Page 1

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż tzw. Kwota unijna tj. 193.000 euro Nr sprawy ZP/01/10/2010

…………………….. Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II 41-707 Ruda Śląska UL. Oświęcimska 90 1. Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej ul. Oświęcimska 90. 2. Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………................ Siedziba:

…..…………………………………………………………………………………………

Regon:

..…………………………………………………………………………………………...

NIP:

……………………………………………………………………………………………..

Telefon:

……………………………………………………………………………………………..

Fax:

………………………………………………………………………………………………

3. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w zgodności z załącznikiem 1 do SIWZ: lp

A 1.

2.

Rodzaj opłaty

B Cena jednostkowa energii elektrycznej czynnej całodobowej Cena z obsługę rozliczeniowohandlową (abonament) oraz inne koszty za zasilenie podstawowe i rezerwowe

Jednostk a rozliczeni owa

C

Wartość Jednostkowa Netto (PLN)

D

Stawka VAT

E

Wartość Jednostkowa brutto (PLN)

Prognozowane zużycie w okresie trwania umowy/ ilość miesięcy abonamentowych

Wartość brutto ( kolumna FxG)

G

H

F

1 MWh

22%

1150 MWh

1 miesiąć

22%

24 miesięcy

1 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej


CAŁKOWITA CENA OFERTOWA (suma kolumn H1 i H2)

UWAGA: w kolumnie D należy podać wartość netto 1 MWh oraz zryczałtowaną miesięczną wartość netto za usługę rozliczeniowo – handlową (o ile dotyczy). W kolumnie F należy podać cenny brutto ( z uwzględnieniem podatku VAT). W kolumnie H należy podać cenę brutto za dostawę prognozowanego zużycia energii w MWh oraz cenę brutto za usługę rozliczeniowo – handlową w podanym okresie (o ile dotyczy). CAŁKOWITA WARTOŚĆ OFERTOWA ZAMÓWIENIA BRUTTO: ……………………………………..zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………………) z czego wartość netto wynosi: ……………………………………………………………………………zł VAT 22% wynosi: …………………………………………………………………………………………..zł

4. Termin realizacji zamówienia 01.01.2011- 31.12.2012 r. 5. Akceptujemy miesięczny sposób rozliczania usługi oraz 21 dniowy termin płatności. 6. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do właściwego wykonania zamówienia. 7. Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia. 8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego w SIWZ; 9. W przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy dołączonymi do SIWZ i wykonamy zlecenie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 10. Przedstawione w ofercie ceny nie stanowią cen dumpingowych i złożenie oferty nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji. 11. Osobą/osobami upoważnionymi do podpisywania umowy jest/są*: 1. …………………………………………… stanowisko ……………………….…….………. Tel./fax. …………………………………….……

2. …………………………………………... stanowisko ……………………….…………….. Tel./fax. …………………………………………. 12. Osobą/osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnym za wykonanie zobowiązań umowy jest/są*: 1. ..…………………………………………… stanowisko ……………………….…….………. Tel./fax. …………………………………….……


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż tzw. Kwota unijna tj. 193.000 euro Nr sprawy ZP/01/10/2010

2. ……………………………………………... stanowisko ……………………….…………….. Tel./fax. ………………………………………….

13. …………………………………………... stanowisko ……………………….…………….. Tel./fax. ………………………………………… Spis załączników do oferty:

1. 2. 3.

………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………….

stron ………………. stron ………………. stron …………….

4. ………………………………………………………………………. stron ………………. 5. 6.

………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. ……………….. 7. ……………………………………………………………………….

stron ………………. stron Stron ……………….

Łączna liczba stron:

…………………………….. stron.

Łączna liczba załączników:

…………………………….. załączników.

Zastrzeżenia oferenta: Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………

. ..........................................., dnia .....................

..................................................................... Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

*Uwaga:

w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

3 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz  

3. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w zgodności z załącznikiem 1 do SIWZ:...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you