Page 1

Procedury dopuszczania programów nauczania i wyboru podręczników w Zespole Szkół w Kamionce im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. I. Podstawa Prawna: 1. 2.

3.

Art. 22a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 ze zmianami), Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730). Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z 1993 r. Nr 83, poz. 390 oraz z 1999 r. Nr 67, poz. 753)

II. Cele i zakres procedury: 1. Określenie zasad wyboru i dopuszczenie programów nauczania do użytku w szkolne oraz włączenie do szkolnego zestawu programów nauczania opracowanych zgodnie z przepisami prawa i zdiagnozowanymi potrzebami uczniów. 2. Określenie zasad wybór podręczników do kształcenia ogólnego przez nauczycieli poszczególnych poziomów edukacji w przedszkolu, edukacji wczesnoszkolnej, klasach IV-VI szkoły podstawowej, I-III gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. 3. Określenie zadań nauczycieli, zespołów przedmiotowych i dyrektora szkoły. 4. Określenie zasad dopuszczania w szkole innych programów. III. Zasady wyboru i dopuszczenie programów nauczania do użytku w szkole: 1.

Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program wychowania przedszkolnego, program nauczania ogólnego lub program nauczania w zawodzie, zwane dalej programami nauczania. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania.

2.

Program nauczania ogólnego obejmuje co najmniej jeden etap edukacyjny, a zatem powinien być corocznie dopuszczony do użytku w szkole dla oddziału objętego naborem (klasy I szkoły podstawowej, klasy IV szkoły podstawowej, klasy I gimnazjum i klasy I szkół ponadgimnazjalnych. (zgodnie z ramowymi planami nauczania na dany etap edukacyjny).

3.

Dopuszczone do użytku w danej szkole programy wychowania przedszkolnego lub programy nauczania stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego i szkolnym zestawie programów nauczania całości odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego, podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej kształcenia zawodowego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego.

1


4.

Program wychowania przedszkolnego oraz program nauczania dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.

5.

Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego lub program nauczania, opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami.

6.

Zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego, program nauczania ogólnego, powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.

7.

Program wychowania przedszkolnego może być dopuszczony do użytku w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej, jeżeli: 1) stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, określonej w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,(dz. U. z 2009 r NR 4 poz.17) lub zadań, które mogą być realizowane w ramach zajęć dodatkowych, określonych w przepisach w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół; 2) zawiera: a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania, b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci, d) metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna); 3) jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

8.

Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w danym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu, konsultanta lub doradcy metodycznego. Opinia zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą programową wychowania przedszkolnego i dostosowania programu do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.

9.

Program nauczania ogólnego obejmuje co najmniej jeden etap edukacyjny i dotyczy edukacji wczesnoszkolnej (kształcenia zintegrowanego), przedmiotu, ścieżki edukacyjnej, bloku przedmiotowego lub ich części i może być dopuszczony do użytku w danej szkole, jeżeli: 1) stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej, odpowiednio w:

• ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), • albo w dotychczasowej podstawie programowej kształcenia ogólnego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 2


oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458, z 2003 r. Nr 210, poz. 2041, z 2005 r. Nr 19, poz. 165, z 2006 r. Nr 228, poz. 1669, z 2007 r. Nr 157, poz. 1100 i Nr 171, poz. 1211 oraz z 2008 r. Nr 159, poz. 992) - klasy V-VI szkoły podstawowej do czasu zakończenia wprowadzania nowej podstawy programowej; 2) zawiera: a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania, b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego, c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany, d) opis założonych osiągnięć ucznia, a w przypadku programu nauczania ogólnego uwzględniającego dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego - opis założonych osiągnięć ucznia z uwzględnieniem standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, określonych w przepisach w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, e) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia; 3) jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym. 10. Wymagania co do program nauczania w zawodzie określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach . 11. Przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w danej szkole, dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii: 1) nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony, lub 2) konsultanta lub doradcy metodycznego, lub 3) zespołu nauczycielskiego, zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowo-zadaniowego, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. 12. Opinia, o której mowa w pkt. 11, zawiera w szczególności ocenę zgodności programu nauczania ogólnego z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony. 13. Nauczyciele religii przedstawiają program/y nauczania na poszczególnych etapach edukacyjnych bez konieczności ich opiniowania przez zespół przedmiotowy. 14. Nauczyciele realizujący inne formy zajęć np. z art. 42. KN, społeczne itp., poza zajęciami lekcyjnymi składają zgłoszenie programu zajęć wraz z wnioskiem załącznik nr 5. IV. Zadania nauczycieli, zespołów przedmiotowych i dyrektora szkoły w zakresie wyboru programu nauczania: 1. Nauczyciel przeprowadza analizę potrzeb uczniów z uwzględnieniem indywidualizacji nauczania i analizę własnego warsztatu pracy, w tym analizę różnych programów nauczania w kontekście wyboru 3


i modyfikacji programu nauczania dla danej edukacji w wybranym cyklu edukacyjnym. 2. Pisanie programu - nauczyciel: - wybiera gotowy program, który modyfikuje poprzez dodawanie lub usuwanie treści zgodnie z podstawą programową przedmiotu, wpisuje pod programem jego autora i podpisuje siebie jako autora modyfikacji. - tworzy program samodzielnie – pisze własny program zgodnie z przepisami prawa oświatowego podanymi w procedurze w rozdziale I: Podstawa Prawna procedury oraz rozdział V, pkt.7-9. Zgodnie z podstawą programową danej edukacji nauczyciel uszczegóławia efekty kształcenia w pisanym przez siebie programie oraz określa procedury, przy pomocy których te efekty osiągnie uczeń. Napisany przez siebie program nauczyciel podpisuje własnym nazwiskiem. - tworzy program w zespole nauczycielskim – korzystając z własnego doświadczenia i rozwiązań proponowanych przez innych nauczycieli, współtworzą program zgodny z przepisami podanymi w pkt. 1. Pod programem podpisy składają wszyscy współautorzy programu. - może wybrać również gotowy program i nie starać się go modyfikować, ale w tym przypadku pojawia się zagrożenie nie uwzględnienia potrzeb edukacyjnych uczniów. 3. Struktura programu nauczania: (1) Wstęp Ogólne wprowadzenie i jego charakterystyka ( przeznaczenie programu, uczniowie, na co zwrócono szczególną uwagę itp.), Metryczka programu: rok szkolny (etap edukacyjny), rodzaj edukacji, klasa(y), autor (rzy) programu, autor (rzy) modyfikacji, data. Podręcznik (jeżeli dotyczy): autor, tytuł, części- klasa, wydawnictwo, (2) Koncepcja programu, cele ogólne: Przedstawienie podstawowych założeń programu, przyjętej koncepcji, Odniesienie do celów głównych podstawy programowej i zadań szkoły. (3) Szczegółowe cele kształcenia i wychowania: Ukazanie zapisów z podstawy programowej w postaci konkretnych celów szczegółowych kształcenia i wychowania, z których jasno wynika co uczeń powinien umieć i jakimi umiejętnościami się wykazywać.(kontekst efektów kształcenia i wymagań egzaminacyjnych) (4) Treści nauczania ( materiał danej edukacji): Wskazanie materiału nauczania na bazie którego zostaną osiągnięte szczegółowe cele kształcenia i wychowania – treści nauczania muszą być zgodne z treściami zawartymi w podstawie programowej. (5) Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania: Ukazanie metod nauczania, które najpełniej pozwolą zrealizować szczegółowe cele kształcenia i wychowania na przewidzianym w programie materiale, Wskazanie możliwości indywidualizacji pracy z uczniem w zależności od jego potrzeb, Określenie warunków w jakich program będzie realizowany. (6) A. W oddziale przedszkolnym. Metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole: Wskazanie metod i narzędzi, które pomogą w diagnozie dziecka w rocznym przygotowaniu przedszkolnym (diagnoza obowiązkowa w 4


roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym dziecko pójdzie do klasy pierwszej szkoły podstawowej. (6) B. W szkole : Opis założonych osiągnięć ucznia Określenie, jak z celów szczegółowych kształcenia i wychowania wynikają konkretne osiągnięcia ucznia przy założeniu stosowania zaproponowanych w programie treści i metod ich realizacji. (7) Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia: Wskazanie w jaki sposób najlepiej oceniać ucznia i sprawdzać osiągnięcia ucznia wynikające z realizacji zapisanych w programie celów szczegółowych. (8) Uwagi końcowe i załączniki: W zależności od potrzeb lub koncepcji programu powinien on zawierać dodatkowe załączniki, które wspomagają nauczyciela, ułatwiają mu przełożenie zapisów z programu na konkretne działania i umożliwią monitorowanie rytmiczności realizacji podstawy programowej np. wykaz tematów zajęć, budżet godzin i inne dokumenty wynikające ze specyfiki nauczanego przedmiotu i potrzeb uczniów. (6) Program powinien być podpisany przez autora/autorów. Data, podpis/y. 4. Złożenie wniosku do dyrektora szkoły o dopuszczenie programu nauczania: Nauczyciel sprawdza program pod względem wymagań i zaleceń wynikających z przepisów prawa oświatowego. Wzór arkusza diagnostycznego do oceny programu nauczania, załącznik nr 2 Program nauczania obejmuje przynajmniej jeden etap edukacyjny, stąd wniosek o dopuszczenie programu składany jest na początku etapu i jest realizowany do zakończenia cyklu edukacyjnego ( etapy trzyletnie w SP, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej i czteroletnie w technikum.).Wzór wniosku o dopuszczenie programu nauczania przez dyrektora szkoły, załącznik nr. 1 Nauczyciel (grupa nauczycieli) składa wniosek wraz z wypełnionym arkuszem diagnostycznym wraz z podpisanym programem w wersji papierowej ( 2 egzemplarze), w terminie do 1 czerwca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym program ma być realizowany, 5. Podjęcie decyzji przez dyrektora o dopuszczenie programu nauczania: Przed dopuszczeniem programu nauczania dyrektor może zasięgnąć opinii zgodnie z rozdziałem V pkt.11. Nauczyciel lub zespół nauczycieli sporządza na piśmie opinię zgodnie z rozdziałem V. pkt.12. w terminie do 7 dni. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do dnia 31 sierpnia każdego roku szkolnego programy nauczania i zostają one corocznie z dniem 1 września wpisane do szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników. Numeracja programów wynika z rejestru prowadzonego w szkole, jest corocznie aktualizowana i obejmuje np. 1/SP/JP/IV-VI/2011 6. Praca z programem: Po zatwierdzeniu przez dyrektora nauczyciel korzysta z programu w czasie każdych prowadzonych zajęć, Program nauczania może być modyfikowany. W sytuacji, gdy w ciągu roku szkolnego program wymaga, poprawek, modyfikacji lub uzupełnienia, nauczyciel składa do dyrektora wniosek w formie aneksu z wprowadzonymi zmianami oraz ich uzasadnieniem. 5


7. Dopuszczony przez dyrektora szkoły program podlega ewaluacji po każdym roku szkolnym. Ewaluacji programu dokonują nauczyciele, którzy dokonali wyboru programu, jego modyfikacji lub napisali program samodzielnie ( nauczyciele realizujący program) a wnioski przedstawiane są na posiedzeniu zespołów przedmiotowych i Rady Pedagogicznej. V. Zasady wyboru podręczników: 1. Decyzję o wyborze podręcznika nauczyciel podejmuje zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą merytoryczną oraz potrzebami powierzonych mu uczniów, z którymi będzie pracować. 2. Podręcznik dobierany jest do przyjętego programu a nie odwrotnie. 3. Podręczniki dopuszczone przez Ministra Edukacji Narodowej spełniają następujące warunki: 1) Podręcznik przeznaczony do kształcenia ogólnego zawiera usystematyzowaną prezentację wszystkich lub wybranych treści nauczania z zakresu danych zajęć edukacyjnych na danym etapie edukacyjnym, ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, opisanych w szczególności jako przedmiot, ścieżka edukacyjna, blok przedmiotowy lub moduł, z zastrzeżeniem pkt. 2. Podręcznik do kształcenia ogólnego może zawierać materiały pomocnicze przeznaczone dla ucznia, w szczególności karty pracy, zeszyty ćwiczeń i materiały multimedialne. 2) Podręcznik przeznaczony do edukacji wczesnoszkolnej (kształcenia zintegrowanego) zawiera usystematyzowaną prezentację wszystkich lub wybranych treści nauczania, w szczególności z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 3) Podręcznik przeznaczony do kształcenia ogólnego jest poprawny pod względem merytorycznym, dydaktycznym, wychowawczym i językowym, a w szczególności gdy: a) uwzględnia aktualny stan wiedzy naukowej, w tym metodycznej, b) jest przystosowany do danego poziomu kształcenia, zwłaszcza pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania, c) zawiera materiał rzeczowy i materiał ilustracyjny odpowiedni do przedstawianych treści nauczania, d) ma logiczną konstrukcję; 4) zawiera zakres materiału rzeczowego i materiału ilustracyjnego odpowiedni do liczby godzin przewidzianych w ramowym planie nauczania na edukację wczesnoszkolną (kształcenie zintegrowane) lub nauczanie danego przedmiotu; 5) zawiera propozycje działań edukacyjnych aktywizujących i motywujących uczniów; 6) umożliwia uczniom ze zróżnicowanymi możliwościami nabycie umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego; 7) zawiera treści zgodne z przepisami prawa, w tym ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi; 8) ma estetyczną szatę graficzną; 9) nie zawiera materiałów reklamowych innych niż informacje o publikacjach edukacyjnych.

6


4. Podręcznik do nauczania historii i geografii uwzględnia ponadto zalecenia dwustronnych komisji podręcznikowych oraz innych komisji i zespołów do spraw podręczników, działających na podstawie międzypaństwowych umów dotyczących współpracy w zakresie edukacji lub porozumień komitetów narodowych UNESCO. 5. Podręcznik do nauczania języka obcego nowożytnego jest ponadto przeznaczony do realizacji określonego w podstawie programowej kształcenia ogólnego poziomu zaawansowania znajomości języka obcego. 6. Podręcznik wspomagający edukację, zwany dalej "podręcznikiem pomocniczym", spełnia warunki określone w pkt. 3. ppkt 1-3 i 6-7, a ponadto w przypadku, gdy jest przeznaczony do kształcenia specjalnego - jest przydatny do ćwiczenia określonych umiejętności. VI. Zadania nauczycieli, zespołów przedmiotowych i dyrektora szkoły w zakresie wyboru podręczników: 1. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego i wpisanych do wykazu podręczników prowadzonego przez Ministra Edukacji Narodowej. 2. Nauczyciel dokonuje oceny zgodności treści podręcznika z treściami podstawy programowej kształcenia ogólnego i treściami zawartymi w wybranym programie nauczania, z zachowaniem kontynuacji na danym etapie edukacyjnym. 3. W edukacji wczesnoszkolnej nauczyciel sprawdza w szczególności, czy podręcznik zawiera wszystkie treści nauczania określone w podstawie programowej z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej. 4. Przy wyborze podręczników do historii i geografii nauczyciele zobowiązani są do przeanalizowania zgodności ich treści z przepisami prawa, w tym ratyfikowanego umowami międzynarodowymi. 5. Przy wyborze podręcznika do nauczania języka obcego nauczyciel weryfikuje jego treści, czy umożliwiają kształcenie umiejętności językowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym. 6. Zespoły przedmiotowe uwzględniają w planie pracy zasady wspólnego uzgodnienia i zgłoszenia podręcznika z danego przedmiotu na poszczególnych etapach edukacyjnych wspólnie przez kilku nauczycieli. 7. Nauczyciel ( zespół nauczycieli) do dnia 8 czerwca każdego roku szkolnego składa(ją) w wersji papierowej i elektronicznej zgłoszenie wyboru podręcznika na kolejny rok szkolny z podaniem: imienia i nazwiska autora ( autorów), tytułu podręcznika, wydawnictwa, roku wydania i numeru pod którym podręcznik został wpisany do zestawu podręczników sporządzonego przez Ministra Edukacji Narodowej, innych materiałów związanych z tą publikacją np. ćwiczenia, zbiór zadań, o ile będą niezbędne do prowadzenia zajęć itp. do zgłoszenia nauczyciel dołącza wypełnioną i podpisaną ocenę zgodności podręcznika z treściami podstawy programowej i danym programem nauczania. dopuszcza się składanie zgłoszenia przez więcej niż jednego nauczyciela do danej edukacji lub przedmiotu. 7


wzór zgłoszenia/wniosku, załącznik nr 3, wzór oceny zgodności podręcznika z treściami podstawy programowej, załącznik nr 4. 8. Dyrektor szkoły zatwierdza i do dnia 15 czerwca każdego roku podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywać w kolejnym roku szkolnym. 9. Zgłoszone przez nauczycieli podręczniki tworzą szkolny zestaw podręczników i zostają wpisane corocznie do Szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników. 10. Szkolny zestaw podręczników sporządzony w wersji papierowej jest dostępny w sekretariacie szkoły i bibliotece szkolnej a w wersji elektronicznej na stronie internetowej szkoły. 11. W sytuacji szczególnej np. brak druku książki lub wycofanie podręcznika z listy Ministra Edukacji Narodowej nauczyciel może dokonać zmiany podręcznika w trakcie cyklu edukacyjnego. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły. 12. Nauczyciel religii składają zgłoszenie podręczników bez konieczności dokonania oceny zgodności treści podręcznika z treściami podstawy programowej kształcenia ogólnego i treściami zawartymi w wybranym programie nauczania, z zachowaniem kontynuacji na danym etapie edukacyjnym.

VII.

Podsumowanie: 1. Osobą odpowiedzialną za prawidłową budowę swojego programu oraz jego poprawność merytoryczno-dydaktyczną jest nauczyciel danego etapu edukacyjnego, przedmiotu, bloku przedmiotowego lub ścieżki edukacyjnej. 2. Nauczyciel może wybrać każdy z podręczników wpisanych do wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nowej podstawy programowej, niezależnie od tego czy do użytku szkolnego zostały już dopuszczone wszystkie części tego podręcznika, czy nie. Przed wyborem takiego podręcznika warto zapoznać się z zamieszczonym w tym wykazie opisem serii, gdzie znajdują są informacje wydawcy o koncepcji serii, w tym o rozkładzie pozostałych treści nauczania. 3. Wnioskodawca ubiegający się o dopuszczenie do użytku szkolnego jednej z planowanych części podręcznika dla danych zajęć na danym etapie edukacyjnym, zobligowany jest przedłożyć wraz z wnioskiem informację o koncepcji podręcznika albo podręczników obejmujących pozostałe treści nauczania z zakresu tych zajęć edukacyjnych na tym etapie edukacyjnym.

VIII.

Załączniki: 1. Wzór wniosku o dopuszczenie programu nauczania przez dyrektora szkoły, załącznik nr. 1 2. Wzór arkusza diagnostycznego do oceny programu nauczania, załącznik nr 2 3. Wzór wniosku (zgłoszenia) wyboru podręcznika, załącznik 3 4. Wzór oceny zgodności podręcznika z treściami podstawy programowej, załącznik nr 4. 8


5. Wzór wniosku o dopuszczenie w szkole programu w ramach zajęć pozalekcyjnych w tym: programy autorskie, z awansu zawodowego, zajęć fakultatywnych, kół zainteresowań np. z art. 42. KN, prowadzonych społeczne itp., załącznik nr 5. Data wprowadzenia aktualizacji procedury: 24.08.2012 r.

Podpis dyrektora szkoły

9


10

procedury_wyboru_podrecznika_programu  

http://zskamionka.3owl.com/prezentacja/dokumenty_do_pobrania/aktualnosci/procedury_wyboru_podrecznika_programu/procedury_wyboru_podrecznika_...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you