Page 1

Załącznik nr 4 ARKUSZ OCENY zgodności treści podręcznika z treściami podstawy programowej kształcenia ogólnego* lub podstawy programowej kształcenia w zawodach* oraz wybranym przez nauczyciela programem nauczania. *- niepotrzebne skreślić.

I. Metryczka podręcznika: Tytuł podręcznika:……………………………………………………..………..……….…….. ……………………………………………..………………………………………………… Autor/rzy: ………………………………………………………………………..………....….. Wydawnictwo/rok wydania: ……………………………………………………………..…..… Numer, pod którym podręcznik został wpisany do wykazu MEN……………………………... Przedmiot: …………………………………………………………………..…………….……. Etap edukacyjny: ………………………………., na rok szkolny……………..…….……..….

II. Ocena podręcznika: 1. Opis zgodności podręcznika z treściami podstawy programowej oraz wybranym przez nauczyciela programem nauczania: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 2. Ocena zgodności pod kątem aktualności stanu wiedzy zawartej w podręczniku: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 3. Ewaluacja treści podręcznika z punktu widzenia języka i trafności doboru zadań: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 4. Opinia o możliwości realizacji treści wykraczających poza podstawę programową: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 5. Ocena interdyscyplinarności podręcznika (łączenia jego treści z innymi przedmiotami): …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 1


…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 6. Informacje o możliwości samodzielnej pracy ucznia z podręcznikiem: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 7. Poprawność merytoryczna podręcznika: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 8. Ocena zawartości treści wychowawczych w podręczniku: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 9. Ocena przejrzystości i atrakcyjności szaty graficznej podręcznika: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 10. Dodatkowe materiały dołączone do podręcznika(zeszyt ćwiczeń, płyta CD, mapa(y), materiały dla nauczyciela, testy, ćwiczenia i inne: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 11. Wypełniają nauczyciele Edukacji wczesnoszkolnej. Czy podręcznik zawiera usystematyzowaną prezentację wszystkich lub wybranych treści nauczania z zakresu: edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, określonych podstawie programowej kształcenia ogólnego: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 12. Wypełniają nauczyciele geografii i historii. Czy w podręczniku uwzględniono treści zgodne z przepisami prawa, w tym ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 13. Wypełniają nauczyciele języków obcych. Czy podręcznik umożliwia kształcenie umiejętności językowych na poziomie podstawowym i zaawansowanym: 2


…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

Data sporządzenia oceny: ………………………………………. Czytelny/e podpis/y nauczyciela/i:

…………………..………………………… …………………..………………………… …………………..………………………… …………………..…………………………

3

zalacznik-nr4  

http://zskamionka.za.pl/prezentacja/dokumenty_do_pobrania/aktualnosci/procedury_wyboru_podrecznika_programu/zalacznik-nr4.pdf

Advertisement