Page 10

СІМЕЙНІ І ПАРТНЕРСЬКІ ПОЛОГИ

8

Сімей­ни­ми по­ло­га­ми в наш час ніко­го не зди­вуєш. Ба­га­то по­ло­го­вих бу­динків прак­ти­к у­ють сімейні по­ло­г и. По­друж­ня па­р а, за її ба­жан­ням, під час вагітності мо­же відвіда­т и по­ло­го­вий бу­ди­н ок, в яко­м у пла­н ує на­р о­д ­ж у­в а­т и свою ди­т и­ну, та ог­ля­ну­т и індивіду­а льні по­ло­гові кімна­т и, де на­р о­д ­ж у­ють жінки. Як­що в про­ц есі знай­о м­с т­в а з по­л о­г о­в им бу­д ин­ком у Вас ви­н ик­н уть за­п и­т ан­н я, відповіді на них Ви змо­же­те от­р и­ма­т и у фахівців. До сімей­н их чи парт­н ерсь­к их по­л огів Вам до­по­мо­ж уть підго­т у­в а­т и­с я у школі “Відповідаль­н о­го батьківства”, що існує при кожній жіночій кон­с уль­тації. Є ба­г а­т о до­к азів по­з и­т ив­н о­г о впли­ву при­с ут­н ості і до­п о­м о­г и близь­к их лю­д ей на пе­р ебіг по­л огів та протікан­ ня після­п о­л о­г о­в о­г о періоду. Та­ки­ми людь­ми мо­ж уть бу­ти бать­ко ди­ти­ни, ма­ма, се­с ­т­ра чи по­дру­га. До­б­ре, як­що во­ни прой­ш­ли по­пе­реднє на­вчан­ня і зна­ють, як са­ме підтри­ма­ти Вас у по­ло­гах фізич­но (ма­саж спи­ ни і по­пе­ре­к у, об­ти­ран­ня об­лич­чя, по­гла­д ­ж у­ван­ня жи­во­та, рук, то­що) та мо­раль­но (підба­дь­о­рен­ня, за­спо­ко­ю­ван­ня). Підтрим­ка сім’ї чи друзів має такі пе­ре­ва­ги: • ско­р о­чує три­валість по­логів; • змен­шує по­т ре­бу в зне­б о­ленні переймів; • змен­шує по­т ре­бу в хірургічних втручан­нях; • по­к ра­щує стан не­мов­ля­ти при народженні; • знач­но по­к ра­щує пси­хо­логічний та емоційний стан жінки, сприяє сприй­нят­тю по­логів як очіку­ва­ної ра­дості; • зміцнює ро­динні відно­си­ни, ро­бить їх гар­монійни­ми, глиб­ши­ми та довірливіши­ми; • сприяє глиб­шо­му фізич­но­му та емоційно­му зв’яз­к у між бать­ком та ди­ти­ною. Для чо­ловіка та жінки по­ло­г и – це особ­ли­ва сімей­на подія, то­му важ­ли­во прой­ти цей етап жит­тя ра­зом. Відра­зу після по­логів ма­му і ма­лю­ка не роз­лу­ча­ють. Для Ва­шої ди­ти­ни перші хви­ли­ни після на­ро­д ­жен­ня є ду­же важ­ ли­ви­ми і не­про­с ти­ми: во­на по­трап­ляє в се­ре­до­ви­ще, де тем­ пе­ра­т у­ра є знач­но ниж­чою, ніж бу­ла у Ва­шо­му тілі. То­му ди­ти­ ну відра­зу потрібно зігріти. Для цьо­го най­кра­ще відра­зу після на­р о­д ­жен­ня по­к ла­с ­т и її жи­во­ти­ком на Ваш живіт, тоб­то “шкіра до шкіри”. Теп­ло Ва­шо­го тіла най­кра­ще зігріє ди­ти­ну. Уп­ро­довж пер­ших го­дин жит­тя та в по­даль­шо­му важ­ли­во оберіга­ти не­мов­ля від пе­ре­охо­ло­д ­жен­ня, тоб­то гіпо­термії, що є не­без­печ­ною для ди­ти­ни. У разі, ко­ли по­ло­г и про­во­д ять шля­хом ке­сарсь­ко­го роз­ ти­ну, но­во­на­р о­д ­же­ну ди­ти­ну ви­к ла­да­ють на гру­ди бать­ка, який теп­лом сво­го тіла зігріє ма­лю­ка. Здо­р о­ва ди­т и­на вже у пер­шу го­ди­ну сво­го жит­тя ба­дь­о­ ра, ак­тив­на, і розпо­чи­нає інстинк­т ив­ний по­шук їжі. Зна­хо­д я­ чись на жи­воті ма­тері у по­л о­говій кімнаті, ди­т и­на са­ма­ в змозі підповз­т и до гру­дей ма­тері, знай­ти со­сок та по­ча­ти смок­та­т и. Слід пам’ятати, що розпочате грудне вигодовування у першу годину після народження має великі переваги і є надзвичайно важливим для здоров’я і подальшого розви­ тку дитини. Як пра­ви­ло, че­рез дві го­ди­ни після по­логів ма­му з ма­лю­ ком в су­про­воді бать­ка пе­ре­во­дять в після­по­ло­го­ве відділен­ ня. Чо­ловік та чле­ни сім’ї мо­ж уть вільно відвіду­ва­ти по­роділлю у після­по­ло­го­во­му відділенні. Тут жінці або по­друж­жю на­да­ дуть ви­черп­ну інфор­мацію з пи­тань за­побіган­ня не­за­пла­но­ва­ ної вагітності, та про­кон­с уль­т у­ють з при­во­ду груд­но­го ви­го­до­ ву­ван­ня і до­гля­ду за но­во­на­ро­д ­же­ним.

№9 Обмінна карта вагітної жінки  

Інформаційна брошура, що видається з медичною формою 113/о.

№9 Обмінна карта вагітної жінки  

Інформаційна брошура, що видається з медичною формою 113/о.

Advertisement