Page 1

1


Milí rodičia, učitelia, žiaci! Prinášame Vám v písomnej podobe informácie o našej škole – žiakoch a učiteľoch. Snahou tvorcov je priblížiť rodičom a širšej verejnosti dianie v našej škole, výsledky žiakov, ktorí reprezentovali školu v rôznych vedomostných, športových i umeleckých súťažiach na úrovni okresu, kraja i celého Slovenska. Na spestrenie obrazu o živote školy prikladáme i obrázkový materiál. Bližšie informácie www.zsvelkydur.edupage.sk

získate

z webovej

stránky

školy

Základné údaje o škole V školskom roku 2012/2013 našu školu navštevovalo 86 žiakov, z toho 41 žiakov na I. stupni a 45 žiakov na II. stupni. Vyučovalo sa v 1.- 9. ročníku. Pracovalo jedno oddelenie školského klubu s počtom žiakov 22. Z cudzích jazykov sme vyučovali anglický jazyk a žiakom od 6. ročníka pribudol aj ruský jazyk. Žiaci mohli vo voľnom čase navštevovať 9 záujmových krúžkov, v ktorých pracovalo 86 žiakov:         

2

Tvorba školského časopisu Zumba krúžok Pohybové hry Prírodovedný krúžok Krúžok slovenského jazyka Tvorivé dielne Hovoríme anglicky Matematický krúžok Čitateľský krúžok

Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. Mgr.

Frtúsová E. Holečková M. Bašková J. Čápová A. Svitačová Veronika Jančeková Erika Dražkovičová Erika Klimová Katarína Šubová


Personálne obsadenie školy

Vedenie školy: Mgr. Ľudovít Frtús – riaditeľ školy Triedy a triednictvo: Trieda

Triedny učiteľ

1.A

Počet žiakov 13

2.A

9

Mgr. Katarína Šubová

3.A

9

Mgr. Magdaléna Frtúsová

4.A

10

Mgr. Emília Holečková

5.A

10

Mgr. Erika Dražkovičová

6.A

9

Mgr. Andrea Svitačová

7.A

4

Mgr. Veronika Jančeková

8.A

10

Mgr. Jana Vrebová

9.A

12

Mgr. Erika Klimová

Mgr. Mária Bašková

Ostatní pedagogickí pracovníci: Mgr. Zuzana Frtúsová Prevádzkoví pracovníci: školník, údržbár, kurič: upratovačka: vedúca školskej jedálne: kuchárka:

Jozef Sárek Jarmila Machalová Iveta Števárová Emerencia Vargová

Administratíva: Katarína Dubeňová

3


Boli sme úspešní Nadané a talentované deti sme počas celého školského roka 2012/2013 úspešne zapájali do predmetových olympiád, športových, recitačných i výtvarných súťaží. Umiestnenia našich žiakov:

Súťaže na 1.stupni: Výtvarné :  Jeseň v škole  Kniha, môj priateľ – návrh obalu  Literárne  Hviezdoslavov Kubín  Šaliansky Maťko  Čítame s Osmijankom Matematické  Pytagoriáda – úspešní riešitelia v okresnom kole  Klokan  Maksík  Všetkovedko

Súťaže a olympiády na 2. stupni:          

Matematická olympiáda Pytagoriáda MAKS Klokan iBOBOR- internetová súťaž Šaliansky Maťko Hviezdoslavov Kubín LETS SING Anglická hláskovacia súťaž Súťaž mladých záchranárov CO

Športové súťaže  Cezpoľný beh  Stolný tenis  Basketbal  Vybíjaná 4


Futbal

Umiestnenia a ocenenia žiakov 2. stupňa a olympiádach v obvodných a okresných kolách.

na

súťažiach

 Pytagoriáda:úspešný riešiteľ v okresnom kole - L.Varga 8.roč.  MAKS: úspešní riešitelia 5.r.-Stracová, 6.r. - Markotánová, 8.r.- Ordoghová,Varga,Petrík,Straca  KLOKAN:úspešní riešitelia 8.roč: L. Varga 9.roč. M. Kosťov  MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

9.roč - Matúš Kosťov - úspešný v okresnom kole - 4. miesto

riešiteľ

krajské kolo - 7. miesto 9.roč. - Ivana Liptáková v okresnom kole - 3.miesto

úspešný

riešiteľ

8.roč.-Lukáš Varga – úspešní riešiteľ

5


MONITOR 2013 Tak ako každoročne, aj tento rok sa deviataci zúčastnili celoslovenského testovania vedomostnej úrovne žiakov 9. ročníkov T9. Naši žiaci sa od septembra svedomito pripravovali, pretože si dobre

uvedomovali,

dôležité.

aké

Nepodcenili

je

toto

rady

testovanie

učiteľov

pre

a o tom

ich

budúcnosť

svedčia

aj

ich

výborné výsledky, za ktoré by sa nehanbila ani jedna škola.

Monitor 2013 – testovanie vedomostnej úrovne: CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 9.ROČNÍKA

Slovenský jazyk ....úspešnosť 80,7% percentil......96,1% Matematika ....úspešnosť 75,8% percentil .....92,8% Výsledky v obidvoch predmetoch lepšie ako celoštátny priemer Žiaci

9.

výsledkom

ročníka

Základnej

v testovaní

školy

MONITOR

vo

2013

najlepších žiakov, medzi najlepšie školy veľa iných, väčších škôl ako je tá naša.

6

Veľkom opäť

Ďure

boli

sa

zaradili

svojím medzi

v okrese. Predbehli tak


Rozmiestnenie učilištiach:

žiakov

na

stredných

Počet rozmiestnených žiakov

a

odborných

12

Prijatých do 4. roč. gymnázia

3

Prijatých do odborných škôl Prijatých do SOU

6

stredných

školách

3

Žiaci do pracovného pomeru

0

Ukončenie deviateho ročníka na vl.žiadosť

0

Z našich radov odchádzajú: V tomto školskom roku končia povinnú školskú dochádzku na našej škole nasledovní žiaci: Ľ. T. M. M. D. M. V. I. M. P. R. P.

Hajko Ďurček Horňák Horňáková Korienková Kosťov Laubertová Liptáková Méresová Pavlovič Vývlek Ziman

My našim deviatakom želáme veľa študijných úspechov na stredných školách a dúfame, že budú na našu školu len v dobrom spomínať a naďalej budú šíriť dobré meno našej školy.

7


ŠKOLSKÉ PROJEKTY ZŠ sa v poslednom období zapojila do práce v nasledovných projektoch. Od roku 2001 sa škola podieľa na realizácii projektu „Škola podporujúca zdravie“. V tejto oblasti sme už dosiahli pozoruhodné výsledky. Základný dokument projektu je každoročne aktualizovaný a tvorí prílohu Plánu školy. Koordinátorkou projektu je Mgr. Emília Holečková. V rámci projektu máme rozpracované nasledovné oblasti: - humanizácia výchovy a vzdelávania - skvalitnenie životného prostredia - záujmová činnosť žiakov - zdravý vývoj detí

Krok za krokom Cieľom projektu je zmeniť prostredie na 1. stupni ZŠ. V priebehu vyučovacieho procesu sú žiaci sústavne motivovaní k aktívnosti, tvorivosti, zodpovednosti, učia sa kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Koordinátormi projektu sú Mgr. Emília Holečková a Mgr. Magdaléna Frtúsová.

Integrované tematické vyučovanie (ITV) Znamená humanizáciu a demokratizáciu. Pri vyučovaní je rešpektovaná skúsenosť, že každé dieťa má svoj spôsob učenia sa. ITV uplatňuje celoživotné pravidlá, korektnosť, serióznosť, dôveru a úctu. Koordinátorom projektu je Mgr. Magdaléna Frtúsová.

Lego dacta Motivuje a podporuje sebavedomie dieťaťa, podnecuje k tvorivosti, podporuje predstavivosť a fantáziu, uvoľňuje atmosféru, podporuje kolektívne vzťahy. Koordinátormi projektu sú Mgr. Emília Holečková a Mgr. Magdaléna Frtúsová.

Infovek Cieľom je postupná modernizácia vyučovacieho procesu zavádzaním výukových programov pomocou počítačov v jednotlivých predmetoch. V rámci Infoveku predkladáme návrh projektov každý rok.

Otvorená škola Znamená otvoriť svoje brány pre súčasných i bývalých žiakov, rodičov. Učebňa výpočtovej techniky ako aj telocvičňa sú sprístupnené počas školského roka.

8


Rozvoj životných zručností: Vzdelávací program podporený európskym spoločenstvom Phare. Vzdelávacie aktivity Pedagogickí pracovníci ZŠ v uplynulom pokračovali vo svojich vzdelávacích aktivitách.

školskom

roku

Mgr. Magdaléna Frtúsová : Štúdium Aj pre I. stupeň Mgr. Mária Bašková

: Štúdium Aj pre I. stupeň

Mgr. Emília Holečková

: Modernizácia vzdelávacieho procesu v ZŠ

Aktivity v oblasti environmentálnej výchovy Na hodinách prírodovedy, vlastivedy, prírodopisu, zemepisu, chémie, občianskej náuky a etickej výchovy sa žiaci oboznámili so všetkými tematickými oblasťami environmentálnej výchovy: -

odlesňovanie erózia pôdy znečisťovanie ovzdušia úbytok ozónovej vrstvy kyslý dážď skleníkový efekt odpad urbanizácia

Na hodinách pracovného vyučovania a technickej výchovy si žiaci vyskúšali niektoré praktické činnosti. Vychádzky do okolia boli zamerané na poznávanie miestnych ekosystémov. Žiaci sa zapájali do zberových aktivít, súťaží na danú tematiku, organizovali exkurzie s environmentálnym zameraním. Pripomenuli sme si Deň Zeme, svetový Deň vody. Deň Zeme bol veľmi zaujímavý. Pozostával z nasledovného programu: - zapojili sme sa do súťaže „Recyklohry“ na tému ELEKTROODPADY žiaci vyrábali ekoplagáty, starší žiaci pripravili pre mladších žiakov zaujímavé prezentácie na tému ochrana planéty a recyklácia odpadov - absolvovali sme exkurziu „ Náučný chodník vo Vojke pri Dunaji“ - žiaci navštívili farmu, lužný les, vodné dielo Gabčíkovo - absolvovali sme návštevu Tropicária v Budapešti - zúčastnili sme sa exkurzie s environmentálnym zameraním vo sv. Antone

9


Pre žiakov sme pripravili účelové cvičenia a branné hry v prírode. Zapojili sme sa do zberu druhotných surovín / papier, železný šrot, elektroodpad, baterky../

Aktivity v oblasti rodičovskej výchovy AKTIVITY/ TÉMY - mesiac úcty k starším - beseda na tému „ Sebavedomie“ - správne držanie tela, zdravý životný štýl, sexualita - tolerancia medzi generáciami, osobná hygiena - hospodárenie a rodinný rozpočet - šikanovanie - vzťahy medzi chlapcami a dievčatami

predčasná

Dotazníky : - sociálna atmosféra v triede - sociometrické reflexné dotazníky

Škola podporujúca zdravie 1. Humanizácia výchovy a vzdelávania: -

Estetická úprava tried + hodnotenie Školský časopis ĎURKO Súťaž o najsprávnejšieho žiaka a triedu Žiacky parlament

2. Životné prostredie: - Zber druhotných surovín - Výstavka jesenných plodov - Deň Zeme

3. Záujmová činnosť žiakov: s využitím vzdelávacích poukazov pracovali v škole záujmové útvary

4. Zdravý vývoj detí: - pitný režim –prostredníctvom školského bufetu / ovocné šťavy, minerálky/ - tematické zdravé dni –Jahodový, jablkový, deň zeleniny.... - zdravotné vychádzky počas celého roka

10


Kultúrno-vzdelávacie a spoločenské aktivity školy V priebehu školského roka sme kultúrnych a spoločenských podujatí.

zorganizovali

niekoľko

V súvislosti s výchovou k estetickému cíteniu a na posilnenie literárnej výchovy sme zorganizovali divadelné predstavenia pre žiakov prvého stupňa - Divadlo Andreja Bagara v Nitra, dve divadelné predstavenia – Veveričky a Snehová kráľovná. Žiaci druhého stupňa boli zas v kino JUNIOR v Leviciach. Aj tento školský rok si naše deti nacvičili pásmo básní a piesní pre Mikuláša. Akadémia k Mikulášu sa tento rok netradične konala v budove školy. Ale nevadí. Atmosféra bola skvelá  Po programe si rodičia, ale aj deti mohli zakúpiť výrobky, ktoré vyrobili naše deti, a tak podporiť našu školu. Vianočné dielne boli na prízemí školy vystavené až do vianočných prázdnin. Posedenie pri vianočnom stromčeku bolo realizované deň pred vianočnými prázdninami. Každá trieda so svojou pani učiteľkou strávila príjemné dopoludnie pri vianočnom pečive a voňavom čajíku.. Na našej škole sa po pár rokoch znovu uskutočnil výchovný koncert – Viktor, ktorý svojimi poučnými pesničkami nielen poučil, ale aj zabavil  Deti sa svojimi šikovnými ručičkami podieľali aj pri výrobe „jesennej výstavky“. Jesenná výstavka zdobila našu školu skoro celý mesiac október. Nezaháľali sme ani pri nácviku kultúrneho programu na obecnú akciu – MAJÁLES. Naším cigánskym tancom sme roztancovali nejedného účastníka  Školský karneval je neodmysliteľnou súčasťou aj nášho školského fašiangového obdobia. Aj tento rok boli z nás riadne masky. Veď posúďte sami  Aj tento školský rok sa konal zápis detí do prvého ročníka. A ako je to už u nás zvykom, kultúrny program na zápis žiakov do 1. roč. má na starosti štvrtácka pani učiteľka, ktorou bola tento

11


rok pani učiteľka Holečková. Do prvého ročníka bolo zapísaných 10 žiakov. Uskutočnil sa aj stolnotenisový turnaj. Tento školský rok nás navštívil cirkus JACKO. Naša škola v tomto školskom roku zorganizovala pre naše deti ešte tieto exkurzie – exkurzia vodné dielo Gabčíkovo, exkurzia – Osvienčim – Poľsko, exkurzia Tropicárium – Budapešť, exkurzia – Detské dni sv. Huberta vo Sv. Antone Zúčastnili sme sa aj na cyklotúre v povodí Hrona. Len škoda, že nám počasie veľmi neprialo.. Nevadí, možno o rok  Detičky potešili svoje mamičky akadémiou ku Dňu matiek, ktorá sa konala v Kultúrnom dome vo Veľkom Ďure, kde svojim mamičkám uvili venčeky z piesní a básní. Zorganizovali sme 2 účelové cvičenia pre 2. stupeň a branné hry v prírode pre žiakov 1. – 4. ročníka. No a to najlepšie na koniec. ŠKOLSKÝ ZÁVEREČNÝ PLES – JUNIÁLES bol perfektný. Samozrejme aj vďaka rodičom, ktorí sa svojou prácou na ňom podieľali... Na našej škole stále prebieha súťaž O najsprávnejšiu triedu, v ktorej sa boduje dochádzka, prospech, správanie, súťaže, účasť na kultúrnych podujatiach, zbery, úprava tried a pod. Súťaž sa vyhodnocuje štvrťročne. Prebiehala aj súťaž O najsprávnejšieho žiaka. Najsprávnejšia trieda a najsprávnejší žiaci sa zúčastnili výletu za odmenu na termálne kúpalisko v Štúrove. Najsprávnejšou triedou sa stala trieda 7. ročníka tr. uč. Mgr. V. Jančeková. V rámci zdravého vývoja detí sme si pripomenuli Európsky týždeň boja proti drogám, a to výstavkou výtvarných prác. Pripomenuli sme si Marec – mesiac knihy – na triednických hodinách. Pripomenuli sme si aj nasledovné dni: Medzinárodný deň starších ľudí, Svetový deň výživy, Nefajčiarsky deň, Svetový deň prevencie AIDS, Deň ľudských práv, Deň učiteľov, Svetový deň zdravia, Svetový deň bez tabaku a iné. Pri realizácii primárnej protidrogovej prevencii boli žiaci oboznámení s „Detskou linkou záchrany“, ktorá im slúži pri riešení problému, ktorý sa týka nielen drog, ale aj osobných problémov detí. Zapojili sme sa do celonárodného projektu „Týždeň boja proti drogám“. Na hodinách etickej výchovy bol realizovaný program „Cesta k emocionálnej zrelosti“. Na triednických hodinách sa prebrali témy – boj proti rasizmu, diskriminácii, antisemitizmu (8. a 9.

12


roč.), agresivitu u adolescentnej mládeže (9. roč.). Pripomenuli sme si Deň zápasu za ľudské práva – spoznávaním svojich práv, ale aj povinností a uvedomenie si zodpovednosti za svoje činy Na vybranej vzorke detí / žiaci 5.ročníka/ sme dotazníkom zisťovali využívanie voľného času detí . Zo zistení vyplýva: 55% detí trávi voľný čas pri sledovaní Tv, alebo PC 25% detí trávi čas s rodičmi Problémy deti riešia nasledovne : 20% sami 45% s pomocou kamarátov 20% s pomocou učiteľa 15% s pomocou rodiča Dopravnej výchove sme venovali náležitú pozornosť na hodinách dopravnej výchovy v 1. a v 2. ročníku, na hodinách vlastivedy v 3. a 4. ročníku, ako i na triednických hodinách. Zapojili sme sa do celonárodnej kampane Deň narcisov. Vyzbieranú sumu sme poukázali na účet Ligy proti rakovine.

Zopár zaujímavých čísel  Počet Počet Počet Počet Počet Počet Počet

žiakov dievčat chlapcov žiakov na 1. stupni žiakov na 2. stupni dochádzajúcich žiakov zo spádových obcí žiakov navštevujúcich NV/EV

86 44 42 41 45 3 72/14

Náš prospech Priemerný prospech na konci šk. roka Z toho 1. stupeň 2. stupeň Priemerná známka z matematiky Z toho 1. stupeň 2. stupeň Priemerná známka zo slov. jazyka Z toho 1. stupeň 2. stupeň

1,59 1,45 1,70 1,98 1,61 2,28 2,11 1,85 2,33

13


Dochádzka

Vymeškané hodiny celkom

5 617

Z toho 1. stupeň

2 382 3 235

2. stupeň Neospravedlnené hodiny 0 1. stupeň 0 2. stupeň 0

priemer žiaka priemer žiaka priemer žiaka priemer žiaka priemer žiaka priemer žiaka

na 1

65,31

na 1

58,09

na 1

71,88

na 1

0,00

na 1

0,00

na 1

0,00

Zberové aktivity školy V uplynulom školskom roku sme sa zamerali na zber papiera a železného šrotu. Papier 9 900 Priemer na jedného žiaka 115 kg Textil 300 kg Elektroodpad baterky

14

200 kg 50 kg

kg


Tiráž: Dátum vydania:

Ročenka ZŠ Veľký Ďur jún 2013

_____________________________________________________________________________________ Adresa školy:ZŠ Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur Riaditeľ školy:Mgr. Ľudovít Frtús Telefón/fax: 036/6397215 E-mail:zsvd@inmail.sk www.zsvelkydur.edupage.org

15


JesennĂŠ dekorovanie

16


ZUMBA

17


Čertovský deň

18


Živé človeče

19


TvorivĂŠ dielne

20


Vianočná akadémia

21


VianoÄ?nĂŠ posedenie

22


Ĺ kolskĂ˝ karneval

23


Zápis do 1. ročníka

24


DeĹˆ vody

25


Jahodový deň

26


Gabčíkovo – Vojka

27


Vybíjaná

28


Majรกles

29


DeĹˆ matiek

30


Tropicarium – Budapešť

31


OsvienÄ?im

32


Detské dni sv. Huberta vo Svätom Antone

33


Športový deň

34


Školský ples

35

Rocenka 2012 2013  
Rocenka 2012 2013  
Advertisement