__MAIN_TEXT__

Page 1

Ny tid i Sunnhordland:

Ferjefri region ein gong for alle Sørlig kryssing Langenuen // Kjøretid Leirvik - Husnes 22 min

Betre utnytting av eit allereie stort vegprosjekt Vegsambandet Sunnfast koblar saman Kvinnherad og Stord via Huglo og Tysnes og vil gi ei befolkning på 60.000 betydeleg kortare reisetid til kvarandre Husnes E39 Hordfast

Rosendal Huglo

Bergen

stlandet er inne i en periode der behovet r omstilling er stort. stlandet må framstå som attraktive på mverdenen. dre mobilitet med kortere reisetid for æringsliv og arbeidskraft. raskt som mulig å få på plass en moderne fikksikker 4- felts vei mellom Bergen og avanger. 9 vil Knytte Vestlandet tettere sammen. nkurransemessige muligheter og utvikling m kommer hele landet til gode.

Sunde

Hardangerfjorden Halsnøy

Foto: Jimmi Salomonsen

+

= Sikrar framtida til regionen


Den beste løysinga for Sunnhordland! E39 Hordfast - Bergen Austevoll

Tysnes

Kombinere E39 Hordfast ved sørlig kryssing med Sunnfast sine bruer mot Kvinnherad Ikkje uventa viser resultatet betydeleg samfunnsgevinst og ikkje minst styrking av Sunnhordland som region mellom Bergen og Stavanger. Difor har ein også fått utreda ein optimal trasé/vegløysing for å kobla Kvinnherad opp mot nye E39, utan å påverke Hordfast som prosjekt nevneverdig og så kosteffektivt som mogeleg.

Fitjar

Husnes

Betydeleg kortare reisetid

Huglo

Kortare og tryggare veg for fleire til sjukehus og andre offentlege tilbod

Stord

Kortare veg til arbeidsmarknad Auka konkurransekraft

Bømlo

Halsnøy

Enklare og meir attraktivt for turistar Enklare tilgong til fritidsbustader

Fjellberg

Auka brukarnytte av Hordfast Reduserte transportkostnader Miljøvennlig Døgnåpen veg

E39 - Stavanger

Ny tid i Sunnhordland Ei informasjonsavis om brusamband Kvinnherad–Stord 2. november 2018

Utgivar: Sunnhordlandsambandet AS Redaktør: Kjell Fylkesnes Avisutforming: Zpirit - Med sterk deltaking av Kjell Fylkesnes :) Finansiert av kommunane og bedrifter i Sunnhordland


Ny tid i Sunnhordland

Fjordkryssing for Husnesfjorden

3

Lavbru med integrerte skipspassasjar

Ny tid i Sunnhordland med

Husnesbrua

E39 Hordfast Bergen

Huglo

Husnes Rosendal

Sunde

Hardangerfjorden Halsnøy

Stord sykehus Hystad øyene

Aslagsvikjo

Leirvik (sveis)

Foto: Jimmi Salomonsen

SUNNFAST bind saman heile regionen vår!

Husnes

SKIPSSLUSE: Dette er det eine moglege varianten: Ei høgbru på 32 m for dei fleste større båtar, og ei skipssluse for cruiseskip og større seglbåtar. Slusa tek 20 minutt å opna og lukka for eit skip. Småbåtar opp til 5 m går under brua i heile lengda.


4

Ny tid i Sunnhordland

Vegfast samband E39 Stord / Tysnes - Kvinnherad

GJENNOM LAUKHAMMARSUND: Dette er den varianten vi håpar og trur kan gjennomførast. Cruiseskip og større seglbåtar går gjennom Laukhammarsund med 75 m seglingshøgd.


Ny tid i Sunnhordland

5

Kjære Sunnhordlendingar! For første gong i manns minne ser det ut til at kommunane i Sunnhordland kan verte samde om eit vegprosjekt! Ei bru over Husnesfjorden kan kopla saman dei to største kommunane i regionen utan at me treng snøggbåtar, ferjer eller ferjestø, slik at avstanden mellom Husnes og Leirvik vert under 25 minutt. Kvinnherad vert kopla opp mot nye E39 Hordfast og bidreg sterkt til trafikkauke og finansieringa av dette vegprosjektet. Tysnes vert eit sentralt knutepunkt i Sunnhordland, og vil komme i ei særs god posisjon i høve nærings- og folketalsutvikling. Huglo vert landfast. Industriaksen: Bømlo - Stord - Kvinnherad – Odda

Sverre Olav Handeland

Brubyggar

Den gamle draumen om industriaksen Bømlo-Stord-Kvinnherad-Odda vert med denne brua ein realitet. Det vil vera ein vitamininnsprøyting til eit variert og høgt utvikla næringsliv i denne aksen. Kapasitetar innan ingeniør- og prosessfaga kan dra vekslar på kvarander og få betre kapasitetsutnytting, frå kraft- og metallindustrien i Odda og Kvinnherad opp mot dei sterke offshore- og maritime miljøa i Bømlo og på Stord. Ein stor del av verdiskapinga innan oppdrettsnæringa i Norge vert skapt i Sunnhordland, og med betre vegar kan næringa få ytterlegare konkuransefortrinn. Vare- og tenesteproduksjonen får ein større intern marknad for vekst og utvikling. Verksemder som er tenesteleverandørar og underleverandørar til andre verksemder får med eitt ein større marknad. Business-to-business samhandelen over Husnesfjorden er stor, sjølv om den i dag er tungvint.

Ungdommen er framtida

Fellesfunksjonar:

Ungdomane våre som reiser ut frå Sunnhordland for å skaffe seg utdanning kan med betra kommunikasjonar finne arbeid utan å måtte flytte ut av regionen når pendlaravstandane vert innkorta. Etablering krev arbeid til begge dei vaksne i ein husstand, og eit samansveisa Sunnhordland kan tilby dette om forholda vert lagt til rette. Det er ungdommen som er framtida, og dei etterlyser gode kommunikasjonar mot tettstader og byar og kompetansearbeidsplassar som avgjerande viktig for at dei skal kunne flytte heim. Mange som har studert i byane på Vestlandet har nettverk som dei ynskjer å ha kontakt med.

Felles funksjonar i Sunnhordland som vidaregåande skular, Høgskulen på Vestlandet, sjukehusa på Stord og Valen, tingretten, interkommunale tilbod samt eit svært allsidig kulturtilbod og idrettsmiljø, vil alle profittera ved at ei befolkning på 60.000 har kortare veg til kvarandre. Dei tre kommunane Stord, Tysnes og Kvinnherad samt Hordaland fylkeskommune har gått saman med næringslivet i regionen for å arbeide for realisering av bruprosjektet. Eg vonar alle gode krefter stiller seg bak dette arbeidet, og at me i fellesskap skal utvikle ein fantastisk flott region!


6

Ny tid i Sunnhordland

Huglabrua? ”ƒ†ƒ‰‡”•—†‡–„”—

Dette blir hovudskipsleia på «Husnesbrua» på grunna 800m aust for Brandvikneset, samt endefeste for flytebrudelen mot Bjellandsneset

Sandsfjordbrua Nettverksboge-bru 65m seglingshøgd Denne brutypen er aktuell for skipsleia med 32m+ hovudspenn seglingshøgd 290m på grunna 800 aust for Huglo Skorpebrua?

Slik vil ei fritt-fram-bru framstå over Laukhamarsundet. Det vil få 75m seglingshøgd som skipslei for Slik vil ei fritt-fram-bru framstå over Laukhamarsundet, men vil få dei høgaste seilbåtar, mindre cruiseskip og passasjerbåtar. 75m seglingshøgd som skipslei for dei høgaste cruiseskipa

Også Kvinnherad treng ferjefefritt samband til omverda I Norconsult sin E39-rapport om «Lokale og regionale verknader» står det på side 39 : «Spørsmålet i denne utgreiinga er kva dei ulike alternative vegtraseane har å seie for tilgjenge for kommunane, og spesielt Tysnes som i dag berre har ferjesamband til større arbeidsmarknader (dette gjeld også for Austevoll og Kvinnherad, men med

dei føresetnader som ligg til grunn vil desse også i framtida truleg måtte ha ferje for å kome seg til Bergen og Stord).» Vegvesenet og dei politiske miljøa har altså arbeidd ut frå den føresetnaden at Kvinnherad til evig tid skal klara seg med ferjesamband til omverda. Dette er

ikkje berre negativt for Kvinnherad men reduserer veksten i Sunnhordlandsregionen og gir mindre effekt av E39-utbygginga og. Det er difor heilt uaktuelt - dette må kommuniserast klart og tydeleg slik at viktige avgjerder blir tekne på korrekt grunnlag.


Ny tid i Sunnhordland

7

Ny tid i Sunnhordland starter med god kommunikasjon For å bygge en enda sterkere Sunnhordlandsregion er det viktig med gode samferdselsløsninger. Derfor er sørlig kryssing av Langenuen viktig for tilknytning mot Kvinnherad. Mellom Leirvik og Husnes vil reisetida gå betraktelig ned, dette medfører ei vesentleg styrking av arbeidsmarkedet i regionen.

Sigbjørn Framnes

Kommune og Fylkespolitikar FRP

En annen viktig grunn for å velge sørlig kryssing er finansieringen av fergefritt

samband mot Kvinnherad. Her vil dette kunne bli realisert som fylkesveisamband uten statlig finansiering utover fergeavløsningsmidler. Om midtre kryssing blir valgt må staten inn med en vesentlig finansiering for at dette skal kunne realiseres. Som lokal- og fylkestingpolitiker har jeg prøvd å forklare sentrale partifeller om effekten dette vil gi for vår region og håper de følger lokale

innspill i valget av krysningspunkt. Med Sunnfast kan vi slutte å lete etter plasser å bygge ferjestø til saktegående ferjer, men gå rett på den beste broløsningen for fremtiden. Les innholdet i denne informasjonsavisen, så ser du at det kan bli en «Ny tid» ved hjelp av Sunnfast.

Tenk - reise på 22 minutt mellom Leirvik og Husnes


8

Ny tid i Sunnhordland

–Å kombinere den langsgåande ferjefrie E39 Hordfast med Sunnfast, som knyter saman regionen vår på tvers , så får me ei pakkeløysing som vil revolusjonera reisetida vår her i Sunnhordland på ein unik måte. Det vil gi ei fantastisk moglegheit for samhaldet, samferdsla og samfunnsbygginga i regionen.

E39 Hordfast Bergen

Tysnes

Stord sykehus

A

Kjell Fylkesnes

Daglig leder Aktiv Eiendomsmegling

Det vil gi ei fantastisk moglegheit for samhaldet, samferdsla og samfunnsbygginga i regionen. Både innbyggarar og politisk leiing må kjenna si gjestingstid, og velja sørleg kryssing ved Jektevik, og ikkje midtre kryssing på Raunholm i Fitjar, for det vil gi oss ein kostbar og bortkasta U-sving for all framtid. Då skuslar me vekk store delar av gevinsten og samfunnsnytta. No må heile regionen mobilisera for sørleg kryssing, oppmodar Kjell Fylkesnes. Som redaktør og ein av pådrivarane for denne avisa, brenn stordabuen for at alle sunnhordlendingar skal få augo opp for den nye kvardagen som Sunnfast vil gi både privatpersonar, næringsliv og offentleg verksemd i heile regionen. – Sunnhordland vil tena stort på eit slikt døgnope tverrsamband mellom Stord, Tysnes og Kvinnherad. Kraftig innkorting av reisetida vil ganske enkelt auka samhandlinga mellom indre og ytre delar av regionen så det kostar etter! Sunnfast vil styrka både verdiskapinga i næringslivet, reiselivet, kollektivtrafikken, utdanningstilbodet og regionale funksjonar som sjukehus og flyplass. Dette er me alle tente med! Og gjennom å styrka den felles bu- og arbeidsmarknaden for våre 60.000 innbyggjarar, bidrar Sunnfast også til å skapa ei motvekt mot dei sterke sentera i nord og sør som elles kan stikka av med kompetansen, arbeidskrafta og innbyggarane våre, poengterer Fylkesnes.

Dyraste og dummaste U-svingen i lang tid framover Dersom E39 får ei midtre kryssing ved Raunholm på Fitjar, vil det vera den dyraste og dummaste U-svingen i sunnhordlandsregionen i lang tid framover, meiner Fylkesnes, og viser til at prisforskjellen mellom å bygga ut E39 med sørleg eller midtre kryssing er minimal i den store heilskapen. Tippar at U-svingen vil bli oppkalla etter nokon ……… – God økonomi for å sikre ekstra trafikk over Hordfast For å få full gevinst i form av kortast mogleg reisetid og størst mogleg samfunnsnytte, er Sunnfast avhengig av at nye E39 mellom Stord og Bergen får ei sørleg brukryssing over Langenuen ved Jektevik. – Kvart einaste minutt me kan redusera reisetida tel, om me skal styrka samhandlinga og moglegheitene for å pendla til jobb i nabokommunane våre. – Samtidig vil eit Sunnfast, i kombinasjon med sørleg kryssing, faktisk gi 25 prosent auka trafikknytte på E39 Hordfast – med dei ekstrainntektene det vil gje Hordfast-prosjektet, poengterer han. I tolvte time Avgjerda om kor E39 skal kryssa mellom Stordøya og Tysnes, ligg no på kommunal- og moderniseringsministeren sitt bord. Fylkesnes ventar at ministeren vil fatta vedtak om det avgjerande trasevalet innan ein månad eller to. – Eg trur dei aller fleste som les denne avisa vil sjå dei store fordelane sunnhordlandsregionen kan få

gjennom eit Sunnfast med kortast mogleg reisetid. Håpet vårt er derfor at sunnhordlendingane mobiliserer og straks legg press på sine folkevalde for å få ei sørleg E39-kryssing av Langenuen. Me er i tolvte time, og akkurat no fryktar eg at om ikkje Statens vegvesen og våre dyktige politiske leiarar ser heilskapen så er toget gått, og me må slita med ferjekaibygging og saktegåande ferjer i lang tid framover. Det er kome mange gode innspel frå våre ordførarar, politikarar, stortingsmedlemmer og næringslivet, som støtter sørleg kryssing ved Jektevik No treng me ikkje lenger leita etter kor me ikkje vil bygga ferjekaiar Me slepp bry oss meir om kor ferjekaiar ikkje skal ligga, og kan konsentrera oss om å få døgnopen veg som knyter saman regionen vår. Som region kan me ganske enkelt ikkje skusla vekk denne unike sjansen! Den profilerte tidlegare bilforhandlaren på Stord, som selde livsverket i fjor, har no manga ballar i lufta og snakkar på inn- og utpust om innkorta reisetider, døgnopen veg, miljøfordelar. Argumenta for Sunnfast fell like tett som dropane i dei verste regnbyene me har hatt den siste månaden. I tillegg er han opptatt av alt frå sal av andre familiar sine bilforretningar rundt om i landet, eigedomsmekling og hobbyen er Veteranskipet MS Sunnhordland. – Kan reisa ferjefritt heile døgnet – Kvifor har du engasjert deg så sterkt i denne saka?


Ny tid i Sunnhordland

Husnesbrua Huglo

9

Husnes Rosendal

Sunde

Hardangerfjorden Halsnøy

Aslagsvikjo

Sunnfast gir oss døgnopen reisetid mellom våre to regionsenter Leirvik og Husnes på 22 minutt ved sørleg kryssing ved Jektevik, mot 34 minutt ved midtre kryssing på Raunholm i Fitjar kommune. Ein auke på 54 %.

Hystad øyene Leirvik (sveis) – Fordi me her på Vestlandet er heilt håplaust stilt på vegfronten. Me snirklar oss rundt på kryss og tvers, og gjerne langsetter land om bord i treige ferjer. Sunnfast er kort og greitt eit glimrande vegprosjekt som gjer det mogleg å reisa ferjefritt mellom Stord og Kvinnherad heile døgnet, seier 63 åringen, og held fram: – I dei 40 åra eg dreiv bilforretning var eg heile tida veldig oppteken av samhandling i heile Sunnhordland, at me som region må tenkja heilskapleg. Samtidig opplevde eg kor mange kundar Fylkesnes Bil mista då Halsnøysambandet opna og kvinnheringane måtte ta den lange og dyre ferjeturen frå Ranavik til Skjersholmane for å koma til Stord. For å ikkje tapa kundar, oppretta me biltrailerrute som henta og leverte biler til og frå service, fire dagar i veka, og då kom kundane tilbake. Som bilforhandlaren var Kjell alltid politisk nøytral. No er han i ei litt friare stilling, og kan meina meir høglydt. Vil opna augo til folk flest Stordabuen sit som styremedlem i interesseorganisasjonane Sunnhordlandssambandet AS og Sunnhordlandsdiagonalen AS, men det er først og fremst som representant for næringslivet i Sunnhordland han frontar Sunnfast med denne avisa. I ryggen for avisutgjevinga har redaktøren ei gruppe næringsdrivande frå Stord, Kvinnherad og Bømlo – og ikkje minst kommunane Stord, Kvinnherad og Tysnes.

Foto: Jimmi Salomonsen

Unngå U-sving ved Raunholm/Fitjar 20km ekstra kjøring

Sandvikvåg Raunholm

Fitjar

Jektevik

Kart: Google Maps

E39

U-sving v Raunholm/Fitjar

døgnope tverrsamband i Sunnhordland vil gi oss. Me ønskjer her å presentera denne informasjonen på ein lettfatteleg måte for folk flest.

Vinnarane er både næringslivet, transportbransjen og alle privatpersonar som pendlar eller reiser mykje i jobb eller skulesamanheng, besøker familie eller fritidsbustad, eller er på farten – Utgangspunktet for avisa er ein fersk rapport frå dei anerkjende konsulentane i med idrettslaget. Og det vil bli store innsparingar i framtida MED Sunnfast. Norconsult. Både denne og tidlegare rapportar viser samfunnsnytten og moglegheitene eit

Studer kva du kan spare på reisetider internt i Sunnhordland no, på sidene i

SUNNFAST

denne avisa. Fylkesnes vil takka alle som har gitt sine bidrag med støtte til at Hordfast blir vedtatt med sørleg kryssing ved Jektevik, og ikkje via U-svingen på Raunholm på Fitjar. Spesielt er han imponert over våre tre unge ordførarar i Tysnes, Kvinnherad og Stord, som har tatt skikkeleg tak i dette med å betra vegar internt i Sunnhordland. Årets julegåve til heile Sunnhordland, er at E39 Horfast blir vedtatt å starte opp – med sørleg kryssing.


10

Ny tid i Sunnhordland

Med Sunnfast-bruløysinga så slepp me å bygge nye ferjekaier og får døgnåpen veg for heile Sunnhordland

Sunnhordlandsbassenget har alltid Sunnhordlandsbassenget levert stor verdiskaping - primært har alltid levert stor verdiskapning knytt til sjøen - primært knytt- og til med sjøensjøen – ogsom med kommunikasjonsveg sjøen som kommunikasjonsveg.

2

Skal ein kunne levera Skal ein kunne levera same verdiskaping same verdiskaping i dag må ein stilla i dag må ein stilla store krav også til store krav også til kommunikasjonane på kommunikasjonane på land land.

Dette er det aukande forståing for, og Dette er det aukande forståing for, og store ressursar blir sett inn. Ein store ressursar blir sett inn. Det er viktig arbeider å fastsetja konkrete at også med vår region tek del idei dette. tiltaka, og realisering har starta.

3


Foto: Sergey Ashmarin

Reisetid til/frå

Ved midtre kryssing på Raunholm på Fitjar, blir turen 12 minutt lengre til/frå Husnes.

Leirvik / Stord sjukehus Husnes

Rosendal

Våge

Flesland/Haukeland

3 timer

2 timer

Du sparer: Du sparer:

Du sparer:

1 time 1 time og 21 minutter

1 time og 51 minutter

59 minutter

2 timer og 41 minutter

59 minutter

52minutter

Du sparer:

26 minutter 48 minutter

22 minutter Dagens trasé

1 time og 56 minutter

45 minutter 22 minutter

Dagens trasé

Dagens trasé

Dagens trasé

Reisetid til/frå

Rosendal Fitjar

Leirvik

Sortland

Våge

3 timer

Du sparer:

2 timer

Du sparer:

1 time og 13 minutter

1 time

2 timer og 21 minutter

1 time og 51 minutter 1 time og 8 minutter

Dagens trasé

Du sparer:

Du sparer:

59 minutter

49 minutter 2 timer og 10 minutter 1 time og 21 minutter

52 minutter

Dagens trasé

2 timer og 35 minutter

Dagens trasé

1 time og 40 minutter

55 minutter

Dagens trasé


Foto: Jostein Røstbø

12

Reisetid til/frå

Ved midtre kryssing på Raunholm på Fitjar, blir turen 12 minutt lengre til/frå Husnes, og det er 54% lengre reisetid

Husnes 3 timer

Leirvik

Fitjar

Våge

Sortland

2 timer Du sparer:

Du sparer:

1 time 1 time og 21 minutter

1 time og 51 minutter

1 time og 13 minutter

Du sparer: 2 timer og 5 minutter

1 time og 40 minutter

59 minutter

49 minutter

25 minutter Dagens trasé

Dagens trasé

Dagens trasé

Dagens trasé

1 time og 40 minutter

51 minutter

38 minutter

22 minutter

Du sparer:

Reisetid til/frå

Fjellhaugen Skisenter i Blådalen 3 timer

Fitjar

Sortland

Våge

Du sparer:

Du sparer:

2 timer

Du sparer: Du sparer:

1 time og 8 minutter

1 time

Leirvik

2 timer og 21 minutter

1 time 2 timer og 15 minutter

1 time og 13 minutter

Dagens trasé

49 minutter

2 timer og 7 minutter 1 time og 7 minutter

1 time og 36 minutter

Dagens trasé

2 timer og 50 minutter

1 time og 40 minutter

Dagens trasé

1 time og 10 minutter

Dagens trasé


Foto: Nina Aldin Thune

Foto: Johannes Vederhus

Reisetid til/frå

Flesland / Haukeland sjukehus - Bergen

3 timer

Husnes Kvinnherad

Rosendal Kvinnherad

Du sparer:

Du sparer:

2 timer 3 timer og 2 minutter

2 timer og 17 minutter

1 time

Fitjar Sentrum

Du sparer:

1 time og 12 minutter 2 timer og 24 minutter

2 timer og 27 minutter 1 time og 15 minutter

1 time og 23 minutter

1 time og 1 minutt

45 minutter Dagens trasé

Dagens trasé

Sortland Bømlo

Dagens trasé

Våge Tysnes

Leirvik Stord

3 timer Du sparer:

2 timer 3 timer og 7 minutter

Du sparer:

1 time 1 time og 14 minutter

Dagens trasé

Du sparer:

1 time og 53 minutter

1 time og 42 minutter

2 timer og 41 minutter

1 time og 56 minutter

57 minutter

45 minutter

Dagens trasé

45 minutter


. ytte Vestlandet tettere sammen. nsemessige muligheter og utvikling mer hele landet til gode.

Lars Solberg Styreleder Hordfast AS

Sunnfast kan bli en viktig tilførselsvei til E39 og dermed styrke Hordfast Hordfast vil gi vekst og utvikling på Vestlandet og binder sammen Norges skattkammer for verdiskaping og inntekter til landet. Utvinning, foredling, distribusjon og eksport av råstoff. Råstoff som vannkraft, vindkraft, havkraft, olje og gass, fisk, mineraler.

Øyvind Halleraker Daglig leder Hordfast AS

Hordfast sammen med Rogfast skaper en kjedet bo og næringskjede fra Sognefjorden til Bryne. Her bor det over 1 million mennesker og over 500 000 arbeidsplasser. Handlingsplanen for SVV og forslaget til statsbudsjett 2019 befester at Hordfast er av nasjonal viktighet og derfor prioritert for utbygging. Byggestart 2022 med ferdigstillelse i 2027/2028. Hordfast er blant de aller fremste samferdselsprosjekter når det gjelder nytteverdi, 13 milliarder i netto nytte. Denne er beregnet uten å ta med virkning fra nye tverrsamband som vil komme; til Kvinnherad - Sunnfast, til Austevoll, til

Hardanger over Tysnes, og til Fusa. Alle disse vil være med å øke nytteverdien av E39 og Hordfast. Et av Vestlandet sine tyngdepunkt for industriell verdiskaping ligger i vårt distrikt. Spesielt vannkraft, kraftkrevende industri, vindkraft, olje- og gass industri, fiske oppdrett, skipsdesign og drift av skip. Sunnhordland er og senteret for utvikling av bærekraftig fremdrift av marine fartøy. Sunnfast kan bli en viktig tilførselsvei til E39 og dermed styrke Hordfast. Det overordnede målet for Hordfast AS er en så hurtig realisering av prosjektet som overhodet mulig. Konkurrenten er

infrastruktur investeringer i Oslo regionen. Hordfast er en stor investering og SVV har pålegg om å velge den mest nytteog kostnads effektive trase og tekniske løsninger. De har gjort en særs god jobb med dette, utbyggingskostnadene er kuttet med 10-12 mrd. kroner. Statens Vegvesen-SVV har også som oppdrag å se på mulig trinnvis utbygging, for om mulig å spre investeringsmidlene over flere NTP perioder. SVV har gitt sin innstilling gjennom kommunedelplanen. Den er i skrivende stund til behandling i departement(ene). Det innebærer at trasevalg sannsynligvis er gjort før vi tar juleferie.


Ny tid i Sunnhordland

15

Kva om det blir midtre kryssing via Raunholm på Fitjar? Me veit at Statens Vegvesen har ikkje fått med seg i det opprinnelige oppdraget, at dei skulle sjå på veiløsning mot Kvinnherad. Men både politikere og fagfolk har visst om dette behovet dette lenge, og informert Statens Vegvesen om det, takket være våre dyktige og engasjerte ordførere i denne regionen. Våre 2 siste samferdsel ministere og kommunalministere kjenner også godt til saken og regionens utfordringer med dårlige veiløsninger og mange ferjer.

Kjell Fylkesnes

Daglig leder Aktiv Eiendomsmegling

1. For Hordfast går de glipp av 25% auka trafikknytte med tilhørende økonomi. 2. Reisetida mellom regionsentrene Leirvik og Husnes øker fra 22 minutt til 34 min, og det er 54 % ekstra reisetid 3. Auka kjørelengde er 20 km, med dertil unødig energi bruk og kostander 4. 20 km eller 2 mil ekstra kjøring, er sløsing med tid og ressurser. 5. E39 Hordfast gir oss reisetid fra Leirvik til Bergen på 45 minutt, og det er fantastisk. 6. U-svingen ved å velge midtre kryssing via Raunholm på Fitjar, er vel ¼ av reisetida mellom Lervik og Bergen, og det føles som å rygge inn i framtida. 7. Ved å velge midtre kryssing, så kan trafikken fra Kvinnherad bruke de 12 minutt ekstra, med å kjøre i retning Os, og da har me delt Sunnhordland på langs, i stedet for å binde sammen på tvers. Trur ikkje dette er intensjonene med Fergefri og 4 felts E39 fra Kristiansand til Trondheim.

Framtida er et fergefritt Sunnhordland Sunnhordland er en sterk og stolt region, vi er sterke fordi vi alltid har stått sammen. Opp gjennom historien er det løftet mange tunge bører der vi enkeltvis ville vært for svake. Helt siden sagatiden og frem til dagens storindustri har Sunnhordland hatt sin identitet som region. I de senere år har samarbeidsrådet vært en sterk kraft for å kanalisere våre interesser slik at de blir lagt merke til og det har vist hvordan samhold er vegen å gå når gode idèer skal realiseres.

Svein Halleraker Fylkestingsrepresentant Høgre Miljø og samferdselsutvalget

Vi har mange eksempler på hva dette samholdet har ført med seg av nytte for samfunnet; resultatene er godt synlige innenfor industri og næringsliv, skole og utdannelse men ikke minst gjennom samferdsel. Eksempler er prosjekter som Flaggruten, Haukelitunnelene, Trekantsambandet, Folgefonntunnelen, Sørstokken og nå sist Hordfast. Vi har nå gjennom mange års arbeid fått frem en bred forståelse for en fergefri forbindelse langs hele kysten av Sør-Norge, ideer som nå har materialisert seg i sikker prioritering inne på Nasjonal Transportplan. Det var i Sunnhordland disse ideene først samlet kraft. Fergene er på mange måter et kjennetegn og en identitet for Sunnhordland, de

har i generasjoner vært viktige tråder i nettverket og har sydd sammen bygd og by. Nå krever tiden mer effektive måter å forflytte mennesker og varer, fergekøer og tidtabeller er ikke lenger en del av framtida. Vi må gi våre samfunn og vårt næringsliv de samme forutsetninger som verden rundt oss, tilgjengelighet og fleksibilitet er nå ubetingede forutsetninger for videreutvikling. Et effektivt veisamband som er åpent 24/7/365, vil gi oss et uslåelig forsprang; vi har allerede en rekke naturgitte forutsetninger, og vi har et folk som opp gjennom historien gang på gang har vist at de kan møte nye utfordringer. Initiativet for en fergefri tverrforbindelse gjennom Sunnhordland er et glimrende eksempel på det Sunnhordlandske

fellesløftet, og står vi sammen, får vi dette til! Flere interessante løsningsalternativer har allerede kommet frem, og arbeidet vil fortsette med målsetting om å få frem et realistisk prosjekt der teknologi og kostnader er innenfor hva som er mulig å realisere. Det er ennå svært mange brikker som skal på plass, både teknisk og økonomisk, og det må arbeides med tilslutning og forståelse langt ut over egen region. Det er bare å berømme initiativtakerene og håpe at alle gode krefter nå vil bidra til at spennende ideer tar steget videre helt frem til realisering!

Sunnfast styrkjar og bidrar finansielt til det overordna målet for ferjefri E39 Sunnhordland er ein av Vestlandets store moglegheiter for den framtida me trur på og framtida me bygger med Hordfast - Havbruk, industri og innovativt næringsliv frå vår region, ligger helt i front av dei som skal skape nye og grønare næringar, meirverdi og arbeidsplassane vårt land er avhengig av - skal me lykkast fullt ut med det må me sjølvsagt også bygge saman kommunane og næringslivet i Sunnhordland.

Øyvind Kyvik Leiar/ordførarkandidat Stord Høgre

Døgnopne kommunikasjonar er forutsetninga for samhandlinga som skal gi utvikling og vekstmogligheiter på Vestlandet. Sunnfast-prosjektet vil også opne opp for moglegheiten for eit tverrsamband mot E134. Dette ønsker eg at me som region skal jobbe for, og med Hordfast like om hjørnet må næringslivet i Sunnhordland, initiativtakarane bak Sunnfast og politikarane i Sunnhordland høyrast.

Det er ingen tvil om at søndre kryssning over Langenuen er det føretrukne alternativet. Den nye generasjonen politikarar har, og skal også ha, nye visjonar og nye idear for optimale kommunikasjonsforbindelser i framtida, sjølv om me akkurat no ventar på vår tids aller viktigaste avgjersle for Vestlandet; Hordfast. Vi må jobbe ufortrødent vidare og framsynte om de beste løysingane, også for å optimalisere meirnytten av Hordfast, og derfor vil eg bidra positivt og arbeide aktivt for å løfte inn Sunnfast til våre

sentrale politikere og beslutningstakere. Eg håpar at mi eiga regjering lyttar til oss og initiativtagerne bak Sunnfast, og landar på det beste alternativet for vår region. Det overordna målet må alltid være å behalde Sunnhordland som eit sterk region og vi trenger betre kommunikasjonar for å lykkast. Sunnfast legger grunnlaget for å løyse dette, det vil styrke samfunnsnytten av Hordfast, og det vil bidra finansielt til det overordna målet for ferjefri E39.


16

Ny tid i Sunnhordland

Sunnfast vil vera eit godt og miljøvennleg prosjekt for heile Sunnhordland

Trafikantnytte Prosjektkostnad Netto nytte

9,6 mrd 5,3 mrd 4,3 mrd

Sunnhordlandsambandet

Trafikale effekter og trafikantnytte av ny trasé til Kvinnherad

Les den komplette rapporten fra Norconsult på: www.sunnfast.no

Oppdragsnr.: 5182144 Dokumentnr.: 02 Versjon: 1.1 2018-10-01

Betalt av næringslivet og våre 3 kommuner - Tysnes/ Stord / Kvinnherad. Regi: Sunnhordlandssambandet v/Gunnar Bakke

Kommentar til rapporten Undertegnede er svært glad for at næringslivet og kommunene sammen nå har bekostet en rapport som belyser effekten av nye fremtidige viktige tilførselsveier fra Kvinnherad opp mot E-39. Kvinnherad er tross alt den nest største kommunen i Sunnhordland.

Gunnar Bakke

Styreleder Sunnhordlandssambandet

Dette arbeidet skulle aller helst vært gjort av Statens vegvesen selv, på samme måte som SVV beregnet effekten av fremtidig tilførselsvei til Austevoll i den statlige kommunedelplanen. Men nå

har altså Norconsult AS brukt samme transportmodellene som Statens vegvesen har benyttet i kommunedelplanarbeidet, for å beregne effekten av ny tilførselsvei fra Kvinnherad. Jeg er utrolig glad for at resultatet av rapporten så entydig viser en positiv effekt med økt trafikknytte for sørlig kryssing over Langenuen med 9, 5 milliarder. Dette medfører at det ikke finne økonomisk begrunnelse for å velge andre krysningspunkt enn sørlig kryssing.

Jeg håper derfor at departementet følger opp og beslutter det næringslivet i Sunnhordland sammen med kommunene og fylkeskommunen ønsker, nemlig et sørlig krysningspunkt. Med vennlig hilsen Gunnar Bakke Styreleder Sunnhordlandsambandet


Ny tid i Sunnhordland

17

Trafikkgrunnlag 4500 ådt

4500

Trafikantnytte Trafikantnytte med vegfast samband til Kvinnherad er 1,3 mrd høgare med søndre enn med midtre kryssing.

Endring fra nullalternativet

Endring fra midtre kryssing uten forbindelse til Kvinnherad

Vegfast samband til Kvinnherad vil gje 25% auka trafikantnytte på E39 Hordfast.

2050 Kalkyle 5,3 mrd + mva Basert på Vegvesenet sine einingsprisar pr. dags dato Finansiering - Ferjeavløysingsmidlar 50 mill i 40 år: .......2 mrd Bompengar:...........3,3 mrd Sum:......................5,3 mrd

Nedbetalingstid v/2000 ÅDT * i 2029 og bompengesats Kr. 120,- - 28 år Kr. 180,- - 20 år Kr. 200,- - 18 år Kr. 230,- - 16 år

Midtre kryssing som i kommunedelplan

2050 Midtre kryssing med ny ferjerfri vegforbindelse

38,9 mrd. kr

47,2

8,3

mrd. kr

mrd. kr

48,5

9,6

mrd. kr

mrd. kr

til Kvinnherad

2050 Sørlig kryssing og ny ferjefri vegforbindelse til Kvinnherad

* ÅDT = Årsdøgntrafikk, forkortet ÅDT, er i prinsippet summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en vegstrekning (for begge retninger sammenlagt) gjennom året, dividert på årets dager, altså et gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde.


18

Ny tid i Sunnhordland

MILJØVERSTING: Snøggbåt brukar 5 gonger så mykje drivstoff som fly, og meir enn 10 gonger så mykje som bil og buss. Pr. kilometer pr. person.

Snøggbåtane og miljøet Sunnfast er eit miljøprosjekt først og fremst fordi vi blir kvitt snøggbåtane. Persontransport med snøggbåt betyr eit enormt energiforbruk, meir enn det ti-doble av bil og buss. Og enn så lenge er det berre bilparken som er i ferd med å bli utsleppsfri. Å byta snøggbåt med buss (og bil) er ein enorm klima- og miljøvinst. Ein kan få eit effektivt bussnettverk med høg frekvens og lave utslepp. I tillegg er Sunnfast varsam med naturinngrepa og skånar verna natur og kulturminne.

Gaute Lund

Medlem i Framtiden i våre hender og Raudt For kjelder, kontakt forfattaren

Snøggbåt – miljøverstingen Energiforbruket med snøggbåt er kolossalt stort. Dette er ein miljøversting. Vi har likevel vorten avhengig av dette til pendling og annan regional persontransport på kysten for effektiviteten er så stor. Utan snøggbåt hadde det ikkje vore mogleg for folk å pendla til jobb eller skule mellom Stord og Kvinnherad. Det hadde vore langt vanskelegare for oss kvinnheringar å avlegga det andre regionssenteret kjappe besøk, på sjukehuset, i forretningsmøte eller andre ærend. Samanhandlinga mellom bedrifter i regionen hadde vorten endå vanskelegare utan snøggbåtane. Men dersom Sunnfast kan erstatta snøggbåtane med bussar og bilar, etter kvart på fornybar energi, så får vi ikkje berre dramatisk betre kommunikasjonar. Vi sparar også miljøet for CO2-utslepp, NOXog partikkelutslepp.

Det å frakta menneske i snøggbåt i 30-35 knop krev enormt mykje energi og dermed drivstoff. Tal frå 2004 syner at snøggbåtar brukar 13,2 MJ/personkilometer (MJ, megajoule, er ei måleeining for energi, og vi vi reknar kor mykje det krev å transportera 1 person 1 kilometer, MJ/pkm). Dieselbil krev 1,1 MJ/pkm, bensinbil noko meir, og buss 0,84 MJ/pkm. Ikkje berre det:

Snøggbåtane brukar i dag meir enn fem gonger så mykje energi som fly pr passasjerkilometer.

energibruken til snøggbåtane har meir enn dobla seg frå 5,5 MJ/km i 1994, og snøggbåtane brukar i dag meir enn fem gonger så mykje energi som fly pr pkm. Fossilbilane har derimot redusert sin energibruk med 5-8% i same tidsperiode. Denne energibruken kjem frå brenning av fossilt brensel, og vert til utslepp og ureining. Ser ein på elbil, så brukar dei i snitt berre 0,5 MJ/pkm. I tillegg er energien frå rein vasskraft (med atterhald om diskusjonar kring Noreg sin tilknyting til den europeiske kraftmarknaden og den «brune» energimiksen der). Ser vi på framtidige elektriske bussar så vert energibruken endå mindre.


Ny tid i Sunnhordland

19

SYKKELTUR TIL KVINNHERAD? Med bruk av flytebru er sambandet tilgjengeleg for mjuke trafikantar, i motsetnad til undersjøisk tunnel

Kolossale energimengder skal til for å halda denne farten på sjøen. Dette kan kanskje vera overraskande – snøggbåten er jo «kollektivtransport», og kollektiv er bra, har vi lært. Men igjen: det er altså kolossale energimengder som skal til for å halda denne farten på sjøen. Det finst planar for «utsleppsfrie» snøggbåtar, der det mest sannsynlege er hydrogen som energiberar. Men sjølv om energien kan koma frå fornybare kjelder og ikkje forårsaka utslepp, så er det framleis store mengder energi som skal til, og denne energien kunne elles vore brukt til andre ting. Persontransport over korte avstandar i Sunnhordlandsbassenget bør altså ikkje skje i form av snøggbåt som brukar store mengder fornybar energi. Utsleppsfri snøggbåt på hydrogen kan vera eit alternativ over noko større avstandar, der den kan erstatta fly. Sa nokon «flaggruta»? Dessutan er vi eit stykke unna å ta i bruk slike hydrogen-snøggbåtar, men elektrifiseringa av bilflåten er i full gang. Betra kommunikasjonar vil også føra til auka transport og trafikk. Ein får auka mobilitet, auka samhandling, arbeidskraft får betre tilgang til arbeidsplassar og privat og offentleg tenestetilbod. Denne auka transporten og trafikken vil sjølvsagt føra til auka energibruk. Men innsparinga på å

kutta ut snøggbåtane vil langt overgå dette. Snøggbåtane er også tungt subsidierte. Bortfallet av desse subsidiene kan inngå i finansieringa av Sunnfast. Sparsomme naturinngrep i eit «miljørekneskap» for prosjektet må vi også ta med at natur vil bli bygd ned. Slik Sunnfast-prosjektet ligg føre tek ein omsyn til natur, bl.a. ved at mykje av tilførselsvegane ligg i tunnel og ved at verna natur vert unngått på Huglo. Vi unngår også verna kulturminne ved Bjellandsneset. Sjølv om vi må gjera naturinngrep, så sparar vi også naturen: vi slepp å bruka areal til å bygga nye ferjekaiar og tilførselsvegar, særleg på Halsnøy. Der er det også konflikt med private heimar og kulturminne. Areal frå dagens ferjekaiar kan verta frigjeve, t.d. til framtidige industriområde, som igjen kan spara natur frå utbygging. Huglosambandet er planlagt, så desse naturinngrepa ville uansett skjedd.

Sunnfast-prosjektet tek omsyn til natur

Eit planprogram vil sjølvsagt handsama dette i full breidde og vega omsynet til naturen på båe sider. Når det gjeld miljøeffekt av å byta ferje med bru, har dette mindre å seia. Ferjene

brukar noko meir energi enn det bilane brukar når dei køyrer same strekning, men skilnaden er liten. Og ferjene er i ferd med å bli elektrifiserte. Miljøgevinsten ligg i eit effektivt transportsystem der vi kan avvikla snøggbåtane, samt andre moment som er nemnde.

Gjennomgåande og effektive bussruter i Sunnhordland med korresponderande ekspressbussruter nord/sør

Sambandet vil ha svært lite stigningar, i motsetnad til undersjøiske tunnelar. Dette sparar store utslepp, særleg frå tungtrafikken. Flytebru er også mykje betre for syklistar. Over Halsnøy er det ikkje mogleg å sykla mellom Stord og Kvinnherad. Revolusjonerande kollektivtilbod Og sist, men ikkje minst: Sunnfast vil gjera det mogleg med gjennomgåande og effektive bussruter i Sunnhordland kombinert med korresponderande ekspressbussruter nord/sør. Det bussnettverket ein kan laga her vil gjera det mogleg å pendla utan bil, og det vil kunna gje oss eit kollektivsystem som er dramatisk betre enn det vi er van til. Konklusjonen er at Sunnfast er eit miljøprosjekt.

Kor viktig er det med betre vegar? Betre vegar gjer at ein kjem seg raskare til jobben og til butikken og til idrettshallen. På søndagsturen kan ein nå over eit større område. «Rånarane» med sine nedsenka bilar slepp å øydeleggja understell og pyntelepper, og kan køyra endå fortare. Det blir lettare å testa farten på nyebilen.

Og blir det ferjefritt slepp ein å tenka på køar og avgangstider. Men er dette alt? Er dette viktig nok når eldre ikkje får plass på sjukeheim og barnehageplassar er mangelvare og?

Nei, dette er ikkje alt. Betre vegar med ferjefri kontakt med omverda kan vera det som skal til for likevel å investera meir i verksemda si, eller etablera seg i området, eller flytta heim, eller.... Betre vegar kan vera skilnaden mellom stagnasjon og mismot og vekst og framtidstru.


20

Ny tid i Sunnhordland

Våre stortingspolitikarar likar kombinasjonen av E39/Sunnfast Sunnhordlandsambandet – visjonar for framtida

Liv Kari Eskeland

Stortingsrepresentant Høgre

Sunnhordlendingen har alltid vore eit visjonært folkeslag. Det er difor me har greidd dei store overgangane; frå fiskarbonden til skipsbyggar og sildolje, vidare til store offshorekonstruksjonar som ingen trudde var mogleg. Og no reiser me oss på ny inn i mot det grøne skiftet, me ser nye løysingar på vår framtid både for nye energiberarar og nye arbeidsplassar. Men som ein raud tråd for god samfunnsutvikling ligg gode kommunikasjonar, og også her viser vi med visjonar og vidsyn om korleis framtida kan bli. Det var frå denne kanten av landet kravet om ein ferjefri E39 vart reist. Skal vi legge til rette for god samfunnsutvikling må vi ha gode og effektive transportvegar. Dette inneber kommunikasjonar som er opne 24/7, der ein ikkje er avhengig av ferjer som erstattar deler av vegstrekket. No er Rogfast godt i gang og Hordfast

har etterkvart landa på teknologiske og økonomisk akseptable løysingar. Dette er resultat av ein heil region som har greidd å stå skulder ved skulder og saman med næringslivet, og ikkje gjeve opp trua på at vi skal finne gode tekniske løysingar der vi nyttar vår kunnskap erverva gjennom offshoreteknologien. Og med Hordfast på plass, opnar dette vidare for å knyte saman fleire deler av Sunnhordland. Også her er det svært viktig med dyktige pådrivargrupper som ser moglegheiter og legg grunnlag for gode politiske vedtak. Sunnhordlandssambandet vil bidra til å knyte oss saman, og kan skape ein endå tettare integrert bu og arbeidsregion. Gjennom Hordfast vil vi tileigne oss kompetanse og kunnskap om flytebrukonsept over lange strekk.

Det kan vera tilsvarande eller andre løysingar som også kan vera aktuelle for Sunnhordlandsambandet. Alle framlegga som er presentert gjennom planarbeidet som her er illustrert vil bidra til større grad av samhandling for næringsliv og private reiser, det viser samfunnsnytten som er presentert. Kortast vert sambandet mellom Stord og Kvinnherad om ein går for sørleg kryssing. Men samferdsleplanlegging kan ofte vera det mogelege sin kunst, og stundom må vi finne gode kompromiss. Det er vesentleg at vi i Sunnhordland står saman om våre viktige samferdsleprosjekt og ikkje let usemje eller omkampar øydeleggje for våre overordna mål – det er på den måten vi vil lukkast.

Nyhet: No får me ferjeavløsingsmidlar i 40 år Helge André Njåstad

Stortingsrepresentant finanskomiteen Parlamentarisk nestleder FrP

Hordfast er det viktigaste vegprosjektet for oss og difor er me glad for å samarbeid med KrF, Venstre og Høgre å løfta det så tydeleg fram i vår nasjonale transportplan dei neste 12 åra. Me ser for oss oppstart så snart som mogleg å det hastar for å utvikle Vestlandet og gje næringslivet døgnopne vegar å kjøre på. Allereie på årsmøtet vårt i 2014 vedtok Hordaland FrP at me skal arbeide for at Langenuen vert kryssa i sør mellom Jektevik (Stord) og Hodnanes (Tysnes). Hordaland FrP går også inn for tverrforbindelsene fra E39 mot vest med bru Rekstern-Austevoll, forbindelse til Kvinnherad og mot øst med bru Os-Fusa vert innarbeid som en del av totalprosjektet Fergefri E39 Aksdal-Bergen. Å redusere ferjer og erstatte dei med bru er ei sak som FrP har ivra lenge med. Før var ferjeavløysingsordninga slik at man fekk støtte i 15 år. No har me auka denne til 40 år og dermed blir langt fleire både store og små prosjekt meir lønsame. Det gjeld både Huglo, Fjellberg og forbindelsane til Kvinnherad og Austevoll for å nemne dømer i vår region.


Ny tid i Sunnhordland

21

Stord Kvinnherad Tysnes

Eit sterkt og attraktivt Sunnhordland! Ferjefritt Sunnhordland vil skapa heilt ny dynamikk i regionen Brusamband er viktig for eit samla Sunnhordland For Sunnhordland blir realiseringa av E39 Hordfast ein renessanse. Ein knyter regionen nærare Bergen, og resten av Vestland, og ein gjer Sunnhordland til eit midtpunkt i området mellom Bergen og Stavanger. For Tysnes sin del, som er avhengig av ferjer for å nå regionsentra våre i dag, vert Hordfast ein revolusjon. For Tysnes har det alltid vore viktig å få kryssinga av Langenuen så langt sør som mogleg. Me er ikkje bortskjemt med god veg i dag, og ynskjer å få kopla alle deler av kommunen opp mot Hordfast på den mest effektive måten. Eg meiner sørlig kryssing også er viktig for resten av Sunnhordland, då ein i tillegg til å betre kommunikasjonen på Tysnes, vil gjere det lettare for Kvinnherad å knyta seg opp mot resten av regionen. På den måten vil Sunnhordland vere knytt tettare saman, og ein kan jobba endå betre mot ein felles bu- og arbeidsregion. Det er i siste tida vore jobba med ein mogleg realisering av eit fast brusamband mellom Kvinnherad og Huglo, og vidare mot Tysnes og E39. Dette er eit spennande prosjekt, som eg som ordførar har lyst til å jobba for å realisera. Det vil styrka Hordfast ytterligare som prosjekt, og opna opp for å letta reisevegen inn mot Hardanger. Dette trur eg Tysnes, Stord og Kvinnherad skal klara å realisere, saman med Hordaland fylkeskommune. Sunnhordland er ferjeregionen, over nokon andre. Ferjer har vore, og er, eit viktig reisemiddel for å komma oss over fjorden. Men, eg meiner tida er overmoden for å gjere fjordkryssingane meir effektive med eit døgnopent tilbod, der rutetabellar er eit tilbakelagt kapittel. Lat oss satsa på brubygging. Helsing Kåre Martin Kleppe Ordførar i Tysnes kommune

Vi er i den heldige situasjon på Vestlandet at regjering og storting vil byggja ferjefri 4-felts motorveg (E39 Hordfast) og knyta saman dei to største byane langs kysten. Dette er ei gåvepakke til landsdelen som vil utløysa store positive effektar og moglegheiter vi ikkje ein gong har tenkt på i dag. E39 skal vera hovudfartsåra, og med ei ferjefri tilknyting frå Kvinnherad til nye E39 med bru over Husnesfjorden vil ein samstundes oppnå å endeleg kunna knyta Sunnhordlandsregionen ferjefritt saman. Eg er difor glad for at kommunane Kvinnherad, Tysnes og Stord no har starta eit samarbeid saman med Hordaland fylkeskommune for å utgreia det ferjefrie sambandet mot Kvinnherad som denne avisa er vigd til. Dette vil sjølvsagt vera eit langt lerret å bleikja, men av erfaring veit vi at når næringsliv og kommunar i Sunnhordland står saman om felles løft, så får vi det til. Ei reisetid frå Husnes til Leirvik på under ein halvtime vil skapa ein heilt ny dynamikk og utløysa eit stort verdiskapingspotensiale mellom dei to største kommunane i regionen. Det vil vidare opna opp vegen mot industrimiljøet i Odda og Hardanger på ein heilt annan måte enn i dag, og den gamle kongstanken om industriaksen Bømlo-Odda kan såleis endeleg bli realisert. Turistdestinasjonen Rosendal vil bli sterkare knytt til Sunnhordland og medføra eit løft for reiselivsnæringa i regionen, og offentlege tenester vil bli enklare tilgjengeleg for innbyggjarane i Sunnhordland uansett kor dei ligg. Med eit ferjefritt samband oppnår vi døgnopen veg. Ferjer er ein flaskehals som kostar både tid og pengar, og med ei ferje vil ein alltid ha eit hinder for å realisera det fulle potensialet som ligg i ein region. Det er mi von at det gode samarbeidet som no er etablert mellom Kvinnherad, Tysnes og Stord vil føra til at vi lukkast med prosjektet. Eg er takksam for eit sterkt engasjement og god støtte frå eit aktivt og dyktig næringsliv i Sunnhordland. Dette kan bli det nye trekansambandet. No gjeld det å setja alle klutar til for å få det på plass. Helsing Peder Sjo Slettebø Ordførar i Kvinnherad

Sunnhordland har i lang tid vore ein sterk og kraftfull region. Verdsleiande industri har lagt grunnlaget for utvikling og vekst, og i kombinasjon med vakker natur har dette gjort det attraktivt å busetja seg her. Slik vil me det skal vera også i framtida. Då er gode kommunikasjonar avgjerande. E39 Hordfast er eit viktig prosjekt for heile Vestlandet. Saman med Rogfast vil det redusera reisetida mellom Bergen og Stavanger til ca. to timar, og slik knyta regionen saman til ein samanhengande bu- og arbeidsmarknad. Industrimiljøet på Stord og i Sunnhordland vil bli tettare knytt til kunnskapsmiljøa i Bergen, noko som vil skapa ei ny kraft for jobb- og verdiskaping. Samstundes som det såleis er viktig for Sunnhordland å knyta seg tettare til Bergen, er det også viktig å styrka samhandlinga og kommunikasjonane internt i regionen. Eit brusamband over Husnesfjorden til Huglo og Tysnes kombinert med sørleg kryssing av Langenuen på nye E39 vil vera ein revolusjon i så måte. Eit slikt samband vil redusera reisetida mellom sentra i dei to største kommunane i regionen, Leirvik og Husnes, til under halvtimen mot nær halvannan time i dag. Og framfor alt vil vegen vera open heile døgnet. Næringsliv og andre reisande vil spara tid og pengar. Det vil bli enklare å bu i éin kommune og jobba i ein annan. Og grunnlaget for viktige offentlege funksjonar og arbeidsplassar som sjukehus, høgskule og domstolar vil styrkast. Kort sagt vil det gjera regionen vår sterkare og meir attraktiv. Sørleg kryssing av Langenuen vil vera viktig i denne samanhengen, då det gjev størst potensial for å binda saman sunnhordlandsregionen. Difor har Stord, saman med eit nært samla Sunnhordland, vore tydelege på at dette er det føretrukne trasevalet for nye E39. Nye utrekningar viser også at sørleg kryssing vil gje størst nytte for Hordfast-prosjektet samla sett. Me må difor kunna forventa at dette vert vektlagt når endeleg avgjerd skal fattast. Eg vil nytta høvet til å takka eit engasjert lokalt næringsliv for den jobben som har vorte gjort for å løfta fram denne saka. Eg vil og takka mine kollegaer i Kvinnherad og Tysnes for at me saman har teke initiativ til eit samarbeid med fylkeskommunen for å greia ut ”Sunnhordlandssambandet”. Om kommunar og næringsliv i regionen står saman, kan me få til også dette – og slik leggja grunnlaget for at Sunnhordland vert verande ein sterk og attraktiv region også i framtida. Helsing Gaute S. Epland Ordførar i Stord kommune


22

Ny tid i Sunnhordland

Sunnfast – frå idé til realistisk plan Innkorting av fylkesveg-sambandet mellom Kvinnherad og Stord har vore utgreidd i mange år utan at det har vore mogeleg å bli samde om ei god løysing. Samstundes har arbeidet av fleire blitt sett på som utilstrekkeleg sidan ein ikkje samstundes utgreier eit mogeleg ferjefritt samband.

Håkon Røstbø

Prosjektleder Fiber Kvinnherad Breiband

Ein av våre største bidragsytarar til betre vegar i Sunnhordland

Betre finansiering av ferjefrie samband Staten opna nyleg for å gi Ferjeavløysingsmidlar over 40 år slik at dette saman med bompengar kan finansiera eit ferjefritt samband med nøktern standard som eit reint ferjeavløysings- og fylkesveganlegg dersom kostnaden ikkje vert for høg. På bakgrunn av dette har privatpersonar, næringsliv og politikarar engasjert seg i arbeidet med eit brusamband frå Husnes via Huglo til Tysnes og E39. Brei støtte for sørleg kryssing – men…. Kortast mogeleg reisetid mellom Husnes/ Sunde og Stord har vore svært viktig, men dette forutset at den planlagde E39-brua over Langenuen mellom Stord og Tysnes blir plassert i sør, i området Jektevik/ Hodnanes. I samband med planane for E39 Hordfast (strekninga Stord – Os) og val av trasé for kryssing av Langenuen, har det vore arbeidd aktivt frå mange hald for at trasevalet skal bli sørleg kryssing. Dei aller fleste kommunane i Sunnhordland, Hordaland Fylkeskommune, næringslivet og privatpersonar ønskjer sørleg kryssing, men Statens Vegvesen (SVV) har tilrådd midtre kryssing grunna 0,8 mrd. høgare trafikantnytte for dette alternativet. Norconsult-rapport viste gode tal for sørleg kryssing Sunnhordlandssambandet AS, tidlegare Tysnesbrua AS, ved dagleg leiar Gunnar Bakke bestilte no i vår ein rapport for å synleggjera samfunnsnytten av sørleg kryssing. Norconsult har laga rapporten som er finansiert av Stord, Tysnes og Kvinnherad kommunar, Sunnhordlandsdiagonalen AS (SHD) og Gerhard Alsaker. Vegvesenet sine trafikkmodellar er lagt til grunn for utrekning av trafikktala. Rapporten som vart presentert i mai snudde om på Vegvesenet sin konklusjon for trafikantnytte når vegfast samband til Kvinnherad vart med i reknestykket. Ein finn no 7 mrd. i auka trafikantnytte for E39 Hordfast ved sørleg kryssing, 1 mrd. høgare trafikantnytte enn ved midtre kryssing. Trafikantnytte er «innsparte kostnader for meg og deg» gjennom kortare reisetid. Denne typen analyser inkluderer ikkje berekningar av «meirnytte». Det vil sei at ein mellom anna ikkje ser på endring i pendlingsmoglegheiter, fordelingseffektar mellom regionar og produktivitetsgevinstar i region Sunnhordland. Påkopling på Tysnes Norconsult har lagt til grunn ein 25 km lang tunnel frå Økland (ved nye E39 på Tysnes) til Teigen (austsida av Opsangervatnet på Husnes) for utrekning av trafikktala. Dette gjev 9 km lengre distanse frå Husnes/ Sunde til Stord og Bergen enn kortaste

linjeføring med flytebru. I følgje senioringeniør Bjørn Alsaker i Vegvesenet som har vore konsultert i vegfastsaka, vil ein få mykje høgare trafikktal ved sistnemnde alternativ. Alsaker har også teikna ei påkopling til E39 for trafikk mot sør rett innanfor tunnelopning og brufeste på Hodnanes, noko som kortar inn avstanden sørover mot Leirvik osb. med minst 7 km samanlikna med påkopling på Økland. Denne må til godkjenning i Vegdirektoratet og derfor er det påkopling på Økland som er grunnlaget inntil vidare. Ny Norconsult-rapport viser endå betre tal Eit spleiselag med SHD og Gerhard Alsaker finansierte ein ny oppdatert rapport med brualternativet som grunnlag. Med 9 km innkorting over fjorden spratt trafikktala opp med 1000 til 4500 Ådt med sørleg og 3600 med midtre kryssing. Trafikantnytten gjekk opp 2,6 mrd. til 9,6 med sørleg kryssing mrd. og til 8,3 mrd. for midtre kryssing, altså 1,3 mrd. høgare trafikantnytte med sørleg kryssing. (4500 Ådt betyr 4500 personbileiningar i gjennomsnitt per døgn over året. Større køyretøy blir rekna om til personbileiningar.) Fokus på flytebru Det har lenge vore aktuelt å kontakta spesialistar på flytebruer for å få vurdert ei slik løysing over Husnesfjorden mellom Huglo og Sunde. Derfor kontakta me i april i år LMG Marin AS ved sivilingeniør Geir Kjersem. Han har skrive fleire artiklar om rimelege flytebruløysingar mellom anna for Voldsfjordsambandet på Sunnmøre. Der har dei kalkulert ei tofelts flytebru med gang- og sykkelveg, høgdel med 32 m seglingshøgd og skipssluse for skip høgare enn 32 m til kr. 1 million pr. meter. Så viste det seg at Kjersem har relasjonar og fritidshus på Fjelberg og har av den grunn vore involvert også i arbeidet med Fjelbergsambandet. Det var derfor naturleg med møte her lokalt for å presentera flytebrukonseptet til selskapet. Møte med LMG Marin AS Fredag 20. april vart det avhalde møte i SHD sin regi på Handeland Gard der Geir Kjersem presenterte eit flytebrukonsept over Husnesfjorden basert på innspel frå SHD med teikningar, sjøkart og ein rapport som Asplan Viak laga for SHD i 2015. Ordførar Peder Sjo Slettebø var innom og fekk ein kort presentasjon av konseptet. Det vart så bestilt illustrasjonar av brukonseptet gjennom LMG Marin frå deira underleverandør Nordwest3D. Resultatet vart flotte illustrasjonar av heile og ulike deler av brua i nærbilde over Husnesfjorden. LMG Marin foreslår ei endeforankra flytebru med skipssluse plassert på ei grunne 800 m aust for Huglo og med ein midtfjords høgdel med 32 m seglingshøgd og 80 m breidde. Ordførarane engasjerer seg Den 2. mai vart det avhalde møte i Stord rådhus der Geir Kjersem presenterte flytebrukonseptet for dei tre ordførarane i Stord, Tysnes og Kvinnherad - Gaute Epland, Kåre Martin Kleppe og Peder Sjo Slettebø. Til stades var også Sverre Olav Handeland og Håkon Røstbø frå SHD. Det var eit svært positivt møte der

det vart vedteke å gå vidare i fellesskap. Ordførarane ville i første omgang leggja fram saka for samferdsleavdelinga i Hordaland Fylkeskommune. Departement og fylke vert trekt inn Tidleg i juni var dei tre ordførarane i møte med politisk leiing i Samferdsledepartementet og la fram rapporten frå Norconsult og argumenterte for sørleg kryssing. Vel heimkomne etter møtet gjekk ordførarane ut med ei felles pressemelding der dei proklamerer at dei vil gå saman om full utgreiing av vegfast samband mellom dei tre kommunane. Parallelt med dette vil dei fullføra den såkalla silingsrapporten for nedkorting av ferjesambandet Kvinnherad - Stord. Den 20. juni var ordførarane i møte med samferdsleadministrasjonen i Hordaland Fylkeskommune. Her fekk dei gjennomslag for å køyra ein prosess på eit ferjefritt fylkesvegsamband med utgangspunkt i den løysinga som no blir kalla Sunnfast og som baserer seg på LMG Marin sitt flytebrukonsept. Prosessen skal køyrast av kommunane i nært samarbeid med fylket og Statens Vegvesen. Kvinnherad Kommune tek på seg i første omgang å utarbeida ein prosjektplan for eit “skisseprosjekt”, noko kommunestyret godkjende på siste møte før ferien. Denne prosjektplanen skal handsamast av kommunestyra/fylket mot slutten av året. Den 23. juni vart det avhalde møte i regi av Kvinnherad Kommune. Til stades var ordførar Peder Sjo Slettebø, varaordførar Hans Inge Myrvoll, konstituert rådmann Torstein Aarthun, Sigbjørn Øye og Kjartan Thoresen frå planavdelinga i kommunen, Geir Kjersem LMG Marin. Håkon Røstbø SHD og Bjørn Alsaker frå Vegvesenet var med på telefon. Optimalisering av traséval og løysingar Det pågår ein kontinuerleg prosess for optimalisering av traséval og tekniske løysingar for m.a. å redusera kostnadene i prosjektet. Dette har medført at det no er valt ein nordlegare trase der landfestet på Huglo vert rett nord for landskapsvernområdet og på Kvinnheradsida på neset sørom Åskesholmen. I tillegg er no skipsslusa iallfall førebels lagt bort der ein i staden plasserer høgdelen på grunna der skipsslusa var tenkt. Høgdelen kan vera ei såkalla nettverksbogebru med botnfaste brupilarar og få minimum 32 m seglingshøgd og 100-200 m brei seglingslei. Austre brupilar vil vera endefeste for den endeforankra flytebrua som no vert ei rein lågbru. Undersida av vegbanen vil i heile lengda liggja ca. 5 m over sjøen slik at dei fleste småbåtar kan passera under. Brudelen frå vestre brupilar og vestover i det grunne området mot Huglo vil ha botnfaste fundament. Den botnfaste delen av brua kostar om lag det halve pr. meter samanlikna med flytebrua, ca. kr. 500.000 pr. meter. Cruiseskip gjennom Laukhammarsundet? Så er det den geniale løysinga me håpar å få til, som er å byggja ei frittframbru med 75 m seglingshøgd over Laukhammarsundet og så losa dei største cruiseskipa gjennom her. Dei bratte


Ny tid i Sunnhordland

23

Forts. fra forrige side

berga her legg til rette for ei slik bru utan vesentlege ekstrakostnader. Det vil vera ei oppleving for cruiseturistar å segla gjennom det smale sundet som innseglingsport til Hardangerfjorden. Løysinga har uformelt vore drøfta med Kystverket som syntest det var spennande. Samtidig seier dei at det kan vera aktuelt med noko høgare seglingshøgd enn 32 m i hovudskipsleia. Dette blir ei drøftingssak. Møte mellom kommunane Den 18. september vart første fellesmøtet i vegfastprosjektet på administrativt nivå i dei tre kommunane avhalde på Rådhuset i Rosendal. Ordførarar, rådmenn og planfolk i tillegg til representant for pådrivargruppa/ næringslivet var til stades eller deltok via Skype. Det var gode diskusjonar og det var full oppslutning om å køyra på vidare med “skisseprosjektet/forprosjektet”. Å ha med seg Vegvesenet og Fylket i prosjektarbeidet vart understreka av fleire som svært viktig. Likevel er det kommunane med Kvinnherad i leiinga som skal syta for framdrifta i prosjektet. No skal ein få avklart med Fylket kva skisseprosjektet skal innehalda og i november skal saka opp i formannskapa i dei tre kommunane. Nytt møte med fylkeskommunen Me har elles fått god hjelp av folk i Vegvesenet til førebelse kalkylar og nedbetalingsplan og før me reiste til Bergen for å møta samferdsleadministrasjonen i Fylket, vart det utarbeidd ein presentasjon med resultata frå siste Norconsult-rapport i tillegg til kalkylar/nedbetalingsplan og nye illustrasjonar. Den 2. oktober var ordførar, prosjektleiar og representant for pådrivargruppa i møte med samferdsleadministrasjonen i Fylket for mellom anna å presentera siste traseval, tekniske løysingar, trafikktal, trafikantnytte, kalkylar og mogleg finansiering for prosjektet. Vidare arbeid Så er det viktig å få avklart kva forprosjektet skal innehalda. Kjartan Thoresen i Kvinnherad Kommune er tidlegare utpeika til prosjektleiar, og no skal han i samarbeid med Matti Torgersen i Fylket laga sak som i november skal opp i formannskapa og deretter kommunestyra i dei tre kommunane for godkjenning og for å få avsett midlar til forprosjektet. Så blir det val av konsulentselskap til å gjera utgreiingsjobben. Dette ser svært lovande ut. Me arbeider med eit prosjekt med stor nytteverdi både for trafikantane og samfunnet totalt sett og får brei støtte frå næringslivet og politikarane. No må alle gode krefter samla seg om å få realisert dette fantastiske sambandet.

Magne Rommetveit

Stortingsrepresentant og 3.visepresident Arbeidarpartiet

Ein landsdel i endring krev også nye samferdselsløysingar No er Vestland fylke vedteke som ein del av regionreforma, og Hordaland og Sogn og Fjordane blir eitt fylke. Det inneber at me i Sunnhordland, som alltid har vore utkanten i sør- i grenselandet mot Haugalandet- framover blir utkant i eit mykje lengre og større fylke. Me er ein attraktiv region her i sør, og det har over lengre tid vore fleire krefter som har slite i oss frå ulike kantar: Noko mot nord, noko mot sør og noko mot aust. Ein vekstkraftig samla region kan då i verste fall enda opp som eit sundrive Balkan. Det som likevel har vore eit klart kjennemerke på Sunnhordland opp gjennom tidene, er at me i stort har klart å stå samla, og at me gjennom det har hatt ei god utvikling. Og det er det me no må rusta oss for å klara også i framtida. Derfor er det så viktig at me innan samferdsel går for løysingar som stadig knyter oss betre saman, og som slik sett styrkar samhandlinga oss i mellom. Sjølvsagt er E39, Kyststamvegen og E134 Haukelivegen dei viktigaste transportkorridorane for oss mot andre

regionar. Begge desse har også mykje å seia for kommunikasjonen internt i Sunnhordland, men i tillegg må me velja løysingar på fylkesvegnettet som knyter alle delane av regionen saman og opp mot hovudferdselsårane. Og på same måten som at ein ferjefri E39 er best utan ferjer, meiner eg klart at Sunnhordland elles også vil vera best tent med å få fleire ferjeavløysingar. Det at me på Stortinget har opna for at ordninga med ferjeavløysingsmidlar kan gjelda for 40 år, inneber at det no er mogleg å finansiera og realisera ferjeavløysingsprosjekt som tidlegar ikkje har blitt sett på som realistiske. Utifrå dette er det då både viktig og rett at me får utgreidd Sunnfast-ideen nærare, både teknisk og finansielt. I det framtidige samferdselsmønsteret som Sunnfast inngår, meiner eg også klart at sørleg kryssing av Langenuen på E39 er det som best vil tena Sunnhordland sine framtidige behov.

«Ka ti kjeme bruo då»?


24

Ny tid i Sunnhordland

Ny tid i Sunnhordland gjev store gevinstar for privatpersonar, næringsliv og offentlege tenester

Ny tid i Sunnhordland! Anne-Grete Sandtorv

Dagleg leiar Stord Næringsråd

E39 Hordfast er svært viktig for næringslivet vårt! Saman med Rogfast, skal Hordfast knyta Vestlandet saman, og gje større mobilitet og kortare reisetid for næringsliv og arbeidskraft mellom Stavanger og Bergen. Dette er område med tettast folkesetnad langs E39, og næringslivet her har stor verdiskaping. Rogaland og Hordaland er dei to største eksportfylka i landet. Hordfast E39 er derfor eit av dei mest samfunnsnyttige samferdsleprosjekta for Norge som nasjon. Om ein vel sørleg eller midtre kryssing over Langenuen har svært liten å sei for det overordna prosjektet Hordfast. For Sunnhordlandsregionen derimot, og ikkje

minst for Kvinnherad sin tilknyting til resten av Sunnhordland, er sørleg kryssing av stor betydning. I fjor sommar vart det laga ei undersøking kor me spurte næringslivet i Kvinnherad og på Stord kor viktig eit godt ferjesamband er for bedriftene. Det mest overraskande ved denne undersøkinga var kor mange bedrifter som ikkje samhandlar mellom dei to kommunane grunna dårleg ferjesamband, og kor stort uforløyst potensiale er for betre konkurransekraft og auka samhandling i Sunnhordland. Eit vegfast samband mellom Kvinnherad og Stord knytt opp mot Hordfast E39 vil gje heile regionen vår eit framtidsretta og døgnope samband mellom kommunar og bedrifter. Ei bru over Husnesfjorden vil avløyse fleire ferjesamband og bidra til å skapa ein felles bu- og arbeidsmarknad i

regionen, som igjen aukar verdiskapinga i heile regionen. Eit vegfast samband vil også ha stor betydning for god tilkomst til E134, som er ein svært viktig eksportveg austover for regionen vår.

Felles bu- og arbeidsregion Det er svært viktig at ein får styrka Sunnhordland som bu- og arbeidsregion framover.

Silvia Tofte

Regionsleiar Tveit Regnskap

Med fokus på sentralisering av tenester til blant anna Haugesund og Bergen, samt spesialisering av kompetanse i arbeidslivet er ein nødt til å raskt løysa

Ei betydeleg nedkorting av reisetida til Stord og ikkje minst mot Bergen vil kunne framstå som ein revolusjon for oss.

Banksjef - Tysnes Sparebank

Ein må raskt og effektivt komma seg mellom kommunane i regionen og det er svært viktig at ein får realisert Hordfast slik at ein får ein større arbeidsregion som inkluderer Bergen. Næringslivet er ikkje opptatt av kommunegrenser, men av gode vilkår for næringsutvikling – samferdsle er utan tvil ein av dei viktigaste faktorane her.

Å knytta saman kommunane vil styrke kvar enkelt kommune Eit ferjefritt samband som knyter Sunnhordlandskommunane saman på ein god måte, samt sikrar oss effektiv kommunikasjon mot byane er ei framtidsretta løysing.

Siren Simonnes

utfordringane ein i dag har med tanke på kommunikasjonen mellom kommunane i Sunnhordland. Det vil vera med å bidra til ein god flyt i arbeidsmarknaden når det gjeld det å koble kompetanse og etterspurt arbeidskraft uavhengig av kor ein ynskjer å bu.

Det er klart at dette vil gi nye moglegheiter

både for næringsliv og oss som innbyggjarar i regionen. Dess betre kommunikasjon, jo lettare er det å etablera og driva næringsverksemd i distrikta. God kommunikasjon er også avgjerande for å få tilgang på kvalifisert arbeidskraft, auke utdanningsnivået i distrikta samt sikre tilflytting til kommunane og regionen for komande generasjonar.

For tilflyttarar vert det meir attraktivt å kunne velje kvar ein vil busette seg i denne vakre regionen, utan å måtte ta hensyn til at manglande kommunikasjon set begrensningar i høve eit potensielt jobbmarknad. Å knyte saman kommunane på denne måten, trur eg vil styrke kvar enkelt kommune, og regionen samla.


Ny tid i Sunnhordland

25

Vår samarbeidspartner på flytebruer, LMG Marin starta i Bergen for 75 år sidan, og har topp kompetanse på maritime oppgaver:

LMG Marin har 75 års Jubileum. Første store jobben, vart ombygging av MS Sunnhordland fra krigsskip til Flaggskipet til HSD i 1946.

LMG Marin AS er ett av Europa’s ledende ingeniørfirma innenfor marin teknologi og skipsdesign. Selskapet feirer i år sitt 75 års jubileum, og ble i sin tid etablert av de unge skipsingeniørene Lund, Mohr og Giæver-Enger. De første årene levde selskapet av å støtte den norske skipsflåten med beregninger, skipsutforming, modifikasjoner, mv. Det første store skipsprosjektet ble gjennomført i årene etter krigen da et britisk skip ble overført til Vestlandet, og ombygd til det som vi i dag kjenner som passasjerskipet «Sunnhordland». Ikke uventet har LMG Marin valgt å feire sitt 75 års jubileum med alle ansatte ombord på «Sunnhordland»!

LMG Marin har i dag hovedkontor i Bergen, og med utekontorer i Ålesund, Polen og Frankrike. Selskapet har sitt største marked utenfor Norge, men er også kjent for banebrytende norske skipsprosjekter i moderne tid. For folk i Sunnhordland er LMG Marin nok mest kjent for de LNG drevne fergene på E39 nord og syd for Stord (se bilde). Disse fergene har dannet modell for en ny generasjon skip som benytter flytende naturgass (LNG) som drivstoff, noe som er langt mer miljøvennlig enn diesel og tungolje. Selskapet har også vært pioner i utforming av den nyeste generasjon boreskip, som kan operere på over 3,000 meter dypt vann de fleste steder i verden. I tillegg har LMG Marin ledet utformingen av Sjøforsvarets moderne, hurtiggående MTB’er og de siste Kystvaktskipene som nå er under bygging, og som representerte en av de største ordrene som er gitt til et norsk verft noen gang. LMG Marin har i dag 32 skip under bygging ved verft over hele verden. Samlet byggeverdi for disse skipene er over NOK 30 milliarder og omfatter bl.a 4 dypvanns boreskip, 3 store kystvakt-skip for Sjøforsvaret, 1 cruise-skip, samt en rekke mindre og større skip av forskjellig type. LMG Marin er også dypt involvert i utviklingen av en ny generasjon LNG terminaler, både for eksport og import av flytende naturgass.

LMG Marin - en kort introduksjon

I de siste årene har LMG Marin også vært involvert i utvikling av en ny generasjon flytebruer, der skipspassasjen er integrert inn i selve flytebruen. Teknologien er patentert og LMG Marin ser mange anvendelser for teknologien i både Norge og utlandet. Etter at lokale pådrivere tok kontakt med LMG Marin, så har selskapet presentert sine forslag til utvikling av en flytebru for å gjøre Kvinnherad ferjefri vestover, - via Sunnfast-prosjektet. LMG Marin forbereder nå å gå et steg videre, nemlig å forene industrien i Sunnhordland til å kunne delta i bygging av flytebruer, både for Sunnhordland, men også for resten av Norge, og gjerne for eksport internasjonalt. Markedet er stort, men krever at norske myndigheter tilrettelegger for private initiativ for hele OPS kjeden for denne typer bruer. Dette omfatter prosjektering, bygging, installasjon, drift, finansiering og gjerne privat eierskap. Disse OPS-prinsippene følges i dag for ferjedrift, og det er fullt mulig å legge til rette også for brualternativ for kryssing av fjordene våre. Teknologi, penger, vilje og kunnskap er fullt ut til stede, både i Hordaland og resten av Norge. Det handler om at byråkratiet senker barrierene en tanke, og at våre politikere legger til rette for positive, private initiativ for fjordkryssinger med bru..

(April 2018)

Ledende innen marin teknologi for flytende konstruksjoner

Arbeider mot markeder for skip, offshore og energi

75 års jubileum i 2018 – del av Sembcorp gruppen fra 2016 – 18.000 ansatte

Referanser: 1000+ nybygg fra verft over hele verden

P.t: Totalt 8 skip under bygging – Byggeverdi ~ NOK 12+ mrd

Nært samarbeid med norsk maritim klynge

Founders: Lund, Mohr & Giaever-Enger


26

Harald Fatland

Sivilingeniør - Oppegård Oppvaksen på Stord

Nye Sunnhordland – attraktiv region for næring og busetnad Bestefar på Halsnøy dreiv trelasthandel, den hadde han i båten sin. Med sjø på alle kantar kunne han lett nå både leverandørar og kundar. Øyar og fjordar og smale eid var berre ein føremon – det var lett å driva, lett å skapa verdiar og sikra mat til dei heime. Men i dag er dette motsett. Landskapet er det same men sjøtransport tek for lang tid. Det som var ein føremon er blitt ein ulempe. Vi treng vegar, og vi treng tunellar og bruer. Og diverre har vi her i landet brukt lang tid til verkeleg å forstå dette. Ja, vi har Trekantsambandet og det er jo ein suksess, men vi manglar framleis viktige samband. No går eit viktig «tog», no kjem ferjefri E39 som skal knyta saman heile Vestlandskysten. No gjeld det å hoppa på! Kva kan vi læra av andre? Eg har altså røter på Halsnøy og hadde ein stor del av oppveksten på Stord, men bur ikkje i dette området. Likevel har eg engasjert meg i vegsaka og det skuldast i

stor grad noko eg opplevde for mange år sidan: Eg var på jobbreise til San Fransisco. Under ein hotellfrukost i Silicon Valley kom eg i prat med ein som budde i området. Uoppfordra skildra han kor fint det var å bu der. Godt og trygt for borna, og masse å finna på i fritida. Ein kuriositet - deler av året kunne han velja mellom å dra til sjøen for å bada eller til fjellet for å gå på ski. Regionen med sin Silicon Valley er den fremste i verda på nyskapning innan IT. Her finn vi m.a. Apple, Google, eBay, Intel, Facebook, Netflix, Yahoo og HP – i dag også Tesla. Området har lenge vore ei magnet for dei beste fagfolka, resultatet er høgt utdanningsnivå, gode lønningar og lav arbeidsløyse og kriminalitet.

Gjennom nokre dagar i San Fransisco Bay fekk eg oppleva fjordar og fjell og vakker natur – med trivelege bu- og arbeidsområde innimellom. Det var lett å flytta seg omkring, vegar og bruer overalt. Eit bilete som «brende seg fast» slik andre besøkande også opplever det. Mange år seinare blei eg presentert for Dagfinn M. Fylkesnes sine visjonære tankar rundt nye vegløysingar i Sunnhordland, og då me titta på kartet slo det meg at geografien var svært lik det som gjeld for San Fransisco-området, sjå illustrasjonen. Men der finn ein altså eit svært godt vegnett med viktige bruer. I sør ligg det vi kan samanlikna med Trekantsambandet, den kjende «Golden gate bridge» svarer til brua


27

Forts. fra forrige side

som kjem over Langenuen mellom Stord og Tysnes, og brua San Francisco - Oakland svarer til den foreslåtte brua Sunde/Husnes - Tysnes. Vi har jo ikkje det same klimaet, men slepp å vera redd for jordskjelv. Og eg meiner vi har ein endå meir spennande natur - ideelt for dei mange yngre som stiller store krav både til jobben og livet utanom. Med infrastrukturen på plass, la oss sjå for oss eit Sunnhordland med områda mot Bergen og Haugesund som eit “Engineering bay” - eit engineeringmiljø i verdsklasse. I dag er ein primært engasjert i oljeverksemd på norsk sokkel, men samtidig utfører ein oppdrag på utanlandske prosjekt og for utanlandske kundar. Og oljekrisa viste at kompetansen kan brukast også på andre område! La oss flytta oss nokre år framover! Effektiv drift, dyktige medarbeidarar og stor innovasjonskraft Råvarer blir henta inn og ferdigvarer frakta ut av regionen raskare og meir kostnadseffektivt. Bransjesamarbeid blir lettare å gjennomføra. Produktivitet og vekst aukar. Ved endra ordretilgang blir det lettare for arbeidstakarar å pendla til tilsvarande jobbar andre stader i regionen. Både i Silicon Valley og andre stader ser ein at slike “næringsklynger” får stor innovasjonskraft. Det ligg ein “enorm stimulans i å knyta arbeidsmarknader tettare saman” seier forskarane. Sunnhordland kan bli førstevalet for bedrifter som ser etter ledige tomter og kvalifisert arbeidskraft utan at reisetid til Bergen/Haugesund/Stavanger blir for lang Jobbtryggleik, naturopplevingar og urbane tilbod

Foto: Jimmi Salomonsen

Sunnhordland

SUNNFAST

SUNNFAST

SUNNFAST

Jektevik Tysnes

Stordfjellet

E3

9

rd Ho

Kvinnherad

t fas

Aslagsvikjo

Husnesbrua Skorpo

Huglo

Leirvik (sveis)

Hystad øyene

Ønskjer ein nye utfordringar, kan ein nå fleire attraktive verksemder utan å måtte flytta. Og ein kan busetja seg på nye spennande stader lenger unna arbeidsplassen. Kanskje barndomsheimen. I fritida har ein allereie i dag gode moglegheiter til å nyte den fantastiske naturen, f.eks. med kajakk, snekke eller cabincruiser. I framtida får ein fleire val - dagstur til skisenter i innlandet eller ut til Bømlo for havfiske eller framsyning i Moster Amfi, til Tysnes eller Etne for å sjå kva dei har å by på, til Rosendal for konsert på Baroniet, til Bergen for konsert eller teater, eller til Stord for ein handletur på Heiane. Og dei fleste kjem raskare fram til hytteområda, samtidig som det blir mogeleg å bygga hytter på nye stader – ved sjøen eller på fjellet. Eit eldorado for moderne familieliv. Dermed kan Sunnhordland bli førstevalet for velkvalifiserte jobbsøkarar som vil unngå stress og høge bustadprisar i Stavanger/Bergen og som søkjer eit variert fritidstilbod med vekt på friluftsliv. Sunnhordland kan bli godt nok for utflytta ungdom som har fått smaken på urbane kvalitetar, og godt nok for skeptisk sambuar med bakgrunn frå meir sentrale strøk. Og ekstra bra for dei som vil gi sine born ei anna oppvekst enn det som er mogeleg i storbyen. Dette er det verdt å arbeida for!


28

Ny tid i Sunnhordland

No er det ferjefritt som gjeld:

Veginvesteringar gir dobbel gevinst

1. Fagfolka fortel oss at ferjefrie samband gir radikalt høgare nytteverdi - trafikantnytte og samfunnsnytte 2. Etablerarar og arbeidstakarar krev ferjefrie samband – for å starta næringsverksemd, for å flytta til området 3. Styresmaktene vil ha ferjefrie samband – ved å gi «ferjeavløysingsmidel» som støtte til nedbetalinga i fleire tiår. Medan flikking på eksisterande ferjesamband ikkje får slik støtte, t.d. ei nedkorting av ferjesambandet mellom Halsnøy og Stord.

Betre og billigare reiser

Reiser til/frå skule, arbeidsplass, butikksenter etc blir gjennomført raskare, billigare, sikrare.

Auka aktivitet og verdiskaping

Betre vegar fører til næringsvekst og folkevekst, dette betyr økonomisk vekst for lokalområdet, for regionen og for landet.

Ungdommen meiner Sunnfast er:

Vendepunktet for Sunnhordland! God samferdsle er eit fellestrekk for regionar med befolkningsauke og vekst i næringslivet. Dei Sunnhordlandskommunane som har opplevd folketalsauke dei siste åra har til felles at dei har gjort forbetringar når det kjem til tilgjengelighet inn og ut av kommunen sin. Betre forbindelsar mellom kommunane vil gje barn og ungdom eit breiare tilbud, gje auka trivsel og skapa gode minner. Noko som er ein viktig faktor for at ungdom kjem attende til heimstaden sin etter endt utdanning og relevant arbeidserfaring.

som jobbar og går på skule i ulike byar. Vi har tidligare peika på at Sunnhordland (spesielt Kvinnherad) ligg i bakevja når det kjem til samferdsle inn og ut av regionen. Og at dette er den klart største årsaka til at vi velgjer vekk distriktet vårt til fordel for byane som har kompetansearbeidsplassar som matcher utdanninga vår.

Arbeidet som er påbegynt med bruforbindelse mellom Stord-KvinnheradTysnes, som vil auka samfunnsnytten til E39 med 9,6 mrd, vil væra eit vendepunkt dersom det blir ein realitet. Då vil folk få større frihet til å reise når det høver seg, samt at avstandane innad, og ut av regionen vil halverast, og meir til. I staden for at Sunnhordland vert ein utkant, vil det verta eit knutepunkt mellom aust og vest, og me kan ta større del i den økonomiske veksten rundt byane. Unge kan utdanna seg, kjøpe seg bustadar med landlige omgivelsar i heimkommunen sin og samtidig nytta seg av storbyfordelene.

Det vert sagt at Sunnhordland vil bli ein utkant mellom dei nye vestlandsfylka med synkande folketal og liten eller inga innflyting- og påvirkningskraft. Det vert hevda at Kvinnherad vil få ein befolkningsnedgang på ca 60 personar i året fram mot 2045 (SSB), samstundes som ein ser ei aldrande befolkning. Dette er nok realiteten hjå fleire kommunar. Vi er ei gruppe ungdommar frå Kvinnherad

Til tross for ein aktiv distriktspolitikk har det samtidig foregått ein sterk sentralisering i Noreg. Den urbane livsstilen i byane, samt handel, kultur og karriere trekker til seg ungdom og representerer fakta som ikkje lar seg endra av politiske vedtak. Me kan meine og føla kva me vil, men tendensen er at folk flyttar fra bygda og inn mot byane. Kommunane i Sunnhordland vil uansett distrikspolitiske verkemiddel tapa i konkurranse med byane om å ha dei beste tilboda innan utdanning, arbeid og kultur. Difor kan ein berre håpa på at framtida kan gje oss moglegheit til å kunna bu i Sunnhordland, og samstundes kunne nyttigjera oss av storbyfordelane.

Mats Mo - 26 år Konstruksjonsingeniør Bergen (Sunde)

Endre Eide - 24 år Fotball trener og student Haugesund (Husnes)

Erik Voster Solberg - 18 år Elev Kvinnherad vidaregåande Skule (Sunde)

Ellen Nødland Hjelmeland - 24 år Tannlegestudent Bergen (Dimmelsvik)

Vegard Enes Ludvigsen - 25 år Styrmann Bergen (Rosendal)

Vilde Eide Bjørnebøle - 22 år Økonomistudent Bergen (Halsnøy)

Eirik Fykse - 26 år Prosjekt/Byggeleder Oslo (Husnes)

Lasse Digranes - 25 år Økonom Bergen (Husnes)

Amund Helvik - 26 år Sivilingeniør Stavanger (Sunde)

Dersom Sunnhordland skal styrka seg som region må ungdommar som har flytta ut for å ta utdanning ha noko som lokkar dei heimatt. Vi treng dei for å skapa arbeidsplassar og oppretthalda finansieeringa av velferdstilboda. Realisering av Sunnfast/Kvifast vil vera det viktigaste bidraget i den samanheng.

Takk til våre sponsorar Aktiv Eiendomsmegling

Handeland Gard

Serit iDrift

BKS Industri

HMR Group

Stord kommune

Alsaker Fjordbruk Dimmelsvik Bil

Engevik Byggsenter Fatland Holding Fronta

Fureneset Invest Fylkesnes Bil

Giatex Husnes (You-Who) Handeland Eigedom

Hellås og Handeland Entreprenør Hydro Husnes

Ideal Eiendom

Kvinnherad Kommune Kværner Stord Leirvik

PH Opdal

Reins Eigedom og Invest Zenit Engineering

Stord Innkvartering Stord Næringsråd Sunde Eiendom

Sunnhordland Kraftlag Teig Holding

Teigen Bygg og Trelast

Torghuset/Husnes Storsenter Tysnes kommune

Dagfinn Gjerde /Rema 1000 Husnes

Profile for Zpirit Reklamebyrå

Ny tid i Sunnhordland  

Ny tid i Sunnhordland  

Profile for zpirit