Page 1

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż tzw. Kwota unijna tj. 193.000 euro Nr sprawy ZP/01/10/2010

Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE Nazwa i adres wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „zakup energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej ul. Oświęcimska 90” Działając w imieniu ……………………………………………………………………………………………….. zwanego dalej „Wykonawcą” i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca: 1.X.1) posiada aktualną, obowiązującą w terminie wykonania przedmiotu zamówienia umowę lub promesę umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej, 1.X.2) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

…………………………………………. ( miejscowość, data)

…………………………………………………… (pieczęć i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy)

1 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż tzw. Kwota unijna tj. 193.000 euro Nr sprawy ZP/01/10/2010

2 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenia o umowie  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamów...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you