Page 19

СЕКСУАЛЬНЕ ЖИТТЯ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ Ба­г а­т о по­д ружніх пар ціка­в ить пи­т ан­н я: «Чи мож­н а жи­т и ста­т е­в им жит­т ям під час вагітності?» Ми до­п о­м о­ж е­м о Вам знай­т и відповідь на це пи­тан­ня. Вагітність – це не хво­р о­б а і не па­то­логія,­ а особ­ли­вий стан, який ви­ма­гає подвійної ува­г и та відповідаль­н ості. Жінка в цей період по-особ­ ли­во­му пре­к рас­на та не­п о­втор­на, і все це — ре­зуль­тат важ­ли­вих змін, що з нею відбу­ва­ють­с я. Во­ни ма­ють фізич­ний, пси­хо­логічний та емоцій­ ний ха­р ак­тер. В цей період чо­л овіки схильні про­ яв­ля­т и більше ува­г и до дру­ж и­ни, оскільки їй не­о бхідні лагідні до­т и­к и, обійми, щоб відчу­ва­т и се­б е за­хи­ще­ною, ко­ха­н ою і ба­жа­н ою. У пер­ш о­му три­м естрі вагітності харак­тер ста­те­во­го жит­т я прак­т ич­н о повністю за­л е­ж ить від са­м о­п о­чут­т я май­бут­ньої ма­ми. Перш за все, про­кон­с уль­т уй­ тесь у Ва­ш о­го ліка­ря, чи не­має об­с та­вин, що ви­ма­га­ють об­м е­жен­ня або по­вно­го при­пи­н ен­ня сек­с у­а ль­них кон­тактів. Як­щ о жінка здо­р о­в а і по­д аль­ша вагітність протікає без ус­к лад­н ень, мож­на не відмов­ля­т и­ ся від по­вноцінно­г о сек­с у­а ль­н о­г о жит­т я. Але при цьо­м у не­о бхідно уваж­н о сте­ж и­т и за своїми відчут­т я­м и і при що­н ай­м ен­ш их сумнівах звер­ та­т и­с я до ліка­р я. Прий­ня­т и ос­та­точ­н е рішен­ня сто­сов­н о то­г о, чи мож­на ма­т и ста­т е­ве жит­т я в той чи інший період, Вам до­п о­м о­же лікар, який спо­с ­т ерігає за пе­р ебігом Ва­ш ої вагітності.

Як­щ о жінка по­ч у­в ає се­б е до­б ­р е, відчу­в ає ба­ж ан­ня та не­має за­г ро­зи ви­к ид­ня, то не вар­то відмов­ля­т и­с я від ста­т е­вих сто­с унків. Після на­р о­д ­жен­н я ма­л ю­к а ста­т е­в е жит­т я мо­же бу­т и по­н ов­л е­н е тоді, ко­л и жінка бу­д е го­то­ ва та за­б а­ж ає ста­т е­вих відно­с ин. Але слід пам'ята­т и, що жінка мо­ж е за­в агітніти че­р ез 2 тижні після по­л огів. То­м у, щоб не за­в агітніти, ду­же важ­ли­во за­з да­л егідь обмірку­в а­т и ме­т о­д и кон­т ра­ц епції та зро­б и­т и пра­виль­н ий вибір. Як­щ о Ви щой­н о на­р о­д и­ли ди­т и­н у та го­дуєте її ви­к люч­н о грудь­м и, тоді най­к ра­щ им ме­то­дом для Вас бу­де ме­тод лак­ таційної аме­н о­р еї. Цей ме­тод га­р ан­т ує ви­со­к у ефек­т ивність на термін до 6 місяців після на­р о­ д­жен­ня ди­т и­ни. Го­ду­в а­т и ма­лю­к а потрібно ли­ш е груд­н им мо­л о­ком вдень та вночі і не да­в а­т и йо­м у жод­н ої іншої їжі, навіть во­ди. Пе­р е­р ви між го­ду­ван­ням по­винні бу­т и не більше ніж чо­т и­р и го­д и­н и вдень і шість го­д ин вночі. За до­т ри­ман­ня та­к их умов ор­г анізм го­ду­в аль­н иці націле­н ий тільки на ви­р обіток мо­л о­к а в до­с татній кількості для го­ду­в ан­н я. Як тільки Ви вве­л и будь-яку до­д ат­ко­ву їжу або по­ч а­л и го­т у­в а­т и ди­т и­н у суміша­м и, гор­м о­наль­на си­с ­т е­ма го­ду­в аль­ниці пе­р е­на­ла­ш ­то­вується, — ме­тод стає не­е фек­т ив­ ним і Ви мо­же­т е за­в агітніти. Тоді Вам ста­н уть в на­г оді інші ме­то­д и за­п обіган­ня вагітності. Ваш лікар на­д асть Вам ви­ч ерп­н у інфор­мацію що­до ме­тодів кон­т ра­цепції.

№9 Обмінна карта вагітної жінки  

Інформаційна брошура, що видається з медичною формою 113/о.

№9 Обмінна карта вагітної жінки  

Інформаційна брошура, що видається з медичною формою 113/о.

Advertisement