Page 1


БЕЗПЕЧНЕ МАТЕРИНСТВО Кож­на вагітність та кож­на ди­т и­на є особ­ли­ви­ми. По­ява ди­т и­ни відкри­ває цілком но­вий та за­хоп­люючий світ, зовсім не­знай­о­мий Вам. Навіть як­що у Вас вже є досвід відкрит­тя світу ма­л ень­кої лю­ди­ни — все це зно­ву бу­де ду­же важ­ли­вим для Вас. Ко­жен період вагітності бу­де по-своєму особ­ли­вим, але в ціло­ му вагітність має бу­т и щас­ли­вою та здо­р о­вою, щоб за­б ез­п е­чи­т и ди­т ині як­най­к ра­щий по­ча­ток жит­тя. Перші місяці вагітності — час знач­них змін не тільки у фізіології, а й у пси­хо­логії жінки. Най­важ­ливіше те­п ер — усвідо­м-­ лю­ва­т и свій но­вий стан. Не­має нічо­го див­но­го в то­му, що у Вас з'яв­ля­ють­с я су­п е­р еч­ ливі по­чут­т я з при­во­ду вагітності. Іноді Вам ду­же до­б­р е, настрій підне­се­ний, інко­ли — по­га­но. Це не по­вин­но Вас не­по­коїти — зміни на­с т­р ою, без­п е­р еч­но, зник­нуть після по­логів. Під час вагітності у Вас мо­ж уть бу­т и не­з ду­ж ан­ня, які хо­ча й тур­бу­ють, про­те є цілком нор­маль­ни­ми. Во­ни спри­чи­н ені гор­ мо­наль­н и­м и зміна­м и у Ва­ш о­м у ор­г анізмі. Од­н ак де­я кі симп­то­ ми тре­ба сприй­ма­т и серй­оз­но. Будь які відхи­л ен­ня мож­на усу­ ну­т и, як­щ о вчас­н о звер­н у­т и­с я до ліка­р я. Май­же всі вагітності протіка­ють нор­маль­но і без ус­к лад­н ень, од­нак є об­с та­ви­ни за яких лікар мо­же вва­жа­т и, що ри­зик ус­к лад­н ень є ви­со­к им і потрібен постійний на­гляд чи ліку­в ан­ня в умо­в ах стаціона­ру. Ма­т и ди­т и­ну сьо­годні цілком без­п еч­но. Ме­дичні мож­ли­ вості до­гля­ду за вагітністю, а та­кож си­с ­те­ма ре­г у­ляр­них ме­дич­ них пе­р евірок та те­с ­т у­вань роз­р об­л ені для то­го, щоб Ви бу­ли впев­н ені в то­му, що з Ва­ми та Ва­шою ди­т и­ною все га­разд, а та­кож, щоб за­б ез­п е­чи­т и нор­маль­ний пе­р ебіг по­логів. Се­р е­ди­на терміну вагітності обов'яз­ко­во дасть відчут­т я,­ що з Ва­ми все га­разд. Ви бу­де­те ся­я ­т и від ща­с ­тя і пізнаєте над­ зви­чайні по­чут­т я, ко­ли впер­ш е відчуєте ру­хи ди­т и­ни. В другій по­л о­вині вагітності Вам потрібно бу­де більше відпо­чи­ва­т и. Ра­зом з тим те, яки­ми бу­дуть вагітність та по­ло­г и, за­л е­ж ать від ста­н у Ва­ш о­г о тіла, то­м у чим більше Ви фізич­н о роз­ви­н ені, тим кра­щ е і впев­н еніше бу­д е­т е се­б е по­ч у­в а­т и.­ З фізич­н и­м и впра­в а­м и для вагітної жінки, ре­л ак­с ацією та ди­халь­ни­ми впра­ва­ми Вам до­по­мо­ж уть підго­т у­ва­т и­с я у школі «Відповідаль­но­го батьківства», що працює при кожній жіночій кон­с уль­тації. На­р ешті три­валі тижні очіку­ван­ня по­за­ду — по­чи­на­ють­с я по­ло­г и. Це кульмінаційний мо­м ент вагітності: Ви бу­де­те схви­ль­о­ вані і стур­б о­в ані їх пе­р ебігом, од­н ак Ви по­ч у­в а­т и­м е­т есь спокійніше та впев­н еніше, як­що з Ва­ми бу­де близь­ка Вам лю­ди­ на (бать­ко ди­т и­ни, ма­т и або се­с ­т ­ра) і, са­м е тут, Вам ста­нуть у на­годі всі знан­ня, от­ри­мані Ва­ми на за­нят­тях. На­р о­д ­жен­ня Ва­шої ди­т и­ни обов'яз­ко­во ста­н е не­по­втор­ним спо­га­дом у Ва­шо­му житті. Ви по­лю­би­те свою ди­т и­ну відра­зу після її на­р о­д ­жен­ня. До­гляд за ма­лю­ком по­т ре­бує поєднан­ня теп­ло­т и ува­г и та сен­т и­м ен­таль­ності. Те­п ер Вас троє. Бать­ко Ва­шої ди­т и­ни те­п ер не ли­ш е ко­ха­на Ва­ми лю­ди­на, а й Ваш друг і со­юз­ник у цьо­му но­во­му ста­ні — батьківстві. Доз­ воль­т е і йо­м у до­гля­д а­т и за ди­т и­н ою. Тільки в спілку­в анні з ма­лям за­р о­д ­ж ується справжня і три­ва­ла лю­б ов. Пам'ятай­те, що, по­над усі ма­теріальні бла­га, ма­люк по­т ре­ бує Ва­шої ува­г и, ро­зуміння і лю­б ові. Сподіваємо­с я, Ви швид­ко відчуєте, що батьківство, по­при всю відповідальність, дає на­со­ ло­ду. Ви не по­винні бу­т и іде­а ль­ни­ми бать­ка­ми, а ли­ш е бать­ка­ ми, які чи­нять пра­виль­но сто­сов­но ди­т и­ни. «Діти роз­ви­ва­ють­с я найбільш за­до­во­л е­ни­ми, як­що їх люб­ лять та­к и­ми яки­ми во­ни є, а не тоді, ко­ли хтось на­ду­мує яки­ми їм вар­то бу­т и».

4

Ен­тоні Стор­ра, пси­хо­лог


СІМЕЙНІ І ПАРТНЕРСЬКІ ПОЛОГИ

6

Сімей­ни­ми по­ло­га­ми в наш час ніко­го не зди­вуєш. Ба­га­то по­ло­го­вих бу­динків прак­ти­к у­ють сімейні по­ло­г и. По­друж­ня па­р а, за її ба­жан­ням, під час вагітності мо­же відвіда­т и по­ло­го­вий бу­ди­н ок, в яко­м у пла­н ує на­р о­д ­ж у­в а­т и свою ди­т и­ну, та ог­ля­ну­т и індивіду­а льні по­ло­гові кімна­т и, де на­р о­д ­ж у­ють жінки. Як­що в про­ц есі знай­о м­с т­в а з по­л о­г о­в им бу­д ин­ком у Вас ви­н ик­н уть за­п и­т ан­н я, відповіді на них Ви змо­же­те от­р и­ма­т и у фахівців. До сімей­н их чи парт­н ерсь­к их по­л огів Вам до­по­мо­ж уть підго­т у­ва­т и­с я у школі «Відповідаль­н о­го батьківства», що існує при кожній жіночій кон­с уль­тації. Є ба­г а­т о до­к азів по­з и­т ив­н о­г о впли­ву при­с ут­н ості і до­п о­м о­г и близь­к их лю­д ей на пе­р ебіг по­л огів та протікан­ ня після­п о­л о­г о­в о­г о періоду. Та­ки­ми людь­ми мо­ж уть бу­ти бать­ко ди­ти­ни, ма­ма, се­с ­т­ра чи по­дру­га. До­б­ре, як­що во­ни прой­ш­ли по­пе­реднє на­вчан­ня і зна­ють, як са­ме підтри­ма­ти Вас у по­ло­гах фізич­но (ма­саж спи­ ни і по­пе­ре­к у, об­ти­ран­ня об­лич­чя, по­гла­д ­ж у­ван­ня жи­во­та, рук, то­що) та мо­раль­но (підба­дь­о­рен­ня, за­спо­ко­ю­ван­ня). Підтрим­ка сім’ї чи друзів має такі пе­ре­ва­ги: • ско­р о­чує три­валість по­логів; • змен­шує по­т ре­бу в зне­б о­ленні переймів; • змен­шує по­т ре­бу в хірургічних втручан­нях; • по­к ра­щує стан не­мов­ля­ти при народженні; • знач­но по­к ра­щує пси­хо­логічний та емоційний стан жінки, сприяє сприй­нят­тю по­логів як очіку­ва­ної ра­дості; • зміцнює ро­динні відно­си­ни, ро­бить їх гар­монійни­ми, глиб­ши­ми та довірливіши­ми; • сприяє глиб­шо­му фізич­но­му та емоційно­му зв’яз­к у між бать­ком та ди­ти­ною. Для чо­ловіка та жінки по­ло­г и – це особ­ли­ва сімей­на подія, то­му важ­ли­во прой­ти цей етап жит­тя ра­зом. Відра­зу після по­логів ма­му і ма­лю­ка не роз­лу­ча­ють. Для Ва­шої ди­ти­ни перші хви­ли­ни після на­ро­д ­жен­ня є ду­же важ­ ли­ви­ми і не­про­с ти­ми: во­на по­трап­ляє в се­ре­до­ви­ще, де тем­ пе­ра­т у­ра є знач­но ниж­чою, ніж бу­ла у Ва­шо­му тілі. То­му ди­ти­ ну відра­зу потрібно зігріти. Для цьо­го най­кра­ще відра­зу після на­р о­д ­жен­ня по­к ла­с ­т и її жи­во­ти­ком на Ваш живіт, тоб­то «шкіра до шкіри». Теп­ло Ва­шо­го тіла най­кра­ще зігріє ди­ти­ну. Уп­ро­довж пер­ших го­дин жит­тя та в по­даль­шо­му важ­ли­во оберіга­ти не­мов­ля від пе­ре­охо­ло­д ­жен­ня, тоб­то гіпо­термії, що є не­без­печ­ною для ди­ти­ни. У разі, ко­ли по­ло­г и про­во­д ять шля­хом ке­сарсь­ко­го роз­ ти­ну, но­во­на­р о­д ­же­ну ди­ти­ну ви­к ла­да­ють на гру­ди бать­ка, який теп­лом сво­го тіла зігріє ма­лю­ка. Здо­р о­ва ди­т и­на вже у пер­шу го­ди­ну сво­го жит­тя ба­дь­о­ ра, ак­тив­на, і розпо­чи­нає інстинк­т ив­ний по­шук їжі. Зна­хо­д я­ чись на жи­воті ма­тері у по­л о­говій кімнаті, ди­т и­на са­ма­ в змозі підповз­т и до гру­дей ма­тері, знай­ти со­сок та по­ча­ти смок­та­т и. Слід пам’ятати, що розпочате грудне вигодовування у першу годину після народження має великі переваги і є надзвичайно важливим для здоров’я і подальшого розвитку дитини. Як пра­ви­ло, че­рез дві го­ди­ни після по­логів ма­му з ма­лю­ ком в су­про­воді бать­ка пе­ре­во­дять в після­по­ло­го­ве відділен­ ня. Чо­ловік та чле­ни сім’ї мо­ж уть вільно відвіду­ва­ти по­роділлю у після­по­ло­го­во­му відділенні. Тут жінці або по­друж­жю на­да­ дуть ви­черп­ну інфор­мацію з пи­тань за­побіган­ня не­за­пла­но­ва­ ної вагітності, та про­кон­с уль­т у­ють з при­во­ду груд­но­го ви­го­до­ ву­ван­ня і до­гля­ду за но­во­на­ро­д ­же­ним.


ФІЗИЧНІ ВПРАВИ під час вагітності Спо­чат­к у де­я­ка за­галь­на інфор­мація про те, як ро­би­т и впра­ви: не тре­нуй­те м'язи, що бо­лять; робіть впра­ву повільно, без на­пру­г и; зай­май­те­с я один — два ра­зи на день; Ви по­винні по­чу­ва­ти се­б е відпо­чи­лою, а не вис­на­же­ною; як­що у Вас ви­ни­ка­ють які-не­будь про­бле­ми, повідом­те про них Ва­шо­го ліка­ря. Гор­мон ре­лак­син го­т ує Ва­ш е тіло до по­логів. Він пом'як­шує й роз­с лаб­лює зв'яз­к и. Будь­те обе­ режні, ко­ли піднімаєте важкі речі. Стеж­те, щоб спи­на при цьо­му бу­ла пря­мою, коліна зігну­т и­ми, а пред­мет три­май­те пря­мо пе­р ед со­б ою. Як­що Вам до­во­дить­с я дов­го сидіти про­тя­гом дня, то що­го­ди­ни вста­вай­те й трішки по­ходіть. По­ходіть нав­шпинь­к и для сти­му­лю­ван­ня кро­во­ обігу. Або зробіть впра­ву з обер­тан­ня щи­ко­лот­ ка­ми. Кілька разів гли­б о­ко вдихніть. До кінця дня Ви бу­де­те не так силь­но сто­м лю­ва­т и­с я. Знай­те, що хо­ди­т и для Вас ду­же ко­рис­но — ходіння підго­ тов­лює Вас до бла­го­по­луч­них по­логів. Постійте хвиль­к у. Зверніть ува­г у на свою по­с та­ву. Уявіть собі, що від верхівки го­ло­ви про­хо­дить зо­ло­та нит­ка, що тяг­не Вас вго­ру. Дивіться пря­мо пе­р ед со­б ою, не за­ди­рай­те підборіддя. Спи­на пря­ма. Таз трішки впе­р ед, че­р евні м'язи на­пру­жені. Коліна ледь зігнуті, плечі відве­дені на­зад і роз­с лаб­ лені. Пра­виль­на по­с та­в а до­п о­ма­г ає уник­н у­т и бо­лю у спині, шиї та го­лові. По­за крав­ц я. По­с теліть ков­дру на підло­г у, сядь­те, схре­с ­тив­ши но­г и, або в по­ло­жен­ня крав­ ця, ви­п ряміть спи­н у — це зруч­н а по­з а для ма­л о­ го та­зу та спи­ни. У цьо­му по­ло­женні роз­прав­ля­ ють­с я м'язи внутрішньої ча­с ­т и­ни стег­на. По­сидь­ те в та­ко­м у по­л о­женні 30 хви­лин на день, зви­ чай­но, як­що во­но не до­с тав­ляє Вам не­зруч­но­с­ тей. Як­що Вам не зовсім зруч­но сидіти в та­ко­му по­ло­женні дов­го, то ско­р отіть час пе­р е­бу­ван­ня­ в цьо­му по­ло­женні. Впра­ви для та­зо­во­го дна. Дані впра­ви при­ ве­дуть до то­н у­с у м'язи та­зо­во­г о дна. На­т ре­н о­ вані м'язи бу­дуть підтри­му­ва­ти голівку ди­ти­ни­ та всі ор­га­ни ма­ло­го та­зу. Уш­ко­д ­жен­ня м'язів ве­де до не­три­ман­ня сечі й опу­щен­ня мат­к и, вик­ ли­ка­ю ­чи тим са­мим не­приємне по­чут­тя на­д ав­ лю­ван­ня. Вза­галі, відсутність м'язо­во­го то­ну­с у змен­ш ує сек­с у­а ль­н е за­до­во­л ен­н я, при­во­д я­ч и іноді до бо­лю­чих відчуттів або не­до­с тат­ньої чут­ ли­вості під час стате­во­го ак­т у. У цьо­му ви­пад­к у мо­же до­п о­м ог­т и опе­р а­т ив­н е втру­ч ан­н я, але да­вай­те поч­не­мо із профілак­т ич­них вправ. При ви­ко­нанні цієї впра­ви зверніть ува­г у на м'язи на­вко­ло піхви. Скон­цен­т ­руй­те свою ува­г у на цій об­ласті. Робіть впра­ву ба­г а­то разів на день, мож­ли­во 10-20 разів. На­справді це лег­ш е, ніж здається. Зробіть її 3-4 ра­зи пе­р ед тим, як підня­т ись з ліжка й на­в ан­т а­ж и­т и м'язи ва­г ою сво­г о тіла. Да­в ай­т е зро­б и­м о цю впра­ву за­р аз. На­пруж­т е м'язи… ще… трішки… так три­ма­т и… 1… 2… 3… 4… повільно роз­с лаб­т е. Ви мо­же­т е ро­б и­т и цю впра­ву, по­к и у Вас за­к и­пає во­д а на плиті. Да­в ай­ те зро­б и­м о її ще раз. Ви мо­же­те ро­би­ти цю впра­ ву, сто­я­чи в очіку­ванні пе­ре­хо­ду ву­лиці, ко­ли те­ле­ фо­нуєте й че­каєте відповіді, че­каєте ліфта або стоїте в черзі. Робіть її, очіку­ю­чи ко­го-не­будь на ро­боті, або в очіку­ванні по­чат­к у за­нят­тя. Ще раз

6

по­вторіть впра­ву. Робіть її під час стате­во­го ак­т у — Ви відчуєте, що це ті самі м'язи, і Вам бу­де приємно. Почніть ро­би­ти цю впра­ву сьо­годні ж. Де­які жінки на­пру­ж у­ють і роз­с лаб­лю­ють ці м'язи під час по­логів, то­му що це до­по­ма­гає їм роз­с ла­би­ти їх під час про­с у­ван­ня ди­ти­ни по по­ло­го­вих шля­ хах. Робіть цю впра­ву відра­зу після то­го, як на­р о­ дить­с я ма­люк, ко­ли Ви бу­де­те ле­ж а­т и ра­зом­ з ним у по­ло­го­во­му залі. Ду­же важ­ли­во про­дов­ жу­ва­т и ро­би­ти цю впра­ву відра­зу після по­логів, то­му що во­на сприяє кро­во­обігу, що, у свою чер­ гу, сприяє за­гоєнню проміжності. Роз­гой­ду­ван­ня та­зом. Ця впра­ва при­во­дить у то­нус че­ревні м'язи, змен­шує відчут­тя бо­лю в спині. Во­но та­кож до­по­ма­гає ви­пра­ви­т и по­с та­ву. а) Ляж­те на спи­ну, коліна зігніть. Як­що Вам ду­же не­зруч­но, підкладіть під го­ло­ву й плечі по­душ­к у. На спині Ви по­винні ле­жа­ти ко­рот­ко­три­ ва­лий час. Ко­ли дов­го ле­жа­ти на спині, то по­ру­ шується кро­во­по­с ­та­чан­ня че­рев­ної по­рож­ни­ни та ор­ганів ма­ло­го та­зу, а та­кож ди­ти­ни. Вдихніть, напружте че­ревні м'язи й сідниці. Повільно ви­ди­хай­те, при­ти­с­ка­ю­чись по­пе­ре­ком до підло­ги.­ Під час ви­ди­ху повністю роз­с лаб­люй­те м'язи. б) Обіпріться об підло­г у ру­ка­ми й коліньми, ру­к и й стег­на — під пря­мим ку­том до тіла. Ва­га тіла рівномірно роз­п оділяється між ру­к а­ми й коліньми, при цьо­му спи­на яв­ляє со­б ою пря­му лінію. Лікті прямі, но­г и ледь роз­ве­дені в сто­р о­ни. Підніміть го­л о­ву й по­д ивіться пря­м о пе­р ед со­б ою, вдихніть, втягніть м'язи жи­во­та й підіжміть м'язи сідниць. Ви­дихніть, ви­г и­на­ю ­чи спи­ну на­го­ ру, як роз­л ю­то­в а­н а кішка, і опустіть го­л о­ву долілиць, на­ч еб­то хо­ч е­т е по­б а­чи­т и пу­п ок. Повністю ви­д их­н ув­ш и, роз­с лаб­т е­с я. Спи­на зно­ву пря­ма. Не да­вай­те їй про­ви­с а­т и — це сприяє до­д ат­ко­во­му на­ван­та­жен­ню на спи­ну. Ме­т е­л ик. Та­к а впра­в а спо­чат­к у роз­т я­г ує м'язи, а потім доз­во­ляє їм роз­с ла­би­ти­с я. Ру­к и вздовж тіла, лікті роз­с лаб­лені, до­лоні відкриті. Вди­ха­ю ­чи, ши­р о­к им ру­хом підніміть ру­к и над го­ло­вою. Стисніть ру­к и ра­зом, ле­гень­ко по­тягніться. Спи­на пря­ма. Таз підтяг­ну­т ий. Ви­ди­хай­те, повільно опу­с­ка­ю ­чи ру­к и, лікті по­за­ду, потім ру­к и впе­р ед, стисніть до­лоні пе­р ед со­б ою, ле­гень­ ко по­тя­г у­ю ­чись, роз­с лаб­те­с я. Обер­тан­ня щи­ко­лот­ка­ми. Ця впра­ва до­по­ ма­гає змен­ши­ти на­бря­кан­ня щи­ко­ло­ток і сти­му­ лю­ва­ти кро­во­обіг. Ко­ли Ви си­ди­те або ле­жи­те, обе­реж­но роз­тягніть м'язи ниж­ньої ча­с ­ти­ни но-­ ги, ви­ш­тов­ху­ю­чи п'яти впе­ред і підтя­г у­ю­чи пальці ніг до се­бе. Про­робіть ши­рокі кру­гові ру­хи но­га­ми за го­дин­ни­ко­вою та про­ти го­дин­ни­ко­вої стрілки. Ступні по­винні бу­ти зігнуті. Як­що Ви витяг­не­те їх паль­ця­ми впе­ред, то мо­же­те відчу­ти су­до­му. За­галь­ним для всіх періодів вагітності є пе­р е­ ва­га ди­намічних фізич­них вправ над ста­т ич­ним на­ван­та­жен­ням. Ве­ли­к у ува­г у не­обхідно приділя­ ти по­с та­новці ди­хан­ня, роз­вит­к у по­вно­го гли­б о­ ко­го ди­халь­но­го цик­лу, умінню роз­с лаб­лю­ва­т и ок­р емі м'язові гру­пи й до­с я­га­ти по­вно­го роз­с лаб­ лен­ня. До за­нят­тя вклю­ча­ють­с я всі вихідні по­ло­ жен­ня. Доцільно за­вер­ш у­в а­т и фізичні впра­ви ду­ш ем або об­ти­ран­ням.


7


ДЕ НАРОДИТИ НЕМОВЛЯ та що при собі мати Кож­н а жінка, яка зби­р ається ста­т и матір'ю, по­с тає пе­р ед ви­б о­р ом де на­р о­д ­ж у­ ва­т и ма­лю­к а. Без­п е­к а ма­тері та ди­т и­ни під час по­л огів і після них — ось го­л о­вний кри­ терій ви­б о­ру по­л о­го­во­го бу­дин­к у. По­л о­го­вий бу­ди­н ок має бу­т и об­лад­на­ ним ди­т я­ч ою та до­р ос­л ою ре­а німацією, відділен­ням пе­р е­ли­ван­ня крові, мож­ливістю постійно­г о монітор­н о­г о спо­с ­т е­р е­жен­ня за ста­ном ма­тері та ди­ти­ни на ви­па­док ви­ник­ нен­ня ус­к лад­нень. Так са­мо не­обхідна і важ­ ли­в а до­п о­м о­г а та підтрим­к а уваж­н о­г о кваліфіко­ва­н о­го пер­со­на­лу. Під час ви­бору по­ло­го­во­го бу­дин­ку потрібно зва­жи­ти всі «за» і «про­ти», дізна­ти­ся щодо су­часних ме­то­ди­к ве­ден­ня по­логів, індивіду­ альні по­ло­гові за­ли, мож­ливість парт­нерсь­ких по­логів та при­сут­ності близь­кої лю­ди­ни під час по­логів. Так са­мо важ­ли­во дізна­тись щодо ком­фортності па­ла­ти та мож­ливість сумісно­го пе­р е­бу­ван­ня ма­ми з ма­лю­ком у па­латі, і про те, яку інфор­мацію на­да­ють жінці під час після­ по­ло­го­во­го періоду. Ба­га­то що за­ле­жить від досвідче­но­го ліка­ря й аку­шер­ки. І, в жод­но­му разі, не ко­ри­с ­т уй­те­с я по­с лу­га­ми лікарів і аку­ ше­рок вдо­ма. Як­щ о Ви відра­зу ви­ру­ш аєте до по­л о­г о­ вого відділен­н я, при собі не­о бхідно ма­т и па­с­п орт та обмінну кар­т у. Як­що Ви на­р о­д­ жуєте плат­н о — обов'яз­ко­во візьміть з со­б ою кон­т ракт на по­л о­г и. За­з да­легідь за­пи­тай­те у Ва­шо­го ліка­ря, що ще не­обхідно ма­ти з со­бою у ви­б­ра­но­му Ва­ми по­ло­го­во­му бу­дин­к у.

8

Все, що зна­до­б ить­с я в по­л о­г ах і після по­логів, мож­на зібра­ти на­пе­р ед і потім взя­ти з со­бою, а са­ме: Для Вас: • гігієнічні про­к лад­ки ­ (з ви­со­кою гігроскопічністю) • декілька трусиків (з тонкої бавовни) • пред­ме­ти ту­а ­ле­т у (зуб­на па­с ­та, щітка, гребінець, ми­ло, шам­пунь) • бюст­галь­тер для го­ду­ван­ня • нічна сорочка та халат • блок­нот і руч­к у, для за­писів Та­кож під час по­л огів Ви мо­же­т е ко­р и­с ­т у­ ва­т и­с я ту­а ­л е­том, пи­ти і їсти, за ба­жан­ням — вільно пе­ре­с у­ва­ти­с я. Тож не за­будь­те взя­ти з со­бою тро­хи їжі та во­ди для се­б е та Ва­ш о­го парт­н е­р а по по­л о­г ах, а та­кож все, що Вам мо­же зна­до­би­ти­с я після по­логів. Для ма­лю­ка: • упа­ков­к у од­но­ра­зо­вих підгуз­ків • чеп­чик або лег­к у ша­поч­к у • шкарпетки • пе­люш­ки або по­взун­ки (5­-7 шт.) • со­ро­чеч­ки (4-­6 шт.) • ди­тя­че ми­ло • во­логі сер­вет­ки, при­сип­к у


9


10 ПОРАД ДЛЯ УСПІШНОГО ГРУДНОГО ВИГОДОВУВАННЯ З бо­же­с т­вен­них гру­дей дру­ж и­ни Зев­с а, бо­г ині Ге­р и, вир­в ав­с я струмінь мо­л о­к а, і миттєво роз­си­пав­с я на безліч дрібних кра­ пель… Древні гре­к и вва­жа­ли, що са­ме так ут­во­ рив­с я на не­бо­с хилі Мо­лоч­ний шлях. Пре­к рас­на жінка, що го­дує грудь­ми немов­ля. Що мо­же бу­ти кра­сивіше, при­родніше і цінніше?! Ось ма­люк на Ва­ших ру­ках, даєте йо­му гру­ди, і при­хо­дить ро­зуміння, що груд­не ви­го­до­ву­ван­ня є найціннішим та най­пре­краснішим спілку­ван­ням ма­тері та ди­т и­ни. Чим більше матір го­дує сво­го ма­лю­ка грудь­ми, тим здо­ровішим та ро­зумнішим стає ма­люк. А для то­го, щоб ма­тері го­ду­ва­ли своїх не­мов­лят із за­до­во­лен­ням та впев­не­но, потрібно до­три­му­ ва­тись де­я­к их пра­вил. Ось ці ос­новні прин­ци­пи успішної лак­тації, що дійшли до нас від на­ших му­д­рих предків і бу­ли підтвер­д ­жені су­час­ною на­уко­вою ме­ди­ци­ ною: 1. Важ­л и­во яко­м о­г а раніше при­к ла­с ­т и ди­ти­ну до гру­дей. Це тре­ба зро­би­ти ще в по­ло­ говій залі. Раннє при­к ла­дан­ня до гру­дей важ­ ли­ве як для ди­ти­ни, так і для ма­ми. При на­ро­д ­женні ки­шеч­ник, сли­зові обо­ лон­к и і шкіра ди­ти­ни не­а дап­то­вані до прий­ нят­тя їжі. Пер­ше груд­не мо­ло­ко — мо­ло­зи­-­ во — сприяє роз­вит­к у нор­маль­ної мікро­ф­ло­ри у ки­ш еч­н и­к у ма­л ю­к а. Мо­л о­з и­в а не­б а­г а­т о, але це са­м е той об'єм, що потрібен но­в о­н а­р о­д ­же­н о­м у. Для ма­ми пер­ш е раннє при­к ла­д ан­ня до гру­д ей сприяє ре­ф лек­т ор­н о­м у ско­р о­ч ен­н ю мат­к и і відділен­ню посліду, швид­ко­м у завер­ шен­н ю по­л огів. Раннє при­к ла­д ан­н я сприяє збільшен­н ю кількості мо­л о­к а і три­в а­л о­м у груд­н о­м у ви­го­до­ву­ван­ню. 2. З са­мо­го по­чат­к у ви­к лючіть го­ду­ван­ня­ з пляш­к и та ви­ко­ри­с ­тан­ня пу­с ­т уш­к и. Пер­ш е, що по­вин­н е по­т ра­пи­т и до ро­т и­ка ма­лю­ка — це гру­д и йо­г о ма­т ері. Ма­л юк має на­в чи­т и­с я пра­виль­но за­хоп­лю­ва­т и і смок­та­т и Ваші гру­ ди. Не за­с то­со­вуй­те со­ски, пу­с ­т уш­к и, пляш­к и й на­д алі — це доз­во­лить Вам уник­ну­т и відмов від гру­дей, ма­т и до­с тат­ню кількість мо­ло­ка­ і бу­т и в постійно­м у кон­т акті з ма­л ю­ком. Пам'ятай­те, що чим частіше Ви го­дуєте грудь­ ми, тим більше мо­л о­к а у Вас бу­де. 3. Не об­м е­ж уй­т е три­в алість го­ду­в ан­н я­ і не відри­вай­те ди­ти­ну від гру­дей раніше ніж во­на са­ма їх відпу­с ­тить. Для ди­ти­ни пе­р е­бу­ ван­ня біля гру­дей — це не тільки хар­чу­ван­ня, це відчут­тя за­хи­ще­ності, ком­ф ор­т у та близь­ кості з матір'ю.

1010

4. Го­дуй­т е ма­л ю­к а вночі. Ди­т и­н а швид­ко рос­т е і не мо­же ви­т ­р и­м а­т и ве­л и­к их проміжків ча­с у без го­ду­в ан­н я. Го­ду­в ан­н я вночі до­п о­м а­ гає за­б ез­п е­ч и­т и ма­л ю­к а мо­л о­ком на­с туп­н о­г о дня. 5. Ди­тині важ­ли­во з са­мо­го по­чат­к у бу­ти ра­зом з матір'ю. Спільне пе­р е­бу­ван­ня має ба­га­то пе­р е­ваг, на­при­к лад: • ма­ма швид­ко вчить­с я ре­а­г у­ва­ти на сиг­на­ ли ди­ти­ни; це до­по­ма­гає вста­нов­лен­ню міцних емоційних і пси­хо­логічних зв'язків • ма­люк відчу­ває се­б е за­хи­ще­ним • ма­ма більш впев­не­но го­дує ди­ти­ну і мо­же при­к ла­да­ти її до гру­дей, як тільки ма­люк цьо­го схо­че (не мен­ше 8-12 разів на до­бу) • при спільно­му пе­р е­бу­ванні зни­ж ується ри­зик роз­вит­к у інфекційних за­хво­рю­вань 6. Ве­л и­ч ез­н е зна­ч ен­ня має по­л о­жен­ня ма­лю­ка біля гру­дей. Це за­по­ру­ка ком­ф орт­но­г о, ефек­т ив­но­го го­ду­ван­ня і, відповідно, успішної лак­тації. Да­ю­чи гру­ди, три­май­те ма­лю­ка ду­же близь­ко, жи­во­ти­ком до се­бе. Ваш со­сок має бу­ти на рівні но­си­ка ди­ти­ни. Че­кай­те, щоб ма­ля ши­ро­ко роз­кри­ло ро­тик і при­ кладіть йо­го так, щоб во­н о за­хо­пи­л о не тільки со­сок, але й ве­ли­к у ча­с ­ти­ну аре­о­ли (ділян­ка гру­дей на­вко­ло со­ска). 7. У жод­н о­м у ви­пад­к у до 6 місяців не да­в ай­т е ди­т ині во­д и, чаю або інших про­ дуктів. Цим Ви за­хи­щ аєте ма­ля від інфекцій, алергії і роз­ладів ки­ш еч­ни­к а, та за­б ез­п е­чуєте ди­т и­ну по­вноцінним хар­чу­ван­ням. 8. Не мий­те спеціаль­но гру­ди до і після го­ду­ван­ня. Надмірне мит­тя з ми­лом пе­р е­с у­шує шкіру сосків, мо­же при­зве­с ­ти до їх розтріску­ ван­ня, а та­кож зми­ває зі шкіри матері ко­рис­ну для ди­ти­ни мікро­ф­ло­ру. 9. Не зціджуй­т е мо­л о­ко без особ­ли­вої не­обхідності. Зціджу­ван­ня потрібне тільки у разі ви­му­ше­ної роз­лу­к и ма­тері і ди­ти­ни або ко­ли ди­ти­на не мо­же смок­та­ти гру­ди. 10. Щоб ма­ля рос­ло здо­ро­вим, як за­к ла­де­ но при­ро­дою, Всесвітня Ор­ганізація Охо­ро­ни Здо­р ов'я ре­ко­м ен­дує го­ду­ва­т и ди­т и­ну­ грудь­ми не мен­ше двох років, з яких перші півро­ ку — ви­к люч­но груд­ним мо­ло­ком. До­т ри­м у­ю ­ч ись цих про­с тих прин­ц ипів,­ Ви змо­же­те за­хи­с­ти­ти се­бе від про­блем при го­ду­ ванні ма­лю­ка грудь­ми. Щас­ливі, спов­нені лю­бов'ю, не­за­бутні хви­ли­ни го­ду­ван­ня су­прово­ д­жу­ва­ти­муть Вас ра­до­ща­ми і вдячністю Ва­шої крихітки.


ШКІДЛИВІ ЗВИЧКИ «У нас бу­де ди­т и­на!» По­п е­р е­ду со­р ок на­пру­же­них та щас­ли­вих тижнів... Ці сло­ва здатні вик­ли­к а­т и у Вас бу­р ю по­зи­т ив­них емоцій, пов'яза­них з вагітністю, хви­лю­ван­ням очіку­ван­ня по­яви ма­лю­к а на світ, ба­ж ан­ням відчу­т и ща­с ­т я ма­те­р ин­ ст­ва. По­ряд з раніше не­знай­о ­м ою радістю за­р о­д ­ж ується­ і но­в е відчут­т я відповідаль­н ості. Те­п ер Вам потрібно ба­г а­то чо­го обмірку­ва­т и та ба­г а­то до чо­го підго­т у­ва­т и­с я. Як бу­т и з ал­ко­го­л ем та курінням? Май­бутнім бать­к ам слід при­пи­ни­т и па­ли­т и цигарки та спо­ж и­ва­т и ал­ко­голь, оскільки во­ни шкідли­во впли­ва­ ють на роз­ви­ток ди­т и­ни, як до, так і після її на­р о­д ­жен­ня. Всі шкідливі звич­к и зна­хо­д ять віддзер­к а­л ен­ня в ста­ ти­с ­т иці. Як­щ о у чо­л овіків куріння ус­к лад­н ює за­ч ат­т я че­р ез змен­ш ен­ня кількості спер­ма­то­зоїдів і їх рух­ли­ вості, то у жінок при­зво­дить до по­ру­ш ен­ня діяль­н ості ор­г анів і си­с ­тем, які ма­ють без­п о­се­р еднє відно­ш ен­ня до здо­р ов'я по­том­с т­ва. Як­що май­бут­ня ма­ма па­лить цигарки, то в ор­г анізм по­т рап­ля­ють ре­ч о­ви­ни, що пригнічу­ють імун­ну си­с ­т е­м у, то­м у во­на частіше хворіє, тим са­мим здо­р ов'я май­бут­ньої ди­т и­ни стає ураз­ли­вим до інфекцій. До­ве­де­н о, що у ма­люків, які на­р о­ди­ли­с я у жінок, що курять, ма­с а тіла ниж­ча за нор­м у. Кис­н е­ве го­л о­ду­ван­ня під час внутрішньо­у троб­н о­го жит­т я ба­г а­то в чо­м у виз­на­ чає до­лю цих дітей. Во­ни мо­ж уть страж­д а­т и, як в ро­зу­ мо­во­м у, так і у фізич­н о­му роз­вит­к у. У них ча­с ­то спо­с­ теріга­ють­с я роз­ла­д и ве­г е­та­т ив­н ої нер­во­вої си­с ­т е­м и і гор­м о­наль­ний дис­б а­ланс, та­кож во­ни ду­же схильні до бак­т ерійних і вірус­них інфекцій, хво­р об бронхів і ле­г енів. Тю­т юн, окрім усь­о ­го іншо­го, сприяє роз­вит­к у ран­ньої он­ко­л огічної па­то­л огії ди­т и­ни. Під час вагітності вжи­ва­т и спиртні на­п ої не мож­на. Як­що в крові вагітної є ал­ко­голь, то він про­ни­к ає че­р ез пла­цен­т у та по­т рап­ляє до пло­ду. Це мо­же при­зве­с ­т и до порушен­ня робо­т и ор­г анів та си­с ­тем, що мо­же бу­т и при­ чи­н ою різних фізич­них, ро­зу­м ових і психічних порушень роз­вит­к у не­м ов­ля­т и. Вжи­ван­ня нар­ко­т ич­них ре­ч о­вин вик­ли­к ає зміни у фізич­н о­му і пси­хіч­н о­му здо­р ов'ї до­р ос­л ої лю­ди­ни. Що ж відбу­вається з ди­т и­н ою? При от­руєнні нар­ко­т ич­ни­ми ре­ч о­ви­на­ми в перші три місяці вагітності відбу­ва­ють­с я не­зво­р отні про­це­си в ста­ нов­л енні ске­л ет­н о-м'язо­вої си­с ­т е­м и, ни­р ок, сер­ц я та інших ор­г анів ди­т и­н и, а на пізніших термінах спо­с­ терігається за­т рим­к а розвитку пло­ду. І, як підсу­м ок, зно­ ву ті ж фізичні, ро­зу­м ові і психічні по­ру­ш ен­ня роз­вит­к у не­м ов­ля­т и. Без при­з на­ч ен­н я, і стро­г о­г о кон­т ро­л ю ліка­р я, не прий­май­т е під час вагітності жод­них пре­па­р атів, особ­ли­ во снодійних і зне­б о­лю­ю ­чих пігу­л ок. Жод­на звич­к а не вар­та то­го, щоб за­р а­ди неї поз­б а­ви­ ти Ва­ш о­го ма­лю­к а здо­р ов'я, а іноді й жит­т я. Створіть в сім'ї мікроклімат без ал­ко­го­лю та тю­т ю­н о­ во­го ди­м у — це бу­де пре­к ра­сним по­д а­рун­ком Ва­ш о­м у ма­лю­кові.

Тел.: (044) 223-66-99

Магазин дитячих автокрісел та аксессуарів Дитина до 13 кг

Для мене є важливим зручне, близьке до лежачого, положення дитини у кріслі під час їзди , а також можливість переносити її у кріслі.

Recaro Young Pro +

Група: 0+

0–13 кг 0–1,5 рокiв

Romer Baby SAFE PLUS

9–18 кг

(дитина старша 1-го року)

Для мене є важливим комфортне положення дитини під час далеких по подорожей, ія ку куплю їй інше крісло, коли вага дитини д досягне 18 кг.

Romer King +

Група: 1

9–18 кг 1–4,5 рокiв

Recaro young expert plus

9–36 кг

(зріст дитини більше 1м)

Для мене є важливим універсальність крісла та можливість використовувати його не зважаючи на зміну ваги та віку дитини.

Britax Evolva 123 Plus

Група: 1/2/3

9–36 кг 12 мiс.–12 рокiв

Recaro young sport

Каталог крісел на нашому сайті

11 www.babykreslo.com


СЕКСУАЛЬНЕ ЖИТТЯ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ Ба­га­то по­дружніх пар ціка­вить пи­тан­ня: «Чи мож­на жи­ти ста­те­вим жит­тям під час вагітності?» Ми до­по­мо­ же­мо Вам знай­ти відповідь на це пи­тан­ня. Вагітність – це не хво­ро­ба і не па­то­логія, а особ­ли­ вий стан, який ви­ма­гає подвійної ува­г и та відповідаль­ ності. Жінка в цей період по-особ­ли­во­му пре­крас­на та не­по­втор­на, і все це — ре­зуль­тат важ­ли­вих змін, що з нею відбу­ва­ють­с я. Во­ни ма­ють фізич­ний, пси­хо­логічний та емоційний ха­рак­тер. В цей період чо­ловіки схильні про­я в­ля­т и більше ува­г и до дру­ж и­н и, оскільки їй не­обхідні лагідні до­ти­к и, обійми, щоб відчу­ва­ти се­б е за­хи­ще­ною, ко­ха­ною і ба­жа­ною. У пер­шо­му три­местрі вагітності харак­тер ста­те­во­го жит­тя прак­тич­но повністю за­ле­ж ить від са­мо­по­чут­тя май­бут­ньої ма­ми. Перш за все, про­кон­с уль­т уй­тесь у Ва­шо­го ліка­ря, чи не­має об­с та­ вин, що ви­ма­га­ють об­ме­жен­ня або по­вно­го при­пи­нен­ня сек­с у­а ль­них кон­тактів. Як­що жінка здо­ро­ва і по­даль­ша вагітність протікає без ус­к лад­н ень, мож­на не відмов­ля­т и­с я від по­вноцінно­го сек­с у­аль­но­го жит­тя. Але при цьо­му не­обхідно уваж­но сте­ж и­ти за своїми відчут­тя­ми і при що­най­мен­ ших сумнівах звер­та­ти­с я до ліка­ря. Прий­н я­т и ос­т а­т оч­н е рішен­н я сто­с ов­н о то­г о, чи мож­на ма­т и ста­т е­ве жит­т я в той чи інший період, Вам до­п о­м о­же лікар, який спо­с ­терігає за пе­р ебігом Ва­ш ої вагітності. Як­що жінка по­чу­ває се­б е до­б­р е, відчу­ває ба­жан­ня та не­має за­г ро­зи ви­к ид­ня, то не вар­то відмов­ля­ти­с я від ста­те­вих сто­с унків. Після на­ро­д ­жен­ня ма­лю­ка ста­те­ве жит­тя мо­же бу­ти по­нов­ле­не тоді, ко­ли жінка бу­де го­то­ва та за­ба­жає ста­ те­вих відно­син. Але слід пам'ята­ти, що жінка мо­же за­вагітніти че­р ез 2 тижні після по­логів. То­му, щоб не за­вагітніти, ду­же важ­ли­во за­з да­легідь обмірку­ва­ти ме­то­ди кон­тра­цепції та зро­би­ти пра­виль­ний вибір. Як­що Ви щой­но на­ро­ди­ли ди­ти­ну та го­дуєте її ви­к люч­но грудь­ми, тоді най­кра­щим ме­то­дом для Вас бу­де ме­тод лак­таційної аме­но­р еї. Цей ме­тод га­ран­т ує ви­со­к у ефек­тивність на термін до 6 місяців після на­ро­д ­жен­ня ди­ти­ни. Го­ду­ва­ти ма­лю­ка потрібно ли­ше груд­ним мо­ло­ком вдень та вночі і не да­ва­ти йо­му жод­ної іншої їжі, навіть во­ди. Пе­р е­рви між го­ду­ ван­ням по­винні бу­ти не більше ніж чо­ти­ри го­ди­ни вдень і шість го­дин вночі. За до­три­ман­ня та­к их умов ор­ганізм го­ду­валь­ниці націле­ний тільки на ви­робіток мо­ло­ка в до­с татній кількості для го­ду­ван­ня. Як тільки Ви вве­ли будь-яку до­дат­ко­ву їжу або по­ча­ли го­т у­ва­ти ди­ти­ну суміша­ми, гор­мо­наль­на си­с ­те­ма го­ду­валь­ниці пе­р е­на­ ла­ш ­то­вується, — ме­тод стає не­е фек­тив­ним і Ви мо­же­те за­в агітніти. Тоді Вам ста­н уть в на­г оді інші ме­то­д и за­побіган­ня вагітності. Ваш лікар на­дасть Вам ви­черп­ну інфор­мацію що­до ме­тодів кон­тра­цепції.

Зовнішня діагностика З турботою про жіноче здоров’я

Єдиний побутовий тест для виявлення підтікання навколоплідних вод AL-REKAH забезпечує виявлення разового або постійного підтікання навколоплідних вод,що може бути не діагностовано під час відвідин лікаря. AL-REKAH рекомендується до застосування як за нормального перебігу вагітності, так і перебігу вагітності з ускладненнями. Завчасне виявлення підтікання навколоплідних вод допоможе: • попередити ускладнення чи передчасні пологи; • виявити можливі пошкодження оболонок плоду та патології після проведення амніоцентезу; • підтвердити підтікання навколоплідних вод для термінового звернення до лікаря.

ТОВ «Реках Україна» м. Київ Тел.: +38 (044) 331-93-63 www.al-rekah.com.ua e-mail: rekahukraina@ukr.net P.C. № 5685/2006 МОЗ України, виробник Коммон Сенс Лтд. Ізраїль


ХАРЧУВАННЯ ВАГІТНИХ та жінок у період лактації Під час вагітності кожна жінка повинна звернути особливу увагу на харчування, тому що саме від правильного харчування залежить здоров'я й повноцінний розвиток майбутньої дитини. Все, що необхідне малюку в цей період, він одержуватиме від Вас. У цей період жінки почувають себе значно краще, якщо їх харчування збалансоване. Якщо ж воно було збалансованим і до вагітності, це дасть плоду змогу одержувати необхідні речовини вже з перших місяців або навіть тижнів вагітності. Передусім дотримуйтесь декількох основних принципів: по-перше, харчуватися треба часто і потроху, по-друге, необхідно уникати введення в раціон нових продуктів і продуктів, що викликають алергію, по-третє, треба харчуватися за принципом «піраміди». Розглянемо детальніше харчування за принципом «піраміди». Більшу частину добового раціону складають продукти з високим вмістом вуглеводів. Добова норма вуглеводів в 3-3,5 разів вища ніж норма білків та жирів. Тому основу піраміди складають продукти­ з високим вмістом вуглеводів — хліб, зернові культури, каші, макаронні вироби. Не менш важливу частину піраміди займають фрукти і овочі. Третю групу складають молочні продукти, а також м'ясо, боби, яйця і горіхи. Вершину піраміди займають жири, масла і солодощі — їх рекомендується вживати в мінімальних кількостях. Зупинимось детальніше на вітамінах та мікроелементах. Вітамін А у формі каротину, який необхідний клітинам, що ростуть,­ а також здоровій шкірі, очам та кісткам, поступає в організм з овочами і фруктами жовтого кольору (солодким перцем, морквою, абрикосами, курагою, персиками), а також зеленню. В жовтих овочах і фруктах міститься фолієва кислота, яка позитивно впливає на розвиток мозку майбутньої дитини. Вітаміни групи В містяться у кашах, особливо — приготованих із зерен грубого помолу. Тому так важливо включати в раціон вівсяну кашу, гречку і темний нешліфований рис. Крім того, вітаміни цієї групи містяться в чорному хлібі та капусті. Вітамін С використовується організмом в процесі регенерації тканин та загоєнні ран. Дитині він необхідний для правильного росту і розвитку міцного скелету і зубів. Селен, який часто «працює» в парі з вітаміном Е, дуже важливий для профілактики серцево-судинних, онкологічних та інфекційних захворювань.

1414

Не менш важливу роль виконує залізо. Воно міститься у всіх продуктах харчування, особливо в субпродуктах (печінка, нирки, мізки), пісній яловичині, птиці та деяких видах риби. З рослинних продуктів на залізо багаті всі сезонні фрукти, а також овочі і зелень. Слід врахувати, що краще за все, залізо засвоюється за наявності аскорбінової кислоти (вітамін С). Тому страви з м'яса або риби слід поєднувати зі свіжими овочами або поливати їх лимонним соком. Для формування кісткових тканин найважливішим елементом є кальцій. Тому дуже важливо включити в своє меню молоко, кефір, сир, рибу. Велика кількість кальцію міститься в мигдалі, арахісі та сухофруктах. Йод є складовою частиною тіроксину — гормону, що виробляється щитовидною залозою. Гарними джерелами йоду є фрукти­ і овочі, вирощені поблизу морського узбережжя. Це можуть бути апельсини, мандарини, лимони, персики та інші субтропічні види фруктів і овочів. Багато йоду міститься­ в морській капусті. Організм кожної жінки унікальний, тому не варто сліпо слідувати чиїмось порадам, лише уважно прислухайтеся до власного організму, керуючись здоровим глуздом і рекомендаціями лікаря, який за Вами стежить. Що ж важливо врахувати, складючи своє щоденне меню? В першу чергу те, що зараз зросли Ваші потреби в білках, вітаміні А, фолієвій кислоті, кальції та залізі, посилилася секреція інсуліну і знизилася концентрація глюкози в плазмі, а також зазнав змін метаболізм жирів. Харчування матері-годувальниці має значення як для здоров'я самої матері, так і для немовляти. У цей період жінка повинна вживати різноманітні продукти в достатній кількості. Потрібно споживати стільки рідини, скільки потребує ваш організм, але не треба змушувати себе пити рідину насильно, бо надто великі об'єми пиття, навпаки, погіршують виділення молока. Зазвичай об’єм вживання рідини складає приблизно 2 літри на добу. Мати-годувальниця може випити невелику кількість теплого напою за деякий час до годування дитини — це поліпшує відділення молока з грудей. Пам’ятайте! Паління та вживання алкогольних напоїв шкодить дитині. З грудним молоком до дитини можуть надходити медикаменти, які приймає мати годувальниця. Хоча багато лікарських препаратів та харчових добавок сумісні з годуванням, їх не можна застосовувати без консультації з лікарем.


Що відчуває дитина в утробі матері Сучасні дослідження показали, що, починаючи з четвертого місяця вагітності, людський плід вже усвідомлює, що робиться навколо, — відчуває, чує і по-своєму розуміє, що відбувається. Чотиримісячний плід реагує на внутрішні зміни в лоні матері і на зовнішні подразники, які доходять до нього. Коли йому щось не подобається, він ворушиться або б’є ногами. Зокрема з четвертого місяця розвитку дитина усвідомлює наступні речі: 1. Плід володіє відчуттям смаку і, як всі діти, любить солодке. Введення, наприклад, глюкози в навколоплідні води прискорює його ковтальні рухи, а вприскування йоду - навпаки, уповільнює їх, причому плід кривиться від огиди. 2. Плід реагує на зовнішні подразники. П’ятимісячний плід рухає головкою, якщо її погладити рукою, а поливання живота матері холодною водою викликає у нього гнів, і він б’є ніжками. 3. Плід дублює дії і навіть настрій матері.­ Він дрімає, коли мати засинає, і прокидається разом з нею. Коли мати спокійна, то і плід поводиться спокійно. 4. Відомо, що куріння шкідливе для майбутньої дитини, і він про це знає. І настільки не переносить куріння, що навіть тоді, коли мати тільки подумає, чи не затягнутися їй сигаретою, його серце починає прискорено битися. Це відбувається тому, що внаслідок куріння плід одержує менше кисню, а це викликає у нього хворобливі судоми. А звідки він може знати про бажання матері закурити? Це просто: бажання одержати дозу нікотину порушує гормональну систему матері. 5. Діти, які ще не народилися, запам’ятовують слова і цілі вирази! Мати однієї дворічної дівчинки була страшно здивована, коли раптом почула, як дочка повторює: “Вдих-видих, вдих-видих. Вона повторювала команди, які чула її мати, відвідуючи курси майбутніх матерів. 6. Плід чує музику. У нього піднімається настрій, коли звучить улюблена мелодія мами. Спокійна музика присипляє його. 7. Сварки батьків шкодять плоду більше, ніж нікотин або алкоголь. Вони можуть призвести до викидня. 8. Плід реагує на світло. Яскраве світло, направлене на живіт матері, викликає у нього прагнення до втечі. Він перевертається в животі, стуляє повіки. 9. На фізичні травми матері плід реагує вже з другого місяця життя. Якщо ударити по животу матері, то він немовби ховається, шукаючи порятунку. 10. Діти, які ще не народилися, пізнають голоси батьків, реагують на їх інтонацію. Коли до них звертається батько або мати, вони заспокоюються, ритм їх серця приходить до норми. Лікарі радять майбутнім матерям якомога частіше розмовляти з дитиною. Після народження такі діти бувають спокійнішими, рідше плачуть.


16


ПОСАГ ДЛЯ НЕМОВЛЯТИ Вже ско­р о на­с та­н е цей дов­г о­о чіку­в а­н ий день, а Ви ще не все ку­пи­ли ма­лю­к у. Так ба­га­то хо­четь­с я за­з да­легідь підго­т у­ва­т и до на­р о­д ­жен­ня ди­т и­ни! Да­вай­те з'ясуємо, що ж потрібно не­мов­ляті в перші дні йо­го жит­тя? В по­ло­го­ву за­лу Для по­л огів ма­т и по­в ин­н а підго­т у­в а­т и на­с туп­не: ша­поч­к у, шкар­пет­к и, ди­тячі со­р о­чеч­к и, по­взун­к и та підгуз­к и (увесь одяг по­ви­нен бу­т и чи­с ­т им і ви­пра­с у­ва­ним з обох боків). В після­по­ло­го­ве відділен­ня Ко­ли Ви по­тра­пи­те в після­по­ло­го­ве відділен­ ня, Вам не­обхідно ма­ти з со­б ою: набір підгузків, при­близ­но 3-4 ком­п лек­ти по­взунків, пе­лю­шок, ди­тя­чих со­р о­че­чок, шкар­пе­ток, ша­по­чок, тер­мо­ метр, ми­ло (для підми­ван­ня ди­ти­ни), а в хо­лод­ну по­ру ро­к у – теп­лу ков­дроч­к у. Ди­т и­на з матір'ю зна­хо­дить­с я 2 – 3 дні у по­ло­го­во­му бу­дин­к у і про­ тя­гом цих днів ма­ти не ку­пає, а ли­ше підми­ває ди­т и­ну, щоб уник­ну­ти гіпо­термій. Ди­ти­ну ку­па­ ють вже вдо­ма. Сьо­годні дітей не спо­ви­ва­ють, а вдя­г а­ють у зруч­ний одяг, щоб ди­т и­на мог­ла вільно ру­ха­тись. При ви­писці з по­ло­го­во­го бу­дин­к у ма­лю­ка одя­га­ють в за­леж­ності від по­ри ро­к у. Пам'ятай­те! Будь­те уваж­ни­ми при ви­ко­ри­с­ танні підгузків. Оскільки пу­по­вин­ний за­ли­шок нічим не об­р об­ляється і він по­ви­нен бу­т и су­хим, на­ма­гай­тесь не за­к ри­ва­ти йо­го підгуз­ком. «Стиль одя­г у» ма­лю­ка за­ле­ж ить від смаку батьків. Більшість батьків оби­рає одяг в за­леж­ ності від по­ведінки і на­с т­р ою ма­лю­к а. Вибір завжди за­ли­шається за Ва­ми. Орієнтов­ний гар­де­роб но­во­на­ро­д ­же­но­го: • тонкі пе­люш­к и 5-10 шт; • мар­леві або од­но­ра­зові підгуз­к и; • со­р о­чеч­ки – 6-10 шт (тонкі і 4-6 теп­лих). Со­р о­ чеч­к а по­вин­н а за­г ор­т а­т и­с я на спинці і бу­т и до­вжи­ною до рівня пуп­ка. Одя­га­ють со­р о­чеч­к и швом на­зовні; • ве­ли­к ий бан­ний руш­ник; • ша­поч­к и (легкі – 2-4 шт і 1-2 теплі); • шкар­пе­точ­к и 2-4 па­ри; • по­взун­к и або комбіне­зон­чи­к и (у за­леж­ності від то­го, що Ви більше ви­ко­ри­с ­то­ву­ва­т и­ме­те, в кількості 4-6 шт); • теп­лий комбіне­зон, коф­т и­на і ша­поч­ка для про­г у­ля­нок (по се­зо­ну); • ков­дра або кон­верт за­леж­но від се­зо­ну; • клей­он­ки-підклад­ки для ліжка та ко­ля­с­ки. Ми пе­р е­р а­х у­в а­л и при­б лиз­н ий пе­р елік ре­чей, що Вам мо­ж уть ста­т и в на­годі. Ма­люк рос­ те ду­же швид­ко, то­му куп­ля­т и ба­га­то ре­чей не має сен­с у. Але це ще не все. Ма­лю­к у потрібне ліжеч­ко. Во­но має бу­ти не тільки кра­си­вим, але і зруч­ним та без­печ­ним. Ма­т ­рац не по­ви­нен бу­т и ду­же м'яким, він має бу­ти рівним та відповіда­т и розміру ліжеч­ка. Вам мо­ж уть ста­т и у на­годі м'які бор­т и, прив'язані по пе­ри­ме­т ­ру ліжеч­ка, які за­хи­ с­тять ма­лю­ка від про­тягів. Для про­г у­ля­нок на свіжо­му повітрі прид­б ай­т е ко­ля­с­к у. Тут вибір ве­ли­к ий, але по­с тав­те­с я до ньо­го уваж­но. Ко­ля­с­

ка має бу­ти зруч­ною, прак­тич­ною і надійною. Пам'ятай­те, ди­т и­на по­вин­на спа­т и на спині! Рюк­з а­ч ок-кен­г у­ру або слінг – не­о бхідна і зруч­на річ. Ко­ри­с ­т у­ва­ти­с я та­к им рюк­за­ком Ви змо­же­те не раніше ніж в 1,5-2 місяці (ко­ли ди­ти­на змо­же са­мостійно три­ма­ти го­ло­ву). Слінг мож­на ви­ко­ри­с ­то­ву­ва­ти з на­р о­д ­жен­ня ди­ти­ни. Рюк­зак-кен­г у­ру має бу­т и м'яким, з щільним підго­лов­ни­ком і спин­кою для ма­лю­ка, а та­кож, для Ва­шо­го ком­ф ор­т у, із ши­р о­к и­ми та м'яки­ми пле­чо­ви­ми і по­пе­р е­ко­вим ре­ме­ня­ми. Пе­р е­в дяг­ну­ти ма­лю­ка – завдання не з лег­ ких, а це не­обхідно ро­би­ти кілька разів на день. При­го­т уй­те спеціаль­не місце, де все не­обхідне для пе­р е­в дя­ган­ня бу­де під ру­кою. Це мо­же бу­ти зви­ч ай­н ий стіл, по­к ри­т ий м'якою ков­д рою, по­верх якої по­с те­ле­на во­до­не­про­ник­на клей­он­ ка і теп­ла пе­люш­ка. По­ряд не­обхідно ма­ти шаф­к у з шух­ля­д а­ми, де зна­хо­ди­ти­муть­с я речі Ва­шо­го ма­лю­ка, а та­кож ап­теч­ка. У ап­течці: ва­та, сер­вет­к и, но­ж нич­к и, крем, при­сип­ка. У перші 6 місяців ма­лю­к у не­обхідні ван­ноч­ка і тер­мо­метр для води. Потрібен та­кож і кімнат­ний тер­мо­метр для кон­тро­лю тем­пе­ра­т у­ри повітря в кімнаті. На­д алі Ви змо­же­т е ви­ко­р и­с ­то­ву­в а­т и ве­ли­к у ван­ну. Ми зу­пи­ни­ли­с я на най­го­ловніших і най­не­ обхідніших пред­м е­тах одя­г у і вжит­к у Ва­ш о­го ма­лю­ка. Повніший спи­сок «при­да­но­го» чи­тай­те на на­шо­му сайті. Ба­жаємо ща­с ­тя і бла­го­по­луч­чя Вам і Ва­шо­му ма­лю­к у!


Догляд за тілом

Teo Bebe - єдиний в Україні пральний порошок, вироблений в Євросоюзі відповідно високим вимогам щодо якості продукції для дітей. Teo Bebe містить натуральне мило (ідеальна основа для дитячого прального порошку) та має хімічну формулу, абсолютно безпечну для шкіри малюка, тому підходить для дітей з перших днів життя. Натуральні екстракти ромашки та Алое-Вера надають особливого захисту шкірі малюка. Вся продукція Teo Bebe, включаючи дитяче мило та шампуні, пройшла клінічне тестування в Олександрійській лікарні при Медичному університеті (м. Софія, Болгарія), де довела свою безпечність і надійність, та схвалена Міністерством охорони здоров’я України. Не треба компромісів! Особлива гіпоалергенна формула на основі справжнього м’якого мила відмінно справляється зі стійкими плямами (як при ручному, так і при автоматичному пранні) , не псує тканини і, що найважливіше - захищає шкіру немовляти. А новий рідкий пральний порошок Teo Bebe Алое на 100% розчиняється у воді та ефективний вже при 30 градусах, а головне - не містить фосфатів. Teo Bebe - це ніжний догляд, що гарантує спокій, якого потребує кожне немовля та його батьки.

18

Народження дитини — це одна з найважливіших та найрадісніших подій в житті жінки. Але виношування улюбленого малюка є не просто надзвичайно відповідальним, але й дуже складним процесом. Які ж зміни відбуваються в жіночому організмі та чи можна мінімізувати їх наслідки? Адже кожна жінка хоче залишатися красивою —­ і період вагітності не є виключенням. Саме в цей час майбутня мама стикається з новими для себе проблемами: шкіра може витончуватися та ставати сухішою, підвищується її чутливість, можливі почервоніння, висип, пігментні плями. На животі та грудях з’являються розтяжки, а на стегнах — целюліт. Самими проблемними зонами під час вагітності є груди, живіт, стегна та ноги. Шкіра та судини схильні до особливо серйозних змін, тому потребують найбільш ретельного догляду та уваги. Одна з основних проблем шкіри вагітних жінок — це сильне її розтягування унаслідок зростання плоду. У другому триместрі малюк починає активно рости, тому зростає вірогідність виникнення розтяжок та целюліту. Навіть якщо у Вас здорова еластична шкіра, у третьому триместрі вагітності вона продовжує інтенсивно розтягуватися та особливо потребує очищення й захисту. Однією з причин вищезгаданих проблем є збільшення ваги, недостатня рухливість та неправильне харчування. Тому багато що залежить від самої майбутньої мами. Профілактика розтяжок — це набагато простіше та ефективніше, ніж боротьба з тим, що вже є. Гімнастика та фізична активність покращують кровообіг, а отже й ступінь розтягування волокон сполучної тканини. На жаль, запобігти появі розтяжок, якщо ваша шкіра до них схильна, складно. Але сповна розумно та можливо підтримувати всіма способами еластичні можливості, що їх подарувала нам природа. Дуже важливо стежити за своєю вагою. Її рівномірний приріст, без різких стрибків — запорука того, що розтяжок буде значно менше. Якщо вагітність перебігає без ускладнень, то немає необхідності припиняти фізичні навантаження. Ходьба, плавання, спеціальні комплекси вправ, легкий масаж — все це покращує кровообіг та укріплює м’язи проблемних зон. Також, дуже важливо від самого початку вагітності підібрати якісні косметичні засоби та користуватися ними регулярно до пологів. При цьому не варто сліпо довіряти рекламним закликам фірмвиробників і покладати дуже великі надії на гелі та креми від розтяжок. Жоден крем не позбавить вас від них повністю. В той же час, підбираючи косметичні засоби, зверніть увагу на такі, що в числі інших інгредієнтів, містять у своєму складі вітамін E, олію какао та лаванду. Вітамін Е (Токоферол)  — сприяє підтримці синтезу колагену й еластину, перешкоджає старінню шкірного покриву, бореться з вільними радикалами, покращує мікроциркуляцію крові та зміцнює стінки судин. Олія какао володіє унікальними пом’якшуючими та зволожуючими властивостями, здатністю підсилювати дію інших компонентів. Лаванда додає шкірі гладкості, пружності та м’якості, сприяє регенерації та загоєнню тканин. Підбір косметичних засобів для догляду за­ шкірою вагітної жінки вимагає ретельної уваги. Реакція шкіри навіть на перевірений, улюблений


під час вагітності крем може виявитися непередбачуваною. Тому головні відмінності засобів для вагітних від звичайної косметики — це гіпоалергенність і підвищений вміст зволожуючих компонентів — саме це так необхідно шкірі протягом цих непересічних­ 9 місяців. Всупереч розхожій думці, груди змінює не вигодовування немовляти, а саме вагітність і супутні їй гормональні зміни, збільшення ваги та розтягування тканин відповідно. Ідеальним засобом для догляду за грудьми є звичайна холодна вода. Вона відмінно укріплює та тонізує шкірний покрив. І можливо найважливіше — щоб уникнути неприємностей з грудьми, необхідно носити відповідний за розміром бюстгальтер. З перебігом вагітності груди поступово збільшуються в розмірах. Тому дуже важливо вчасно міняти розмір бюстгальтера на комфортніший. Він не повинен залишати на тілі жодних слідів, бретелі — врізатися в плечі, а жорсткий каркас — утрудняти рухи. Існують також і спеціальні косметичні засоби, які активізують регенерацію сполучної тканини, підвищують еластичність волокон, стимулюють епідерміс та зміцнюють природний шкірний бюстгальтер. Інгредієнти, що допомагають шкірі виконувати цю важливу роботу — це вітаміни, витяги з женьшеню, хвоща, сої, хмелю, м’яти, водоростей, екстракти оливкового дерева, гідроксильні альфакислоти. Всі креми та гелі наносяться на груди та ділянку декольте круговими, висхідними, погладжуючими рухами. Багатьом майбутнім мамам знайоме відчуття втоми, тяжкості, пекучості та кольок в ногах. Це перші ознаки варикозу. Пізніше можуть з’явитися набряки та болі. Зовнішні прояви варикозу — судинні зірочки та розширені вени. Під час вагітності та годування грудьми протипоказане будьяке медикаментозне або хірургічне лікування варикозу. Тому майбутній мамі необхідно обов’язково займатися профілактикою варикозного розширення вен. Прості та в той же час дуже дієві методи, що дозволять уникнути неприємних наслідків — це відпочинок з підведеними догори ногами, обмеження вживання рідини, нормалізація роботи кишечника. Пам’ятайте, що в період вагітності протипоказані гарячі ванни для ніг! Найбільш ефективним засобом профілактики набряклості та варикозного розширення вен є використання медичного компресійного трикотажу (гольфи, панчохи). Він обмежує розширення вен, забезпечує зовнішню підтримку та захист ослабленим венам. Носити такий трикотаж необхідно з перших днів вагітності. Також медики рекомендують вагітним масаж нижніх кінцівок з косметичними засобами, у склад яких входять інгредієнти, що допомагають посилювати периферичний кровообіг і тонізувати венозну стінку. Примітка: під час вагітності перед використанням косметичних засобів будь-якого напрямку дії необхідно обов’язково проконсультуватись з лікарем.

19


Tiny love – улюблені м’які розвиваючі іграшки малюків більш ніж 40 країн світу. Широкий асортимент розвиваючих килимків із запатентованою системою арок для затишку дитини, яскравих за дизайном мобайлів на ліжечка, розвивачих інтерактивних іграшок, дуг на автокрісла та візочки.

Ваш малюк у захваті! Розвиваючий музичний килимок «Зоосад».

Продукцію можна придбати у будь-якому магзині дитячих товарів. Усім покупцям Інтернет-магазину

www.tinylove.net.ua

знижка -10%


ПРАВА МАЙБУТНЬОЇ МАМИ Охо­р о­на здо­р ов'я ма­тері та ди­т и­ни за­б ез­п е­ чується ор­ганізацією ши­р о­кої ме­р ежі жіно­чих, ме­ди­ко-ге­н е­т ич­них та інших кон­с уль­тацій, по­л о­ го­вих бу­динків, са­на­торіїв та бу­динків відпо­чин­ ку для вагітних жінок і ма­терів з дітьми, ясел, садків та інших ди­т я­ч их за­к ладів; на­д ан­н ям жінці відпу­с т­к и у зв'яз­к у з вагітністю і по­ло­га­ми з ви­п ла­тою до­п о­м о­г и по соціаль­н о­му стра­х у­ван­ ню та вста­н ов­л ен­ням пе­р ерв у ро­б оті для го­ду­ ван­н я ди­т и­н и; ви­п ла­т ою, у вста­н ов­л е­н о­м у по­р яд­к у, до­п о­м о­г и у зв'яз­к у з на­р о­д ­жен­н ям ди­т и­ни і до­п о­м о­г и на час до­гля­ду за хво­р ою ди­т и­ною; за­б о­р о­н ою використан­ня праці жінок на важ­к их і шкідли­в их для здо­р ов'я ви­р об­ ництвах, пе­р е­ве­ден­ням вагітних жінок на лег­к у ро­б о­т у із збе­р е­жен­ням се­р ед­нь­о ­го за­р обітку; поліпшен­н ям і оз­до­р ов­л ен­н ям умов праці та по­бу­т у; усу­н ен­ням не­га­т ив­них еко­л огічних фак­ торів; дер­ж ав­н ою і гро­м адсь­кою до­п о­м о­г ою сім'ї та інши­ми за­хо­д а­ми у по­ряд­к у, вста­н ов­л е­ но­му за­ко­н о­д ав­с т­вом Ук­р аїни. З ме­тою охо­р о­ни здо­р ов'я жінки їй на­д ається пра­во самій вирішу­ва­т и пи­тан­ня щодо ма­те­р ин­ ст­ва. За­к ла­ди охо­р о­ни здо­р ов'я за­б ез­п е­чу­ють кожній жінці кваліфіко­ва­ний ме­дич­ний на­гляд за пе­р ебігом вагітності, стаціонар­ну ме­дич­ну до­по­ мо­г у при по­л о­г ах і ліку­валь­н о-профілак­т ич­ну до­п о­м о­г у ма­т ері та но­в о­н а­р о­д ­женій ди­т ині. Крім то­го, дер­жа­ва га­р ан­т ує ди­т ині пра­во на охо­р о­н у здо­р ов'я, бе­з о­п лат­н у кваліфіко­в а­н у ме­дич­ну до­п о­м о­г у в дер­жав­них і ко­му­наль­них за­к ла­д ах охо­р о­ни здо­р ов'я, сприяє ство­р ен­ню без­п еч­них умов для жит­т я і здо­р о­во­го роз­вит­к у ди­т и­ни, раціональ­н о­го хар­чу­ван­ня, фор­му­ван­ ню на­ви­чок здо­р о­во­го спо­со­бу жит­т я. За­ко­н о­д ав­с т­вом вста­нов­л е­н о, що до­по­мо­га при на­р о­д ­женні ди­т и­ни та по до­гля­ду за ди­т и­ ною до до­с яг­н ен­ня нею трирічно­го віку надається у та­к их розмірах: до­п о­м о­га при на­р о­д ­женні ди­т и­ни – у розмірі 12 240 гри­вень, — на пер­шу ди­т и­н у, 25 000 гри­в ень, — на дру­г у ди­т и­н у,­ 50 000 гри­вень, — на тре­т ю та на­с туп­них дітей. Випла­та до­п о­м о­г и здійснюється од­н о­р а­зо­во при на­р ож­денні пер­ш ої ди­т и­ни в сумі 4 800 гри­вень, дру­г ої ди­т и­н и — 4 840 гри­в ень, тре­т ьої та на­с туп­ни­х дітей — 5 000 гри­вень, ре­ш ­та су­ми на пер­шу ди­т и­ну випла­чується­с я про­т ягом на­с туп­ них 12 місяців (по 620 гри­вень щомісяч­н о), на дру­г у ди­т и­н у — 24 місяці (по 840 гри­в ень щомісяч­н о), на тре­т ю та на­с туп­них дітей — 36 місяців (по 1250 гри­в ень щомісяця) рівни­м и ча­с тина­ми; до­п о­м о­га по до­гля­ду за ди­т и­н ою до до­с яг­н ен­ня нею трирічно­го віку — у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсот­ка­ми про­ж ит­ко­во­

22

го мініму­му, вста­нов­л е­но­го для пра­цез­д ат­них осіб, та се­р ед­нь­о місяч­ним су­к уп­ним до­хо­дом сім'ї в роз­р а­х ун­к у на од­ну осо­бу за по­п е­р едні шість місяців, але не мен­ш е 90 гри­вень для не­за­ ст­р а­хо­ва­них осіб та не мен­ш е 23 відсотків про­ жит­ко­во­го мініму­му, вста­нов­л е­но­го для пра­цез­ дат­них осіб, для за­с т­р а­хо­ва­них осіб. Для за­хи­с ­т у тру­до­вих прав жінок за­ко­ном не до­пу­с­кається за­лу­ч ен­ня до робіт у нічний час, до на­ду­р оч­них робіт і робіт у вихідні дні і на­прав­ лен­ня у відря­д ­жен­ня вагітних жінок і жінок, які ма­ють дітей віком до трьох років. На про­хан­ня вагітної жінки, жінки, яка має ди­т и­ну віком до чо­т ир­над­ц я­т и років або ди­т и­нуінваліда, в то­му числі та­к у, що зна­хо­дить­с я під її опіку­ван­ням, влас­ник або упов­но­ва­же­ний ним ор­ган зо­б ов'яза­ний вста­нов­лю­ва­т и їй не­по­вний ро­б о­чий день або не­по­вний ро­б о­чий тиж­день. Вагітним жінкам, відповідно до ме­дич­но­го вис­н ов­к у, зни­ж у­ють­с я нор­ми ви­р обітку, нор­ми об­с лу­го­ву­ван­ня або во­ни пе­р е­во­д ять­с я на іншу ро­б о­т у, що є лег­ш ою і ви­к лю­чає вплив не­спри­я т­ ли­в их ви­р об­н и­ч их фак­т орів, із збе­р е­жен­н ям се­р ед­нь­о ­го за­р обітку за по­п е­р ед­нь­ою ро­б о­тою. На підставі ме­д ич­н о­г о вис­н ов­к у жінкам на­д ається оп­ла­чу­ва­на відпу­с т­ка у зв'яз­к у з вагітністю та по­ло­га­ми три­валістю 70 ка­л ен­д ар­них днів до по­л огів і 56 (у разі на­р о­д ­жен­ня двох­ і більше дітей та у разі ус­к лад­н ен­ня по­л огів — 70) ка­л ен­д ар­них днів після по­логів, по­чи­на­ю ­чи з дня по­логів. За ба­жан­ням жінки їй на­д ається відпу­ ст­ка для до­гля­ду за ди­т и­ною до до­с яг­н ен­ня нею трирічно­го віку з ви­п ла­тою за ці періоди до­п о­м о­ ги відповідно до за­ко­но­д ав­с т­ва. За­б о­р о­няється відмов­ля­т и жінкам у прий­ нятті на ро­б о­т у і зни­ж у­ва­т и їм за­р обітну пла­т у­ з мо­т ивів, пов'яза­них з вагітністю або на­явністю дітей віком до трьох років, а оди­но­к им ма­те­рям за на­я вністю ди­т и­н и віком до чо­т ир­н ад­ц я­т и років або ди­т и­н и-інваліда. У разі відмови у прий­н ятті на ро­б о­т у за­з на­ч е­н им ка­т е­г оріям жінок влас­ник або упов­но­ва­же­ний ним ор­ган зо­б ов'язані повідо­м ля­т и їм при­чи­ни відмо­ви у пись­мовій формі. Відмо­ва у прий­нятті на ро­б о­т у мо­же бу­т и ос­кар­же­на у су­до­во­му по­ряд­к у. Звільнен­ня вагітних жінок і жінок, які ма­ють дітей віком до трьох років, оди­но­к их ма­терів за на­яв­н ості ди­т и­ни віком до чо­т ир­над­ц я­т и років або ди­т и­ни-інваліда, з ініціати­ви влас­ни­ка або упов­н о­ва­же­но­го ним ор­га­ну, не до­пу­с­кається, крім ви­падків по­вної ліквідації підприємства, ус­та­н о­ви, ор­ганізації, ко­ли до­пу­с­кається звільнен­ня з обов'яз­ко­вим пра­цев­ла­ш ­т у­ван­ням.


Чистота — без ризику для здоров’я На період вагітності жінка стає особливо уважною до свого здоров’я: переглядає свій раціон, денний розпорядок. Лікарі також радять звернути увагу на засоби побутової хімії, якими ви користуєтеся під час прибирання. Адже від якості чистоти в домі залежить і ваше самопочуття, і розвиток плоду. Засоби для прибирання:­ шкода чи користь? Миючі засоби значно полегшують прибирання, але при цьому погіршують здоров‘я. Створюючи в оселі стерильні умови, ви знищуєте її природну мікрофлору, а це — прямий шлях до зниження імунітету. До того ж, потрапляючи на шкіру та слизову оболонку, хімікати викликають дерматичні висипання, алергію, онкологічні захворювання, депресії та інші небажані наслідки. Вміст фосфатів, хлору, барвників має бути відмічений на етикетці, тож звертайте увагу на склад миючих засобів. Наявність міжнародних відзнак є додатковою перевагою продукції, адже в Україні вимоги до засобів побутової хімії суттєво не змінювались майже 50 років! Найсуворіші в ЄС правила щодо безпеки миючих засобів нині діють у Німеччині. Екомарка Фрош відповідає новітнім вимогам зі збережен-

ня екології оселі та довкілля. Її продукцію протестовано у незалежній лабораторії Німеччини­ і сертифіковано за міжнародними стандартами EMAS (екологічний менеджмент та аудит), ISO (система екологічного менеджменту) та A.I.S.E. (Всесвітня організація виробників миючих та чистячих засобів) Як захистити себе ­ від шкідливого впливу побутової хімії: 1. Користуйтеся гумовими рукавичками, навіть під час ручного прання чи миття посуду. 2. Відмовтеся від аерозольних освіжувачів повітря: запах вивітриться значно швидше, ніж шкідливі компоненти. 3. Постійно провітрюйте приміщення. 4. Обирайте екологічно чисті миючі засоби, що пройшли незалежне дерматологічне тестування, або альтернативу: лимон, оцет, соду, господарське мило. Дотримуючись цих правил, ви зможете захистити себе і майбутню дитину від згубної дії токсинів. Пам’ятайте: шкідливі речовини, якщо вони містяться у засобах, залишаються на вимитих речах та у повітрі. Отже, коли вам допомагають чоловік чи хатня робітниця, вони теж мають знати правила розумного прибирання.

23


Дитяча вакцинація – надійний помічник імунітету! Протягом усього свого життя людина постійно зустрічається з різними мікроорганізмами — вірусами та бактеріями. В результаті такої зустрічі відбувається інфікування людського організму, результатом якого може стати захворювання,а може буде набутий імунітет до збудника цієї хвороби. Профілактика захворювань є основною метою охорони здоров'я. У будь-якому випадку краще запобігти хворобі, ніж лікувати її. Однією з основних можливостей захистити вашу дитину від потенційно тяжких захворювань дитячого віку є проведення планової вакцинації. Сама вакцинація спрямована на захист немовлят, дітей і дорослих від інфекційних захворювань. Лікування захворювань, яких можна уникнути завдяки вакцинації, коштує дуже дорого, спричиняє часті візити до лікарів, госпіталізацію і навіть передчасну смерть. Своєчасно і правильно проведена вакцинація дитини допомагає запобігати інфекційним захворюванням. Завдяки вакцинації вдалося понизити частоту виникнення багатьох, раніше широко поширених, інфекційних захворювань, включаючи поліомієліт, кір, дифтерію, кашлюк (судомний кашель), краснуху (корову краснуху), епідемічний паротит, правець та гемофільну інфекцію типу b. Які ж вакцини використовуються для профілактичної вакцинації дітей в Україні. Туберкульоз – для вакцинації використовують живі ослаблені спеціальні вакцинальні бактерії — бацилу Кальмета-Жерена (вакцина БЦЖ). Гепатит В — для вакцинації використовують один єдиний компонент вірусу гепатиту В – HbsAg, отриманий не від хворих або з вірусу, а в лабораторних умовах за використання сучасних технологій. Вакцинація забезпечує тривалий, пожиттєвий імунітет. Кашлюк (рос.- коклюш) – для вакцинації використовуються вакцини двох типів, жодна з яких не містить живого збудника. Перший тип вакцини – убитий (інактивований) збудник кашлюку; другий тип – окремі його компоненти (сучасна, так звана, ацелюлярна вакцина). Вакцинація проти кашлюку проводиться комбінованими вакцинами, обов’язковими компонентами якої також є анатоксини правцю та дифтерії. Вакцинація дозволяє уникнути тяжких проявів захворювання та його ускладнень. Дифтерія та Правець — для вакцинації використовується інактивований токсин збудника дифтерії та правцю (так звані анатоксини), після їх введення в організм не виникає захворювання, а утворюються антитіла, здатні нейтралізувати токсин збудника у разі його потрапляння до організму вакцинованої людини. Вакцинація дозволяє уникнути тяжких проявів захворювання та його ускладнень. Поліомієліт — для вакцинації використовуються вакцини двох типів: вакцина першого типу – ОПВ (оральна поліомієлітна вакцина) містить спеціально ослаблені вакцинальні віруси поліомієліту — призначається в крапельках; вакцина другого типу – ІПВ (інактивована поліомієлітна вакцина) містить убиті, інактивовані, віруси поліомієліту – вводиться за допомогою ін’єкції. Інфекція, зумовлена Hib (Haemophilus influenzae type b, Гемофільна паличка типу b).­

24

До початку вакцинації серед дітей до 5 років життя Hib була одним із головних збудників тяжких захворювань, що іноді ставали причиною інвалідизації та навіть смерті дітей. Вакцинація дітей першого року життя, що була розпочата в Західній Європі, США та Канаді, виявила високу її ефективність з попередження таких захворювань, що сприяло зменшенню інвалідності та смерті серед дітей перших років життя. Для вакцинації використовується один з компонентів бактерії — полісахаридний антиген, що є достатнім для формування ефективного захисту проти цієї бактерії у дітей перших 5 років життя. Кір – для вакцинації використовують спеціальний, вакцинальний, дуже ослаблений вірус кору, що дозволяє сформувати тривалий імунітет, несприйнятливість до хвороби. Епідемічний паротит (син.: «свинка») – для вакцинації використовують спеціальний, вакцинальний, дуже ослаблений вірус епідемічного паротиту, що дозволяє сформувати тривалий імунітет. Краснуха (син.: «червінка», «німецький кір», «корова краснуха») – вірус краснухи визнано найнебезпечнішим вірусом для вагітних та для їх ненароджених дітей! Вакцинація дітей проти краснухи дозволяє, до настання їх статевої зрілості, набути імунітету щодо краснухи, уберегти свою майбутню дитину від тяжких вад. Вакцинуючи дітей, ми також попереджаємо ризик того, що чиясь дитина стане джерелом інфекції для вагітної, майбутньої мами, якщо вона не має імунітету до даного захворювання. Для вакцинації використовують спеціальний, вакцинальний, дуже ослаблений вірус краснухи, що дозволяє сформувати тривалий імунітет, несприйнятливість до хвороби. Чому дитяча вакцинація є такою важливою? * До винаходу вакцинації багато дітей вмирали від захворювань, яким в даний час можна запобігти за допомогою вакцин. Збудники захворювань існують і сьогодні, але немовлята захищені вакцинами. * Встановлено, що доношені новонароджені діти хоч і можуть мати антитіла (імунітет) до деяких інфекцій, які вони одержали від своїх матерів, проте наявність цих антитіл не завжди гарантує захищеність (наприклад від кашлюку) та поступово їх кількість в організмі зменшується. Як правило, у переважної кількості дітей, при досягненні ними віку 12 місяців життя, материнські антитіла зникають. * Якщо дитина не була своєчасно вакцинована і її організм піддався дії збудника захворювання, організм дитини може бути недостатньо сильним для того, щоб перемогти захворювання. Індивідуальна імунізація дітей також допомагає захистити здоров'я нашого суспільства, а особливо тих людей, які не були імунізовані. * До переліку осіб, яким не проводиться вакцинація, відносяться маленькі за віком діти (наприклад, дітям до одного року в Україні не проводять вакцинацію від кору), особи, у яких є медичні протипоказання до вакцинації, а також особи, у яких не спостерігається адекватна імунна відповідь на вакцинацію.


№11 Обмінна карта вагітної жінки  

Інформаційна брошура, що видається з медичною формою 113/о.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you