Page 1

Har gi t a y Z s ó f ia

PORTFOLIÓ ÉPÍTŐMŰVÉSZET


H A RG I TAY Z S Ó F I A

hargizs@gmail.com +36-30-976-36-79 1986.07.23 építőművész TANULMÁNYOK 2 011-2 01 3 2 01 2

M o h o l y - Na g y M ű v é s z e t i E g y e t e m M A Fa c u l d a d e d e A r q u i t e c t u r a L i s b o a

2 0 0 8 -2 011

M o h o l y - Na g y M ű v é s z e t i E g y e t e m B A

2 0 0 6 -2 0 0 8

Cor vin rajziskola

19 9 9 -2 0 05

B aá r- Ma d a s R e f o r m á t u s G im n á z i u m

TAPASZTALAT 2 0 072 0 0 9 -2 010

A 4 S t u d i ó é p í t é s z ir o d a I d e ig l e n e s k á v é z ó t e r v e z é s e f e s z t i v á l r a m e g b í z ó: M E K D S Z

KIÁLLÍTÁSOK 2 01 3

P o n t o n G a l é r ia D ip l o m a K iá l l í t á s

2 01 2

F u g a É p í t é s z e t i k ö z p o n t (c s o p o r t o s k iá l l í t á s)

2 010

F u g a É p í t é s z e t i k ö z p o n t (c s o p o r t o s k iá l l í t á s)

2 010

Ma ke t t k iá l l í t á s M ű c s a r n o k (K É K )

2009

10 0 s z o b a 10 0 m a ke t t k iá l l í t á s (K É K )


PÁ LYÁ Z AT O K 2 01 3

M É S Z- M É K D ip l o m a d í j - B e l s ő é p í t é s z t a g o z a t

2 01 3

Ma k o v é n y i I s t v á n D í j a d ip l o m á é r t

2 01 2

K in n a r p s - M O M E b ú t o r p á l y á z a t

2 01 2

Lisz t Ferenc Zeneművészeti Egyetem-MOME work shop

2 01 2

C a s a b l a n c a S u s t ain a b l e Ma r ke t p á l y á z a t ( A 4 s t ú d i ó)

2 011

Tr e f o r t z ö l d E LT E - M O M E k ö z ö s w o r k s h o p é s p á l y á z a t

2 011

E g e r, B á r á n y u s z o d a f e l ú jí t á s a - n y í l t é p í t é s z e t i t e r v p á l y á z a t ( A 4 s t ú d i ó)

2 011

Pa l m C o m p e t i t i o n (A 4 s t ú d ió)

2 010

G d a n s k i I I . V i l á g h á b o r ú M ú z e u m a n e m z e t k ö z i t e r v p á l y á z a t ( A 4 S t u d i ó)

2 010

32 0 M ű v é s z e t i, O k t a t á s i é s Te c h n i k ai k ö z p o n t t r e v p á l y á z a t (A 4 S t ú d ió), megvétel

2 010

M ű c s a r n o k , b ic i k l i t á r o l ó, ü l ő b ú t o r t r e v e z é s é r e k íí r t p á l y á z a t

2008

S z e n t e n d r e i ú j k ö z t e m e t ő p á l y á z a t (A 4 S t ú d i ó), e l s ő d í j

2 0 07

N y í l t ö t l e t p á l y á z a t Vá c A l s ó v á r o s D u n a p a r t i t e r ü l e t e n l é t e s í t e n d ő V í z i s p o r t- k ö z p o n t é s Te r m é s z e t t u d o m á n y i - k ö z p o n t a r c u l a t á r ó l , k ü l ö n d í j, megvétel

N Y E LV E K Angol, olasz középfok P RO G R A M O K A r c h ic a d (A u t o C a d , R h in o, 3 d s Ma x) A d o b e P h o t o s h o p, A d o b e I n d e s ig n , A d o b e I l l u s t r a t o r (A f t e r E f f e c t s) A r t l a n t i s S t u d i o, O f f i c e ÖNKÉNTESSÉG

Pa s a r é t i R e f o r m á t u s G y ü l e ke z e t , i f j ú s á g i m u n k á s


TA R TA L O M

ÉPÍTÉSZET

MODELLE ZÉS h íd pajta lanka ovi bor köny v tanoda ot thon

K Í S É R L E T I M Ű H E LY szék tufa tex til TA N U L M Á N Y

PÁ LYÁ Z AT

forma campus bicikli pálma uszoda p ia c

R A JZ

FESTMÉNY


G YA L O G O S H Í D

a feladat az volt, hogy tervezzünk egy 14m hosszú gyalogoshídat alsószölnökre. a hídat fenyőfából kellett elkészíteni és a felhasznált gerendák maximális hossza 7m lehetett. a hídamhoz egyforma hosszúságú pallókat használtam fel. sokat kisérleteztem, mire kialakult a végleges szerkezet, melyben minden egyes palló négy másikhoz van rögzítve.


PA J TA V E R E B R E

a verebi telek, 122m hosszú és 22m széles volt. miután megnéztük a helyszínt, elhatároztam, hogy mindenképpen elzárom az utcáttól a kertet. egy nagy bokor köré építettem fel a pajtámat, ami a telek első részében található. így egy intimebb belső kert jött létre.


9,000

6,000

6,000

A-A 6,000


L A KÓ H Á Z V E R E B R E

a koncepcióm az volt, hogy egy “elfogyó” házat tervezzek, mely egy fa pajtával kezdődik és egy nehéz köépületként ér véget. a hálószobákat a telek vége felé helyeztem el. így a konyha és a közösségi helységek a ház közepére kerültek. ebben az esteben a nyugati nap nem süt be ezekbe a helyiségekbe, ezért a ház ferde falát úgy szerkesztettem ki, hogy a téli napfordulókor is besüthessen a nap a közösségi terekbe.


9

11

35,622

11,845

8,002

12,107

12

10

3,656 20 x 0,163 = 3,259 m

7

8

3

4

5

16

6

A 7,000

2

17

15

A

14

13 19

18

1

20

DW

16 x 0,123 = 1,969 m


L A KÓ E G Y Ü T T E S A L A N K Á R A

a feladat az volt, hogy tervezzünk egy körülbelül 25 lakásból álló lakóegyüttest, a helyszín pedig a windows xp lanka háttérképe volt. az egész tervezés egy skiccel kezdődött és végül aszerint helyeztem el a házaimat, közös zártabb belső kerteket kialakítva. minden ház 2 szintes és házanként

2 lakást helyeztem el. minden házcsoport alatt található egy közös mélygarázs, ahova a lépcsőházak levezetnek. a házak faborítást kaptak.


6

G

C-C

B-B

Hűvö svölg

a kiirás szerint egy négy csoportszobás óvodát kellett tervezni hűvösvölgybe a villamos végállomása közelébe, egy forgalmas út és egy erdő határolta területre. első gondolatom volt, hogy az út forgalmától elzárnám a kertet, ahol a gyerekek nap mint nap játszanak, és emeltt úgy helyezzem el a csoportszobákat, hogy azokat körbe lehessen futkosni.

yi út

ÓVODA HŰVÖSVÖLGYBE


D-D 12,587 29,407

7,216

C-C

8,999

6,721

1,893

zoba Tornas 64 m2

eti tér Gépészm2 19

Öltöző

onyha Mosók m2 15

7,100

y

műhel taró Karban 15m2

B-B

tár os rak Általán 2 15m

tszoba Csopor ria +galé 74 m2 urkolat padlób

parafa

ató ,kinyith fogadó em Szülői bcélú ter töb 36 m2

9,103

szoba nítő Elkülö 2 15m

yitható összen kolat Kerttel leum bur linó

tér

szoba Orvosi 2 15m 35,993

9,001

iroda

43,198

9,001

tszoba Csopor ria +galé 74 m2 urkolat padlób

tői ágveze Gazdasiroda 13 m2

Ör dö g-á rok

38,106

ezetői Óvodav13 m2

parafa

tszoba Csopor ria +galé 74 m2 urkolat padlób

parafa

öltöző

A-A

7,073

lyzeti Szemé 8 m2

obához portsz 3 cso Öltöző

7,298

ató Mosog 8 m2

yha ítő kon Meleg m2 19

yitható összen kolat Kerttel leum bur linó

tszoba Csopor ria +galé 74 m2 urkolat padlób

tér

parafa

Raktár 8 m2

Hull.tá

roló 1,844

A-A

7,100 1,800 3,797

20,754

9,001

2,908 1,296

8,498

D-D

Szip

tca ka u


B O R Á S Z AT E G E R B E

a bolyki pincészet felkérésére kellett egy pincét és a hozzá tartozó kóstoló teret megtervezni. a helyszín a bolyki pince melletti katlan volt. a szőlő feldolgozását és az érlelést a katlanba helyeztem, a kostolótereket, pedig a katlan körüli dombon

“szórtam

szét”, emlékeztetve, a korabeli

őrkunyhókra, melyek a szőlőskertekben voltak.


9,800

6,000

1

A/36

15

16

13

12

2,500

6,000

2

14

3

LO

6,000

29,100

COPYING AREA oak floor 10 m2

A/37

6,000

12,400

4

5 6

7

A/38

4,700

2,465

KÖ N Y V TÁ R L I S S Z A B O N B A

ösztöndíjasként, lisszabon újabban épült kerületében kellett, kultúrális funkciójú épületet terveznem. egy könyvtárat helyeztem el, az egyik kis téren, mely egy tervezett kúltúrális negyedhez tartozik. 4 szintes, stúdiókkal és egy kisebb, a térre nyíló előadóteremmel kiegészült házat álmodtam meg, melyben a bejárati térből rámpákon juthatunk fel az emeletekre.

2,100


8,000

6,100

A/39

8,400

23,300 8,800

0,900

2,000

0,911

10,700

1

VOID

6,000

VOID

AREA FOR BOOK SHELVES oak floor

A/36

2

VOID

30

26

27

28

2

1

29

21

22

23

24

25

7

6

5

4

3

17

18

19

20

11

10

9

8

6,000

VOID

3 BOOK ELEVATOR

OAN, OUT COUNTER AREA oak floor 17,5 m2

0,900 2,100

650kg FOR 8 PERS. HANDICAP

6,000

VOID

READING/ WORK STATIONS oak floor

A/37

VOID

6,000

36,900

4

VOID

TERMINALS/ CATALOGUES

RAMPS oak floor

5

READING ROOM oak floor

VOID

7,800

6,700

6

24,60

0

A/39

5,300

4,200

3,200

612 m2

A/38

7


TA N O D A K I S V E J K É R E

kisvejke élő,

dél-magyaroszági

kis

falucska,

ahol

mélyszegénységben

kis mértékben iskolázott emberek élnek. a kiválasztott épületben

felnőttképzést, a kertben önellátó gazdálkodásra nevelést, a pajtában pedig a pedig a faluközösség erősítését képzeltük. helyben megtalálható anyagokból építkezve, a fedett-nyitott terek arányára ügyelve terveztünk.


DIPL OM A - G Y E R M E KO T T H O N A K U RU C L E S I Ú T R A

egy

háromcsoportos gyermekotthont álmodtam meg. a tervezendő

épületem, úgynevezett lakóotthonos gyermekotthon azaz külön lakóegységekben élnek a fiatalok, melyek önálló működésre képesek. ezeken kívül terveztem egy nagyobb közösségi helyiséget, ahol a három csoport közös programokon vehet részt, valamint a terület karbantartásáért felelős gondnoki lakást és kiszolgáló tereket. ezt azért tartottam fontosnak mivel, ő az állandó személy a gyermekek ittlétekor. a nevelők naponta váltják egymást de a gondnok, ott marad. műhelyét nagyobbra terveztem, hogy akár a gyerekek vele együtt is használhassák. a gyerekek ezen felül, egy önálló műhelyt is kaptak, ahol a saját

biciklijüket

sét, terveztem nek,

a

külsős

szerelhetik, egy

dirt

gyerekek

mivel

kihasználva

bringapályát, amit is

bejöhetnek,

a

ők

együtt

telek is

a

lejté-

továbbépíthet-

gyakorolhatnak.


pm 0,600

1,70

51

5,00

hajópadló 3,88

KONYHA

1,45 0,900 2,100

2,00 0,400 0,800

0,600 1,200

FÜRDŐ kerámia 12 4,58 m2

pm 1,300

pm 1,300

1,86

11

1,12

2,05

2,18

87

20

52

0,900 2,100

1,04

1,03

2,90

2,50

3,363

3,36

3,36

0,900 2,100

0,900 2,100

3,363

4,76

86

2,00

0,400 0,800

4,000 1,200

0,800 2,100

0,800 2,100

12

0,750 2,100

0,750 2,100

+0,00

84

1,20

71

1,90

20

1,200 1,500

+0,165

1,500 1,200

10 bm= 3,00 m 2

3,40

A-A1

0,500 2,100 3,88

0,900 2,100

20

pm 0,600

9,91

0,900 2,100

13

8,88

3,73

1 Iroda (hajópadló, 12,38 m2 ) 2 Családgondozó (hajópadló, 12,38 m2 ) 3 Pszichológus (hajópadló, 12,38 m2 ) 4 Raktár (cementsimítás, 11,25 m2 ) 5 Biciklitároló (cementsimítás) 6 Bicikliszerelő műhely (cementsimítás, 22,50m2 ) 7 Műhely (cementsimítás, 22,50 m2 ) 8 Kazánház (cementsimítás, 22,50 m2 ) 9 Gázfogadó (cementsimítás, 22,50 m2 ) 10 Konyha (kerámia, 14,38 m2) 11 Fürdő (kerámia, 4,58 m 2) 12 Kamra (kerámia, 3,21m2 ) 13 Háló (hajópadló, 16,80 m2 )

1,200 1,500

2

13 bm= 3,00 m

pm 0,000

pm 0,900

pm 0,000

pm 0,900

0,900 2,100

pm 0,900

0,900 2,100

0,900 2,100

9

4

+0,165

5

6

7

8

+0,165

+0,165

5,32

+0,165

+0,165

1,87

2

pm 1,700

17 x 17 = 2,81 19 x 17 = 3,14

3

2

+0,165

64

1,30

20

2,00

2

2

+0,165

2,29

20

1

20 20

1,30

20

88

20

1,30

20

51

2,64

4,28

12

2,73

12

2,60

52

2,50

52

12,93

52 41,82

A-A1

5,29

0,900 2,100 +0,165

0,900 2,100

1,19

pm 0,000

4,88

53

6,77

13

3,29

51

0,600 0,400


E L H E LY E Z É S

a lakóegységek elhelyezésekor arra törekedtem, hogy minél inkább fent a dombon, távolabb a bejárattól legyenek. kicsit vár szerűen, magasabban. az épületeimet igyekeztem közel rakni, akár összekapcsolni, hogy kialakulhassanak közösségibb és személyesebb terek egyszerre.


L A KÓ E G Y S É G E K

a

közösségi

nappali

tér,

minden

épületnek

az

összefogó

tető

felőli oldalán található. ebben a térben helyeztem el a konyhát egy nagy asztallal a hétvégi közös étkezésekhez. ez a tér a közös felfelé lépcsőző tér felé fordul és így, terasz ajtajaival összenyitható

a

többi

lakóegység

hasonló

rendeltetésű

helyiségeivel.


00 1,9 00 2,1

79 1,9

00 2,8 pm

80 0,4 x 12

00 1,9 00 2,1

C C-

86 3,6

= 92 0,1 0 23

66 2,6 00 1,0 00 2,1

x 12

00 0,0

= 92 0,1 0 23

00 0,8 00 0,6

B

= 92 0,1 0 23

00 1,0 00 2,1

pm

00 1,5

7 40 0,5

pm

80 0,4 80 1,9

= 92 0,1

= 80 0,1

x 12

6 50 0,7 00 2,1

0 23

3x

00 1,9 00 2,1

pm

80 0,4 76 2,7

50 0,7 00 2,1

03 6,2 x 21

= 65 0,1

65 3,4

00 1,2 00 2,4

00 1,5

= 80 0,1

49 1,6

pm

5x

00 1,9 00 2,1

48 1,4

00 0,9

00 1,5

00 1,6

pm

50 0,7 00 2,1

50 5,7

50 0,7 00 2,1

00 2,3 50 1,9

3

00 3,2 00 2,4

2

5x

00 0,8 00 0,6

B-

x 12

00 0,8 00 0,6

7

00 0,0

26 0,9

00 1,5

6

00 0,0

00 1,0 00 2,1

7

80 0,4

pm

pm

7

88 3,6

pm

pm

71 4,7

pm

78 3,3

50 0,7 00 2,1

5

2 4

pm

00 0,8 00 0,6

00 0,0

pm

00 0,9

50 0,4

00 2,5

= 80 0,1

pm

2

1

00 0,9

50 0,7 00 2,1 50 0,7 00 2,1

00 1,2 00 1,2

1 pm

00 0,0

82 2,6

80 1,9

40 5,1 40 5,1

00 1,0 00 2,4

00 1,0 00 2,1

00 2,0 00 2,4

00 1,9 00 2,1 pm

3

pm

77 9,3

50 0,4

92 2,1

80 0,4

76 2,7

00 2,3 50 1,9

pm

00 1,7 00 2,4

0 23

95 6,6

00 0,0

86 2,1 80 2,1

50 0,4

x 12

= 92 0,1

0 23

00 1,9 00 2,1

pm 80 0,4

68 6,6

20 1,4

00 0,0

pm

80 0,4

0 23

13 0,0

pm

= 92 0,1

50 0,4

x 12

pm

00 2,3 50 1,9

pm

00 2,3 50 1,9

03 3,5

00 1,9 00 2,1

= 92 0,1

7

00 1,0 00 2,1

80 0,4

= 92 0,1

79 1,9

pm

80 0,4 x 12

pm

1

00 0,0

0 23

56 1,9

x 12

= 92 0,1

00 0,0

7

x 12

pm

00 0,0

00 3,3

pm

7

0 23

5x = 80 0,1

1

7

00 0,9

40 1,4

0 23

= 80 0,1

00 3,6 00 2,4

pm

80 0,4

= 80 0,1 40 0,5

21 2,7

00 0,0

50 0,4

pm

3x

pm

0 23

00 2,8

= 92 0,1

0 23

x 12

8x = 92 0,1

62 2,6

82 7,3

00 1,9 00 2,1

7

= 92 0,1

pm

x 12

7

00 1,9 00 2,1

x 12

5x = 80 0,1

3x

= 80 0,1

40 0,5

pm

68 2,6

00 0,9

2

00 0,0

50 0,4

7

92 2,1 50 0,7 00 2,1

pm 00 1,5

50 0,7 00 2,1

50 0,7 00 2,1

00 2,3 50 1,9

6

50 0,7 00 2,1

3

pm

80 0,4

80 0,4

00 1,9 00 2,1

00 0,0

00 1,5

00 0,9

pm

pm

69 4,7

6

4

00 1,2 00 1,1

pm pm

00 1,5

00 1,0 00 2,1

00 0,9

pm

pm

50 0,7 00 2,1

pm

0 23

40 1,4

1 Nappali-konyha (hajópadló, 45, 84 m2) 2 Nappali (hajópadló, 29, 67 m2) 3 Nevelői (hajópadló, 4,3 m2) 4 Nevelői fürdő (kerámia, 3,18 m2) 5 Mosókonyha (kerámia, 4,21 m2) 6 Fürdő (kerámia, 3,32 m2) 7 Háló (hajópadló, 7,87 m2 )

46 5,0

pm

00 1,5

00 0,0

00 1,5

pm

50 0,7 00 2,1

pm

50 0,7 00 2,1 00 0,0

00 1,2 00 1,2

pm

C C-

00 0,8 00 0,6

pm

5

00 0,8 00 0,6

00 0,8 00 0,6

89 2,5

= 92 0,1

= 80 0,1

3

00 1,5

00 1,5

52 5,8

78 3,3

00 0,8 00 0,6

00 1,0 00 2,1

87 1,5

00 1,9 00 2,1

2

8x

50 0,7 00 2,1

6

50 0,7 00 2,1

4

pm

00 1,5

00 0,8 00 0,6

00 0,8 00 0,6

75 1,6

B

x 12

00 2,3 50 1,9

00 1,9 00 2,1 50 0,7 00 2,1

6 00 1,0 00 2,1

00 0,8 00 0,6

00 0,8 00 0,6

5

00 1,0 00 2,1

pm

B-


A HÁLÓK

egymás felé fordul a 4 hálószoba, melyekben kettesével laknak a gyerekek. ezeket a kis méretű szobákat, kuckókat, a tolóajtók széthúzásával ha akarják összenyitják, ha akarják mindent becsukva a galériára felmenve

visszavonulhatnak. az ablakok

kialakítása lehetővé teszi,

hogy az ablaknyílásba beülhessenek, ott olvashassanak. a szoba közepén található pillangó lépcső egyben könyvespolc, pad és szekrény is.


PÁ LYÁ Z AT O K

trefort campus revitalizáció: elte és mome eggyüttműködése, az elte astóriánál elhelyezkedő tömbje megújításásra. biciklitároló a műcsarnok elé: rákosi edinával közös terv palm competition: a 2011 nyarán kiírt tree houses in paradise című nemzetközi pályázaton vettünk részt az a4 STUDIO keretein belül, ács annával, szelezsán bálinttal és varga anikóval. a pályázat célja: pálmafára épített ház tervezése egy trópusi szigetre. a pályázat helyszínei a fidzsiszigetek, vitenam, kína és maui (hawaii) szigetének tengerpartjai közelében találhatók.


PÁ LYÁ Z AT O K

eger bárány uszoda feluújítás: a 2011 őszén kiírt eger, bárány uszoda felújítása pályázaton vettünk részt az a4 STUDIO keretein belül, kendi bogival és varga anikóval. a tervezett épület érként összekapcsolja, összeköti a meglévő bitskey uszodát és a törökfürdőt, így létrehozva egy külön-külön és együtt is működő új egységet. az így kialakított komplexum legfőbb értéke a belső élete, hiszen a tervezett épület a meglévő medence köré fonódik.

jb.

ALATTI TÉRSZÍN OLÓ m2 KÖTÉLTÁR 44,79

ok b.ár

MELEGEDŐ MEDENCE 2 41,56 m

KIÚSZÓ2 31,98 m

BURKOLAT

TERMÉSZET

BEJÁRAT

TÉRBURKOLAT

BURKOLAT

BICIKLITÁROLÓ

TERMÉSZET JÁRDA VÍZFELÜLET

VÍZFELÜLET


+5,000

+5,000

-2,200

64,30

A-A1 METSZET 1 2 3 4 5 6

1 7

2 8

3 5

TI ZÍN ALAT TÉRS LTÁROLÓ 2 KÖTÉ44,79 m

4 6 7

MELEGEDŐ MEDENCE 2 41,56 m

KIÚSZÓ2 31,98 m

8

BEJÁRAT

TÉRBURKOLAT

BICIKLITÁROLÓ

JÁRDA

tás s/kilá nyílá

látványterv az uszoda előteréről

EGER


PÁ LYÁ Z AT O K

casablanca piac pályázat: a 2012 őszén kiírt casablanca sustainable market nemzetközi pályázaton vettünk részt az a4 STUDIO keretein belül, mészáros zsuzskával és butora tamással. a háromszög alakú telekrePtervezett ROGRAM termelői piac árnyékolása volt számunkra a kihívás, melyet a szomszéd házakra felfüggesztett kötelekkel oldottunk meg, így bekapcsolva a közeli utcákat is az éjjel-nappal használható piac életébe. az így létrejött fedett tér szervesen kapcsolódik szemben, az iskola előtt kialakított parkhoz is, melynek öntözése, a piac szürke vízéből történik.

Egy háromcsoportos gyermekotthont terveztem. Minden csoportban 8 fő van, rájuk 4 nevelő felügyel váltásban. A gyermekotthon úgynevezett lakóotthonos gyermekotthon azaz külön lakóegységekben élnek. Minden egyes lakóegység önállóan is képes működni. Mindegyikben, találunk egy nappalit, konyhával, egy kisebb nappalit, 4 hálót, fürdőket, egy nevelői szobát saját fürdővel, és egy mosóhelyiséget bojlerrel. Ezeken az egységeken kívül találunk egy nagy közösségi helyiséget, a családgondozónak és pszichológusnak egy-egy külön szobát, egy irodát, a hatalmas terület karbantartásáért felelős gondnok lakását, műhelyeket és raktárat, valamint egy kazánházat, ahol az ös�sze épület fűtéséhez és meleg vízellátásához szükséges berendezéseket elhelyeztem.


MODELLE ZÉS

gdansk ii. világháború múzeum lakóegyüttes a balatonnál etyeki borászat szentendrei temető


K Í S É R L E T I M Ű H E LY

egy olyan fa bútort kellet tervezni, amely egy lépcsőre helyezve kényelmes ülést biztosít. egy 200x15x2 cm-es deszkát használhattunk fel a szék elkészítéséhez.


K I S É R L E T I M Ű H E LY

a kiírás szerint az egri tufából kellet, egy

“új építőanyagot” létrehozni.

a képeken látható, hogy a különböző szemcsenagyságú tufát üveglapok közé helyezve, 900 celsius fokon kiíégetve, olyan anyagot kaphatunk, mely térelválasztó, fényáteresztő felületként használható.


K Í S É R L E T I M Ű H E LY

textil kísérlet eredménye egy vizuális és akusztikus térelhatárolásra használható elem. az anyagkísérlet célja a könnyű anyag játékos, szerves ötvözése egy merevebb anyaggal. a

MARMOLINIA

az előnyösen ki-

használt hő és préselés hatására végbemenő kémiai reakció során alakult ki. a magas olvadáspontú lenvászon rétegek közé rendezett, szabályos háromszög alakú, marmoleum lapok a vászon szálai közé olvadnak, a kihűlés által pedig szétválaszthatatlanul összeállnak. a lenvászon szálai között áthatoló műanyag az anyag külső részén sima felületet hoz létre.


TA N U L M Á N Y

parametrikus struktúrák a feladat szerint szabályos formákból kellett új formákat létrehozni. a kiinduló formám egy alacsony magasságú ötszög hasáb volt. elindítottam egy vonalat az egyik csúcsból míg az el nem érte a szemközti oldalt és egy ívben végig nem szaladt rajta. így készült el 3 alapforma.


R A JZ


FESTMÉNY


H A RG I TAY Z S Ó F I A

Portfolionet