Page 1


БЕЗПЕЧНЕ МАТЕРИНСТВО Кож­на вагітність та кож­на ди­ти­на є особ­ли­ ви­ми. По­ява ди­ти­ни відкри­ває цілком но­вий та за­хоп­люючий світ, зовсім не­знай­о­мий Вам. Навіть як­що у Вас вже є досвід відкрит­тя світу ма­лень­кої лю­ди­ни — все це зно­ву бу­де ду­же важ­ли­вим для Вас. Ко­жен період вагітності бу­де по-своєму особ­ли­вим, але в ціло­му вагіт­ ність має бу­ти щас­ли­вою та здо­ро­вою, щоб за­б ез­п е­ч и­т и ди­т ині як­най­к ра­щ ий по­ча­ток жит­тя. Перші місяці вагітності — час знач­них змін не тільки у фізіології, а й у пси­хо­логії жінки. Най­важ­ливіше те­пер — усвідо­м лю­ва­ти свій но­вий стан. Не­має нічо­го див­но­го в то­му, що у Вас з'яв­ ля­ють­с я су­пе­реч­ливі по­чут­тя з при­во­ду вагіт­ ності. Іноді Вам ду­же до­б­ре, настрій підне­се­ ний, інко­ли — по­г а­н о. Це не по­вин­н о Вас не­по­коїти — зміни на­с т­рою, без­пе­реч­но, зник­ нуть після по­логів. Під час вагітності у Вас мо­ж уть бу­т и не­з ду­ж ан­ня, які хо­ча й тур­бу­ють, про­те є ціл­ ком нор­маль­ни­ми. Во­ни спри­чи­нені гор­м о­ наль­ни­ми зміна­ми у Ва­ш о­му ор­г анізмі. Од­нак де­які симп­то­ми тре­ба сприй­ма­ти серй­оз­но. Будь які відхи­л ен­ня мож­на усу­ну­т и, як­що вчас­но звер­ну­ти­с я до ліка­ря. Май­же всі вагіт­ ності протіка­ють нор­маль­но і без ус­к лад­нень, од­нак є об­с та­ви­ни за яких лікар мо­же вва­жа­ти, що ри­зик ус­к лад­нень є ви­со­ким і потрібен постійний на­гляд чи ліку­ван­ня в умо­вах стаціона­ру. Ма­т и ди­т и­н у сьо­г одні цілком без­п еч­н о. Ме­д ичні мож­л и­в ості до­г ля­ду за вагітністю, а та­к ож си­с ­т е­м а ре­г у­л яр­н их ме­д ич­н их пе­р евірок та те­с ­т у­в ань роз­р об­л ені для то­г о, щоб Ви бу­л и впев­н ені в то­м у, що з Ва­м и та Ва­ш ою ди­т и­н ою все га­р азд, а та­кож, щоб за­б ез­п е­ч и­т и нор­м аль­н ий пе­р ебіг по­л огів. Се­р е­д и­н а терміну вагітності обов'яз­ко­в о дасть відчут­т я, що з Ва­м и все га­р азд. Ви бу­д е­т е ся­я ­т и від ща­с ­т я і пізнаєте над­з ви­ чайні по­ч ут­т я, ко­л и впер­ш е відчуєте ру­х и ди­т и­н и.

4

В другій по­ло­вині вагітності Вам потрібно бу­де більше відпо­чи­ва­ти. Ра­зом з тим те, яки­ ми бу­дуть вагітність та по­ло­г и, за­ле­жать від ста­ну Ва­шо­го тіла, то­му чим більше Ви фізич­но роз­ви­н ені, тим кра­ще і впев­н еніше бу­де­те се­б е по­чу­ва­т и. З фізич­ни­ми впра­ва­ми для вагітної жінки, ре­лак­с ацією та ди­халь­ни­ми впра­ва­ми Вам до­по­мо­ж уть підго­т у­ва­т и­с я у школі «Відповідаль­но­го батьківства», що пра­ цює при кожній жіночій кон­с уль­тації. На­решті три­валі тижні очіку­ван­ня по­за­ду — по­чи­на­ють­ся по­ло­ги. Це кульмінаційний мо­мент вагітності: Ви бу­де­те схви­ль­о­вані і стур­бо­вані їх пе­р ебігом, од­нак Ви по­чу­ва­ти­ме­тесь спокійніше та впев­ неніше, як­що з Ва­ми бу­де близь­ка Вам лю­ди­на (бать­ко ди­ти­ни, ма­ти або се­с ­т­ра) і, са­ме тут, Вам ста­нуть у на­годі всі знан­ня, от­ри­мані Ва­ми на за­нят­тях. На­р о­д ­жен­ня Ва­ш ої ди­т и­ни обов'яз­ко­во ста­не не­по­втор­ним спо­га­дом у Ва­шо­му житті. Ви по­лю­би­те свою ди­ти­ну відра­зу після її на­ро­д ­жен­ня. До­гляд за ма­лю­ком по­тре­бує поєднан­ня теп­ло­ти ува­г и та сен­ти­мен­таль­ності. Те­пер Вас троє. Бать­ко Ва­шої ди­ти­ни те­пер не ли­ше ко­ха­на Ва­ми лю­ди­на, а й Ваш друг і со­юз­ник у цьо­му но­во­му ста­ні — батьківстві. Доз­воль­те і йо­му до­гля­да­ти за ди­ти­ною. Тільки в спілку­ванні з ма­лям за­р о­д ­ж ується справжня і три­ва­ла лю­бов. Пам'ятай­те, що, по­над усі ма­теріальні бла­ га, ма­люк по­тре­бує Ва­шої ува­г и, ро­зуміння і лю­бові. Сподіваємо­с я, Ви швид­ко відчуєте, що батьківство, по­при всю відповідальність, дає на­со­л о­ду. Ви не по­винні бу­т и іде­а ль­ни­ми бать­ка­ми, а ли­ше бать­ка­ми, які чи­нять пра­ виль­но сто­сов­но ди­ти­ни. «Діти роз­ви­ва­ють­ся найбільш за­до­во­ле­ни­ ми, як­що їх люб­лять та­ки­ми яки­ми во­ни є, а не тоді, ко­ли хтось на­ду­мує яки­ми їм вар­то бу­ти». Ен­тоні Стор­ра, пси­хо­лог


ФІЗИЧНІ ВПРАВИ під час вагітності Спо­чат­к у де­я­ка за­галь­на інфор­мація про те, як ро­би­т и впра­ви: не тре­нуй­те м'язи, що бо­лять; робіть впра­ву повільно, без на­пру­г и; зай­май­те­с я один — два ра­зи на день; Ви по­винні по­чу­ва­ти се­б е відпо­чи­лою, а не вис­на­же­ною; як­що у Вас ви­ни­ка­ють які-не­будь про­бле­ми, повідом­те про них Ва­шо­го ліка­ря. Гор­мон ре­лак­син го­т ує Ва­ш е тіло до по­логів. Він пом'як­шує й роз­с лаб­лює зв'яз­к и. Будь­те обе­ режні, ко­ли піднімаєте важкі речі. Стеж­те, щоб спи­на при цьо­му бу­ла пря­мою, коліна зігну­т и­ми, а пред­мет три­май­те пря­мо пе­р ед со­б ою. Як­що Вам до­во­дить­с я дов­го сидіти про­тя­гом дня, то що­го­ди­ни вста­вай­те й трішки по­ходіть. По­ходіть нав­шпинь­к и для сти­му­лю­ван­ня кро­во­ обігу. Або зробіть впра­ву з обер­тан­ня щи­ко­лот­ ка­ми. Кілька разів гли­б о­ко вдихніть. До кінця дня Ви бу­де­те не так силь­но сто­м лю­ва­т и­с я. Знай­те, що хо­ди­т и для Вас ду­же ко­рис­но — ходіння підго­ тов­лює Вас до бла­го­по­луч­них по­логів. Постійте хвиль­к у. Зверніть ува­г у на свою по­с та­ву. Уявіть собі, що від верхівки го­ло­ви про­хо­дить зо­ло­та нит­ка, що тяг­не Вас вго­ру. Дивіться пря­мо пе­р ед со­б ою, не за­ди­рай­те підборіддя. Спи­на пря­ма. Таз трішки впе­р ед, че­р евні м'язи на­пру­жені. Ко- ліна ледь зігнуті, плечі відве­дені на­зад і роз­с лаб­ лені. Пра­виль­на по­с та­в а до­п о­ма­г ає уник­н у­т и бо­лю у спині, шиї та го­лові. По­за крав­ц я. По­с теліть ков­дру на підло­г у, сядь­те, схре­с ­тив­ши но­г и, або в по­ло­жен­ня крав­ ця, ви­п ряміть спи­н у — це зруч­н а по­з а для ма­л о­ го та­зу та спи­ни. У цьо­му по­ло­женні роз­прав­ля­ ють­с я м'язи внутрішньої ча­с ­т и­ни стег­на. По­сидь­ те в та­ко­м у по­л о­женні 30 хви­лин на день, зви­ чай­но, як­що во­но не до­с тав­ляє Вам не­зруч­но­с­ тей. Як­що Вам не зовсім зруч­но сидіти в та­ко­му по­ло­женні дов­го, то ско­р отіть час пе­р е­бу­ван­ня­ в цьо­му по­ло­женні. Впра­ви для та­зо­во­го дна. Дані впра­ви при­ ве­дуть до то­н у­с у м'язи та­зо­во­г о дна. На­т ре­н о­ вані м'язи бу­дуть підтри­му­ва­ти голівку ди­ти­ни­ та всі ор­га­ни ма­ло­го та­зу. Уш­ко­д ­жен­ня м'язів ве­де до не­три­ман­ня сечі й опу­щен­ня мат­к и, вик­ ли­ка­ю ­чи тим са­мим не­приємне по­чут­тя на­д ав­ лю­ван­ня. Вза­галі, відсутність м'язо­во­го то­ну­с у змен­ш ує сек­с у­а ль­н е за­до­во­л ен­н я, при­во­д я­ч и іноді до бо­лю­чих відчуттів або не­до­с тат­ньої чут­ ли­вості під час стате­во­го ак­т у. У цьо­му ви­пад­к у мо­же до­п о­м ог­т и опе­р а­т ив­н е втру­ч ан­н я, але да­вай­те поч­не­мо із профілак­т ич­них вправ. При ви­ко­нанні цієї впра­ви зверніть ува­г у на м'язи на­вко­ло піхви. Скон­цен­т ­руй­те свою ува­г у на цій об­ласті. Робіть впра­ву ба­г а­то разів на день, мож­ли­во 10-20 разів. На­справді це лег­ш е, ніж здається. Зробіть її 3-4 ра­зи пе­р ед тим, як підня­т ись з ліжка й на­в ан­т а­ж и­т и м'язи ва­г ою сво­г о тіла. Да­в ай­т е зро­б и­м о цю впра­ву за­р аз. На­пруж­т е м'язи… ще… трішки… так три­ма­т и… 1… 2… 3… 4… повільно роз­с лаб­т е. Ви мо­же­т е ро­б и­т и цю впра­ву, по­к и у Вас за­к и­пає во­д а на плиті. Да­в ай­ те зро­б и­м о її ще раз. Ви мо­же­те ро­би­ти цю впра­ ву, сто­я­чи в очіку­ванні пе­ре­хо­ду ву­лиці, ко­ли те­ле­ фо­нуєте й че­каєте відповіді, че­каєте ліфта або стоїте в черзі. Робіть її, очіку­ю­чи ко­го-не­будь на ро­боті, або в очіку­ванні по­чат­к у за­нят­тя. Ще раз

6

по­вторіть впра­ву. Робіть її під час стате­во­го ак­т у — Ви відчуєте, що це ті самі м'язи, і Вам бу­де приємно. Почніть ро­би­ти цю впра­ву сьо­годні ж. Де­які жінки на­пру­ж у­ють і роз­с лаб­лю­ють ці м'язи під час по­логів, то­му що це до­по­ма­гає їм роз­с ла­би­ти їх під час про­с у­ван­ня ди­ти­ни по по­ло­го­вих шля­ хах. Робіть цю впра­ву відра­зу після то­го, як на­р о­ дить­с я ма­люк, ко­ли Ви бу­де­те ле­ж а­т и ра­зом­ з ним у по­ло­го­во­му залі. Ду­же важ­ли­во про­дов­ жу­ва­т и ро­би­ти цю впра­ву відра­зу після по­логів, то­му що во­на сприяє кро­во­обігу, що, у свою чер­ гу, сприяє за­гоєнню проміжності. Роз­гой­ду­ван­ня та­зом. Ця впра­ва при­во­дить у то­нус че­ревні м'язи, змен­шує відчут­тя бо­лю в спині. Во­но та­кож до­по­ма­гає ви­пра­ви­т и по­с та­ву. а) Ляж­те на спи­ну, коліна зігніть. Як­що Вам ду­же не­зруч­но, підкладіть під го­ло­ву й плечі по­душ­к у. На спині Ви по­винні ле­жа­ти ко­рот­ко­три­ ва­лий час. Ко­ли дов­го ле­жа­ти на спині, то по­ру­ шується кро­во­по­с ­та­чан­ня че­рев­ної по­рож­ни­ни та ор­ганів ма­ло­го та­зу, а та­кож ди­ти­ни. Вдихніть, напружте че­ревні м'язи й сідниці. Повільно ви­- ди­хай­те, при­ти­с­ка­ю­чись по­пе­ре­ком до підло­ги.­ Під час ви­ди­ху повністю роз­с лаб­люй­те м'язи. б) Обіпріться об підло­г у ру­ка­ми й коліньми, ру­к и й стег­на — під пря­мим ку­том до тіла. Ва­га тіла рівномірно роз­п оділяється між ру­к а­ми й коліньми, при цьо­му спи­на яв­ляє со­б ою пря­му лінію. Лікті прямі, но­г и ледь роз­ве­дені в сто­р о­ни. Підніміть го­л о­ву й по­д ивіться пря­м о пе­р ед со­б ою, вдихніть, втягніть м'язи жи­во­та й підіжміть м'язи сідниць. Ви­дихніть, ви­г и­на­ю ­чи спи­ну на­го­ ру, як роз­л ю­то­в а­н а кішка, і опустіть го­л о­ву долілиць, на­ч еб­то хо­ч е­т е по­б а­чи­т и пу­п ок. Повністю ви­д их­н ув­ш и, роз­с лаб­т е­с я. Спи­на зно­ву пря­ма. Не да­вай­те їй про­ви­с а­т и — це сприяє до­д ат­ко­во­му на­ван­та­жен­ню на спи­ну. Ме­т е­л ик. Та­к а впра­в а спо­чат­к у роз­т я­г ує м'язи, а потім доз­во­ляє їм роз­с ла­би­ти­с я. Ру­к и вздовж тіла, лікті роз­с лаб­лені, до­лоні відкриті. Вди­ха­ю ­чи, ши­р о­к им ру­хом підніміть ру­к и над го­ло­вою. Стисніть ру­к и ра­зом, ле­гень­ко по­тягніться. Спи­на пря­ма. Таз підтяг­ну­т ий. Ви­ди­хай­те, повільно опу­с­ка­ю ­чи ру­к и, лікті по­за­ду, потім ру- ­к и впе­р ед, стисніть до­лоні пе­р ед со­б ою, ле­гень­ ко по­тя­г у­ю ­чись, роз­с лаб­те­с я. Обер­тан­ня щи­ко­лот­ка­ми. Ця впра­ва до­по­ ма­гає змен­ши­ти на­бря­кан­ня щи­ко­ло­ток і сти­му­ лю­ва­ти кро­во­обіг. Ко­ли Ви си­ди­те або ле­жи­те, обе­реж­но роз­тягніть м'язи ниж­ньої ча­с ­ти­ни но-­ ги, ви­ш­тов­ху­ю­чи п'яти впе­ред і підтя­г у­ю­чи пальці ніг до се­бе. Про­робіть ши­рокі кру­гові ру­хи но­га­ми за го­дин­ни­ко­вою та про­ти го­дин­ни­ко­вої стрілки. Ступні по­винні бу­ти зігнуті. Як­що Ви витяг­не­те їх паль­ця­ми впе­ред, то мо­же­те відчу­ти су­до­му. За­галь­ним для всіх періодів вагітності є пе­р е­ ва­га ди­намічних фізич­них вправ над ста­т ич­ним на­ван­та­жен­ням. Ве­ли­к у ува­г у не­обхідно приділя­ ти по­с та­новці ди­хан­ня, роз­вит­к у по­вно­го гли­б о­ ко­го ди­халь­но­го цик­лу, умінню роз­с лаб­лю­ва­т и ок­р емі м'язові гру­пи й до­с я­га­ти по­вно­го роз­с лаб­ лен­ня. До за­нят­тя вклю­ча­ють­с я всі вихідні по­ло­ жен­ня. Доцільно за­вер­ш у­в а­т и фізичні впра­ви ду­ш ем або об­ти­ран­ням.


7


СІМЕЙНІ І ПАРТНЕРСЬКІ ПОЛОГИ

8

Сімей­ни­ми по­ло­га­ми в наш час ніко­го не зди­вуєш. Ба­га­то по­ло­го­вих бу­динків прак­ти­к у­ють сімейні по­ло­г и. По­друж­ня па­р а, за її ба­жан­ням, під час вагітності мо­же відвіда­т и по­ло­го­вий бу­ди­н ок, в яко­м у пла­н ує на­р о­д ­ж у­в а­т и свою ди­т и­ну, та ог­ля­ну­т и індивіду­а льні по­ло­гові кімна­т и, де на­р о­д ­ж у­ють жінки. Як­що в про­ц есі знай­о м­с т­в а з по­л о­г о­в им бу­д ин­ком у Вас ви­н ик­н уть за­п и­т ан­н я, відповіді на них Ви змо­же­те от­р и­ма­т и у фахівців. До сімей­н их чи парт­н ерсь­к их по­л огів Вам до­по­мо­ж уть підго­т у­в а­т и­с я у школі “Відповідаль­н о­го батьківства”, що існує при кожній жіночій кон­с уль­тації. Є ба­г а­т о до­к азів по­з и­т ив­н о­г о впли­ву при­с ут­н ості і до­п о­м о­г и близь­к их лю­д ей на пе­р ебіг по­л огів та протікан­ ня після­п о­л о­г о­в о­г о періоду. Та­ки­ми людь­ми мо­ж уть бу­ти бать­ко ди­ти­ни, ма­ма, се­с ­т­ра чи по­дру­га. До­б­ре, як­що во­ни прой­ш­ли по­пе­реднє на­вчан­ня і зна­ють, як са­ме підтри­ма­ти Вас у по­ло­гах фізич­но (ма­саж спи­ ни і по­пе­ре­к у, об­ти­ран­ня об­лич­чя, по­гла­д ­ж у­ван­ня жи­во­та, рук, то­що) та мо­раль­но (підба­дь­о­рен­ня, за­спо­ко­ю­ван­ня). Підтрим­ка сім’ї чи друзів має такі пе­ре­ва­ги: • ско­р о­чує три­валість по­логів; • змен­шує по­т ре­бу в зне­б о­ленні переймів; • змен­шує по­т ре­бу в хірургічних втручан­нях; • по­к ра­щує стан не­мов­ля­ти при народженні; • знач­но по­к ра­щує пси­хо­логічний та емоційний стан жінки, сприяє сприй­нят­тю по­логів як очіку­ва­ної ра­дості; • зміцнює ро­динні відно­си­ни, ро­бить їх гар­монійни­ми, глиб­ши­ми та довірливіши­ми; • сприяє глиб­шо­му фізич­но­му та емоційно­му зв’яз­к у між бать­ком та ди­ти­ною. Для чо­ловіка та жінки по­ло­г и – це особ­ли­ва сімей­на подія, то­му важ­ли­во прой­ти цей етап жит­тя ра­зом. Відра­зу після по­логів ма­му і ма­лю­ка не роз­лу­ча­ють. Для Ва­шої ди­ти­ни перші хви­ли­ни після на­ро­д ­жен­ня є ду­же важ­ ли­ви­ми і не­про­с ти­ми: во­на по­трап­ляє в се­ре­до­ви­ще, де тем­ пе­ра­т у­ра є знач­но ниж­чою, ніж бу­ла у Ва­шо­му тілі. То­му ди­ти­ ну відра­зу потрібно зігріти. Для цьо­го най­кра­ще відра­зу після на­р о­д ­жен­ня по­к ла­с ­т и її жи­во­ти­ком на Ваш живіт, тоб­то “шкіра до шкіри”. Теп­ло Ва­шо­го тіла най­кра­ще зігріє ди­ти­ну. Уп­ро­довж пер­ших го­дин жит­тя та в по­даль­шо­му важ­ли­во оберіга­ти не­мов­ля від пе­ре­охо­ло­д ­жен­ня, тоб­то гіпо­термії, що є не­без­печ­ною для ди­ти­ни. У разі, ко­ли по­ло­г и про­во­д ять шля­хом ке­сарсь­ко­го роз­ ти­ну, но­во­на­р о­д ­же­ну ди­ти­ну ви­к ла­да­ють на гру­ди бать­ка, який теп­лом сво­го тіла зігріє ма­лю­ка. Здо­р о­ва ди­т и­на вже у пер­шу го­ди­ну сво­го жит­тя ба­дь­о­ ра, ак­тив­на, і розпо­чи­нає інстинк­т ив­ний по­шук їжі. Зна­хо­д я­ чись на жи­воті ма­тері у по­л о­говій кімнаті, ди­т и­на са­ма­ в змозі підповз­т и до гру­дей ма­тері, знай­ти со­сок та по­ча­ти смок­та­т и. Слід пам’ятати, що розпочате грудне вигодовування у першу годину після народження має великі переваги і є надзвичайно важливим для здоров’я і подальшого розви­ тку дитини. Як пра­ви­ло, че­рез дві го­ди­ни після по­логів ма­му з ма­лю­ ком в су­про­воді бать­ка пе­ре­во­дять в після­по­ло­го­ве відділен­ ня. Чо­ловік та чле­ни сім’ї мо­ж уть вільно відвіду­ва­ти по­роділлю у після­по­ло­го­во­му відділенні. Тут жінці або по­друж­жю на­да­ дуть ви­черп­ну інфор­мацію з пи­тань за­побіган­ня не­за­пла­но­ва­ ної вагітності, та про­кон­с уль­т у­ють з при­во­ду груд­но­го ви­го­до­ ву­ван­ня і до­гля­ду за но­во­на­ро­д ­же­ним.


ШКІДЛИВІ ЗВИЧКИ під час вагітності Всі жінки хочуть народити здорового малюка, але не завжди роблять все можливе для цього. В першу чергу, це відноситься до шкідливих звичок, таких як паління цигарок, вживання алкоголю та надмірне вживання кави. Якщо ви вчасно не позбавитеся від цих шкідливих звичок, це може привести до ано­ малій в розвитку майбутнього дитини. Паління цигарок Дана шкідлива звичка матері — ризик для обох — і матері і дитини. Паління цигарок (незалежно від їх кількості) під час вагітності збільшує ризик її несприятливого завершення майже в 2 рази! Після викуреної жінкою цигар­ ки настає спазм кровоносних судин плаценти, внаслідок чого плід протягом декількох хвилин перебуває в стані кисневого голодування. Всі токсичні компоненти тютюнового диму легко проникають через плацентарний бар’єр, тому, у зв’язку з недостатнім забезпеченням плоду кис­ нем, виникає затримка його внутрішньоутроб­ ного розвитку. Причому, концентрація всіх ток­ сичних компонентів в організмі плоду завжди набагато вища, ніж в крові матері. Ускладнення вагітності і пологів, мимовільні аборти, трубна вагітність, передчасні пологи відбуваються значно частіше у жінок, які палять цигарки. Такі жінки ризикують народити надмірно збудливо­ го малюка з симптомами гіперактивності та дефіциту ваги і уваги. Для цих дітей вже в ран­ ньому віці характерні імпульсивність і підвище­ на дратівливість, навіть рівень інтелектуально­ го розвитку у них нижче середнього. Малята, народжені мамами, які палять цигарки, сприйнятливіші до хвороб дихальних шляхів та респіраторних захворювань на тре­ тину частіше, ніж всі інші, ризикують захворіти на діабет або ожиріння. Такі діти, зазвичай, у декілька разів частіше самі починають палити цигарки, ніж діти, чиї матері під час вагітності не палили цигарок. Як Ви бачите, паління цигарок може завдати здоров’ю дитини значного збитку ще до наро­ дження. Тому, чим раніше Ви позбавитеся цієї шкідливої звички, тим краще буде для Вас і вашого малюка. Адже, навіть якщо мати кине палити цигарки навіть на останньому місяці вагітності, користь для неї і для дитини буде від­ чутною. Алкоголь Згубний вплив алкоголю на плід відомий впродовж багатьох років. «Якщо мама вживає алкоголь, те ж саме робить і малюк». Вживання алкоголю під час вагітності значно підвищує ризик народження недоношених дітей, а в най­ більш важких випадках — розвитку фетального

10

алкогольного синдрому. Цьому сприяє легке проникнення алкоголю через плаценту. Алкогольний синдром плоду (FAS — Fetal Alcohol Syndrome) – це захворювання плоду, яке обумовлене внутрішньоутробним алкогольним ушкодженням, що є головною причиною вро­ дженої затримки інтелектуального розвитку у дитини. Цей синдром характеризується специ­ фічними аномаліями особи: коротка очна щіли­ на, косоокість, сплощення потилиці, згладжена носо-губна складка, а також відставання у фізичному і інтелектуальному розвитку, вро­ джені вади серця та інших органів. Діти зазви­ чай дратівливі, неспокійні, із слабким хапаль­ ним рефлексом, поганою координацією, спо­ стерігаються дефекти розвитку центральної нервової системи. Під час ембріонального періоду (перші­ 2 місяці) вживання алкоголю може вплинути не лише на психіку, але і на весь подальший роз­ виток організму. Найчастіше зустрічаються вади розвитку серця, зовнішніх статевих орга­ нів і суглобів. Багато хто скаже, що вони знають жінок, які вживали алкоголь під час перебігу вагітності, і, в той же час, народили повноцінну дитину.­ Все можливо. Але чи потрібний Вам цей ризик? Адже єдиної безпечної для всіх дози алкоголю не існує. Шкідливість впливу алкоголю на плід залежить від багатьох чинників: особливостей жіночого організму щодо перетравлювання спирту і реакції на алкоголь, стану органів жінки на момент вагітності, генотипу плоду, терміну вагітності та багатьох інших моментів. Кофеїн Вживання кави та напоїв, що містять кофеїн (кока-кола, чай, інші безалкогольні напої), під час вагітності варто обмежити. Після чашки кави, випитої вагітною жінкою, тиск зростає, судини плаценти спазмуються, кровообіг погір­ шується, до плоду не притікає кисень і поживні речовини, все це заважає засвоювати залізо, в якому ви і ваш малюк маєте потребу. До того ж кофеїн є сечогінним і, зневоднюю­ чи таким чином організм, завдає шкоди здоров’ю матері і дитини. Якщо у вас і без того труднощі з дуже частим випусканням сечі, вживання кави їх лише збільшить кількість відвідин туалету. Щоб виносити і народити здорову дитину, Вам необхідно змінити спосіб життя: правильно харчуватися, привести до норми свою вагу і, звичайно, позбавитися від шкідливих звичок. Адже народження здорового повноцінного малюка цього варте.


Епідуральна аналгезія —

«золотий» стандарт знеболення пологів. На початку XXI століття породіллям все ще кажуть: «Всі народили, і ти народиш! Терпи!» Жінці треба докласти чимало зусиль, щоб народити дитину. Але в наш час, маючи в союзниках сучас­ них лікарів акушерів-гінекологів і анестезіологів, породіллі одержали багато можливостей упорати­ ся з таким важким і важливим завданням, не відчу­ ваючи при цьому тяжкого болю. Як знеболюють пологи? 1. Застосування промедолу (наркотичного препарату). Його можна вводити внутрішньовенно або внутрішньом`язово. Промедол може викликати сонливість у породіллі й дитини, тому його введен­ ня використовується для знеболювання на ранніх етапах пологів або для відпочинку під час пологів, тривалість його дії складає 1,5–2 години. Доза, у якій промедол призначається жінкам з метою знеболення пологів, є безпечною для жінки та дитини. 2. Епідуральна аналгезія — сучасний метод знеболення, при застосуванні якого знеболююча речовина вводиться до епідурального простору. Даний метод знеболення не має негативного впливу на породіллю та дитину й дозволяє досягти ТРИВАЛОГО ЗНЕБОЛЮВАННЯ ПЕРЕЙМІВ ТА ПОТУГ. Сутність методу й переваги епідуральної аналгезії? У разі застосування даного методу знеболення лікар-анестезіолог безболісно для породіллі вводить спеціальний стерильний катетер до епідурального­ простору. У цьому просторі проходять корінці нервів, по яких болючі імпульси від матки, що скорочується, надходять до спинного мозку, а звідти — до головного мозку, де й формується відчуття болю. Посередництвом катетера, встановленого у поперековій ділянці хребта, до епідурального про­ стору вводиться розчин знеболюючого засобу, щоб на час пологів блокувати нервові корінці й перервати потік больових імпульсів. У результаті такого блокування жінка перестає відчувати біль під час переймів, при цьому пологова діяльність і перейми не страждають. Багатьох жінок лякає необхідність проведення маніпуляції у поперековій ділянці хребта і, як їм здається, у безпосередній близькості до спинного мозку. Але насправді ці побоювання марні. Пошкодити спинний мозок під час застосування даного методу знеболення неможливо, тому що дана маніпуляція проводиться значно нижче того рівня, на якому закінчується спинний мозок і у спин­ номозковому каналі маніпуляція не проводиться. Епідуральна аналгезія краща за інші методи­ знеболювання, вона дозволяє здійснювати вимо­ ги до дбайливого ведення пологів, оскільки перетво-рює пологи в менш травматичний процес для плоду й матері.

Головна перевага методу епідуральної аналгезії полягає в тому, що породілля під час зне­ болення пологів прекрасно усвідомлює, що відбу­ вається, комфортно себе почуває й може спілкува­ тися з її оточенням, не втрачаючи при цьому своєї активності. Якщо після пологів знадобиться провести зашивання розривів м’яких тканин пологових шля­ хів, то таке втручання виконується на тлі епідуральної аналгезії без застосування інших методів знеболення. Якщо під час пологів виникне необхідність­ проведення операції кесаревого розтину, то немає необхідності застосовувати інший метод знеболен­ ня та протягом декількох хвилин можливо швидко­ перейти до виконання цієї операції. Чи задоволені жінки цим методом знеболювання? Приблизно у 95–98% випадків застосування­ епідуральної аналгезії, жінки одержують порятунок від болю настільки, на скільки вони самі цього бажали. Навіть рідні й люблячі люди починають­ реагувати по-іншому побачивши те, що породілля не страждає від болю. Жінкам, які психологічно підготовлені до поло­ гів, народжувати незрівнянно легше. Деяким поро­ діллям допомагає знаходження поруч під час поло­ гів членів родини. Але все-таки не варто думати, що, відвідуючи курси або беручи участь у програ­ мах підготовки до пологів, ви гарантовано убезпе­ чите себе від больових відчуттів у пологах. Іноді жінки, які пройшли курси такої підготовки, все-таки втрачають самоконтроль, варто їм тільки відчути більш-менш сильний біль. Всі жінки мають право отримати адекватне зне­ болення пологів. Як вирішити це питання? Для вирішення питання проведення епідураль­ ного знеболення пологів КОНСУЛЬТАЦІЯ ЛІКАРЯ АНЕСТЕЗІОЛОГА ПОВИННА БУТИ ОБОВ`ЯЗКОВОЮ. Якщо ви прагнете, щоб майбутнє народження вашої дитини було найменш болісне, заздалегідь дізнайтесь про епідуральну аналгезію, яку виконують тільки досвідчені лікарі-анестезіологи, ПОРАДЬТЕСЬ ЗІ СВОЇМ ЛІКАРЕМ АКУШЕРом-ГІНЕКОЛОГОМ, ЯКИЙ БУДЕ З ВАМИ ПІД ЧАС ПОЛОГІВ, щоб потім не приймати рішення зненацька! Автори: к. м. н,­ гол. спец-т з ак. та гін. УОЗ Миколаївської ОДА Громадський Євген Олександрович к. м. н,­ ас-т каф. ак. та гін. №1 Миколаївської філії ОДМУ Малюк Віктор Вікторович лікар анестезіолог ПБ №3, м. Миколаїв Базовкін Володимир Вікторович

11


ДЕ НАРОДИТИ НЕМОВЛЯ та що при собі мати Кож­н а жінка, яка зби­р ається ста­т и матір'ю, по­с тає пе­р ед ви­б о­р ом де на­р о­д ­ж у­ ва­т и ма­лю­к а. Без­п е­к а ма­тері та ди­т и­ни під час по­л огів і після них — ось го­л о­вний кри­ терій ви­б о­ру по­л о­го­во­го бу­дин­к у. По­л о­го­вий бу­ди­н ок має бу­т и об­лад­на­ ним ди­т я­ч ою та до­р ос­л ою ре­а німацією, відділен­ням пе­р е­ли­ван­ня крові, мож­ливістю постійно­г о монітор­н о­г о спо­с ­т е­р е­жен­ня за ста­ном ма­тері та ди­ти­ни на ви­па­док ви­ник­ нен­ня ус­к лад­нень. Так са­мо не­обхідна і важ­ ли­в а до­п о­м о­г а та підтрим­к а уваж­н о­г о кваліфіко­ва­н о­го пер­со­на­лу. Під час ви­бору по­ло­го­во­го бу­дин­ку потрібно зва­жи­ти всі «за» і «про­ти», дізна­ти­ся щодо су­часних ме­то­ди­к ве­ден­ня по­логів, індивіду­ альні по­ло­гові за­ли, мож­ливість парт­нерсь­ких по­логів та при­сут­ності близь­кої лю­ди­ни під час по­логів. Так са­мо важ­ли­во дізна­тись щодо ком­фортності па­ла­ти та мож­ливість сумісно­го пе­р е­бу­ван­ня ма­ми з ма­лю­ком у па­латі, і про те, яку інфор­мацію на­да­ють жінці під час після­ по­ло­го­во­го періоду. Ба­га­то що за­ле­жить від досвідче­но­го ліка­ря й аку­шер­ки. І, в жод­но­му разі, не ко­ри­с ­т уй­те­с я по­с лу­га­ми лікарів і аку­ ше­рок вдо­ма. Як­щ о Ви відра­зу ви­ру­ш аєте до по­л о­г о­ вого відділен­н я, при собі не­о бхідно ма­т и па­с­п орт та обмінну кар­т у. Як­що Ви на­р о­д­ жуєте плат­н о — обов'яз­ко­во візьміть з со­б ою кон­т ракт на по­л о­г и. За­з да­легідь за­пи­тай­те у Ва­шо­го ліка­ря, що ще не­обхідно ма­ти з со­бою у ви­б­ра­но­му Ва­ми по­ло­го­во­му бу­дин­к у.

12

Все, що зна­до­б ить­с я в по­л о­г ах і після по­логів, мож­на зібра­ти на­пе­р ед і потім взя­ти з со­бою, а са­ме: Для Вас: • гігієнічні про­к лад­ки ­ (з ви­со­кою гігроскопічністю) • декілька трусиків (з тонкої бавовни) • пред­ме­ти ту­а ­ле­т у (зуб­на па­с ­та, щітка, гребінець, ми­ло, шам­пунь) • бюст­галь­тер для го­ду­ван­ня • нічна сорочка та халат • блок­нот і руч­к у, для за­писів Та­кож під час по­л огів Ви мо­же­т е ко­р и­с ­т у­ ва­т и­с я ту­а ­л е­том, пи­ти і їсти, за ба­жан­ням — вільно пе­ре­с у­ва­ти­с я. Тож не за­будь­те взя­ти з со­бою тро­хи їжі та во­ди для се­б е та Ва­ш о­го парт­н е­р а по по­л о­г ах, а та­кож все, що Вам мо­же зна­до­би­ти­с я після по­логів. Для ма­лю­ка: • упа­ков­к у од­но­ра­зо­вих підгуз­ків • чеп­чик або лег­к у ша­поч­к у • шкарпетки • пе­люш­ки або по­взун­ки (5­-7 шт.) • со­ро­чеч­ки (4-­6 шт.) • ди­тя­че ми­ло • во­логі сер­вет­ки, при­сип­к у


Що відчуває дитина в утробі матері Сучасні дослідження показали, що, починаю­ чи з четвертого місяця вагітності, людський плід вже усвідомлює, що робиться навколо, — відчу­ ває, чує і по-своєму розуміє, що відбувається. Чотиримісячний плід реагує на внутрішні зміни в лоні матері і на зовнішні подразники, які доходять до нього. Коли йому щось не подобається, він ворушиться або б’є ногами. Зокрема з четвертого місяця розвитку дитина усвідомлює наступні речі: 1. Плід володіє відчуттям смаку і, як всі діти, любить солодке. Введення, наприклад, глюкози в навколоплідні води прискорює його ковтальні рухи, а вприскування йоду - навпаки, уповільнює їх, причому плід кривиться від огиди. 2. Плід реагує на зовнішні подразники. П’ятимісячний плід рухає головкою, якщо її погла­ дити рукою, а поливання живота матері холодною водою викликає у нього гнів, і він б’є ніжками. 3. Плід дублює дії і навіть настрій матері.­ Він дрімає, коли мати засинає, і прокидається разом з нею. Коли мати спокійна, то і плід поводиться спокійно. 4. Відомо, що куріння шкідливе для майбут­ ньої дитини, і він про це знає. І настільки не пере­ носить куріння, що навіть тоді, коли мати тільки подумає, чи не затягнутися їй сигаретою, його серце починає прискорено битися. Це відбуваєть­ ся тому, що внаслідок куріння плід одержує менше кисню, а це викликає у нього хворобливі судоми. А звідки він може знати про бажання матері заку­ рити? Це просто: бажання одержати дозу нікотину порушує гормональну систему матері. 5. Діти, які ще не народилися, запам’ятовують слова і цілі вирази! Мати однієї дворічної дівчин­ ки була страшно здивована, коли раптом почула, як дочка повторює: “Вдих-видих, вдих-видих. Вона повторювала команди, які чула її мати, від­ відуючи курси майбутніх матерів. 6. Плід чує музику. У нього піднімається настрій, коли звучить улюблена мелодія мами. Спокійна музика присипляє його. 7. Сварки батьків шкодять плоду більше, ніж нікотин або алкоголь. Вони можуть призвести до викидня. 8. Плід реагує на світло. Яскраве світло, направлене на живіт матері, викликає у нього прагнення до втечі. Він перевертається в животі, стуляє повіки. 9. На фізичні травми матері плід реагує вже з другого місяця життя. Якщо ударити по животу матері, то він немовби ховається, шукаючи поря­ тунку. 10. Діти, які ще не народилися, пізнають голо­ си батьків, реагують на їх інтонацію. Коли до них звертається батько або мати, вони заспокоюють­ ся, ритм їх серця приходить до норми. Лікарі радять майбутнім матерям якомога частіше роз­ мовляти з дитиною. Після народження такі діти бувають спокійнішими, рідше плачуть.

13


ПРАВА МАЙБУТНЬОЇ МАМИ Охо­р о­на здо­р ов'я ма­тері та ди­т и­ни за­б ез­ пе­чується ор­ганізацією ши­р о­кої ме­р ежі жіно­ чих, ме­д и­ко-ге­н е­т ич­них та інших кон­с уль­ тацій, по­л о­г о­в их бу­д инків, са­н а­т оріїв та бу­д инків відпо­ч ин­к у для вагітних жінок і ма­терів з дітьми, ясел, садків та інших ди­т я­ чих за­к ладів; на­д ан­н ям жінці відпу­с т­к и у зв'яз­к у з вагітністю і по­ло­га­ми з ви­п ла­тою до­п о­м о­г и по соціаль­н о­м у стра­х у­в ан­н ю та вста­нов­л ен­ням пе­р ерв у ро­б оті для го­ду­ван­ня ди­т и­ни; ви­п ла­тою, у вста­нов­л е­но­му по­ряд­к у, до­по­мо­г и у зв'яз­к у з на­р о­д ­жен­ням ди­т и­ни і до­по­мо­г и на час до­гля­ду за хво­р ою ди­т и­ною; за­б о­р о­ною використан­ня праці жінок на важ­ ких і шкідли­вих для здо­р ов'я ви­р об­ництвах, пе­р е­ве­ден­ням вагітних жінок на лег­к у ро­б о­т у із збе­р е­ж ен­н ям се­р ед­н ь­о ­г о за­р обітку; поліпшен­ням і оз­до­р ов­л ен­ням умов праці та по­бу­т у; усу­н ен­ням не­г а­т ив­н их еко­л огічних фак­торів; дер­жав­ною і гро­мадсь­кою до­по­мо­ гою сім'ї та інши­ми за­хо­д а­ми у по­ряд­к у, вста­ нов­л е­но­му за­ко­но­д ав­с т­вом Ук­р аїни. З ме­т ою охо­р о­н и здо­р ов'я жінки їй на­д ається пра­во самій вирішу­ва­т и пи­тан­ня щодо ма­те­рин­с т­ва. За­к ла­ди охо­р о­ни здо­р ов'я за­б ез­п е­ч у­ють кожній жінці кваліфіко­в а­н ий ме­д ич­н ий на­гляд за пе­р ебігом вагітності, стаціонар­ну ме­дич­ну до­по­мо­г у при по­ло­гах і ліку­валь­н о-профілак­т ич­ну до­п о­м о­г у ма­тері та но­во­на­р о­д ­женій ди­т ині. Крім то­го, дер­жа­ ва га­р ан­т ує ди­т ині пра­во на охо­р о­ну здо­р ов'я, бе­зо­п лат­ну кваліфіко­ва­ну ме­дич­ну до­по­мо­г у в дер­жав­них і ко­му­наль­них за­к ла­д ах охо­р о­ни здо­р ов'я, сприяє ство­р ен­ню без­п еч­них умов для жит­т я і здо­р о­в о­г о роз­в ит­к у ди­т и­н и, раціональ­н о­г о хар­ч у­в ан­н я, фор­м у­в ан­н ю на­ви­чок здо­р о­во­го спо­со­бу жит­т я. За­ко­но­д ав­с т­вом вста­нов­л е­но, що до­по­ мо­га при на­р о­д ­женні ди­т и­ни та по до­гля­ду за ди­т и­ною до до­с яг­н ен­ня нею трирічно­го віку надається у та­к их розмірах: до­по­мо­га при на­р о­д ­женні ди­т и­ни — у розмірі 12 240 гри­ вень, — на пер­шу ди­т и­ну, 25 000 гри­вень, — на дру­г у ди­т и­ну, 50 000 гри­вень, — на тре­т ю та на­с туп­них дітей. Випла­та до­по­мо­г и здійсню­ ється од­н о­р а­з о­во при на­р ож­д енні пер­ш ої ди­ти­ни в сумі 4 800 гри­вень, дру­гої ди­ти­ни — 4 840 гри­вень, тре­тьої та на­с туп­ни­х дітей —­ 5 000 гри­вень, ре­ш­та су­ми на пер­шу ди­ти­ну випла­чується­с я про­тягом на­с туп­них 12 місяців (по 620 гри­вень щомісяч­но), на дру­г у ди­ти­ну — 24 місяці (по 840 гри­вень щомісяч­но), на тре­тю та на­с туп­них дітей — 36 місяців (по 1250 гри­ вень щомісяця) рівни­ми ча­с тина­ми; до­по­мо­га по до­гля­ду за ди­т и­ною до до­с яг­н ен­ня нею трирічно­го віку — у розмірі, що дорівнює різ­ ниці між 50 відсот­ка­ми про­ж ит­ко­во­го мініму­ му, вста­нов­л е­но­го для пра­цез­д ат­них осіб, та се­р ед­нь­омісяч­ним су­к уп­ним до­хо­дом сім'ї в

14

роз­ра­х ун­к у на од­ну осо­бу за по­п е­р едні шість місяців, але не мен­ш е 90 гри­вень для не­за­с т­ ра­хо­ва­них осіб та не мен­ш е 23 відсотків про­ жит­ко­во­го мініму­му, вста­нов­л е­но­го для пра­ цез­д ат­них осіб, для за­с т­р а­хо­ва­них осіб. Для за­хи­с ­т у тру­до­вих прав жінок за­ко­ном не до­пу­с­кається за­лу­ч ен­ня до робіт у нічний час, до на­ду­р оч­них робіт і робіт у вихідні дні і на­прав­л ен­ня у відря­д ­жен­ня вагітних жінок і жінок, які ма­ють дітей віком до трьох років. На про­хан­ня вагітної жінки, жінки, яка має ди­т и­н у віком до чо­т ир­н ад­ц я­т и років або ди­т и­ну-інваліда, в то­му числі та­к у, що зна­хо­ дить­с я під її опіку­ван­ням, влас­ник або упов­ но­ва­же­ний ним ор­ган зо­б ов'яза­ний вста­нов­ лю­ва­т и їй не­по­вний ро­б о­чий день або не­по­ вний ро­б о­чий тиж­день. Вагітним жінкам, відповідно до ме­дич­но­ го вис­нов­к у, зни­ж у­ють­с я нор­ми ви­р обітку, нор­ми об­с лу­го­ву­ван­ня або во­ни пе­р е­во­д ять­ ся на іншу ро­б о­т у, що є лег­шою і ви­к лю­чає вплив не­спри­я т­ли­вих ви­р об­ни­чих фак­торів, із збе­р е­жен­н ям се­р ед­н ь­о ­г о за­р обітку за по­п е­р ед­нь­ою ро­б о­тою. На підставі ме­дич­но­го вис­нов­к у жінкам на­д ається оп­ла­чу­ва­на відпу­с т­ка у зв'яз­к у з вагітністю та по­ло­га­ми три­валістю 70 ка­л ен­ дар­них днів до по­логів і 56 (у разі на­р о­д ­жен­ня двох і більше дітей та у разі ус­к лад­н ен­ня по­логів — 70) ка­л ен­д ар­них днів після по­логів, по­чи­на­ю ­чи з дня по­логів. За ба­жан­ням жінки їй на­д ається відпу­с т­ка для до­гля­ду за ди­т и­ ною до до­с яг­н ен­ня нею трирічно­г о віку з ви­п ла­тою за ці періоди до­по­мо­г и відповідно до за­ко­но­д ав­с т­ва. За­б о­р о­няється відмов­ля­т и жінкам у прий­ нятті на ро­б о­т у і зни­ж у­ва­т и їм за­р обітну пла­т у­ з мо­т ивів, пов'яза­н их з вагітністю або на­явністю дітей віком до трьох років, а оди­но­ ким ма­те­рям за на­явністю ди­т и­ни віком до чо­т ир­н ад­ц я­т и років або ди­т и­н и-інваліда.­ У разі відмови у прий­нятті на ро­б о­т у за­зна­ч е­ ним ка­те­горіям жінок влас­ник або упов­но­ва­ же­ний ним ор­ган зо­б ов'язані повідо­м ля­т и їм при­чи­ни відмо­ви у пись­мовій формі. Відмо­ва у прий­нятті на ро­б о­т у мо­же бу­т и ос­кар­же­на у су­до­во­му по­ряд­к у. Звільнен­н я вагітних жінок і жінок, які ма­ють дітей віком до трьох років, оди­но­к их ма­терів за на­яв­ності ди­т и­ни віком до чо­т ир­ над­ц я­т и років або ди­т и­ни-інваліда, з ініціати­ ви влас­ни­ка або упов­но­ва­же­но­го ним ор­га­ну, не до­пу­с­кається, крім ви­падків по­вної лікві­ дації підприємства, ус­т а­н о­в и, ор­г анізації, ко­ли до­пу­с­кається звільнен­ня з обов'яз­ко­вим пра­цев­ла­ш ­т у­ван­ням.


15


СЕКСУАЛЬНЕ ЖИТТЯ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ Ба­г а­т о по­д ружніх пар ціка­в ить пи­т ан­н я: «Чи мож­н а жи­т и ста­т е­в им жит­т ям під час вагітності?» Ми до­п о­м о­ж е­м о Вам знай­т и відповідь на це пи­тан­ня. Вагітність – це не хво­р о­б а і не па­то­логія,­ а особ­ли­вий стан, який ви­ма­гає подвійної ува­г и та відповідаль­н ості. Жінка в цей період по-особ­ ли­во­му пре­к рас­на та не­п о­втор­на, і все це — ре­зуль­тат важ­ли­вих змін, що з нею відбу­ва­ють­с я. Во­ни ма­ють фізич­ний, пси­хо­логічний та емоцій­ ний ха­р ак­тер. В цей період чо­л овіки схильні про­ яв­ля­т и більше ува­г и до дру­ж и­ни, оскільки їй не­о бхідні лагідні до­т и­к и, обійми, щоб відчу­ва­т и се­б е за­хи­ще­ною, ко­ха­н ою і ба­жа­н ою. У пер­ш о­му три­м естрі вагітності харак­тер ста­те­во­го жит­т я прак­т ич­н о повністю за­л е­ж ить від са­м о­п о­чут­т я май­бут­ньої ма­ми. Перш за все, про­кон­с уль­т уй­ тесь у Ва­ш о­го ліка­ря, чи не­має об­с та­вин, що ви­ма­га­ють об­м е­жен­ня або по­вно­го при­пи­н ен­ня сек­с у­а ль­них кон­тактів. Як­щ о жінка здо­р о­в а і по­д аль­ша вагітність протікає без ус­к лад­н ень, мож­на не відмов­ля­т и­ ся від по­вноцінно­г о сек­с у­а ль­н о­г о жит­т я. Але при цьо­м у не­о бхідно уваж­н о сте­ж и­т и за своїми відчут­т я­м и і при що­н ай­м ен­ш их сумнівах звер­ та­т и­с я до ліка­р я. Прий­ня­т и ос­та­точ­н е рішен­ня сто­сов­н о то­г о, чи мож­на ма­т и ста­т е­ве жит­т я в той чи інший період, Вам до­п о­м о­же лікар, який спо­с ­т ерігає за пе­р ебігом Ва­ш ої вагітності.

Як­щ о жінка по­ч у­в ає се­б е до­б ­р е, відчу­в ає ба­ж ан­ня та не­має за­г ро­зи ви­к ид­ня, то не вар­то відмов­ля­т и­с я від ста­т е­вих сто­с унків. Після на­р о­д ­жен­н я ма­л ю­к а ста­т е­в е жит­т я мо­же бу­т и по­н ов­л е­н е тоді, ко­л и жінка бу­д е го­то­ ва та за­б а­ж ає ста­т е­вих відно­с ин. Але слід пам'ята­т и, що жінка мо­ж е за­в агітніти че­р ез 2 тижні після по­л огів. То­м у, щоб не за­в агітніти, ду­же важ­ли­во за­з да­л егідь обмірку­в а­т и ме­т о­д и кон­т ра­ц епції та зро­б и­т и пра­виль­н ий вибір. Як­щ о Ви щой­н о на­р о­д и­ли ди­т и­н у та го­дуєте її ви­к люч­н о грудь­м и, тоді най­к ра­щ им ме­то­дом для Вас бу­де ме­тод лак­ таційної аме­н о­р еї. Цей ме­тод га­р ан­т ує ви­со­к у ефек­т ивність на термін до 6 місяців після на­р о­ д­жен­ня ди­т и­ни. Го­ду­в а­т и ма­лю­к а потрібно ли­ш е груд­н им мо­л о­ком вдень та вночі і не да­в а­т и йо­м у жод­н ої іншої їжі, навіть во­ди. Пе­р е­р ви між го­ду­ван­ням по­винні бу­т и не більше ніж чо­т и­р и го­д и­н и вдень і шість го­д ин вночі. За до­т ри­ман­ня та­к их умов ор­г анізм го­ду­в аль­н иці націле­н ий тільки на ви­р обіток мо­л о­к а в до­с татній кількості для го­ду­в ан­н я. Як тільки Ви вве­л и будь-яку до­д ат­ко­ву їжу або по­ч а­л и го­т у­в а­т и ди­т и­н у суміша­м и, гор­м о­наль­на си­с ­т е­ма го­ду­в аль­ниці пе­р е­на­ла­ш ­то­вується, — ме­тод стає не­е фек­т ив­ ним і Ви мо­же­т е за­в агітніти. Тоді Вам ста­н уть в на­г оді інші ме­то­д и за­п обіган­ня вагітності. Ваш лікар на­д асть Вам ви­ч ерп­н у інфор­мацію що­до ме­тодів кон­т ра­цепції.


ХАРЧУВАННЯ ВАГІТНИХ та жінок у період лактації Під час вагітності кожна жінка повинна звернути особливу увагу на харчування, тому що саме від правильного харчування залежить здоров'я й повноцінний розвиток майбутньої дитини. Все, що необхідне малюку в цей період, він одержуватиме від Вас. У цей період жінки почувають себе значно краще, якщо їх харчування збалансоване. Якщо ж воно було збалансованим і до вагітнос­ ті, це дасть плоду змогу одержувати необхідні речовини вже з перших місяців або навіть тижнів вагітності. Передусім дотримуйтесь декількох основних принципів: по-перше, хар­ чуватися треба часто і потроху, по-друге, необ­ хідно уникати введення в раціон нових продук­ тів і продуктів, що викликають алергію, по-третє, треба харчуватися за принципом «піраміди». Розглянемо детальніше харчування за принципом «піраміди». Більшу частину добо­ вого раціону складають продукти з високим вмістом вуглеводів. Добова норма вуглеводів в 3-3,5 разів вища ніж норма білків та жирів. Тому основу піраміди складають продукти­ з високим вмістом вуглеводів — хліб, зернові культури, каші, макаронні вироби. Не менш важливу частину піраміди займають фрукти і овочі. Третю групу складають молочні продук­ ти, а також м'ясо, боби, яйця і горіхи. Вершину піраміди займають жири, масла і солодощі — їх рекомендується вживати в мінімальних кіль­ костях. Зупинимось детальніше на вітамінах та мікроелементах. Вітамін А у формі каротину, який необхідний клітинам, що ростуть, а також здоровій шкірі, очам та кісткам, поступає в організм з овочами і фруктами жовтого кольо­ ру (солодким перцем, морквою, абрикосами, курагою, персиками), а також зеленню. В жов­ тих овочах і фруктах міститься фолієва кисло­ та, яка позитивно впливає на розвиток мозку майбутньої дитини. Вітаміни групи В містяться у кашах, особли­ во — приготованих із зерен грубого помолу. Тому так важливо включати в раціон вівсяну кашу, гречку і темний нешліфований рис. Крім того, вітаміни цієї групи містяться в чорному хлібі та капусті. Вітамін С використовується організмом в процесі регенерації тканин та загоєнні ран. Дитині він необхідний для правильного росту і розвитку міцного скелету і зубів. Селен, який часто «працює» в парі з вітамі­ ном Е, дуже важливий для профілактики серцево-судинних, онкологічних та інфекцій­ них захворювань.

18

Не менш важливу роль виконує залізо. Воно міститься у всіх продуктах харчування, особли­ во в субпродуктах (печінка, нирки, мізки), піс­ ній яловичині, птиці та деяких видах риби. З рослинних продуктів на залізо багаті всі сезонні фрукти, а також овочі і зелень. Слід врахувати, що краще за все, залізо засвоюється за наявності аскорбінової кислоти (вітамін С). Тому страви з м'яса або риби слід поєднувати зі свіжими овочами або поливати їх лимонним соком. Для формування кісткових тканин найваж­ ливішим елементом є кальцій. Тому дуже важ­ ливо включити в своє меню молоко, кефір, сир, рибу. Велика кількість кальцію міститься в миг­ далі, арахісі та сухофруктах. Йод є складовою частиною тіроксину — гор­ мону, що виробляється щитовидною залозою. Гарними джерелами йоду є фрукти­ і овочі, вирощені поблизу морського узбереж­ жя. Це можуть бути апельсини, мандарини, лимони, персики та інші субтропічні види фруктів і овочів. Багато йоду міститься­ в морській капусті. Організм кожної жінки унікальний, тому не варто сліпо слідувати чиїмось порадам, лише уважно прислухайтеся до власного організму, керуючись здоровим глуздом і рекомендаціями лікаря, який за Вами стежить. Що ж важливо врахувати, складючи своє щоденне меню? В першу чергу те, що зараз зросли Ваші потреби в білках, вітаміні А, фоліє­ вій кислоті, кальції та залізі, посилилася секре­ ція інсуліну і знизилася концентрація глюкози в плазмі, а також зазнав змін метаболізм жирів. Харчування матері-годувальниці має зна­ чення як для здоров'я самої матері, так і для немовляти. У цей період жінка повинна вжива­ ти різноманітні продукти в достатній кількості. Потрібно споживати стільки рідини, скільки потребує ваш організм, але не треба змушувати себе пити рідину насильно, бо надто великі об'єми пиття, навпаки, погіршують виділення молока. Зазвичай об’єм вживання рідини скла­ дає приблизно 2 літри на добу. Матигодувальниця може випити невелику кількість теплого напою за деякий час до годування дити­ ни — це поліпшує відділення молока з грудей. Пам’ятайте! Паління та вживання алкоголь­ них напоїв шкодить дитині. З грудним молоком до дитини можуть надходити медикаменти, які приймає мати годувальниця. Хоча багато лікарських препа­ ратів та харчових добавок сумісні з годуван­ ням, їх не можна застосовувати без консул ь­ тації з лікарем.


ЯК ЗБЕРЕГТИ ЗДОРОВІ ЗУБИ ТА ЯСНА ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ За даними закордонних та вітчизняних авторів у 45-65% вагітних жінок розвивається запалення ясен (гінгівіт). Розвиток карієсу та гінгівіту пов’язаний з переналаштуванням гормонального балансу жінок у цей період. Перші ознаки запалення ясен з’являються в першому триместрі на третьому місяці вагітності і характеризуються почервонінням, печінням та свербіжем в яснах, а також­ з'являється підвищена чутливість до холод- ного, кислого, солодкого та інших подразників. Це пов’язане з порушенням мінеральної структури зуба внаслідок того, що кальцій, фосфор та інші мікроелементи, необхідні ор- ганізму вагітної жінки, йдуть для побудови скелету дитини. В цей період вагітним жін- кам необхідно відвідувати стоматолога та виконувати всі його рекомендації. Гігієна ротової порожнини повинна складатися з 3 етапів:

Вранці: (після сніданку)

В обід: (після їжі)

Ввечері: (після вечері)

Зубна паста «Лакалут сенситив» (2-3 хв.) Зубна щітка «Лакалут сенситив» (з дуже м’якою щетиною) Ополіскувач «Лакалут сенситив»

Ополіскувач «Лакалут актив» (2-3 хв.)

Зубна паста «Лакалут актив» (2-3 хв.) Зубна щітка «Лакалут сенситив» (з дуже м’якою щетиною) Ополіскувач «Лакалут сенситив»

З наближенням пологів та у передпологовому періоді необхідно регулярно відвідувати лікаря-стоматолога та ретельно ви-

конувати його рекомендації з лікування. Після усунення стоматологом зубного каменя, зубного нальоту та інших лікувально-профілактичних заходів, особливо важливу роль відводиться індивідуальній гігієні порожнини рота. Під час лікування та упродовж тижня після лікування потрібно чистити зуби 3-4 рази­ на день зубною пастою на травах — «Лакалут фітоформула» та надм’якою зубною щіткою «Лакалут сенситив». Після чищення зубів доцільно використовувати ополіскувачі: «Лакалут актив» і «Лакалут освіжаючий» тому, що до їхнього складу входить лактат алюмінію — ефективний засіб проти кровоточивості ясен. Після стихання гострих за- пальних процесів слід замінити одні інди- відуальні засоби гігієни порожнини рота на інші, з більш вираженими лікувальними властивостями (протикарієсними та зміцнюючими ясна). Це: 1. Зубна паста «Лакалут актив» — ­ 1 раз на добу, 2-3 хв., вранці після сніданку; 2. Зубна паста «Лакалут фтор» — ­ 1 раз на добу, після вечері (2-3 хв.). 3. Зубна щітка «Лакалут 3 в 1», ­ зі спеціальною мультиголовкою, ­ що має щетинки 3 типів жорсткості: м’яка, середня та тверда. 4. Полоскання відварами (настойками) м’яти, чистотілу, ромашки ­ (за рекомендацією стоматолога). Після пологів, через 1-3 місяці, у разі відповідного лікування та дотримання гігієни порожнини рота ці гінгівіти усуваються, хоча­ у 10-15% жінок ще довго зберігаються залишкові явища. Вагому роль у профілактиці карієсу та гінгівітів вагітних відіграє боротьба з гестозами, лікування ротової порожнини на ранніх термінах вагітності (2-3 міс.) з контрольними оглядами у стоматолога упродовж ва- гітності, високоякісна індивідуальна гігієна порожнини рота. У новонародженої дитини повинна бути здорова матуся зі свіжим подихом та сяючою посмішкою. Сідельнікова Л.Ф. доцент кафедри­ терапевтичної­ стоматології НМУ ім.Богомольця

19


Для здорової шкіри малюка


Догляд за тілом під час вагітності

22

Народження дитини — це одна з найважливі­ ших та радісніших подій в житті жінки. Але вино­ шування улюбленого малюка є не просто надзви­ чайно відповідальним, але і дуже складним проце­ сом. Які ж зміни відбуваються в жіночому організмі та чи можна мінімізувати їх наслідки? Адже кожна жінка хоче залишатися красивою — і період вагіт­ ності не є виключенням. Саме в цей час майбутня мама спіткається з новими для себе проблемами: шкіра може витон­ чуватися та становитись сухішою, підвищується її чутливість, можливі почервоніння, висип, піг­ ментні плями. На животі і грудях з’являються роз­ тяжки, а на стегнах — целюліт. Самими проблем­ ними зонами під час вагітності є груди, живіт, стег­ на і ноги. Шкіра та судини схильні до особливо серйозних змін, а значить, потребують найбільш ретельного догляду та уваги. Одна з основних проблем шкіри вагітних жінок — це сильне її розтягування унаслідок зрос­ тання плоду. У другому триместрі малюк починає активно рости, тому зростає вірогідність виник­ нення розтяжок і целюліту. У третьому триместрі вагітності шкіра продовжує інтенсивно розтягува­ тися і особливо потребує очищення і захисту. Навіть якщо у Вас здорова еластична шкіра, вона здатна розтягуватися лише до певної межі. Однією з причин є збільшення ваги, недостатня рухливість та неправильне харчування. Тому, багато що тут залежить від самої майбутньої мами. Профілактика розтяжок — це набагато простіше і ефективні­ ше, ніж боротьба з тим, що вже є. Гімнастика і фізична активність покращують кровообіг, а, отже, і ступінь розтягування волокон сполучної тканини. На жаль, запобігти появі розтя­ жок, якщо ваша шкіра до них схильна, складно. Але сповна розумно і можливо підтримувати всіма способами еластичні можливості, що їх подарува­ ла нам природа. Дуже важливо стежити за своєю вагою. Його рівномірний приріст, без різких стриб­ ків — запорука того, що розтяжок буде значно менше. Якщо вагітність протікає без ускладнень, то немає необхідності припиняти фізичні наванта­ ження. Ходіння, плавання, спеціальні комплекси вправ, легкий масаж — все це покращує кровообіг і укріплює м’язи проблемних зон. Також, дуже важливо від самого початку вагіт­ ності підібрати якісні косметичні засоби і користу­ ватися ними регулярно до пологів. При цьому не варто сліпо довіряти рекламним закликам фірмвиробників і покладати дуже великі надії на гелі і крему від розтяжок. Жоден крем не позбавить вас від розтяжок повністю. В той же час, підбираючи косметичні засоби, зверніть увагу на такі, що в числі інших інгредієнтів, містять в своєму складі вітамін E, олію какао і лаванду. Вітамін Е (То-­ коферол)  — сприяє підтримці синтезу колагену і еластину, перешкоджає старінню шкірного покри­ ву, бореться з вільними радикалами, покращує мікроциркуляцію крові та зміцнює стінки судин. Олія какао — володіє унікальними пом’якшуючими і зволожуючими властивостями, здатніс­ тю підсилювати дію інших компонентів. Лаванда — додає шкірі гладкості, пружності і м’якості, сприяє регенерації і загоєнню тканин.


Підбір косметичних засобів для догляду за­ шкірою вагітної жінки вимагає ретельної уваги. Реакція шкіри навіть на перевірений, улюблений крем може виявитися непередбачуваною. Тому головні відмінності засобів для вагітних від зви­ чайної косметики — це гіпоалергенність і підвище­ ний вміст зволожуючих компонентів — саме це так необхідно шкірі протягом цих непересічних­ 9 місяців. Всупереч розхожій думці, груди змінює не вигодовування немовляти, а саме вагітність і супут­ ні їй гормональні зміни, збільшення ваги і, відпо­ відно, розтягування тканин. Ідеальним засобом для догляду за грудьми є звичайна холодна вода. Вона відмінно укріплює і тонізує шкірний покрив. І, можливо, найважливіше — аби уникнути неприємностей з грудьми, необхідно носити відпо­ відний за розміром бюстгальтер. З перебігом вагіт­ ності груди поступово збільшуються в розмірах. Тому дуже важливо вчасно міняти розмір бюст­ гальтера на комфортніший. Він не повинен залиша­ ти на тілі жодних слідів, бретелі — врізатися в плечі, а жорсткий каркас — утрудняти рухів. Існують, також, і спеціальні косметичні засоби, які активізують регенерацію сполучної тканини, підвищують еластичність волокон, стимулюють епідерміс та зміцнюють природний шкірний бюст­ гальтер. Інгредієнти, що допомагають шкірі вико­ нувати цю важливу роботу , — це вітаміни, витяги з женьшеню, хвоща, сої, хмелю, м’яти, водоростей, екстракти оливкового дерева, гідроксильні альфа кислоти. Всі креми і гелі наносяться на груди та область декольте круговими, висхідними, погла­ джуючими рухами. Багатьом майбутнім мамам знайоме відчуття втоми, тягаря, пекучості та кольок в ногах. Це перші ознаки варикозу. Пізніше можуть з’явитися набря­ ки і болі. Зовнішні прояви варикозу — судинні зірочки і розширені вени. Під час вагітності і году­ вання грудьми протипоказане будь-яке медика­ ментозне або хірургічне лікування варикозу. Тому майбутній мамі необхідно обов’язково займатися профілактикою варикозного розширення вен. Прості, і в той же час дуже дієві, методи, що дозво­ лять уникнути неприємних наслідків, — це відпочи­ нок з підведеними догори ногами, обмеження вживання рідини, нормалізація роботи кишковика. Пам’ятайте, що в період вагітності протипоказані гарячі ванни для ніг! Найбільш ефективним засобом профілактики набряклості і варикозного розширення вен є вико­ ристання медичного компресійного трикотажу (гольфи, панчохи). Трикотаж обмежує розширення вен, забезпечує зовнішню підтримку та захист ослабленим венам. Носити його необхідно з пер­ ших днів вагітності. Що ж стосується використання косметичних засобів, то медики рекомендують вагітним масаж нижніх кінцівок з косметичними засобами, скла­ деними з інгредієнтів, що допомагають посилюва­ ти периферичний кровообіг і тонізуватиі венозну стінку. Примітка: під час вагітності перед використанням косметичних засобів будь-якого напрямку дії необхідно обов’язково проконсультуватись з лікарем.

23


ПОСАГ ДЛЯ НЕМОВЛЯТИ Вже ско­р о на­с та­н е цей дов­г о­о чіку­в а­н ий день, а Ви ще не все ку­пи­ли ма­лю­к у. Так ба­га­то хо­четь­с я за­з да­легідь підго­т у­ва­т и до на­р о­д ­жен­ня ди­т и­ни! Да­вай­те з'ясуємо, що ж потрібно не­мов­ляті в перші дні йо­го жит­тя? В по­ло­го­ву за­лу Для по­л огів ма­т и по­в ин­н а підго­т у­в а­т и на­с туп­не: ша­поч­к у, шкар­пет­к и, ди­тячі со­р о­чеч­к и, по­взун­к и та підгуз­к и (увесь одяг по­ви­нен бу­т и чи­с ­т им і ви­пра­с у­ва­ним з обох боків). В після­по­ло­го­ве відділен­ня Ко­ли Ви по­тра­пи­те в після­по­ло­го­ве відділен­ ня, Вам не­обхідно ма­ти з со­б ою: набір підгузків, при­близ­но 3-4 ком­п лек­ти по­взунків, пе­лю­шок, ди­тя­чих со­р о­че­чок, шкар­пе­ток, ша­по­чок, тер­мо­ метр, ми­ло (для підми­ван­ня ди­ти­ни), а в хо­лод­ну по­ру ро­к у – теп­лу ков­дроч­к у. Ди­т и­на з матір'ю зна­хо­дить­с я 2 – 3 дні у по­ло­го­во­му бу­дин­к у і про­ тя­гом цих днів ма­ти не ку­пає, а ли­ше підми­ває ди­т и­ну, щоб уник­ну­ти гіпо­термій. Ди­ти­ну ку­па­ ють вже вдо­ма. Сьо­годні дітей не спо­ви­ва­ють, а вдя­г а­ють у зруч­н ий одяг, щоб ди­т и­на мог­ла вільно ру­ха­тись. При ви­писці з по­ло­го­во­го бу­дин­к у ма­лю­ка одя­га­ють в за­леж­ності від по­ри ро­к у. Пам'ятай­те! Будь­те уваж­ни­ми при ви­ко­ри­с­ танні підгузків. Оскільки пу­по­вин­ний за­ли­шок нічим не об­р об­ляється і він по­ви­нен бу­т и су­хим, на­ма­гай­тесь не за­к ри­ва­ти йо­го підгуз­ком. "Стиль одя­г у" ма­лю­ка за­л е­ж ить від смаку батьків. Більшість батьків оби­рає одяг в за­леж­ ності від по­ведінки і на­с т­р ою ма­лю­к а. Вибір завжди за­ли­шається за Ва­ми. Орієнтов­ний гар­де­роб но­во­на­ро­д ­же­но­го: • тонкі пе­люш­к и 5-10 шт; • мар­леві або од­но­ра­зові підгуз­к и; • со­р о­чеч­ки – 6-10 шт (тонкі і 4-6 теп­лих). Со­р о­ чеч­к а по­вин­н а за­г ор­т а­т и­с я на спинці і бу­т и до­вжи­ною до рівня пуп­ка. Одя­га­ють со­р о­чеч­к и швом на­зовні; • ве­ли­к ий бан­ний руш­ник; • ша­поч­к и (легкі – 2-4 шт і 1-2 теплі); • шкар­пе­точ­к и 2-4 па­ри; • по­взун­к и або комбіне­зон­чи­к и (у за­леж­ності від то­го, що Ви більше ви­ко­ри­с ­то­ву­ва­т и­ме­те, в кількості 4-6 шт); • теп­лий комбіне­зон, коф­т и­на і ша­поч­ка для про­г у­ля­нок (по се­зо­ну); • ков­дра або кон­верт за­леж­но від се­зо­ну; • клей­он­ки-підклад­ки для ліжка та ко­ля­с­ки. Ми пе­р е­р а­х у­в а­л и при­б лиз­н ий пе­р елік ре­чей, що Вам мо­ж уть ста­ти в на­годі. Ма­люк рос­ те ду­же швид­ко, то­му куп­ля­т и ба­га­то ре­чей не має сен­с у. Але це ще не все. Ма­лю­к у потрібне ліжеч­ко. Во­но має бу­ти не тільки кра­си­вим, але і зруч­ним та без­печ­ним. Ма­т ­рац не по­ви­нен бу­т и ду­же м'яким, він має бу­ти рівним та відповіда­т и розміру ліжеч­ка. Вам мо­ж уть ста­т и у на­годі м'які бор­т и, прив'язані по пе­ри­ме­т ­ру ліжеч­ка, які за­хи­ с­тять ма­лю­ка від про­тягів. Для про­г у­ля­нок на свіжо­му повітрі прид­б ай­т е ко­ля­с­к у. Тут вибір ве­ли­к ий, але по­с тав­те­с я до ньо­го уваж­но. Ко­ля­с­

ка має бу­ти зруч­ною, прак­тич­ною і надійною. Пам'ятай­те, ди­т и­на по­вин­на спа­т и на спині! Рюк­з а­ч ок-кен­г у­ру або слінг – не­о бхідна і зруч­на річ. Ко­ри­с ­т у­ва­ти­с я та­к им рюк­за­ком Ви змо­же­те не раніше ніж в 1,5-2 місяці (ко­ли ди­ти­на змо­же са­мостійно три­ма­ти го­ло­ву). Слінг мож­на ви­ко­ри­с ­то­ву­ва­ти з на­р о­д ­жен­ня ди­ти­ни. Рюк­зак-кен­г у­ру має бу­т и м'яким, з щільним підго­лов­ни­ком і спин­кою для ма­лю­ка, а та­кож, для Ва­шо­го ком­ф ор­т у, із ши­р о­к и­ми та м'яки­ми пле­чо­ви­ми і по­пе­р е­ко­вим ре­ме­ня­ми. Пе­р е­в дяг­ну­ти ма­лю­ка – завдання не з лег­ ких, а це не­обхідно ро­би­ти кілька разів на день. При­го­т уй­те спеціаль­не місце, де все не­обхідне для пе­р е­в дя­ган­ня бу­де під ру­кою. Це мо­же бу­ти зви­ч ай­н ий стіл, по­к ри­т ий м'якою ков­д рою, по­верх якої по­с те­ле­на во­до­не­про­ник­на клей­он­ ка і теп­ла пе­люш­ка. По­ряд не­обхідно ма­ти шаф­к у з шух­ля­д а­ми, де зна­хо­ди­ти­муть­с я речі Ва­шо­го ма­лю­ка, а та­кож ап­теч­ка. У ап­течці: ва­та, сер­вет­к и, но­ж нич­к и, крем, при­сип­ка. У перші 6 місяців ма­лю­к у не­обхідні ван­ноч­ка і тер­мо­метр для води. Потрібен та­кож і кімнат­ний тер­мо­метр для кон­тро­лю тем­пе­ра­т у­ри повітря в кімнаті. На­д алі Ви змо­же­т е ви­ко­р и­с ­то­ву­в а­т и ве­ли­к у ван­ну. Ми зу­пи­ни­ли­с я на най­го­ловніших і най­не­ обхідніших пред­м е­тах одя­г у і вжит­к у Ва­ш о­го ма­лю­ка. Повніший спи­сок "при­да­но­го" чи­тай­те на на­шо­му сайті. Ба­жаємо ща­с ­тя і бла­го­по­луч­чя Вам і Ва­шо­му ма­лю­к у!


10 ПОРАД ДЛЯ УСПІШНОГО ГРУДНОГО ВИГОДОВУВАННЯ З бо­же­с т­вен­них гру­дей дру­ж и­ни Зев­с а, бо­г ині Ге­р и, вир­в ав­с я струмінь мо­л о­к а, і миттєво роз­си­пав­с я на безліч дрібних кра­ пель… Древні гре­к и вва­жа­ли, що са­ме так ут­во­ рив­с я на не­бо­с хилі Мо­лоч­ний шлях. Пре­к рас­на жінка, що го­дує грудь­ми не- мов­ля. Що мо­же бу­ти кра­сивіше, при­родніше і цінніше?! Ось ма­люк на Ва­ших ру­ках, даєте йо­му гру­ди, і при­хо­дить ро­зуміння, що груд­не ви­го­до­ву­ван­ня є найціннішим та най­пре­краснішим спілку­ван­ням ма­тері та ди­т и­ни. Чим більше матір го­дує сво­го ма­лю­ка грудь­ми, тим здо­ровішим та ро­зумнішим стає ма­люк. А для то­го, щоб ма­тері го­ду­ва­ли своїх не­мов­лят із за­до­во­лен­ням та впев­не­но, потрібно до­три­му­ ва­тись де­я­к их пра­вил. Ось ці ос­новні прин­ци­пи успішної лак­тації, що дійшли до нас від на­ших му­д­рих предків і бу­ли підтвер­д ­жені су­час­ною на­уко­вою ме­ди­ци­ ною: 1. Важ­л и­во яко­м о­г а раніше при­к ла­с ­т и ди­ти­ну до гру­дей. Це тре­ба зро­би­ти ще в по­ло­ говій залі. Раннє при­к ла­дан­ня до гру­дей важ­ ли­ве як для ди­ти­ни, так і для ма­ми. При на­ро­д ­женні ки­шеч­ник, сли­зові обо­ лон­к и і шкіра ди­ти­ни не­а дап­то­вані до прий­ нят­тя їжі. Пер­ше груд­не мо­ло­ко — мо­ло­зи­- ­ во — сприяє роз­вит­к у нор­маль­ної мікро­ф­ло­ри у ки­ш еч­н и­к у ма­л ю­к а. Мо­л о­з и­в а не­б а­г а­т о, але це са­м е той об'єм, що потрібен но­в о- ­н а­р о­д ­же­н о­м у. Для ма­ми пер­ш е раннє при­к ла­д ан­ня до гру­д ей сприяє ре­ф лек­т ор­н о­м у ско­р о­ч ен­н ю мат­к и і відділен­ню посліду, швид­ко­м у завер­ шен­н ю по­л огів. Раннє при­к ла­д ан­н я сприяє збільшен­н ю кількості мо­л о­к а і три­в а­л о­м у груд­н о­м у ви­го­до­ву­ван­ню. 2. З са­мо­го по­чат­к у ви­к лючіть го­ду­ван­ня­ з пляш­к и та ви­ко­ри­с ­тан­ня пу­с ­т уш­к и. Пер­ш е, що по­вин­н е по­т ра­пи­т и до ро­т и­ка ма­лю­ка — це гру­д и йо­г о ма­т ері. Ма­л юк має на­в чи­т и­с я пра­виль­но за­хоп­лю­ва­т и і смок­та­т и Ваші гру­ ди. Не за­с то­со­вуй­те со­ски, пу­с ­т уш­к и, пляш­к и й на­д алі — це доз­во­лить Вам уник­ну­т и відмов від гру­дей, ма­т и до­с тат­ню кількість мо­ло­ка­ і бу­т и в постійно­м у кон­т акті з ма­л ю­ком. Пам'ятай­те, що чим частіше Ви го­дуєте грудь­ ми, тим більше мо­л о­к а у Вас бу­де. 3. Не об­м е­ж уй­т е три­в алість го­ду­в ан­ня­ і не відри­вай­те ди­ти­ну від гру­дей раніше ніж во­на са­ма їх відпу­с ­тить. Для ди­ти­ни пе­р е­бу­ ван­ня біля гру­дей — це не тільки хар­чу­ван­ня, це відчут­тя за­хи­ще­ності, ком­ф ор­т у та близь­ кості з матір'ю.

26

4. Го­дуй­т е ма­л ю­к а вночі. Ди­т и­н а швид­ко рос­т е і не мо­же ви­т ­р и­м а­т и ве­л и­к их проміжків ча­с у без го­ду­в ан­н я. Го­ду­в ан­н я вночі до­п о­м а­ гає за­б ез­п е­ч и­т и ма­л ю­к а мо­л о­ком на­с туп­н о­г о дня. 5. Ди­тині важ­ли­во з са­мо­го по­чат­к у бу­ти ра­зом з матір'ю. Спільне пе­р е­бу­ван­ня має ба­га­то пе­р е­ваг, на­при­к лад: • ма­ма швид­ко вчить­с я ре­а­г у­ва­ти на сиг­на­ ли ди­ти­ни; це до­по­ма­гає вста­нов­лен­ню міцних емоційних і пси­хо­логічних зв'язків • ма­люк відчу­ває се­б е за­хи­ще­ним • ма­ма більш впев­не­но го­дує ди­ти­ну і мо­же при­к ла­да­ти її до гру­дей, як тільки ма­люк цьо­го схо­че (не мен­ше 8-12 разів на до­бу) • при спільно­му пе­р е­бу­ванні зни­ж ується ри­зик роз­вит­к у інфекційних за­хво­рю­вань 6. Ве­л и­ч ез­н е зна­ч ен­ня має по­л о­жен­ня ма­лю­ка біля гру­дей. Це за­по­ру­ка ком­ф орт­- но­г о, ефек­т ив­но­го го­ду­ван­ня і, відповідно, успішної лак­тації. Да­ю­чи гру­ди, три­май­те ма- ­лю­ка ду­же близь­ко, жи­во­ти­ком до се­бе. Ваш со­сок має бу­ти на рівні но­си­ка ди­ти­ни. Че­кай- ­те, щоб ма­ля ши­ро­ко роз­кри­ло ро­тик і при­ кладіть йо­го так, щоб во­н о за­хо­пи­л о не тільки со­сок, але й ве­ли­к у ча­с ­ти­ну аре­о­ли (ділян­ка гру­дей на­вко­ло со­ска). 7. У жод­н о­м у ви­пад­к у до 6 місяців не да­в ай­т е ди­т ині во­д и, чаю або інших про­ дуктів. Цим Ви за­хи­щ аєте ма­ля від інфекцій, алергії і роз­ладів ки­ш еч­ни­к а, та за­б ез­п е­чуєте ди­т и­ну по­вноцінним хар­чу­ван­ням. 8. Не мий­те спеціаль­но гру­ди до і після го­ду­ван­ня. Надмірне мит­тя з ми­лом пе­р е­с у­шує шкіру сосків, мо­же при­зве­с ­ти до їх розтріску­ ван­ня, а та­кож зми­ває зі шкіри матері ко­рис­ну для ди­ти­ни мікро­ф­ло­ру. 9. Не зціджуй­т е мо­л о­ко без особ­ли­вої не­обхідності. Зціджу­ван­ня потрібне тільки у разі ви­му­ше­ної роз­лу­к и ма­тері і ди­ти­ни або ко­ли ди­ти­на не мо­же смок­та­ти гру­ди. 10. Щоб ма­ля рос­ло здо­ро­вим, як за­к ла­де­ но при­ро­дою, Всесвітня Ор­ганізація Охо­ро­ни Здо­р ов'я ре­ко­м ен­дує го­ду­ва­т и ди­т и­ну­ грудь­ми не мен­ше двох років, з яких перші півро­ ку — ви­к люч­но груд­ним мо­ло­ком. До­т ри­м у­ю ­ч ись цих про­с тих прин­ц ипів,­ Ви змо­же­те за­хи­с­ти­ти се­бе від про­блем при го­ду­ ванні ма­лю­ка грудь­ми. Щас­ливі, спов­нені лю­бов'ю, не­за­бутні хви­ли­ни го­ду­ван­ня су­прово­ д­жу­ва­ти­муть Вас ра­до­ща­ми і вдячністю Ва­шої крихітки.


27


Дитяча вакцинація – надійний помічник імунітету! Протягом усього свого життя людина постійно зустрічається з різними мікроорганізмами — віруса­ ми та бактеріями. В результаті такої зустрічі відбувається інфікування людського організму, результа­ том якого може стати захворювання,а може буде набутий імунітет до збудника цієї хвороби. Профілактика захворювань є основною метою охорони здоров'я. У будь-якому випадку краще запобігти хворобі, ніж лікувати її. Однією з осно­ вних можливостей захистити вашу дитину від потенційно тяжких захворювань дитячого віку є проведення планової вакцинації. Сама вакцинація спрямована на захист не- мовлят, дітей і дорослих від інфекційних захворювань. Лікування захворювань, яких можна уникнути завдяки вакцинації, коштує дуже доро­ го, спричиняє часті візити до лікарів, госпіталіза­ цію і навіть передчасну смерть. Своєчасно і правильно проведена вакцинація дитини допомагає запобігати інфекційним захво­ рюванням. Завдяки вакцинації вдалося понизити частоту виникнення багатьох, раніше широко по- ширених, інфекційних захворювань, включаючи поліомієліт, кір, дифтерію, кашлюк (судомний ка- шель), краснуху (корову краснуху), епідемічний паротит, правець та гемофільну інфекцію типу b. Які ж вакцини використовуються для профі­ лактичної вакцинації дітей в Україні. Туберкульоз – для вакцинації використову­ ють живі ослаблені спеціальні вакцинальні бакте­ рії — бацилу Кальмета-Жерена (вакцина БЦЖ). Гепатит В — для вакцинації використовують один єдиний компонент вірусу гепатиту В – HbsAg, отриманий не від хворих або з вірусу, а в лабора­ торних умовах за використання сучасних техно­ логій. Вакцинація забезпечує тривалий, пожиттє­ вий імунітет. Кашлюк (рос.- коклюш) – для вакцинації використовуються вакцини двох типів, жодна з яких не містить живого збудника. Перший тип вак­ цини – убитий (інактивований) збудник кашлюку; другий тип – окремі його компоненти (сучасна, так звана, ацелюлярна вакцина). Вакцинація проти кашлюку проводиться комбінованими вакцинами, обов’язковими компонентами якої також є анаток­ сини правцю та дифтерії. Вакцинація дозволяє уникнути тяжких проявів захворювання та його ускладнень. Дифтерія та Правець — для вакцинації вико­ ристовується інактивований токсин збудника дифтерії та правцю (так звані анатоксини), після їх введення в організм не виникає захворювання, а утворюються антитіла, здатні нейтралізувати ток­ син збудника у разі його потрапляння до організму вакцинованої людини. Вакцинація дозволяє уникнути тяжких проявів захворювання та його ускладнень. Поліомієліт — для вакцинації використову­ ються вакцини двох типів: вакцина першого типу – ОПВ (оральна поліомієлітна вакцина) міс­ тить спеціально ослаблені вакцинальні віруси поліомієліту — призначається в крапельках; вакци­ на другого типу – ІПВ (інактивована поліомієлітна вакцина) містить убиті, інактивовані, віруси поліо­ мієліту – вводиться за допомогою ін’єкції. Інфекція, зумовлена Hib (Haemophilus influenzae type b, Гемофільна паличка типу b).­

28

До початку вакцинації серед дітей до 5 років життя Hib була одним із головних збудників тяж­ ких захворювань, що іноді ставали причиною інвалідизації та навіть смерті дітей. Вакцинація дітей першого року життя, що була розпочата в Західній Європі, США та Канаді, виявила високу її ефективність з попередження таких захворювань, що сприяло зменшенню інвалідності та смерті серед дітей перших років життя. Для вакцинації використовується один з ком­ понентів бактерії — полісахаридний антиген, що є достатнім для формування ефективного захисту проти цієї бактерії у дітей перших 5 років життя. Кір – для вакцинації використовують спеці­ альний, вакцинальний, дуже ослаблений вірус кору, що дозволяє сформувати тривалий імунітет, несприйнятливість до хвороби. Епідемічний паротит (син.: „свинка”) – для вакцинації використовують спеціальний, вакци­ нальний, дуже ослаблений вірус епідемічного паротиту, що дозволяє сформувати тривалий іму­ нітет. Краснуха (син.: „червінка”, „німецький кір”, „корова краснуха”) – вірус краснухи визнано най­ небезпечнішим вірусом для вагітних та для їх ненароджених дітей! Вакцинація дітей проти крас­ нухи дозволяє, до настання їх статевої зрілості, набути імунітету щодо краснухи, уберегти свою майбутню дитину від тяжких вад. Вакцинуючи дітей, ми також попереджаємо ризик того, що чиясь дитина стане джерелом інфекції для вагіт­ ної, майбутньої мами, якщо вона не має імунітету до даного захворювання. Для вакцинації використовують спеціальний, вакцинальний, дуже ослаблений вірус краснухи, що дозволяє сформувати тривалий імунітет, несприйнятливість до хвороби. Чому дитяча вакцинація є такою важливою? * До винаходу вакцинації багато дітей вмирали від захворювань, яким в даний час можна запобіг­ ти за допомогою вакцин. Збудники захворювань існують і сьогодні, але немовлята захищені вакци­ нами. * Встановлено, що доношені новонароджені діти хоч і можуть мати антитіла (імунітет) до деяких інфекцій, які вони одержали від своїх матерів, проте наявність цих антитіл не завжди гарантує захищеність (наприклад від кашлюку) та поступо­ во їх кількість в організмі зменшується. Як правило, у переважної кількості дітей, при досягненні ними віку 12 місяців життя, материнські антитіла зника­ ють. * Якщо дитина не була своєчасно вакцинована і її організм піддався дії збудника захворювання, організм дитини може бути недостатньо сильним для того, щоб перемогти захворювання. Індивідуальна імунізація дітей також допомагає захис­ тити здоров'я нашого суспільства, а особливо тих людей, які не були імунізовані. * До переліку осіб, яким не проводиться вак­ цинація, відносяться маленькі за віком діти (напри­ клад, дітям до одного року в Україні не проводять вакцинацію від кору), особи, у яких є медичні про­ типоказання до вакцинації, а також особи, у яких не спостерігається адекватна імунна відповідь на вакцинацію.


Як правильно готуватись та проводити вакцинацію

Вашій дитині виповнилось 3 місяці. 3 місяці — це термін, коли припиняють своє існування антиті­ ла, що дісталися малюку від мами. 3 місяці  — це візит до поліклініки. Обхід лікарів-фахівців.­ 3—4 черги до кабінету лікаря. Дитина при цьому постійно перебуває в коридорі поліклініки, тобто там, де вірогідність зустрічі з хворим однозначно вища середньостатистичної. Після того, коли всі лікарі скажуть, що малюк здоровий і йому можна проводити щеплення, настане час останньої черги  — до кабінету щеплень. І дитина отримує щеплення. Його проводять саме того дня, коли вона мала, щонайменше, 20 контактів з незнайо­ мими людьми. А через два дні почнеться кашель і з’явиться температура. А винним буде щеплення. Тому, вкрай небажано робити щеплення тоді, коли є реальний ризик захворіти. А таким днем якраз і є почасти день відвідин поліклініки. Настійно радимо розмежовувати в часі походи­ по чисельних кабінетах і щеплення. Обійшли фахівців, всі дали добро. Чудово. Повернулися додому, пам’ятаємо, що інкубацій­ ний період більшості ОРВІ не перевищує 2 дні. Якщо через 2 дні малюк здоровий, можна і на щеплення збиратися. Не можна робити щеплення в незвичних, нестандартних для даної дитини кліматичних умовах. Якщо на вулиці сильна спека, а кондиціо­ нера немає в наявності або він не працює — цілком можна зачекати. Не бажано безпосередньо перед і безпосеред­ ньо після щеплення (2 дні до, 3 дні після) «шукати» дитячі інфекції, відвідуючи без необхідності бага­ толюдні місця і запрошуючи гостей. Якщо в сім’ї є хворі застудними або інфекцій­ ними кишковими захворюваннями — робити поки що здоровій дитині щеплення, м’яко кажучи, неправильно. Проте для дитини першого року життя в пере­ важній більшості випадків реальний ризик захво­ ріти пов’язаний не з хворим членом сім’ї, а з похо­ дом до поліклініки. Проте однієї черги — безпосередньо до кабіне­ ту щеплень — вам уникнути не вдасться. Тому, якщо

є можливість не чекати в коридорі, а зайняти чергу і прогулятись на вулиці — прогуляйтесь. Якщо є можливість посадити до черги когось з дорослих, а самим завчасно до поліклініки не­ йти – зробіть так. Гуляйте на свіжому повітрі. Підійде черга — покличуть. У будь-якому випадку, під час перебування в поліклініці постарайтеся дитину своєчасно роз­ дягнути (щоб не спітніла), якщо щеплення припа­ дає на зимову пору року бажано мати при собі один з сольових розчинів у вигляді крапель для введення в носові ходи (салін, аква маріс, звичай­ ний фізіологічний розчин). Згадані краплі капайте дитю в ніс кожні 15—20 хвилин по 2—3 краплі в кожну ніздрю (реальне зменшення вірогідності ОРВІ). Відразу після щеплення додому йти вам з малюком не бажано — лікар вас попередить, щоб посиділи в коридорі хвилин 30. Це правильно­ (не йти), але ліпше все-таки протягом години про­ гулятись на свіжому повітрі поряд з поліклінікою. Вдома проводити щеплення заборонено інструкцією Міністерства охорони здоров’я України. Пояснюється це тим, що після будь-якої вакцинації може мати місце небезпечна для життя гостра алергічна реакція під назвою анафілактич­ ний шок. У разі виникнення такої реакції в лікувально-профілактичному закладі, де прово­ дилось щеплення, завжди є можливість надати дитині необхідну допомогу. Розглянувши тему інфікування перед щеплен­ ням, звернемо увагу на інфікування після. Це поло­ ження особливо актуальне тоді, коли щеплення проводяться в дитячих колективах. Оптимально, коли щеплення робляться у п’ятницю — тоді попе­ реду два вихідних дні, в колі сім’ї і мінімум контак­ тів з однолітками. Зберігання вакцин — слабка і одна з якнай­ менше контрольованих ланок у всьому ланцюжку проблем, пов’язаних з вакцинацією. Всі вакцинні препарати чутливі до умов збері­ гання, тому вони повинні транспортуватися та зберігатися виключно в холодильнику. Ви можете або довіряти, або не довіряти медичному працівнику, який проводить щеплен­ ня, але ні ви самі, ні цей лікар не знаєте нічого про те, як зберігалася ампула до того, як потрапила до холодильника. Але, останній етап – зберігання — батьки можуть проконтролювати однозначно. Вакцина повинна бути на ваших очах витягнута з холо­ дильника, після чого її (ампулу, флакон) підігрі­ вають до кімнатної температури (можна у влас­ них руках). Але у будь-якому випадку, ви повинні своїми очима побачити і своїми руками відчути холодну ампулу! Якщо ви прийшли, а вона (ампу­ ла) вже тепла, ви не можете бути упевненим ні в чому, ви не знаєте, скільки часу вона вже знахо­ диться поза холодильником. Переносимість щеплення визначається сукуп­ ністю безлічі чинників. При цьому якість вакцин­ ного препарату робить на кінцевий результат незі­ ставно менший вплив, ніж підготовка дитини і правильна організація процедури.

29


30


№9 Обмінна карта вагітної жінки  

Інформаційна брошура, що видається з медичною формою 113/о.

№9 Обмінна карта вагітної жінки  

Інформаційна брошура, що видається з медичною формою 113/о.

Advertisement