Page 14

ДЕ НАРОДИТИ НЕМОВЛЯ та що при собі мати Кож­н а жінка, яка зби­р ається ста­т и матір'ю, по­с тає пе­р ед ви­б о­р ом де на­р о­д ­ж у­ ва­т и ма­лю­к а. Без­п е­к а ма­тері та ди­т и­ни під час по­л огів і після них — ось го­л о­вний кри­ терій ви­б о­ру по­л о­го­во­го бу­дин­к у. По­л о­го­вий бу­ди­н ок має бу­т и об­лад­на­ ним ди­т я­ч ою та до­р ос­л ою ре­а німацією, відділен­ням пе­р е­ли­ван­ня крові, мож­ливістю постійно­г о монітор­н о­г о спо­с ­т е­р е­жен­ня за ста­ном ма­тері та ди­ти­ни на ви­па­док ви­ник­ нен­ня ус­к лад­нень. Так са­мо не­обхідна і важ­ ли­в а до­п о­м о­г а та підтрим­к а уваж­н о­г о кваліфіко­ва­н о­го пер­со­на­лу. Під час ви­бору по­ло­го­во­го бу­дин­ку потрібно зва­жи­ти всі «за» і «про­ти», дізна­ти­ся щодо су­часних ме­то­ди­к ве­ден­ня по­логів, індивіду­ альні по­ло­гові за­ли, мож­ливість парт­нерсь­ких по­логів та при­сут­ності близь­кої лю­ди­ни під час по­логів. Так са­мо важ­ли­во дізна­тись щодо ком­фортності па­ла­ти та мож­ливість сумісно­го пе­р е­бу­ван­ня ма­ми з ма­лю­ком у па­латі, і про те, яку інфор­мацію на­да­ють жінці під час після­ по­ло­го­во­го періоду. Ба­га­то що за­ле­жить від досвідче­но­го ліка­ря й аку­шер­ки. І, в жод­но­му разі, не ко­ри­с ­т уй­те­с я по­с лу­га­ми лікарів і аку­ ше­рок вдо­ма. Як­щ о Ви відра­зу ви­ру­ш аєте до по­л о­г о­ вого відділен­н я, при собі не­о бхідно ма­т и па­с­п орт та обмінну кар­т у. Як­що Ви на­р о­д­ жуєте плат­н о — обов'яз­ко­во візьміть з со­б ою кон­т ракт на по­л о­г и. За­з да­легідь за­пи­тай­те у Ва­шо­го ліка­ря, що ще не­обхідно ма­ти з со­бою у ви­б­ра­но­му Ва­ми по­ло­го­во­му бу­дин­к у.

12

Все, що зна­до­б ить­с я в по­л о­г ах і після по­логів, мож­на зібра­ти на­пе­р ед і потім взя­ти з со­бою, а са­ме: Для Вас: • гігієнічні про­к лад­ки ­ (з ви­со­кою гігроскопічністю) • декілька трусиків (з тонкої бавовни) • пред­ме­ти ту­а ­ле­т у (зуб­на па­с ­та, щітка, гребінець, ми­ло, шам­пунь) • бюст­галь­тер для го­ду­ван­ня • нічна сорочка та халат • блок­нот і руч­к у, для за­писів Та­кож під час по­л огів Ви мо­же­т е ко­р и­с ­т у­ ва­т и­с я ту­а ­л е­том, пи­ти і їсти, за ба­жан­ням — вільно пе­ре­с у­ва­ти­с я. Тож не за­будь­те взя­ти з со­бою тро­хи їжі та во­ди для се­б е та Ва­ш о­го парт­н е­р а по по­л о­г ах, а та­кож все, що Вам мо­же зна­до­би­ти­с я після по­логів. Для ма­лю­ка: • упа­ков­к у од­но­ра­зо­вих підгуз­ків • чеп­чик або лег­к у ша­поч­к у • шкарпетки • пе­люш­ки або по­взун­ки (5­-7 шт.) • со­ро­чеч­ки (4-­6 шт.) • ди­тя­че ми­ло • во­логі сер­вет­ки, при­сип­к у

№9 Обмінна карта вагітної жінки  

Інформаційна брошура, що видається з медичною формою 113/о.

№9 Обмінна карта вагітної жінки  

Інформаційна брошура, що видається з медичною формою 113/о.

Advertisement