Page 1

………………………, dn. …………………… …………………………………… imię i nazwisko rodzica …………………………………… …………………………………… adres …………………………………… telefon Do Dyrektora Zespołu Szkół w Kamionce

Proszę o przyjęcie mojego dziecka ………………………………………………………… imię i nazwisko dziecka urodzonego dnia ………………………… w ……………………………………………………… do klasy I Gimnazjum w Kamionce w roku szkolnym 2012/2013.

DEKLARACJA Po zapoznaniu się z ofertą zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego na rok szkolny 2012/2013, zamieszczoną na drugiej stronie formularza, proszę o zapisanie mojego dziecka na zajęcia fakultatywne z wychowania fizycznego o profilu: …………………………………………………………… w dyscyplinie: ……………………………………………

DEKLARACJA Wybieram dla mojego dziecka język niemiecki* / rosyjski*/ francuski* jako dodatkowy w cyklu nauczania w Gimnazjum w Kamionce.

…………………………………………… podpis rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na korzystanie z podanych danych osobowych wyłącznie dla potrzeb szkoły (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych – (Dz.U. Nr 133 poz. 883 z 1997 r. z późn. zmianami). Data …………………………

Podpis rodzica……………………………………


Podziału uczniów do poszczególnych oddziałów klas I Gimnazjum dokona Komisja powołana przez dyrektora Zespołu Szkół w Kamionce. Wybór języka nie jest kryterium decydującym o przydziale do klasy. * niewłaściwe skreślić Uwaga! Osoby nie zameldowane na terenie Gminy Kamionka winny dołączyć PESEL dziecka, skrócony odpis aktu urodzenia, zaświadczenie o miejscu zameldowania (stałego i tymczasowego) oraz dowody osobiste rodziców lub prawnych opiekunów. Szkolna oferta zajęć fakultatywnych dla dziewcząt i chłopców z wychowania fizycznego na rok szkolny 2012/2013 Profil turystyczno-rekreacyjny 1. Rajdy rowerowe i rajdy piesze 2. Basen, tenis stołowy i badminton Profil sportowy 1. Piłka siatkowa 2. Piłka ręczna 3. Piłka nożna Profil taneczno-sportowy 1. Fitness - piłka ręczna 2. Fitness - piłka siatkowa Proszę wybrać jedną z powyższych propozycji zajęć fakultatywnych i wpisać do deklaracji dla swojego dziecka. Informujemy, że dziecko może być przeniesione do innej grupy, jeżeli ze względu na małą liczbę chętnych grupa nie będzie mogła być utworzona.

/podanie_do_gimnazjum  

http://www.zskamionka.za.pl/prezentacja/dokumenty_do_pobrania/podanie_do_gimnazjum.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you