Page 1

AL

GESINSJOERNA

2009


TEMA 1.1 GESINSJOERNAAL KWARTAAL 1

WAARDEER MEKAAR, GOD HET ELKEEN UNIEK GEMAAK VIR ’N SPESIALE DOEL

LOG-iN

JY’S ‘N DROOMKIND

Die tema van die kleingroepbyeenkoms was:

ELKE GESINSLID IS SPESIAAL VIR GOD Die kerngedagte vir hierdie week is: Ons moet mekaar waardeer soos God ons elkeen uniek gemaak het. Ons kan dit al meer doen wanneer ons besef meer weet van hoe God ons uniek aanmekaar gesit het. Die doel van die aktiwiteite is dus om in hierdie week vas te stel hoe elkeen in die gesin uniek gemaak is. Op die manier kan ons mekaar beter verstaan. Voorstel is, doen die aktiwiteite vir hierdie week opeenvolgend en kry ‘n gevoel vir die opbou daarvan.

PROPS Maak vir elkeen in die gesin ’n jas uit karton. Die gaan gebruik word tydens die aktiwiteite en moet nog nie ingekleur word nie. Hou kryte of verf byderhand en hope koerantpapier om op die vloer te gooi. Dit moet wit bly totdat julle uitgevind het watter kleur elkeen s’n gaan wees.

INTRO 1. Wat het Josef gehad wat uniek was? (Gen 37:5) 2. Wat was sy broers se reaksie daarop? (Gen 37:5) 3. Waartoe het dit uiteindelik gelei? (Gen 37:28) 4. Watter plan het God daarmee gehad? (Gen 45:5) 5. Hoe moet ons teenoor mekaar optree as ons gawes het wat van mekaar verskil?

1

GENESIS 49:1,2,28 1. Jakob het sy seuns laat roep en vir hulle gesê: “Kom hier! Ek wil vir julle sê wat met julle nageslagte sal gebeur: 2. Kom na my toe, seuns van Jakob, luister na Israel, julle vader! 28. Dit is al twaalf die stamme van Israel. So het hulle pa met hulle gepraat toe hy hulle geseën het. Hy het hulle een vir een geseën, elkeen met ’n eie seën.


LEES EN LUISTER Laat een van die kinders Genesis 49:1, 2, 28 lees. Bespreek veral vers 28. Hoekom het elke seun ’n afsonderlike seën ontvang? Let bietjie op na die individuele seën van elke seun dat wil voorkom of daardie seën baie te maak gehad het met elkeen se persoonlikhede. As ons meer van mekaar (veral die ouers oor die kinders) se persoonlikheid weet kan ons mekaar ook meer waardeer en verstaan. Ons temperament is ons aangebore geaardheid en gee ’n goeie aanduiding van ’n aspek van ons persoonlikheid. By die Techno aand kan julle as gesin op die internet ’n temperamentstoets doen om julle eie temperament vas te stel. Probeer egter met hierdie leesaand vasstel watter temperament elkeen van Jakob se seuns gehad het. Hier is ’n uiteensetting van elke temprament se sterk en swakpunte.

Sanguinies

Sterk punte [ ] goedhartig [ ] spontaan [ ] geesdriftig [ ] hartlik [ ] sosiaal [ ] lewendig [ ] hou van vriende [ ] gee vrylik aan gevoelens uiting

Sanguinies

Swak punte [ ] impulsief [ ] praterig [ ] swak wilskrag [ ] tref maklik kompromise [ ] verander vinnig van buie [ ] geniet dit om die middelpunt van aandag te wees [ ] sterk behoefte om deur almal aanvaar te word

Choleries Sterk punte [ ] selfversekerd [ ] baanbreker [ ] doelgerig [ ] sterk wilskrag [ ] selfgedissiplineerd [ ] natuurlike leier en organiseerder

2

AKTIWITEITE

Choleries Swak punte [ ] wys min emosie [ ] onsimpatiek [ ] dominerend [ ] ongeduldig [ ] selfgenoegsaam [ ] hardkoppig [ ] wil dinge op sy/haar manier gedoen hê

Melankolies

Sterk punte [ ] ontleed graag [ ] begaaf [ ] talentvol [ ] kreatief [ ] selfopofferend [ ] vermy die kalklig [ ] lojaal [ ] handhaaf hoë standaarde

Flegmaties

Sterk punte [ ] kalm [ ] gemoedelik [ ] beheerde emosies [ ] vredemaker [ ] hoë spanningsdrumpel [ ] dink voor optrede [ ] droë humorsin [ ] getrou aan vriende [ ] betroubaar [ ] verdraagsaam

Swak punte [ ] na binne gekeer [ ] liggeraak [ ] buierig [ ] selfbejammerend [ ] agterdogtig [ ] pessimisties [ ] word gou kwaad [ ] besluiteloos [ ] perfeksionisties [ ] self-verkleinerend

Swak punte [ ] traag [ ] onbeslis [ ] vol vrees [ ] eiesinnig raak [ ] huiwerig om betrokke te raak [ ] ongeesdriftig [ ] terughoudend [ ] sarkasties

Lees nou GENESIS 49:3-27. Volgens sommige In watter temperament sou jy elke seun plaas as jy na die bg sterk en swakpunte van elke temperament hierbo kyk. Oor sommige van die seuns sal dit maar bietjie raaiwerk verg, soos julle vorder. Maak ’n tabel om die seuns se temperament aan te dui. Merk elke temperament met ’n kleur. Sanguinies - geel; Choleries – rooi, Melankolies – blou, Flegmaties - groen


TECHNO AAND Techno is tops

Soek op die internet na gratis temperamentstoetse. http///www.oneishy.com het ’n gratis toets wat nie te lank vat nie. Ouers met kleiner kinders kan die toets invul volgens hoe hulle, hulle kinders ken. As julle nie internet het nie kan julle in die biblioteek gaan soek na Tim la Haye se Geesbeheerde Temperament, het ook ’n temperamentstoets in. Kleur nou jul jasse volgens temperament in: • Sanguinies - geel • Choleries - rooi • Melankolies - blou • Flegmaties - groen Skryf voorop die sterkpunte en agterop die swakpunte van jou temperament. Praat met mekaar oor die sterk en swak punte in elk van julle mondering. Kyk of julle kan aandui of hierdie kenmerke ook wrywing in julle gesin kan veroorsaak. Bespreek deurentyd hoe elkeen ook sy of haar swak punt ook aan die Gees se beheer oorgee.

DRAMA AAND

SIMBOLE AAND Simbole skep

Kry of maak ’n goedkoop houtstoel. (Kyk by tweedehandse winkels vir so ‘n ou stoel). Verf die stoel verskillende kleure met ’n kroon as fokuspunt. Die stoel dien nou as die huis se troon. As kind van die Koning is ons elkeen van ons ’n prins of prinses. Hierdie stoel kan julle dan voortdurend herinner aan die ryk verskeidenheid wat God ook in julle gesin gegee het. Daarom is elkeen vir God spesiaal. God het julle elke gesinslid as unieke persone gevorm en julle as gesin kan mekaar ook vir hierdie uniekheid waardeer. Die stoel (troon) word daarna gebruik om kere tydens hierdie geleentheid en volgende kere wat julle kan skep om positiewe dinge in mekaar raak te sien en te waardeer. DIT GEBEUR AS VOLG:

Elke lid van die gesin kry ‘n beurt om op die troon te sit. Elke ander gesinslid kry dan om die beurt kans om vir die een op die troon te sê: “Wat ek van jou waardeer is...of Jy is spesiaal oor…” Elkeen noem minstes twee dinge oor die gesinslid se uiterlike voorkoms (hoe hy/sy lyk), persoonlikheid (hoe hy/sy is) en wat daardie persoon doen. Vier dan die geleentheid deur saam te bid en God te dank vir die ryk verskeidenheid gawes en talente wat Hy ook in julle as gesin ingebou het. Gebruik die kans om ook vir mekaar te bid en ook mekaar te seën soos Jakob ook sy seuns geseën het.

Aandag alle akteurs

Dink aan verskeie situasies wat in julle gesin voorkom wat in julle huis spanning versoorsaak. Dramatiseer dan elkeen se optrede volgens julle temperament. BYVOORBEELD: 1. Julle is een oggend laat en die melk is op. Elkeen gee dan ’n kort uitbeelding van hoe jy dink jy sal optree. 2. Die kinders speel buite krieket en die ruit word uitgeslaan. 3. Tydens ’n woordewisseling tussen die kinders. BESPREEK: · Kan julle mekaar se optredes in sekere omstandighede beter verstaan. · Wat kan julle by mekaar leer oor hoe om sulke omstandighede beter te hanteer. · Uit die gedeelte van Gen 37 wat tydens die kleingroep hanteer is, hoe kon die broers die omstandighede anders hanteer het.

3

LUI LEKKER LEER Die DVD “ Yours, mine and ours” beeld treffend uit hoe verskille kan veroorsaak dat mens of in verdeeldheid kan leef of in eenheid. Kyk die DVD en bespreek hoe hierdie neigings ook van julle gesin waar is.


EIE NOTAS

ALMAL IS MOS DROOMKINDERS

4


TEMA 1.2 GESINSJOERNAAL KWARTAAL 1

VITAMINE, VERGIFNIS EN BEROU IS GOED VIR JOU

LOG-iN

JY’S ‘N DROOMKIND

Die tema van die kleingroepbyeenkoms was:

ELKE GESINSLID IS SPESIAAL VIR GOD Die kerngedagte vir hierdie week is dat ons moet leer om jammer te sê en ook om te vergewe as iemand iets aan ons gedoen het. Dit is van die moeilikste dinge om te leer omdat ons so inherent op ons self gesteld is. Ons sal eerder ons eie posisie of dade eerder probeer regverdig as om te sê dat ons ’n fout gemaak het. Adam en Eva het dit reeds begin doen en ons is ook saam in die “blamegame”. Dit is nie ek nie, dit is sy/hy. Om vir jou dade verantwoordelikheid te vat is ’n belangrike ingesteldheid wat ons almal moet leer, ook ons kinders. Josef se broers het hulle optrede om hom te verkoop geregverdig deur te sê hy is vermakerig en grootpraterig. Hulle het later wel tot snder insig gekom.

EFESIËRS 4:32 Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar, en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het.

PROPS Neem 2 saadhouers en gooi grond daarin. Saai dan “watercress” of radyssaadjies daarin. Pak klippe op die een houer se saadjies en moet dit ook nie natgooi nie. Gooi die ander houer se saadjies gereeld nat.

JAKOBUS 5:12 Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word.

1


INTRO 1. Watter plan het Josef se broers gehad om “sy dood” te verduidelik (Gen 37:19)

AKTIWITEITE

AKTIWITEITE

2. Het hulle tot inkeer gekom toe hulle sien hoe hartseer hulle pa was? (Gen 37 : 34, 35) 3. Op watter punt het hulle besef dat hulle verkeerd opgetree het?

DRAMA AAND

(Gen 42 : 21-23)

Dink aan omstandighede in julle huis waar baie keer konflik ontstaan. Maak ’n lys van sommige van hierdie voorbeelde. Laat die kinders die situasies in ’n drama uitbeeld. Hulle moet die verskillende keuses in hulle optrede naboots. Die een optrede is bloot deur ander te beskuldig en die ander deur self verantwoordelikheid te neem en vir vergifnis te vra.

4. Hoe ver was hulle bereid om hulle jongste broer te beskerm? (Gen 43 : 9; 44: 32-34)

5. Wat moet ons doen as ons verkeerd opgetree het? 6. Wat moet ons doen as iemand verkeerd teenoor ons opgetree het? ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. .................................................................

2

LEES EN LUISTER Lees Genesis 45 saam deur en bespeek met mekaar. Wat was Josef se gesindheid teenoor sy broers? Dink julle dit was vir hom maklik om sy broers te vergewe? Hoekom dink julle kon hy dit regkry? Dink aan omstandighede in julle gesin waar die een iets teen die ander gedoen het. Praat met mekaar oor sulke omstandighede waar julle mekaar seer gemaak het en dit dan ook goedgepraat het. Sê vir mekaar jammer en vergewe mekaar daarvoor.


BID AAND Bid en onthou Memoriseer EFESIËRS 4:32. Probeer om saam ‘n liedjie te skryf wat hierdie weergee. Die woorde hoef nie presies in dieselfde volgorde te bly nie en julle kan daarvan herhaal. Die boodskap van die vers moet net dieselfde bly. Skep julle eie melodie of dink aan ’n melodie wat julle maklik kan sing en net die woorde kan aanpas. As julle die vers in ’n lied kan omskep is dit baie maklik om die woorde te bly onthou.

SIMBOLE AAND Julle kan met hierdie aktiwiteit wag totdat daar al van julle saadjies opgekom het. Gebruik die simboliek van die saadjies om te verduidelik wat met ons gebeur as ons nie bereid is om ons sonde te bely nie en ook nie te vergewe nie. Die saadjies wat nie natgegooi is nie kom nie op nie want dit kry nie water nie en daar is nog klippe ook op gepak. Ons sal nie in ons verhouding met God kan groei as ons nie kan sê ons is jammer of kan leer om ander te vergewe nie. Julle kan ook ’n speletjie speel deur ’n rugsak aan ’n gesinslid se rug te hang. Die gesinslid moet aan iets dink wat hy/sy verkeerd gedoen het. Sit dan ’n swaar item in die rugsak en maak die persoonse bene effens met ’n tou vas. Hy of sy moet dan probeer loop. Daarna moet weer gedink word aan iets wat die persoon verkeerd gedoen het en nog iets word in die rugsak geplaas en die tou word stywer gebind. Probeer weer loop.

FOKUS OF DOEN AAND DOEN SAAM Dink aan ander mense wat julle ken met wie julle dalk kwaai vriende is. Dalk is julle die oorsaak of die ander mense. Kinders kan dink aan maats by die skool ook. Neem julle die inisiatief en sê jammer oor iets wat julle verkeerd gedoen, Neem ook die voortou om iemand te vergewe wat dalk iets teen julle gedoen het. Julle kan daaroor praat en vir daardie mense bid. Dalk kan julle ook ‘n geleentheid reël om met daardie mense te gaan praat.

3

Hou so vol totdat die persoon glad nie meer kan loop nie. As die gesinslid sê hy/ sy is jammer oor iets wat gedoen is, word ‘n item uitgehaal en sy/haar bene effens losser gemaak, so gaan die spel voort. Onbelyde sonde en onvergewensgesindheid is soos klippe in ’n sak en belemmerings wat ons terughou.


EIE NOTAS

JA, JY GROEI IN GOD SE HART!

4

Demo  

Description

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you