Page 1

PODANIE Proszę o przyjęcie mnie do I klasy Technikum w Kamionce w zawodzie „technik żywienia i usług gastronomicznych”. DANE OSOBOWE KANDYDATA

Nazwisko

Imię pierwsze

Imię drugie

Data urodzenia

PESEL

w Miejsce urodzenia

RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE) KANDYDATA

Imię matki

Imię ojca

Miejsce pracy matki

Miejsce pracy ojca

ADRES STAŁEGO ZAMIESZKANIA KANDYDATA

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod *pocztowy

Poczta

Gmina

Województwo

Powiat

NUMERY KONTAKTOWE

Kier.

Nr telefonu domowego

Nr telefonu komórkowego

Adres e-mail

INFORMACJE O GIMNAZJUM w Nazwa szkoły

Nr

Miejscowość

Języki obce w gimnazjum

DEKLARACJA WYBORU JĘZYKÓW OBCYCH

Deklaracja wyboru drugiego języka obcego nauczanego w Technikum (zaznacz X):

język rosyjski INFORMACJE Tak / Nie (niepotrzebne skreślić)

Tak / Nie (niepotrzebne skreślić)

Tak / Nie (niepotrzebne skreślić)

język niemiecki

język francuski

DODATKOWE (wymagane jest dodatkowe zaświadczenie jako załącznik do podania)

Jestem sierotą lub osobą przebywającą w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub jestem dzieckiem z rodziny zastępczej. Miałem ustalony indywidualny program lub tok nauki. Mam udokumentowane problemy zdrowotne, które ograniczają moje możliwości wyboru kierunku kształcenia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (w tym publicznej poradni specjalistycznej).

…………………………… (miejscowość, data)

………………………………… (podpis kandydata)

…………………………… (podpis rodziców / opiekunów)

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 97 z 1997 r. art. 24, 32, 35) informuję Panią/Pana, że administrator danych osobowych ZS w Kamionce zbiera i przetwarza dane osobowe Pani/Pana dziecka i członków jego rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły. Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka /moich dzieci uczęszczającego /-jących do Zespołu Szkół w Kamionce, a także moich i członków mojej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie dydaktyczno-wychowawczoopiekuńczej działalności szkoły. …………………………………………………… podpis rodzica / opiekuna


Kandydat złożył dokumenty w dn. ………… 20… r. ……………………… pieczątka szkoły

ADNOTACJE KOMISJI REKRUTACYJNO-KWALIFIKACYJNEJ Uzyskane punkty: z egzaminu gimnazjalnego w cz. humanistycznej z egzaminu gimnazjalnego w cz. matematyczno-przyrodniczej z egzaminu gimnazjalnego z języka obcego (część podstawowa) suma punktów z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia Gimnazjum (z wybranych przedmiotów) suma punktów za pozostałe osiągnięcia

Łączna suma punktów

Decyzja Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej:

przyjęty, ...................................

nieprzyjęty

............................

(pieczęć szkoły ponadgimnazjalnej)

(data)

Podpisy komisji: 1. …………………………… 2. …………………………… 3. …………………………… 4. …………………………… 5. ……………………………

Wypełnia szkoła ponadgimnazjalna w przypadku negatywnej decyzji

......................................................... przekazuje dokumentację ucznia. (pieczęć szkoły)

.................................................. (data i podpis osoby wydającej dokumenty)

........................................................ (podpis osoby odbierającej - rodzice, prawni opiekunowie)

/podanie_o_przyjecie_do_1_kl_technikum  

http://www.zskamionka.za.pl/prezentacja/dokumenty_do_pobrania/podanie_o_przyjecie_do_1_kl_technikum.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you