Page 28

10 ПОРАД ДЛЯ УСПІШНОГО ГРУДНОГО ВИГОДОВУВАННЯ З бо­же­с т­вен­них гру­дей дру­ж и­ни Зев­с а, бо­г ині Ге­р и, вир­в ав­с я струмінь мо­л о­к а, і миттєво роз­си­пав­с я на безліч дрібних кра­ пель… Древні гре­к и вва­жа­ли, що са­ме так ут­во­ рив­с я на не­бо­с хилі Мо­лоч­ний шлях. Пре­к рас­на жінка, що го­дує грудь­ми не- мов­ля. Що мо­же бу­ти кра­сивіше, при­родніше і цінніше?! Ось ма­люк на Ва­ших ру­ках, даєте йо­му гру­ди, і при­хо­дить ро­зуміння, що груд­не ви­го­до­ву­ван­ня є найціннішим та най­пре­краснішим спілку­ван­ням ма­тері та ди­т и­ни. Чим більше матір го­дує сво­го ма­лю­ка грудь­ми, тим здо­ровішим та ро­зумнішим стає ма­люк. А для то­го, щоб ма­тері го­ду­ва­ли своїх не­мов­лят із за­до­во­лен­ням та впев­не­но, потрібно до­три­му­ ва­тись де­я­к их пра­вил. Ось ці ос­новні прин­ци­пи успішної лак­тації, що дійшли до нас від на­ших му­д­рих предків і бу­ли підтвер­д ­жені су­час­ною на­уко­вою ме­ди­ци­ ною: 1. Важ­л и­во яко­м о­г а раніше при­к ла­с ­т и ди­ти­ну до гру­дей. Це тре­ба зро­би­ти ще в по­ло­ говій залі. Раннє при­к ла­дан­ня до гру­дей важ­ ли­ве як для ди­ти­ни, так і для ма­ми. При на­ро­д ­женні ки­шеч­ник, сли­зові обо­ лон­к и і шкіра ди­ти­ни не­а дап­то­вані до прий­ нят­тя їжі. Пер­ше груд­не мо­ло­ко — мо­ло­зи­- ­ во — сприяє роз­вит­к у нор­маль­ної мікро­ф­ло­ри у ки­ш еч­н и­к у ма­л ю­к а. Мо­л о­з и­в а не­б а­г а­т о, але це са­м е той об'єм, що потрібен но­в о- ­н а­р о­д ­же­н о­м у. Для ма­ми пер­ш е раннє при­к ла­д ан­ня до гру­д ей сприяє ре­ф лек­т ор­н о­м у ско­р о­ч ен­н ю мат­к и і відділен­ню посліду, швид­ко­м у завер­ шен­н ю по­л огів. Раннє при­к ла­д ан­н я сприяє збільшен­н ю кількості мо­л о­к а і три­в а­л о­м у груд­н о­м у ви­го­до­ву­ван­ню. 2. З са­мо­го по­чат­к у ви­к лючіть го­ду­ван­ня­ з пляш­к и та ви­ко­ри­с ­тан­ня пу­с ­т уш­к и. Пер­ш е, що по­вин­н е по­т ра­пи­т и до ро­т и­ка ма­лю­ка — це гру­д и йо­г о ма­т ері. Ма­л юк має на­в чи­т и­с я пра­виль­но за­хоп­лю­ва­т и і смок­та­т и Ваші гру­ ди. Не за­с то­со­вуй­те со­ски, пу­с ­т уш­к и, пляш­к и й на­д алі — це доз­во­лить Вам уник­ну­т и відмов від гру­дей, ма­т и до­с тат­ню кількість мо­ло­ка­ і бу­т и в постійно­м у кон­т акті з ма­л ю­ком. Пам'ятай­те, що чим частіше Ви го­дуєте грудь­ ми, тим більше мо­л о­к а у Вас бу­де. 3. Не об­м е­ж уй­т е три­в алість го­ду­в ан­ня­ і не відри­вай­те ди­ти­ну від гру­дей раніше ніж во­на са­ма їх відпу­с ­тить. Для ди­ти­ни пе­р е­бу­ ван­ня біля гру­дей — це не тільки хар­чу­ван­ня, це відчут­тя за­хи­ще­ності, ком­ф ор­т у та близь­ кості з матір'ю.

26

4. Го­дуй­т е ма­л ю­к а вночі. Ди­т и­н а швид­ко рос­т е і не мо­же ви­т ­р и­м а­т и ве­л и­к их проміжків ча­с у без го­ду­в ан­н я. Го­ду­в ан­н я вночі до­п о­м а­ гає за­б ез­п е­ч и­т и ма­л ю­к а мо­л о­ком на­с туп­н о­г о дня. 5. Ди­тині важ­ли­во з са­мо­го по­чат­к у бу­ти ра­зом з матір'ю. Спільне пе­р е­бу­ван­ня має ба­га­то пе­р е­ваг, на­при­к лад: • ма­ма швид­ко вчить­с я ре­а­г у­ва­ти на сиг­на­ ли ди­ти­ни; це до­по­ма­гає вста­нов­лен­ню міцних емоційних і пси­хо­логічних зв'язків • ма­люк відчу­ває се­б е за­хи­ще­ним • ма­ма більш впев­не­но го­дує ди­ти­ну і мо­же при­к ла­да­ти її до гру­дей, як тільки ма­люк цьо­го схо­че (не мен­ше 8-12 разів на до­бу) • при спільно­му пе­р е­бу­ванні зни­ж ується ри­зик роз­вит­к у інфекційних за­хво­рю­вань 6. Ве­л и­ч ез­н е зна­ч ен­ня має по­л о­жен­ня ма­лю­ка біля гру­дей. Це за­по­ру­ка ком­ф орт­- но­г о, ефек­т ив­но­го го­ду­ван­ня і, відповідно, успішної лак­тації. Да­ю­чи гру­ди, три­май­те ма- ­лю­ка ду­же близь­ко, жи­во­ти­ком до се­бе. Ваш со­сок має бу­ти на рівні но­си­ка ди­ти­ни. Че­кай- ­те, щоб ма­ля ши­ро­ко роз­кри­ло ро­тик і при­ кладіть йо­го так, щоб во­н о за­хо­пи­л о не тільки со­сок, але й ве­ли­к у ча­с ­ти­ну аре­о­ли (ділян­ка гру­дей на­вко­ло со­ска). 7. У жод­н о­м у ви­пад­к у до 6 місяців не да­в ай­т е ди­т ині во­д и, чаю або інших про­ дуктів. Цим Ви за­хи­щ аєте ма­ля від інфекцій, алергії і роз­ладів ки­ш еч­ни­к а, та за­б ез­п е­чуєте ди­т и­ну по­вноцінним хар­чу­ван­ням. 8. Не мий­те спеціаль­но гру­ди до і після го­ду­ван­ня. Надмірне мит­тя з ми­лом пе­р е­с у­шує шкіру сосків, мо­же при­зве­с ­ти до їх розтріску­ ван­ня, а та­кож зми­ває зі шкіри матері ко­рис­ну для ди­ти­ни мікро­ф­ло­ру. 9. Не зціджуй­т е мо­л о­ко без особ­ли­вої не­обхідності. Зціджу­ван­ня потрібне тільки у разі ви­му­ше­ної роз­лу­к и ма­тері і ди­ти­ни або ко­ли ди­ти­на не мо­же смок­та­ти гру­ди. 10. Щоб ма­ля рос­ло здо­ро­вим, як за­к ла­де­ но при­ро­дою, Всесвітня Ор­ганізація Охо­ро­ни Здо­р ов'я ре­ко­м ен­дує го­ду­ва­т и ди­т и­ну­ грудь­ми не мен­ше двох років, з яких перші півро­ ку — ви­к люч­но груд­ним мо­ло­ком. До­т ри­м у­ю ­ч ись цих про­с тих прин­ц ипів,­ Ви змо­же­те за­хи­с­ти­ти се­бе від про­блем при го­ду­ ванні ма­лю­ка грудь­ми. Щас­ливі, спов­нені лю­бов'ю, не­за­бутні хви­ли­ни го­ду­ван­ня су­прово­ д­жу­ва­ти­муть Вас ра­до­ща­ми і вдячністю Ва­шої крихітки.

№9 Обмінна карта вагітної жінки  

Інформаційна брошура, що видається з медичною формою 113/о.

№9 Обмінна карта вагітної жінки  

Інформаційна брошура, що видається з медичною формою 113/о.

Advertisement