Page 1

Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4

Ve dnech 20. a 21. ledna 2012 proběhl na naší škole zápis do budoucích 1. tříd. Téměř všichni předškoláčci se usmívali a předvedli, ţe jsou skvěle připraveni pro vstup do školy. Učitelé naší školy se snaţili navodit milou a pohodovou atmosféru a budoucí prvňáčci se v našem prostředí brzy cítili jako doma :-). Z proběhlé akce máme radost, děti byly velmi šikovné a za své snaţení při zápisu si pak domů odnesly hezké dárky. Některé dokonce pro nové školáky vyrobili ţáci naší školy. Na závěr uţ snad jenom pár slov ... „Milí předškoláčci, srdečně vás u nás vítáme a věříme, ţe se vám tu bude líbit. Zároveň vám drţíme všechny palce, ať vás provázejí jen samé úspěchy.“ "Nebojte se, račte dál, každý se tu s námi smál, jsme tu pro vás, milá dítka, vítám Péťu, Anežku i Vítka, přejeme vám hodně radosti a při učení žádné starosti." Michal Strnad, zást.

ředitele


Zpravodaj

Zajímavosti ze školního dění Ze ZŠ Mládežnická vedou okna do pravěku Jiţ tradičně proběhl na naší škole projektový den s názvem Okno do pravěku. Ţáci 6. tříd si zopakovali a prohloubili učivo o pravěku. V šestihodinovém bloku se vţili do společenství pravěkých lidí. Ve svých tlupách plnili různé úkoly. Napodobovali pravěké jeskynní malby, vyráběli misky ze šamotové keramické hmoty, seznámili se hrnčířským kruhem. Svět pravěku však propojili se současnou dobou. Informace o ţivotě v daném období získávali z internetu, encyklopedií, filmového dokumentu. Uzavření celého projektu čeká ţáky na jaře, kdy se vydají do centra experimentální archeologie ve Všestarech u Hradce Králové. Zde si prakticky vyzkouší některé další činnosti a dovednosti pravěkých lidí, seznámí se s jejich obydlími a způsobem ţivota.

Zimní výlet za zvířátky Konečně sněţí. Takhle vypadá pravá zima. A co zvířátka v lese? Nemají hlad? Domluvili jsme se ve 2.B s paní učitelkou a vydali se podívat za nimi. Kam? No přeci ke krmelci. Protoţe jsme byli první lidé, kteří je šli dnes navštívit, museli jsme si cestu prošlapat. To bylo stop u krmelce. Trefí sem snad všechna lesní zvířata a najdou tu vţdy něco na zub. Nosí jim sem jídlo myslivci a také hodní lidé. Snad se sem ještě letos v zimě vrátíme a přineseme další nadílku. Ţáci 2. B Stránka 2


Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Zadními vrátky za zvířátky Děti z 1.A se ve středu vydaly za zvířátky do lesa. Byl nádherný slunečný den a my jsme se ven uţ od rána velmi těšili. Sníh se zdál být zářivě třpytivý a krásně nám křupal nohama. Sluníčko se na nás smálo a v lese jsme zahlédli mnoho zvířecích stop. Vzali jsme z domova zvířátkům na zub něco dobrého. Doufáme, ţe si na naší svačince pěkně pochutnají. Děti z 1. A a p.uč. M. Strnadová

Chcete vidět, co všechno vzniklo v hodinách robotiky a IVT na ZŠ Mládeţnická v prvním pololetí školního roku 2011-12? Tak se podívejte na YouTube! http://www.youtube.com/watch?v=17YpItxJ7GU (odkaz téţ v aktualitách na www.zsmltu.cz) Michal Strnad, vyučující robotiky Krkonoše očima dětí I v letošním školním roce jsme při výtvarné výchově a speciální výtvarné výchově připravovali soutěţ, kterou vyhlašuje KRNAP se sídlem ve Vrchlabí, a to „Krkonoše očima dětí“. Na soutěţi se podílely: 7.A, 7.B, 8.B, SVV 8 + 9. Do celostátního kola jsme vybrali jen nejlepší práce těchto ţáků: 7.A - K. Hájková, 7.B - L. Drahý, 8.B - P. Kaufmann, V. Petrovová, F. Geisler, D. Vrkoslav, F. Mahrla, D. Tláskalová, S. Frintová, SVV - S. Černá, T. Ročková, R. Šrytrová, T. Jeţková, Z. Pacáková, K. Pešková. Všem blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů. Daniela Kobrlová Stránka 3


Zpravodaj

Chemická olympiáda 2011/2012—kat. D V tomto školním roce jiţ tradičně proběhlo školní kolo CHO, jehoţ zadání si vyzvedlo 13 ţáků 9. tříd. S domácím řešením teoretické části se však úspěšně poprala jen čtveřice z nich. Pro nemoc jedna ţákyně nedokončila a zbývající výsledky představuje tabulka:

JMÉNO Tichý L. Mohelská K. Vašková L. Ježková T.

Teorie 56,5 b. 37,5 b. 50 b. 28,5 b.

LP 29 b. 29 b. 29 b. nemoc

Test 56 b. 58 b. 58 b.

CELKEM 141,5 124,5 137

Tato trojice si zaslouţí gratulaci a dvojice nejúspěšnějších nás bude reprezentovat na okresním kole. Chemická olympiáda není jediná soutěţ, do které se ţáci zapojují, ale v prosinci jsme byli ještě na Vánočním chemickém turnaji na SŠIS ve Dvoře Králové (viz. foto).

Olympiáda z českého jazyka Dne 19.1.2012 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se ho 33 ţáků 8. a 9.tříd. Řešili převáţně logické úkoly, doplňovali a vysvětlovali rčení, řešili dvojznačný nadpis novinového článku, tvořili věty a slovní spojení a libovolnou formou zpracovali slohový úkol na téma „Za dveřmi je…“. Nejvyššího počtu bodů dosáhli M. Chrtková z 9.B, T. Kazda a J. Ildţa (oba z 9.A), na druhém Stránka 4


Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 místě se umístila T. Motlová z 9. B. Z 8. tříd si nejlépe vedly S. Frintová a D. Hejnová z 8.B. První dva nejlepší postupují do okresního kola. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů. Učitelé ČJ

Historický postup ZŠ Mládežnické Dne 27. 1. 2012 se na Základní škole V Domcích uskutečnilo okresní kolo v košíkové. Naši ţáci Tomáš Kazda, Pavel Matějka, Marek Kancok, Petr Kocourek, Jakub Tyl a René David, se ukázali v nejlepší světle a turnajem prošli, jak se říká, bez ztráty kytičky. Ţádnému druţstvu nedali šanci a navázali na vítěznou vlnu z okrskového kola. Postup do krajského kola je historicky prvním postupem ZŠ Mládeţnické, jak sám pohár napovídá, od roku 1996. Tímto klukům moc děkuji za předvedenou hru a za vzorné reprezentování naší školy. Budeme drţet palce v krajském kole, které se koná 21. 3. 2012 v Jaroměři. p. uč. Šembera kab. TV

Stránka 5


Zpravodaj

Vážení rodiče, i v letošním roce jsme pro Vás připravili obvyklou nabídku letních táborů.

I. běh – Horní Bradlo Termín: 30. 6. – 14. 7. 2012 Věková kategorie: 5. – 9. třída Cena poukazu: 3.500,-Kč Hlavní vedoucí: Michal STRNAD

Zaměření: …: The Return Of The Legends :… Ţivot je jako otevřená kniha, nikdy nevíš co je na další stránce za příběh… Starý knihovník skrýval ve své knihovně nejznámější, přesto před celým světem ukrytou, tajuplnou knihu všech legend světa. Knihu, která nikdy neměla být lidmi otevřena … V knihovně uţ však kniha přestává být v bezpečí, proto ji knihovník odváţí na tajné místo, a brzy na to za záhadný ch okolností umírá ... Existuje v dnešní době bezpečné místo? Lze někam nějakým způsobem přemístit vzácnou, všemi mocnými organizacemi světa hledanou knihu tak, aby si toho nikdo nevšiml? Kniha jiţ nemá svého stráţce a nejmocnější z mocných vysílají své nohsledy, aby ji vypátrali … Poslední zprávy říkají, ţe se kniha nachází kdesi uprostřed hvozdů, v horách obsahujících ferrum, v blízkosti toku, který pramení nad obStránka 6


Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 cí pojmenované po Filipovi, nedaleko velkého zadrţovadla vody, v sousedství 600 let starého českého národního stromu, na historickém území pánů Kustošů ze Zubří … lokalizace se zdá být téměř dokončená … Pojďme knihu najít dříve, neţ se dostane do nepravých rukou a nahlédněme s její pomocí do významných okamţiků světových dějin !

II. běh – Horní Bradlo (dříve III. běh) Termín: 28. 7. – 11. 8. 2012 Věková kategorie: 1. – 5. třída Cena poukazu: 3.500,-Kč Hlavní vedoucí: Daniel KUCHAŘ Programová vedoucí: Lenka KUCHAŘOVÁ

Zaměření: Horymír Brada – detektivní kancelář Nabízené sluţby: vyhledávání – pátrání – monitorování – odhalování – bezpečnost – diskrétnost – rychlost – kvalita. Smysl pro spravedlnost a profesionální detektivní sluţby za nízké ceny. Naše detektivní kancelář má vynikající pověst, coţ nám přináší velké mnoţství zakázek. Proto potřebujeme i Tvou pomoc!!!

III. běh PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR Termín: 2. – 4. 7. a 9. – 13. 7. 2012 Čas: denně od 8:00 do 16:00 hodin Věková kategorie: 1. – 5. třída Cena poukazu: 2. – 4. 7. 650,- Kč 9. – 13. 7. 1.100,- Kč 2. – 13. 7. 1.700,- Kč Hlavní vedoucí: Simona JEHLIČKOVÁ

Zaměření: Prázdninová jízda Přijďte s námi rozjet prázdniny na plno! Na kaţdý den je připraven bohatý program plný výletů, zábavy, záţitků, her a tvoření.

Stránka 7


Zpravodaj

Florbalový kemp – ZŠ Mládežnická Termín: 20. 8. – 24. 8. 2012 Věková kategorie: 1. – 5. třída Cena poukazu: 1.700,-Kč Hlavní vedoucí: Věra MENZELOVÁ Florbalový kemp se zaměřením na rozvoj herních dovedností pod dohledem kvalifikovaných trenérů. Cena obsahuje i celodenní stravu a ubytování!

Přihlášky na všechny tyto tábory a kemp si můžete vyzvednout v KZČ “Eldorádo” od čtvrtka 1. 3. 2012 od 7:30hod. Bližší informace získáte na tel. 499859956 nebo na eldorado@zsmltu.cz u pracovníků KZČ.

Akce chystané na leden  I v únoru zasáhnou do bojů ve svých soutěţích naše florbalové týmy: 4. 2. junioři Jihlava 11.2. juniorky Hostinné 12. 2. elévové Dobruška 19. 2. st. ţáci Rtyně v Podkrkonoší 25. 2. elévové Jaroměř  Dne 15. 2. proběhne další sběrový den. Starý papír můţete odevzdat u šaten na 2. stupni ZŠ v časech 7:30 – 8:30 a 14:00 – 16:00.  Ve dnech 18. a 19. února se v tělocvičně ZŠ Mládeţnická uskuteční 1. ročník softbalového turnaje „Trutnovská dračice“. Tento turnaj přímo navazuje na tradičního „Trutnovského draka“ a je určen mladším softbalistkám.  I naše škola se zapojí do celostátní výtvarné soutěţe „Celé Česko čte dětem“. Více informací naleznete v letáčku na jiném místě Zpravodaje. Pololetní střelecká soutěž Krouţek sportovní střelby uspořádal v pondělí 23. ledna „Pololetní soutěţ mládeţe“ – 40 ran ze vzduchové pušky na sklopné terče. V kategorii mladší dorostenci obsadili přední místa tito chlapci: 1. Priputen Jakub, ZŠ Mládeţnická, Trutnov 2. Brát Lukáš, ZŠ Svoboda n. Úpou 3. Vorel Jakub, ZŠ Mládeţnická, Trutnov Blahopřejeme! Stránka 8


Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 31. ročník softballového turnaje Trutnovský drak O víkendu 21. - 22. 1. se v hale ZŠ Mládeţnická konal jiţ 31. ročník softballového turnaje „Trutnovský drak“, tentokrát určený kadetkám, tzn. hráčkám do 16ti let. Pořádající klub SK Horní Staré Město, oddíl softballu postavil dokonce dvě druţstva, a to kadetky a ţákyně z Eldoráda. Turnaj byl opět velmi dobře obsazen a hrály se velice kvalitní zápasy. Pořadí ve skupinách: 1. Brzeg – Polsko 1. SK Dvůr Králové 2. Eagles Praha 2. Mladé Buky – kadetky 3. Trutnov – kadetky 3. Joudrs Praha 4. Storms Praha 4. Kotlářka Praha 5. Výběr týmů 5. Trutnov – ţákyně Výsledky ze zápasů o umístění: Výběr týmů – Trutnov ţákyně 36:14 Storms Praha – Kotlářka Praha 27:26 Trutnov kadetky –Joudrs Praha 27:14 Mladé Buky – Eagles Praha 32:31 Brzeg Polsko – SK Dvůr Král.n.L. 18:21 Konečné pořadí: 1. SK Dvůr Králové nad Labem 2. Brzeg Polsko 3. Mladé Buky 4. Eagles Praha 5. Trutnov – kadetky 6. Joudrs Praha

Stránka 9


Zpravodaj 7. Storms Praha 8. Kotlářka Praha 9. Trutnov – ţákyně Jako nejuţitečnější hráčka byla při anketě koučů a rozhodčích vyhlášena Aneţka Bartoňová, hrající za Kadetky Trutnov, jako nejlepší pálkařka to byla Adéla Školová z SK Dvůr Králové nad Labem a jako nejlepší polařka hráčka týmu Brzeg z Polska. Do tradiční síně slávy byl nominován Ing. Jaromír Seidl, předseda softballového oddílu SK Horní Staré Město. Poděkování patří určitě jemu za perfektní organizaci turnaje, všem rozhodčím, rodičům a sponzorům, klubu Eldorádo, jmenovitě paní Janě Burešové a fanouškům. Další pozvánka je na turnaj ţákyň, který se uskuteční opět na ZŠ Mládeţnická v termínu 18.-19. února 2012 jako 1. ročník „Trutnovské dračice“. Text: Mgr. Jana Klempířová Foto: Tomáš Pek ReBels team informuje ReBels team - dívčí formace ReBels team Trutnov se od začátku roku připravuje na novou sezonu 2012 ve třech víkendových soustředěních na ZŠ Mládeţnická. Příprava bude finišovat na začátku března na jarním soustředění v Hostinném. Na přípravě se podílejí trenéři ze Sokola Praţského - Marek Divoký - mistr ČR 2010, 2011 v kat. B, Aneta Vnoučková - dvojnásobná mistryně světa formací 2008, 2009, mistryně Evropy 2010, Roman Hladík - vicemistr ČR 2011 kat."C" a Filip Endris - mistr ČR junior 2010. Podle slov trenérů je příprava ve všech oblastech náročná, avšak má pro dívky velký význam při tvoření sestav a nabírání kondice. Formace ReBels teamu se staly na podzim jasnou jedničkou ČR v malých formacích junior a děti, kde se dívky umístily v Praze i v Karlových Varech na 1. místě. V nadcházející sezóně chtějí děvčata obhájit svá umístění a pasovat se na nejlepší formace ČR roku 2012. ReBels team do této sezóny posílá na závody tři formace junior a děti. Na jaře budete mít moţnost vidět celý ReBels team na Akademii ZŠ Mládeţnická a KZČ Eldorádo, které nám poskytuje s vedením školy úţasné zázemí, za coţ jim patří velký dík. Zumba ReBels teamu Trutnov - děti Zumba se pro ReBels team stala obrovským přínosem. Díky tomuto projektu se ReBels team Trutnov rozšířil o mnoho nováčků chlapců a dívek ve věku 4 - 13 let. Zumba se stala pro malé rebeláky velkou zábavou a podle reakcí dětí i rodičů se vydal Rebels team správnou cestou. Na jaro 2012 se i naši nejmenší připravují pod taktovkou Janičky Čechové na své první závody. Od holek a kluků se čeká v prvé řadě nabírání nových zkušeností a moţnosti se někam podívat. Zumbata čeká před prvním závodem soustředění v Hostinném nebo na ZŠ Mládeţnická. Stránka 10


Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Zumba pro dospělé Pro maminky a tatínky pořádá ReBels team Trutnov pravidelně kaţdé úterý zumbu pro dospělé na ZŠ Mládeţnická od 19 do 20 hod. V poslední době k nám chodí stále více maminek s dětmi, které nemohou chodit na zumbu pro děti z časových důvodů. Neváhejte a pojďte zhubnout do plavek a zbavte se pár přebytečných kil. Na všechny se těší stále energická a usměvavá lektorka Janča Čechová. V létě bude vekou novinkou ReBels teamu zumba pod širým nebem U Pěti Buků, kde mimo zumby proběhne aerobic, streat dance house pod vedením certifikovaných lektorů ověnčených řadou titulů - pro příklad Petra Mochowá, Pepa Kosina, Janča Čechová, Monika Peroutková atd. Hip Hop a streat dance - Just dance Hip hop ReBels teamu Trutnov nezůstává v přípravě na novou sezónu od ostatních teamů ani o krůček pozadu. Hiphopéry čeká na jaře řada závodů, ve kterých změří své síly s ostatními. Pod vedením Pepy Kosiny - vítěz battlů, Péti Mochowé trenérka T-BASS HK a vítězka skupiny roku 2011 se svoji skupinou a Tomáše Sedláčka - vítěz skupiny východních Čech 2010, tvoří nové choreografie. Hip hop čeká na jaře soustředění v Hostinném a na ZŠ Mládeţnická. ReBels team vystoupí na Dni Tance 2012 Rebels team Trutnov vystoupí v měsíci dubnu v UFFU na Dni tance, na který se připravuje společně s několika skupinami z Trutnova. Téma celé akce je Labutí jezero v novém stylu 2012. Jsou-li mezi Vámi dívky či chlapci, kteří se chtějí stát součástí některého z úspěšných oddílů ReBels teamu, můžete se přihlásit na email rebelsteamtrutnov@seznam.cz, popřípadě u vedoucího oddílu - Davida Laušmana 737 675 297, 725 960 971. Poděkování ReBels teamu Jménem ReBels teamu Trutnov bychom chtěli poděkovat všem rodičům za účast na vánočním večírku 2011 v kině ZŠ Mládeţnická. Vedení oddílu by chtělo vyjádřit velký dík vedení KZČ Eldoráda, Janě Burešové, Danovi Kuchařovi a Simoně Jehličkové za pomoc na celé akci, ale i za spoustu oddané práce, která našemu oddílu velice pomáhá. Velký dík patří i vedení ZŠ Mládeţnická za skvělé zázemí, především panu řediteli Zdeňku Gécovi a panu Vlastimilu Matějákovi, který má pro tréninky a závodění velké pochopení :) David LAUŠMAN

Stránka 11


Zpravodaj

POZOR - dočasná změna v provozu školního klubu Chobotnice! Z důvodů úprav, které povedou ke zkvalitnění poskytovaných sluţeb ve školním klubu Chobotnice, bude ve dnech 1. 2. - 6. 2. 2012 provoz školního klubu přesunut do místnosti B1/101 (vedle šaten 4. a 5. tříd) a konec provozu bude v těchto dnech v 16.00 h. Děti budou přicházet a odcházet hlavním vchodem (zvonek označený "kancelář"). Od úterý 7. 2. 2012 se školní klub vrátí do svých prostorů i obvyklé provozní doby. Děkujeme za pochopení. Zároveň upozorňujeme na to, po těchto změnách budou dětem nabídnuty i nové aktivity, které „rozjedeme“ v týdnu od 13. do 17. 2. 2012 (podrobnosti na jiném místě Zpravodaje). Další novinkou je i obnova inventáře a vybavení – vybavení na stolní tenis (pálky, síťka, míčky), VELKÉ molitanové kostky, stolní hry (Activity Junior, Ubongo, Cabo da Roca, Dostihy a sázky, Světový film), audio systém JVC Boomblaster, nová LCD TV 101cm, větší mnoţství materiálu a potřeb pro vyrábění v rámci běţného programu. Další nové vybavení bude pro děti připraveno od září 2012, kdy k nové TV připojíme herní konzoly XBOX360 vč. pohybového senzoru KINECT, abychom si mohli vychutnat různé sportovní a pohybové hry, které nám rozhýbou celé tělo! Další upozornění se týká provozu o jarních prázdninách v termínu 12. – 16. 3. 2012, kdy je ŠK Chobotnice z důvodu malého počtu přihlášených ţáků UZAVŘEN.

Klub zájmové činnosti „Eldorádo“ při ZŠ Mládežnická, Trutnov vyhlašuje školní kolo soutěže

„PLAKÁT CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM 2012“ Stránka 12


Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4

Soutěžní kategorie:

I. 1.-3.třída II. 4.-6.třída III. 7.-9.třída Své práce - o velikosti kartónu minimálně A4 odevzdávejte nejpozději do 20.2.2012 do Klubu ZČ „Eldorádo“. Na zadní stranu čitelně napište: jméno, příjmení, věk

Nejlepší práce budou odměněny a dále zaslány do celostátní výtvarné soutěže

„Plakát Celé Česko čte dětem 2012“

www.zelvicka.webnode.cz Váţení přátelé, MK Ţelvička rozšiřuje provoz volných herniček také na pondělí od 9 – 12h. V ostatních dnech zůstává provoz beze změn. Vyuţijte kromě cvičení pro děti, také cvičení pro dospělé - kaţdou středu od 10:30 – 11:30h a cvičení pro těhotné - kaţdý pátek od 9:30 – 10: 30h. Pravidelný provoz: PONDĚLÍ 9:00 – 15:00 VOLNÁ HERNA 10:00 MANIPULACE S MIMINKY A MALÝMI DĚTMI ÚTERÝ 9:00 – 15:00 VOLNÁ HERNA 10:30 KULIHRÁŠCI - cvičení rodičů s dětmi od 1 - 2 roky 9:00 a 9: 30 KLUBÍČKA - cvičení rodičů s dětmi od 6 měsíců - 1 rok STŘEDA 9:00 – 15:00 VOLNÁ HERNA 9:30 RARÁŠCI - cvičení rodičů s dětmi od 2 let 10:30 AEROBIK PRO DOSPĚLÉ - aerobní i posilovací blok s vyuţitím expanderů, overballů nebo gymballů Stránka 13


Zpravodaj ČTVRTEK 9:00 – 15:00 9:30 10:30 16:30 PÁTEK 9:00 – 15:00 9:30 10:00

VOLNÁ HERNA NOTIČKA - hravé zpívání, hudební nástroje, tanečky, rytmus... STIMULACE DĚTÍ DO 1 ROKU - rozvoj a kontrola všestranného psychomotorického tj. (psychického a pohybového) vývoje dítěte SVĚTLUŠKY - taneční průprava pro děti od 4 let. Tančí se bez rodičů. VOLNÁ HERNA CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ ŠIKULKA - výtvarná dílnička pro děti a jejich rodiče.

18. 2. KARNEVAL  

od 16h – srdečně Vás zveme na řádění v maskách, které pořádáme ve spolupráci s MC Karolínka podrobné informace najdete na internetových stránkách Ţelvičky i Karolínky, předprodej vstupenek zajišťují obě centra

27. 2. - 2. 3. BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A POTŘEB     

přijímáme oblečení, obuv, sportovní potřeby a potřeby pro děti, hry a hračky. Nepřijímáme zimní oblečení a obuv pouze věci čisté a zachovalé ceny zaokrouhlené na desítky, za kaţdý neprodaný kus 2,- Kč pouze s vlastním seznamem (kaţdá poloţka na samostatný řádek) – seznam si můţete stáhnout na našich stránkách (www.zelvicka.webnode.cz)!!! ke kaţdému kusu připočítáme 10% z ceny

27. 2. PŘÍJEM 9 – 18 h 28. 2. PŘÍJEM 9 – 12 h PRODEJ 1. 3. PRODEJ 9 – 18 h 2. 3. VRACENÍ VĚCÍ 9 – 12 15– 17 h (nevyzvednuté věci budou věnovány na charitu)

14 – 18 h

MANIPULACE S NOVOROZENCI A MALÝMI DĚTMI 

určené nejen maminkám v posledním trimestru těhotenství. Lektor - Mgr. Iva Bolehovská ~ tel. 605 414 719 nebo na stránkách Ţelvičky. ÚNOR – 6., 13. a 20. 2. BŘEZEN – 5., 12. a 19.3.

SPRÁVNÉ STIMULACE ÚNOR BŘEZEN DUBEN Stránka 14

- SKUPINA 6 - 12 měsíců - 16.2 a 23. 2. - 1. SKUPINA 0 - 6 měsíců - 8. a 15. 3. - 2. SKUPINA 6 - 12 měsíců - 22. a 29. 3. - SKUPINA 0 - 6 měsíců - ČTVRTEK 5. a 12. 4. Lenka Kuchařová DiS.


Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4

Stránka 15


Leden 2012

Informace pro vycházející žáky a jejich rodiče S účinností od 1. 1. 2012 platí novela školského zákona vyhlášená pod č. 472/2011 Sb. a zveřejněná na stránkách MŠMT (www.msmt.cz). Novela obsahuje některé podstatné změny v přijímacím řízení, např.:  § 51 odst. 5, jenž obsahoval povinnost základních škol vydat žáku výstupní hodnocení, byl zrušen  § 60 odst. 7, zní: Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky (termín22. 4.-7. 5. 2012). Postup při vyplňování a odevzdávání přihlášek:  pokud budete chtít vytisknout přihlášky ve škole, odevzdá ţák výchovnému poradci nejpozději do pondělí 13. 2. 2012 lístek se jménem, adresami vybraných škol, oborem vzdělání (kódem a názvem) a podpisem zákonného zástupce  na vytištěných přihláškách, které ţáci obratem dostanou, zkontrolujte prosím osobní údaje, doplňte termín přijímací zkoušky, podpisy ţáka a zákonného zástupce, místo, datum a lékařské potvrzení (pokud ho škola vyţaduje)  za kaţdou vytištěnou přihlášku ţák zaplatí 10,- Kč  pokud si ţák vyplní přihlášku sám, předloţí ji ke kontrole a k orazítkování nejpozději do 29. 2. 2012  potvrzené přihlášky ţáci (rodiče) sami doručí vybraným školám nejpozději do 15. 3. 2012  k přihlášce můţete přiloţit kopie diplomů ze soutěţí a olympiád (1. – 3. místo v okresním a krajském kole), popř. platnou zprávu z PPP S pololetním vysvědčením ţák obdrţí proti podpisu částečně vyplněný Zápisový lístek . Ten odevzdá pouze na jedné zvolené střední škole, na kterou byl přijat. Musí tak učinit do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (vyvěšením seznamu přijatých uchazečů na webu školy nebo na dveřích školy). Další informace naleznete na stránkách školy: www.zsmltu.cz, popř. se obraťte na výchovného poradce. Ing. Lidmila Kuříková výchovná poradkyně Stránka 16

Zpravodaj č.6 - únor 2012  

školní zpravodaj ZŠ Mládežnická Trutnov

Zpravodaj č.6 - únor 2012  

školní zpravodaj ZŠ Mládežnická Trutnov

Advertisement