Page 16

ПРАВА МАЙБУТНЬОЇ МАМИ Охо­р о­на здо­р ов'я ма­тері та ди­т и­ни за­б ез­ пе­чується ор­ганізацією ши­р о­кої ме­р ежі жіно­ чих, ме­д и­ко-ге­н е­т ич­них та інших кон­с уль­ тацій, по­л о­г о­в их бу­д инків, са­н а­т оріїв та бу­д инків відпо­ч ин­к у для вагітних жінок і ма­терів з дітьми, ясел, садків та інших ди­т я­ чих за­к ладів; на­д ан­н ям жінці відпу­с т­к и у зв'яз­к у з вагітністю і по­ло­га­ми з ви­п ла­тою до­п о­м о­г и по соціаль­н о­м у стра­х у­в ан­н ю та вста­нов­л ен­ням пе­р ерв у ро­б оті для го­ду­ван­ня ди­т и­ни; ви­п ла­тою, у вста­нов­л е­но­му по­ряд­к у, до­по­мо­г и у зв'яз­к у з на­р о­д ­жен­ням ди­т и­ни і до­по­мо­г и на час до­гля­ду за хво­р ою ди­т и­ною; за­б о­р о­ною використан­ня праці жінок на важ­ ких і шкідли­вих для здо­р ов'я ви­р об­ництвах, пе­р е­ве­ден­ням вагітних жінок на лег­к у ро­б о­т у із збе­р е­ж ен­н ям се­р ед­н ь­о ­г о за­р обітку; поліпшен­ням і оз­до­р ов­л ен­ням умов праці та по­бу­т у; усу­н ен­ням не­г а­т ив­н их еко­л огічних фак­торів; дер­жав­ною і гро­мадсь­кою до­по­мо­ гою сім'ї та інши­ми за­хо­д а­ми у по­ряд­к у, вста­ нов­л е­но­му за­ко­но­д ав­с т­вом Ук­р аїни. З ме­т ою охо­р о­н и здо­р ов'я жінки їй на­д ається пра­во самій вирішу­ва­т и пи­тан­ня щодо ма­те­рин­с т­ва. За­к ла­ди охо­р о­ни здо­р ов'я за­б ез­п е­ч у­ють кожній жінці кваліфіко­в а­н ий ме­д ич­н ий на­гляд за пе­р ебігом вагітності, стаціонар­ну ме­дич­ну до­по­мо­г у при по­ло­гах і ліку­валь­н о-профілак­т ич­ну до­п о­м о­г у ма­тері та но­во­на­р о­д ­женій ди­т ині. Крім то­го, дер­жа­ ва га­р ан­т ує ди­т ині пра­во на охо­р о­ну здо­р ов'я, бе­зо­п лат­ну кваліфіко­ва­ну ме­дич­ну до­по­мо­г у в дер­жав­них і ко­му­наль­них за­к ла­д ах охо­р о­ни здо­р ов'я, сприяє ство­р ен­ню без­п еч­них умов для жит­т я і здо­р о­в о­г о роз­в ит­к у ди­т и­н и, раціональ­н о­г о хар­ч у­в ан­н я, фор­м у­в ан­н ю на­ви­чок здо­р о­во­го спо­со­бу жит­т я. За­ко­но­д ав­с т­вом вста­нов­л е­но, що до­по­ мо­га при на­р о­д ­женні ди­т и­ни та по до­гля­ду за ди­т и­ною до до­с яг­н ен­ня нею трирічно­го віку надається у та­к их розмірах: до­по­мо­га при на­р о­д ­женні ди­т и­ни — у розмірі 12 240 гри­ вень, — на пер­шу ди­т и­ну, 25 000 гри­вень, — на дру­г у ди­т и­ну, 50 000 гри­вень, — на тре­т ю та на­с туп­них дітей. Випла­та до­по­мо­г и здійсню­ ється од­н о­р а­з о­во при на­р ож­д енні пер­ш ої ди­ти­ни в сумі 4 800 гри­вень, дру­гої ди­ти­ни — 4 840 гри­вень, тре­тьої та на­с туп­ни­х дітей —­ 5 000 гри­вень, ре­ш­та су­ми на пер­шу ди­ти­ну випла­чується­с я про­тягом на­с туп­них 12 місяців (по 620 гри­вень щомісяч­но), на дру­г у ди­ти­ну — 24 місяці (по 840 гри­вень щомісяч­но), на тре­тю та на­с туп­них дітей — 36 місяців (по 1250 гри­ вень щомісяця) рівни­ми ча­с тина­ми; до­по­мо­га по до­гля­ду за ди­т и­ною до до­с яг­н ен­ня нею трирічно­го віку — у розмірі, що дорівнює різ­ ниці між 50 відсот­ка­ми про­ж ит­ко­во­го мініму­ му, вста­нов­л е­но­го для пра­цез­д ат­них осіб, та се­р ед­нь­омісяч­ним су­к уп­ним до­хо­дом сім'ї в

14

роз­ра­х ун­к у на од­ну осо­бу за по­п е­р едні шість місяців, але не мен­ш е 90 гри­вень для не­за­с т­ ра­хо­ва­них осіб та не мен­ш е 23 відсотків про­ жит­ко­во­го мініму­му, вста­нов­л е­но­го для пра­ цез­д ат­них осіб, для за­с т­р а­хо­ва­них осіб. Для за­хи­с ­т у тру­до­вих прав жінок за­ко­ном не до­пу­с­кається за­лу­ч ен­ня до робіт у нічний час, до на­ду­р оч­них робіт і робіт у вихідні дні і на­прав­л ен­ня у відря­д ­жен­ня вагітних жінок і жінок, які ма­ють дітей віком до трьох років. На про­хан­ня вагітної жінки, жінки, яка має ди­т и­н у віком до чо­т ир­н ад­ц я­т и років або ди­т и­ну-інваліда, в то­му числі та­к у, що зна­хо­ дить­с я під її опіку­ван­ням, влас­ник або упов­ но­ва­же­ний ним ор­ган зо­б ов'яза­ний вста­нов­ лю­ва­т и їй не­по­вний ро­б о­чий день або не­по­ вний ро­б о­чий тиж­день. Вагітним жінкам, відповідно до ме­дич­но­ го вис­нов­к у, зни­ж у­ють­с я нор­ми ви­р обітку, нор­ми об­с лу­го­ву­ван­ня або во­ни пе­р е­во­д ять­ ся на іншу ро­б о­т у, що є лег­шою і ви­к лю­чає вплив не­спри­я т­ли­вих ви­р об­ни­чих фак­торів, із збе­р е­жен­н ям се­р ед­н ь­о ­г о за­р обітку за по­п е­р ед­нь­ою ро­б о­тою. На підставі ме­дич­но­го вис­нов­к у жінкам на­д ається оп­ла­чу­ва­на відпу­с т­ка у зв'яз­к у з вагітністю та по­ло­га­ми три­валістю 70 ка­л ен­ дар­них днів до по­логів і 56 (у разі на­р о­д ­жен­ня двох і більше дітей та у разі ус­к лад­н ен­ня по­логів — 70) ка­л ен­д ар­них днів після по­логів, по­чи­на­ю ­чи з дня по­логів. За ба­жан­ням жінки їй на­д ається відпу­с т­ка для до­гля­ду за ди­т и­ ною до до­с яг­н ен­ня нею трирічно­г о віку з ви­п ла­тою за ці періоди до­по­мо­г и відповідно до за­ко­но­д ав­с т­ва. За­б о­р о­няється відмов­ля­т и жінкам у прий­ нятті на ро­б о­т у і зни­ж у­ва­т и їм за­р обітну пла­т у­ з мо­т ивів, пов'яза­н их з вагітністю або на­явністю дітей віком до трьох років, а оди­но­ ким ма­те­рям за на­явністю ди­т и­ни віком до чо­т ир­н ад­ц я­т и років або ди­т и­н и-інваліда.­ У разі відмови у прий­нятті на ро­б о­т у за­зна­ч е­ ним ка­те­горіям жінок влас­ник або упов­но­ва­ же­ний ним ор­ган зо­б ов'язані повідо­м ля­т и їм при­чи­ни відмо­ви у пись­мовій формі. Відмо­ва у прий­нятті на ро­б о­т у мо­же бу­т и ос­кар­же­на у су­до­во­му по­ряд­к у. Звільнен­н я вагітних жінок і жінок, які ма­ють дітей віком до трьох років, оди­но­к их ма­терів за на­яв­ності ди­т и­ни віком до чо­т ир­ над­ц я­т и років або ди­т и­ни-інваліда, з ініціати­ ви влас­ни­ка або упов­но­ва­же­но­го ним ор­га­ну, не до­пу­с­кається, крім ви­падків по­вної лікві­ дації підприємства, ус­т а­н о­в и, ор­г анізації, ко­ли до­пу­с­кається звільнен­ня з обов'яз­ко­вим пра­цев­ла­ш ­т у­ван­ням.

№9 Обмінна карта вагітної жінки  

Інформаційна брошура, що видається з медичною формою 113/о.

№9 Обмінна карта вагітної жінки  

Інформаційна брошура, що видається з медичною формою 113/о.

Advertisement