Page 1

Dare to be wise!

Desať pravidiel podpory účasti starších na sociálnych platformách Odporúčania pre operátorov platforiem 50+ a univerzity tretieho veku


Predslov Anne-Sophie Parent, generálna tajomníčka Platformy AGE Európa AGE je oddaným podporovateľkou európskeho projektu „PEER - Sapere aude! Dare to be wise!“ od momentu jeho spustenia. Cieľom tohto projektu je zatraktívniť platformy 50+ pre neformálne a všeobecné vzdelávanie a AGE víta nové odporúčania pre Web 2.0 nástroje, ktoré majú pomôcť ľudom vo veku 50+, aby používali sociálne siete pre vzdelávacie účely. Spektrum týchto odporúčaní sa týka technológií i učenia a podporuje zdieľanie informácií a transfer vedomostí a skúseností medzi jednotlivými užívateľmi, čo ich robí obzvlášť zaujímavými a ľahko aplikovateľnými tak pre školiteľov ako i starších užívateľov internetu. Tiež zohľadňujú skutočnosť, že ľudia nad 50 rokov predstavujú rôznorodú skupinu, ktorá čelí rôznym stupňom ťažkostí pri používaní nových technológií a on-line prostriedkov ako sú tie, ktoré vyvíja tento projekt. AGE predovšetkým víta to, že jedným z kľúčových prvkov vzdelávania v prostredí Web 2.0 je postavenie toho, kto sa vzdeláva, do centra vzdelávacieho procesu, čo pokladáme za vítaný posun od tradičného vyučovania k učeniu sa, pri ktorom je dôraz kladený na žiaka. Okrem toho podčiarkujeme potrebu aplikácie rozsiahleho konceptu v zmysle „dizajn pre každého“ ako aj inkluzívny prístup k aplikácii týchto prostriedkov, ktoré musia byť rovnako prístupné pre ľudí s postihnutím. Tiež vítame príležitosti, ktoré tieto nástroje prinášajú pre podporu dialógu, debaty a diskusie na témy, zaujímavé pre užívateľov. AGE vrelo podporuje použitie nástrojov web 2.0 našimi členmi a pridruženými partnermi a nabáda ich k poskytovaniu pravidelnej spätnej väzby, keďže sa nazdávame, že to umožní operátorom platforiem vylepšiť ich dizajn spôsobom zodpovedajúcim potrebám užívateľov a ich reálnym skúsenostiam s ich používaním.

1


Úvod

Starší ľudia sa stále viac zajímajú o on-line vzdelávanie. Nástroje web 2.0 ako interaktívne a kolaboratívne prvky na internete im dávajú možnosť, získať a/alebo podať vedomosti iným, podporujúc poznávacie schopnosti a vyvíjajúc záujmy v celej rade oblastí. Najväčšou výzvou pre operátorov je podpora užívateľov stránok v ich záujmoch pri súčasnom získavaní a zdieľaní vedomostí. Tieto odporúčania majú za cieľ podporiť postupnú premenu Vašej služby používaním web 2.0 nástrojov pre vzdelávacie účely na on-line sociálnych sieťach dospelými nad 50 rokov. Oslovujú operátorov webových stránok pre dospelých nad 50 rokov ako aj univerzity tretieho veku, ktoré ponúkajú spoluprácu on-line, a iné zainteresované inštitúcie. Odporúčania sa týkajú v prvej časti (odporúčania 1-5) technológií a v druhej časti (odporúčania 6-10) návrhov spojených s učením. Ako celok poskytnú náhľad do prostriedkov pre posilnenie aktivity na stránkach podporou výmeny a získavania vedomostí od iných starších dospelých. Odporúčania sú založené na výskumnej činnosti vykonanej v rámci európskeho projektu „PEER - Sapere aude! Dare to be wise!“ (2011-2013). Cieľom PEER je, aby sa stránky 50plus stali atraktívnejšie pre neformálne vzdelávanie a hlavne virtuálnu výmenu informácií medzi ľuďmi vo veku 50plus („peer-to-peer learning“/“učenie na báze rovný s rovným“). Sledujte PEER na webovej stránke projektu http://www.peer-learning-50plus.eu

2


Odporúčanie 1

Odkaz: Výber podporných web 2.0 nástrojov: http://www.peer-learning-50plus.eu/en/attach/WP3_D6.pdf

3


Vybavte dospelých vo veku 50plus nástrojmi web 2.0, ktoré splnia ich potreby

Vaša internetová stránka sa môže stať interaktívnym e-learningovým prostredím zavedením len malých zmien cez nástroje web 2.0. Tieto podporujú schopnosť jednotlivcov prejaviť sa, odovzdať skúsenosti a vedomosti a stať sa váženými, cenenými a uznávanými. Správne vytvorené web 2.0 nástroje orientované na užívateľa podporujú štruktúrovaný prehľad o pohybe informácií. Spoja Vašich užívateľov so svetom mimo Vášho zabezpečeného systému.

Nasledovné typy nástrojov web 2.0 by mohli slúžiť Vašim užívateľom pri učení na báze peer-to-peer: • bezpečná schránka pre ukladanie rôznych formátov súborov a typov médií. • nástroje pre zdieľanie súborov s možnosťou načítať a odovzdať obsah. • nástroje na komentovanie umožňujúce výmenu a diskutovanie vedomostí, skúseností a názorov. • audio a video konferenčné pomôcky pre uľahčenie skupinového vzdelávania. • pomôcky pre plánovanie stretnutí a iných udalostí. • nástroje záložiek pre organizovanie relevantných informácií. • kolaboratívne nástroje umožňujúce pracovať spoločne na určitej téme.

Nezabudnite Vašim užívateľom vysvetliť výhody web 2.0 nástrojov!

4


Odporúčanie 2

5


Uvedomte si, čo starších užívateľov odrádza od technológií Dôvera, bezpečnosť a spoľahlivosť sú rozhodujúce faktory pre motiváciu starších užívateľov, aby zdieľali informácie, predovšetkým osobné údaje. I keď je každý nástroj web 2.0 spravidla spoľahlivý, je pre dospelých nad 50 dôležité, aby sa pri ich používaní cítili bezpečne. Poskytovanie vhodných informácií o technológii a zaobchádzaní s obsahom zvýši pocit bezpečnosti Vašich užívateľov.

Spoľahlivosť infraštruktúry • Solídne web 2.0 nástroje prístupné 24/7 sú prioritou udržiavania motivačného prostredia prihliadajúc na cieľ vzdelávania. • Malo by byť poskytnuté jasné vyhlásenie o hlavnom cieli nástrojov web 2.0, aby sa vyhlo nedorozumeniam. • Inštruktívne videoklipy, informatívne texty, aktuálne informácie o zmenách softvéru a vysvetlenia akýchkoľvek nových funkcií ako aj zriadenie pomocnej linky môžu byť nápomoc né a prispieť k lepšiemu pochopeniu, a tým aj častejšiemu používaniu týchto nástrojov. • Vyhýbanie sa právnemu a technickému žargónu prispeje k pochopeniu a zvýši tým dôveryhodnosť. Spoľahlivosť informácií • Mali by byť poskytnuté len overené odkazy alebo informácie o používaní príspevkov. • Je potrebné užívateľov ubezpečiť, že osobné údaje sú zabezpečené voči tretím osobám a existuje možnosť anonymity, ak si to užívateľ želá. • Užívatelia by si mali byť vedomí toho, že majú možnosť vymazať príspevky, ktoré odovzdajú a že majú plnú kontrolu a (zodpovednosť) nad informáciami, ktoré posielajú a zdieľajú on-line.

Nakoľko je to možné, vyhýbajte sa komerčným článkom a reklamám, ktoré dospelí nad 50 rokov považujú za nežiaduce!

6


Odporúčanie 3

Odkazy: • Odporúčania dostupnosti webového obsahu 2.0: http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211 (odkaz overený v januári 2013) • Porozumenie WCAG: http://www.w3.org/TR/2012/NOTE-UNDERSTANDING-WCAG20-20120103 (odkaz overený v januári 2013) • Techniky WCAG: http://www.w3.org/TR/2012/NOTE-WCAG20-TECHS-20120103 (odkaz overený v januári 2013)

7


Dostupná ponuka a použiteľné Web 2.0 nástroje pre vekovú skupinu 50plus I keď dospelí nad 50 majú rôzne schopnosti a potreby, ponuka ľahko pochopiteľných, prispôsobiteľných a adaptabilných web 2.0 nástrojov s oslovujúcim dizajnom výrazne zvýši ich účasť a bude ich motivovať k vzdelávaniu sa. Jasná navigácia a vhodne zostavené užívateľské rozhranie sú ďalšími dôležitými aspektmi prístupných web 2.0 nástrojov pre Vašich užívateľov. Urobte koncepciu „dizajn pre každého“ Vašou zásadou. Hlavné kritériá vhodnosti pre používanie, ktoré by nástroje web 2.0 mali spĺňať, sú: • žiadna registrácia pre používanie nástroja web 2.0; • poskytnutie jednoduchých pokynov a usmernení, ako používať nástroje, najlepšie vysvetlené pomocou videoklipov alebo obrázkov; • možnosti vybrať získané informácie a správy ľahko a v závislosti od osobných záujmov; funkcie, ktoré zaznamenávajú štruktúru interakcie; • benevolencia: nástroje by mali „odpúšťať“, teda chyby pri ich používaní by nemali viesť k zamrznutiu systému alebo výpadku nástroja; • zábavné používanie; • prekonanie jazykových bariér tým, že sa užívateľom umožní vyjadrovať sa a čítať v ich vlastnom jazyku. Hlavné kritériá dostupnosti, ktoré by nástroje web 2.0 mali spĺňať, sú: • jasná a logická štruktúra;

• jasne identifikovateľné odkazy;

• vyhýbanie sa technickému žargónu v

• napísané veľkosťou písma minimálne

pokynoch;

12 bodov, s ľahkým prístupom k zmene

• podľa možností vyhýbanie sa možnostiam

veľkosti;

načítavania (download) dát tak pre extra

• vysoký kontrast textu;

funkcie ako aj informácie;

• všetky informácie dostupné na prvý pohľad.

Čím lepšia je praktickosť a prístupnosť Vášho nástroja, tým pohodlnejšie sa cítia užívatelia a o to radšej ho budú používať!

8


Odporúčanie 4

Odkaz: Balík PEER pre techniky vzdelávani: http://www.peer-learning-50plus.eu/results/peer_learning_package

9


Vložte na Vašu stránku dostupné prispôsobené nástroje Hlavným cieľom projektu PEER je sprostredkovanie sady vybraných web 2.0 nástrojov, ktoré sú prispôsobené pre potreby starších učiacich sa. Sú k dispozícii bezplatne a pokrývajú rôzne potreby dospelých nad 50 rokov. Na stránke PEER sú prispôsobené nástroje ponúkané ako „PEER balík pre vzdelávanie“, sú k dispozícii na stiahnutie a možno ich integrovať do existujúcich stránok: • Sharedocs je bezplatná služba pre hosting súborov, ktorá ponúka ukladanie dát do oblaku, synchronizáciu dát a zákaznícky softvér. Tento nástroj je dostupný cez World Wide Web a po registrácii na stránke umožňuje Vašim užívateľom ukladanie veľkého objemu dát, napríklad fotografií a videí a ich zdieľanie so známymi a rovesníkmi. Tento nástroj je úplne bezpečný a len členovia Vašej stránky majú prístup k dokumentom a súborom. • Polly je on-line nástroj na plánovanie, ktorý umožňuje užívateľovi vyzvať („poll“) viacero ľudí, aby zadali svoju disponibilitu pre stretnutie alebo udalosť. Užívatelia vytvoria výzvu na hlasovanie pomocou výberu dát a časov pre účastníkov, z ktorého si môžu vybrať. Tiež umožňuje hlasovanie za viacero možností. • Meet&Share je nástroj, ktorý užívateľom dáva prístup k softvéru pre audio/video konfe rencie a umožňuje okamžite vytvoriť on-line konferenciu. Užívatelia môžu používať mikrofón a/alebo webové kamery, umiestniť dokumenty na tabuľu pre nahliadnutie ostatnými a majú schopnosť zdieľať svoju obrazovku a zaznamenávať stretnutia. • Talkmaster je funkcia pre chat (diskusiu), ktorá umožňuje užívateľom nadviazať priamy kontakt a komunikovať medzi sebou. Môže byť použitá pre výmenu učebných materiálov, priame otázky alebo iné témy, ktoré je potrebné prebrať priamym spôsobom. Na stránke PEER nájdete pokyny pre inštaláciu nástrojov na Vašej stránke!

10


Odporúčanie 5

Odkazy: Metódy, ako zapojiť ľudí vo vekovej kategórii 50plus do cyklu spätnej väzby možno nájsť na: • http://www.peer-learning-50plus.eu/en/attach/WP2_workshop_methodology.pdf • http://www.peer-learning-50plus.eu/en/attach/PEER_D7_Assessment_Workshop_Methodology.pdf Pre zabezpečenie kvality projekt PEER ponúka prehľad nástrojov a odporúčaní: • Nástroje web 2.0 a starší ľudia - prehľad nástrojov zabezpečenia kvalit: http://www.peer-learning-50plus.eu/en/attach/D14_quality_instruments.pdf • Rámec zabezpečenia kvality http://www.peer-learning-50plus.eu/en/attach/Peer_D15_final.pdf

11


Podporte spätnú väzbu pre ďalší vývoj nástrojov web 2.0

Zapojenie Vašich užívateľov do ďalšieho vývoja nástrojov web 2.0 aplikovaných na Vašej stránke zvyšuje účasť a pocit príslušnosti. Zapojenie členov tiež operátorom stránok dáva možnosť tvoriť stránku v súlade s potrebami užívateľov.

Zohľadnite postoje a skúsenosti užívateľov a zapojte ich: • vyzvite Vašich užívateľov, aby Vám dali spätnú väzbu na ponuku obsahu; • pozvite ich, aby odovzdali návrhy na vývoj nového obsahu, štruktúr, aplikácií, dizajnu a podpory; • eventuálne poskytnite on-line nástroje pre spätnú väzbu ako napr. ankety a osobné formuláre pre komunikáciu ohľadne služby. Zaangažovanie konečných užívateľov bolo projektom PEER zvolené za jednu z hlavných metód. Počas participatívnych seminárov práve oni navrhli užitočné aplikácie, podelili sa o svoje nápady a komentovali navrhované riešenia s veľkým zanietením a záujmom.

Vklad Vašich užívateľov bude cenný!

12


Odporúčanie 6

13


Uistite sa, že existujú správne postupy

Kľúčovou úvahou, podstatnou medzi dospelými nad 50 rokov je spôsob, akým je komunikácia podávaná a prijímaná. Podobne ako v osobnom styku starší dospelí často uprednostňujú zdvorilú interakciu s dobrými spôsobmi. To isté platí pre virtuálny styk. Preto navrhujeme niekoľko pravidiel „netikety“ ohľadne jazyka a úctivých spôsobov komunikácie.

Vytvorte správne postupy a zabezpečte ich dodržiavanie: • Správy zo systému stránky by mali spĺňať tieto postupy. Mali by byť zdvorilé a pochopiteľné a obsah by mal byť presný a jasný. • Mala by byť zvolená a predstavená užívateľom vhodná osoba, ktorú by užívatelia v prípade potreby mohli kontaktovať, ak by sa stretli s nepríjemnými situáciami ako napríklad nedorozumeniami a osobnými konfliktami. Okrem toho by táto osoba mala podporovať dodržiavanie pravidiel v prípade nevhodného obsahu a zodpovedať za monitorovanie prípadného zneužívania stránky. • Pravidlá by mohli byť doplnené o „netiketu“ vytvorenú samotnými členmi pri príležitostiach výmeny a spoločného štúdia.

Poskytnite Vašim užívateľom sebaistotu pri interakcii s inými užívateľmi, a tým dobrý pocit pri používaní stránky!

14


Odporúčanie 7

15


Dajte Vašim užívateľom vo veku 50plus pocit, že nástroje web 2.0 na stránke sú personalizované

Dospelí vo veku 50plus sú heterogénna skupina ešte viac ako akákoľvek iná veková skupina! Preto uprednostňujú možnosti personalizovať nastavenia web 2.0 nástrojov.

Ponúknite na Vašej stránke flexibilné web 2.0 nástroje, napríklad: • pre stretávanie spriaznených osôb v učebných a študijných skupinách; • pre vytvorenie iných foriem personalizovaného štúdia orientovaného na samotného žiaka. Dospelí vo veku 50plus by mali cítiť, že majú svoje údaje a súbory pod úplnou kontrolou: • odporúča sa preto ponúknuť jasný systém spracovávania dát, ktorý je vysvetlený krok za krokom vrátane informácií o tom, ako možno uchovávať, meniť a mazať súbory; • Je tiež podstatné, aby mali užívatelia prehľad o tom, kto bude mať prístup k ich údajom.

Dajte užívateľom možnosť personalizovať ich proces učenia, aby sa vytvorilo úspešné individuálne prostredie výučby orientované na samotného žiaka!

16


Odporúčanie 8

17


Zaoberajte sa motivačnými aspektmi v študijnom prostredí pre dospelých vo veku 50plus

Hlavnou motiváciou dospelých vo veku nad 50 rokov je podeliť sa o skúsenosti a informácie s inými takým spôsobom, aby sa cítili spojení a povšimnutí spoločnosťou a správcami.

Vašich užívateľov nezaujímajú len otázky a odpovede, ale skôr dialóg, debata a diskusia o témach, ktoré ich zaujímajú. Je preto podstatné reagovať na konkrétne motivácie, ktoré siahajú od hľadania informácií na stránke komunity, cez získavanie a poskytovanie rád, návodov a názorov, zapájanie sa do dôležitých diskusií po vytváranie nových známostí. Aby ste zistili motiváciu Vašich užívateľov: • pokúste sa nájsť ich záujmy, potreby a očakávania, napríklad vytvorením ankiet, dotazníkov a prezeraním diskusií pre zistenie nápadov týkajúcich sa Vašej služby; • zohľadnite to, ako vidia užívatelia sami seba, ich schopnosti, kompetenciu, zručnosti a sociálne vzťahy.

Ponúknite Vašim užívateľom témy a materiál zo života a kontakt s inými zainteresovanými užívateľmi, ktorí by radi o nich diskutovali!

18


Odporúčanie 9

19


Pozvite dospelých nad 50 rokov zúčastniť sa vyzývajúcich študijných aktivít Ak sú študijné aktivity zamerané účelne na ich každodenný život, dospelí nad 50 rokov skôr zvládnu nové témy alebo sa dokonca dajú na nepoznané a naučia sa nové veci cez nástroje web 2.0.

Kľúčové prvky štúdia vo web 2.0 prostredí zahŕňajú postavenie učiaceho sa do centra učebného procesu, čo znamená posun od tradičného vyučovania k učeniu sa. Môže byť nápomocné uvedomiť si, že dospelí nad 50 rokov: • oceňujú výmenu vedomostí v interaktívnom skupinovom prostredí; • chcú vedieť, kto sú ostatní užívatelia - to znamená, že chcú mať možnosť nahliadnuť do profilu iných užívateľov stránky; • uprednostňujú vymieňať sa s ľuďmi, ktorí aktívne prispievajú, a nie len pasívne „konzumujú“ príspevky iných; • uprednostňujú spoločné riešenie problémov kreatívnym spôsobom pod vedením moderáto rom alebo „majstrom“. Preto navrhnite aktívnu a vzájomnú výmenu medzi užívateľmi pomocou: • zvyšovania všeobecného záujmu o učenie sa pomocou web 2.0; • vytvárania učebných činností, ktoré podnecujú, sú rôznorodé a atraktívne; • navrhovania zmysluplných, relevantných a vyzývajúcich učebných tém a ponuky rôznych aktivít; • možností formovať a tvoriť učebné aktivity samými užívateľmi; • nabádania k spoločnému čítaniu a vymieňaní sa o knihách/literatúre.

Sprostredkujte užívateľom pocit, že sú najdôležitejšou časťou Vašej vzdelávacej ponuky!

20


Odporúčanie 10

21


Ponúkajte podporu s osobnými črtami a podporujte prístup peer-to-peer Technická a sociálna podpora sú rovnako podstatné pre podporu bezpečnosti, dôvery a vytváranie komunity. Je podstatné poskytnúť užívateľom stránky priamu technickú podporu, najlepšie prostredníctvom výmeny emailov s oddelením pomoci na stránke. Inou opciou je dostupnosť telefónneho poradcu po väčšinu času, čo však môže byť náročné na čas personálu. Technická podpora by mala byť poskytnutá do 24 hodín. Často kladené otázky (tzv. FAQs) sú v mnohých prípadoch takisto riešením. Podpora formou „kamaráta“ tiež môže zvýšiť dôveru starších dospelých v užívanie nástrojov ako aj spoľahlivosť stránky. Avšak podpora by nemala byť poskytovaná len cez samotnú stránku. Dospelí vo veku nad 50 rokov tiež oceňujú technickú podporu pochádzajúcu z on-line komunity, napríklad cez nástenku. Ohľadne moderovania výmeny vedomostí sa odporúča prístup peer-to-peer/ rovný s rovným: • Je preto potrebné zaškoliť starších dospelých, ktorí chcú prispieť k službám stránky, tak v didaktickom ako aj metodologickom a technickom smere, aby sa zabezpečila kvalifikovaná podpora vzdelávania. • Peer-to-peer inštruktori ponúkajú určitú dobrovoľnícku službu, za čo by mali byť uznaní a cenení tak zo strany operátorov ako aj iných užívateľov. Nájdite spôsob, ako zabezpečiť spôsob ocenenia. • Je tiež nápomocné organizovať pravidelné stretnutia a aktivity pre výmenu skúseností a vedomostí medzi členmi personálu. • Vrelo odporúčame vytvorenie určitého počtu moderovaných skupín pre poskytovanie vzájomnej pomoci. Overall, see your members not only as passive consumers but as active participants who are able to contribute to the success of your 50plus platform!

22


Ďalšie informácie Európska mapa stránok 50+ Ak by ste sa chceli inšpirovať iným stránkami, pozrite si prosím Európsku mapu stránok 50+, vyvinutú v rámci projektu PEER. Zobrazuje všetky krajiny EÚ na mape, pričom môžete kliknutím na jednotlivé krajiny získať zoznam stránok 50plus. Odkaz: http://www.peer-learning-50plus.eu/fiftyplusplatform/map

Motivovanie starších ľudí k používaniu stránok 50plus Tento prehľad sa zakladá na správe „Motivovanie starších ľudí k používaniu stránok 50plus pre všeobecné vzdelávanie.“ Odkaz: http://www.peer-learning-50plus.eu/en/attach/PEER_D3_Summary.pdf

Príručka pre Tretí vek on-line V rámci projektu „Tretí vek on-line“ (TAO) bola na Wikiversity vydaná príručka o tom, ako zahrnúť starších dospelých do aktivít komunity. Dostupná v angličtine. Odkaz: http://en.wikiversity.org/wiki/TAO/Handbook

Odporúčanie od W@ve 2.0 Tiež by Vás mohli zaujímať a) odporúčania „Správne postupy web 2.0 pre seniorov“, vyvinuté v rámci projektu W@ve 2.0. Taktiež bola prevedená štúdia o potrebách web 2.0 pre starších ľudí nad 55 rokov a zhrnutá v b) správe o štúdii. Okrem toho boli zostavené c) odporúčania pre projekty vzdelávania dospelých: sociálny plán využívania IT prostriedkov pre seniorov. Všetky tri dokumenty sú dostupné na stránke W@ve 2.0 v angličtine: Odkaz: http://www.wave2project.eu/wave2project/index.jsp?idPagina=17

Kritériá pre správne postupy eLiLL Jedným z výsledkov projektu „e-Learning in Later Life“ (eLiLL) bolo zhrnutie kritérií pre správne postupy vo vzdelávacích projektoch a aktivitách pre seniorov pomocou ICT. Dostupné v angličtine a nemčine: Odkaz: http://www.elill.net/pdf/kriterien_fuer_gute_Praktiken_EN_DE.pdf

23


O projekte PEER - Sapere aude! Dare to be wise!

Trvanie: 10/2010 do 12/2013

Združenie: Zentrum fuer Soziale Innovation (Centrum pre sociálnu inováciu) / ZSI (koordinátor) | University of Science and Technology, Centre of e-learning (Univerzita pre vedu a technológiu, Centrum pre e-learning)/ AGH | University of Strathclyde, Centre for Lifelong Learning (Univerzita v Strathclyde, Centrum pre celoživotné vzdelávanie)/ UoS | Dutch Institute for Healthcare Improvement (Holandský inštitút pre zlepšenie zdravotníctva)/ CBO | University Ulm, Centre f. General Scientific Continuing Education (Univerzita v Ulme, Centrum pre všeobecné vedecké trvalé vzdelávanie)/ ZAWiW | Aidlearn Podporujúci partneri: Platforma AGE Európa / AGE | Ja Kobieta – Nadácia pre podporu záujmov žien „Som žena“ / Fórum 50+ | Universities of the Third Age Network Association (Asociácia siete univerzít tretieho veku) / RUTIS | Virtuelles und reales Lern- und Kompetenz-Netzwerk älterer Erwachsener (Virtuálna a reálna sieť pre vzdelávanie a kompetenciu starších dospelých)/ ViLE e.V.

Poďakovanie

Združenie PEER ďakuje nasledovným expertom, ktorý prispeli k vytvoreniu týchto odporúčaní: Jonathan Bennett, Bern University of Applied Sciences (Univerzita aplikovaných vied v Berne), CH | Ilenia Gheno, Platforma AGE Európa, BE | Andreas Hollinek, www.50plus.at, AT | Giselle Janeiro, Universities of the Third Age Network Association (Asociácia siete univerzít tretieho veku), PT | Hanna Nowakowska, www.forum50.org, PL

Sapere aude! Dare to be wise! - PEER bol založený s podporou Európskej komisie. Táto publikácia odzrkadľuje výlučne názory jej autorov a Komisia nie je zodpovedná za žiadne použitie informácií v nej obsiahnutých.

24


Impressum: Vydavateľ: Consortium of the PEER project (Združenie projektu PEER) Autori: Agnieszka Chrzaszcz, Linda Grieser, Ralph Schneider Preklad: SPS Traduções Grafická úprava: Manuela Meyer, www.meyermitey.at Fotografie: „Internet goes Ländle”, na strane 3 „i-Stock“ Viedeň 2013 www.peer-learning-50plus.eu

Desať pravidiel podpory účasti starších na sociálnych platformách  

http://www.peer-learning-50plus.eu/en/object/publication/109