Page 1

SPAT

SINDS 1973 Contact gegevens


Contactgegevens Voorzitter Geert Drost

Wildelandweg 3

Nunspeet

06-22925578

Zwolsewegje 68

Nunspeet

0341-262294

Kuyperstraat 78

Nunspeet

0341-845175

Piersonstraat 47

Nunspeet

0341-262216

Romana 19

‘t Harde

0525-686473

Ben Viegersstraat 18

Nunspeet

0341-848548

Nunspeet

06-51812723

Secretaris Jacolien Ponsteen

Penningmeester Marijn Drost

Zwemcommissie Berta Doornwaard

Waterpolocommissie Marcel Rot

Sponsorcommissie Gerben Ebbers

Activiteitencommissie Joan Barneveld Dorpsstraat 5 bestuur@zpcnunspeet.nl

Zwemcommissie Aletta Waninge Berta Doornwaard Hanneke Opmeer Jacqueline Bruijnes Robin Doornwaard Tineke van ‘t Hul Zwemcommissie@zpcnunspeet.nl

0341-256398 0341-262216 0341-252107 0341-256364 06-16531666 06-53279026

Waterpolocommissie Aron Drost Cliff Hertel Marcel Rot Mariëlla Mulder Marit Bonestroo Peter van de Kolk waterpolocommissie@zpcnunspeet.nl

06-37172584 0341-840067 0525-686473 0341-260438 06-29440473 0341-707404

Sponsorcommissie Astrid van Rooyen Gerben Ebbers Gert Ponsteen Harold Mensink Jan Kamp sponsorcommissie@zpcnunspeet.nl

0341-262915 0341-842548 0341-262294 06-51190297 0341-258667

Activiteitencommissie Bianca Hack Joan Barneveld Joke Rekers Robin Doornwaard Tineke van ‘t Hul AC@zpcnunspeet.nl

06-49391775 06-51812723 0341-261103 06-16531666 06-53279026

[Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 2


Trimafdeling Bob van Brederode Nelleke van Loon

0341-264498 06-34040189

Redactie Gert Ponsteen Linda Vrijheid Robert van Rossum redactie@zpcnunspeet.nl

0341-262294 06-14674752 033-2588395

Website Erwin Kuipers Harold Mensink webmaster@zpcnunspeet.nl

0341-410336 06-51190297

Bank Postbank rekeningnummer 33.69.439 ten name van Z&PC Nunspeet.

Aan en afmelden Jacolien Ponsteen, Zwolsewegje 68, Nunspeet 0341-262294. Bedanken voor het lidmaatschap alleen per 1 januari. Opzeggingen van leden en het opzeggen van een startvergunning dienen uiterlijk 1 december schriftelijk bij het secretariaat binnen te zijn. Trimleden kunnen per kwartaal bedanken

Contributie 2013 per maand Basis contributie leden t/m 11 jaar Basis contributie vanaf 12 jaar en ouder Basis contributie Trimleden Toeslag startvergunninghouders 12 jaar en ouder Toeslag waterpolo Toeslag zwemselectie Korting voor 3e kind in gezin Inschrijfgeld (ĂŠĂŠnmalig)

10,30 11,40 10,10 2,75 2,00 2,00 -2,50 7,50

Per Per Per Per Per Per Per

maand maand maand maand extra maand extra maand extra maand

[Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 3


[Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 4


VAN DE REDACTIE

Nunspeet, 23 april 2013 Nog een maandje en dan wordt het 40-jarig jubileum van onze club gevierd. De feestcommissie is bezig om de laatste puntjes op de i te zetten. Op onze website is een pagina aangemaakt met de laatste nieuwtjes over het jubileumfeest, kijk eens af en toe op deze pagina. De ALV heeft op 25 maart jl. plaatsgevonden de notulen en alle jaarverslagen 2012 van de commissies zijn opgenomen in De Spat. Tijdens de ALV zijn Berna Kuipers-Bouw en Henri Bouw gehuldigd omdat zij 25 jaar lid zijn van onze club verderop in De Spat een verslagje. Traditiegetrouw worden tijdens de ALV 2 vrijwilligers in het zonnetje gezet. De redactie is er erg trots dat ons redactielid Linda Vrijheid dit jaar door het bestuur in het zonnetje is gezet, ook Arie Verwoerd kreeg een welverdiende zon. Een verslagje en foto’s zijn opgenomen in De Spat. In de oude doos wordt door 2 bestuursleden van het eerste uur Cees Visscher en Carina Maes terug gekeken op de beginjaren van onze club, het is zeer de moeite waard om dat te lezen. De redactie wenst een ieder weer veel leesplezier! De redactie

Verschijningsdata volgende (digitale) SPATS: Dinsdag 25 juni 2013;

Kopij inleveren voor vrijdag 14 juni 2013

Dinsdag 1 oktober 2013;

Kopij inleveren voor vrijdag 20 september 2013

[Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 5


VAN DE BESTUURSTAFEL

Einde competitie Het bestuur is trots op de prestaties van de verschillende selecties. De zwemselectie heeft een prima seizoen gezwommen en zijn als 5e geëindigd. prima gedaan allemaal. De waterpolo dames zijn lang in de race geweest voor het kampioenschap maar ging toch op het laatst mis. Maar super gedaan dames. Terwijl de Spat bij de kopieëerderij ligt is Heren 1 nog in de race voor het kampioenschap. Heel spannend of ze zaterdag 20 april kampioen geworden zijn.

Feestdag 25 mei De commissie is druk met alle voorbereidingen. Heel veel kinderen hebben zich al opgegeven voor de spelletjesdag. Voor de feestavond in ‘t Anker op camping de Scheepsbel zijn nog wel kaartjes beschikbaar. Zie de mededeling verder in de Spat

Algemene ledenvergadering De ALV is weer prima verlopen. Het zaaltje van de Brake was behoorlijk vol. Verderop in de Spat de notulen en de verslagen.

Kleedkamer Steeds weer moeten we dit item benoemen. Wij zijn gast in de Brake. Laten we ons als gast gedragen. Dus niet schreeuwen, tikkertje doen bij de kleedhokjes, deuren gooien en van andermans spullen afblijven. Het bestuur is momenteel bezig om een gedragsprotocol op te stellen.

Het bestuur

[Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 6


Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Zwem- en Poloclub Nunspeet, welke werd gehouden op maandag 25 maart 2013 in Sportcomplex De Brake te Nunspeet. Aanwezig: 28 leden inclusief het bestuur. Afmelding: 5 leden. 1. OPENING Met een persoonlijk welkom opende de kersverse voorzitter Geert Drost de vergadering om ca. 20.00 uur. 2. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN Verslag kascontrole commissie en enkele afmeldingen. 3. VASTSTELLING NOTULEN VORIGE VERGADERING Er waren geen op- of aanmerkingen ten aanzien van de notulen van de vorige vergadering. De notulen zijn door de Algemene ledenvergadering vastgesteld. 4. JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS Het ledenaantal is met één lid gestegen t.o.v. vorig jaar en is per 1 januari 2013; 323 leden. Dit jaar zijn er 2 leden 25 jaar lid. We hanteren nog wel steeds een wachtlijst, maar je kan wel merken dat de wachtlijst minder lang aan het worden is. Verder waren er geen op- of aanmerkingen. 5.

EXPLOITATIEREKENING 2012/JAARREKENING 2012 A: Verslag van de kascontrolecommissie: Op 19 maart hebben Robin Doornwaard en Anula Schlingemann de kascontrole verricht. Bij deze controle zijn geen onregelmatigheden in de boeken geconstateerd en het zag er goed uit. “De penningmeester heeft de boel weer goed op orde. Cijfers zijn helder en goed controleerbaar”. B: Toelichting door de penningmeester: Het gaat nog steeds goed met de vereniging. De badhuur is iets minder geworden door de gunstige vakanties hebben we wat minder uren hoeven te huren. Door een strakker beleid van de penningmeester hebben we het negatieve resultaat van 2011 kunnen wegpoetsen en is het resultaat over 2012 positief. C: Vaststellen van de jaarrekening 2012: De jaarrekening is besproken en daar waar nodig is uitleg gegeven en is toen door de vergadering vastgesteld.

6.

CONTRIBUTIE EN TOESLAGEN 2013 A: Vaststelling van de jaarlijkse contributie: Het bestuur heeft aan het einde van het jaar conform afspraken tijdens de ALV 2004 via het clubblad DE SPAT kenbaar gemaakt wat de contributie per 1 januari 2013 zal zijn. Er zijn hier geen reacties op binnengekomen. [Geef het bedrijfsadres op]

Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 7


B: Vaststelling van de bijdrage voor de startvergunning en de toeslag van de zwemselectie en de waterpoloërs; Het is dit jaar niet noodzakelijk om de startvergunning en de toeslag van de waterpoloërs en zwemmers te verhogen. Er zijn geen reacties hierop binnengekomen. 7.

VASTSTELLING VAN DE BEGROTING 2013 A. Toelichting door de penningmeester: Het bedrag voor de subsidie is wat hoger, omdat we nu ook voor de jeugdleden uit de gemeente Elburg een subsidie krijgen. De diverse kosten worden vanaf 2013 verder uitgesplitst om beter inzicht in deze post te krijgen door een deel onder te brengen in de kostenpost Activiteiten commissies. B. Vaststelling van de begroting 2013: De begroting is verder besproken en vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

8.

BESLUIT INZAKE HET DOOR HET BESTUUR GEVOERDE BELEID De leden hebben staande de vergadering unaniem besloten om het bestuur dechargé te verlenen.

9.

HET WOORD AAN DE DIVERSE COMMISSIES Voor alle commissies geldt dat de jaarverslagen bij het secretariaat ter inzage liggen. Het bestuur bedankt alle commissieleden voor hun inzet in het afgelopen jaar. Zwemcommissie: Bestuurslid Berta Doornwaard heeft in het kort het verslag besproken. De commissie wil de vele vrijwilligers weer bedanken die er weer hebben bijgedragen aan het succes van de zwemafdeling. Dit jaar wordt Marieke Kuijper in het verslag extra in het zonnetje gezet voor de vele jaren als vaste speaker tijdens de thuiswedstrijden. Er zijn ook weer veel nieuwe kinderen bij de zwemselectie gekomen. Een verdrietig moment het afgelopen jaar is dat de mascotte Lim-ietje tijdens een wedstrijd is kwijtgeraakt. Veel kinderen kwalificeren zich voor de verschillende kampioenschappen. Al met al, trots op de ploeg en trainers en was het een gezellig en sportief 2012. Verder waren er geen op- of aanmerkingen ten aanzien van het verslag. Waterpolocommissie: Bestuurslid Marcel Rot heeft in het kort het verslag besproken. De commissie heeft afscheid genomen van de commissieleden Danny Rekers en Jeroen Docter. Marcel Rot en Aron Drost hebben hun plaats ingenomen. De jeugdteams doen goed mee in de competitie. Twee jeugdteams werden kampioen nl: de C1 en E1. De commissie wil alle vrijwilligers bedanken voor het o.a. training geven, jureren, vervoer en de scheidsrechters. Een punt van zorg is het aantal scheidsrechters. Op dit moment is het aantal scheidsrechters net genoeg om het aantal aanwezige jeugdteams in de competitie te houden. In januari 2012 is de waterpoloafdeling naar het EK Waterpolo in Eindhoven geweest. In april 2012 kregen de teams van onder de 15 en 17 een clinic van Laszlo Boros, de assistent bondscoach van het [Geef het bedrijfsadres op]

Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 8


Nederlands herenteam. Verder zijn er geen op- of aanmerkingen ten aanzien van het verslag. Recreantencommissie: Bestuurslid Jacolien Ponsteen heeft het verslag besproken. De animo voor het zwemmen bij jonge kinderen blijft groot. We werken nog steeds met wachtlijsten. Ook heeft de commissie geen klagen over de inzet van trainers door ouders en jeugdleden. Als er een paar leden of ouders zijn die het leuk vinden om aan het bad les te geven kunnen zij zich melden bij de commissie. Er zijn verder geen op- of aanmerkingen ten aanzien van het verslag. Sponsorcommissie: Bestuurslid Gerben Ebbers heeft het verslag besproken. De sponsorcommissie wil nogmaals alle sponsoren bedanken. Het bezoek aan het EK in Eindhoven was een groot succes. Er is een nieuwe hoofdsponsor voor de zwemselectie gevonden Ipanema. Het bedrijf heeft alvast de selectie nieuwe badslippers aangeboden. Wcare ICT heeft een laptop gesponsord voor de waterpoloafdeling. Deze was nodig bij de intrede van het digitale wedstrijdformulier. Ook was de oude wedstrijdtafel hard aan vervanging toe. Deze is mede door de Praxis en door de heer Bonestroo mogelijk gemaakt. Een bijdrage van de kringloopwinkel heeft het mogelijk gemaakt om een eigen geluidsinstallatie aan te schaffen. Er lopen een paar contracten met sponsoren af die niet meer verlengd gaan worden. De commissie moet dus hard op zoek naar nieuwe team-sponsoren. Verder geen op- en of aanmerkingen ten aanzien van het verslag. Activiteitencommissie: Bestuurslid Joan Barneveld heeft het verslag besproken. De activiteiten die dit jaar georganiseerd zijn, werden door jong en oud enthousiast meegedaan. De erwtensoepactie was dit jaar geen succes, de commissie zal naar een nieuwe actie uitkijken om toch geld binnen te halen om activiteiten te blijven organiseren. De commissie is uitgebreid met Thomas Rot die Evelien Hofman heeft vervangen. Verder geen op- en of aanmerkingen ten aanzien van het verslag. Trimmers: Het aantal trimleden is dit jaar gestegen. Er wordt wekelijks flink door gezwommen onder leiding van trimtrainer Bob van Brederode. De vereniging doet ook mee met het project Bewegen Op Recept van de Gelderse Sport Federatie en de Gemeente. Onder begeleiding van een Fysiotherapeut en huisarts kunnen zij 18 weken sporten om hun conditie/gezondheid beter te maken. Een paar leden zijn hierdoor lid van onze vereniging geworden. Verder waren er geen op- en/of aanmerkingen over het verslag. Redactie: De bezetting van de redactie is na jaren, nog steeds onveranderd. Er wordt veel kopij ingeleverd, waarvoor hartelijk dank. In verband met de hoge kosten van een uitgave, verschijnt de Spat nu voor leden vanaf 16 jaar digitaal. De digitale Spat staat ook op de website en is altijd terug te vinden. Verder geen op- en of aanmerkingen ten aanzien van het verslag. [Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 9


10.

BESTUURSVERKIEZING Dit jaar zijn aftredend: Penningmeester: Marijn Drost, herkiesbaar Waterpolocommissielid: Marcel Rot, herkiesbaar Wij zijn blij dat Marijn en Marcel de komende termijn hun taak als bestuursleden blijven vervullen.

11.

VERKIEZING KASCONTROLECOMMISSIE Anula Schlingemann en Arie Schuurkamp zullen kascontrole verrichten. Gert Ponsteen is reserve.

volgend

jaar

de

12.

SAMENSTELLEN VAN DE DIVERSE COMMISSIES Lisette Altena is uit de waterpolocommissie. Marit Bonestroo, tel 0629440473 kan toegevoegd worden. Verder is het colofon goed en zijn er geen wijzigingen.

13.

IN HET ZONNETJE/JUBILARISSEN/RONDVRAAG Jaarlijks worden er 2 vrijwilligers in het zonnetje gezet voor het werk wat z e binnen de vereniging doen. Lisette Altena en George Hertel waren vorig jaar de gelukkigen en mochten dit jaar 2 leden voordragen. Dit jaar zijn de volgende vrijwilligers in het zonnetje gezet; Arie Verwoerd Linda Vrijheid

(waterpolocoach D3 en enthousiaste ouder) (redactiecommissielid en feestcommissie)

Zij hebben beide tijdens de Algemene ledenvergadering een bloemetje ontvangen. Zij mogen volgend jaar 2 leden voordragen die volgens hen een bloemetje verdienen. Dit jaar zijn Berna Kuipers- Bouw en Henri Bouw 25 jaar lid van de vereniging. Zij hebben een VVV bon ontvangen. Wietse Waninge heeft een prestatiemedaille seizoen 2011/2012 van de KNZB en een oorkonde ontvangen. Deze medaille ontvangt hij, omdat hij zich bij de beste 10 in het jeugdklassement gezwommen heeft. Rondvraag: De feestcommissie geeft aan dat er nog steeds kaartjes beschikbaar zijn voor het jubileumfeest op zaterdag 25 mei as. in Partycentrum ’t Anker. 14.

SLUITING Om 20.30 uur heeft de voorzitter de vergadering afgesloten, en een ieder wel thuis toegewenst. Na afloop kon men nog wat drinken en napraten in het SportcafĂŠ.

[Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 10


Het afgelopen jaar is het bestuur zesmaal bijeen geweest. De vergaderingen zijn allen goed verlopen. Doordat onze voorzitter in december 2010 zijn functie heeft neergelegd heeft ons sponsorcommissielid Gerben Ebbers tijdelijk de voorzittersfunctie overgenomen. In november 2012 hebben wij een Bijzondere Algemene Ledenvergadering gehouden om onze nieuwe voorzitter Geert Drost te installeren, dit gaat hij m.i.v. januari 2013 doen. We hebben Gerben Ebbers bedankt voor de tijd dat hij deze functie heeft overgenomen. Jeroen Docter van de polocommissie heeft in oktober 2012 het bestuur verlaten. Deze plek is m.i.v. januari 2013 ingenomen door Marcel Rot. Het bestuur bestaat op 31 december 2012 uit Gerben Ebbers (voorzitter a.i. en sponsorcommissie), Marijn Drost (penningmeester), Jacolien Ponsteen (secretaris), Berta Doornwaard (zwemcommissie), vacant (polocommissie) en Joan Barneveld (activiteitencommissie). Voor de volledige samenstelling van de diverse commissies, verwijs ik naar het colofon zoals opgenomen in de Spat. Ledenbestand per 1 januari 2012 Nieuwe leden in 2012 Ledenbestand per 31 december 2012 Opzeggingen in 2012 Ledenbestand per 1 januari 2013

322 73 395 72 323

Er zijn 40 nieuwe recreanten, 22 trimleden, 7 waterpoloĂŤrs, 1 official en 3 zwemmers bij de vereniging gekomen. 41 Recreanten, 10 trimleden, 10 waterpoloĂŤrs, 8 zwemmers en 3 officials zijn van de club afgegaan. We werken nog steeds met een wachtlijst, dus er is nog steeds animo voor het zwemmen bij onze vereniging. Tijdens onze ledenvergadering wordt al jaren onze 25-jarige jubilarissen in het zonnetje gezet. In 2013 zijn er 2 leden 25 jaar lid. Berna Kuipers- Bouw en Henri Bouw. Ik noem verder alle onze eerdere jubilarissen ook nog even. * * * * * * * * * * * *

Jan Harmsen (erelid) 40 jaar Gert Ponsteen (polo) 40 jaar Cees Visscher (erelid) 40 jaar Jos Parrel (erelid) 38 jaar Jan Schenk (trim) 37 jaar Marcel Tromp (trim) 37 jaar Wim Rekers (polo) 35 jaar Jacolien Ponsteen (trim) 33 jaar Michel Tjeerdsma (polo) 30 jaar Mevr. van de Broek (trim) 30 jaar Erwin Kuipers (polo) 28 jaar Berna Kuipers-Bouw (polo) 25 jaar

* * * * * * * * * * * *

Henk Hamer (polo) 40 jaar Tine Wiedemeyer (erelid) 39 jaar Tinie de Jong (trainer, erelid) 38 jaar Henk Keizer (polo) 37 jaar Allie vd Kamp (polo) 37 jaar Peter de Jong (polo) 37 jaar Hans Mulder (polo) 34 jaar Danny Rekers (polo) 33 jaar Mevr. Zeevat (trim) 30 jaar Roel Wiersema (trim,erelid) 28 jaar Mevr. Rekers (trim) 28 jaar Henri Bouw (polo) 25 jaar.

Ik hoop dat 2013 weer een goed en sportief en een mooi jubileumjaar wordt. Jacolien Ponsteen, Secretaris Zwem- en Poloclub Nunspeet. [Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 11


Allereerst willen we vanuit de zwemcommissie onze trainers bedanken, voor de vele uren die zij doorbrengen in het zwembad om de zwemploeg te trainen en te motiveren. En natuurlijk mogen we ook de andere vrijwilligers niet vergeten, die in 2012 weer hebben bijgedragen aan het succes van de zwemafdeling. Alle officials, die bij de wedstrijden weer bereid waren om hun vrije dag in het zwembad door te brengen en de ouders, die bij de uitwedstrijden bereid waren om voor het vervoer te zorgen, en bij de thuiswedstrijden diverse taken op zich namen. Marieke Kuijper al jaren onze vaste speaker bij de thuiswedstrijden. Aletta Waninge, Anneke Veldhuizen, Hanneke Opmeer en Jacqueline Bruijnes die samen de verslagen voor de krant, de spat, onze site en de locale omroep verzorgen. Zowel in Nunspeet als in Elburg. Aan het eind van vorig seizoen heeft Henk Barneveld besloten te stoppen als official. Joke Rekers heeft de official 4 cursus gedaan en inmiddels al vele malen voor ons aan het bad gestaan De zwemselectie bestond in 2012 uit 51 zwemmers. Van deze groep zijn er 21 zwemmers 12 jaar of jonger. Ook hebben we er weer 12 nieuwe zwemmertjes bij. Carmen en Elise van Beekhuizen, Rebecca Hack, Sanne van Hoek, Isa Jorna, Luca Mennen, Wilhelmientje Rambonnet, Sterre Veersma, Tess Vlieger, Max Vlijm, Jakob van der Weide, Liza van der Weyden. De zwemmers trainen op dinsdagavond, donderdagavond, vrijdagavond en zaterdagmorgen. Er wordt tijdens de trainingen volop gewerkt met het jaarplan, de blokweken en het techniekboek dit betekend dat er een standaard techniek richtlijn is. Een belangrijk onderdeel van de training en begeleiding van de jonge zwemmers. Nu de sportieve prestaties: Clubkampioenschappen 2012 Ieder jaar weer een spannende onderlinge wedstrijd om naar uit te zien. Remon Dekker werd clubkampioen bij de heren. Bij de dames werd Tineke van’t Hul clubkampioen. Gelderse B-Competitie We zijn in de Gelderse B-Competitie op de 6e plaats geÍindigd zwemmen hier hun eigen Gelderse competitie en werden 9e.

Onze minioren

[Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 12


Landelijke zwemcompetitie In de landelijke zwemcompetitie zijn we gepromoveerd van district klasse 2 naar district klasse 1. Speedo wedstrijden De Speedo wedstrijden zijn er voor onze jongste zwemmers tot en met 13 jaar. Deze Speedo wedstrijden zijn bedoeld om de jongste jeugd van Nederland te motiveren goed te presteren, maar ook om te laten zien waar ze landelijk staan. Dit geeft ze ook de kans om eens andere afstanden en vooral langere afstanden te zwemmen. Natuurlijk waren er ook de nodige individuele successen op de diverse Kampioenschappen. De Gelderse Winter kampioenschappen (14 en 15 januari in Doetinchem) Danny Bruijnes, Jelle Opmeer, Maurice Schlingemann, Daan Veldhuizen, Wietse Waninge, Bas Willemsen, Lennart Drost en Iris Visser. De Gelderse Winter B Kampioenschappen (4 en 5 februari in Nijkerk) Danny Bruijnes, Remon Dekker, Tineke van’t Hul, Jelle Opmeer, Kirsten Opmeer, Manon Veldhuizen, Mienke Waninge, Rinze Waninge, Bas Willemsen en Shanna Willemsen. De Nederlandse Junioren Kampioenschappen korte baan (3, 4 en 5 februari in Amsterdam) Wietse Waninge. Pieter Cup (14 april in Eindhoven) Danny Bruijnes, Jelle Opmeer, Maurice Schlingemann en Daan Veldhuizen. Gelderse sprint kampioenschappen (21 en 22 april in Lelystad) Danny Bruijnes, Lennart Drost, Tineke van’t Hul, Jeffrey Kuijper, Raphael Mennen, Jelle Opmeer, Maurice Schlingemann, Daan Veldhuizen, Manon Veldhuizen, Anita Visch, Iris Visser, Mienke Waninge, Wietse Waninge, Bas Willemsen en Shanna Willemsen. De Gelderse kampioenschappen (12, 13, 20 en 21 mei in Nijmegen) Danny Bruijnes, Jelle Opmeer, Maurice Schlingemann, Daan Veldhuizen, Wietse Waninge en Bas Willemsen. Speedo finale (2 en 3 juni in Doetinchem) Raphael Mennen, Danny Bruijnes, Maurice Schlingemann, Daan Veldhuizen, Manon Veldhuizen, Lennart Drost en Danny Rekers De Gelderse B Kampioenschappen (9 en 10 juni in Arnhem) Tineke van’t Hul, Jeffrey Kuijper, Jelle Opmeer, Sanne Schlingemann, Daan Veldhuizen, Manon Veldhuizen, Mienke Waninge, Rinze Waninge, Bas Willemsen en Shanna Willemsen Nederlandse Junioren Kampioenschappen Drachten) Wietse Waninge en Mienke Waninge

(15,

16

en

17

juni

in

[Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 13


Veluwse Associatie Medailletoernooi Op 3 maart hebben we onze medaillewedstrijd gezwommen. Het Veluwse Associatie Medailletoernooi. Deelnemende verenigingen: Noord-Veluwe uit Wezep, ZuiderZeeZwemmers uit Dronten, Flevo uit Nijkerk, ZenPC Nunspeet. Met zwemclinic door Robin van Aggele. Lim-Ietje We zijn onze mascotte, Lim-Ietje kwijt geraakt tijdens 1 van onze uitwedstrijden. We hebben overal navraag gedaan maar helaas. Zwemkamp En dan ons zwemkamp. Afgelopen juni gingen we met de zwemmers en begeleiders naar het Zwarte Veldje van de Scouting. Het was weer een gezellig kamp met veel sport en spel en natuurlijk onze jaarlijkse barbecue. Duitsland Op 8 en 9 september zijn we met een groep van 22 zwemmers, officials en ouders naar het zwemweekend in Duitsland geweest. In het Freibad in Epe. Een erg leuke en gezellige wedstrijd en prachtig zonnig weer. Kortom, het jaar 2012 was voor de zwemselectie een sportief, plezierig en vooral gezellig jaar. De zwemcommissie.

Samenstelling De polocommissie bestond in het jaar 2012 uit Jeroen Docter, Mariella Mulder (secretaris), Lisette Altena, Danny Rekers, Peter van de Kolk en Cliff Hertel. Jeroen en Danny hebben de PC in de loop van het jaar verlaten. Marcel Rot en Aron Drost hebben hun plaats ing nomen. Marcel Rot is in de plaats van Jeroen Docter afgevaardigde naar het bestuur geworden; Cliff Hertel heeft de voorzittershamer van Jeroen overgenomen. Resultaten teams seizoen 2011 – 2012 Twaalf teams kwamen uit in de competitie en presteerden naar behoren. Door een herindeling van de bondscompetitie, daalde heren 1 af naar de eerste klasse district, ondanks dat zij 10e werden in de 4e klasse bond. Heren 2 werd ook 10e maar moest, eveneens door de herindeling, een stapje terug doen. Heren 3 eindigde op de 2e plaats en heren 4 werd 10e. De dames eindigden op een 5e plaats. De jeugdteams deden het prima. Het meisjes onder 17 team behaalde een uitstekende 4e plaats. [Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 14


De D1 werd in de kampioenspoule 6e; de D2 en de D3 werden beide 3e. Onze jongste pupillen van de E2 werden 6e. Twee teams werden kampioen: de C1 en de E1! Voor een volle tribune werden zij bij de laatste thuiswedstrijden gehuldigd. De E1 werd 2e bij het districtskampioenschap. Zij werden ook uitgenodigd om mee te doen met het Nederlands Kampioenschap onder de 11 jaar. In Hilversum lieten zij zien wat ze konden, wat resulteerde in een mooie 6e plaats! Seizoen 2012 – 2013 Onze jeugdteams presteren goed. De E1 wordt getraind door Mariella, Brigit en Cynthia Mulder en gecoacht door Allie van de Kamp. Het team bestaat uit nieuwe meisjes en jongens en een aantal kinderen die al een jaar competitie speelden. Zij doen het erg leuk en weten menig wedstrijdje te winnen. De D3 (coach Arie Verwoerd) en de meisjes van de D2 (coach Bianca Bronkhorst) hebben als trainers Aron Drost, Cliff Hertel en William Polinder. Zij hebben enorm veel lol en dat zien wij terug in de resultaten. De meisjes en jongens van de D1, trainers/coach Mariella, Cliff en Robbert Hup, spelen in de kampioenspoule en staan daar hun mannetje. De C1 en C2, trainers Mariella, Cliff en Robbert, coaches C1 Gert Ponsteen en Jan Hofman, coach C2 Peter de Jong, doen erg hun best. De C1 heeft het niet makkelijk in de kampioenspoule; de C2 draait in de middenmoot mee. Robert van Rossum en Dennis Kuipers zijn de enthousiaste trainers / coaches van heren 1 en heren 2. Beide teams draaien erg goed en spelen bovenin hun klasse mee. Om de beurt geven spelers van heren 3 training aan heren 3 en heren 4. Dit verloopt goed. Heren 3 speelt als vanouds mee om de bovenste plekken; heren 4 weet af en toe punten te pakken. Het damesteam heeft als kern de meisjes van het onder 17 team van het jaar ervoor, aangevuld met wat ervaren dames. Dit gaat prima; de dames zijn volop verwikkeld in de strijd om het kampioenschap. De mini’s worden getraind door Tiny de Jong, Yannick Ponsteen, Bianca Bronkhorst en Robbert Hup. Zij worden voorbereid op de echte competitie. Scheidsrechters Lisette Altena, Klaas de Bruin, Gerben Ebbers, Cliff Hertel, Hans Mulder en Peter de Jong zorgen ervoor dat onze teams mogen blijven uitkomen in de competitie. WOC Gelre en WONN Dit jaar trainen een aantal meisjes en een jongen van onze vereniging bij WOC Gelre. Cynthia Mulder, Pascal R kers, Jenka Witteveen en Laura Best (meisjes o.13), Aisha Shokir (meisjes o.15), Esla Shokir (meisjes o.17) en Amir Shokir (jongens onder 13) komen namens Gelre uit in de WOC-competitie. Thijmen Korf en Lennart Drost trainen bij het WONN; Lennart keept in het onder 15 team bij de wedstrijden. [Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 15


EK-waterpolo In januari vond het EK-waterpolo in Eindhoven plaats. Met de hele waterpoloafdeling werd een wedstrijd van het Nederlands damesteam bezocht. De busreis was al een feest op zich. De jongens en meisjes van het kampioensteam van de E-tjes, seizoen 2011 – 2012, werden uitgenodigd voor een minipolotoernooi in Veldhoven met aansluitend een bezoek aan de wedstrijden in Eindhoven. Uiteraard vonden zij dit helemaal geweldig. Clinic In april kregen de jongens en meisjes van onder 15 en onder 17 een clinic van Laszlo Boros, assistent bondscoach van het Nederlands herenteam. De Keiler Geen Nunspeetse Keiler zonder waterpoloproef. Lisette Altena, Wiebe Ebbers en Angel Corona Diaz bemanden de post. Kamp Erkemederstrand In juni werd er een kamp gehouden bij het Erkemederstrand in Zeewolde. Een leuke afsluiting van het seizoen. Toernooi Apeldoorn Als voorbereiding op het nieuwe seizoen deden 3 jeugdteams, een herenteam en het damesteam mee met het toernooi in het buitenbad in Apeldoorn. Veel zon, heel koud water, overnachten in tenten, barbecue op vrijdagavond, eten bij de Wok op zaterdagavond: kortom een geslaagd toernooi. Een jeugdteam wist de felbegeerde eerste plaats, een appeltaart, te bemachtigen. Oliebollentoernooi Het jaarlijkse oliebollentoernooi was een groot succes. Vele kinderen en volwassenen genoten van een avondje waterpolo, de oliebollen en de jaarlijkse verloting in het sportcafÊ. Bedankt Trainers, coaches, w-officials, scheidsrechters en supporters: bedankt! Samen hebben wij er weer een leuk jaar van kunnen maken. De Waterpolocommissie

Sterrenplan Vanaf augustus 2002 zijn we begonnen met het Nunspeets Sterrenplan. Dit is bedoeld voor kinderen die trainen van 18.00 tot 19.00 uur. Voor elke week wordt er een training op papier gezet, zodat iedere ouder/trainer deze training kan geven op de dinsdagavond en zaterdagmorgen. De trainingen zijn door Mariella Mulder gemaakt. Een trainingsblok duurt 7 a 8 weken, daarna wordt er een toets gehouden. De deelnemers krijgen hiervan een diploma, die ze in een speciaal gemaakt mapje kunnen doen. [Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 16


Mini polotoernooi Het mini polotoernooi werd dit jaar tijdens het oliebollentoernooi op 29 december 2012 gehouden, waaraan ruim 100 kinderen van onze vereniging hebben deelgenomen. Tijdens dit toernooi kreeg iedereen drinken en snoep en natuurlijk oliebollen. Toetsen Er zijn in totaal 3 toetsen geweest. Clubkampioenschappen In maart 2012 hebben we onze clubkampioenschappen gehouden. Algemeen clubkampioen bij de meisjes was Melissa Mooiweer, zij was 1.27,40 sneller dan vorig jaar. Bij de jongens was Jarno Smit algemeen clubkampioen, hij was 1.06,59 sneller dan vorig jaar. Zij hebben een beker en een wisselbeker ontvangen. De volgende kinderen waren clubkampioen in hun leeftijdscategorie; Liza van der Weyden, Pieter de Weerd, Elise van Beekhuizen, Robin Drost, Ashley de Jong, Maarten Rekers, Jenka Witteveen, Rowan Bouwman en Anne van Stelten. Bedankt Rest ons nog alle leden en ouders te bedanken die ons helpen om het Nunspeets Sterrenplan te doen slagen. Vooral de trainers die elke dinsdagavond weer aan het bad staan namelijk; Tiny de Jong, Mariella Mulder, Yvonne ten Wolde, Bob van Brederode, Yannick Ponsteen, Rinze Waninge en Jacolien Ponsteen. Vanaf november 2012 is onze erelid Roel Wiersema weer trainer, nu bij de recreanten en hebben we afscheid genomen van Yvonne ten Wolde. Af en toe zal zij nog wel inzetbaar zijn bij afwezigheid van één van de trainers. Mochten er nog ouders en/ of leden zijn die het ook leuk vinden om een uurtje les aan deze kinderen te geven, dan horen wij dat graag. Nunspeet, maart 2013 Mariella Mulder en Jacolien Ponsteen

Samenstelling De sponsorcommissie bestaat uit de volgende leden met hun aandachtsgebieden: Gerben Ebbers; voorzitter, Gert Ponsteen; secretaris/ Penningmeester/waterpolo, Harold Mensink; commerciële activiteiten, Jan Kamp; zwemmen en Astrid van Rooyen; kleding. Ook dit jaar was de sponsorcommissie weer erg actief. EK waterpolo In januari organiseerde de sponsorcommissie in samenwerking met de waterpolocommissie een busreis naar het EK waterpolo in Eindhoven. De [Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 17


waterpolo hoofdsponsor en de teamsponsoren werden hiervoor uitgenodigd, een aantal sponsoren nam de uitnodiging aan. Het was een zeer geslaagde busreis waar we, samen met de sponsoren, nu nog steeds met veel plezier op terug kijken. Outdoor lasergamen In maart mocht het C1 team weer een potje komen outdoor lasergamen bij teamsponsor ’t Campvelt. In de battlezone werd net zo hard voor de overwinning gevochten als in het water. Eigenaar Dennis Kuipers ontving van het team een leuk presentje. Kampioenschappen In mei vierden we met 2 waterpolo teams (E1 en C1) het behaalde kampioenschap. De sponsorcommissie had de teamsponsoren (Meijers en ’t Campvelt) uitgenodigd om de huldiging mee te vieren. Beide teamsponsoren namen een leuk presentje mee voor de spelers en coaches wat door hen zeer gewaardeerd werd. Nieuw contract Eind mei liep het contract met de hoofdsponsor van de Zwemselectie (De Veluwse Associatie) af. De sponsorcommissie wist het contract nog met 1 seizoen te verlengen zodoende was er tijd om een nieuwe sponsor voor de zwemselectie te vinden. Caps voor de jeugdteams De waterpolocommissie vroeg aan het begin van het waterpoloseizoen 20122013 aan de sponsorcommissie een nieuwe set witte caps voor de jeugdteams voor de thuiswedstrijden. De sponsorcommissie zorgde hiervoor. Wedstrijdballen Evenals vorig seizoen konden ook dit seizoen wedstrijdballen gesponsord worden, dit jaar niet alleen voor Heren 1 maar voor alle teams. Tot op heden loopt dit goed. Op de website en via De Spat wordt hier aandacht aan gegeven. Laptop Aan het begin van het waterpolo seizoen 2012-2013 deed het digitale wedstrijdformulier zijn intrede. Hiervoor hadden we een laptop nodig. Via Wcare ICT wist de sponsorcommissie de laptop gesponsord te krijgen, Wcare ICT nogmaals hartelijk dank hiervoor. Wedstrijdtafel Om de laptop droog te houden tijdens de waterpolo wedstrijden was de oude wedstrijdtafel hard aan vervanging toe. De sponsorcommissie wist via de PRAXIS de benodigde materialen gesponsord te krijgen. Dhr. Bonestroo maakte de wedstrijdtafel, die vervolgens vakkundig in de clubkleuren geel en blauw werd afgewerkt door een tweetal leden van de sponsorcommissie. De wedstrijdtafel werd (samen met de laptop) op 27 oktober officieel in gebruik genomen. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt nogmaals hartelijk dank hiervoor. Wij zijn van mening dat wij één van de mooiste, maar zeker één van de opvallendste wedstrijdtafels hebben.

[Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 18


Geluidsinstallatie Na het EK waterpolo en na de huldiging van de kampioensteams bleek dat het afspelen van muziek voor en na wedstrijden voor een enorme sfeer zorgde in het zwembad. Dat wilden wij ook. Een brief naar de kringloopwinkel leverde op 2 november een cheque van maar liefst € 400,00 op. Een mobiele geluidsinstallatie was snel gekocht. De mobiele geluidsinstallatie is dit seizoen al diverse keren ingezet bij waterpolowedstrijden, zwemwedstrijden en activiteiten. Facebook Op Facebook hebben we een pagina voor onze vereniging aangemaakt. In combinatie met onze website hopen we zo de leden actief te kunnen blijven benaderen. Badslippers Via Ipanema hebben we blauw/gele badslippers gesponsord gekregen voor de zwemselectie. Inmiddels zijn de slippers tijdens de clubkampioenschappen uitgereikt aan alle wedstrijdzwemmers, trainers en coaches. Jubileum In 2013 bestaat onze vereniging 40 jaar. De sponsorcommissie wil aan alle leden een uniek en sportief kadootje aanbieden. Inmiddels zijn we druk bezig om dat te realiseren. Voor, tijdens en na het jubileumfeest in mei 2013 zullen we het kadootje aan alle leden aanbieden. De Sponsorcommissie.

Samenstelling Afgelopen jaar is Thomas Rot ons team komen versterken en heeft Evelien Hofman, helaas de AC verlaten. In totaal is de AC dit jaar zes keer bij elkaar geweest. Activiteiten De activiteiten die in 2012 door de AC zijn georganiseerd, waren: • Dropping; • Paaseieren zoeken; • Spelletjesavond; • Vrijwilligersavond; • Sinterklaas; • Erwtensoepactie; • Ondersteuning bij het oliebollentoernooi. Helaas is de dropping niet doorgegaan vanwege te weinig animo. In de plaats hiervan proberen we een andere activiteit te bedenken voor de periode februari/ maart. De animo voor de erwtensoepactie was dit jaar ook minder. In totaal hadden 20 mensen meegedaan en was de opbrengst rond de € 250,-. Dit bedrag kunnen we [Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 19


mooi gebruiken voor o.a. de spelletjesavond in juni. Wel zal er gekeken worden naar een andere leuke actie om geld op te halen voor de vereniging. Groeten, Bianca, Joan, Joke, Robin, Thomas en Tineke

Het seizoen van 2012 ging goed van start. De wekelijkse opkomst was hoog en daarmee de banen goed gevuld. De zwemmers werden uitgedaagd om hard te werken aan hun conditie en techniek. De trainingen werden gegeven door Bob van Brederode. Tot begin maart 2012 was er een proef dat de zwemselectie tot 21.30 uur gebruik maakt van baan 5. Na de evaluatie is er door het bestuur een beslissing genomen dat zwemselectie baan 5 mag blijven gebruiken tot 21.30 uur. In het jaar 2012 heeft de vereniging meegedaan aan het project Bewegen Op Recept van de Provincie en Gemeente. Zij mogen 18 weken lang meezwemmen in de bestaande groepen. Na die 18 weken hopen wij dat ze lid van onze vereniging blijven. De personen worden door een huisarts geadviseerd om met dit project mee te doen. Zij worden verder begeleid door een fysiotherapeute. Daarop zijn een paar aanmeldingen gekomen en een paar leden zijn inmiddels al lid geworden. De gemeente heeft onlangs besloten met dit project te willen doorgaan. Naast de 10 opzeggingen hebben wij in totaal maar liefst 22 nieuwe leden mogen verwelkomen. Aan het eind van 2012 telde de trimgroep in totaal 67 leden. Vol enthousiasme zwemmen de trimleden hun baantjes. In mei hebben we de jaarlijkse BBQ gehouden bij Peter en Driesje van de Bunte. Ook de jaarlijkse afsluiting van 2012 hebben we traditie getrouw gedaan onder de kerstboom in het subtropische gedeelte van het zwembad onder het genot van chocolademelk, koffie en thee en lekkere kerstkransjes. Al met al, de trimgroepen zijn leuk, enthousiast en heel plezierig om mee te werken. Met vriendelijke groet, Bob van Brederode Trainer van de Trimafdeling

[Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 20


Samenstelling De redactie bestaat nog steeds uit Linda Vrijheid, Robert van Rossum en Gert Ponsteen. Uitgaves Ook dit jaar is De Spat 5x verschenen, we willen iedereen bedanken die kopij heeft aangeleverd en die De Spat hebben uitgedeeld. Adverteerders Een aantal adverteerders heeft in 2012 afgehaakt, maar daar zijn nieuwe adverteerders voor terug gevonden. Digitale Spat Dit jaar hebben we, in verband met de relatief hoge kosten van een uitgave, een “ingrijpende� beslissing moeten nemen. De Spat verschijnt vanaf december 2012 ook in een digitale full-colour versie. Leden van 16 jaar en ouder ontvangen een digitale Spat. Leden onder de 16 jaar, ereleden, sponsoren en adverteerders krijgen nog steeds een papieren versie uitgereikt. Wij zijn erg tevreden over de digitale versie die ook te bekijken blijft via onze website www.zpcnunspeet.nl, de eerste digitale uitgave leverde vele positieve reacties op. Wie ook een digitale Spat wil ontvangen in plaats van een papieren versie kan dat aan ons melden via redactie@zpcnunspeet.nl. Reacties We krijgen nog steeds leuke reacties op onze uitgaven, dat stimuleert ons om op deze weg door te gaan. Een goed jubileum jaar gewenst! De Redactie

[Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 21


Jubilarissen Henri Bouw en Berna Kuipers-Bouw zijn tijdens de algemene ledenvergadering van 25 maart jl. door het bestuur verrast met een kadobon vanwege hun 25 jarig lidmaatschap van onze club. Broer en zus zijn beiden op 1 maart 1988 lid geworden van onze club. Zij spelen nog steeds waterpolo. Henri speelt zijn wedstrijden in het Heren 4 waterpoloteam terwijl Berna nog steeds in het Dames 1 waterpoloteam actief is. Henri en Berna van harte gefeliciteerd met jullie jubileum bij de club! Helaas kon Berna wegens privĂŠ omstandigheden niet op de ALV aanwezig zijn. Zij heeft de VVV-bon later die week ontvangen.

Henri Bouw en secretaris Jacolien Ponsteen

[Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 22


In het Zonnetje Traditiegetrouw worden er tijdens de Algemene Leden Vergadering 2 vrijwilligers door het bestuur “in het zonnetje� gezet. Ook dit jaar zijn 2 vrijwilligers aangenaam verrast met een stuk waardering voor hun werk binnen de vereniging.

Daarnaast wil het bestuur alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar!! Arie Verwoerd (voorgedragen door Lisette Altena): Arie coacht al jaren het huidige D3 waterpoloteam. Hij laat zien dat je als ouder zonder enige waterpolo ervaring een team goed kan begeleiden. Hij wordt gerespecteerd door het team en weet ze goed te motiveren. Ook zijn wisselbeleid laat zien dat hij teamspirit belangrijk vind, maar ook voor de winst gaat. Ouders als Arie kunnen we in de club goed gebruiken. Ik hoop dat hij nog jaren plezier houd in het coachen. Een welverdiende zon voor Arie!!

Arie Verwoerd en secretaris Jacolien Ponsteen

[Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 23


Linda Vrijheid (voorgedragen door George Hertel): Linda maakt al jarenlang met veel enthousiasme deel uit van de redactie. Zij is verantwoordelijk voor de aandachtsgebieden: verslagen van de zwemselectie en verslagen van de AC. Daarnaast is zij actief als w-official bij de waterpolo wedstrijden. Momenteel is zij, samen met de andere leden van de feest commissie, druk bezig om het 40-jarig jubileum tot een onvergetelijke dag te maken. Kortom ook een welverdiende zon voor Linda!!

Linda Vrijheid en secretaris Jacolien Ponsteen

Arie en Linda mogen volgend jaar 2 vrijwilligers voordragen. [Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 24


MEDEDELINGEN

Let op: Familiezwemmen is alleen bestemd voor ouders, broertjes en zusjes, dus geen vriendjes of vriendinnetjes!!

FAMILIEZWEMMEN: Op de volgende data is er weer familie zwemmen van 09.00u tot 10.00u in het subtropisch zwembad: • • •

25 mei 2013 (feestdag) 29 juni 2013 13 juli 2013

VAKANTIES 2012-2013: Meivakantie: zaterdag 27 april tot en zaterdag 11 mei 2013 Pinksteren: vrijdag 17 mei tot en maandag 20 mei 2013 Zwemmen wel trainen: vrijdag 17 mei 18.00 tot 19.00 uur. Zomervakantie: vrijdag 19 juli tot en zaterdag 31 augustus 2013

met met van met

Laatste maandagavondtraining 21.30 tot 22.30 uur is maandag 22 april 2013 Vanaf vrijdag 26 april 1 uur trainen (21.00 tot 22.00 uur) Laatste vrijdagavondtraining 21.00-22.00 uur: vrijdag 28 juni 2013 (Waterpolo) Laatste vrijdagavondtraining 18.00-19.00 uur: vrijdag 17 mei 2013 (Zwemmen) Laatste donderdagavondtraining 19.00-19.45 uur donderdag 18 juli 2013 (Waterpolo C/D) Laatste donderdagavondtraining 19.00-19.45 uur donderdag 18 juli 2013 (Zwemmen) Laatste donderdagavondtraining 18.00-19.00 uur donderdag 18 juli 2013 (Zwemmen)

[Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 25


Actie Dierenpark Wissel Beste leden Zwem- en Poloclub Nunspeet, Bestel nu entreekaartjes voor het Dierenpark Wissel met 50 % korting voor maar â‚Ź 6,50 per kaartje. De kaartjes zijn onbeperkt geldig. Geef je bestelling door aan Jacolien Ponsteen in het zwembad of via de telefoon (0341-262294). De actie duurt tot en met 3 mei 2013. Jacolien Ponsteen Secretaris

[Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 26


Lees de tekst hieronder nog even goed door! Er staan belangrijke dingen in, zodat we er met zijn allen een onvergetelijke feestdag van kunnen gaan maken.

40 jarig jubileum Z&PC Nunspeet 25 mei 2013 ***Familiezwemmen, Speurtocht & 10-kamp*** Voor de leden die op het basisonderwijs zitten hebben we overdag een leuk programma in petto tot ongeveer 16.00 uur! We vertrekken na het zwemmen naar een locatie waar we spelletjes gaan doen. Bij mooi weer is dit buiten en bij slecht weer doen we het binnen. Trek in ieder geval niet je nieuwste kleren aan en niet je nieuwste schoenen maar wel schoenen waar je goed op kunt lopen. Gebruik je medicijnen of zijn er andere bijzonderheden waar wij rekening mee moeten houden? Laat het ons weten via zpc40jaar@hotmail.com Ook voor andere vragen kun je op dat emailadres terecht. Jij komt toch ook? Heb je je nog niet opgegeven? Doe dit dan alsnog! Via zpc40jaar@hotmail.com vermeld hierin je naam, leeftijd en met welk vriendje of vriendinnetje van de club je komt.

***Vrijwilligers gezocht*** Om de spelletjesdag voor de jeugd tot een succes te maken hebben we veel vrijwilligers nodig. We hebben er al veel, maar kunnen er nog wel een paar gebruiken. Wil jij ons op wat voor manier dan ook helpen? Meld je dan aan via het emailadres of geef je persoonlijk op bij Marit Bonestroo.

[Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 27


***Feestavond*** Voor de leden (vanaf het voortgezet onderwijs en ouder), vrijwilligers en fans hebben we een feestavond op het programma! Partycentrum ’t Anker Doornspijk 20.00 - 00.00 uur DJ & Hapjes en drankjes inbegrepen Hiervoor vragen we van de aanwezigen een kleine eigen bijdrage: Tot en met 15 jaar € 5,00; 16 jaar en ouder € 10,00 Kaarten voor deze feestavond kunnen besteld worden via zpc40jaar@hotmail.com of door je aan te melden bij de feestcommissie! Let op: De brugklassers kunnen kiezen tussen de spelletjesdag en de feestavond, maar mogen ook naar allebei de feesten.

Groetjes van de feestcommissie Dian, Linda, Lucienne, Maarten, Marit, Shannon

[Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 28


Café/Cafétaria MARKTZICHT sponsort patat en frikandellen op de feestdag Tijdens de feestdag op 25 mei as. wordt de patat en frikandellen gesponsord door Café/Cafétaria MARKTZICHT uit Nunspeet. De feestdag die begint in het zwembad met familie zwemmen en daarna wordt vervolgd met een speurtocht en een 10-kamp is rond 16.00u afgelopen. De kinderen worden tussen de voorzien van een lekkere snack.

middag

Eigenaar Martin Hendriksen bood, nadat hij benaderd was, aan om voor alle kinderen en begeleiders de snack te sponsoren. Het spreekt voor zich dat de Feestcommissie erg blij is met dit gebaar van Café/Cafétaria MARKTZICHT. Martin hartelijk dank!!!!!

[Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 29


Kleding inname jeugd waterpoloteams Op het moment van verschijnen van De Spat is er al wat kleding ingeleverd. As. weekend zal er weer ingezameld worden. Kwijtgeraakte en vernielde kleding wordt door de sponsorcommissie in rekening gebracht.

Sponsorcontracten De sponsorcommissie is blij om te melden dat de sponsor contracten met HAMU automaterialen, VeluweBellen, Delta ICT, ’t Campvelt, en Intersport Meijers weer voor 3 seizoenen verlengd zijn, tot en met het seizoen 2015-2016. Het contract met JHM loopt nog een jaar tot het einde van het seizoen 20132014. Helaas moeten we afscheid nemen van van de Loosdrecht, De Vischmarkt en G.G. den Boon. Momenteel zijn we druk bezig om de sponsorloze teams van een sponsor te voorzien. Mocht iemand nog contacten hebben met een bedrijf die onze vereniging een warm hart toedraagt laat het ons weten via sponsorcommissie@zpcnunspeet.nl

Jubileumkadootje In de week voorafgaand aan de feestdag op 25 mei as. zullen we beginnen met het uitdelen van het kadootje in verband met ons 40-jarig jubileum. Om de uitgifte makkelijk te maken willen we na elke training in de week voorafgaand aan de feestdag en feestavond op 25 mei as. het kadootje aanbieden. De uitgifte wordt bijgehouden op een ledenlijst zodat we zeker weten dat iedereen een kadootje krijgt. Mochten er toch leden zijn die het kadootje niet hebben ontvangen geef dat dan door aan de sponsorcommissie: sponsorcommissie@zpcnunspeet.nl

Kom dus allemaal (recreanten, zwemmers, waterpoloĂŤrs trimmers) trainen in de week van 20 mei tot en met 24 mei!

en

De sponsorcommissie [Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 30


Sponsoren Z. & P.C. Nunspeet Hoofdsponsor ZWEMSELECTIE

Hoofdsponsor HEREN 1 en HEREN 2

Sponsor DAMES 1

Sponsor HEREN 3

Sponsor HEREN 4

[Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 31


Sponsor gemengd onder 15 jaar C 1

Sponsor gemengd onder 15 jaar C 2

Sponsor gemengd onder 13 jaar D 1

Sponsor gemengd onder 13 jaar D 2

Sponsor gemengd onder 13 jaar D 3

Sponsor gemengd onder 11 jaar E 1

ALLE SPONSOREN: HARTELIJK DANK ZONDER UW BIJDRAGE GEEN KLEDING EN TASSEN!! [Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 32


Badkleding bestellen . . . . . ! De sponsorcommissie wil weer badkleding gaan bestellen zodat iedereen er aan het begin van het seizoen weer tip top bijloopt. Bestellen kan tot 15 juni as. door middel van bijgaand bestelformulier. De levertijden zijn 8 tot 10 weken na bestelling. De kosten zijn: € € € € € €

50,00 30,00 45,00 30,00 45,00 35,00

(waterpolo) badpak met rits met clublogo en eigen naam (dubbel gevoerd) (waterpolo) zwembroek met clublogo en eigen naam (dubbel gevoerd) (zwem) badpak met clublogo en eigen naam (zwem) zwembroek met clublogo en eigen naam (zwem) jammer met clublogo en eigen naam (zwem) shortleg met clublogo en eigen naam

De eigen naam is een optie dit is niet verplicht. Kijk bij de andere zwemmers en waterpoloërs voor de juiste maat!

Beschikbare maten zwembroeken: XXXS XXS XS S M Beschikbare maten badpakken: 30 32 34 36 38

L

40

XL

42

44

XXL

46

XXXL

48

[Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 33


BESTELFORMULIER BADKLEDING

Onze waterpoloërs en zwemmers spelen en zwemmen in onze eigen club badkleding. Een bijzonderheid hierbij is dat de voornaam van de waterpoloër/zwemmer in de badkleding kan worden gedrukt. Let op: dit is een optie en is niet verplicht. De afspraak met de leverancier is dat bestellingen vanaf 5 stuks behandeld worden. De levertijd ligt tussen de 8 en 10 weken na het doorgeven van de bestelling. Via de sponsorcommissie kan deze speciale club badkleding besteld worden. Met nadruk willen we aangeven dat de sponsorcommissie niet verantwoordelijk is voor het bestellen van de juiste maat. Bij twijfel over de juiste maat vraag/kijk het dan even na bij ploeggenoten van uw kind. Voor vragen en/of opmerkingen over de badkleding kunt sponsorcommissie@zpcnunspeet.nl contact met ons opnemen.

u

via

Bij een bestelling via de sponsorcommissie worden de verzendkosten van € 4,50 niet in rekening gebracht. Heeft u interesse lever dan een gesloten envelop met het verschuldigde bedrag en onderstaande gegevens in voor 15 juni 2013 as. bij Gert of Jacolien Ponsteen:

---------------------------------------------------------------------------------

Naam Maat

Soort badkleding Naam op badkleding (optioneel) Verschuldigde bedrag Telefoonnummer voor evt. vragen

Met sportieve groet van de Sponsorcommissie. [Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 34


Zwemmen: 2013-03-09; Landelijke Competitie deel 4 te Ede http://www.zpcnunspeet.nl/?p=3857 2013-03-16; Gelderse B-Competitie deel 5 te Harderwijk http://www.zpcnunspeet.nl/?p=3882 2013-03-23; Miniorenwedstrijd (voorheen Speedo) deel 4 te Barneveld http://www.zpcnunspeet.nl/?p=3914 2013-04-05; Swimcup te Eindhoven http://www.zpcnunspeet.nl/?p=3963 2013-04-06; Landelijke competitie deel 5 te Nunspeet http://www.zpcnunspeet.nl/?p=3971 Stand Gelderse B-competitie http://www.knzb-kringgelderland.nl/index/competitie/competitiestanden Stand landelijke E-ON competitie http://www.knzb.nl/wedstrijdsport/zwemmen/ranglijsten/competitieoverzicht/10 00001265/1e_klasse_district_2

Waterpolo: Standen van alle waterpolo teams http://www.kringutrecht.nl/wcbs/internet/waterpolo.php?mode=clubstand&clubID=273

[Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 35


Nieuwe Lim-ietje Nee dit verhaal gaat niet over een nieuw lim-ietje die gezwommen is voor ĂŠĂŠn of ander kampioenschap maar over de nieuwe mascotte voor onze (jeugd) zwemselectie. Lim-ietje 1 is al een aantal maanden zoek, zo meldde Berta Doornwaard tijdens de ALV van 25 maart jl. Vanuit de sponsorcommissie is toen direct het idee opgevat om voor een Lim-ietje 2 te zorgen. Zo gezegd zo gedaan, op donderdagavond 4 april jl. is door 2 leden van de sponsorcommissie Jan Kamp en Gert Ponsteen de nieuwe grotere Lim-ietje 2 aangeboden aan Robin Doornwaard trainer van de zwemselectie. De sponsorcommissie hoopt dat Lim-ietje 2 aanstaande zaterdag tijdens de thuiswedstrijd zwemmen de ploeg weer zoals vanouds aanmoedigd! De mededeling dat trainer Robin Doornwaard een logeerrooster zal opstellen zodat Lim-ietje 2 kennis kan maken met de gehele (jeugd) zwemselectie werd met gejuich ontvangen.

[Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 36


Zwemtalent Wietse Waninge ging zondag 24 maart naar Doetinchem ter voorbereiding op de FISEC-spelen in Hongarije. De FISEC-spelen zijn internationale meerdaagse sportwedstrijden voor scholieren die elk jaar door de FISEC, de Fédération Internationale Sportive de l'Enseignement Catholique, worden georganiseerd. De deelnemers zijn scholieren tot 17 jaar oud en komen uit verschillende landen, allemaal aangesloten bij de FISEC. Het is een sporttoernooi dat vergelijkbaar is met de Olympische Spelen, maar dan in het klein en alleen voor jongeren. Bovendien worden de spelen geopend door de president van de FISEC in een officiële openingsceremonie, en is er na afloop van de spelen een spetterende sluitingsceremonie gevolgd door een groot afscheidsfeest.

De FISEC-spelen zijn niet alleen op sportief gebied een geweldig evenement, maar ook op cultureel gebied. Zo wordt er veel aandacht gestoken in het ontdekken en proeven - zowel letterlijk als figuurlijk - van de cultuur van het organiserende land. Een goed voorbeeld hiervan is de Bazar, een soort markt voor artikelen uit de deelnemende landen. Elke sporter neemt een aantal producten mee van thuis die typisch bij zijn herkomstland passen. Deze artikelen worden op de Bazar verkocht aan de deelnemende sporters en aan andere belangstellenden. De opbrengst gaat naar een lokaal goed doel.

De FISEC-spelen zijn niet bij iedereen bekend maar hebben al wel een rijke historie en die gaat terug tot 1948 dat was het eerste jaar waarin de FISECspelen werden gehouden toen nog alleen voor jongens. De eerste internationale spelen voor jongens werden georganiseerd in 1948 te Monaco. Voor de meisjes was dit in 1959 te Leuven.

Sinds 1972 is er een nauwere samenwerking tussen de jongens- en de meisjesafdeling. De eerste gemengde spelen vonden plaats in 1980.

Dit jaar worden de FISEC-spelen van 5 tot 11 juli gehouden in Keckskemet, Hongarije. Op de spelen komen 14 - tot 17-jarige jongeren uit 12 Europese landen en de USA, Brazilië, Jordanië, Kroatië en Palestina aan de start. In 1995 werd FISEC erkend door het Internationaal Olympisch Comité.

Nederland neemt dit jaar deel in drie disciplines: zwemmen, atletiek en volleybal. Voor het zwemmen zijn er 16 meisjes en 16 jongens geselecteerd. Van de Zwem en Poloclub Nunspeet uit Nunspeet is het volgende talentvolle lid opgeroepen: Wietse Waninge. De volledige ploeg bestaat uit 32 zwemmers met 4 begeleiders, 13 atletiekers en 2 begeleiders en 10 volleybalmeisjes met 2 begeleiders. De komende tijd zal er hard getraind worden en wordt iedereen klaar gestoomd voor de medaille jacht. [Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 37


[Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 38


Deze keer twee herinneringen over de beginjaren van onze club, 1 herinnering van Cees en Marjan Visscher en 1 herinnering van Ben en Carina Maes. Beide families hebben onze club nog steeds in hun hart gesloten.

Herinneringen aan onze club door Cees en Marjan Visscher Feestvierende Spetters. Telkens als wij De Spat ontvangen zijn Marjan en ik weer zeer blij met de informatie die we via De Spat krijgen. Gerrit Ponsteen vroeg in een bijgesloten brief of ik nog een stukje op A5 formaat kon schrijven over de geschiedenis van ZPC Nunspeet. Voordat wij konden komen tot de oprichting van ZPC Nunspeet hadden we al vele kilometers gezwommen. Na ons huwelijk in 1970 zijn we naar Nunspeet vertrokken. We hadden het er best naar onze zin, maar ik miste een zwemclub. In het eerste jaar heb ik nog meegespeeld bij O.Z.& P.C. in Oldenzaal. Ik trainde “home alone” in De Tol. Na de training, maakte ik regelmatig en gezellig praatje met Janny en Rob Ristjouw. Hieruit volgde een jarenlange vriendschap. En de vraag, “als we omhoog zitten wil je dan af en toe een zwemles overnemen”. Gevolgd door toezicht op de zondagen. En zo woonde ik zomers meer op De Tol dan in ons nieuwe huis aan de Gerbrandystraat. Daardoor leerde ik vele volwassen trimmers kennen, die ik zag, zonder dat zij het wisten, als toekomstig bestuur van de nieuw op te richten zwemclub. Ook zag ik op de badmeesterstoel zittend potentiële leden voor de zwemclub. In overleg met deze “bestuursleden” kwamen we tot twee belangrijke stappen. Voor de “oudere” trimmers gingen we naar Wapenveld en als de religie niet de grootste handicap zou zijn, was een goed gesprek met de directie van het zwembad voldoende om hen te overtuigen om op de zondag het bad aan ons te verhuren. De gemeente Vaassen wilde wel aan ons verhuren, echter moesten we wel een juridische status hebben. En je hebt een juridische status als je een “echte“ club bent. Deze hindernis werd genomen. Tijdens de zomer van 1973 ging ZPC Nunspeet als “echte” club te water en kon zijn bestaansrecht bewijzen. Dank zij de inzet [Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 39


van vele ouders, trimmers en jonge zwemmers was er voldoende fundering voor een gezonde vereniging. De basis was goed en in de achterliggende 40 jaar hebben jullie bewezen dat een goede “dorpsmentaliteit” van een vereniging de thuisbasis kan zijn voor vele leden en de veilige basis voor jongens en meisjes om elkaar te ontmoeten. Sorry, het verhaal is een A4-tje geworden, maar 40 jaar samenvatten op een A5je is een onmogelijke opdracht. Veel plezier en wees trots op de vereniging die ook binnen de KNZB met respect wordt bekeken. Cees Visscher Oprichter en Erelid (met trots)

Herinneringen aan onze club door Ben en Carina Maes Bij het schoonmaken van de kasten kwamen wij nog 2 Z&PCN-T-shirtjes tegen. En om die nu nog eens 28 jaar in de kast te laten liggen . . . . . Een mailtje naar Gert Ponsteen of de club die misschien wil hebben. En dat wilde hij wel, maar we komen er niet zomaar vanaf. Nee, of we even een stukje voor De Spat willen schrijven . . . . . En aangezien wij tegenwoordig AOW’ers zijn die als hobby hebben bridgen, tennis en 8 weken als god in Frankrijk leven en dus tijd zat, wagen wij ons er maar aan. Zie onze foto bij de Fleetwood Evolution vouwwagen, onze kampeerhobby. Daar gaat-ie. Toen wij in 1971 naar Nunspeet kwamen, ging Ben al gauw waterpoloën bij de Z&PCN. Wekelijks trainen in het buitenbad de Tol. In de zomer vaak zo kououououd, ’s winters in kolonne naar Vaassen. Gelukkig ging na een paar jaar de Brake open en kon er daar getraind worden. Het clubje groeide uit tot een echte grote CLUB. Inmiddels was ik ook al betrokken bij de club en verzorgde samen met de redactieleden De Spat. Dat ging toen nog op stencil. Iedere maand bij ons op zolder werd die gestencild en in elkaar gezet. Veel werk, maar met plezier gedaan. Tijdens de trainingsavonden werd De Spat uitgedeeld en wat we niet kwijt konden werd thuisbezorgd. Later ging de kopij naar drukkerij Muco.

[Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 40


Inmiddels deed ik ook al het secretariaat en regelde de sportkeuringen voor de startvergunningen. Vrijwel iedere maand een bestuursvergadering waar altijd in een prettige sfeer belangrijke en minder belangrijke besluiten genomen werden. Ben was keeper, waterpolo scheidsrechter en regelde enige tijd het vervoer naar de waterpolowedstrijden en ik zat menige wedstrijd achter de tafel. Dit alles hebben we 12 jaar met heel veel plezier gedaan. Ook denken we nog terug aan Ootmarsum (waar de roots van Cees Visscher liggen) waar Z&PCN een aantal keren wedstrijden gespeeld heeft. En waar Jan Moll sambal Jantje werd. We kregen hem zover om bij de chinees een lepel uit de sambalpot te nemen: @&^%$* dat was heet!!!!! Brandweeeeeeer!!!!! Dus toen we vanwege Ben’s werk naar Brabant moesten deed dat behoorlijk zeer. We hadden 7 opvolgers nodig. Jaren heimwee gehad. In Brabant zijn wij ook weer in de zwemmerij terecht gekomen. Ik als aquajogger bij De Waterratten en Ben als waterpoloër en waterpolo official bij TRBRes in Tilburg. Toen Ben stopte met waterpolo wisten De Waterratten hem te strikken voor het bestuur. Eerst als penningmeester en later als secretaris. Na zo’n 16 jaar vond hij het mooi geweest en heeft hij een opvolger gezocht. Bij het afscheid werd hij tot lid van verdienste benoemd. Ben zwemt nog en neemt nog steeds de gele sporttas van Z&PCN mee naar het bad. Hoewel wij het bij De Waterratten goed naar onze zin hadden, bleven de herinneringen aan Z&PCN nog heel erg aanwezig. En zeker als De Spat weer in de bus ligt, is het bijzonder leuk om te lezen, dat het goed gaat met ons oude cluppie. Dat er mooie resultaten worden behaald en dat er nog altijd bekende namen in voorkomen. Ook namen van kinderen waarvan wij de ouders nog als ukkies hebben zien zwemmen. Wij hopen dan ook, dat de club nog heel lang blijft bestaan en dat er nog heel veel mensen plezier aan beleven. De hartelijke zwemgroeten van Ben en Carina Maes

[Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 41


Een broodje ei met ui Er woont een Belg in Den Haag, maar hij raakt zijn Belgische accent maar niet kwijt. Hij besluit bij een echte Hagenees Haags te leren. Na 4 weken kan hij eindelijk de zin: geef mij een broodje ei met ui, in het plat Haags uitspreken. Hij loopt, trots als een pauw, een winkel in en zegt: "Hé geef mij een broodje ei met ui". Waarop de verkoper tegen hem zegt: "Je bent zeker een Belg?" "Hoezo", vraagt de Belg, "dat was toch Haags?" "Jazeker, maar je staat in een fietsenwinkel." Sprookje Sneeuwwitje loopt door het bos en roept: "Ik ben de mooiste van het land." De dwergen lopen door het bos en roepen: "Wij zijn de kleinsten van land." De trol loopt door het bos en roept: "Ik ben de lelijkste van het land." Ja dat kunnen we wel zeggen maar we weten toch niet of het waar is? Laten we naar de oude tovenaar gaan en vragen of het waar is. Sneeuwwitje gaat naar binnen en komt even later naar buiten en zegt: "Ja, ik ben de mooiste van het land. De dwergen doen hetzelfde en zeggen: "Ja wij zijn de kleinsten van het land. De trol doet het zelfde en komt naar buiten en zegt: ' wie is prins Willem Alexander?!" Bier voor Orang-Oetan In een geheel leeg café stapt een Orang-Oetan naar binnen en gaat aan de bar zitten en besteld een biertje. De barkeeper denkt, "ik kan wel wat verdienen aan die aap", het café liep toch al slecht. Hij brengt het biertje en zegt: "Dat is dan 50 euro." De Orang-Oetan trekt ergens uit z'n vacht 50 euro. Vervolgens besteld de aap nog een biertje en de barkeeper zegt: "Dat is weer 50 euro." Zo gaat dat een tijdje door tot de Orang-Oetan 5 biertjes heeft gedronken. De barkeeper wil nu toch wel eens een praatje met de aap maken. Hij stapt op hem toe en zegt: "Dat gebeurt niet vaak, dat een Orang-Oetan in dit cafe komt". "Nee" zegt de aap, "vind je het gek als je 50 euro voor een biertje moet betalen. Blaascontrole Bij een blaascontrole vraagt de agent aan een zatte bestuurder: "Hoeveel pilsjes heeft u op?" De bestuurder: "Heb maar 2 glaasjes gehad" Agent: "Nou volgens mij zijn het er wel meer, u mag nu even blazen." Na het blazen slaat het apparaat optilt. Agent: "Nou wat voor glaasjes heeft u op meneer?" Bestuurder: Kreeg na een aantal flesjes pas een nieuw schoon glas

[Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 42


Paaseieren zoeken in het zwembad Zaterdag 23 maart was het tijdens het familiezwemmen een drukte van belang. De paashaas had eieren verstopt en de vele 10-tallen kinderen mochten ze weer opzoeken. Het was erg gezellig!!

[Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 43


[Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 44


[Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 45


22-09-2012

19:25

Nunspeet H1

- WWV 1

José’s Hairshop

29-09-2012

19:20

Nunspeet H1

- PFC Rheden 1

Fam. Drost

27-10-2012

18:55

Nunspeet H3

- Flevo 4

The Captain

03-11-2012

17:55

Nunspeet D1

- Het Ravijn D1

Fam. Rekers

17-11-2012

17:15

Nunspeet E1

- DWK 1

Fam. Veersma

08-12-2012

18:45

Nunspeet H1

- Flevo 1

Fam. Hertel

15-12-2012

18:40

Nunspeet C2

- De Woelwaters C1 Ilse Sindorf

12-01-2013

17:55

Nunspeet D1

- Polar Bears D1

Peter de Jong

16-03-2013

18:40

Nunspeet C1

- Polar Bears C1

Clifford Hertel

23-03-2013

18:35

Nunspeet D1

- De Meer D1

Oma en tante Eef

20-04-2013

19:00

Nunspeet H1

- Hydrofiel 1

Harry Sterkenburg De Loodgieter

27-04-2013

20:25

Nunspeet Da 1

- ZEW Da 1

Brigit & Cynthia

José’s Hairshop

Fam. Drost

Fam. Hertel

Clifford Hertel

The Captain

Ilse Sindorf

Oma en tante Eef

Fam. Rekers

Fam. Veersma

Peter de Jong

H. Sterkenburg De Loodgieter

Brigit & Cynthia

[Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 46


Clifford Hertel sponsor wedstrijdbal Nunspeet C1 – Polar Bears C1 Zaterdag 16 maart jl. Speelde het C1 waterpoloteam in de kampioenspoule de wedstrijd tegen Polar Bears C1. De eerdere wedstrijden werden door de jeugdige Nunspeters kansloos verloren, Polar Bears C1 is één van de sterkste zo niet het sterkste jeugdteam onder de 15 jaar van Nederland. De bal werd deze wedstrijd gesponsord door Clifford Hertel één van de jeugdtrainers van Nunspeet. Ook in deze wedstrijd kon Nunspeet niet tot winst komen Polar Bears vertrok met een 21-2 overwinning weer richting Ede en kan zich opmaken voor de strijd om het kampioenschap van Nederland. Clifford hartelijk dank voor de bal!!

Clifford Hertel en C1

[Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 47


Oma en tante Eef sponsor wedstrijdbal Nunspeet D1 – De Meer D1 Zaterdag 23 maart werd de wedstrijdbal voor de wedstrijd Nunspeet D1 – De Meer D1 gesponsord door de oma en tante Eef van keeper Lennart Drost. Nunspeet had in de uitwedstrijd met 9-1 weten te winnen en wilde graag de thuiswedstrijd ook winnen van de Culemborgers. Na de 1e periode stond er een 3-1 voorsprong voor de Nunspeters op het scorebord. Via 4-1, 8-1 werd aan het einde van de 4e periode een 12-1 overwinning behaald door onze D1. Oma en tante Eef hartelijk dank voor de bal.

Nunspeet D1

[Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 48


Waterpolo dames Nunspeet ook in bezit van Ipanema slippers! Na de zwemselectie, die eerder dit jaar al waren voorzien van badslippers, zijn de Nunspeetse dames waterpoloërs en hun trainster ook in het bezit gekomen van de felbegeerde Ipanema badslippers in de clubkleuren blauw/geel. Vrouwen en modieuze badslippers, dat is natuurlijk een ideale combinatie . . . ! De dames van aanvoerder Linda Vrijheid werden vrijdagavond 8 maart, tijdens de training, verrast door de sponsorcommissie die de badslippers, namens de sponsor Ipanema, aanbood. De dames doen het momenteel prima in hun klasse, tijdens de laatste competitiewedstijd in zwembad De Brake werd koploper Swol 1894 met een 8-7 nederlaag naar huis gestuurd. Nunspeet bezet door dit uitstekende resultaat een voorlopige 3e plaats met evenveel verliespunten als de nummers 1 (Swol 1894) en 2 (Zignea) van de competitie. De Nunspeetse dames zullen in de resterende 5 competitiewedstrijden alles op alles zetten om een zo hoog mogelijke klassering te behalen. Een kampioenschap behoort zelfs nog tot de mogelijkheden, dames veel succes “make us proud!”.

[Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 49


IETS TE MELDEN IN DE SPAT ??

REDACTIE@ZPCNUNSPEET.NL

KIJK VOOR DE LAATSTE NIEUWTJES OOK EENS OP:

WWW.ZPCNUNSPEET.NL

[Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 50


[Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 51


[Geef het bedrijfsadres op] Z. &. P. C. Nunspeet

Pagina 52

Spat 23-04-2013  

Het clubblad van de Z. &. P. C. Nunspeet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you