Page 27

ПОСАГ ДЛЯ НЕМОВЛЯТИ Вже ско­р о на­с та­н е цей дов­г о­о чіку­в а­н ий день, а Ви ще не все ку­пи­ли ма­лю­к у. Так ба­га­то хо­четь­с я за­з да­легідь підго­т у­ва­т и до на­р о­д ­жен­ня ди­т и­ни! Да­вай­те з'ясуємо, що ж потрібно не­мов­ляті в перші дні йо­го жит­тя? В по­ло­го­ву за­лу Для по­л огів ма­т и по­в ин­н а підго­т у­в а­т и на­с туп­не: ша­поч­к у, шкар­пет­к и, ди­тячі со­р о­чеч­к и, по­взун­к и та підгуз­к и (увесь одяг по­ви­нен бу­т и чи­с ­т им і ви­пра­с у­ва­ним з обох боків). В після­по­ло­го­ве відділен­ня Ко­ли Ви по­тра­пи­те в після­по­ло­го­ве відділен­ ня, Вам не­обхідно ма­ти з со­б ою: набір підгузків, при­близ­но 3-4 ком­п лек­ти по­взунків, пе­лю­шок, ди­тя­чих со­р о­че­чок, шкар­пе­ток, ша­по­чок, тер­мо­ метр, ми­ло (для підми­ван­ня ди­ти­ни), а в хо­лод­ну по­ру ро­к у – теп­лу ков­дроч­к у. Ди­т и­на з матір'ю зна­хо­дить­с я 2 – 3 дні у по­ло­го­во­му бу­дин­к у і про­ тя­гом цих днів ма­ти не ку­пає, а ли­ше підми­ває ди­т и­ну, щоб уник­ну­ти гіпо­термій. Ди­ти­ну ку­па­ ють вже вдо­ма. Сьо­годні дітей не спо­ви­ва­ють, а вдя­г а­ють у зруч­н ий одяг, щоб ди­т и­на мог­ла вільно ру­ха­тись. При ви­писці з по­ло­го­во­го бу­дин­к у ма­лю­ка одя­га­ють в за­леж­ності від по­ри ро­к у. Пам'ятай­те! Будь­те уваж­ни­ми при ви­ко­ри­с­ танні підгузків. Оскільки пу­по­вин­ний за­ли­шок нічим не об­р об­ляється і він по­ви­нен бу­т и су­хим, на­ма­гай­тесь не за­к ри­ва­ти йо­го підгуз­ком. "Стиль одя­г у" ма­лю­ка за­л е­ж ить від смаку батьків. Більшість батьків оби­рає одяг в за­леж­ ності від по­ведінки і на­с т­р ою ма­лю­к а. Вибір завжди за­ли­шається за Ва­ми. Орієнтов­ний гар­де­роб но­во­на­ро­д ­же­но­го: • тонкі пе­люш­к и 5-10 шт; • мар­леві або од­но­ра­зові підгуз­к и; • со­р о­чеч­ки – 6-10 шт (тонкі і 4-6 теп­лих). Со­р о­ чеч­к а по­вин­н а за­г ор­т а­т и­с я на спинці і бу­т и до­вжи­ною до рівня пуп­ка. Одя­га­ють со­р о­чеч­к и швом на­зовні; • ве­ли­к ий бан­ний руш­ник; • ша­поч­к и (легкі – 2-4 шт і 1-2 теплі); • шкар­пе­точ­к и 2-4 па­ри; • по­взун­к и або комбіне­зон­чи­к и (у за­леж­ності від то­го, що Ви більше ви­ко­ри­с ­то­ву­ва­т и­ме­те, в кількості 4-6 шт); • теп­лий комбіне­зон, коф­т и­на і ша­поч­ка для про­г у­ля­нок (по се­зо­ну); • ков­дра або кон­верт за­леж­но від се­зо­ну; • клей­он­ки-підклад­ки для ліжка та ко­ля­с­ки. Ми пе­р е­р а­х у­в а­л и при­б лиз­н ий пе­р елік ре­чей, що Вам мо­ж уть ста­ти в на­годі. Ма­люк рос­ те ду­же швид­ко, то­му куп­ля­т и ба­га­то ре­чей не має сен­с у. Але це ще не все. Ма­лю­к у потрібне ліжеч­ко. Во­но має бу­ти не тільки кра­си­вим, але і зруч­ним та без­печ­ним. Ма­т ­рац не по­ви­нен бу­т и ду­же м'яким, він має бу­ти рівним та відповіда­т и розміру ліжеч­ка. Вам мо­ж уть ста­т и у на­годі м'які бор­т и, прив'язані по пе­ри­ме­т ­ру ліжеч­ка, які за­хи­ с­тять ма­лю­ка від про­тягів. Для про­г у­ля­нок на свіжо­му повітрі прид­б ай­т е ко­ля­с­к у. Тут вибір ве­ли­к ий, але по­с тав­те­с я до ньо­го уваж­но. Ко­ля­с­

ка має бу­ти зруч­ною, прак­тич­ною і надійною. Пам'ятай­те, ди­т и­на по­вин­на спа­т и на спині! Рюк­з а­ч ок-кен­г у­ру або слінг – не­о бхідна і зруч­на річ. Ко­ри­с ­т у­ва­ти­с я та­к им рюк­за­ком Ви змо­же­те не раніше ніж в 1,5-2 місяці (ко­ли ди­ти­на змо­же са­мостійно три­ма­ти го­ло­ву). Слінг мож­на ви­ко­ри­с ­то­ву­ва­ти з на­р о­д ­жен­ня ди­ти­ни. Рюк­зак-кен­г у­ру має бу­т и м'яким, з щільним підго­лов­ни­ком і спин­кою для ма­лю­ка, а та­кож, для Ва­шо­го ком­ф ор­т у, із ши­р о­к и­ми та м'яки­ми пле­чо­ви­ми і по­пе­р е­ко­вим ре­ме­ня­ми. Пе­р е­в дяг­ну­ти ма­лю­ка – завдання не з лег­ ких, а це не­обхідно ро­би­ти кілька разів на день. При­го­т уй­те спеціаль­не місце, де все не­обхідне для пе­р е­в дя­ган­ня бу­де під ру­кою. Це мо­же бу­ти зви­ч ай­н ий стіл, по­к ри­т ий м'якою ков­д рою, по­верх якої по­с те­ле­на во­до­не­про­ник­на клей­он­ ка і теп­ла пе­люш­ка. По­ряд не­обхідно ма­ти шаф­к у з шух­ля­д а­ми, де зна­хо­ди­ти­муть­с я речі Ва­шо­го ма­лю­ка, а та­кож ап­теч­ка. У ап­течці: ва­та, сер­вет­к и, но­ж нич­к и, крем, при­сип­ка. У перші 6 місяців ма­лю­к у не­обхідні ван­ноч­ка і тер­мо­метр для води. Потрібен та­кож і кімнат­ний тер­мо­метр для кон­тро­лю тем­пе­ра­т у­ри повітря в кімнаті. На­д алі Ви змо­же­т е ви­ко­р и­с ­то­ву­в а­т и ве­ли­к у ван­ну. Ми зу­пи­ни­ли­с я на най­го­ловніших і най­не­ обхідніших пред­м е­тах одя­г у і вжит­к у Ва­ш о­го ма­лю­ка. Повніший спи­сок "при­да­но­го" чи­тай­те на на­шо­му сайті. Ба­жаємо ща­с ­тя і бла­го­по­луч­чя Вам і Ва­шо­му ма­лю­к у!

№9 Обмінна карта вагітної жінки  

Інформаційна брошура, що видається з медичною формою 113/о.

№9 Обмінна карта вагітної жінки  

Інформаційна брошура, що видається з медичною формою 113/о.

Advertisement