Page 1


БЕРИ УЧАСТЬ В РОЗІГРАШІ

2

Головного призу Ліжечко дитяче виробництва «Компанії Верес». (ліжечко не комплектується матрацем)

Одного з трьох призів*

a

б

a) СтерилІзатор-підігрівач 4200 від ТМ Tefal.

в

б) Радіо-нянька 5000 від ТМ Tefal. в) Гігрометр-термометр 1200 від ТМ Tefal.

3

a Одного з 50-ти подарункових наборiв, які складаються з:*

б в г

a) Пляшечки для годування, 125 мл, ТМ Philips AVENT. б) Зміцнювальний крем для догляду за бюстом під час вагітності та годування груддю ТМ Bustfirm. в) Дитячі серветки «Без ароматизаторів» JOHNSON‘S® BABY, 24 шт., та Пінка-шампунь «Від маківки до п’ят» JOHNSON‘S® BABY, 50 мл. г) Крем під підгузник захисний, 50 мл, ТМ Mustela. Гаряча лінія: 0 800 30 333 1 www.mustela.com

4

і подарунок Вашому лікарю

Олійка JOHNSON‘S® BABY, 200 мл.

ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ? 1. Зателефонуйте за тел. 044 459 01 95 ** 2. Зареєструйтесь, вказавши: • номер, що знаходиться внизу сторінки; • Ваші контактні дані; • контакти Вашого лікаря в жіночій консультації.

4. Станьте учасником найближчого розіграшу, що буде проведений 15 грудня 2011 р.*** 5. У разі виграшу чекайте на дзвінок нашого оператора.

* Зовнішній вигляд призу може дещо відрізнятися від зображеного. ** Реєструючись, Ви даєте згоду на використання, обробку і зберігання наданих Вами під час реєстрації персональних даних для обробки відповідно до сформульованої мети, отримання в майбутньому інформації та/або заохочень ТОВ «Об’єднана консалтингово-інвестиційна компанія» та її партнерів *** Всі, хто зареєструються пізніше вказаної дати, братимуть участь у наступному розіграші.

EK45789


ЧОМУ ДИТЯЧА ВОДА «МАЛЯТКО» ТА «АКВУЛЯ» ДУЖЕ КОРИСНА МАМАМ ТА ЇХ МАЛЮКАМ? Здоров’я та вода нероздільні. Наші тіло відчуває свіжість, молодість, енергію та гармонію, коли воно отримує достатньо якісної, чистої, природної води. Народження нового життя вимагає особливо відповідального ставлення до щоденного вживання питної води. Для майбутньої мами вже під час вагітності та протягом перших років життя малюка важливе використання води, що ідеально забезпечує особливі потреби їх організму. Дитяча вода «Малятко» дозволяє підтримувати оптимальний баланс рідини. Має ідеально збалансований сольовий склад. Забезпечує 20 % добової потреби у макро- та мікроелементах. Хімічний склад, мг/дм2: (табличка) ОСОБЛИВОСТІ ВОДИ «МАЛЯТКО»:

• перша в Україні — 10 років довіри споживачів • засновник і безперечний лідер ринку дитячої води • еталон води для дитячого харчування; • рекомендується вживати вагітним; «матерям-году-

вальницям» та дітям протягом перших років життя; • глибинне очищення на мінеральному рівні і науково обґрунтована корекція сольового складу • Використовуючи воду «Малятко» для приготування їжі для малюка, ви не перевантажите дитячий організм мінеральними солями, захищаючи його нирки; • джерело води має унікальний хімічний склад • найширший асортимент на всі випадки — для дому (1,5л та 5,0л) та за межами дому (прогулянки, відпочинок) — 0,33л; спеціальний корок та зручна форма маленької пляшечки 0,33 дозволяють дитині самостійно пити воду, тримаючи пляшечку ручками. «АКВУЛЯ» — ЦЕ ПЕРШИЙ КРОК ДО ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА ЗДОРОВ’Я Вода «Аквуля» — також спеціально розроблена для дітей, майбутніх мам, та жінок, що годують груддю. Рекомендована для постійного вжитку, приготування дитячих сумішей, соків, та для пиття. Здоров’я дитини — це найважливіша цінність для кожного з батьків. Вода для дітей обов’язково повинна бути м’якою, бездоганно чистою, з оптимальним вмістом всіх речовин, що забезпечують здоровий розвиток дитини. Дитяча вода «Аквуля» випускається у в зручній економічній упаковці — 2,0 та 6,0 літрів, що робить її доступною для кожної родини. Якість питної води на 80 % визначає стан здоров’я дітей, тому вони повиннні споживати тільки екологічно чисту природну воду. Вода «Малятко» та «Аквуля» досліджена Інститутом гігієни та медичної екології ім. Марзєєва. Погоджено Міністерством охорони здоров’я України. Вода «Малятко» пройшла клінічні випробування Інститутом педіатрії, акушерства та гінекології АМН України. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України № 05.03.02-04/86166 від 29.12.2009 р.

Обміняйте цей купон на пляшечку водички «Малятко» 0,33 л в будь-якому магазині «Антошка» у Вашому місті. Купон дійсний до 01.05.2012 Адреси магазинів дивись на сайті www.antoshka.com.ua


БЕЗПЕЧНЕ МАТЕРИНСТВО

7

червень 2011

Кож­на вагітність та кож­на ди­т и­на є особ­ли­ви­ми. По­ява ди­т и­ни відкри­ває цілком но­вий та за­хоп­люючий світ, зовсім не­знай­о­мий Вам. Навіть як­що у Вас вже є досвід відкрит­тя світу ма­л ень­кої лю­ди­ни — все це зно­ву бу­де ду­же важ­ли­вим для Вас. Ко­жен період вагітності бу­де по-своєму особ­ли­вим, але в ціло­ му вагітність має бу­т и щас­ли­вою та здо­р о­вою, щоб за­б ез­п е­чи­т и ди­т ині як­най­к ра­щий по­ча­ток жит­тя. Перші місяці вагітності — час знач­них змін не тільки у фізіології, а й у пси­хо­логії жінки. Най­важ­ливіше те­п ер — усвідо­м-­ лю­ва­т и свій но­вий стан. Не­має нічо­го див­но­го в то­му, що у Вас з'яв­ля­ють­с я су­п е­р еч­ ливі по­чут­т я з при­во­ду вагітності. Іноді Вам ду­же до­б­р е, настрій підне­се­ний, інко­ли — по­га­но. Це не по­вин­но Вас не­по­коїти — зміни на­с т­р ою, без­п е­р еч­но, зник­нуть після по­логів. Під час вагітності у Вас мо­ж уть бу­т и не­з ду­ж ан­ня, які хо­ча й тур­бу­ють, про­те є цілком нор­маль­ни­ми. Во­ни спри­чи­н ені гор­ мо­наль­н и­м и зміна­м и у Ва­ш о­м у ор­г анізмі. Од­н ак де­я кі симп­то­ ми тре­ба сприй­ма­т и серй­оз­но. Будь-які відхи­л ен­ня мож­на усу­ ну­т и, як­щ о вчас­н о звер­н у­т и­с я до ліка­р я. Май­же всі вагітності протіка­ють нор­маль­но і без ус­к лад­н ень, од­нак є об­с та­ви­ни за яких лікар мо­же вва­жа­т и, що ри­зик ус­к лад­н ень є ви­со­к им і потрібен постійний на­гляд чи ліку­в ан­ня в умо­в ах стаціона­ру. Ма­т и ди­т и­ну сьо­годні цілком без­п еч­но. Ме­дичні мож­ли­ вості до­гля­ду за вагітністю, а та­кож си­с ­те­ма ре­г у­ляр­них ме­дич­ них пе­р евірок та те­с ­т у­вань роз­р об­л ені для то­го, щоб Ви бу­ли впев­н ені в то­му, що з Ва­ми та Ва­шою ди­т и­ною все га­разд, а та­кож, щоб за­б ез­п е­чи­т и нор­маль­ний пе­р ебіг по­логів. Се­р е­ди­на терміну вагітності обов'яз­ко­во дасть відчут­т я,­ що з Ва­ми все га­разд. Ви бу­де­те ся­я ­т и від ща­с ­тя і пізнаєте над­ зви­чайні по­чут­т я, ко­ли впер­ш е відчуєте ру­хи ди­т и­ни. В другій по­л о­вині вагітності Вам потрібно бу­де більше відпо­чи­ва­т и. Ра­зом з тим те, яки­ми бу­дуть вагітність та по­ло­г и, за­л е­ж ать від ста­н у Ва­ш о­г о тіла, то­м у чим більше Ви фізич­н о роз­ви­н ені, тим кра­щ е і впев­н еніше бу­д е­т е се­б е по­ч у­в а­т и.­ З фізич­н и­м и впра­в а­м и для вагітної жінки, ре­л ак­с ацією та ди­халь­ни­ми впра­ва­ми Вам до­по­мо­ж уть підго­т у­ва­т и­с я у школі «Відповідаль­но­го батьківства», що працює при кожній жіночій кон­с уль­тації. На­р ешті три­валі тижні очіку­ван­ня по­за­ду — по­чи­на­ють­с я по­ло­г и. Це кульмінаційний мо­м ент вагітності: Ви бу­де­те схви­ль­о­ вані і стур­б о­в ані їх пе­р ебігом, од­н ак Ви по­ч у­в а­т и­м е­т есь спокійніше та впев­н еніше, як­що з Ва­ми бу­де близь­ка Вам лю­ди­ на (бать­ко ди­т и­ни, ма­т и або се­с ­т ­ра) і, са­м е тут, Вам ста­нуть у на­годі всі знан­ня, от­ри­мані Ва­ми на за­нят­тях. На­р о­д ­жен­ня Ва­шої ди­т и­ни обов'яз­ко­во ста­н е не­по­втор­ним спо­га­дом у Ва­шо­му житті. Ви по­лю­би­те свою ди­т и­ну відра­зу після її на­р о­д ­жен­ня. До­гляд за ма­лю­ком по­т ре­бує поєднан­ня теп­ло­т и ува­г и та сен­т и­м ен­таль­ності. Те­п ер Вас троє. Бать­ко Ва­шої ди­т и­ни те­п ер не ли­ш е ко­ха­на Ва­ми лю­ди­на, а й Ваш друг і со­юз­ник у цьо­му но­во­му ста­ні — батьківстві. Доз­ воль­т е і йо­м у до­гля­д а­т и за ди­т и­н ою. Тільки в спілку­в анні з ма­лям за­р о­д ­ж ується справжня і три­ва­ла лю­б ов. Пам'ятай­те, що, по­над усі ма­теріальні бла­га, ма­люк по­т ре­ бує Ва­шої ува­г и, ро­зуміння і лю­б ові. Сподіваємо­с я, Ви швид­ко відчуєте, що батьківство, по­при всю відповідальність, дає на­со­ ло­ду. Ви не по­винні бу­т и іде­а ль­ни­ми бать­ка­ми, а ли­ш е бать­ка­ ми, які чи­нять пра­виль­но сто­сов­но ди­т и­ни. «Діти роз­ви­ва­ють­с я найбільш за­до­во­л е­ни­ми, як­що їх люб­ лять та­к и­ми яки­ми во­ни є, а не тоді, ко­ли хтось на­ду­мує яки­ми їм вар­то бу­т и».

р. №7(93)

_Cover_TM92_6_1.ind

d 1

8

Ен­тоні Стор­ра, пси­хо­лог


ФІЗИЧНІ ВПРАВИ під час вагітності Спо­чат­к у де­я­ка за­галь­на інфор­мація про те, як ро­би­т и впра­ви: не тре­нуй­те м'язи, що бо­лять; робіть впра­ву повільно, без на­пру­г и; зай­май­те­с я один — два ра­зи на день; Ви по­винні по­чу­ва­ти се­б е відпо­чи­лою, а не вис­на­же­ною; як­що у Вас ви­ни­ка­ють які-не­будь про­бле­ми, повідом­те про них Ва­шо­го ліка­ря. Гор­мон ре­лак­син го­т ує Ва­ш е тіло до по­логів. Він пом'як­шує й роз­с лаб­лює зв'яз­к и. Будь­те обе­ режні, ко­ли піднімаєте важкі речі. Стеж­те, щоб спи­на при цьо­му бу­ла пря­мою, коліна зігну­т и­ми, а пред­мет три­май­те пря­мо пе­р ед со­б ою. Як­що Вам до­во­дить­с я дов­го сидіти про­тя­гом дня, то що­го­ди­ни вста­вай­те й трішки по­ходіть. По­ходіть нав­шпинь­к и для сти­му­лю­ван­ня кро­во­ обігу. Або зробіть впра­ву з обер­тан­ня щи­ко­лот­ ка­ми. Кілька разів гли­б о­ко вдихніть. До кінця дня Ви бу­де­те не так силь­но сто­м лю­ва­т и­с я. Знай­те, що хо­ди­т и для Вас ду­же ко­рис­но — ходіння підго­ тов­лює Вас до бла­го­по­луч­них по­логів. Постійте хвиль­к у. Зверніть ува­г у на свою по­с та­ву. Уявіть собі, що від верхівки го­ло­ви про­хо­дить зо­ло­та нит­ка, що тяг­не Вас вго­ру. Дивіться пря­мо пе­р ед со­б ою, не за­ди­рай­те підборіддя. Спи­на пря­ма. Таз трішки впе­р ед, че­р евні м'язи на­пру­жені. Коліна ледь зігнуті, плечі відве­дені на­зад і роз­с лаб­ лені. Пра­виль­на по­с та­в а до­п о­ма­г ає уник­н у­т и бо­лю у спині, шиї та го­лові. По­за крав­ц я. По­с теліть ков­дру на підло­г у, сядь­те, схре­с ­тив­ши но­г и, або в по­ло­жен­ня крав­ ця, ви­п ряміть спи­н у — це зруч­н а по­з а для ма­л о­ го та­зу та спи­ни. У цьо­му по­ло­женні роз­прав­ля­ ють­с я м'язи внутрішньої ча­с ­т и­ни стег­на. По­сидь­ те в та­ко­м у по­л о­женні 30 хви­лин на день, зви­ чай­но, як­що во­но не до­с тав­ляє Вам не­зруч­но­с­ тей. Як­що Вам не зовсім зруч­но сидіти в та­ко­му по­ло­женні дов­го, то ско­р отіть час пе­р е­бу­ван­ня­ в цьо­му по­ло­женні. Впра­ви для та­зо­во­го дна. Дані впра­ви при­ ве­дуть до то­н у­с у м'язи та­зо­во­г о дна. На­т ре­н о­ вані м'язи бу­дуть підтри­му­ва­ти голівку ди­ти­ни­ та всі ор­га­ни ма­ло­го та­зу. Уш­ко­д ­жен­ня м'язів ве­де до не­три­ман­ня сечі й опу­щен­ня мат­к и, вик­ ли­ка­ю ­чи тим са­мим не­приємне по­чут­тя на­д ав­ лю­ван­ня. Вза­галі, відсутність м'язо­во­го то­ну­с у змен­ш ує сек­с у­а ль­н е за­до­во­л ен­н я, при­во­д я­ч и іноді до бо­лю­чих відчуттів або не­до­с тат­ньої чут­ ли­вості під час стате­во­го ак­т у. У цьо­му ви­пад­к у мо­же до­п о­м ог­т и опе­р а­т ив­н е втру­ч ан­н я, але да­вай­те поч­не­мо із профілак­т ич­них вправ. При ви­ко­нанні цієї впра­ви зверніть ува­г у на м'язи на­вко­ло піхви. Скон­цен­т ­руй­те свою ува­г у на цій об­ласті. Робіть впра­ву ба­г а­то разів на день, мож­ли­во 10-20 разів. На­справді це лег­ш е, ніж здається. Зробіть її 3-4 ра­зи пе­р ед тим, як підня­т ись з ліжка й на­в ан­т а­ж и­т и м'язи ва­г ою сво­г о тіла. Да­в ай­т е зро­б и­м о цю впра­ву за­р аз. На­пруж­т е м'язи… ще… трішки… так три­ма­т и… 1… 2… 3… 4… повільно роз­с лаб­т е. Ви мо­же­т е ро­б и­т и цю впра­ву, по­к и у Вас за­к и­пає во­д а на плиті. Да­в ай­ те зро­б и­м о її ще раз. Ви мо­же­те ро­би­ти цю впра­ ву, сто­я­чи в очіку­ванні пе­ре­хо­ду ву­лиці, ко­ли те­ле­ фо­нуєте й че­каєте відповіді, че­каєте ліфта або стоїте в черзі. Робіть її, очіку­ю­чи ко­го-не­будь на ро­боті, або в очіку­ванні по­чат­к у за­нят­тя. Ще раз

10

по­вторіть впра­ву. Робіть її під час стате­во­го ак­т у — Ви відчуєте, що це ті самі м'язи, і Вам бу­де приємно. Почніть ро­би­ти цю впра­ву сьо­годні ж. Де­які жінки на­пру­ж у­ють і роз­с лаб­лю­ють ці м'язи під час по­логів, то­му що це до­по­ма­гає їм роз­с ла­би­ти їх під час про­с у­ван­ня ди­ти­ни по по­ло­го­вих шля­ хах. Робіть цю впра­ву відра­зу після то­го, як на­р о­ дить­с я ма­люк, ко­ли Ви бу­де­те ле­ж а­т и ра­зом­ з ним у по­ло­го­во­му залі. Ду­же важ­ли­во про­дов­ жу­ва­т и ро­би­ти цю впра­ву відра­зу після по­логів, то­му що во­на сприяє кро­во­обігу, що, у свою чер­ гу, сприяє за­гоєнню проміжності. Роз­гой­ду­ван­ня та­зом. Ця впра­ва при­во­дить у то­нус че­ревні м'язи, змен­шує відчут­тя бо­лю в спині. Во­но та­кож до­по­ма­гає ви­пра­ви­т и по­с та­ву. а) Ляж­те на спи­ну, коліна зігніть. Як­що Вам ду­же не­зруч­но, підкладіть під го­ло­ву й плечі по­душ­к у. На спині Ви по­винні ле­жа­ти ко­рот­ко­три­ ва­лий час. Ко­ли дов­го ле­жа­ти на спині, то по­ру­ шується кро­во­по­с ­та­чан­ня че­рев­ної по­рож­ни­ни та ор­ганів ма­ло­го та­зу, а та­кож ди­ти­ни. Вдихніть, напружте че­ревні м'язи й сідниці. Повільно ви­ди­хай­те, при­ти­с­ка­ю­чись по­пе­ре­ком до підло­ги.­ Під час ви­ди­ху повністю роз­с лаб­люй­те м'язи. б) Обіпріться об підло­г у ру­ка­ми й коліньми, ру­к и й стег­на — під пря­мим ку­том до тіла. Ва­га тіла рівномірно роз­п оділяється між ру­к а­ми й коліньми, при цьо­му спи­на яв­ляє со­б ою пря­му лінію. Лікті прямі, но­г и ледь роз­ве­дені в сто­р о­ни. Підніміть го­л о­ву й по­д ивіться пря­м о пе­р ед со­б ою, вдихніть, втягніть м'язи жи­в о­т а й підіжміть м'язи сідниць. Ви­дихніть, ви­г и­на­ю ­чи спи­ну на­го­ру, як роз­лю­то­ва­на кішка, і опустіть го­л о­ву долілиць, на­ч еб­т о хо­ч е­т е по­б а­ч и­т и пу­п ок. Пов-ністю ви­дих­нув­ши, роз­с лаб­те­с я. Спи­ на зно­ву пря­ма. Не да­вай­те їй про­ви­са­ти — це сприяє до­д ат­ко­во­му на­ван­та­жен­ню на спи­ну. Ме­т е­л ик. Та­к а впра­в а спо­чат­к у роз­т я­г ує м'язи, а потім доз­во­ляє їм роз­с ла­би­ти­с я. Ру­к и вздовж тіла, лікті роз­с лаб­лені, до­лоні відкриті. Вди­ха­ю ­чи, ши­р о­к им ру­хом підніміть ру­к и над го­ло­вою. Стисніть ру­к и ра­зом, ле­гень­ко по­тягніться. Спи­на пря­ма. Таз підтяг­ну­т ий. Ви­ди­хай­те, повільно опу­с­ка­ю ­чи ру­к и, лікті по­за­ду, потім ру­к и впе­р ед, стисніть до­лоні пе­р ед со­б ою, ле­гень­ ко по­тя­г у­ю ­чись, роз­с лаб­те­с я. Обер­тан­ня щи­ко­лот­ка­ми. Ця впра­ва до­по­ ма­гає змен­ши­ти на­бря­кан­ня щи­ко­ло­ток і сти­му­ лю­ва­ти кро­во­обіг. Ко­ли Ви си­ди­те або ле­жи­те, обе­реж­но роз­тягніть м'язи ниж­ньої ча­с ­ти­ни но-­ ги, ви­ш­тов­ху­ю­чи п'яти впе­ред і підтя­г у­ю­чи пальці ніг до се­бе. Про­робіть ши­рокі кру­гові ру­хи но­га­ми за го­дин­ни­ко­вою та про­ти го­дин­ни­ко­вої стрілки. Ступні по­винні бу­ти зігнуті. Як­що Ви витяг­не­те їх паль­ця­ми впе­ред, то мо­же­те відчу­ти су­до­му. За­галь­ним для всіх періодів вагітності є пе­р е­ ва­га ди­намічних фізич­них вправ над ста­т ич­ним на­ван­та­жен­ням. Ве­ли­к у ува­г у не­обхідно приділя­ ти по­с та­новці ди­хан­ня, роз­вит­к у по­вно­го гли­б о­ ко­го ди­халь­но­го цик­лу, умінню роз­с лаб­лю­ва­т и ок­р емі м'язові гру­пи й до­с я­га­ти по­вно­го роз­с лаб­ лен­ня. До за­нят­тя вклю­ча­ють­с я всі вихідні по­ло­ жен­ня. Доцільно за­вер­ш у­в а­т и фізичні впра­ви ду­ш ем або об­ти­ран­ням.


10 ПОРАД ДЛЯ УСПІШНОГО ГРУДНОГО ВИГОДОВУВАННЯ З бо­же­с т­вен­них гру­дей дру­ж и­ни Зев­с а, бо­г ині Ге­р и, вир­в ав­с я струмінь мо­л о­к а, і миттєво роз­си­пав­с я на безліч дрібних кра­ пель… Древні гре­к и вва­жа­ли, що са­ме так ут­во­ рив­с я на не­бо­с хилі Мо­лоч­ний шлях. Пре­к рас­на жінка, що го­дує грудь­ми немов­ля. Що мо­же бу­ти кра­сивіше, при­родніше і цінніше?! Ось ма­люк на Ва­ших ру­ках, даєте йо­му гру­ди, і при­хо­дить ро­зуміння, що груд­не ви­го­до­ву­ван­ня є найціннішим та най­пре­краснішим спілку­ван­ням ма­тері та ди­т и­ни. Чим більше матір го­дує сво­го ма­лю­ка грудь­ми, тим здо­ровішим та ро­зумнішим стає ма­люк. А для то­го, щоб ма­тері го­ду­ва­ли своїх не­мов­лят із за­до­во­лен­ням та впев­не­но, потрібно до­три­му­ ва­тись де­я­к их пра­вил. Ось ці ос­новні прин­ци­пи успішної лак­тації, що дійшли до нас від на­ших му­д­рих предків і бу­ли підтвер­д ­жені су­час­ною на­уко­вою ме­ди­ци­ ною: 1. Важ­л и­во яко­м о­г а раніше при­к ла­с ­т и ди­ти­ну до гру­дей. Це тре­ба зро­би­ти ще в по­ло­ говій залі. Раннє при­к ла­дан­ня до гру­дей важ­ ли­ве як для ди­ти­ни, так і для ма­ми. При на­ро­д ­женні ки­шеч­ник, сли­зові обо­ лон­к и і шкіра ди­ти­ни не­а дап­то­вані до прий­ нят­тя їжі. Пер­ше груд­не мо­ло­ко — мо­ло­зи­-­ во — сприяє роз­вит­к у нор­маль­ної мікро­ф­ло­ри у ки­ш еч­н и­к у ма­л ю­к а. Мо­л о­з и­в а не­б а­г а­т о, але це са­м е той об'єм, що потрібен но­в о­н а­р о­д ­же­н о­м у. Для ма­ми пер­ш е раннє при­к ла­д ан­ня до гру­д ей сприяє ре­ф лек­т ор­н о­м у ско­р о­ч ен­н ю мат­к и і відділен­ню посліду, швид­ко­м у завер­ шен­н ю по­л огів. Раннє при­к ла­д ан­н я сприяє збільшен­н ю кількості мо­л о­к а і три­в а­л о­м у груд­н о­м у ви­го­до­ву­ван­ню. 2. З са­мо­го по­чат­к у ви­к лючіть го­ду­ван­ня­ з пляш­к и та ви­ко­ри­с ­тан­ня пу­с ­т уш­к и. Пер­ш е, що по­вин­н е по­т ра­пи­т и до ро­т и­ка ма­лю­ка — це гру­д и йо­г о ма­т ері. Ма­л юк має на­в чи­т и­с я пра­виль­но за­хоп­лю­ва­т и і смок­та­т и Ваші гру­ ди. Не за­с то­со­вуй­те со­ски, пу­с ­т уш­к и, пляш­к и й на­д алі — це доз­во­лить Вам уник­ну­т и відмов від гру­дей, ма­т и до­с тат­ню кількість мо­ло­ка­ і бу­т и в постійно­м у кон­т акті з ма­л ю­ком. Пам'ятай­те, що чим частіше Ви го­дуєте грудь­ ми, тим більше мо­л о­к а у Вас бу­де. 3. Не об­м е­ж уй­т е три­в алість го­ду­в ан­н я­ і не відри­вай­те ди­ти­ну від гру­дей раніше ніж во­на са­ма їх відпу­с ­тить. Для ди­ти­ни пе­р е­бу­ ван­ня біля гру­дей — це не тільки хар­чу­ван­ня, це відчут­тя за­хи­ще­ності, ком­ф ор­т у та близь­ кості з матір'ю.

12

4. Го­дуй­т е ма­л ю­к а вночі. Ди­т и­н а швид­ко рос­т е і не мо­же ви­т ­р и­м а­т и ве­л и­к их проміжків ча­с у без го­ду­в ан­н я. Го­ду­в ан­н я вночі до­п о­м а­ гає за­б ез­п е­ч и­т и ма­л ю­к а мо­л о­ком на­с туп­н о­г о дня. 5. Ди­тині важ­ли­во з са­мо­го по­чат­к у бу­ти ра­зом з матір'ю. Спільне пе­р е­бу­ван­ня має ба­га­то пе­р е­ваг, на­при­к лад: • ма­ма швид­ко вчить­с я ре­а­г у­ва­ти на сиг­на­ ли ди­ти­ни; це до­по­ма­гає вста­нов­лен­ню міцних емоційних і пси­хо­логічних зв'язків • ма­люк відчу­ває се­б е за­хи­ще­ним • ма­ма більш впев­не­но го­дує ди­ти­ну і мо­же при­к ла­да­ти її до гру­дей, як тільки ма­люк цьо­го схо­че (не мен­ше 8-12 разів на до­бу) • при спільно­му пе­р е­бу­ванні зни­ж ується ри­зик роз­вит­к у інфекційних за­хво­рю­вань 6. Ве­л и­ч ез­н е зна­ч ен­ня має по­л о­жен­ня ма­лю­ка біля гру­дей. Це за­по­ру­ка ком­ф орт­но­г о, ефек­т ив­но­го го­ду­ван­ня і, відповідно, успішної лак­тації. Да­ю­чи гру­ди, три­май­те ма­лю­ка ду­же близь­ко, жи­во­ти­ком до се­бе. Ваш со­сок має бу­ти на рівні но­си­ка ди­ти­ни. Че­кай­те, щоб ма­ля ши­ро­ко роз­кри­ло ро­тик і при­ кладіть йо­го так, щоб во­н о за­хо­пи­л о не тільки со­сок, але й ве­ли­к у ча­с ­ти­ну аре­о­ли (ділян­ка гру­дей на­вко­ло со­ска). 7. У жод­н о­м у ви­пад­к у до 6 місяців не да­в ай­т е ди­т ині во­д и, чаю або інших про­ дуктів. Цим Ви за­хи­щ аєте ма­ля від інфекцій, алергії і роз­ладів ки­ш еч­ни­к а, та за­б ез­п е­чуєте ди­т и­ну по­вноцінним хар­чу­ван­ням. 8. Не мий­те спеціаль­но гру­ди до і після го­ду­ван­ня. Надмірне мит­тя з ми­лом пе­р е­с у­шує шкіру сосків, мо­же при­зве­с ­ти до їх розтріску­ ван­ня, а та­кож зми­ває зі шкіри матері ко­рис­ну для ди­ти­ни мікро­ф­ло­ру. 9. Не зціджуй­т е мо­л о­ко без особ­ли­вої не­обхідності. Зціджу­ван­ня потрібне тільки у разі ви­му­ше­ної роз­лу­к и ма­тері і ди­ти­ни або ко­ли ди­ти­на не мо­же смок­та­ти гру­ди. 10. Щоб ма­ля рос­ло здо­ро­вим, як за­к ла­де­ но при­ро­дою, Всесвітня Ор­ганізація Охо­ро­ни Здо­р ов'я ре­ко­м ен­дує го­ду­ва­т и ди­т и­ну­ грудь­ми не мен­ше двох років, з яких перші півро­ ку — ви­к люч­но груд­ним мо­ло­ком. До­т ри­м у­ю ­ч ись цих про­с тих прин­ц ипів,­ Ви змо­же­те за­хи­с­ти­ти се­бе від про­блем під час го­ду­вання ма­лю­ка грудь­ми. Щас­ливі, спов­нені лю­бов'ю, не­за­бутні хви­ли­ни го­ду­ван­ня су­прово­ д­жу­ва­ти­муть Вас ра­до­ща­ми і вдячністю Ва­шої крихітки.


Гестоз — не самостійне захворювання Гестоз потрібно розглядати як клінічні прояви нездатності адаптаційних механізмів материнського організму адекватно забезпечувати потреби плоду, який розвивається, як ускладнення вагітності, під час якого відбувається розлад функції життєво важливих органів, особливо судинної системи і кровообігу. Сама рання ознака гестозу — поява набряків, це називають водянкою вагітних. В першу чергу набрякають ноги, кисті рук. Більш серйозніші симптоми — підвищення артеріального тиску, поява білку в сечі. Якщо захворювання прогресує, то наступають більш тяжкі прояви гестозу: прееклампсія і еклампсія. При цьому порушується мікроциркуляція в центральній нервовій системі, що може привести до важких ускладнень, як для матері, так і для плоду. Якщо у Вас при підвищеному артеріальному тиску з’являється головний біль, тяжкість в потилиці, мигтіння мушок перед очима, нудота, болі у верхній частині живота це симптоми прееклампсії, потрібно негайно викликати лікаря, щоб визначитись з подальшим перебігом і лікуванням. Чим це небезпечно для дитини Можлива гіпоксія плоду, передчасні пологи, при важких гестозах плід може загинути.

Обстеження: • Регулярне зважування; • Вимірювання артеріального тиску; • Визначення добового діурезу ­ (співвідношення випитої і виділеної ­ рідини); • Регулярна здача аналізу сечі; • Біохімічний аналіз крові; • УЗІ, КТГ плоду і доплерометрія. Лікування Лікування гестозу, за винятком набряків легкого ступеня, проводиться в пологовому будинку. Призначаються заспокійливі, сечогінні препарати, що знижують артеріальний тиск і поліпшуючі кровообіг. З профілактичною метою під час вагітності краще обійтися здоровим способом життя. Для цього потрібно — повноцінний відпочинок, виключення тривалого перебування на ногах і важкого фізичного навантаження, відсутність стресів, мінімальна надбавка маси тіла (не більш 300 г на тиждень). Невеликі набряки — норма під час вагітності. Навіть достатньо виражені набряки (у разі нормального артеріального тиску і відсутності білку в сечі) не є показанням до госпіталізації. Лікування при цьому не проводиться. Допустимий прийом настою сечогінних трав. Сіль краще обмежити, а ось рідину обмежувати не потрібно.

13


СІМЕЙНІ І ПАРТНЕРСЬКІ ПОЛОГИ

Сімей­ни­ми по­ло­га­ми в наш час ніко­го не зди­вуєш. Ба­га­то по­ло­го­вих бу­динків прак­ти­ ку­ють сімейні по­ло­г и. По­друж­ня па­ра, за її ба­жан­ням, під час вагітності мо­же відвіда­т и по­ло­го­вий бу­ди­н ок, в яко­м у пла­н ує на­р о­д ­ж у­в а­т и свою ди­т и­ну, та ог­л я­н у­т и індивіду­а льні по­л о­г ові зали, де на­р о­д ­ж у­ють жінки. Як­що в про­ц есі знай­о м­ ст­в а з по­л о­г о­в им бу­д ин­ком у Вас ви­н ик­н уть за­п и­т ан­н я, відповіді на них Ви змо­же­те от­ри­ ма­т и у лікарів пологового будинку. До сімей­них чи парт­н ерсь­к их по­л огів Вам до­п о­м о­ж уть підго­т у­ва­т и­с я у школі «Відповідаль­но­го батьківства», що існує при кожній жіночій кон­с уль­тації. Є ба­г а­т о до­к азів по­з и­т ив­н о­г о впли­в у при­с ут­н ості і до­п о­м о­г и близь­к их лю­д ей на пе­р ебіг по­л огів та протікан­н я після­п о­л о­г о­ во­г о періоду. Та­ки­ми людь­ми мо­ж уть бу­ти бать­ко ди­ти­ ни, ма­ма, се­с ­т­ра чи по­дру­га. До­б­ре, як­що во­ни прой­ш­ли по­пе­реднє на­вчан­ня і зна­ють, як са­ме підтри­ма­ти Вас у по­ло­гах фізич­но (ма­саж спи­ ни і по­пе­ре­к у, об­ти­ран­ня об­лич­чя, по­гла­д ­ж у­ ван­ня жи­во­та, рук то­що) та мо­раль­но (підба­дь­о­ рен­ня, за­спо­ко­ю­ван­ня). Підтрим­ка сім’ї чи друзів має такі пе­ре­ва­ги: • ско­ро­чує три­валість по­логів; • змен­шує по­тре­бу в зне­бо­ленні переймів; • змен­шує по­тре­бу в хірургічних втручан­нях; • по­кра­щує стан не­мов­ля­ти при народженні; • знач­но по­кра­щує пси­хо­логічний та емоційний стан жінки, сприяє сприй­нят­тю по­логів як очіку­ва­ної ра­дості;

14

• зміцнює ро­динні відно­си­ни, ро­бить їх гар­монійни­ми, глиб­ши­ми та довірливіши­ми; • сприяє глиб­шо­му фізич­но­му та емоційно­ му зв’яз­к у між бать­ком та ди­ти­ною. Для чо­ловіка та жінки по­ло­г и – це особ­ли­ ва сімей­на подія, то­му важ­ли­во прой­ти цей етап жит­тя ра­зом. Відра­зу після по­логів ма­му і ма­лю­ка не роз­лу­ча­ють. Для Ва­шої ди­ти­ни перші хви­ли­ни після на­ро­д ­жен­ня є ду­же важ­ли­ви­ми і не­про­ сти­ми: во­на по­трап­ляє в се­р е­до­ви­ще, де тем­ пе­ра­т у­ра є знач­но ниж­чою, ніж бу­ла у Ва­шо­му тілі. То­му ди­ти­ну відра­зу потрібно зігріти. Для цьо­го най­к ра­щ е відра­зу після на­р о­д ­жен­ня по­к ла­с ­ти її жи­во­ти­ком на Ваш живіт, тоб­то «шкіра до шкіри». Теп­ло Ва­шо­го тіла най­кра­ще зігріє ди­ти­ну. Уп­ро­довж пер­ших го­дин жит­тя та в по­даль­шо­му важ­ли­во оберіга­ти не­мов­ля від пе­ре­охо­ло­д ­жен­ня, тоб­то гіпо­термії, що є не­без­печ­ним для ди­ти­ни. У разі, ко­ли по­ло­г и про­во­д ять шля­хом ке­сарсь­ко­го роз­ти­ну, но­во­на­ро­д ­же­ну ди­ти­ну ви­к ла­да­ють на гру­ди бать­ка, який теп­лом сво­ го тіла зігріє ма­лю­ка. Здо­ро­ва ди­ти­на вже у пер­шу го­ди­ну сво­го жит­тя ба­дь­о­ра, ак­тив­на і розпо­чи­нає інстинк­ тив­ний по­ш ук їжі. Зна­хо­д я­чись на жи­воті ма­т ері у по­л о­г овій кімнаті, ди­т и­н а са­м а­ в змозі підповз­ти до гру­дей ма­тері, знай­ти со­сок та по­ча­ти смок­та­ти. Слід пам’ятати, що розпочате грудне вигодовування у першу годину після на-­ родження має великі переваги і є надзвичайно важливим для здоров’я і подальшого розвитку дитини. Як пра­ви­ло, че­рез дві го­ди­ни після по­логів ма­му з ма­лю­ком в су­про­воді бать­ка пе­ре­во­ дять в після­по­ло­го­ве відділен­ня. Чо­ловік та чле­н и сім’ї мо­ж уть вільно відвіду­в а­т и по­роділлю у після­по­ло­го­во­му відділенні. Тут жінці або по­друж­ж ю на­д а­дуть ви­ч ерп­ну інфор­мацію з пи­тань за­побіган­ня не­за­пла­но­ва­ ної вагітності та про­кон­суль­т у­ють з при­во­ду груд­но­го ви­го­до­ву­ван­ня і до­гля­ду за но­во­на­ ро­д ­же­ним.


Збір пуповинної крові – абсолютно безболісна процедура для здоров'я матері та дитини! Пуповинна кров містить мільйони стовбурових клітин Вашої дитини! Стовбурові клітини дозволяють ефективно лікувати велику кількість тяжких хвороб на будь-якому етапі життя! Батьки! Природа дає унікальний шанс забезпечити щасливе майбутнє Вашої дитини!

Міжнародний центр біотехнологій "БІОСТЕМ" ДУ "ІНСТИТУТ НЕВІДКЛАДНОЇ I ВІДНОВНОЇ ХІРУРГІЇ імені В.К.Гусака НАМНУ"


ПРАВА МАЙБУТНЬОЇ МАМИ Охо­р о­на здо­р ов’я ма­тері та ди­т и­ни за­б ез­п е­ чується мережею жіно­ч их та дитячих кон­с уль-­ тацій, по­л о­го­вих бу­динків, а також на­д ан­ням жінці відпу­с т­к и у зв’яз­к у з вагітністю і по­л о­г а­ми з ви­п ла­ тою до­п о­м о­г и по соціаль­н о­м у стра­х у­в ан­н ю та вста­н ов­л ен­н ям пе­р ерв у ро­б оті для го­ду­в ан­н я ди­т и­н и; ви­п ла­т ою, у вста­н ов­л е­н о­м у по­р яд­к у, до­п о­м о­г и у зв’яз­к у з на­р о­д ­жен­ням ди­т и­ни і до­п о­ мо­г и на час до­гля­ду за хво­р ою ди­т и­н ою; за­б о­р о­ ною використан­ня праці жінок на важ­к их і шкідли­ вих для здо­р ов’я ви­р об­н ицтвах, пе­р е­в е­д ен­н ям вагітних жінок на лег­к у ро­б о­т у із збе­р е­жен­ням се­р ед­нь­о ­го за­р обітку; поліпшен­ням і оз­до­р ов­л ен­ ням умов праці та по­бу­т у; усу­н ен­ням не­г а­т ив­них еко­л огічних фак­торів; дер­ж ав­н ою і гро­мадсь­кою до­п о­м о­гою сім’ї та інши­ми за­хо­д а­ми у по­ряд­к у, вста­н ов­л е­н о­му за­ко­н о­д ав­с т­вом Ук­р аїни. Для за­хи­с ­т у тру­до­вих прав жінок за­ко­н ом не до­пу­с­к ається за­лу­ч ен­ня до робіт у нічний час, до на­ду­р оч­них робіт і робіт у вихідні дні і на­прав­л ен­ ня у відря­д ­жен­ня вагітних жінок і жінок, які ма­ють дітей віком до трьох років. На про­хан­ня вагітної жінки, жінки, яка має ди­т и­ну віком до чо­т ир­над­ц я­т и років або ди­т и­нуінваліда, в то­му числі та­к у, що зна­хо­дить­с я під її опіку­в ан­н ям, влас­н ик або упов­н о­в а­же­н ий ним ор­г ан зо­б ов'яза­ний вста­н ов­лю­ва­т и їй не­п о­вний ро­б о­чий день або не­п о­вний ро­б о­чий тиж­день. Вагітним жінкам, відповідно до ме­д ич­н о­г о вис­н ов­к у, зни­ж у­ють­с я нор­м и ви­р обітку, нор­м и об­с лу­го­ву­ван­ня або во­ни пе­р е­во­д ять­с я на іншу ро­б о­т у, що є лег­ш ою і ви­к лю­чає вплив не­спри­я т­ ли­в их ви­р об­н и­ч их фак­т орів, із збе­р е­жен­н ям се­р ед­нь­о ­го за­р обітку за по­п е­р ед­нь­ою ро­б о­тою. На підставі ме­д ич­н о­г о вис­н ов­к у жінкам на­д ається оп­ла­чу­ва­на відпу­с т­ка у зв'яз­к у з вагітністю та по­л о­г а­ми три­валістю 70 ка­л ен­д ар­них днів до по­л огів і 56 (у разі на­р о­д ­жен­ня двох і більше дітей та у разі ус­к лад­н ен­ня по­л огів — 70) ка­л ен­д ар­ них днів після по­л огів, по­чи­на­ю ­чи з дня по­л огів. За ба­ж ан­ням жінки їй на­д ається відпу­с т­ка для до­гля­ ду за ди­т и­н ою до до­с яг­н ен­ня нею трирічно­го віку з ви­п ла­тою за ці періоди до­п о­м о­г и відповідно до за­ко­н о­д ав­с т­ва. За­б о­р о­няється відмов­ля­т и жінкам у прий­нятті на ро­б о­т у і зни­ж у­ва­т и їм за­р обітну пла­т у з мо­т ивів, пов'яза­них з вагітністю або на­явністю дітей віком до трьох років, а оди­н о­к им ма­те­рям за на­явністю ди­т и­ни віком до чо­т ир­над­ц я­т и років або ди­т и­ниінваліда. У разі відмови у прий­нятті на ро­б о­т у за­зна­ч е­ним ка­те­горіям жінок влас­ник або упов­н о­ ва­же­ний ним ор­г ан зо­б ов'язані повідо­м ля­т и їм

при­чи­ни відмо­ви у пись­м овій формі. Відмо­ва у прий­нятті на ро­б о­т у мо­же бу­т и ос­кар­же­на у су­до­ во­му по­ряд­к у. Звільнен­ня вагітних жінок і жінок, які ма­ють дітей віком до трьох років, оди­н о­к их ма­терів за на­яв­н ості ди­т и­ни віком до чо­т ир­над­ц я­т и років або ди­т и­ни-інваліда, з ініціати­ви влас­ни­ка або упов­ но­в а­же­н о­г о ним ор­г а­н у, не до­п у­с ­к ається, крім ви­падків по­вної ліквідації підприємства, ус­та­н о­ви, ор­г анізації, ко­л и до­п у­с ­к ається звільнен­н я з обов'яз­ко­вим пра­цев­ла­ш ­т у­ван­ням. З першого січня 2011 року виплати при народженні дітей нараховуються за абсолютно новою схемою. Головним чинником при розрахунках виплат є розмір прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, встановлений на день народження дитини. Згідно бюджету на наступний рік, цей мінімум в січні складе 816 гривень, у квітні 832 грн., у жовтні — 853 грн. На кінець 2011 року прожитковий мінімум для дітей до шести років повинен скласти 870 грн. З січня 2011 року всі виплати будуть регулюватися по-новому. Новий закон передбачає, що з квітня 2011 року сума допомоги на першу дитину буде кратна 30-ти прожитковим мінімумам для дітей віком до шести років, у сім’ях, де народився другий за рахунком малюк, будуть одержувати суму, кратну 60-ти прожитковим мінімумам для дітей віком до шести років, а якщо дитина третя — то вже кратну 120-ти прожитковим мінімумам для дітей віком до шести років. При цьому сума першої одноразової виплати не буде залежати від того, яка за кількістю дитина народилася в сім’ї. В законі чітко записано: перша виплата складає 10-ть прожиткових мінімумів для дітей віком до шести років. Терміни виплат теж змінилися: допомога на першу дитину виплачується протягом двох років, на другу дитину — протягом чотирьох років, на третю та послідуючих дітей батьки отримують гроші від держави шість років. За новим законом, з січня претендувати на отримання грошей не зможуть батьки, позбавлені батьківських прав. Не будуть виплачуватися гроші і в тому разі, якщо дитину визначать на тимчасове державне утримання. Крім того, окремим рядком позначено те, що виплата держкоштів може бути припинена у разі нецільового використання коштів і незабезпечення одержувачем належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей. Також в законі прописана можливість припинення виплати коштів «у разі виникнення інших обставин». Розмір матеріальної допомоги, що виплачується при народженні дитини

При народженні ­ першої дитини

30 прожиткових мінімумів

Разова виплата ­ становить 10 ­ прожиткових мінімумів

решта суми допомоги на першу ­ дитину виплачується протягом наступних 24 місяців

При народженні ­ другої дитини

60 прожиткових мінімумів

Разова виплата ­ становить 10 ­ прожиткових мінімумів

решта суми допомоги на першу ­ дитину виплачується протягом ­ наступних 48 місяців

При народженні ­ третьої та кожної ­ наступної дитини

120 прожиткових мінімумів

Разова виплата ­ становить 10 ­ прожиткових мінімумів.

решта суми допомоги на першу ­ дитину виплачується протягом ­ наступних 72 місяців

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з першого січня 2011 року нараховується у розмірі, що дорівнює різниці між 100 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на

16

одну особу за попередні шість місяців, але не менше 130 гривень. Кожних шість місяців необхідно переоформлювати розмір допомоги, тому що прожитковий мінімум для працездатних осіб з ківтня місяця бу-­ де складати 960, з жовтня 985, з грудня 1004 гривень.


Мережа магазинів «Сонька» представляє:

НАЙКРАЩІ ДИТЯЧІ МЕБЛІ

від вітчизняного виробника — ТОВ «Компанія Верес»

Ліжка з якісної натуральної деревини від «Компанії Верес» — це якість, що підтверджена Сертифікатом Держстандарту ISO 9001 та висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Ліжечка «Компанії Верес» мають такі переваги: 6.

5.

7.

1. 8.

• Ексклюзивні меблі з аплікаціями. • Два рівні дна за висотою та бічна стінка, що опускається. • Дно ліжка виготовляється з рейок, що забезпечує достатню вентиляцію матрацу. • Захисна накладка-гризунок на ліжку.

«Компанія Верес» є також імпортером ексклюзивного дитячого текстилю «Funnababy» «Funnababy» — це натуральні італійські тканини, європейський дизайн. Завжди в асортименті: 3. 1. Постільна білизна. 2. Пелюшки для купання. 3. Пелюшки для пеленаторів. 4. Пледи. 5. Мішки для аксесуарів. Предмети інтер`єру: 6. Штори. 7. Лампи настільні. 8. Крісельця.

4.

2.

Придбайте продукцію «Компанії Верес», а також одяг та аксесуари для вагітних та повний асортимент товарів для новонароджених в мережі магазинів Сонька в Києві або в нашому інтернет магазині:

інтернет-магазин “Сонька”

www.sonka.net.ua

(044) 498 26 18 (044) 498 26 19

ДОСТАВКА ПО ВСІЙ УКРАЇНІ!!!

Адреси магазинів, в яких можна придбати продукцію ТОВ «Компанія Верес» у вашому місті, дізнайтеся за телефоном (044) 403-04-51 або на сайті www.veres.net.ua


­

Шановні жінки! Інформація на кольорових сторінках брошури призначена виключно для Вас. Зберігайте її навіть тоді, коли йдете до пологового будинку.

СЕКСУАЛЬНЕ ЖИТТЯ Про свою вагітність жінка дізнається лише через 2-3 тижні, у разі затримки чергових місячних. А до цього вона продовжує своє повсякденне життя, включаючи і статеве, з чоловіком або коханим. Але, варто їй відвідати лікаря жіночої консультації, який ставить діагноз вагітності, як слідує сувора, воістину пуританська, заборона на заняття сексом. Тим самим здійснюється штучне відчуження від жінки (і її партнера) однієї з природних потреб, таких же, як дихання, приймання їжі тощо. Багато подружніх пар цікавить питання: «Чи можна жити статевим життям під час вагітності?» Ми допоможемо Вам знайти відповідь на це питання. Вагітність — це не хвороба і не патологія, а особливий стан, що вимагає подвійної уваги та відповідальності. Жінка в цей період по-особливому прекрасна та неповторна, і все це — результат важливих змін, що з нею відбуваються. Вони мають фізичний, психологічний та емоційний характер. В цей період чоловіки схильні проявляти більше уваги до дружини, оскільки їй необхідні лагідні дотики, обійми, щоб відчувати себе захищеною, коханою і бажаною. У першому триместрі вагітності характер статевого життя практично повністю залежить від самопочуття майбутньої мами. Перш за все, проконсультуйтесь у Вашого лікаря, чи немає обставин, що вимагають обмеження або повного припинення сексуальних контактів. Насправді, якщо вагітність не обтяжена загрозою переривання то нормальне статеве життя їй не протипоказане. І страх «щось порушити» є абсолютно необгрунтованим. Тобто, як немає на початку вагітності обмежень в режимі, одязі, дієті, так не може бути їх і в сексі — ні в частоті сексуальних актів, ні в їх особливостях. Якщо жінка здорова і подальша вагітність протікає без ускладнень, — можна не відмовлятися від повноцінного сексуального життя. Але при цьому необхідно уважно стежити за своїми відчуттями і, у разі щонайменших сумнівів, звертатися до лікаря. Прийняти остаточне рішення стосовно того, чи можна мати статеве життя в той чи інший період, Вам допоможе лікар, який спостерігає за перебігом Вашої вагітності. УВАГА!!! Все вищевикладене справедливо лише за умови неускладненого перебігу вагітності. З подальшим розвитком вагітності починаються деякі обмеження, обумовлені збільшенням живота. Просто змініть пози та знизьте

інтенсивність занять сексом. Якщо жінка почуває себе добре, відчуває бажання та немає загрози викидня, то не варто відмовлятися від статевих стосунків. Всіх цих умов необхідно дотримуватися і в останньому, третьому триместрі. УВАГА!!! Під час вагітності для жінки особливо важливе дотримання гігієни. Інтимний туалет 2 рази в день не лише бажаний, але і обов’язковий. Це стосується і статевого партнера. Пологи і післяпологовий період: За 2–­ 2,5 тижнів до передбачуваної дати пологів слід утриматися від статевого життя. У цей період голівка плоду стоїть вже дуже близько до виходу з шийки матки. Під час занять сексом в цей період існує велика небезпека викликати початок передчасних пологів або передчасне вилиття вод. Після народження малюка статеве життя може бути поновлено тоді, коли жінка буде готова та забажає статевих відносин. Впродовж цілих 6 тижнів після пологів необхідно утримуватися від статевого життя з причини високої небезпеки занесення інфекції. Матка і пологові шляхи жінки повинні прийти до нормального стану, травми м’яких тканин зажити. Але слід пам’ятати, що жінка може завагітніти через 2 тижні після поновлення статевого життя. Тому, щоб не завагітніти, дуже важливо заздалегідь обміркувати методи контрацепції та зробити правильний вибір. Якщо Ви щойно народили дитину та годуєте її виключно груддю, тоді найкращим методом для Вас буде метод лактаційної аменореї. Цей метод гарантує високу ефективність на термін до 6 місяців після народження дитини. Якщо Ви годуєте свого малюка лише грудним молоком вдень та вночі і не даєте йому жодної іншої їжі, навіть води, перерви між вигодуванням повинні бути не більше ніж чотири години вдень і шість годин вночі. Як тільки Ви ввели будь-яку додаткову їжу або почали годувати дитину сумішами цей метод стає неефективним і Ви можете завагітніти. Тоді Вам стануть в нагоді інші методи запобігання вагітності. Ваш лікар надасть Вам вичерпну інформацію щодо методів контрацепції. Своєчасне використання засобів контрацепції захистить Вас від штучного переривання вагітності або незапланованих пологів. УВАГА!!! Дбайливий, безпечний секс, як ніщо інше, може оберегти жінку від післяпологової депресії.

19


ХАРЧУВАННЯ ВАГІТНИХ та жінок у період лактації Під час вагітності кожна жінка повинна звернути особливу увагу на харчування, тому що саме від правильного харчування залежить здоров'я й повноцінний розвиток майбутньої дитини. Все, що необхідне малюку в цей період, він одержуватиме від Вас. У цей період жінки почувають себе значно краще, якщо їх харчування збалансоване. Якщо ж воно було збалансованим і до вагітності, це дасть плоду змогу одержувати необхідні речовини вже з перших місяців або навіть тижнів вагітності. Передусім дотримуйтесь декількох основних принципів: по-перше, харчуватися треба часто і потроху, по-друге, необхідно уникати введення в раціон нових продуктів і продуктів, що викликають алергію, по-третє, треба харчуватися за принципом «піраміди». Розглянемо детальніше харчування за принципом «піраміди». Більшу частину добового раціону складають продукти з високим вмістом вуглеводів. Добова норма вуглеводів в 3-3,5 разів вища ніж норма білків та жирів. Тому основу піраміди складають продукти­ з високим вмістом вуглеводів — хліб, зернові культури, каші, макаронні вироби. Не менш важливу частину піраміди займають фрукти і овочі. Третю групу складають молочні продукти, а також м'ясо, боби, яйця і горіхи. Вершину піраміди займають жири, масла і солодощі — їх рекомендується вживати в мінімальних кількостях. Зупинимось детальніше на вітамінах та мікроелементах. Вітамін А у формі каротину, який необхідний клітинам, що ростуть, а також здоровій шкірі, очам та кісткам, поступає в організм з овочами і фруктами жовтого кольору (солодким перцем, морквою, абрикосами, курагою, персиками), а також зеленню. В жовтих овочах і фруктах міститься фолієва кислота, яка позитивно впливає на розвиток мозку майбутньої дитини. Вітаміни групи В містяться у кашах, особливо — зварених із зерен грубого помолу. Тому так важливо включати в раціон вівсяну кашу, гречку і темний нешліфований рис. Крім того, вітаміни цієї групи містяться в чорному хлібі та капусті. Вітамін С використовується організмом в процесі регенерації тканин та загоєнні ран. Дитині він необхідний для правильного росту і розвитку міцного скелету і зубів. Селен, що часто «працює» в парі з вітаміном Е, дуже важливий для профілактики серцево-судинних, онкологічних та інфекційних захворювань.

20

Не менш важливу роль виконує залізо. Воно міститься у всіх продуктах харчування, особливо в субпродуктах (печінка, нирки, мізки), пісній яловичині, птиці та деяких видах риби. З рослинних продуктів на залізо багаті всі сезонні фрукти, а також овочі і зелень. Слід врахувати, що краще за все, залізо засвоюється за наявності аскорбінової кислоти (вітамін С). Тому страви з м'яса або риби слід поєднувати зі свіжими овочами або поливати їх лимонним соком. Для формування кісткових тканин найважливішим елементом є кальцій. Тому дуже важливо включити в своє меню молоко, кефір, сир, рибу. Велика кількість кальцію міститься в мигдалі, арахісі та сухофруктах. Йод є складовою частиною тіроксину — гормону, що виробляється щитовидною залозою. Гарними джерелами йоду є фрукти­ і овочі, вирощені поблизу морського узбережжя. Це можуть бути апельсини, мандарини, лимони, персики та інші субтропічні види фруктів і овочів. Багато йоду міститься­ в морській капусті. Організм кожної жінки унікальний, тому не варто сліпо слідувати чиїмось порадам, лише уважно прислухайтеся до власного організму, керуючись здоровим глуздом і рекомендаціями лікаря, який Вас спостерігає. Що ж важливо врахувати, складаючи своє щоденне меню? В першу чергу те, що зараз зросли Ваші потреби в білках, вітаміні А, фолієвій кислоті, кальції та залізі, посилилася секреція інсуліну і знизилася концентрація глюкози в плазмі, а також зазнав змін метаболізм жирів. Харчування матері-годувальниці має значення як для здоров'я самої матері, так і для немовляти. У цей період жінка повинна вживати різноманітні продукти в достатній кількості. Потрібно споживати стільки рідини, скільки потребує ваш організм, але не треба змушувати себе пити рідину насильно, бо надто великі об'єми пиття, навпаки, погіршують виділення молока. Зазвичай об’єм вживання рідини складає приблизно 2 літри на добу. Матигодувальниця може випити невелику кількість теплого напою за деякий час до годування дитини — це поліпшує відділення молока з грудей. Пам’ятайте! Паління та вживання алкогольних напоїв шкодить дитині. З грудним молоком до дитини можуть надходити медикаменти, що їх приймає мати годувальниця. Хоча багато лікарських препаратів та харчових добавок сумісні з годуванням, їх не можна застосовувати без консул ьтації з лікарем.


Що відчуває дитина в утробі матері Сучасні дослідження показали, що, починаючи з четвертого місяця вагітності, людський плід вже усвідомлює, що робиться навколо, — відчуває, чує і по-своєму розуміє, що відбувається. Чотиримісячний плід реагує на внутрішні зміни в лоні матері і на зовнішні подразники, які доходять до нього. Коли йому щось не подобається, він ворушиться або б’є ногами. Зокрема з четвертого місяця розвитку дитина усвідомлює наступні речі: 1. Плід володіє відчуттям смаку і, як всі діти, любить солодке. Введення, наприклад, глюкози в навколоплідні води прискорює його ковтальні рухи, а вприскування йоду - навпаки, уповільнює їх, причому плід кривиться від огиди. 2. Плід реагує на зовнішні подразники. П’ятимісячний плід рухає головкою, якщо її погладити рукою, а поливання живота матері холодною водою викликає у нього гнів, і він б’є ніжками. 3. Плід дублює дії і навіть настрій матері.­ Він дрімає, коли мати засинає, і прокидається разом з нею. Коли мати спокійна, то і плід поводиться спокійно. 4. Відомо, що куріння шкідливе для майбутньої дитини, і вона про це знає. І настільки не переносить куріння, що навіть тоді, коли мати тільки подумає, чи не затягтися їй сигаретою, її серце починає прискорено битися. Це відбувається тому, що внаслідок куріння плід одержує менше кисню, а це викликає у нього хворобливі судоми. А звідки він може знати про бажання матері закурити? Це просто: бажання одержати дозу нікотину порушує гормональну систему матері. 5. Діти, які ще не народилися, запам’ятовують слова і цілі вирази! Мати однієї дворічної дівчинки була страшно здивована, коли раптом почула, як дочка повторює: «Вдих-видих, вдих-видих». Вона повторювала команди, які чула її мати, відвідуючи курси майбутніх матерів. 6. Плід чує музику. У нього піднімається настрій, коли звучить улюблена мелодія мами. Спокійна музика присипляє його. 7. Сварки батьків шкодять плоду більше, ніж нікотин або алкоголь. Вони можуть призвести до викидня. 8. Плід реагує на світло. Яскраве світло, направлене на живіт матері, викликає у нього прагнення до втечі. Він перевертається в животі, стуляє повіки. 9. На фізичні травми матері плід реагує вже з другого місяця життя. Якщо ударити по животу матері, то він немовби ховається, шукаючи порятунку. 10. Діти, які ще не народилися, пізнають голоси батьків, реагують на їх інтонацію. Коли до них звертається батько або мати, вони заспокоюються, ритм їх серця приходить до норми. Лікарі радять майбутнім матерям якомога частіше розмовляти з дитиною. Після народження такі діти бувають спокійнішими, рідше плачуть.

Здорове харчування для Вас та Вашої родини!

Державного підприємства Бактеріальних заквасок Технологічного інституту молока та м‘яса

Для приготування кисломолочних продуктів в домашніх умовах Є обов‘язковим і незамінним компонентом раціону харчування вагітних жінок, матерів-годувальниць та малюків Забезпечують організм необхідними поживними та біологічно-активними речовинами Нормалізують травлення у разі різноманітних захворювань шлунково-кишкового тракту Відновлюють нормальну мікрофлору при дизбактеріозах Зміцнюють імунітет та підвищують протиінфекційну стійкість організму Володіють протиалергенною дією

Консультації лікаря: (044) 232-61-03 (093) 540-14-32 відділ продаж: (044) 232-61-04 (063) 561-95-49 www.zakvaski.com Відтепер бактеріальні закваски можна знайти і в торгівельних мережах

«Велика Кишеня» та «Cільпо»!

21


Догляд за ротовою порожниною під час вагітності Люба майбутня мамо, вітаємо Вас! Вагітність — це очікування нового життя. Протягом цього періоду надзвичайно важливим є постійне спілкування зі стоматологом, який допоможе Вам відновити і зберегти стоматологічне здоров’я, порадить як запобігти виникненню більшості хвороб зубів та ясен у Вас і Вашого майбутнього малюка. Пам’ятайте: профілактика стоматологічних хвороб майбутньої дитини найефективніша саме в період вагітності мами! Чому стан зубів та ясен під час вагітності є важливим ? Гормональна перебудова та низка інших факторів, що діють під час вагітності, часто призводять до виникнення або прогресування хвороб ротової порожнини. За статистикою три з чотирьох вагітних мають захворювання пародонту (тканин, що оточують зуби). Наявність нелікованих хвороб пародонту у вагітної може спровокувати такі важкі ускладнення вагітності як загроза переривання вагітності, внутрішньоутробне інфікування плоду та передчасні пологи. У період вагітності та особливо під час лактації також можливе погіршення стану зубів – збільшення кількості каріозних порожнин, випадання пломб. Доведено, що наявність нелікованого карієсу у матері підвищує ризик раннього розвитку карієсу у дитини. Тому дуже важливо відвідувати стоматолога протягом всієї вагітності. Це дозволить своєчасно вилікувати існуючі хвороби ротової порожнини, попередити виникнення нових та запобігти виникненню ускладнень вагітності. Не треба боятися болю чи намагатися його перетерпіти – в арсеналі стоматолога є багато сучасних знеболювальних препаратів, що їх можна приймати вагітним жінкам. На яких термінах вагітності потрібно відвідувати стоматолога? • до 20 тижнів вагітності – 1 раз за місяць; • від 20 до 32 тижнів вагітності – 2 рази за місяць; • після 32 тижнів вагітності – 3–4 рази за місяць. Лікувальні стоматологічні процедури найкраще проводити у другому триместрі вагітності. Бажано, щоб стоматологічний прийом був короткотривалим, з невеличкими перервами щопівгодини. У третьому триместрі краще не проводити стоматологічне лікування в положенні лежачи, а для профілактики запаморочення можна підкладати невеличку подушку під праве стегно.Також бажано не призначати стоматологічний прийом на ранок. Які стоматологічні процедури краще відкласти? • Протезування та реставрацію великої кількості зубів. • Відбілювання зубів.

22

Якою повинна бути щоденна гігієна порожнини рота? Ваша індивідуальна гігієна порожнини рота – надзвичайно важлива та фундаментальна процедура, що дозволить Вам не тільки зберегти і поліпшити стан зубів, тканин пародонту та загальне самопочуття, а й запобігти низці ускладнень вагітності та уникнути хвороб і патологічних станів у майбутнього малюка. Які засоби індивідуальної гігієни порожнини рота необхідні? Зубна паста, що дозволяє ефективно контролювати розмноження бактерій, зміцнює емаль зубів, запобігає утворенню зубного нальоту та зубного каменю, освіжає подих та є безпечною під час вагітності. Найкраща рекомендація — зубна паста серії Colgate® Total®, що дозволяє контролювати розмноження бактерій протягом 12 годин. Зубна щітка – м’яка, або середньої жорсткості. Найкраще користуватися зубною щіткою, що має очищувач язика та гумові бічні щетинки для масажу і стимуляції кровообігу в яснах під час чищення. Засоби для чищення міжзубних проміжків: флоси (для щільних міжзубних проміжків) та міжзубні йоршики (для більш широких проміжків та проміжків між бічними зубами). Рідкі засоби гігієни для порожнини рота – ополіскувачі. Найкраще обирати ті, що не містять у своєму складі спирту, а містять фтор та безпечний антисептик, що стримує утворення зубного нальоту. Яким повинен бути алгоритм щоденного догляду? Після сніданку та вечері: 1. Чищення міжзубних проміжків (флосом та/або йоршиком). 2. Очищення язика. 3. Застосування рекомендованого ополіскувача (наприклад Colgate® Plax® Комплексний захист, що не містить спирту). 4. Чищення зубів зубною пастою Colgate® Total® та зубною щіткою. 5. Масаж ясен. 6. Ополіскування або ротові ванночки з ополіскувачами (за призначенням лікаря). Дотримання Вами програми індивідуальної гігієни дозволить не тільки ефективно попередити стоматологічні захворювання, а й зменшити ризик передчасних пологів на 68%!* Щасливої Вам вагітності та материнства! *Lopez NJ, J Periodontol 2005;76:2144-2153 петрушанко тетяна олексіївна — доктор медичних наук, професор кафедри терапевтичної стоматології Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава


23


ДЕ НАРОДИТИ НЕМОВЛЯ та що при собі мати Кожна жінка, яка збирається стати матір’ю, постає перед вибором де народжувати малюка. Безпека матері та дитини під час пологів і після них — ось головний критерій вибору пологового будинку. Лікарі радять: щоб уникнути зайвої метушні, треба розпочинати пошуки пологового будинку після 22-го тижня вагітності. Під час вибору пологового будинку потрібно зважити всі «за» і «проти», дізнатися щодо сучасних методик ведення пологів, наявності індивідуальних пологових зал, можливість партнерських пологів. Дізнайтесь щодо умов розміщення в пологовому будинку породіль. Чи прийнято у них розміщення в окремій палаті, що знижує ризик внутрішньолікарняних інфекцій і зменшує кількість подразнюючих чинників. Так само важливо дізнатись щодо комфортності палати та можливість сумісного перебування після пологів мами з малюком у палаті, і про те, яку інформацію надають жінці під час післяпологового періоду. Також дізнайтесь щодо оснащення вибраного Вами пологового будинку сучасною медичною технікою, наявності палат/відділень дитячої та дорослої реанімації, відділення переливання крові, можливості постійного моніторного спостереження за станом матері та дитини, на випадок виникнення ускладнень. Багато що залежить від досвідченості медичного персоналу пологового будинку – лікарів і акушерок. Приходячи на прийом до лікаря, Ви стаєте не лише пацієнтами, але і споживачами послуг. Тому, завжди дуже необхідно і важливо мати допомогу та підтримку уважного кваліфікованого персоналу. Адже ми хочемо, щоб фахівці завжди чітко, не відволікаючись на інші справи, відповідали на наші питання і допомагали нам. Приводимо декілька вказівок на рівень професіоналізму, які зможе оцінити навіть далека від медицини людина. Хороший пологовий будинок розпочинається з ввічливих співробітників реєстратури, а хороший лікар: • не консультує вас на ходу, не квапиться під час прийому, а приділяє вам достатньо часу; • пояснює медичну ситуацію так, щоб вона була якомога зрозуміліша для вас − пацієнта;

24

• завжди заздалегідь попереджає, що відбуватиметься під час прийому (які маніпуляції виконають і з якою метою); • береже ваш час так само, як ви бережете його час. В жодному разі, не користуйтеся послугами лікарів і акушерок вдома. Якщо Ви відразу вирушаєте до пологового відділення, при собі обов’язково необхідно мати обмінну карту та паспорт. Якщо Ви народжуєте в платній медичній установі – обов’язково візьміть з собою контракт на пологи. Заздалегідь запитайте у Вашого лікаря, що ще необхідно мати з собою, згідно вимог у вибраному Вами пологовому будинку. Все, що знадобиться під час і після пологів, можна зібрати наперед і потім взяти з собою, а саме: для Вас: • гігієнічні прокладки (з високою гігроскопічністю) • декілька трусиків (з тонкої бавовни) • предмети туалету (зубна паста, щітка, гребінець, мило, шампунь) • рушник • бюстгальтер для годування • нічну сорочка та халат • тапочки (що миються) • шкарпетки • блокнот і ручку для записів Також під час пологів Ви можете користуватися туалетом, пити і їсти, за бажанням вільно пересуватися. Тож не забудьте взяти з собою трохи їжі (сухофрукти, фрукти, печиво) та води для себе та Вашого партнера по пологах, а також все, що Вам може знадобитися після пологів. для малюка: • упаковку одноразових підгузків • чепчик або легку шапочку (2-3 шт.) • шкарпетки • пелюшки або повзунки (5-7 шт.) • сорочечки (4-6 шт.) • дитяче мило • вологі серветки, присипку


Дитяча вакцинація — надійний помічник імунітету! Протягом усього свого життя людина постійно зустрічається з різними мікроорганізмами — вірусами та бактеріями. В результаті такої зустрічі відбувається інфікування людського організму, результатом якого може стати захворювання,а може буде набутий імунітет до збудника цієї хвороби. Профілактика захворювань є основною метою охорони здоров'я. У будь-якому випадку краще запобігти хворобі, ніж лікувати її. Однією з основних можливостей захистити вашу дитину від потенційно тяжких захворювань дитячого віку є проведення планової вакцинації. Сама вакцинація спрямована на захист немовлят, дітей і дорослих від інфекційних захворювань. Лікування захворювань, яких можна уникнути завдяки вакцинації, коштує дуже дорого, спричиняє часті візити до лікарів, госпіталізацію і навіть передчасну смерть. Своєчасно і правильно проведена вакцинація дитини допомагає запобігати інфекційним захворюванням. Завдяки вакцинації вдалося понизити частоту виникнення багатьох, раніше широко поширених, інфекційних захворювань, включаючи поліомієліт, кір, дифтерію, кашлюк (судомний кашель), краснуху (корову краснуху), епідемічний паротит, правець та гемофільну інфекцію типу b. Які ж вакцини використовуються для профілактичної вакцинації дітей в Україні. Туберкульоз – для вакцинації використовують живі ослаблені спеціальні вакцинальні бактерії — бацилу Кальмета-Жерена (вакцина БЦЖ). Гепатит В — для вакцинації використовують один єдиний компонент вірусу гепатиту В – HbsAg, отриманий не від хворих або з вірусу, а в лабораторних умовах за використання сучасних технологій. Вакцинація забезпечує тривалий, пожиттєвий імунітет. Кашлюк (рос. — коклюш) — для вакцинації використовуються вакцини двох типів, жодна з яких не містить живого збудника. Перший тип вакцини – убитий (інактивований) збудник кашлюку; другий тип – окремі його компоненти (сучасна, так звана, ацелюлярна вакцина). Вакцинація проти кашлюку проводиться комбінованими вакцинами, обов’язковими компонентами якої також є анатоксини правцю та дифтерії. Вакцинація дозволяє уникнути тяжких проявів захворювання та його ускладнень. Дифтерія та Правець — для вакцинації використовується інактивований токсин збудника дифтерії та правцю (так звані анатоксини), після їх введення в організм не виникає захворювання, а утворюються антитіла, здатні нейтралізувати токсин збудника у разі його потрапляння до організму вакцинованої людини. Вакцинація дозволяє уникнути тяжких проявів захворювання та його ускладнень. Поліомієліт — для вакцинації використовуються вакцини двох типів: вакцина першого типу – ОПВ (оральна поліомієлітна вакцина) містить спеціально ослаблені вакцинальні віруси поліомієліту — призначається в крапельках; вакцина другого типу – ІПВ (інактивована поліомієлітна вакцина) містить убиті, інактивовані, віруси поліомієліту – вводиться за допомогою ін’єкції. Інфекція, зумовлена Hib (Haemophilus influenzae type b, Гемофільна паличка типу b).­

26

До початку вакцинації серед дітей до 5 років життя Hib була одним із головних збудників тяжких захворювань, що іноді ставали причиною інвалідизації та навіть смерті дітей. Вакцинація дітей першого року життя, що була розпочата в Західній Європі, США та Канаді, виявила високу її ефективність з попередження таких захворювань, що сприяло зменшенню інвалідності та смерті серед дітей перших років життя. Для вакцинації використовується один з компонентів бактерії — полісахаридний антиген, що є достатнім для формування ефективного захисту проти цієї бактерії у дітей перших 5 років життя. Кір – для вакцинації використовують спеціальний, вакцинальний, дуже ослаблений вірус кору, що дозволяє сформувати тривалий імунітет, несприйнятливість до хвороби. Епідемічний паротит (син.: «свинка») – для вакцинації використовують спеціальний, вакцинальний, дуже ослаблений вірус епідемічного паротиту, що дозволяє сформувати тривалий імунітет. Краснуха (син.: «червінка», «німецький кір», «корова краснуха») – вірус краснухи визнано найнебезпечнішим вірусом для вагітних та для їх ненароджених дітей! Вакцинація дітей проти краснухи дозволяє, до настання їх статевої зрілості, набути імунітету щодо краснухи, уберегти свою майбутню дитину від тяжких вад. Вакцинуючи дітей, ми також попереджаємо ризик того, що чиясь дитина стане джерелом інфекції для вагітної, майбутньої мами, якщо вона не має імунітету до даного захворювання. Для вакцинації використовують спеціальний, вакцинальний, дуже ослаблений вірус краснухи, що дозволяє сформувати тривалий імунітет, несприйнятливість до хвороби. Чому дитяча вакцинація є такою важливою? * До винаходу вакцинації багато дітей вмирали від захворювань, яким в даний час можна запобігти за допомогою вакцин. Збудники захворювань існують і сьогодні, але немовлята захищені вакцинами. * Встановлено, що доношені новонароджені діти хоч і можуть мати антитіла (імунітет) до деяких інфекцій, які вони одержали від своїх матерів, проте наявність цих антитіл не завжди гарантує захищеність (наприклад від кашлюку) та поступово їх кількість в організмі зменшується. Як правило, у переважної кількості дітей, при досягненні ними віку 12 місяців життя, материнські антитіла зникають. * Якщо дитина не була своєчасно вакцинована і її організм піддався дії збудника захворювання, організм дитини може бути недостатньо сильним для того, щоб перемогти захворювання. Індивідуальна імунізація дітей також допомагає захистити здоров'я нашого суспільства, а особливо тих людей, які не були імунізовані. * До переліку осіб, яким не проводиться вакцинація, відносяться маленькі за віком діти (наприклад, дітям до одного року в Україні не проводять вакцинацію від кору), особи, у яких є медичні протипоказання до вакцинації, а також особи, у яких не спостерігається адекватна імунна відповідь на вакцинацію.


Як правильно готуватись та проводити вакцинацію

Вашій дитині виповнилось 3 місяці. 3 місяці — це термін, коли припиняють своє існування антитіла, що дісталися малюку від мами. 3 місяці — це візит до поліклініки. Обхід лікарів-фахівців.­ 3—4 черги до кабінету лікаря. Дитина при цьому постійно перебуває в коридорі поліклініки, тобто там, де вірогідність зустрічі з хворим однозначно вища середньостатистичної. Після того, коли всі лікарі скажуть, що малюк здоровий і йому можна проводити щеплення, настане час останньої черги  — до кабінету щеплень. І дитина отримує щеплення. Його проводять саме того дня, коли вона мала, щонайменше, 20 контактів з незнайомими людьми. А через два дні почнеться кашель і з’явиться температура. А винним буде щеплення. Тому, вкрай небажано робити щеплення тоді, коли є реальний ризик захворіти. А таким днем якраз і є почасти день відвідин поліклініки. Настійно радимо розмежовувати в часі походи­ по чисельних кабінетах і щеплення. Обійшли фахівців, всі дали добро. Чудово. Повернулися додому, пам’ятаємо, що інкубаційний період більшості ОРВІ не перевищує 2 дні. Якщо через 2 дні малюк здоровий, можна і на щеплення збиратися. Не можна робити щеплення в незвичних, нестандартних для даної дитини кліматичних умовах. Якщо на вулиці сильна спека, а кондиціонера немає в наявності або він не працює — цілком можна зачекати. Не бажано безпосередньо перед і безпосередньо після щеплення (2 дні до, 3 дні після) «шукати» дитячі інфекції, відвідуючи без необхідності багатолюдні місця і запрошуючи гостей. Якщо в сім’ї є хворі застудними або інфекційними кишковими захворюваннями — робити поки що здоровій дитині щеплення, м’яко кажучи, неправильно. Проте для дитини першого року життя в переважній більшості випадків реальний ризик захворіти пов’язаний не з хворим членом сім’ї, а з походом до поліклініки. Проте однієї черги — безпосередньо до кабінету щеплень — вам уникнути не вдасться. Тому, якщо

є можливість не чекати в коридорі, а зайняти чергу і прогулятись на вулиці — прогуляйтесь. Якщо є можливість посадити до черги когось з дорослих, а самим завчасно до поліклініки не­ йти – зробіть так. Гуляйте на свіжому повітрі. Підійде черга — покличуть. У будь-якому випадку, під час перебування в поліклініці постарайтеся дитину своєчасно роздягнути (щоб не спітніла), якщо щеплення припадає на зимову пору року бажано мати при собі один з сольових розчинів у вигляді крапель для введення в носові ходи (салін, аква маріс, звичайний фізіологічний розчин). Згадані краплі капайте дитю в ніс кожні 15—20 хвилин по 2—3 краплі в кожну ніздрю (реальне зменшення вірогідності ОРВІ). Відразу після щеплення додому йти вам з малюком не бажано — лікар вас попередить, щоб посиділи в коридорі хвилин 30. Це правильно­ (не йти), але ліпше все-таки протягом години прогулятись на свіжому повітрі поряд з поліклінікою. Вдома проводити щеплення заборонено інструкцією Міністерства охорони здоров’я України. Пояснюється це тим, що після будь-якої вакцинації може мати місце небезпечна для життя гостра алергічна реакція під назвою анафілактичний шок. У разі виникнення такої реакції в лікувально-профілактичному закладі, де проводилось щеплення, завжди є можливість надати дитині необхідну допомогу. Розглянувши тему інфікування перед щепленням, звернемо увагу на інфікування після. Це положення особливо актуальне тоді, коли щеплення проводяться в дитячих колективах. Оптимально, коли щеплення робляться у п’ятницю — тоді попереду два вихідних дні, в колі сім’ї і мінімум контактів з однолітками. Зберігання вакцин — слабка і одна з якнайменше контрольованих ланок у всьому ланцюжку проблем, пов’язаних з вакцинацією. Всі вакцинні препарати чутливі до умов зберігання, тому вони повинні транспортуватися та зберігатися виключно в холодильнику. Ви можете або довіряти, або не довіряти медичному працівнику, який проводить щеплення, але ні ви самі, ні цей лікар не знаєте нічого про те, як зберігалася ампула до того, як потрапила до холодильника. Але, останній етап – зберігання — батьки можуть проконтролювати однозначно. Вакцина повинна бути на ваших очах витягнута з холодильника, після чого її (ампулу, флакон) підігрівають до кімнатної температури (можна у власних руках). Але у будь-якому випадку, ви повинні своїми очима побачити і своїми руками відчути холодну ампулу! Якщо ви прийшли, а вона (ампула) вже тепла, ви не можете бути упевненим ні в чому, ви не знаєте, скільки часу вона вже знаходиться поза холодильником. Переносимість щеплення визначається сукупністю безлічі чинників. При цьому якість вакцинного препарату робить на кінцевий результат незіставно менший вплив, ніж підготовка дитини і правильна організація процедури.

27


ШКІДЛИВІ ЗВИЧКИ під час вагітності Всі жінки хочуть народити здорового малюка, але не завжди роблять все можливе для цього. В першу чергу, це відноситься до шкідливих звичок, таких як паління цигарок, вживання алкоголю та надмірне вживання кави. Якщо ви вчасно не позбавитеся від цих шкідливих звичок, це може привести до аномалій в розвитку майбутньої дитини. Паління цигарок Дана шкідлива звичка матері — ризик для обох — і матері і дитини. Паління цигарок (незалежно від їх кількості) під час вагітності збільшує ризик її несприятливого завершення майже в 2 рази! Після викуреної жінкою цигарки настає спазм кровоносних судин плаценти, внаслідок чого плід протягом декількох хвилин перебуває в стані кисневого голодування. Всі токсичні компоненти тютюнового диму легко проникають через плацентарний бар’єр, тому, у зв’язку з недостатнім забезпеченням плоду киснем, виникає затримка його внутрішньоутробного розвитку. Причому, концентрація всіх токсичних компонентів в організмі плоду завжди набагато вища, ніж в крові матері. Ускладнення вагітності і пологів, мимовільні аборти, трубна вагітність, передчасні пологи відбуваються значно частіше у жінок, які палять цигарки. Такі жінки ризикують народити надмірно збудливого малюка з симптомами гіперактивності та дефіциту ваги і уваги. Для цих дітей вже в ранньому віці характерні імпульсивність і підвищена дратівливість, навіть рівень інтелектуального розвитку у них нижче середнього. Малята, народжені мамами, які палять цигарки, сприйнятливіші до хвороб дихальних шляхів та респіраторних захворювань, на третину частіше, ніж всі інші, ризикують захворіти на діабет або ожиріння. Такі діти, зазвичай, у декілька разів частіше самі починають палити цигарки, ніж діти, чиї матері під час вагітності не палили цигарок. Як Ви бачите, паління цигарок може завдати здоров’ю дитини значного збитку ще до народження. Тому, чим раніше Ви позбавитеся цієї шкідливої звички, тим краще буде для Вас і вашого малюка. Адже, навіть якщо мати кине палити цигарки навіть на останньому місяці вагітності, користь для неї і для дитини буде відчутною. Алкоголь Згубний вплив алкоголю на плід відомий впродовж багатьох років. «Якщо мама вживає алкоголь, те ж саме робить і малюк». Вживання алкоголю під час вагітності значно підвищує ризик народження недоношених дітей, а в най-

28

більш важких випадках — розвитку фетального алкогольного синдрому. Цьому сприяє легке проникнення алкоголю через плаценту. Алкогольний синдром плоду (FAS — Fetal Alcohol Syndrome) – це захворювання плоду, яке обумовлене внутрішньоутробним алкогольним ушкодженням, що є головною причиною вродженої затримки інтелектуального розвитку у дитини. Цей синдром характеризується специфічними аномаліями особи: коротка очна щілина, косоокість, сплощення потилиці, згладжена носо-губна складка, а також відставання у фізичному і інтелектуальному розвитку, вроджені вади серця та інших органів. Діти зазвичай дратівливі, неспокійні, із слабким хапальним рефлексом, поганою координацією, спостерігаються дефекти розвитку центральної нервової системи. Під час ембріонального періоду (перші­ 2 місяці) вживання алкоголю може вплинути не лише на психіку, але і на весь подальший розвиток організму. Найчастіше зустрічаються вади розвитку серця, зовнішніх статевих органів і суглобів. Багато хто скаже, що вони знають жінок, які вживали алкоголь під час перебігу вагітності, і, в той же час, народили повноцінну дитину.­ Все можливо. Але чи потрібний Вам цей ризик? Адже єдиної безпечної для всіх дози алкоголю не існує. Шкідливість впливу алкоголю на плід залежить від багатьох чинників: особливостей жіночого організму щодо перетравлювання спирту і реакції на алкоголь, стану органів жінки на момент вагітності, генотипу плоду, терміну вагітності та багатьох інших моментів. Кофеїн Вживання кави та напоїв, що містять кофеїн (кока-кола, чай, інші безалкогольні напої), під час вагітності варто обмежити. Після чашки кави, випитої вагітною жінкою, тиск зростає, судини плаценти спазмуються, кровообіг погіршується, до плоду не притікає кисень і поживні речовини, все це заважає засвоювати залізо, в якому ви і ваш малюк маєте потребу. До того ж кофеїн є сечогінним і, зневоднюючи таким чином організм, завдає шкоди здоров’ю матері і дитини. Якщо у вас і без того труднощі з дуже частим випусканням сечі, вживання кави їх лише збільшить кількість відвідин туалету. Щоб виносити і народити здорову дитину, Вам необхідно змінити спосіб життя: правильно харчуватися, привести до норми свою вагу і, звичайно, позбавитися від шкідливих звичок. Адже народження здорового повноцінного малюка цього варте.


Чистота — без ризику для здоров’я На період вагітності жінка стає особливо уважною до свого здоров’я: переглядає свій раціон, денний розпорядок. Лікарі також радять звернути увагу на засоби побутової хімії, якими ви користуєтеся під час прибирання. Адже від якості чистоти в домі залежить і ваше самопочуття, і розвиток плоду. Засоби для прибирання:­ шкода чи користь? Миючі засоби значно полегшують прибирання, але при цьому погіршують здоров‘я. Створюючи в оселі стерильні умови, ви знищуєте її природну мікрофлору, а це — прямий шлях до зниження імунітету. До того ж, потрапляючи на шкіру та слизову оболонку, хімікати викликають дерматичні висипання, алергію, онкологічні захворювання, депресії та інші небажані наслідки. Вміст фосфатів, хлору, барвників має бути відмічений на етикетці, тож звертайте увагу на склад миючих засобів. Наявність міжнародних відзнак є додатковою перевагою продукції, адже в Україні вимоги до засобів побутової хімії суттєво не змінювались майже 50 років! Найсуворіші в ЄС правила щодо безпеки миючих засобів нині діють у Німеччині. Екомарка Фрош відповідає новітнім вимогам зі збережен-

ня екології оселі та довкілля. Її продукцію протестовано у незалежній лабораторії Німеччини­ і сертифіковано за міжнародними стандартами EMAS (екологічний менеджмент та аудит), ISO (система екологічного менеджменту) та A.I.S.E. (Всесвітня організація виробників миючих та чистячих засобів) Як захистити себе ­ від шкідливого впливу побутової хімії: 1. Користуйтеся гумовими рукавичками, навіть під час ручного прання чи миття посуду. 2. Відмовтеся від аерозольних освіжувачів повітря: запах вивітриться значно швидше, ніж шкідливі компоненти. 3. Постійно провітрюйте приміщення. 4. Обирайте екологічно чисті миючі засоби, що пройшли незалежне дерматологічне тестування, або альтернативу: лимон, оцет, соду, господарське мило. Дотримуючись цих правил, ви зможете захистити себе і майбутню дитину від згубної дії токсинів. Пам’ятайте: шкідливі речовини, якщо вони містяться у засобах, залишаються на вимитих речах та у повітрі. Отже, коли вам допомагають чоловік чи хатня робітниця, вони теж мають знати правила розумного прибирання.

29


Догляд за тілом під час вагітності Народження дитини — це одна з найважливіших та найрадісніших подій в житті жінки. Але виношування улюбленого малюка є не просто надзвичайно відповідальним, але й дуже складним процесом. Які ж зміни відбуваються в жіночому організмі та чи можна мінімізувати їх наслідки? Адже кожна жінка хоче залишатися красивою —­ і період вагітності не є виключенням. Саме в цей час майбутня мама стикається з новими для себе проблемами: шкіра може витончуватися та ставати сухішою, підвищується її чутливість, можливі почервоніння, висип, пігментні плями. На животі та грудях з’являються розтяжки, а на стегнах — целюліт. Найбільш проблемними зонами під час вагітності є груди, живіт, стегна та ноги. Шкіра та судини схильні до особливо серйозних змін, тому потребують найбільш ретельного догляду та уваги. Одна з основних проблем шкіри вагітних жінок — це сильне її розтягування унаслідок зростання плоду. У другому триместрі малюк починає активно рости, тому зростає вірогідність виникнення розтяжок та целюліту. Навіть якщо у Вас здорова еластична шкіра, у третьому триместрі вагітності вона продовжує інтенсивно розтягуватися та особливо потребує очищення й захисту. Однією з причин вищезгаданих проблем є збільшення ваги, недостатня рухливість та неправильне харчування. Тому багато що залежить від самої майбутньої мами. Профілактика розтяжок — це набагато простіше та ефективніше, ніж боротьба з тим, що вже є. Гімнастика та фізична активність покращують кровообіг, а отже й ступінь розтягування волокон сполучної тканини. На жаль, запобігти появі розтяжок, якщо ваша шкіра до них схильна, складно. Але сповна розумно та можливо підтримувати всіма способами еластичні можливості, що їх подарувала нам природа. Дуже важливо стежити за своєю вагою. Її рівномірний приріст, без різких стрибків — запорука того, що розтяжок буде значно менше. Якщо вагітність перебігає без ускладнень, то немає необхідності припиняти фізичні навантаження. Ходьба, плавання, спеціальні комплекси вправ, легкий масаж — все це покращує кровообіг та укріплює м’язи проблемних зон. Також, дуже важливо від самого початку вагітності підібрати якісні косметичні засоби та користуватися ними регулярно до пологів. При цьому не варто сліпо довіряти рекламним закликам фірмвиробників і покладати дуже великі надії на гелі та креми від розтяжок. Жоден крем не позбавить вас від них повністю. В той же час, підбираючи косметичні засоби, зверніть увагу на такі, що в числі інших інгредієнтів, містять у своєму складі вітамін E, олію какао та лаванду. Вітамін Е (Токоферол)  — сприяє підтримці синтезу колагену й еластину, перешкоджає старінню шкірного покриву, бореться з вільними радикалами, покращує мікроциркуляцію крові та зміцнює стінки судин. Олія какао володіє унікальними пом’якшуючими та зволожуючими властивостями, здатністю підсилювати дію інших компонентів. Лаванда додає шкірі гладкості, пружності та м’якості, сприяє регенерації та загоєнню тканин. Підбір косметичних засобів для догляду за­ шкірою вагітної жінки вимагає ретельної уваги.

30

Реакція шкіри навіть на перевірений, улюблений крем може виявитися непередбачуваною. Тому головні відмінності засобів для вагітних від звичайної косметики — це гіпоалергенність і підвищений вміст зволожуючих компонентів — саме це так необхідно шкірі протягом цих непересічних­ 9 місяців. Всупереч розхожій думці, груди змінює не вигодовування немовляти, а саме вагітність і супутні їй гормональні зміни, збільшення ваги та розтягування тканин відповідно. Ідеальним засобом для догляду за грудьми є звичайна холодна вода. Вона відмінно укріплює та тонізує шкірний покрив. І можливо найважливіше — щоб уникнути неприємностей з грудьми, необхідно носити відповідний за розміром бюстгальтер. З перебігом вагітності груди поступово збільшуються в розмірах. Тому дуже важливо вчасно міняти розмір бюстгальтера на комфортніший. Він не повинен залишати на тілі жодних слідів, бретелі — врізатися в плечі, а жорсткий каркас — утрудняти рухи. Існують також і спеціальні косметичні засоби, що активізують регенерацію сполучної тканини, підвищують еластичність волокон, стимулюють епідерміс та зміцнюють природний шкірний бюстгальтер. Інгредієнти, що допомагають шкірі виконувати цю важливу роботу — це вітаміни, витяги з женьшеню, хвоща, сої, хмелю, м’яти, водоростей, екстракти оливкового дерева, гідроксильні альфакислоти. Всі креми та гелі наносяться на груди та ділянку декольте круговими, висхідними, погладжуючими рухами. Багатьом майбутнім мамам знайоме відчуття втоми, тягаря, пекучості та кольок в ногах. Це перші ознаки варикозу. Пізніше можуть з’явитися набряки та болі. Зовнішні прояви варикозу — судинні зірочки та розширені вени. Під час вагітності та годування грудьми протипоказане будь-яке медикаментозне або хірургічне лікування варикозу. Тому майбутній мамі необхідно обов’язково займатися профілактикою варикозного розширення вен. Прості та в той же час дуже дієві методи, що дозволять уникнути неприємних наслідків — це відпочинок з підведеними догори ногами, обмеження вживання рідини, нормалізація роботи кишечника. Пам’ятайте, що в період вагітності протипоказані гарячі ванни для ніг! Найбільш ефективним засобом профілактики набряклості та варикозного розширення вен є використання медичного компресійного трикотажу (гольфи, панчохи). Він обмежує розширення вен, забезпечує зовнішню підтримку та захист ослабленим венам. Носити такий трикотаж необхідно з перших днів вагітності. Також медики рекомендують вагітним масаж нижніх кінцівок з косметичними засобами, у склад яких входять інгредієнти, що допомагають посилювати периферичний кровообіг і тонізувати венозну стінку. Примітка: під час вагітності перед використанням косметичних засобів будь-якого напрямку дії необхідно обов’язково проконсультуватись з лікарем.


ПОСАГ ДЛЯ НЕМОВЛЯТИ Вже ско­р о на­с та­не цей дов­го­о чіку­ва­ний день, а Ви ще не все ку­пи­ли ма­лю­к у. Так ба­га­то хо­четь­с я за­з да­л егідь підго­т у­ва­т и до на­р о­д ­жен­ня ди­т и­ни! Да­вай­те з’ясуємо, що ж потрібно не­мов­ляті в перші дні йо­го жит­тя? В по­ло­го­ву за­лу Для по­логів ма­т и по­вин­на підго­т у­ва­т и на­с туп­ не: ша­поч­к у, шкар­п ет­к и, ди­тячі со­р о­чеч­к и, по­взун­ ки та підгуз­к и (увесь одяг по­ви­н ен бу­т и чи­с ­т им і ви­пра­с у­ва­ним з обох боків). В після­по­ло­го­ве відділен­ня Ко­ли Ви по­тра­пи­те в після­по­ло­го­ве відділен­ня, Вам не­обхідно ма­ти з со­бою: набір підгузків, при­ близ­но 3-4 ком­плек­ти по­взунків, пе­лю­шок, ди­тя­чих со­ро­че­чок, шкар­пе­ток, ша­по­чок, тер­мо­метр, ми­ло (для підми­ван­ня ди­ти­ни), а в хо­лод­ну по­ру ро­ку – теп­лу ков­дроч­ку. Ди­ти­на з матір’ю зна­хо­дить­ся 2 – 3 дні у по­ло­го­во­му бу­дин­ку і про­тя­гом цих днів ма­ти не ку­пає, а ли­ше підми­ває ди­ти­ну, щоб уник­ну­ти гіпо­термії. Ди­ти­ну ку­па­ють вже вдо­ма. Сьо­годні дітей не спо­ви­ва­ють, а вдя­га­ють у зруч­ний одяг, щоб ди­ти­на мог­ла вільно ру­ха­тись. При ви­писці з по­ло­го­во­го бу­дин­к у ма­лю­ка одя­га­ють в за­л еж­ності від по­ри ро­к у. Пам’ятай­те! Будь­те уваж­ни­ми при ви­ко­ри­с­ танні підгузків. Оскільки пу­п о­вин­н ий за­л и­ш ок нічим не об­р об­ляється і він по­ви­н ен бу­т и су­хим, на­ма­гай­тесь не за­к ри­ва­т и йо­го підгуз­ком. «Стиль одя­г у» ма­лю­к а за­л е­ж ить від смаку батьків. Більшість батьків оби­рає одяг в за­л еж­ ності від по­ведінки і на­с т­р ою ма­лю­ка. Вибір завжди за­ли­шається за Ва­ми. Орієнтов­ний гар­де­р об но­во­на­р о­д ­же­но­го: • тонкі пе­люш­к и 5-10 шт; • мар­л еві або од­но­ра­зові підгуз­к и; • со­р о­чеч­к и (6-10 шт тонких і 4-6 теп­лих). Со­р о­чеч­ка по­вин­на за­гор­та­т и­с я на спинці і бу­т и до­вжи­ною до рівня пуп­ка. Одя­га­ють со­р о­чеч­к и швом на­зовні; • ве­ли­к ий бан­ний руш­ник; • ша­поч­к и (тонкі – 2-4 шт і 1-2 теплі); • шкар­п е­точ­к и 2-4 па­ри; • по­взун­к и або комбіне­зон­чи­к и (у за­леж­ності від то­го, що Ви більше ви­ко­ри­с ­то­ву­ва­т и­ме­те) в кількості 4-6 шт;

• теп­лий комбіне­зон, коф­т и­на і ша­поч­ка для про­г у­ля­нок (по се­зо­ну); • ков­дра або кон­верт за­л еж­но від се­зо­ну; • клей­он­ки-підклад­ки для ліжка та ко­ля­с­ки. Ми пе­ре­ра­ху­ва­ли при­близ­ний пе­релік ре­чей, що Вам мо­ж уть ста­ти в на­годі. Ма­люк рос­те ду­же швид­ко, то­му куп­ля­ти ба­га­то ре­чей не має сен­с у. Але це ще не все. Ма­лю­к у потрібне ліжеч­ко. Во­но має бу­ти не тільки кра­си­вим, але і зруч­ним та без­ печ­ним. Ма­т­рац не по­ви­нен бу­ти ду­же м’яким, він має бу­ти рівним та відповіда­ти розміру ліжеч­ка. Вам мо­ж уть ста­ти у на­годі м’які бор­ти, прив’язані по пе­ри­ме­т­ру ліжеч­ка, які за­хи­с ­тять ма­лю­ка від про­тягів. Для про­г у­ля­нок на свіжо­му повітрі прид­ бай­те ко­ля­с­к у. Тут вибір ве­ли­кий, але по­с тав­те­с я до ньо­го уваж­но. Ко­ля­с­ка має бу­ти зруч­ною, прак­ тич­ною і надійною. Пам’ятай­те, ди­ти­на по­вин­на спа­ти на спині! Рюк­за­чок-кен­г у­ру та слінги – не­обхідні і зруч­ні речі. Ко­ри­с ­т у­ва­т и­с я та­к им рюк­за­ком Ви змо­же­те не раніше ніж в 1,5-2 місяці (ко­ли ди­т и­на змо­же са­мостійно три­ма­т и го­ло­ву). Слінг мож­на ви­ко­ри­ с­то­ву­ва­т и з на­р о­д ­жен­ня ди­т и­ни. Рюк­зак-кен­г у­ру має бу­т и м’яким, з щільним підго­лов­ни­ком і спин­кою для ма­лю­ка, а та­кож, для Ва­шо­го ком­ф ор­т у, із ши­р о­к и­ми та м’яки­ми пле­чо­ ви­ми і по­п е­р е­ко­вим ре­м е­ня­ми. Пе­р е­в дяг­ну­т и ма­лю­ка – завдання не з лег­к их, а це не­обхідно ро­би­т и кілька разів на день. При­го­ туй­те спеціаль­н е місце, де все не­обхідне для пе­р е­ вдя­ган­ня бу­де під ру­кою. Це мо­же бу­т и зви­чай­ний стіл, по­к ри­т ий м’якою ков­дрою, по­верх якої по­с те­ ле­на во­до­н е­про­ник­на клей­он­ка і теп­ла пе­люш­ка. По­ряд не­обхідно ма­т и шаф­к у з шух­ля­д а­ми, де зна­хо­ди­т и­муть­с я речі Ва­ш о­го ма­лю­ка, а та­кож ап­теч­ка. У ап­течці: ва­та, сер­вет­к и, но­ж ич­к и, крем, при­ сип­ка. У перші 6 місяців ма­лю­к у не­обхідні ван­ноч­ка і тер­мо­м етр для води. Потрібен та­кож і кімнат­ний тер­мо­метр для кон­т ро­лю тем­пе­ра­т у­ри повітря в кімнаті. На­д алі Ви змо­же­те ви­ко­ри­с ­то­ву­ва­т и ве­ли­ ку ван­ну. Ми зу­пи­ни­ли­с я на най­го­л овніших і най­н е­ обхідніших пред­м е­т ах одя­г у і вжит­к у Ва­ш о­г о ма­лю­ка. Повніший спи­сок «при­д а­но­го» чи­тай­те на на­шо­му сайті. Ба­жаємо ща­с ­тя і бла­го­по­луч­чя Вам і Ва­шо­му ма­лю­к у! №14 (червень 2011) Наклад — 100 000 екз.

«Компанія «Юнівест Маркетинг»

Осташко Світлані Іванівні, Моісеєнко Раїсі Олександрівні, Камінському В’ячеславу Володимировичу Коломєйчук Валентині Миколаївні, Сінєнко Наталії Олександрівні, Елен Лефевр Шоле, Іркіній Тамарі Костянтинівні

31


№14 Обмінна карта вагітної жінки  
№14 Обмінна карта вагітної жінки  

Інформаційна брошура, що видається з медичною формою 113/о.

Advertisement