitako 500 enpresek 36.000 langile dituzte, eta 39.000 M € fakturatzen dituzte guztien artean.

Manual para Ecodiseño

Programa de Ecoeficiencia empresa

Operativa de implantación en 7 pasos

Ecoeficiencia de la Empresa Vasca

El Manual ofrece criterios a las empresas vascas, así como herramientas sencillas, para que éstas empiecen a incorporar la variable Medio Ambiente en el diseño de sus productos. El Manual establece 7 pasos de implantación para aplicar la metodología de Ecodiseño que dé como resultado unos productos y servicios con reducido impacto ambiental.

El Programa Ecoeficiencia en la Empresa Vasca 2010-2014 es una iniciativa pionera que surge para dar respuesta a la demanda expresada por las propias empresas de la CAPV de incrementar la competitividad. Las empresas deben hacer frente a los retos de las políticas de la Unión Europea, generadores de mercados cada vez más exigente, en el que destacan el establecimiento de requisitos ambientales a los productos, la exigencia de tecnologías más limpias en la producción, la activación de la demanda a través de la compra y contratación pública y privada verde, la política europea de cambio climático, las políticas de ahorro y abastecimiento de materias primas, y la ecoinnovación en el mercado global. Las 500 empresas adheridas al programa emplean a 36.000 trabajadores y facturan entre todas 39.000 M de €.

El objetivo del Ecodiseño es reducir el impacto ambiental del producto a lo largo de todo su CICLO DE VIDA. Por Ciclo de Vida se entiende todas las etapas de la vida de un producto, desde la producción de los componentes y materias primas necesarias para su obtención, hasta la eliminación del producto una vez que es desechado.


Puntu Garbia Bartzelona Hondakinen Gaikako Bilketa egiteko Puntuaren Diseinua

Productos y Servicios Produktu eta Zerbitzuak

Inèdit

58 58

Hondakinen gaikako bilketa egiteko puntuaren kontzeptu berri bat diseinatu eta garatzea auzo baten beharrak asetzeko. Baldintza nagusiak: eraikin elementu modularrak eta moldagarriak, erabilera behar desberdinetarako eta hiri ingurune desberdinetarako; desmaterializatu egin da eta ingurumen inpaktu apaleko materialak erabiltzen ditu; tokiko baliabideak aprobetxatzen dira (eguzki energia termikoa eta euri uren bilketa); eta landaredia txertatzen du elementu banantzaile gisa.

Programa de Acuerdos Voluntarios para la Reducción de los GEI de la Generalitat de Catalunya, sello Pyme Innovadora en 2015, premio Diseño para el Reciclaje 2013. Inèditen prestakuntza espezializatua eskaintzen dugu zure erakundeari laguntzeko honako alderdi hauetan: • Jasangarritasuna txertatzen negozio aukera gisa. • Ingurumen analisiaren arloko tresnak eta metodologiak ezagutzen eta erabiltzen ikasten. • Ekodiseinua eta ekoberrikuntza txertatzen, lehiakortasuna eta eraginkortasuna handitzeko.

En inèdit ofrecemos formación especializada para ayudar a su organización a: • Integrar la sostenibilidad como una oportunidad de negocio. • Conocer y aprender a utilizar herramientas y metodologías de análisis ambiental. • Incorporar el ecodiseño y la ecoinnovación para aumentar la competitividad y la eficiencia.

WATER

MATERIAL

EMISIONS

Sistema energetiko pasibo eta aktiboen erabilera eta euri berreskuratzea. Uso de sistemas energéticos pasivos y activos y recuperación pluviales. Uso de materiales reciclados y locales (Punto limpio Barcelona). Uso de materiales reciclados y locales (Punto limpio Barcelona). Cuantificación de las emisiones CO2 eq. Cuantificación de las emisiones CO2 eq.

Plaza Dr Letamendi, Barcelona (+34) 932 683 476 www.ineditinnova.com info@ineditinnova.com

Punto Limpio Barcelona Diseño de Punto de Recogida Selectiva de Deshechos

Diseño y desarrollo de un nuevo concepto de punto de recogida selectiva de residuos para satisfacer las necesidades de un barrio. Las principales premisas: elementos constructivos modulares y adaptables, tanto a las diferentes necesidades de uso como a diferentes entornos urbanos; se ha desmaterializado y utiliza materiales de bajo impacto ambiental; se aprovechan los recursos locales (energía solar térmica y recogida de aguas pluviales); e integra la vegetación como un elemento separador.


CO2ZW

Switch-MED

Karbono Aztarnaren Software Kalkulatzailea

Sorkuntza berderako Mediterraneoko gida

CP2ZW hondakinen kudeaketaren berotegi efektuko gasen emisioak kalkulatzeko erraz erabiltzen den tresna bat da (tratamendua+garraioa). Hondakinen datuak sartu ondoren (kantitatea, konposizioa, tratamendu aukerak, etab.), erabiltzaileak hondakinen kudeaketaren karbono aztarna kalkula dezake. Tresna ZeroWaste europar proiektuaren barruan garatu da. Dohainik jaitsi daiteke, izena eman ondoren.

Switch-MED proiektutik eratorria, Europako Batzordeak finantzatua eta ondorengo erakundeek babestua: Nazio Batuak eta beraren Ingurumenaren aldeko Programa (UNEP), NBEren Industria Garapenerako Erakundea (UNIDO) eta Kontsumo eta Produkzio Jasangarrirako Eskualdeko Jarduera Zentroa (SCP/RAC). Inèditek MENA eskualdean (Middle East and North Africa) Green Entrepreneurshipari buruzko metodologia landu zuen aditu taldea koordinatu eta hartan parte hartu zuen. Metodologiak ekintzaileari laguntzen dio hasierako ideiatik, jasangarria den negozio eredu bat sortu arte. Behin metodologia landu eta probatu ondoren, 2700 ekintzailetik gora lagundu dituzten prestatzaileak prestatu dira 7 herrialdetan.

CO2ZW

Switch-MED

Solfware calculadora de la huella de carbono

Guía emprendimiento verde en el Mediterráneo

CO2ZW es una herramienta de fácil uso para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero de la gestión de los residuos (tratamiento y transporte). Con la entrada de datos de los residuos (cantidad, composición, opciones de tratamiento, etc.), el usuario puede estimar la huella de carbono de la gestión de los residuos. La herramienta ha sido desarrollada en el marco del proyecto europeo ZeroWaste. Se puede descargar gratuitamente después de registrarse.

Bajo el marco del proyecto Switch-MED, financiado por la Comisión Europea e impulsado por UNEP y UNIDO a través del Mediterranean Action Plan (MAP) y su Centro Regional para la Producción y el Consumo Sostenible (SCP-RAC), inèdit coordinó y formó parte de un grupo de expertos europeos en el desarrollo de una metodología para el emprendimiento verde en la región MENA (Middle East & North Africa). Esta metodología acompaña a los y las emprendedore/as desde la idea inicial de negocio hasta el diseño del un modelo de negocio sostenible. Una vez elaborada y testada la metodología, se ha implementado sobre el terreno en 7 países formando a más de 2700 emprendedore/as. En la actualidad 270 proyectos empresariales se encuentran en fase de aceleración.


Basoa Egurrezko eguzkitako betaurreko graduatuak

Productos y Servicios Produktu eta Zerbitzuak

IXI wood

60 60

Basoa eskuz egina dagoen egurrezko betaurreko bat da, forma angeluzuzenagoa du eta seriotasuna eta soiltasuna iradokitzen ditu. Guztien artean, familiako handiena, bere itxura zuzena ezin hobeki moldatzen da aurpegi zabalenetan, itxura klasiko eta formal bat emateko. Gure leiar guztiak kalitate gorenekoak dira, eta UM izpien uhin luzera bakoitza geldiarazten dute, sentipen bisual ezin hobea eskaintzeko. Betaurreko guztiek zorroa eta garbitzeko larrua dute.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) y FSC (Forest Stewardship Council ) Ixi Wood Euarixi proiektuaren bost urteko ibilbidearen ondorio gisa sortu da. 2010. urteko udan, longboard taula bat hausteak, tresnez betetako garaje batek eta do it yourself filosofiak bidea erakutsi ziguten. Urte hauetan saio ugari egin ditugu egurraren inguruan, eta denborak erakutsi digu posible dela natura errespetatuz eta miretsiz bizi molde bat sortzea. Ixi Wood nace como consecuencia de casi cinco años de vida del proyecto Euarixi. Allá por el verano de 2010, la rotura de una tabla longboard, un garaje lleno de herramientas y la filosofía do it yourself, nos mostraron el camino. Durante estos años, hemos experimentado mucho sobre la madera, y el tiempo nos ha enseñado que es posible con respeto y admiración a la naturaleza, crear un estilo de vida.

ENERGY

MATERIAL

EMISIONS

Plastikozko betaurrekoak ez bezala, petrolio deribatuen erabilera oso txikia da bere bizi zikloan. Al contrario de las gafas de plástico el uso de derivados de petróleo es mínimo en su ciclo de vida % 30 tokiko basoetako egurrak dira eta % 100ean dituzte PEFC eta FSC ziurtagiriak. Uso de 30 % de maderas de bosques locales y al 100 % con certificado PEFC y FSC. Egur jasangarria erabiltzeak CO2 eq isuri neutroak eragiten ditu. El uso de la madera sostenible fomenta emisiones neutras CO2 eq.

Lekeitio, Bizkaia (+34) 688983737 www.ixiwood.com info@ixiwood.com

Basoa Gafas de sol y graduadas de madera

Basoa es una gafa de madera hecha a mano, con forma más rectangular que inspira seriedad y simplicidad. Entre todos el más grande de la familia, que con su silueta recta se adapta perfectamente a las caras más anchas ofreciendo una sensación clásica y formal. Todas nuestras lentes son de altísima calidad que detienen cada longitud de onda de los rayos UV ofreciendo una sensación visual perfecta. Todas las gafas incluyen una funda protectora y gamuza.


Bloque

Abantail

Egurrezko eta larruzko poltsa

Longboard taulak

Bloque izenekoak eskuz eginak dauden egurrezko poltsak dira. Poltsek duten ezaugarri nagusia da bloke batekin eginak daudela, inolako lotunerik gabe. Hustuketa oso bat egiten da, eta hautatutako egurrak xede horretarako egokienak eta dotoreenak izaten dira. Hiru neurri ditugu eskura, poltsari eman zaion erabileraren arabera. Estalkia Euskal Herrian ondutako larruz egina da, eta ukitu natural eta jasangarria ematen dio produktuari. Barrualdea bildots larruz estaltzen da, sentipen epel eta hanpatua emateko.

Pago egurrezko xaflez eginak dira, elkarri lotuak eta itsatsiak. Kurbatze prozesuak erresistentzia handia ematen dio makurdurari eta horri esker, jolasa bermatuta dago. Erabiltzaileak etengabe taularekin kontaktuan egon daitezen, goiko aldean, lizpaperak ematen duen kalitatezko “grip” batez balia daitezke. Eredu bakoitza berezkoa zaio longboard arloko espezialitate bakoitzari: longboard, carving, cruising, slinding, downhill... Muturreko kirol zaleentzat, adrenalina metatua erre nahi dutenentzat trepeta egokiena baita.

Bloque

Abantail

Bolso de madera y cuero

Tablas Longboard

Los denominados Bloque, son bolsos de madera hechas completamente a mano. La principal curiosidad de estos bolsos es que están fabricadas mediante un bloque, sin uniones. Se realiza un vaciado completo seleccionando las maderas más apropiadas y elegantes para la ocasión. Disponemos de 3 medidas distintas, según el uso que se le quiera dar al bolso. La tapa se realiza de cuero curtido en Euskal Herria, dándole un toque natural y sostenible. El interior está cubierto de tela de borreguito para proporcionar una sensación cálida y esponjosa.

Se realizan mediante distintas laminas de madera de haya entrelazada y adheridas entre si. El proceso de curvado le proporciona una gran resistencia a la flexión proporcionando una diversión asegurada. Para que los usuarios estén en continuo contacto con la tabla, en la parte superior se puede disfrutar de un “grip” de calidad que le proporcionara la lija. Cada modelo es específico para distintas modalidades que nos ofrece el mundo del longboards; carving, cruising, sliding, downhill… Para las personas que les gustan los deportes extremos y quemar la adrenalina acumulada, es el artilugio ideal.


LOCAL UNIVERSAL FUNCIONAL ECOLÓGICO

Productos y Servicios Produktu eta Zerbitzuak

L.U.F.E.

62 62

Local Universal Funcional y Ecológico LICENCIA DE USO DE LA MARCA PEFC PEFC/14-38-00001-78 Gure eginkizuna da gure ingurunean eginiko produktuak hurbiltzea azken kontsumitzaileei, tokiko lehengaiekin eginak, ekologikoki ziurtatuak eta tokian bertan eginak. Hemen fabrikatu nahi dugu hemen kontsumitzeko, eta kalitatean eta prezioan guztiz lehiakorrak izanik sektorean dauden beste produktu guztiei dagokienez. Kalitate altuko eta tokian fabrikatutako “Do it Yourself" produktuen bitartez berrasmatu nahi dugu gure burua, low cost prezioarekin. Nuestra misión es acercar a los consumidores finales productos fabricados en nuestro entorno, con materias primas locales, certificadas ecológicamente, y con una elaboración también local. Pretendemos poder fabricar aquí para consumir aquí, siendo totalmente competitivos en calidad y precio respecto al resto de productos que existen en el sector. Apostamos por reinventarnos a través de productos "Do it Yourself" de alta calidad y fabricación local, a un precio low cost.

ENERGY

MATERIAL

EMISIONS

Eraldaketa minimoekin egina: tratamendurik gabeko egur trinkoa. Producido con las mínimas transformaciones: madera maciza sin tratamientos. Egurra % 100 tokikoa da, eta PEFC ziurtagiria du. Uso de madera 100 % local y con certificado PEFC. Egur jasangarria erabiltzeak CO2 eq isuri neutroak eragiten ditu. El uso de la madera sostenible fomenta emisiones neutras CO2 eq.

Azpeitia, Gipuzkoa (+34) 943 81 07 95 www.muebleslufe.com comercial@muebleslufe.com

LUFE enborra Enbor aulki funtzioaniztuna

Pieza soila, funtsezkoa. Altzari berdingabea, aldi berean gauza mordoa biltzen dituena: eserleku bat, gaueko mahaitxoa, mahai laguntzaile bat… Gehien betetzen zaituena, zure irudimena iradokitzen duena. LUFE enborraren alderik aipagarriena da tokiko baso jasangarri bateko pinu baten egurrarekin egina dagoela, PERC ziurtagiria duen egurrarekin % 100ean. Horrek esan nahi du zuhaitz bat ebakitzen dugunean beste bat landatzen dugula. Eta esan nahi du motzondoa pinu emankor baten zati bat dela, bere egurra ematen diguna eta etxean lagunartea eskaintzeaz gainera, gainean esertzen uzten digula.

LUFE enborra Tronco taburete multifunción

Un pieza sencilla, esencial. Un mueble único que es muchas cosas a la vez: un asiento, una mesilla de noche, una mesa auxiliar... Lo que más te inspire , lo que sugiera tu imaginación. Lo más destacable de este tronco LUFE es que es un mueble hecho con la madera de un pino de un bosque local y sostenible, con el 100% madera certificada PEFC. Esto quiere decir , que cuando cortamos un árbol plantamos otro. Y quiere decir que este tocón es el trocito de un pino generoso, que nos da su madera, y que nos hace compañía en casa, y que nos deja sentarnos sobre él.


Ohatzea eta apalategiak

Arina mahaia eta Landa aulkiak

Ohatzea, bi apalategi txiki eta handi bat

Mahai-aulki multzoa etxerako edo ostalaritzarako

Egur trinko leunduan, 1900x900 edo 2000x900 neurrietako lastairentzako ohatzea. Bateragarria mahaitxoarekin, mahaitxo hankadunarekin, oin tiraderarekin, ohe habiarekin eta babes hesiarekin. Gainera, nahi duzun koloretan margotu dezakezu. % 100ean PEFC ziurtagiria duen egur trinkoz egina.

Pieza hau Silvia Ceñalek diseinatu du LUFErentzat. Arina mahaia arina eta sendoa da aldi berean; begiratzen den aldearen arabera gauza bat edo beste bat iradokitzen du. Hanka osatzen duten taula paraleloek eta haien artean dagoen espazioak eragiten dute sentipen hori. Arinaren ezaugarri nagusietako bat da mahaiaren gainaldea besterik gabe aldatuz gero mahaikide kopurua aldatzen dela, baina betiere hanka berberak erabiliz. % 100ean PEFC ziurtagiria duen egur trinkoz egina.

Prezio ezin hobea da bizitzaren aurrean soiltasuna, apaindurarik eza eta filosofia jasangarria dutenentzat: 208,93 € irudian erakusten den logela guztiagatik.

Litera y estanterías

Mesa Arina sillas Landa

Cama litera, dos estanterías pequeñas y una grande

Composición mesa y sillas para hogar o ostelería

En madera maciza pulida, litera para colchón de 1900x900 ó 2000x900. Compatible con mesilla, mesilla con pata, cajón base, cama nido y barrera de protección. También puedes pintarla en el color que desees. Fabricada con madera maciza 100% certificada PEFC.

Esta pieza ha sido diseñada por Silvia Ceñal para LUFE. La mesa Arina es una mesa que es ligera y fuerte a la vez, que según desde donde la mires te transmite una cosa u otra. Esto se debe a las tablas paralelas que componen la pata y al espacio que hay entre ellas. Una de las características de la mesa Arina es que simplemente cambiando el tamaño del sobre de la mesa, varía el número de comensales, siempre utilizando las misma patas. Fabricada con madera maciza 100% certificada PEFC.

El precio es ideal para una situación de austeridad, simplicidad y filosofía sostenible ante la vida: 208,93 € por toda la habitación que se muestra el la imagen.


Tabled Larrialdietarako argiteria

Productos y Servicios Produktu eta Zerbitzuak

Luznor

64 64

UNE-EN-ISO 9001; premio Argilan en igualdad 2006; Certificado de Calidad L.O.M. Luznor larrialdietarako argiteria eta segurtasunerako beste gailu elektroniko batzuk diseinatu eta fabrikatzen dituen enpresa espezializatua da. Eskarmentu luzeari, kalitate estandar garaiari eta bezeroenganako konpromiso filosofiari esker, Luznorrek abangoardiako teknologia eta ospe aitortua duten produktu berritzaileak eskaintzen ditu. Luznor es una empresa especializada en el diseño y fabricación de alumbrado de emergencia y otros dispositivos electrónicos de seguridad. Su amplia experiencia, su elevado estándar de calidad y su filosofía de compromiso con los clientes, permite a Luznor ofrecer productos innovadores dotados de tecnología de vanguardia y reconocido prestigio.

ENERGY

MATERIAL

EMISIONS

1,75 kWh/urte kontsumitzen du, fluoreszenteak baino gutxiago (Tabled eredua) Consume 1,75 kWh/año menos que los fluorescentes (modelo Tabled)

% 100ean saihesten du metal astunen erabilera Evita el uso de metales pesados en 100 %

580 grCO2eq /urte igortzen du, fluoreszenteak baino gutxiago (Tabled eredua) Emite 580 grCO2eq/año menos que los fluorescentes (modelo Tabled)

Vitoria-Gasteiz, Araba (+34) 945 20 09 61 www.luznor.com luznor@luznor.com

Tabled larrialdietarako argiteriaren kontzeptu berri bat da. LED plaka orientagarriari esker, argi jarioaren isuria bideratu daiteke argitu behar den guneetara, eta horrela, energia alferrik galtzea saihesten da. Hodi fluoreszentearekin konparatuz, LEDak errendimendu argitsu handiagoa du (150-200 lm/W hodiaren 50-80 lm/W ondoan), bizitza luzeago bat (50.000-100.000 ordu, argiaren endekapenik gabe, hodiaren 8.000-20.000 orduen ondoan), ez du mantentzerik behar eta ez du metal astunik; fluoreszenteak, berriz, merkurioa eta beste metal astun batzuk ditu, eta erradiazio elektromagnetikoa igortzen du tarte infragorrian.

Tabled Alumbrado de Emergencia

Tabled es un nuevo concepto de alumbrado de emergencia. Su placa de LEDs orientable permite direccionar la emisión de flujo luminoso hacia las zonas a alumbrar, evitando así el desperdicio de energía. Comparándolo con el tubo fluorescente, el LED tiene un rendimiento luminoso mayor (150-200 lm/W frente a los 50-80 lm/W del tubo), una vida mayor (50.000-100.000 horas sin degradación lumínica frente a las 8.000-20.000 del tubo), no requiere mantenimiento y no contiene metales pesados, mientras que el fluorescente contiene mercurio y otros metales pesados y emite radiación electromagnética en el rango infrarrojo.


LR-1, LR-2 eta LR-3

Matiz

Eskuargi profesionala

Balizatze pilotuak

Berrikuntza eta eraginkortasun handiena. Eskuargi profesionalak, irazgaitzak eta erresistentzia handikoak; errendimendu altuko potentzia duen LED bakarra da argi iturria. LR serieak zirkuitu elektroniko bat du mikroprozesadore batekin; hiru argi intentsitate maila eta hiru aldizkakotasun modu ditu. LR-3 erdiko LEDa koloretakoa duen merkatuko lehen eskuargia da; helburua seinaleztapen eraginkorragoa eskaintzea da. LEDen eraginkortasun handiari esker, bateriak ahalmen txikiagokoak dira eta karga denbora ere txikiagoa dute.

Matizek argitasun handiko erdiko LED zuri bat eta kortesiazko LEDez eginiko kanpoko koroa bat ditu, eskuragarri hainbat koloretan. Koroa apaingarria izateaz eta balizak kokatzen diren eraikinean irudi korporatiboa eskaintzeaz gainera, pizturik egoten da erdiko LEDa aukeran itzalita dagoen bitartean energia aurrezteko, baliza larrialdi egoeran sartu arte; une horretan, erdiko LEDa biziki argitzen da, 100 lm/W-tik gorako argi errendimenduarekin.

LR-1, LR-2 y LR-3

Matiz

Linterna profesional

Pilotos de Balizamiento

Innovación y máxima eficiencia. Linternas profesionales, estancas y de gran resistencia cuya fuente de luz es un único LED de potencia de alto rendimiento. La serie LR incorpora un circuito electrónico con microprocesador que proporciona tres niveles de intensidad lumínica, para su uso en caso de fallo de red. La LR-3 es la primera linterna del mercado cuyo LED central es de colores, para mayor eficiencia en señalización. La alta eficiencia de los LEDs permite baterías de menor capacidad y menor tiempo de carga.

Matiz está compuesto de un LED central blanco de alta luminosidad y una corona exterior de LEDs de cortesía disponible en diversos colores. Esta corona, además de ser objeto de decoración y de imagen corporativa del edificio en el que se coloquen las balizas, permanece encendida mientras el LED central está apagado de manera opcional para ahorrar energía, hasta que la baliza entra en emergencia, momento en el cual el LED central luce intensamente. El alto rendimiento luminoso del LED, superior a 100 lumen/W.


Energy Saver + B motako pneumatikoak

Goma patentatuz eginiko nahasketa berriak molekulen muturren arteko lotura indartzen du eta pneumatikoaren berotzea mugatzen du. CO2 emisioak murrizten dira, eta urtean ia 80 litro erregai aurrezten dira lehiakide nagusien ondoan, errodamenduarekiko duen erresistentzia apalagatik. Horretaz gainera, gurpilen iraupena 45.000 km-tik gorakoa da.

Productos y Servicios Produktu eta Zerbitzuak

Michelín UTAC SYSTEM QUALITE, ISO 16.949, UTAC SYSTEMES DE MANAGEMENT, ISO 14.001, CERTIFICADO AUDELCO REVENCIÓN RIESGOS

Michelín Vitoria-Gasteizen konpromisoa hartu dugu ingurumen aztarna murrizteko. Helburu hori gidatzeko adierazle bat dugu: Ingurumen Aztarna (MEF). 2005 eta 2015 bitartean, Michelínek % 43 murriztu du bere inpaktua. En Michelín Vitoria-Gasteiz nos hemos comprometido con reducir la huella ambiental. Para pilotarlo, disponemos de un indicador, la Huella Ambiental (MEF). Desde de 2005 a 2015, Michelín ha reducido su impacto un 43%.

ENERGY

MATERIAL

EMISIONS

% 30eko murrizketa energia kontsumoan, 2005 eta 2015 bitarteko produkzio prozesuetan. 30 % de reducción del consumo de energía en los procesos de producción entre 2005 y 2015. Kautxu naturala erabiltzen dugu lehengai gisa gomen % 50ean. El uso del caucho natural representa el 50% de las gomas usadas como materia prima. CO2eq isurien % 50eko murrizketa, 2005 eta 2015 bitarteko produkzio prozesuetan. 50 % de reducción de la emisiones CO2eq en los procesos de producción entre 2005 y 2015.

Vitoria-Gasteiz, Michelín (+34) 945266500 www.michelin.es

66

info@michelin.es

Horrek segurtasunean eragiten du, errepide bustian 3 m lehenago frenatzen baita lurrarekiko azalera kontaktua % 10 handitzen baita.

Energy Saver + Neumáticos Clase B

La nueva mezcla de goma patentada refuerza la unión entre los extremos de las moléculas y limita el calentamiento del neumático. Se disminuyen las emisiones de CO2 y se ahorran hasta 80 litros de carburante al año respecto los principales competidores por su baja resistencia al rodamiento. Además de ello, la duración de las ruedas es mayor a 45.000 km. Ello influye en la seguridad frenando hasta 3 m antes en carretera mojada gracias al incremento del 10 % de superficie de contacto al suelo.


Energy E-V

Crossclimate

A motako pneumatikoak ibilgailu elektrikoentzat

Neguko ziurtatzea duen udako pneumatikoa

Ibilgailu elektrikoentzat bereziki sortutako lehen Michelín sorta da. Goma konposatuei esker, gehi errodamendu bandaren diseinuari eta karkasa arinagoari esker, errodamenduarekiko erresistentzia murrizten da % 20, eta horrela, ibilgailuaren autonomia % 6 handitzen da. Profil berezi batek, baita material aurreratuenek eta errodadura banda diseinuak ere, bibrazioak minimizatzen dituzte, eta % 40 bat murrizten dute soinua.

Europar merkatuari begira sortua, pneumatiko berri hau udako eta neguko pneumatikoen teknologien bat egitea da, orain arte bateraezinak. Michelín CrossClimate pneumatikoa segurtasun osoz egokitzen zaie egoera klimatologiko desberdinei. Lur lehorrean frenatze egokia du, eta “A” nota lortu du, europar etiketak defini dezakeen kalifikaziorik onena lur bustian frenatzean; hori guztia homologatuta dago neguan erabili ahal izateko (-30°C eta + 40°C artean).

Energy E-V

Crossclimate

Neumáticos Clase A para vehíulos eléctricos

Neumático de verano con certificación de invierno

Es la primera gama Michelín creada exclusivamente para los vehículos eléctricos. Sus compuestos de goma, junto al diseño de la banda rodadura y una carcasa más ligera, permiten reducir la resistencia a la rodadura un 20 %, lo que aumenta un 6 % la autonomía del vehículo. Un perfil especial, junto a materiales más avanzados y un diseño de la banda de rodadura que permiten minimizar las vibraciones, consiguen una reducción sonora de hasta un 40 %.

Destinado al mercado europeo, este nuevo neumático es una fusión de las tecnologías de los neumáticos de verano y de invierno que hasta ahora eran incompatibles. El neumático Michelín CrossClimate es capaz de adaptarse a las diferentes situaciones climatológicas con total seguridad. Cuenta con una óptima frenada en suelo seco y ha obtenido la nota «A», la mejor calificación posible definida por la etiqueta europea, en frenada en suelo mojado, todo ello estando homologada para una utilización invernal (entre -30°C y +40°C).


Meta Mahai tolesgarria

Productos y Servicios Produktu eta Zerbitzuak

Ofita

68 68

OHSAS 18001, PEFC/FSC, ISO 9001, ISO 14001, MODELO EFQM, ISO 14006 Ofitak ekarpen bikain egiten dio LEED ziurtatzeari, egiten dituen produktuak fabrikatzea isuri apalak igortzen baititu atmosferara eta material birziklatuen ehuneko altu bat baitute. Horri esker, ingurumena babestu, kontserbatu eta hobetzeko gure konpromisora hurbiltzen gara, gure erakundeko arlo guztietatik. Ofita contribuye con excelencia a la certificación LEED con productos que se caracterizan por ser fabricados con bajas emisiones a la atmósfera y por contener un alto porcentaje de materiales reciclados. Con ello nos acercamos a nuestro compromiso diario de proteger, conservar y mejorar el medio ambiente desde todos los ámbitos de nuestra organización.

ENERGY

MATERIAL

EMISIONS

Elementu motordunek kontsumo minimoa bilatzen dute stanbdby daudenean. Los elementos motorizados buscan un mínimo consumo cuanto se encuentran en standby. Erabiltzen den egur guztiak PEFC ziurtagiria du. Toda la madera que se usa es de certificado PEFC. Isuriak minimizatzea saritzen den eraikinetan LEED eta BREAM ziurtagiriak lortzen laguntzen du. Contribuye a poder obtener los certificados LEED y BREAM en edificios, donde se prima minimizar las emisiones.

Vitoria-Gasteiz, Araba (+34) 945 121212 www.ofita.com compras.web@ofita.com

Meta hainbat aplikazio dituen mahai tolesgarri bat da. Metaren egokikortasunari esker, espazioa antolatu daiteke une bakoitzeko behar funtzionalaren arabera, eta aldaketak bizkor kudeatu daitezke, ondorioz espazioa optimizatuz eta bilera eta prestakuntza aretoei lotutako kostua murriztuz. Espazioaren kostuak murriztea garrantzi handikoa da gaur egungo testuinguru ekonomikoan. Irizpide horrekin, enpresek espazio malguak eskatzen dituzte, erraz eta bizkor berrantolatu daitezkeenak, erabiltzaile kopuru aldakor batentzat. Eskakizun hori bereziki garrantzitsua da prestakuntza eta bilera espazioetan. Eskaintzen duen malgutasunari esker, altzaria erraz egokitzen zaie egoera desberdinei, eta mahai berberekin espazio berbera erabil daiteke bi jarduera egiteko.

Meta Mesa plegable Meta es una mesa adaptable con diferentes aplicaciones. Su versatilidad permite configurar el espacio según las necesidades funcionales de cada momento y gestionar rápidamente los cambios, optimizando el espacio y reduciendo el coste asociado a las salas de reunión y formación. Reducir los costes del espacio es de gran importancia en la coyuntura económica actual. con este criterio, las empresas demandan espacios flexibles, que se reconfiguren fácil y rápidamente para diferentes actividades y variable número de usuarios. Este requerimiento es especialmente importante en los espacios de formación y reunión. gracias a su flexibilidad, el mobiliario se acomoda con facilidad a distintas situaciones, y un mismo espacio se utiliza para las dos actividades con las mismas mesas.


MULTILEVEL

ITAIDA

Mahai ergonomikoa, altuera aldaketa elektrikoaz

Espazio anitzetarako aulkia

Mahai erregulagarria eserita eta zutik lan egiteko. Erregulazio elektrikoa altueran 650 mm eta 1300 mm bitartekoa da, 2 moduluko euskarri teleskopikoen bitartez; InLine sistemarekin akzionamendu elektrikoa lortzen da, zutabean erabat txertatua. Erregeletaren elikadura kate malgu bertikal baten bitartez egiten da, 0,8 mm-ko altzairuzko xafla duen beheko kanaleta baten bidez jasotzen dena. Energiaren ikuspuntutik oso eraginkorra da, 0,3 W baino gutxiago kontsumitzen baitu standby egoeran. Bizitza erabilgarria 15.000 ziklotakoa da; erabiltzaile batez besteko batentzat, 15 urte, alegia.

Forma guztiz anatomikoak dituen lodiera aldakorreko egur termokonformatuzko karkaxa dugu aulki hau. Kurbatura hau behin baino gehiagotan diseinatu eta frogatua izan da, aulkiak dituen azken diseinu berezi eta zehatza lortu arte. Kanpo akabera haritz, pago eta wengué egurrez eskaina du.

Mahaiak egonkortasun handia du, 55 kg-ko (dinamikoa) eta 125-ko kg (estatikoa) karga ahalmenarekin. Funtzionamendu abiadura 40 mm/sg da (pisua gainean duenean ere). Bi sentsore hall ditu zutabe bakoitzean, funtzionamendu sinkronizatu zehatza izan dezan. Hala ere, egitura erabat desmuntagarria du.

Komunikatzioetan erabiltzen diren espazioek enpresetako bulegoetan gero eta garrantzi gehiago dute. Gaur egun, erosoagoak, eta gizatasun gehiagokoak dira, diseinu garbi eta minimalistekin eginak. Itaidak espazio hauetarako punta puntako tendentziak errespetatzen ditu. Azkenik, espazioaren optimizazioa benetako beharrizan bat da. Eskuleku dun Itaida aulkiak, zein eskuleku gabeak, arazo gabe bata bestearen gainean gordetzeko deseinaturik dadude.

MULTILEVEL

ITAIDA

Mesa ergonómica con cambio de altura eléctrico

Silla para múltiples espacios

Mesa regulable para poder trabajar sentados que de pie. La regulación eléctrica en altura de 650 mm a 1300 mm mediante apoyos telescópicos de 2 módulos, con el sistema InLine se logra el accionamiento eléctrico completamente integrado dentro de la columna. La alimentación de la regleta se realiza vía cadena flexible vertical que se recoge en una canaleta inferior dechapa de acero de 0.8 mm. Energéticamente es muy eficiente, consumiendo menos de 0,3 W en situación Standby. Su vida útil es de 15.000 ciclos, para un usuario medio, 15 años.

Carcasa de madera termo-conformada con espesor variable y formas muy anatómicas. Su curvatura ha sido diseñada y probada repetidas veces durante el proceso hasta conseguir las inconfundibles formas que presenta la silla. Acabados en madera wengué, roble o haya.

La mesa está dotada de gran estabilidad, con una capacidad de carga de 55 Kg (dinámico) y 125 Kg (estático). La velocidad de funcionamiento 40mm/sg (también cuando se encuentra cargada con peso). Cuenta con 2 sensores hall por columna para un funcionamiento sincronizado exacto. A pesar de llo, la estructura es totalmente desmontable.

Los espacios para la comunicación adquieren cada día mayor valor en las oficinas. Hoy más humanos y confortables, con diseños limpios y casi minimalistas. itaida representa las últimas tendencias en este tipo de espacios. Optimizar el espacio es una necesidad real. Posibilidad de apilar tanto las sillas con brazos como las que tienen brazos y pala.


OPTIBAT® energy Energia aurrezkia industria prozesuetan

Productos y Servicios Produktu eta Zerbitzuak

Optimitive

70 70

OPTIBAT® energy azken belaunaldiko produktu bat da, prozesuaren kontrol sistemarekin etengabe komunikatuz, beraren baldintzetan egon litekeen edozein aldaketaren aurrean erreakzionatzen duena (lehengaia, produkzio erregimena, lan modua, baldintza atmosferikoak, mantentze egoera) eta doikuntza arinak proposatu edo egiten ditu, prozesua une oro energia errendimendu gorenean mantentzeko. Industria prozesuetan kontsumoa % 10 aurrezten du.

Empresa financiada con fondos de la Empresa Nacional de Innovación S.A. – ENISA OPTIMITIVE software aurreratua garatzera, mantentzera eta arlo horretako zerbitzuak eskaintzera emana dagoen enpresa da, prozesu industrialak denbora errealean optimizatzeko. Beraien kezka nagusia enpresei instalazioetan ahalik eta energia eta ingurumen eraginkortasun handienarekin fabrikatzen eta bere inbertsioetan ahalik eta itzulkin handiena lortzen laguntzea da. OPTIMITIVE es una empresa dedicada al desarrollo, mantenimiento y servicios de software avanzado para la optimización en tiempo real de procesos industriales. Su preocupación es ayudar a las empresas a fabricar con la mayor eficiencia energética y medioambiental que permiten sus instalaciones, permitiéndoles obtener el mayor retorno posible de sus inversiones.

ENERGY

MATERIAL

EMISIONS

Industria prozesuen kontsumo energetikoa % 10 murrizten du (OPTIBAT Energy). Reduce el consumo de energético de procesos industriales en un 10 % (OPTIBAT Energy) Ur-arazketa prozesuetan eraginkortasun berezia, gero eta preziatuagoa den gaian. Especial eficiencia en los procesos de depuración de agua, materia cada vez más preciosa. Kontsumo energetikoari dagozkion isuriak murrizten ditu, 330 grCO2eq/kWh (2011, Espainiako estatuko mix energetikoa). Reduce las emisiones correspondientes al consumo energético, 330 grCO2eq/kWh (2011, mix energético del Estado español).

Vitoria-Gasteiz, Araba (+34) 945 29 81 20 www.optimitive.com salesspain@optimitive.com

OPTIBAT® energy Ahorro de energía en procesos industriales

OPTIBAT® energy es un producto de última generación que, a través de una continua comunicación con el sistema de control del proceso, reacciona ante cualquier cambio en las condiciones del mismo (materia prima, régimen de producción, modo de trabajo, condiciones atmosféricas, estado de mantenimiento) y propone o realiza suaves ajustes que mantienen al proceso en su punto de máximo rendimiento energético en todo momento. Ahorra un 10% de consumo en los procesos industriales.


OPTIBAT® water

OPTIBAT® trainer

Energia aurrezkia ura tratatzeko prozesuetan

Prozesu ingeniaritzarako datu analisia

Ura tratatzeko plantetan eroate gainbegiratua egiten du, kontsigna puntuetan doikuntza etengabeak eginez. Energia eta gehigarriak aurrezten ditu, DQO, DBO, pH, Redox eta uhertasuna kontrolatuta mantenduz. OPTIBAT® waterrek zehatz-mehatz aztertzen ditu prozesuaren datuak, eta lanerako setpoint egokiak identifikatzen ditu egoera bakoitzarentzat. Ondorioz, gomendioak eta doikuntzak egiten dira produkzioaren kalitatea bermatzeko, energia beharrezkoa soilik erabiliz. Horrela, araztegi eta tratamendu planta gehienetan hobekuntzarako dagoen tartea aprobetxatzen da, aurrezkiaren % 31ra irits daitekeena.

OPTIBAT® trainer prozesuen ingeniaritzarako tresna bat da, industria prozesu baten aldagaien jokabidea numerikoki aztertzen laguntzen duena, baita haien arteko erlazio konplexuak aurkitu eta modu errazean bistaratzen ere. Energian, kalitatean, produktibitatean eta eskuragarritasunean gehien eragiten duten faktoreak ezagutzen laguntzen du, eta, ondorioz, prozesuaren alderdi horiek hobetzen. Produktuak, halaber, prozesu batzuetan aurrezkiak berehala egiten laguntzen du, kontsigna puntuetan doikuntza errazak eginez. Tresnak simulazioak egiten uzten du, eta aurrefinkatutako balio berriak deduzitzen, doitzen zailak diren edo dena delako arrazoiengatik gutxietan doitzen diren kontsigna puntuetan.

OPTIBAT® water

OPTIBAT® trainer

Ahorro de energía en procesos de tratamiento de agua

Análisis de datos para ingeniería de procesos

Realiza una conducción supervisada de las plantas de tratamiento de agua mediante ajustes continuos en los puntos de consigna. Ahorra energía y aditivos manteniendo controlados DQO, DBO, pH, Redox y turbidez. OPTIBAT® water analiza exhaustivamente los datos del proceso e identifica los setpoints óptimos de trabajo para cada situación. Esto se traduce en recomendaciones y ajustes que garantizan la calidad de la producción sin gastar en energía nada más de lo necesario. De esta manera se aprovecha el margen de mejora existentes en la mayoría de las depuradoras y plantas de tratamiento, pudiendo alcanzar un 31% de ahorro.

OPTIBAT® trainer es una herramienta para la ingeniería de procesos que permite analizar numéricamente el comportamiento de las variables de un proceso industrial, descubrir las complejas relaciones entre las mismas y visualizarlas de manera sencilla. Ello permite conocer los factores que más influyen en energía, calidad, productividad y disponibilidad, y mejorar estos aspectos del proceso. El producto también permite obtener ahorros inmediatos en algunos procesos mediante sencillos ajustes de los puntos de consigna. La herramienta permite lanzar simulaciones y deducir nuevos valores prefijados para aquellos puntos de consigna difíciles de ajustar o que por cualquier motivo se ajustan de manera poco frecuente.


Combi Click® Finkapen bizkorreko disko abrasiboak

Finkapen bizkorreko eta hotzeko sistema, zuntz euskarriduneko diskoak erabiltzeko arbastu eta leuntze lanetan. Hozte sistemak lortzen du:

Productos y Servicios Produktu eta Zerbitzuak

PFERD

72 72

UNE 166002, UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001 Registro de la Huella de Carbono (MAGRAMA) Azalerak ebaki eta tratatzeko kalitatezko tresnen fabrikazioa segurtasun, ergonomia eta ekologiako funtsezko beharretan oinarritzen da. Errendimendu eta eragin altuko PFERD tresnak erabiltzean kostuak gutxitu, hondakinak murriztu eta baliabideak kontserbatzen dira. Inguruneko kalitate eta zaintza gorenerako eskakizunez gainera, osasuna eta lan arloko segurtasuna oso garrantzitsuak dira guretzat. La fabricación de herramientas de calidad para corte y tratamiento de superficies está basada en las necesidades fundamentales de seguridad, ergonomía y ecología. Utilizar herramientas PFERD de alto rendimiento y eficiencia contribuye a reducir los costes, a disminuir los desechos y a conservar los recursos. Además de los requerimientos de máxima calidad y cuidado del entorno, la salud y la seguridad laboral son muy importantes para nosotros.

ENERGY

MATERIAL

EMISIONS

% 25 handitzen da materialaren harroketa, energia kantitate berbera erabiliz. Aumento en un 25 % del arranque del material, haciendo uso de la misma cantidad de energía. % 30eko bizitza erabilgarri gehiago dute materialek (Combi Click eredua). Materiales con 30 % más de vida útil (modelo Combi Click) CO2 eq isuriak murrizten ditu, energia aurrezkiarekin batera, maila berean. Reduce las emisiones CO2 eq de forma equivalente al ahorro de energía.

Vitoria-Gasteiz (+34) 945 184 400 www.pferd.com/es pferd@pferd.es

- % 30 murriztea laneko piezaren tenperatura. - % 25 gehiago handitzea materialaren harroketa. - % 30 gehiago handitzea iraupena, gehi abrasiboaren erabilera hobea egitea. - % 30 murriztea tresnaren higadura.

Combi Click® Discos abrasivos de fijación rápida

Sistema de fijación rápida y refrigeración para utilizar con discos de soporte fibra en trabajos de desbaste y lijado. El sistema de refrigeración logra: -Reducir hasta un 30 % la temperatura de la pieza de trabajo. - Aumentar hasta un 25 % más el arranque de material. - Aumentar hasta un 30 % más la duración además de una mejor utilización del abrasivo. - Reducir hasta un 30 % el desgaste de la herramienta.


Wisper

Polifan® Strong

Disko abrasibo isilak

Disko abrasibo iraunkorrak

PFERDen Whisper arbasturako disko berriak bibrazio gutxiago eragiten ditu (DIN EN ISO 5349-1+2ren arabera) eta soinuarekiko (% 90era arte, 12dB arte) eta hautsarekiko esposizio maila txikiagoak.

Polifan® Strong disko xafladunak iraultza handia ekarri du altzairu gaineko arbastuan. Arbastuan duen oldarkortasun iraunkorrak eta bizitza erabilgarri luzeak, azken ale abrasibora arte, materialaren harroketa handiagoa bermatzen dute, denbora unitate bakoitzeko.

Diseinuak, patentatua, arbastu leun eta oso erosoa egiten uzten du. Harroketa ahalmen handia eta errendimendu handiagoa du, arbastu konbentzionaleko diskoekin alderatuz, eta ondorioz, lan denbora dezente murrizten da.

Xaflen antolaera zehatzari esker, lana askoz ere erosoagoa da, eta ondorioz, bibrazioak izugarri murrizten dira, arbastu konbentzionaleko diskoarekin konparatuz gero.

Wisper

Polifan® Strong

Discos abrasivos silenciosos

Discos abrasivos duraderos

El nuevo disco de desbaste Whisper de PFERD genera menos vibraciones (según DIN EN ISO 5349-1+2) y menores niveles de exposición al ruido (hasta un 90%, hasta 12dB) y al polvo.

El disco de láminas Polifan® Strong supone una revolución en el desbaste sobre acero. Su constante agresividad en el desbaste y su larga vida útil, hasta el último grano abrasivo, aseguran un mayor arranque de material por unidad de tiempo.

Su diseño, patentado, permite un desbaste suave y muy confortable. Posee gran capacidad de arranque y un mayor rendimiento, en comparación con los discos de desbastes convencionales, lo que permite una reducción notable del tiempo de trabajo.

La disposición específica de las láminas, permite un trabajo mucho más confortable, lo que permite una gran reducción en las vibraciones, en comparación con el disco de desbaste convencional.


Renault Twizy Bi pertsonentzako ibilgailu elektrikoa

Productos y Servicios Produktu eta Zerbitzuak

Renault

74 74

Certificado ISO 14.001 en todas las instalaciones. Erantzunak bilatzea gizarteak eta partekatzen dugun planetak egunero planteatzen dituzten erronka eta itxaropenentzat; horixe da Renault mugiarazten duena. Jabetzen gara eta kontsekuenteak gara gure jarduerak eragiten dituen inpaktu guztiez, eta hasiera bertatik egin genuen bezala, erabat inplikatuta gaude konponbidearen eragile izateko eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Buscar respuestas a los desafíos y expectativas que cada día presentan la sociedad y el planeta que compartimos, es lo que nos mueve en renault. Somos conscientes y consecuentes de todos los impactos generados por el desarrollo de nuestra actividad, y así como lo hemos hecho desde nuestros orígenes, estamos totalmente implicados en ser parte de la solución y hacer frente a los nuevos retos futuros.

ENERGY

MATERIAL

EMISIONS

Kangoo ZEk 155 Wh/km kontsumitzen du, gasolina ibilgailuen (9,7 kWh/gasolina litro) % 26. Kangoo Z.E. consume 155 Wh/km 26 % de los vehículos a gasolina (9,7 kWh/litro gasolina).

Material arinak erabiltzen ditu kontsumoak murrizteko. Uso de materiales ligeros para poder reducir consumos. Bere isuriak (51,5 grCO2 eq /km) gasolina ibilgailu (129 grCO2 eq /km) beraren % 39 dira (Estatuan: 330 grCO2 eq /kWh). Sus emisiones (51,5 grCO2 eq /km) son el 39 % del mismo vehículo a gasolina (129 grCO2 eq /km) (En el estado: 330 grCO2 eq /kWh)

Gaursa-Durango, Bizkaia (+34) 946 20 33 00 www.gaursa.com gaursa@gaursa.com

Twizy 80 ibilgailuak 8 kW-ko (11 CV) eta 57 N·m-ko motorra du. Abiadura handiena 80 km/h da. Eserlekuen azpian 6,1 kWh-ko litio ioi bateria bat du. Ibilgailua bateria alokairuan hartuta erosten da. Hileko alokairua 50 eurotan hasten da, eta ibilitako kilometroen araberakoa da. 2011tik 2015eko apirilera arte 15.274 ale saldu ziren mundu osoan. Eskuragarri dago bi bertsiotan, bata salgaien garraiorako, plaza batekin soilik eta maletategi zabalarekin, eta bestea, 2 lagunentzat.

Renault Twizy Vehículo eléctrico biplaza

El Twizy 80 dispone de un motor de 8 kW (11 CV) y 57 N·m. La velocidad máxima es de 80 km/h. Bajo los asientos dispone de una batería de iones de litio de 6,1 kWh. El vehículo se compra con la batería en alquiler. El alquiler mensual comienza en 50 euros y depende de los kilómetros recorridos. Desde 2011 hasta abril de 2015 se vendieron 15.274 unidades en todo el mundo. Esta disponible en dos versiones, una concebida para el transporte de mercancía con solo 1 plaza y un amplio maletero, y otra para 2 ocupantes.


Renault ZOE

KANGOO Z.E.

Ibilgailu elektriko familiarra

Enpresentzako ibilgailu elektrikoa

5 kilowatteko (88 CV) eta 220 N·m-ko motorra du. Bateria litio ioikoa da eta 22 kWh-ko ahalmena du. Abiadura handiena 135 km/h da. Kargak hainbat modutan egin daitezke, hutsetik hasi eta bete arteko denbora 30 minutu eta 9 ordu artekoa da, eskura dagoen korronte hartunearen potentziaren arabera, 3 eta 43 kW artean egon daitezkeena, autoan txertatuta dagoen Camaleón kargagailuari esker. 240 km-ko autonomia du NEDC zikloaren arabera.

Kangoo ZE Renault 60 CV duen furgoneta elektriko bat da, 170 km-ko autonomia du eta abiadura handiena 130 km/h-ra mugatua. Renault ZE (ZEk esan nahi du Zero Emission, Zero Isuri) Renaulten ibilgailu elektriko guztientzako programa bat da, kontzeptuko auto sorta batekin hasi zena, eta ondoren, produkzioko autoekin. Lehen produkzioko autoa Renault Fluence ZE da. 2011. urtean, Renaultek kontratu bat eskuratu zuen frantses gobernua eta estatuko posta zerbitzua, La Poste, 15.600 ibilgailu elektrikoz hornitzeko.

Renault ZOE

KANGOO Z.E.

Vehículo eléctrico familiar

Vehículo eléctrico para empresa

Tiene un motor de 65 kilovatios (88 CV) y 220 N·m. La batería es de iones de litio y tiene una capacidad de 22 kWh. Tiene una velocidad máxima de 135 km/h. Las recargas se pueden realizar de varios modos, alcanzando el lleno desde vacío desde 30 min y hasta las 9 h, dependiendo de la potencia de la toma de corriente disponible, que puede variar entre los 3 y los 43 kW gracias al cargador Camaleón integrado en el coche. Tiene una autonomía de 240 km según el ciclo NEDC.

La Renault Kangoo Z.E. es una furgoneta eléctrica con 60 CV, 170 km de autonomía y una velocidad máxima limitada a 130 km/h. Renault ZE (ZE significa Zero Emission, Cero Emisiones) es un programa de todos los vehículos eléctricos de Renault y que se inició con una serie de coches de concepto, seguidos de coches en producción. El primer coche de producción es el Renault Fluence ZE. En 2011 Renault se adjudicó un contrato para suministrar 15.600 vehículos eléctricos para el Gobierno francés y el servicio postal estatal, La Poste.


PUPA MOTXILA Emakumezkoentzako 20 litroko motxila

Kautxuzko barneko hodi bakarrean eginiko poltsa-motxila erabilgarria, ezin hobea eguneroko eginkizunetarako, tableta edo eramangarri txiki bat sartzeko.

Productos y Servicios Produktu eta Zerbitzuak

Skuibo

76 76

SKUIBO 2014ko apirilean sortu zen, filosofia eta oso helburu argi batzuekin: jatorrizko erabilera egiteko jadanik zaharkituak zeuden objektuak berriro erabiltzeko guk genuen kezkari erantzungo zion marka bat sortzea, horretarako materialaren ezaugarri fisiko eta formalak erabiliz, forma organiko eta minimalistak izango zituzten objektuak sortzeko asmoz. SKUIBO nace en Abril de 2014 con una filosofía y unos objetivos muy claros, crear una marca que satisficiese nuestras inquietudes por la reutilización de objetos ya obsoletos para su uso original, utilizando y explotando las características físicas y formales del material, dando lugar a objetos de formas orgánicas y minimalistas.

ENERGY

MATERIAL

EMISIONS

Birziklatze prozesuak erabili gabe berrerabiltzeak energiaren erabilera murrizten du. Reutilizar sin implicar procesos de transformación de reciclaje reduce el uso de la energía. Material berrerabilien erabilera % 85era arte pisuan. Uso de materiales reutilizados hasta un 85 % en peso.

Material berrien erabilera murrizteak zuzenean murrizten ditu azken produktuaren CO2 eq isuriak. Reducir el uso de nuevos materiales reduce directamente las emisiones CO2 eq del producto final.

Bilbao, Bizkaia (+34) 691 868 785 www.skuibo.com info@skuibo.com

Poltsa-motxila bakoitza, materialaren ezaugarriak barneratuz, bakarra eta errepikaezina da. Ura oso ondo jasaten du.

MOCHILA PUPA Mochila mujer de 20 litros

Práctico bolso-mochila realizado en una sola pieza de cámara de caucho, perfecto para el día a día, con capacidad para la Tablet o un portátil pequeño. Cada bolso-mochila, incorporando las características del material, es único e irrepetible. Muy resistente al agua.


SCARABEO MOTXILA

POLTSA BERTIKALA

25 litroko unisex motxila

Din A4+ tamainako unisex poltsa

Kanpoaldea kautxuzko babes estalki batez egina, goitik kremailera batekin irekitzen da eta kanpoalde osoko bazterkia egina dago. Motxila bakoitza, materialaren ezaugarriak barneratuz, bakarra eta errepikaezina da.

Poltsa bandolera erabilgarria kautxuzko barne hodi bakar batez egina, ezin hobea agiriak, eramangarria, ipada/tableta eta abarrak eramateko. Poltsa bakoitza, materialaren ezaugarriak barneratuz, bakarra eta errepikaezina da.

Ura oso ondo jasaten du. Uhalak eta bizkarralde bigungarria du, baita ehun izerdigarria ere erosotasuna eta lehortasun erabatekoa bermatzeko.

Barruko estalkia satin gris ilun kolorekoa da, barne poltsiko kremaileradun batekin.

MOCHILA SCARABEO

BOLSO VERTICAL

Mochila unisex de 25 litros

Bolso unisex tamaño DIN A4+

Exterior hecho de un caparazón de caucho de una sola pieza con apertura de cremallera superior y ribeteada por todo lo exterior. Cada mochila, incorporando las caracerísticas del material, es única e irrepetible.

Práctico bolso bandolera realizado en una sola pieza de cámara de caucho, perfecto para llevar documentos, el portátil, ipad/tablet, etc... Cada bolso, incorporando las caracerísticas del material, es único e irrepetible.

Muy resistente al agua. Cuenta con correas y respaldo acolchados y con tejido transpirable para una comodidad y sequedad total.

Forro interior de Raso gris oscuro con un bolsillo interior con cremallera.


Kanpo Termogenik Eraikinak estaltzeko zura

Termogenik® (gure produktuaren berme marka) termikoki aldatutako zura da. Atmosfera geldoan egiten den ziklo batean, tenperatura altuak eta hezetasun maila desberdinak txandakatzen dira, zuraren egitura aldatzea lortu arte.

Productos y Servicios Produktu eta Zerbitzuak

Termogenik

78 78

Termogenik® etxearen Timeproof Zura® zigiluak zuraren bizitza hirukoiztu egiten dela bermatzen du. Gainera, isolamendu termikoa handitzen da, pisua murrizteaz gainera.

Certificado PEFC Termogenik® enpresaren helburu nagusia da produktu berri bat merkaturatzea: termikoki aldatutako zura (TMT, Thermally Modified Timber). Gure basoen ezaugarri bikainak eta termogenik® markak bere aldaketa termikoko prozesuetan eskaintzen duen kalitate bermea bateratzen dituen zura. Termogenik® surge con el objetivo principal de aportar al mercado un nuevo producto, la madera modificada térmicamente (TMT, Thermally Modified Timber). Una madera que combina las excelentes características de nuestros bosques y la garantía de calidad que termogenik® ofrece en sus procesos de modificación térmica.

ENERGY

MATERIAL

EMISIONS

Tratamendu termikoak % 300 luzatzen du zuraren bizitza, eta aztarna energetikoa murrizten da ondorioz. El tratamiento térmico alarga la vida de la mader en un 300 % reduciendo así la huella energética. Bertako zura erabiltzen da: radiata pinua (bertakoa, % 100), lizarra (bertakoa, % 65), haritza (bertakoa, % 40) Uso de madera local: Pino Radita (local al 100%), fresno (local al 65%), roble (local al 40%) Era jasangarrian ekoitzitako egurra erabiltzeak CO2 eq isuri neutroak eragiten ditu. El uso de la madera sostenible fomenta emisiones neutras CO2 eq.

Orozko, Bizkaia (+34) 902 93 34 57 www.termogenik.com info@termogenik.com

Termogenik Exterior Madera para recubrimientos de edifícios

Termogenik® (la marca de garantía de nuestro producto) es madera modificada térmicamente mediante un ciclo en una atmósfera inerte donde se alternan altas temperaturas y diferentes grados de humedad, hasta conseguir una variación en su estructura. El sello de termogenik® Madera Timeproof® garantiza que la vida de la madera se multiplica por 3. Además, incrementa la capacidad de aislamiento térmico y reduce el peso.


Barne Termogenik

Termogenik azpiegiturak

Barne estaldurarako zura

Azpiegiturak eraikitzeko zura

Termogenik zurak berotasuna eta ikusgarritasuna ematen dizkie barne estaldurei, zur bikainarekin identifikatzen diren tonu ilun leunei, tratamendu kimikorik ez erabiltzeari eta kalitate higienikoari esker. Gainera, belus ukituko gainazala duenez, oso atsegina da ukitzeko.

Ganbera hermetiko batean 35-120 orduz luzatzen den tratamenduari esker, ezaugarri hauek lortzen dira: - IRAUNKORTASUNA. Zuraren erresistentzia intrintsekoa hobetzen da, onddo xilofagoekiko, larba zikloko intsektuekiko, termitekiko eta itsas xilofagoekiko. - EGONKORTASUNA eta ISOLAMENDUA. Tratamenduak zuraren konposizio termikoa eta kolorea aldatzen ditu, eta oreka hezetasuna murrizten da, zuraren egonkortasuna hobetuz baldintza klimatiko aldakorretan.

Oso egokia da honako hauetarako: bainugelak eta saunak; parketa eta frisoak; altzariak eta armairuak; panelak; estaldurak, oro har.

Termogenik Interior

Infraestructuras Termogenik

Madera para recubrimiento de interiores

Madera para costrucción de infraestructuras

Sus tonos tostados suaves, que se identifican con la madera noble, la ausencia de tratamientos químicos y su calidad higiénica, hacen de la madera termogenik un material que aporta calidez a los interiores y una gran vistosidad. Además, su superficie aterciopelada, la hace muy agradable al tacto.

Gracias al proceso de tratamiento en una cámara hermética entre 35 y 120 horas, se consigue: - DURABILIDAD. Se mejora la resistencia intrínseca de la madera a los ataques de hongos xilófagos, insectos de ciclo larvario, termitas y xilófagos marinos. - ESTABILIDAD y AISLAMIENTO. El tratamiento varía la composición térmica de la madera, cambia el color y se reduce la humedad de equilibrio, mejorando así su estabilidad en condiciones climáticas variables.

Ideal para cuartos de baño y saunas, parquet y frisos, muebles y armarios, paneles y revestimientos en general.


PACK ENERGY Energia kontsumoaren kontrola

Berokuntzan eta elektrizitatean aurrezteko eta erosotasunean irabazteko behar duzun guztia. % 10 arteko aurrezpena fakturan. Packaren barnean: Gate bat (ukimen pantailadun banagune domotikoa); Thermic bat (termostato adimenduna); Pod bat (entxufe adimenduna); Bat bat (elektrizitate monitorea).

Productos y Servicios Produktu eta Zerbitzuak

Wattio

80 80

Gainera, alertak jasoko dituzu kontsumo anomalorik edo argindar etenik izanez gero, eta zure gailu elektrikoak itzali ahal izango dituzu Smartphonetik.

Producto seleccionado para: European Smart Energy Awards 2015 Wattiok soluzio malgu bat eskaintzen dizu zure etxea etxe adimendun bihurtzeko. Gadget adimendunak eta hodei zerbitzuak erabiltzen ditu, etxean energia kontsumoa murriztu eta giro atsegina sortzeko. Wattio sistemaren bidez, berokuntza sistema, argiteria eta etxetresna elektrikoak automatiza ditzakezu zure Smartphona erabilita. Wattio es una solución flexible para convertir tu hogar en un hogar inteligente. Incluye una serie de gadgets inteligentes y servicios en la nube que ayudarán a reducir su consumo de energía a y a crear un ambiente confortable. Para ello el sistema Wattio incluye aplicaciones para automatizar la calefacción, la luz y los electrodomésticos desde el Smartphone.

ENERGY

MATERIAL

EMISIONS

% 10-30 murrizten du energia kontsumoa, sistemaren arabera. Reduce el consumo de energía de un 10 al 30 %, según sistema. Plastikoz eginiko produktuak dira, % 90 birziklagarriak. Productos realizados en plástico, reciclables al 90 %. % 5 murrizten ditu CO2 eq isuriak (energia kontsumoaren arabera alda daiteke) Reduce las emisiones CO2 eq en un 5 % (varía según consumos de energía)

Donostia, Gipuzkoa (+34) 943 30 95 88 www.wattio.com info@wattio.com

PACK ENERGY Control de consumo energético

Todo lo que necesitas para empezar a ahorrar en calefacción, electricidad y ganar en confort. Hasta un 10 % de ahorro en tu factura. Este pack incluye: Un Gate (Centralita domótica de pantalla táctil); Un Thermic (Termostato inteligente); Un Pod (Enchufe inteligente); Un Bat (Monitor de electricidad). Además, podrás recibir alertas ante consumo anómalos o cortes de luz y encender y apagar tus aparatos eléctricos desde tu Smartphone.


PACK CONFORT

PACK SECURITY

Bero kontsumoaren kontrola

Segurtasunaren kudeaketa

Berokuntza sistema zure Smartphonetik kontrolatzeko behar duzun guztia. Etxean beti tenperatura egokia edukitzeaz gainera, energia kontsumo eraginkorragoa lortuko duzu. Packaren barnean: Gate bat (ukimen pantailadun banagune domotikoa); Thermic bat (termostato adimenduna).

Pack Security-ren bidez, zure etxean gertatzen dena kontrolatuko duzu etxetik kanpo zaudenean. Packaren barnean: Gate bat (ukimen pantailadun banagune domotikoa); Motion bat (mugimendu eta tenperatura sentsorea); Door bat (ate-leihoen irekiera kontrolatzeko sentsorea); Siren bat (mugikorretik kontrolatzen den sirena adimenduna).

Beste gailu domotiko batzuekin erabil daitekeen merkatuko termostato bakarra, aurrezpena eta erosotasuna handitzeko. Adibidez, Wattio POD-ekin erabilita, zure erradiadore elektriko entxufagarriak kontrola ditzakezu.

Gailu guztiak elkar osagarriak direnez, auto amortizatzen den segurtasun sistema lortzen da, energia aurrezpenari esker.

PACK CONFORT

PACK SECURITY

Control de consumo térmico

Gestión de la seguridad

Todo lo necesario para controlar tu calefacción desde un Smartphone. Así, tu hogar estará siempre a la temperatura perfecta y además, harás un consumo energético mucho más eficiente. Este pack incluye: Un Gate (Centralita domótica de pantalla táctil); Un Thermic (Termostato inteligente).

Con el Pack Security podrás controlar lo que pasa en tu hogar mientras estás fuera. Este pack incluye: Un Gate (Centralita domótica de pantalla táctil); Un Motion (Sensor de movimiento y temperatura); Un Door (Sensor de apertura de puertas y ventanas); Un Siren (Sirena inteligente que podrás comandar desde el móvil).

El único termostato del mercado que colabora con otros dispositivos domótico para ampliar el ahorro y el confort. Por ejemplo, junto al Wattio POD te permite controlar tus radiadores eléctricos enchufables.

Todos los dispositivos son compatibles entre si, por lo que incluso se puede tener un sistema de seguridad que se auto amortiza, gracias al ahorro energético.


Green Capital Park Haur parke ekodiseinatua

Productos y Servicios Produktu eta Zerbitzuak

Yor

82 82

UNE-EN ISO 14001 Yor enpresak karbono aztarnaren kalkuluarekin ekodiseinatutako lehen haur parkea instalatu du Gasteizen. Karbono aztarnaren kalkuluaren bidez, pertsona, erakunde, ekitaldi edo produktu batek zuzenean edo zeharka isurtzen duen berotegi gas kantitate osoa neurtzen da. Karbono Aztarna kalkulatzeko, Gasteizko Green Plazako jolas egitura guztien bizi zikloaren analisia egin dugu. Yor instala en Vitoria-Gasteiz el primer parque ecodiseñado con el cálculo de la huella de carbono. La huella da carbono mide la totalidad de los gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto. Para calcular la Huella de Carbono hemos realizado el análisis de ciclo de vida de todos los juegos instalados en la Plaza Green de Vitoria-Gasteiz.

ENERGY

MATERIAL

EMISIONS

Egituraren % 59,8 egurrezkoa izateak energia erabilera minimizatzen du, % 100 altzairuzkoak diren egiturei dagokienez. El uso del 59,8 % de madera, minimiza el uso de energía con respecto a modelos de 100 % de acero. Material birziklatuen erabilera maximizatzen da (Green Capital Park) Se ha maximizado el uso de materiales reciclados (modelo Green Capital Park) 150 kg CO2 eq -ko isuria bizi ziklo osoan zehar (zaborrontzia) Emisiones totales de 150 kg CO2 eq en su ciclo de vida (modelo papelera)

Gasteiz, Araba (+34) 945 262692 www.yor.es yor@yor.es

Premisa horietan oinarrituta, YOR enpresak “Green” haur jolaserako egitura diseinatu du, garapen jasangarriari lotutako motibazio hirukoitz batekin: 1. Gaia: Biziaren eboluzioan oinarrituta, eremuetako bat zelulari eskaini zaio (biziaren oinarrizko unitatea); bestea, ekosistemari (biodibertsitatearen forma gorena). 2. Jolasa: Panel batzuetan, biomimetikarekin zerikusia duten galderak planteatzen dira, eta haurrek eta gurasoek erantzunak aurkitu behar dituzte parkean ezkutatuta dauden QR kode batzuen bidez. 3. Karbono aztarna: Parkearen elementu bakoitzari Bizi Zikloaren Analisi bat egin zaio, eta haren karbono aztarna kalkulatu da.

Green Capital Park Parque infantil ecodiseñado

Con estas premisas YOR ha diseñado una zona de juegos “Green” con un carácter claramente sostenible con una triple motivación medioambiental: 1. El tema: Basado en la evolución de la vida, una de las áreas del parque, se ha dedicado a la célula: la unidad primordial de la vida y la otra al ecosistema: el máximo exponente de la biodiversidad. 2. El juego: A través de unos paneles se plantean preguntas relacionadas con la biomimética, a las que los/las niños/as y padres/madres deben buscar respuestas en unos códigos QR escondidas en el parque. 3. La huella de Carbono: A cada elemento del parque se le ha hecho un Análisis del Ciclo de Vida y se ha calculado su huella de carbono.


Papelera

ENNEA

Birziklatzeko altzairuzko zaborrontzi iraulgarria

Ennea hiri altzariak

% 100 altzairu herdoilgaitzez egina, hiri zaborrontzi oso egokia eta erabilgarria da, beheko sistema birakariari esker. Erraz garbitzekoa eta hustekoa, oso erresistentea da, eta kolpeak eta fenomeno meteorologikoak jasateko gaitasun handia du.

Egurrez (% 59,8) eta altzairu herdoilgaitzez (% 40,2) egina, eserleku sendo eta aldi berean erosoa da. Estetika minimalista batekin diseinatua, erresistentzia handiko eserlekua da.

Produktuaren bizi ziklo osoaren karbono aztarna 0,15 tnCO2eq da. Kantitate horretatik, % 54,3 produktuaren ekoizpenari dagokio; % 44,7, objektuaren garraio eta erabilerari; eta % 1, biziaren amaierari.

Produktuaren bizi ziklo osoaren karbono aztarna 0,15 tnCO2eq da. Kantitate horretatik, % 54,3 produktuaren ekoizpenari dagokio; % 44,7, objektuaren garraio eta erabilerari; eta % 1, biziaren amaierari.

Papelera

ENNEA

Papelera de acero basculante para reciclaje

Mobiliario urbano Ennea

Realizado 100 % en acero inoxidable y gracias a su sistema de giro inferior se convierte en una papelera urbana para reciclaje muy eficiente. Fácil de limpiar y de vaciar, con una muy alta resistencia a los golpes y a los fenómenos meteorológicos adversos.

Realizado con madera (59,8 %) y acero inoxidable (40,2 %), se convierte en una robusta y al mismo tiempo cálido banco de mobiliario urbano. Diseñado con una estética minimalista y de gran resistencia.

La huella de carbono de todo su ciclo de vida es de 0,15 tnCO2eq, de los cuales el 54,3 % se realizan en la producción del objeto, el 44,7 % se realizan en el transporte y uso del objeto, y por último el 1 % se realiza en su fin de vida.

La huella de carbono de todo su ciclo de vida es de 0,11 tnCO2eq, de los cuales el 80,4 % se realizan en la producción del objeto, el 19,2 % se realizan en el transporte y uso del objeto, y por último el 0,4 % se realiza en su fin de vida.


84

Zentzua Coherencia


85


TALDEA Ekoscan hobekuntza taldea

Ekitaldiaren ideia, izaera eta definizioa Ekoscan Hobekuntza Taldeak landu zituen. Talde hori irakasleek, ikasleek eta administrazio eta zerbitzuetako langileek osatzen dute, eta era boluntarioan lan egiten dute, denek duten kezka batetik abiatuta: ingurumenaren babesa.

Nola burutu zen?

¿Cómo se hizo?

¿Cómo se hizo? Nola burut zen?

Koherentzia ekitaldi honen ezaugarritako bat da, eta uneoro koherente izaten saiatu gara ingurumenaren babesarekin. Hortaz, kontuan izan dira austeritatea eta berrerabilpena ekitaldia antolatzeko orduan.

86 86

La coherencia es parte de este evento y en todo momento se ha intentado ser coherentes con el respeto al medioambiente. Es por ello que la austeridad y la reutilización han estado presentes en la gestión del evento.

Aldian behingo bileretan hartutako erabakien bidez, ekitaldiaren nondik-norakoak zehaztu ziren. Bilerak egin ziren erakunde eta elkarte publikoekin, bisitak enpresetara, eta horrek guztiak kartel eta egitarau interesgarri eta erakargarri bat egiteko aukera eman zuen.

GRUPO Grupo de mejora Ekoscan

La idea del evento, el carácter y definición del mismo surge del Grupo de Mejora Ekoscan, formado por profesores, personal de administración y servicios y alumnado, trabajando de forma voluntaria, desde la sensibilidad compartida con la causa del medioambiente. Reuniones periódicas con tareas y acciones derivadas de las mismas fueron construyendo el evento. Encuentros con organismos y sociedades públicas, visitas a empresas, posibilitaron conformar un cartel y programa altamente interesante y atractivo.


ERAKUSKETA

JAN-EDANA

Berrerabilitako zura eta linazi olioa

Pastak eta zuku ekologikoa

Erakusketa egiteko, Ingeniaritzako Unibertsitate Eskolako lehen eta bigarren solairuak aukeratu ziren, fatxadaren leihate handiaren aurreko eremua, toki aproposa zelako eta nahikoa leku zegoelako hautatutako 25 enpresentzat. Stand bakoitza hiru elementurekin diseinatu zen: informazio oin bat, palet oholekin eginikoa; produktuak ipintzeko oinarri bat, kartoi birziklatuzko kaxekin eginikoa; eta enpresa bakoitzaren eremua mugatzen zuen moketa berde bat.

Beheko solairuan, fatxadaren leihate handiaren aurrean ere, Ingeniaritza Jasangarriaren Jardunaldiaren atsedenaldian, sagar zuku ekologokoa eta legami naturalez eginiko galletak banatu ziren, bi-biak inguruko ekoizleen produktuak.

Elementu horiek gorde egin dira, 2016ko ekitaldian erabiltzeko.

Asmoa izan zen albo batera uztea era honetako ekitaldietan erabili ohi diren jaki aurre-prestatu eta kimikoki egonkortuak, eta bultzada ematea Arabako ekoizleen produktuei.

LA EXPOSICIÓN

LA COMIDA

Madera reutilizada y aceite de linaza

Galletas y zumo ecológico

Se planteó hacer la exposición en las plantas primera y segunda de la Escuela Universitaria de Ingeniería, de cara al gran ventanal de la fachada, ya que es un entorno privilegiado y permite compartir espacio a las 25 empresas seleccionadas. Cada stand se diseñó con tres elementos: un pie informativo, realizado con tablas de palets; una base para apoyar los productos realizados con cajas de cartón reciclado, y todo ello sobre una moqueta verde que definía un espacio propio para cada empresa y sus productos.

En la planta baja e igualmente de cara al ventanal de la fachada, durante el descanso de la Jornada de Ingeniería Sostenible, para reponer fuerzas se ofrecieron zumos de manzana ecológica y galletas ecológicas de levadura madre, ambos productos suministrados por productores del entorno.

Estos elementos se conservan para su utilización en el próximo evento de 2016.

El objetivo fue romper con la comida precocinada y químicamente estabilizada que se utiliza durante estos eventos, para poder compartir con las personas asistentes comida sana y del entorno de Álava.


88

Ondorioak Conclusiones


89


UNIBERTSITATEA Ikasleak eta Irakasleak

Ondorioak Conclusiones

Conclusiones Ondorioak

Ekitaldi honi esker, arlo desberdinetatik datozen pertsonak bildu dira, besteak beste, unibertsitatea, enpresa sektorea, erakundeak eta erakunde publikoak, baita ingeniaritza jasangarrian interesa duten herritarrak ere. Jardunaldiari eta Erakusketari esker, euskarri bat eta erakusleiho bat eman zaie esku hartu duten eragileen inplikazio, garapen eta konpromisoari.

90 90

Este evento ha permitido reunir a personas procedentes de ámbitos diferentes como el mundo universitario, el sector empresarial, instituciones y organismos públicos y la ciudadanía interesada en temas de la ingeniería sostenible. Gracias a esta Jornada y la Exposición se ha conseguido dar soporte y escaparate a la implicación, desarrollo y compromiso de los diferentes agentes intervinientes.

UPV/EHUren kezka izanik, oro har, eta Ingeniaritza Unibertsitate Eskolarena ere, bereziki, curriculumean Jasangarritasunarekin eta Ingurumenarekin zerikusia duten alderdiak progresiboki txertatuz joan direnez gero, zeharkako ekitaldi bat egin da irakasleen, ikasleen eta administrazio eta zerbitzuetako langileen kezkak bateratzeko. Eginiko lanak lagundu egin dizue industria ekoizpen jasangarriaren ereduei buruz gogoeta egiten, baita gure inguruneko enpresen eta erakundeen errealitateak ezagutzen ere, Jasangarritasuna haien erreferentzia eta identitate argia baita.

LA UNIVERSIDAD Alumnado y Profesorado

Desde la inquietud en la UPV/EHU en general y en la Escuela Universitaria de Ingeniería en particular, por la progresiva incorporación en el currículo formativo de aspectos relativos con la Sostenibilidad y el Medio Ambiente, se ha realizado un evento transversal que ha unido inquietudes entre el profesorado, alumnado y personal de Administración y Servicios. El trabajo desarrollado os ha hecho reflexionar sobre modelos de producción industrial sostenibles y conocer realidades en nuestro entorno de empresas y organismos en los que la Sostenibilidad es referencia e identidad clara de las mismas.


GIZARTEA

ENPRESAK

Bileran izandakoak

Ingeniaritza jasangarriko enpresak

Enpresa multinazional handiek, enpresa txiki eta ertainek, erakunde nazionalek, sozietate publikoek eta tokiko erakundeek beraien proiektuak eta produktuak batera jarri eta erakutsi dituzte, gure ingurunean lortutako ingurumen arloko abantailak aurkezteko eta garapen jasangarrian aitzindariak diren enpresa multzo bat erakusteko. Aniztasun zabal hori ekitaldiaren zutabe nagusietako bat izan da, sekula gure hirian gertatu gabea, eta amaitu ondoren, lehen lankidetzak sortu dira: gradu amaierako lanak eta praktikak enpresetan ikastegiko ikasleentzat.

Ingurune sozialak interesa erakutsi du jardunaldiagatik, eta, bereziki, erakutsi diren produktuengatik. Honelako esperientziek erakusten dute tokiko ikasleak nahik kanpokoak eta publikoa, oro har, adin guztietakoa, Eskolara hurbildu direla, “produktu jasangarrien museo garaikide” honetatik ikasteko. Lehen edizio honetan, enpresek zuzenean unibertsitatean sartu eta ikasleekin harremanetan jartzeko izan duten aukerari esker, enpresetan gradu amaierako lanak egiteko lehen lankidetzak sortu dira.

LA SOCIEDAD

LAS EMPRESAS

Las personas asistentes

Las empresas de ingeniería sostenible

Grandes empresas multinacionales, pequeñas y medianas empresas, organismos nacionales, sociedades públicas e instituciones locales han puesto en común y mostrado sus proyectos y productos, presentando las ventajas medioambientales obtenidas en nuestro entorno y permitiendo conocer un conjunto de empresas pioneras en desarrollos sostenibles. Esta amplia diversidad ha sido uno de los pilares fuertes del evento, inédito en nuestra ciudad, y tras la finalización del mismo han surgido las primeras colaboraciones de Trabajos Fin de Grado y Prácticas en empresa para el alumnado del Centro.

El entorno social ha mostrado interés por la jornada y en especial por los productos expuestos. Experiencias como ésta nos demuestran que tanto estudiantes propios, como ajenos, y el público en general, de todo tipo de edades, se han acercado a la Escuela, para aprender de este “museo contemporáneo de productos sostenibles”. En esta primera edición, con la oportunidad que han tenido las empresas de entrar literalmente a la universidad y contactar con el alumnado, ya han nacido las primeras colaboraciones de Trabajos Fin de Grado en empresa.


Koordinatzailea/Coordinado por:

Escuela Universitaria de Ingeniería Vitoria-Gasteiz

Ingeniaritzako Unibertsitate Eskola Vitoria-Gasteiz

www.ehu.es/eui

Escuela Universitaria de Ingeniería Vitoria-Gasteiz

ISBN: 978-84-9082-373-6

9 788490 823736

Escuela Universitaria de Ingeniería Vitoria-Gasteiz

94

Ingeniaritzako Unibertsitate Eskola Vitoria-Gasteiz

Ingeniaritza Jasangarria 2014  

Vitoria-Gasteizko Ingeniaritzako Unibertsitate Eskolan eginiko JARDUNALDI eta ERAKUSKETAko PRODUKTU eta ZERBITZU JASANGARRIAK

Ingeniaritza Jasangarria 2014  

Vitoria-Gasteizko Ingeniaritzako Unibertsitate Eskolan eginiko JARDUNALDI eta ERAKUSKETAko PRODUKTU eta ZERBITZU JASANGARRIAK

Advertisement