Page 1

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż tzw. Kwota unijna tj. 193.000 euro Nr sprawy ZP/01/10/2010

Załącznik nr 5

………………………………………………………… (pieczęć firmowa Wykonawcy)

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa zostanie zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Odbiorcą - Miastem Ruda Śląska Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II z siedzibą w 41-707 Ruda Śląska ul. Oświęcimska 90 reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły - mgr Rafała Otrębę NIP 641-20-78-339, REGON 276730581, na podstawie ogłoszonego wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pt: „zakup energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej ul. Oświęcimska 90” 2. Przedmiotem umowy będzie określenie praw i obowiązków Stron związanych ze sprzedażą energii elektrycznej do obiektu znajdującego się w Rudzie Śląskiej ul. Oświęcimska 90 3. Sprzedawca zobowiąże się do sprzedaży Odbiorcy energii elektrycznej, a Odbiorca zobowiąże się do jej kupna i odbioru. 4. Umowa nie będzie obejmowała spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem, opomiarowaniem i jakością energii wchodzących w zakres odrębnej Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawieranej przez Odbiorcę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. 5. Umowa zostanie zawarta na podstawie Prawa energetycznego, aktów wykonawczych do tej ustawy, oraz na zasadach wynikających z ustawy Pzp II. PODSTAWOWE ZASADY DOSTARCZANIA ENERGII 1. Sprzedawca zobowiąże się do sprzedaży, a Odbiorca zobowiąże się do kupna energii elektrycznej do punktu poboru znajdującego się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej ul. Oświęcimska 90 2. Planowane sumaryczne zużycie energii elektrycznej szacuje się w wysokości 1150 MWh, jednak ilość dostarczonej energii może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, z tym ze dopuszcza się zwiększenie tej ilości nie więcej niż o 10%. 3. Odbiorca zastrzega sobie, że możliwość zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, nie będzie skutkowało dodatkowymi kosztami dla Odbiorcy, poza rozliczeniem za faktyczne zużycie ilości energii wg cen określonych w formularzu ofertowym. 4. Odbiorca oświadcza, że włada nieruchomością na podstawie umowy użyczenia nr 24/2008 z dnia 17.12.2008 r. i uzyskał stosowną zgodę Prezydenta Miasta na zawarcie niniejszej umowy 5. Moc umowna, warunki jej zmiany, jak również dystrybucyjna grupa taryfowa i zasady jej zmiany określona będzie każdorazowo w Umowie o świadczenie usług dystrybucji, zawartej pomiędzy Odbiorcą a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 6. Okres rozliczeniowy- określa się na jeden miesiąc.. 7. Strony wspólnie oświadczą, że wszelkie prawa i obowiązki dotyczące świadczenia usług dystrybucyjnych na rzecz Odbiorcy określać będzie Umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych zawarta pomiędzy Odbiorcą, a właściwym terytorialnie OSD.

1 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż tzw. Kwota unijna tj. 193.000 euro Nr sprawy ZP/01/10/2010

8. Energia Elektryczna kupowana na podstawie Umowy zużywana będzie na potrzeby Odbiorcy końcowego, co oznacza, że Odbiorca nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne. 9. Sprzedawca zobowiąże się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach Umowy. Sprzedawca będzie dokonywał bilansowania handlowego energii zakupionej przez Odbiorcę na podstawie standardowego profilu zużycia odpowiedniego dla odbioru w grupie taryfowej i przy mocach umownych określonych w rozdziale III SIWZ lub wskazań układów pomiarowych. III. STANDARDY JAKOŚCIOWE OBSŁUGI 1. Standardy jakościowe obsługi Odbiorcy zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. 2. Za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi klientów, na pisemny wniosek Odbiorcy przysługuje upust lub bonifikata w wysokości i na warunkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa IV. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI ODBIORCY I SPRZEDAWCY 1. Na mocy Umowy Odbiorca zobowiąże się w szczególności do: a) pobierania energii elektrycznej zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa, b) terminowego regulowania należności za zakupioną energię elektryczną, c) poinformowania Sprzedawcy o wszelkich zmianach dotyczących celu wykorzystania energii oraz innych okoliczności mających wpływ na właściwe rozliczenie za energię elektryczną, d) poinformowania Sprzedawcy o utracie tytułu prawnego do obiektu, do którego dostarczana jest energia elektryczna, 2. Na mocy Umowy Sprzedawca zobowiąże się w szczególności: a) świadczyć usługę sprzedaży energii elektrycznej zgodnie z obowiązującym Prawem energetycznym i aktami wykonawczymi, b) niezwłocznie poinformować odbiorcę o wszelkich zmianach oraz okolicznościach mających wpływ na właściwe świadczenie usługi i rozliczanie za energię elektryczną, V. ZASADY ROZLICZEŃ 1. Rozliczania między stronami będą odbywać się wg cen i stawek opłat podanych w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do umowy). 2. Cena jednostkowa energii elektrycznej i stawka opłaty handlowej określona w ust. 1 nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania Umowy. 3. Rozliczenia między stronami za pobraną energię elektryczną odbywać się będą na podstawie odczytów liczników dostarczonych przez OSD do sieci, którego Odbiorca jest przyłączony, na zasadach określonych w Umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Odbiorcą a OSD 4. W przypadku, gdy w wyniku błędu pomiaru lub odczytu ilości zużytej energii elektrycznej określona na rozliczeniu nie odpowiada ilości energii elektrycznej faktycznie zużytej, Sprzedawca dokonuje korekty rozliczeń za sprzedaną energię elektryczną. Korekta obejmuje cały okres rozliczeniowy lub okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości i błędy. 5. Reklamacje nie zwalniają od obowiązku płatności. VI. WARTOŚĆ UMOWY I ZASADY PŁATNOŚCI 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż tzw. Kwota unijna tj. 193.000 euro Nr sprawy ZP/01/10/2010

1. Ceny jednostkowe określone w przedstawionej ofercie będą obowiązywać w okresie trwania umowy i nie będą podlegać zmianie, chyba że na korzyść Odbiorcy. Podstawą dokonania zapłaty przez Odbiorcę będzie faktura wystawiona przez Sprzedawcę. 2. Należność będzie przez Odbiorcę płatna przelewem w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze. 3. Za przekroczenie terminów płatności Sprzedawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe, przy czym przy dokonywaniu rozliczeń za pośrednictwem banków dniem spełnienia świadczenia przez Odbiorcę jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. VII. OBOWIĄZYWANIE UMOWY, WYPOWIEDZENIE UMOWY, WSTRZYMANIE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ. 1. Umowa zawarta zostanie na czas określony od dnia 01-01-2011 r., nie wcześniej jednak niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do operatora systemu dystrybucyjnego do dnia 31-12-2012 r. 2. Dzień wejścia umowy w życie jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii elektrycznej przez sprzedawcę. 3. Do realizacji Umowy w zakresie punktu poboru konieczne jest jednoczesne obowiązywanie umowy: a) Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Odbiorcą a OSD, b) Umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Sprzedawcą a OSD. 3. Odbiorca oświadcza, że Umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w ust. 2 lit. a, pozostanie ważna przez cały okres obowiązywania Umowy, a w przypadku jej rozwiązania, Odbiorca zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni od momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług dystrybucji, pod rygorem nieważności niniejszej Umowy. 4. W przypadku gdy Sprzedawca poweźmie wiadomość, że umowa o świadczenie usług dystrybucji została rozwiązana bądź wygasła, a Odbiorca nie poinformuje go o tym w trybie wskazanym powyżej, Umowa ulega rozwiązaniu z dniem jej rozwiązania w zakresie punktu poboru, dla którego umowa o świadczenie usług dystrybucji została rozwiązana bądź wygasła. 5. Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę bądź wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej w przypadku, gdy Odbiorca opóźnia się z zapłatą za pobraną energię elektryczną, o co najmniej miesiąc od upływu terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych należności. 6. W każdym z przypadków określonych w ust. 3, 4 i 5 Odbiorca zobowiązany jest uregulować zobowiązania za zużytą energię elektryczną oraz inne należności wynikające ze wzajemnych rozliczeń. VIII.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZMIANA UMOWY

1. Odbiorca może odstąpić od umowy: a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, b) w przypadku, gdy Sprzedawca nie zapewnia standardów jakościowej obsługi zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego lub nie wywiązuje się z postanowień niniejszej umowy, c) z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż tzw. Kwota unijna tj. 193.000 euro Nr sprawy ZP/01/10/2010

Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Odbiorca zawiadomi Sprzedawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Sprzedawcy. 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 4. Odstąpienie przysługuje Stronom w terminie 30 dni od momentu powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 b),c) i ust. 2. 5. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają zmiany umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie jej wykonania (pod warunkiem, ze zmiany te nie będą powodować wzrostu ceny umowy), w sytuacji gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, w szczególności z następujących powodów; a) Ewentualnej zmiany cen, jedynie w przypadku dokonanej przez właściwy organ państwowy zmiany stawki podatku VAT bądź stawki podatku akcyzowego. Wprowadzenie nowych cen musi się odbywać w wysokości proporcjonalnej do wprowadzonych zmian, uwzględniające zmiany w/w czynnika cenotwórczego, b) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zamówienia zgodnie z zawartą umową, 6. Wystąpienie którejkolwiek okoliczności nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy o ich dokonanie. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej netto. Strona wnosząca o zmiany inicjuje zmianę pisemnie podając opis zmiany, uzasadnienie zmiany, czas wykonania zmiany, wpływ zmiany na termin zakończenia realizacji umowy, przedstawia propozycję aneksu do umowy. Wszystkie zmiany wymagają zgody obu stron w formie sporządzonego i podpisanego obopólnie aneksu. Każda ze stron upoważniona jest do wystąpienia o takie zmiany. 2.

IX.

X.

KARY UMOWNE 1. Sprzedawca zapłaci Odbiorcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Odbiorcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia, określonego na podstawie złożonej oferty. 2. Odbiorca zapłaci Sprzedawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Odbiorca, w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia, określonego na podstawie złożonej oferty. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy, zawiadomienia, informacje i oświadczenia składane przez Strony w związku z wykonywaniem umowy będą dokonywane na piśmie i doręczane osobiście, listem lub przesyłką kurierską. 2. Sprzedawca poda adres do korespondencji oraz osoby do kontaktu. 3. Odbiorca poda adres do korespondencji oraz osoby do kontaktu. 4. Spory powstałe podczas lub w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Odbiorcy. 5. Integralną część umowy stanowić będzie Oferta Sprzedawcy złożona w trakcie postępowania – załącznik nr 1 – oferta Sprzedawcy.

4 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż tzw. Kwota unijna tj. 193.000 euro Nr sprawy ZP/01/10/2010

…………………………………………. ( miejscowość, data)

…………………………………………………… (pieczęć i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy)

5 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej

Załącznik nr 5 do SIWZ - istotne postanowienia umowy  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, PRZEDMIOT UMOWY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you