Page 1

6

thÀ-]mSv

THIRUVANANTHAPURAM

B-jn-bm _o-hn

cm-P-¸³-

Ir-jv-W-¡p-dp-¸v

ap-cp-°pw-]p-g: sh-bn-√q¿ tIm-´-d-°m-cn ]m-d-bn¬ ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b ]-coXp Ip-™n-s‚ `m-cy Bjn-bm _o-hn (95). a°ƒ: A-–p¿d-lv-am≥, A-–p-¬ l-ao-Zv, j-co-^m _o-hn, j-d-^p-±o≥, ]-tcX-\m--b A-–p¬ H-lq¿. a-cp-a-°ƒ: \-ko-d, P-ao-a, A-–p¬ P-∫m¿, e-Øo^.-

C-c-hp-Nn-d: tXm-´-bv-°m-Sv ]-Sn-™m-td-Xn¬ ]-tc-X\m-b Ip-™q-™n≥-sd a-I≥ cm-P-∏≥ (a-Wn,50 ). kw-kv-Im-cw C-∂v 11aWn-°v ]-cn-bm-cw F-kv. F≥.--Un.--]n iv-a-im-\-Øn¬.`m-cy: a-Wn-b-Ω A-co∏-d-ºv B-h-Ømw-Ipt∂¬ Ip-Spw-_mw-K-amWv. a-°-ƒ: an-Yp≥, AJn-e

sN-dn-b-\m-Sv: ta-∏m-t´Øvv Ir-jv-W-°p-dp-∏v (85). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10.-30\v ho-´p-h-f∏n¬. `m-cy-:-`-hm-\n-b-Ω. a-°ƒ-:\m-cm-b-W-°p-dp∏v, `m¿-K-h-°p-dp-∏v, ap-cfo-[-c-°p-dp-∏v, ]-tc-X-\mb tkm-a-\m-Y-°p-dp-∏v. acp-a-°ƒ-:Ir-jv-W-Ip-amcn, I-\-I-Ω. im-¥-a-Wn, cm-Pn.

a-dn-bm-½

tPm-k-^v

A-l-½-Zv- lm-Pn

\m-ep-tIm-Sn: Ip-gn-a-Æn¬ sX-t°¬ ]-tc-X-\mb Hu-X-®-s‚ `m-cy a-dnbm-Ω (94). kw-kv-Im-cw C-∂v 3.--30\v \m-ep-tIm-Sn sk‚ v tXm-a-kv ]-≈nbn¬. ]-tc-X an-{X-°-cn I-f-cn-∏-d-ºn¬ Ip-Spw_mw-Kw. a-°-ƒ: tdm-kΩ, a-dn-b-°p-´n, ]-tc-Xcm-b ^m.--tPm¨ Ip-gn-aÆn¬, X-¶-®≥. a-cp--a°ƒ: ]-tc-X-\m-b tXma-kv sN-ºn-e-Iw (ap´m¿), am-Xyp Im-Wn-Im-´v (Iq-{X-∏-≈n).--

]m-em: ]p-fn-°-bn¬ tPmk-^v (93).`m-cy ]-tc-Xbm-b tdm-k-Ω.a-°ƒ: tPm-bn, eo-e, s]-Æ-Ω, tPm-k-^v,]-tc-X-cm-b tPm-¨, Ip-cy≥. a-cp-a-°ƒ: tam-fn, eo-em-Ω, A-∏®≥, P-b, ]-tc-X-bm-b eo-em-Ω.-

sIm-Sp-h-≈n: Im-cm-´v A-lΩ-Zv lm-Pn (85). `mcy: ]m-tØbn. a°ƒ: Im-cm-´v A-_vZp¬ d-kmJv (sIm-Sph≈n tªm-°v hn-I-k-\Im-cy Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥, ap-kv-enw eo-Kv afi-ew J-Pm©n), k-eow, K-^q¿ (dnbm-Zv), jwkp, kp-sseJ, k-°o-\, Pp-ssaeØv. a-cp-a°ƒ: A-jvd^v (dn-bm-Zv), A-ko-kv hm-hm-Sn Ccp-tamØv, aplΩ-Zv sIm-Sp-h≈n.

Bâ-Wn ]m-em: C-cp-th-en-°pt∂-¬ B‚-Wn (90).-`mcy: ]-tc-X-bm-b Nn-∂-Ω. a-°-ƒ: eo-em-Ω, sk-_mkv-‰y≥, tj¿-fn, X-ºn. acp-a-°ƒ: tP-°-_v, ta-gvkn, tem-d≥-kv, ta-cn.-

k-c-kz-Xn-A-½ sam-´-aq-Sv: C-S-bv-t°m-Sv am-t¶m-´p-tIm-Ww e-£vao-\n-e-b-Øn¬ ]-tc-X\m-b tKm-hn-μ-]n-≈-bpsS `m-cy k-c-kz-Xn-A-Ω (77˛ dn-´. A-[ym-]n-I). a°ƒ-: Ir-jv-W-Ip-am-c≥ \m-b¿, th-Wp-tKm-]me≥ \m-b¿, {io-tZ-hn-AΩ. a-cp-a-°ƒ-: c-am-tZ-hn, eXm-Ip-am-cn, c-ho-{μ≥ \mb¿(ar-K-kw-c-£-W-h-Ip∏v). k-©-b-\w- hym-gm-gvN cm-hn-se 8 a-Wn-°v.

kn-kv-äÀ {^m³-kn-kv tN¿-∏p-¶¬: I¿-Ω-enØ-aTmw-K-am-b kn-ÿ {^m-≥-kn-kv (90). kw-kvIm-cw C-∂v 9.-30\v I-S-\mSv sk‚ v A-K-Ãn ]-≈nbn-¬.

hm-kp sIm-Sp-ß-√q¿:ta-ß-e h-b-e-ºw ssX-Ø-dbn¬ hm-kp(84). `m-cy:`m\p-a-Xn.a-°ƒ:kz-bw h-c≥,-_nμp,D-Z-b,A-\n-X,Aw-_nI.-

5 s^{_phcn 2011 i\n

Im-dn tem-dn-bn-Sn-¨v ss{U-hÀ a-cn-¨p

jm-P-lm³

tam-l-\³-]n-Å

Ir-jv-W-]n-Å

thWp-tKm-]m-Â

Ip-f-Øq-∏p-g: h-en-tbe \n-em-hv a≥-kn¬ jmP-lm≥(52). `m-cy: \-Po-dm _o-hn. a°ƒ: sj-do-\, km-_nd. a-cp-a-°ƒ kq-\o¿,- kp[o¿.-

]p-\-eq¿: B-h-Wo-iz-cw a-™-°m-e, A-\o-jv `-h\n¬ tam-l-\≥-]n≈(49)-. kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 11\v ho-´p-h-f∏n¬. `m-cy: im-¥n-\n. a°ƒ: A-\o-jv-Ip-am¿, A\p.

sh-™m-d-aq-Sv: hm-a-\-]pcw I-f-a-®¬ ho-´n¬ Irjv-W-]n-≈(78). `m-cy: hna-e-Ip-am-cn-b-Ω.a-°-ƒ: km-P≥, km-_p, iw-`p-. acp-a-°ƒ: ko-a, A-\n-e, _o-\.

am-f: A-∂a-\-S hS-t° ta-t\m-°n-¬ `m¿-K-hn-bΩ-bp-sS a-I≥ thWptKm-]m¬(57).

sIm-¨-ep sIm-Sp-ß-√q¿:B-a-√q¿ ]-tc-X-\m-b ]-Sn-b-Øv ssl-t{Zm-kn-s‚ `m-cy sIm--®-ep. a-°ƒ:A-–p-kemw,^m-Xn-am-_n, sambv-Xo≥-Ip-´n,sF-jm_n, ]-tc-X-\m-b ap-lΩ-Zv,I-Zo-Pm-_n.-

tZ-h-bm-\n sIm-Sp-ß-√q¿:Nm-∏m-d ]-tc-X-\m-b Ip-dp-∏-t»cn Zm-tam-Z-c-s‚ `m-cy tZh-bm-\n (88). a-°ƒ:kp-te-J,c-tai≥,Ir-jv-W≥-X-ºn,Ite-i≥,sj¿-fn,-Aw-_nI,{]-Zq-]v Ip-am¿,-kp[o¿ Ip-am¿,_n-μp.-

Ip-dp-º-\m-Sw: sIm-Sp-]p∂ I-∂n-ta¬-t°ma-½-Zn-i -lm-PnWn¬ Nm-t°m tk-hy¿ a-dn-bw ]-c-X-°m-Sv: ]-d-ºm-S≥ am-f:]p-√q¿ a-tcm-´n-°¬ sIm-√-bn¬ a-Ω-Zn-i lm- (iu-cn-°p-´n ˛ 62). kw-kv-Im-cw -C-∂v aq-∂nh-do-Xn-s‚ `m-cy a-dn-bwPn (80).- `m-cy: B-bn-i. \v Ip-dp-º-\m-Sw sk‚ v (77). a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv-k-JmB‚-Wo-kv s^m-tdm-\ ^n, Ae n° p´ n, Ba n\ , Ip-ªn-¸m-dp ]-≈n-bn¬. am-f:am-{º ]-tc-X-\m-b C-kv-am-Cu¬, d-jo-Zv (Pn-±), kp-ss_-Z, kp-l- `m-cy sk-en-\m-Ω am-ΩqC-Ω-´n-∏-d-ºn¬ th-emSv ]p-Ø≥-]-d-ºn¬ Ipd, k¬-a-Øv, ssk-\pbp-[-s‚ `m-cy Ip-™nSpw-_mw-Kw. a-°ƒ: ±o≥, ssa-aq-\. a-cp-a∏m-dp(89).a-°ƒ:cm-Pkn¬-hn, kn-tPm,kn∏≥,-Hm-a-\,tam-l-\≥,ap- °ƒ: k-Cu-Zv A-en. t\m.a-cp-a-°-ƒ: h¿-Koc-fo-[-c≥.kv a-™-fn, B-ep-h (amB-bn-i-_o-hncp-Xn Hm-t´m kv-t]m-´v, Xm-\q¿: aT-Øn¬ tdmHu-tk-¸v Xn-cp-h-√), kz-]v-\ aq-imUns e ]pØ n√ Ø v ] d am-f:]q-h-Øp-ti-cn tImcn-]-d-ºn¬ (B-\-°-√v), ºn¬ Xma k n° p∂ ®m-∏n-≈n Hu-tk-∏v(82). sam-√-°m-\-I-Øv A-_q- sj-dn≥ Ip-‰n-°-≠`m-cy:G-ey. a-°ƒ:h¿Øn¬ (A-bn-cq¿). ]-tc_-°-dn-s‚ `m-cy I-dp°n,tPm-bn,ta X≥ tI-c-f tIm¨-{K-kvØma m° m\ I Ø v Bgv-kn,em-en,\n-Iv-k¨. a(-Fw) I¿-j-I bq-Wnbni _ oh n (65). a° ƒ: cp-a-°-ƒ:F¬-kn,Bb≥ Pn-√m ssh-kv {]A– p e mw, apl Ω Z v \vn,tk-hy¿,Nm-t°mkn-U‚m-bn-cp-∂p.-tImb , _oh mØ pΩ . ®≥,ssj-\n.-

\o-en-¡p-«n

i-ap-thÂ

sam-bv-Xp

A-¨m-bn

A-en-tam³ lm-Pn

^m-¯n-a

Nm-¡p-®n

Nm-h-°m-Sv: I-S-∏p-dw sXm-´m-∏v am-fp-°p-´n h-fhn-\v In-g-°v hm-bv-°m-´v ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b I-d∏-°p-´n-bp-sS `m-cy \oen-°p-´n (80). a-Iƒ: im¥. a-cp-a-I≥: Ir-jvW≥.-

sh¨-a-Wn: dn-´. Pn-√m sl¬-Øv kq-∏¿-ssh-k¿ X-´m-tc-Øv i-ap-th¬ (87). kw-kv-Im-cw C-∂v 1.--30-\v sh¨-a-Wn sk-^ntbm≥ am¿-tØm-Ω ]≈n-bn¬. `m-cy-:-A-Ωn-Wn. a-°-ƒ-: im-¥. e-fn-X, tPm-kv , d-Pn, e-X. a-cp-a°ƒ-:-tXm-a-kv, X-ºn tPm¿-Pv , km-dm-Ω, P-kn, _m-_p Ip-cp-hn-f.--

Nm-h-°m-Sv: I-S-∏p-dw ]pXn-b-ßm-Sn l-k≥-]-≈n°v ]-Sn-™m-dv Nn-∂°¬ ]p-fn-°¬ ho-´n¬ sam-bv-Xp (93). `m-cy: _ohm-Øp. a-°ƒ: A-en-Al-a-Zv, \-^o-k, jm-lp, _-°¿, l-k-bv-\m¿ (ku-Zn), j-d-^p-Zo≥, dkn-b. a-cp-a-°ƒ: ^m-Øna, , ap-l-Ω-Zp-Æn, sse-e, \-Zo-d, ^m-Øn-a, I-a¿-P, ap-l-Ω-Zv tam≥.-

Kp-cp-hm-bq¿: a-‰w Bfq¿ F-S-°-f-Øq¿ D-Xp∏p-cp-hn-s‚ `m-cy A-®mbn (93). a-°ƒ: tdm-kn, d∏m-bn, kq-kn, ]-tc-X-cmb tXm-a-°p-´n, Ip-™ne. a-cp-a-°ƒ: Ip-™o™n, eq-ho-kv, t{X-ky, tPm¿-Pv, ]-tc-X-\m-b tXm-a-kv.

Nm-h-°m-Sv: I-S-∏p-dw ASn-Xn-cp-Øn t]m-°m-°n-√Øv ho-´n¬ B-en-tam≥ lm-Pn (75). `m-cy: B-bnjm-_n.a-°ƒ: jm-lp¬ l-ao-Zv, d-^o-Jv (c-≠p-t]cpw ku-Zn), jw-jm-Zv. acp-a-°ƒ: k-°o-\, ^mØn-a, ssl-Z-cm-en (jm¿P).

]m-h-d-´n:Pm-^v-\ ap-lΩ-Zv ap-…ym-cp-sS `m-cy ^m-Øn-a(90). a-°ƒ:P-ao-e,\q¿-Plm≥,a-Po-Zv,]-tc-X-\mb d-^o-Iv. a-cp-a°ƒ:sk-bv-Xv ap-l-Ω-Zv, lw-k lm-Pn, l-^v-ktamƒ, kp-ss_-Z.-

]m-h-d-´n:]-d-∏q¿ Nn-db-Øv tXm-a-bp-sS aI≥ Nm-°p-Æn (92). `m-cy:t{X-ky. a-°ƒ:t_-_n, sIm®p ta-cn, tdm-knen,F¬-kn,ta-gv-kn. a-cp-a-°ƒ:t]mƒ,h¿Ko-kv,tPm¿-Pv.-

P-ao-e-

A-bnip

Ir-jv-W-am-cmÀ-

hn-em-kn-\n

h-fm-t©-cn: ssh-°-Øpcn-se D-Z-b-sØ ]p-Ø≥ho-´n¬ Ir-jv-W-Ip-am¿ (79). `m-cy: \-μn-\n-am-ckym¿. a-°ƒ: D-j, Da,Zm-kv, jo-e, km-en, _o-\.

am-f:]-gq-°-c ap-¥n-cn°m-´v kp-μ-c-s‚ `m-cy hn-em-kn-\n(36). a-°ƒ:hn-jv-Wp,-hn-Zy.-

kn-ÌÀ {^m³-ko-kv kn-Fw-kn tN¿-∏p-¶¬: I¿-Ω-eoØ aTmw-K-am-b kn-ÿ {^m≥-ko-kv (90, sXt°-¬, sIm-gp-h-\m¬). kw-kv-Im-cw C-∂v H-ºXn-\v aTw Nm-∏-en¬ hnip-≤ Ip-¿-_m-\-tbm-sS B-cw-`n-®v tN¿-∏p-¶¬ s^m-tdm-\ ]-≈n-bn¬. k-tlm-Z-c-߃: ]-tc-Xcm-b sXm-Ω≥ (sIm-gph-\m¬), kv-I-dn-b (sImgp-h-\m¬), G-en tN∂m-´v (sIm-∂-°m-Sv), kn-ÿ Im¿-Ω¬ knFw-kn (I-S-πm-a-‰w), tPm-k-^v (hm-g-h-c), amXyp (sIm-gp-h-\m¬).

Bâ-Wn am-\-Øq¿: C-cp-th-en°p-t∂¬ B‚-Wn (Ip™v-˛94). `m-cy: ]-tcXbm-b Nn-∂-Ω cm-a-]p-cw ap-≠-bv-°¬ Ip-Spw-_mwKw.--a-°ƒ-: a-dn-b-°p-´n (am-Ωn), tPm-k-^v (]m-∏®≥), t{X-kym-Ω (CØm Ω), G-{_-lmw (hmh-®≥), eo-em-Ω, am-Xyp (a-Ø-®-≥-), sk-_mÃy≥, km-en, tj¿-fn, Xºn. a-cp-a-°ƒ: tXm-a-kv tIm-gn-t°m-´v (I-S-\m-Sv), ^n-tem-an-\ a-W-°m-´p-a‰w (Ip-dn-™n), ]-tc-X\m-b tem-d≥-kv ]p-Xph¬-]p-c-bn-Sw .

\m-Wp Iq-Øp-]-d-ºv: \n-¿-a-e-Kncn Ip-´n-°p-∂n-se A-\nX k-Z-\-Øn¬ s\-√ymS≥ \m-Wp (75). C-cn-°qdn-se ho-\-kv t_-°-dn DS-a-bm-Wv. `m-cy: ap-≠yØv k-Xn. a-°ƒ: A-\nX, A-\q-]v, k-Pn-Øv, kln-\.

cm-a-Ir-jv-W³ \mbÀ _m-ep-t»cn: I-cp-ae A-cn-ßb - n¬ tZ-hkzw]d-ºn¬ cm-aI - r-jvW - ≥ \m-b¿ (64).

tIm-´-°¬: ]m-e-∏p-dbn-se a-≠m-b-∏p-d-Øv Dss_-Zp-√(dn-´. F.-C, sI.-F-kv.-C.-_n)bp-sS `m-cy ap-t≠-°m-´v- P-ao-e (50). a-°ƒ: ap-l-Ω-ZvA-kvew, k-_v\ apw-Xkv, ap-l-Ω-Zv ^m-dq-Jv, apl-Ω-Zv A-øq-_v (^pssP-d), l-_o-_, a-cp-a°ƒ: A-–p¬ -d-jo-Zv (A¬-sF≥), k-eow (dnbm-Zv).

t{Xky tIm-S-t©-cn: h-en-bsIm√n Xp-≠-Øn¬ aØm-bn-bp-sS `m-cy t{Xky (74).

I-°-´n¬: \-cn-∏‰ sImøm-en-se Ip-f-ap-≈-Xn¬ A-Ω-Zn-s‚ `m-cy A-bnip (76). a°ƒ: _n-ømØp, sI Sn Ip-™-_vZp√ am-ÿ (hm-Wn-ta¬ Fw.bp.]n kv-Iqƒ), kp-ss_-Z, Pao-e, k-^n-b. a-cp-a-°ƒ: A-_v-Zp√ It≠m-Øv-Ip\n, B-bn-i h-t´mfn, aq-k shfn-tbmSv (Zp-_-bv), A-lva-Zv PmXn-tbcn, AΩ-Zv A-cq¿.

Ip-ª-½-Zv-Ip-«n \m-Zm-]p-cw: h-cn-t°m-fn sh-fp-Ø-dº-Øv Ip-™Ω-Zv-Ip-´n (80).

Nm-t¡m tk-hyÀ

apl-½-Zv shÃv tIm-Uq¿: ]-tcX\mb I-cn-º-\-°¬ k-Z-J-Øp√ ap-kv-eym-cpsS a-I≥ ap-l-Ω-Zv (75). k-tlm-Z-c߃: ap-lΩZv D-km-aØv, ap-lΩ-Zv kq∏n, C-Øn-°p´n, kpsse-am≥, A-_q_°¿, J-Zo-P, D-Ωpkpsse, B-bn-i, D-ΩpD-Ω.

{]-`m-I-c³ am-f:am-{º In-g-t°∏p-d-Øv {]-`m-Ic≥(68). `m-cy:-aw-K-fw. a°ƒ:A-\n¬-,-A-Pn-Xv.

]-u-tem-kv am-f:]m-d-°-S-hv I-√-d°-¬ ]-u-tem-kv(73). a-°ƒ:-jm-Pn,Pm-≥kn. a-cp-a-°-ƒ-: en-Pn, ]-tc-X-\m-b t_-_n.-

Xo-s¸m-Å-te-äp Nn-InÂ-k-bn-en-cp-¶ hr-²³ a-cn-¨p

ho-Sn-\v k-ao-]-s¯ Ip-f-¯n \mep-h-b-Êp-Im-c³ a-cn-¨\n-e-bnÂ

kp-`-{Z- A-½

tKm-]-Ip-amÀ

\m-cm-b-W³Ip-«n

s]m-¶p

\_o-km _o-hn

am-[-hnb-½

s]-cp-am-Xp-d: s]-cp-amXp-d C-S-∏-≈n-°v k-ao]w Ip-gn-hn-fm-Iw sX-cphn¬ ho-´n¬ ]-tc-X-\mb kz-X-{¥y-k-a-c tk\m-\n s]-cp-am-Xp-d F Fw km-Zn-Iv lm-Pn-bpsS `m-cy l-Δ D-Ωm-ƒ (90). a-°ƒ: dm-kn-° _o-hn, d-^o-° _o-hn. J-_-d-°w C-∂v cm-hnse 10 a-Wn-°v H-‰-∏-‰ ssa-Xm-\n ]-≈n J-_-¿ÿm-\n-¬ \-S-°pw.-

{]m-h-®-º-ew:t\-aw ssl-kv-Iqƒ PMvj-\v k-ao-]w C-S-bv-t°m-Sv acp-X-d-ج ta-se ]pØ≥-ho-´n¬ ]-tc-X-\mb am-[-h-≥-]n-≈-bp-sS `m-cy kp-`-{Z-A-Ω (90). a-Iƒ-: Ko-Xm-Ip-am-cn. acp-a-I≥: tKm-]n-\m-Y≥ \m-b¿. k-©-b-\w hymgm-gv-N cm-hn-se 8 a-Wn°v.-

Ig°q´w: In-g-°pw-`-m-Kw eo-em `-h-\n¬ tKm-]-Ipam¿(73˛`n-em-bv Ão¬ πm‚ v dn-´.D-tZym-K-ÿ≥). `mcy: Aw-_n-I-Ip-amcn.

]-ø-∂q¿: sk≥-{S¬ ]n.U-ªyp.Un kq-{]-≠nMv F-≥-Pn-\o-b¿ Ip-™nawK-ew Ip-∂n-bq¿ \m-cmb-W≥Ip-´n (70).

B-e-Øq¿: ]p-Xnb-¶w Ip-∂w-]d-ºv ]-tc-X\mb cm-P∏-s‚ `m-cy s]m∂p (70). a-Iƒ: _nμp. acp-aIƒ: j¨-ap-J≥.

B-bq¿: h-øm-\w \-ko¿ a≥-kn-en¬ \-_o-km _o-hn(56). `-¿-Ømhv: Fw F K-^q¿. a°ƒ: \hmkv, \-ko¿, \m-knw. acp-a°ƒ: sk-do-\, j”.

tXm-´-S: cm-a-Øv am-[hnb-Ω (84). `¿-Øm-hv: ]tc-X-\m-b H-tX-\≥ \ºym¿. a-°ƒ: N-{μ-a-Xn, im-¥-Ip-am-cn, `m-c-Xn.

Imb-Æ: Im-hp-¥-d-bnse ta-em-S-Øv Im¿Xymb-\nb-Ω (74). a°ƒ: k-Xy-\mY≥ (Im-hp-¥-d F.bp.]n -kvIqƒ), _m-e-Ir-jvW≥ (\-Sp-h-Æq¿), a-cpa°ƒ: hn-P-b-e-£v an (t]-cm-{º F-®v.Fkv.F-kv), hnP-b.

I-Zn-bp-½ tIm-´-°¬: B-´o-cn ]≈n-∏p-dw kz-tZ-in ]-tcX-\m-b Im-{º-Øp ]p-ent°m-S≥ A-l-Ω-Zv-Ip-´n lm-Pn-bp-sS `m-cy I-Zn-bpΩ (89).

ap-l-½-Z-v ]p-dØ - q¿: s]-cp-¥√ - q¿ A-d∏ - b - n¬ ap-lΩ - Z- v (_mh-˛65). `m-cy: D-Ωm-®p. a°ƒ: ssk-\p-±o≥, A-jvd-^v, k-eow, D-Ω¿, A-en, l-ao-Zv, in-lm-_v, ss^k¬, kp-sse-J, a-dn-b°p-´n, ku-Z.

th-em-bp-[³ \m-bÀ \n-eº - q¿: tIm-hn-eI - Øp-ap-dn-bn-se B-dt- ßmSv th-em-bp-[≥ \m-b¿ (A-∏p-°p-´≥ \m-b¿-˛77). `m-cy: km-hn-{Xn-bΩ - .

\m-cm-b-W-¡p-dp-¸v h-SI - c - : H-©n-bs - Ø BZy Im-e I-Ωyq-Wn-Ãv {]h¿-ØI - \ - m-b ]m-tem-fn°-≠n \m-cm-bW - ° - p-dp∏v (90). `m-cy: I-am-en£nb-Ω. a-°ƒ: \n¿-ae (t]m-kv‰ - v am-kv‰ - ¿ tIm-´∏-≈n),iym-af - (]-tøm-fn ku-Øv Fw.-F¬.-]n kvIqƒ {]-[m-\m-[ym-]n-I), D-j (hn-eym-∏≈ - n sIm-fØq¿ F¬.-]n kvI - qƒ {]-[m-\m-[ym-]n-I), kpPn-XvIp-am¿ (A-[ym-]I≥, K-h.-KW - ] - X - v sslkvI - qƒ ^-tdm°v).

tZio-b]mXbn c−v A]ISw: aq¶pt]À acn¨p

a¨m³ hÀKo-kn\v Bbn-c-§-fpsS A´ym-RvP-en sIm-®n: A-¥-cn-® {]-ap-J lm-ky-\-S≥ a-®m≥ h¿-Kokn-\v B-bn-c-ß-fp-sS A¥ym-Rv-P-en. C-∂-se cm-hnse s]m-Xp-Z¿-i-\-Øn-\p h® F-f-a-°-c-bn-se ho-´n-epw en-‰n¬ ^v-f-h¿ ]-≈n ]m-cnjv lm-fn-epw F-Øn B-cm-[I-cpw kp-lr-Øp-°-fpw At¥ym-]-Nm-c-a¿-∏n-®p. sshIo-´v A-©-c-tbm-sS I-eq¿ s]m-‰-°p-gn en-‰n¬ ^v-f-h¿ ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬ kwkv-Im-cw \-S-∂p. kn-\n-am-˛-ko-cn-b¬ cw-KsØ {]-ap-J-cpw cm-jv-{So-b {]-Xn-\n-[n-I-fpw h-k-Xn-bnepw sk-an-tØ-cn-bn-ep-saØn-bn-cp-∂p.--- a-{¥n tPm-kv sX-‰-bn¬, Xm-c kw-L-S-\bm-b A-Ω-bp-sS sk-{I-´-dn

C-S-th-f _m-_p, kw-Ko-X \mS-I A-°m-Z-an sN-b¿-am-\p-w \-S-\p-am-b ap-tI-jv, kw-hn-[mb-I≥ _n D-Æn-Ir-jv-W≥, \n¿-am-Xm-hv kn-bm-Zv tIm-°¿, Xn-c-°-Ym Ir-Øv s_-∂n ]n \m-b-c-º-ew, kn-\n-am Xm-c-ßfm-b kn-±o-Jv, k-eow-Ip-am¿, em¬, kp-tc-jv-Ir-jv-W, \m-cb-W≥-Ip-´n, _o-\m B‚-Wn, l-co-{io am¿-´n≥, A-\q-]v-N{μ≥, Ip-©≥, ko-a Pn \mb¿, im-¥-Ip-am-cn, am-Wn kn Im-∏≥ Xp-S-ßn-b-h¿ At¥ym- ] - N m- c - a ¿- ∏ n- ° m- s \Øn. A¿-_p-Z _m-[-sb-Øp-S¿∂v B-ip-]-{X-bn¬ Nn-In-¬-kIgn-™ Znh-kw \n-cym-X\m-b kn-\n-am Xm-cw a-®m≥ h¿-Ko-kn-s‚ ar-X-tZ-l-Øn¬ `m-cy F¬-kn, bn-em--bn-cp-∂ a-®m≥ h¿-Ko-kv hym-gm-gv-N ssh-Io-´v aq-t∂ma-°fmb tdm-_n-®≥, dn≥-kn F-∂n-h¿ sS-bm-Wv a-cn-®-Xv.--A-t¥ym-]-Nm-c-a¿-∏n-°p-∂p

A-_v-Zp-√ l-k≥ tI-Sp-]m-Sv kw-`-hn®n-´p-≠v. I-_-d-S-°w C-∂v D-®bv°v 12\v a-μ-emw-Ip-∂v Pp-am-akv-Pn-Zv I-_-¿-ÿm-\n¬. `m-cy: ^m-Øn-a. a-°-ƒ: A-\-kv, d-lokv. _- n-Sn-®v ss_-°v bm-{Xn-Icm-b F-S-°-gn-bq¿ Iq¿-°w ho-´n¬ A-_v-Zp-√ (65), F-S-°-gn-bq¿

Z-½m-an a-cn-¨-bm-fp-sS ar-X-tZ-lw kw-kv-I-cn-¨p

A-an-X-am-bn Kp-fn-I I-gn-¨ hr-² a-cn-¨p

l-Æ D-½mÄ

\p- a m- b n Iq-´n-bn-Sn°p- ∂ - X v H-gn-hm°m-\p≈ {i-aØn-\n-sS \n- b - { ¥Ww hn-´v lw-k-tIm-b I-S-bn-te°v C-Sn-®p I-b-dp-I-bm-bn-cp∂p.]-cn-t°-‰-bm-sf F-S-°-gnbq¿ sse-^v-sI-b¿ {]-h¿-ØI¿ ap-Xp-hp-´q¿ cm-Pm B-ip-]{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n°m-\m-bn-√. C-Sn-bp-sS A-Lm-X-Øn¬ aμ-emw-Ip-∂v kz-tZ-in D-kv-am-s‚ lm¿-Uv-sh-b¿ tKm-Uu-Wn-\v

a-√-∏-≈n: sN-ß-cq¿ \-S-°¬ kq-cy-`-h-\-Øn¬ kptc-{μ≥ (52) I-S-∂¬ Ip-tØ-‰v a-cn-®p. C-∂-se cm-hnse ]-Xn-s\m-∂-c-tbm-sS \-S-bv-°¬ \m-´p-hm-Xp-°¬ ]m-S-Øn-\v k-ao-]-Øp-sh®m-Wv I-S-∂¬ B-{I-an-®Xv. k-ao-]-Øv Iq-h ]-dn°p-I-bm-bn-cp-∂ `m-cy Dj-°pw I-S-∂¬ Ip-t؉p. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°‰ kp-tc-{μ-s\ D-S≥ Xs∂ B-ip-]-{Xn-bn¬ FØn-s®-¶n-epw c-£n-°m\m-bn-√. D-j Xn-cp-h-√-bnse kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ Nn-In-¬k-bn-em-Wv. a-°ƒ: kq-cy, kp-\n-X.-

hr-²³ Ip-g-ªp-ho-Wp -a-cn-¨p

Iq-´n°¬: Iq-´n-°¬ ]pXp-∏-d-ºn¬ hm-ln-\n Ckv-am-bo¬(70). J-_-dS°w C-∂v 11\v ap-ln-bp±o≥ ]-≈n-bn¬. `m-cy a-\-ßm-´n¬ sF-j. a-°ƒ A--∫m-kv,A-jv-d^v,A-\o-j. a-cp-a-°ƒ jmPn, ]p-fn-aq-´n¬ tImcp-tØm-Sv d-joZv, ko\Øv.

Nm-h-°m-Sv: tZ-io-b-]m-X 17¬ hy-Xy-kv-X-am-b c-≠v A-]-I-Sß-fn¬ aq-∂pt]¿ a-cn-®p. a-μew-Ip-∂v sk‚-dn¬ \n-b-{¥Ww hn-´ tem-dn I-S-bn-te-°v CSn-®p I-b-dn tem-dn ss{U-h¿ acn-®p. ]m-e-s∏-´n B-ip-]-{Xn-°Sp-Øv _- n-Sn-®v ss_-°v bm{Xn-I-cm-b c-≠pt]¿ a-cn-®p. tem-dn I-S-bn-te-°v C-Sn-®p I-b-dn tem-dn ss{U-h¿ a-μ-emwIp-∂v ]p-Xp-]m-d-°¬ ho-´n¬ lw-k-tIm-b(39)bm-Wv a-cn-®Xv. C-∂-se ssh-Io-´v 4.-30 Hm-sS a-μ-ew-Ip-∂v sk‚-dn¬ h-®m-bncp-∂p A-]-I-Sw. s]m-∂m-\n-bn¬ \n-∂pw ap-Xp-hp-´q-cn-te-°v aW-¬ I-b-‰n h-cn-I-bm-bn-cp-∂ tem-dn F-Xntc h-∂ kv-Iqƒ hm-

I-S-¶Â-Ip-t¯-äv Kr-l-\m-Y³ a-cn-¨p

I-S-bv-°¬: I-gn-™ Zn-hkw Z-am-an¬ h-®p-≠m-b hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ a-cn®-bm-fp-sS ar-X-tZ-lw kwkv-I-cn-®p. Nn-X-d, am-t¶mSv, I-√p-sh-´mw-Ip-gn hn-Pn \n-hm-kn¬ k-Xo-js‚(45) ar-X-tZ-l-am-Wv C∂-se kw-kv-I-cn-®-Xv. `m-e-fn-Xmw-_n-I cy: hn-Pn. a-°ƒ: A-\p-cmssa-\m-K-∏-≈n: th-ß, Pv, A≥-Pn-a. B-en-s‚ In-g-°-Xn¬ hmkp-tZ-h≥-]n-≈-bp-sS `mcy e-fn-Xmw-_n-I(55). a- Xn-cp-h-√: A-b¬-hm-kn-Iƒ X-Ωn-ep-≈ X¿-°-sØ Iƒ: Zo-]. a-cp-a-I≥: A- Xp-S¿-∂v hr-≤≥ Ip-g-™p-ho-Wp-a-cn-®p. a-Xn¬-`m-Kw Uz.-I-Wn-t©-cn¬ kp-tc- hn-P-b-]p-c-Øv P-\m¿-±-\≥ B-Nm-cn- (68)bm-Wv Ip-gjv(ap≥ ssa-\m-K-∏-≈n ™p-ho-Wp a-cn-®-Xv. `m-cy-:-hn-P-b-Ωmƒ. a-°ƒ-:P-b]-©m-b-Øv ssh-kv {]- {]-Im-iv, P-b-Ip-am-cn, P-b-{io, P-K-Zo-jv. a-cp-a-°ƒ-: lkn-U‚ v).cn-Ip-am¿, cm-tP-jv. kw-`-h-hp-am-bn _-‘-s∏-´v a-Xn¬`m-Kw I-≠-Øn¬ hn-ap-‡-`-S≥ tam-l≥-Ip-am-dn-s\\m-¨p bpw a-I-s\-bpw t]m-en-kv I-Ã-Un-bn-se-Sp-Øp. sIm-Sp-ß-√q¿:]m-cn _km-dn¬ ]q-hm-en-∏-dºn¬ A-–p-hn-s‚ `m-cy \m-®p (65). a-°ƒ:_-jo¿,jw-kp-±o≥,A-_-v Zp¬ K-^q¿,a-\m-^v. a-cp-a-°- sh-™m-d-aq-Sv: A-an-X-am-bn Kp-fn-I I-gn-® hr-≤ a-cnƒ:k-pss_-Z,dm-_n-b,dw- ®p. hm-a-\-]p-cw ]-Ω-Øn≥-Io-gv N-{μ-hn-em-k-Øn¬ k-Zm-in-h≥-]n-≈-bp-sS `m-cy {io-a-Xn-b-Ω(67) B-Wv e,_p-jv-d.a-cn-®-Xv. {]-ta-l-Øn-\pw c-‡-k-Ω¿-±-Øn-\pw Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂ C-h¿ c-≠v tcm-K-ß-ƒ-°p-≈ Kp-fnNocp t]-cm-{º: ap-bn-t∏m-Øv I-Iƒ tUm-Œ-dp-sS \n¿-tZi-߃-°v hn-cp-≤-am-bn A]-tc-X\m-b a\-°-e ao- an-X-am-bn I-gn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. I-gn-™ Zn-h-kw cmse-bm-Wv kw-`-hw. C-tX Xp-S¿-∂v _-‘-p-°ƒ tNج No-cp (73). a°ƒ: hn¿-∂v sh-™m-d-aq-Sv tKm-Ip-ew sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ \m-cm-bW≥ (I-®-h-Sw F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. a-°ƒ: P-b-N-{μap-bn-t∏m-Øv), _me≥ ≥, P-b. a-cp-a-°ƒ; hn-P-b≥, e-X. (Kƒ^), {]-Zo]≥, N{μn-I, hk-¥, Pe-P, ]tc-X\m-b cmP≥. a-cp-a°ƒ: kp-tc-{μ≥ (Xn-cph-≈q¿), cmP≥. A-º-e-∏p-g: Xo-s∏m-≈-te-‰p Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp∂ hr-≤≥ a-cn-®p. A-º-e-∏p-g h-S-°v ]-©m-b-Øv 18˛mw hm¿-Uv h-≠m-\w Im-´p-¶¬ ho-´n¬ a-Wn-b≥ (63) B-Wv a-cn-®-Xv. h-≠m-\w t]m-kv-t‰m-^o-kv P-Mvj-\p k-ao-]w C-bmƒ \-S-Øp-∂ am-S-°-S-bn¬ h-®mWv s]m-≈-te-‰-Xv. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰p h-≠m\w sa-Un-°¬ tIm-f-Pm-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bnem-bn-cp-∂ C-bmƒ C-∂-se-bm-Wv a-cn-®-Xv. `m-cy: cm[. a-Iƒ; A-\q-P.-

Ckv-am-boÂ

ImÀ-Xymb-\nb-½

Nm-e-°p-Sn: tZ-io-b-]m-X-bn¬ ap-cn-ßq¿-˛-tIm-´-ap-dn P-Mv-j-\n¬ Im-dn¬ tem-dn-bn-Sn-®v Im¿ ss{U-h¿- a-cn®p. C-∂-se cm-hn-se 10\m-Wv A-]-I-Sw. Nn-d-ß-c sXt°-S-Øv Ir-jv-W-]-S-\m-b-cp-sS a-I≥ c-hn-Ip-am¿(A∏p-˛50) B-Wv a-cn-®-Xv. A-c-a-Wn-°q-tdm-fw tem-dn-°Sn-bn¬ Ip-Sp-ßn In-S-∂ chn-Ip-am-dn-s\ sXm-´-SpØp--≈ a-c°-º-\n-bn¬ \n-∂v s{I-bn≥ sIm-≠p-h∂m-Wv ]p-d-sØ-Sp-Ø-Xv. A-t∏m-tg-°pw a-c-n-®n-cp∂p. sIm-c-´n t]m-en-kv ÿ-e-sØ-Øn ta¬-\-S]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p. `mcy: Kn-cn-P. a-°ƒ: A-ar-X, A-c-hn-μv. kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 10\v ho-´p-h-f∏n-¬ \-S-°pw.-

]-©-h-Sn l-k≥ (65) F-∂n-h-cm-Wv a-cn-®-Xv. ]m-e-s∏-´n B-ip-]-{Xn°-Sp-Øv C-∂-se sshIo-´v 6.-45 Hm-sS-bm-Wv A]-I-Sw. Nm-h-°m-Sv \n∂pw s]m-∂m-\n-bn-te°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ _-kv F-Xn-tc h-∂ ss_-°p-am-bn Iq-´n-bn-Sn°p-I-bm-bn-cp-∂p. A-]-I-Sw \-S-∂ D-S-s\ C-cph-sc-bpw ap-Xp-hp-´q¿ cm-Pm Bip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c£n-°m-\m-bn-√. ^m-Øn-a-bm-Wv A-_v-Zp-√-bp-sS `m-cy. a-°ƒ: Um-en-b, ^¿-jm-Zv, lm-kn-b. lk-s‚ `m-cy: I-Zo-P. a-°ƒ: jnlm-_v, dn-bm-kv, sk-bv-\p¬ B_n-Zv. I-_-d-S-°w C-∂v.-

I-pf-Øq-∏p-g-: ho-Sn-\v k-ao-]-sØ Ip-f-Øn¬ _m-es\ a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. I-S-am≥-tIm-Sv in-h]p-cw sX-°pw-I-c-ho-´n¬ k-tcm-Pn-\n-bp-sS a-I≥ A-\-μp(\m-ev) hn-s\-bm-Wv ho-Sn-\v k-ao-]-ap-≈ Ipf-Øn¬ a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. Ip-´n-sb Im-W-Xm-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ho-´p-Im-cpw k-ao-]-hm-kn-I-fpw \-S-Øn-b A-t\z-j-W-Øn-emWv ho-´n¬ \n-∂pw 20 ao-‰¿ A-I-se-bp-≈ Ip-fØn¬ ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-b-Xv. ]p-\-eq¿- Xm-eq°v- B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv-‰v tam¿-´-Øn-\v ti-jw ar-X-tZ-lw ho-´p-h-f-∏n¬ k-w-kv-I-cn-®p.

tIm-b-¼-¯q-À hm-l-\m-]-I-Sw: Nn-]m-Ie-°nÂ-m-Skv: tIm-bn-ebn-c-ºnt¡ \mem-a\pw a-cn-¨p -Øq-¿-˛-]m-e-°m-Sv tZ-io-b-]mX \-h-°-c-bn¬ I-gn-™ 30\v Im-dpw tem-dn-bpw Iq´n-bn-Sn-®p-≠m-b A-]-I-S-Øn¬ ]-cn-t°-‰v Nn-In¬k-bn-em-bn-cp-∂-bmfpw a-cn-®p. C-tXm-sS A-]-I-SØn¬ a-cn-®-h-cp-sS F-Æw \m-embn. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰v tIm-b-º-Øq¿ sI.---Pn B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-°-s∏-´ ]m-e-°m-Sv Pn.---_n tdm-Un-se tdmb¬ kv-‰p-Un-tbm D-S-a ap-l-Ω-Zv \-k-dp-±o≥ (_m_p-˛44) B-Wv C-∂-se a-cn-®-Xv. ar-X-tZ-lw C-∂v Ip-∂-Øq¿-ta-Sv hm-en-∏-d-ºn-ep-≈ ho-´n-se-Øn-®v s]m-Xp-Z¿-i-\-Øn-\p h-® ti-jw ta-´p-∏m-f-bw AØ¿ Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬ a-d-hp-sN-øpw. apw-Xm-km-Wv `m-cy. a-°ƒ: \n-jm-\, \m-jn-^v. ]n-Xm-hv ]-tc-X-\m-b C-kv-am-Cu¬ dm-hp-Ø¿. amXm-hv: ssP-_p-∂n-k.

sKbnw-kn D-]-tbm-Kn-¨ 70 tIm-Sn-bp-sS _-eq¬ hnÂ-¸-\-bv-¡v

A©p -s]¬-a¡-sf sIm-¶ ]n-Xm-hn-\v h-[in£

\yq-U¬ln: tIm-a¨-sh¬-Øv sK-bnw-kv D-Zv-Lm-S\˛k-am-]-\®-S-ßp-I-fn-se ap-Jy B-I¿-j-W-am-bncp∂ 70 tIm-Sn-bp-sS `o-a≥ lo-en-bw _-eq¨ Ip-d™ hn-e-bv-°v hn-‰-gn-°m≥ kw-Lm-S-Ik-an-Xn Xocp-am-\n-®p. Iq-‰≥ _-eqWpw C-Xn-s‚ A-\p-_-‘ km-[-\ßfpw hm-ßm≥ Xm-¬-∏-cy-ap-≈ kw-L-S-\Iƒ Cu am-kw 18\-Iw _-‘-s∏-S-W-sa-∂p kw-Lm-S-Ik-anXn A-dn-bn®p. P-h-l¿-em¬ s\-lv-dp tÃ-Un-b-Øn-se D-Zv-LmS-\˛k-am-]-\ B-tLm-j-߃°p-]-tbm-Kn-® Xm-¬°men-I A-e¶m-ch-kv-Xp-°ƒ, Hm-^n-kv ^¿-Wn-®dpIƒ, hnhn-[ Ce-t{Œm-Wn-Iv h-kv-Xp-°ƒ F-∂nhbpw hn¬-°m≥ Xo-cp-am-\n-®n-´p≠v. {_n-´-\n-se en-h¿-]q-fn¬ \n-∂m-Wv _-eq¨ hmßn-bXv. tÃ-Un-b-Øn¬ \-S-∂ B-tLm-j-®-S-ßpI-fp-sS Zr-iy-ß-ƒ {]-Xn-^-en-∏n-® _-eq¨ U¬-ln tIm-a¨-sh¬-Øv sK-bnw-kn-s‚ {][m-\ B-I¿-jW-am-bn-cp∂p.

sk-tlm¿ (a-[y-{]-tZ-iv): A-©p s]¨-a°-sf sh-´ns°m-∂ ]n-Xm-hn-s\ {]m-tZin-I- tImS-Xn h-[-in£bv°p hn-[n-®p. 42Im-c\m-b a-K≥-em¬ B-Wp Ip-‰-°m-c≥. Pn√m sk-j≥-kv P-Uv-Pn th-Zv {]-

Im-iv i-¿-a-bm-Wp hn-[n {]kv-Xm-hn-®-Xv. a-K≥-em-en-\v c-≠p `mcy-am-cn-em-bn A-©p s]¨a-°ƒ Dƒ-s∏-sS F-´p a-°fm-Wv D-≠m-bn-cp-∂Xv. I-gn-™ Pq¨ 11\v Cbmƒ ap-gp-h≥ s]¨-a-°-

sfbpw sIm-e-s∏-Sp-Øp-Ibm-bn-cp∂p. C-—m-h-dn-se I-t\cn-b {Km-a-Øn-em-Wv C-h¿ Xm-akn-®n-cp-∂Xv. Cu Pn√bn¬ B-Zy-am-bm-Wv H-cp Ip‰-hm-fn-sb h-[-in-£-bv-°p hn-[n-°p-∂-Xv.

ap¯q-äv I-hÀ-¨t¡-kn-se ap-Jy-{]-Xn Io-gS-§n Km-kn-bm-_mZv: ap-Øq-‰v ^n-\m≥-kv I-º\n-bn¬ \n∂v H-cptIm-Sn cq-] I-h¿-® \SØn-b tI-kn-se ap-Jy-{]-Xn tIm-S-Xnbn¬ Io-g-S-ßn. _-Kv-]-Zv kz-tZ-inbm-b Zo]-Iv B-Wv \yq-U¬-ln-bn-se Xo-kv-l-km-cn tIm-S-Xnbn¬ Io-g-S-ßn-bXv.

Km-kn-bm-_m-Zv t]m-en-kv \-SØn-b At\z-j-W-Øn¬ H-cpe-£-tØm-fw cq-]-bpsS B-`-c-W-߃ C-bm-fp-sS ho-´n¬ \n∂p I-s≠-Sp-Øp. tI-kp-am-bn _-‘-s∏-´v Ggpt]¿ ap-ºv A-d-Ãn-em-bn-cp∂p. I-gn-™ H-tŒm-_¿ 30\m-Wp I-h¿-® \-S-∂-Xv.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

D-aÀ lp-kbv³

sk-bv-Xm-en-¡p-«n -

cm-a-cv sN-«ymÀ

tIm-ap-¡p-«n lm-Pn-

Bâ-Wn

ap-l-½-Zv-

am-tØm-´w: Sn Sn lukn¬ skbvZv D-a¿ lpkbv≥ (56). `m-cy: I-Zo-P _o-hn. a-°ƒ: k-ao¿ lpkbv≥, sk-bZv- v _mkn¬, sk-bZv- v sk-_o¿ A-en, sk-bZv- v k-lZ- v, C_v\ - p D-a¿, km-Pn-Zv _ohn, skbvZv A-–p-¿d-lvam≥ C-_\ v- p D-a¿. a-cp-a°ƒ: dn-bm-kv, {_q-kn-b, ssk-^p-∂o-k, dw-kn.

Ip-‰n-∏p-dw: Im¿-Øe kv]n-∂n-Mv an-√n-\p- k-ao]sØ X-øn¬ sk-bvX - men-°p-´n (_m-h˛- 54). `mcy: B-kn-b. a-°ƒ: ap-lΩ-Zv \n-km¿, ap-Po-_p¿dlvva - m≥, \-kvdp-±o≥, A≥km¿, l-bd - p-∂o-k, ^mØn-a, kp-lvd - , ap-_j - nd, P-ko-e, D-ss\-k, an-kvcnø. a-cp-a° - ƒ: A-_q-_°¿, ap-lΩ - Z- v Pm-^¿, \pkvd - Ø - v.

cm-a-\m-´p-I-c: tN-te-{º C-Sn-aq-gn-°¬ sX-cp-hn¬ H-S-tbm-e- cm-a-cv sN-´ym¿ (96). `m-cy: ]-tc-X-bm-b am-fp. a-°ƒ: tKm-hn-μ≥, Ir-jv-W≥-Ip-´n, N-{μ≥, e-£van, kp-a-Xn, Pm-\In, {io-a-Xn, hn-im-e, tZhn, im-¥-Ip-am-cn, ]-tc-X\m-b am-[-h≥.--

sF-°-c-∏-Sn: kn-bmw-I≠-sØ ]u-c-{]-ap-J-\mb Ip-≠-e-°m-S≥ tIm-ap°p-´n- lm-Pn (65). `m-cy: ^m-Øn-a. a-°ƒ: dm-kn^v (Pn-±), kp-lv-d-m-_n, kp-ss_-Z, d-kn-b, kmPn A¿-jn-Z. a-cp-a-°ƒ: A-_q-_-°¿, sam-bv-Xo≥-tIm-b, A-ehn-°p-´n, A-–p¬- \mk¿ (F-√m-h-cpw a-°), k¬-h. k-tlm-Z-c-߃: ap-l-ΩZv, A-e-hn, ssk-Zm-en, ]tc-X-cm-b A-–p-¿d-lvam≥, ho-cm≥-Ip-´n.-

Im-b-Æ: N-°n-´-]m-d-bnse tN-μw-]-≈n-bn¬ B‚-Wn (93). `m-cy: ]-tcX-bm-b \-s√-]-d-ºn¬ G-en-bm-Ω. a-°ƒ: tXma-kv, ta-cn, t{X-kym-a (dn´. A-[ym-]n-I sk‚ v B‚-Wo-kv bp.-]n. kvIqƒ I-tÆm-Øv), tPmk-^v, kn F tPm¿-Pv (A-[ym-]-I≥ sk‚ v tXm-a-kv ssl-kv-Iqƒ Iq-cm-®p-≠v), hn-P-b-Ip-amcn. a-cp-a-°ƒ: ta-cn πmtØm-´w, ta-cn, h-≈n-∏-dºn¬ h¿-°n, P-b-cm-P≥, en-√n-°p-´n, X-¶-®≥.-

tIm-´-°¬: C-¥y-\q¿ ap-f-™n-∏p-em-°¬ ap-lΩ-Zv (92). `m-cy: ]-tc-X-bm-b ]mØp°p-´n. a-°ƒ: ap-lΩ-Zv-Ip-´n, kp-sse-am≥, ^m-Øn-a, dp-Jn-b, \-^ok, J-Zo-P. a-cp-a-°ƒ: sI D-Ω¿, A-e-hn, A–p¿-d-lv-am≥, Ip-™men, ]-tc-X-\m-b Ip-™me≥.-

ImÀ-Xym-b-\nb-½

No-cp

sam-b-X v o³ ta-em-‰q¿: F-Sb - m-‰q¿ a-\gn h-´° - f - c - n sam-bvX - o≥ (85). `m-cy: Ip-™n-°Z- nb. a-°ƒ: ap-lΩ - Z- v, A–p-√, Ip-™m-e≥, Bbn-i, C-{_m-low apkveym¿, D-kvam≥, Jm-enZv. a-cp-a° - ƒ: ssk-\_ - , \-^o-k, dw-e, B-bn-i, DΩp-k¬-a, k-ao-d, sI sI A-en.-

Im-À-Xym-b-\nb-½ ta-em-‰q¿: sN-Ωm-Wn-tbmSv ]m-Xm-en I-fØ - n¬ Im¿-Xym-b\ - nb-Ω (85). a°ƒ: hm-kp-tZ-h≥, ]-tcX-\m-b \m-cm-bW - ≥. a-cpa-°ƒ: cm-[, ]-Xva - m-hX - n.

tXm-a-kv tIm-St- ©-cn: I-∏m-cp-ae - bn¬ tXm-ak - v (Ip-™∏≥-˛78). `m-cy: ]-tc-Xb - mb a-dn-bm-Ω° - p-´n. a-°ƒ: X-¶® - ≥, ta-cn, s_-∂n, Pn-Pn (ku-Zn). a-cp-a° - ƒ: ssj-e, tPm¨, tj¿-fn, jn-Pn.-

km-d hm-Wn-ta¬: Ip-øn-eØ - v F-St- ®-cn‚-hn-S km-d (45). ]-tc-Xc - m-b A-–p-√bp-sS-bpw ]m-Øp-hn-s‚bpw a-If - m-Wv. k-tlm-Zc - ߃: A-ΩZ- v, l-eo-a, _nøm-Øp, ]-tc-Xb - m-b JZo-P.-

^m-Xzn-a c-≠-Øm-Wn: sN-\-°¬ sam-bv-Xo≥ -lm-Pn-bp-sS `m-cy ^m-Xzn-a (68). a°ƒ: ap-l-Ω-Zv, A-–p- emw, k-°o¿ lp-ssk≥ (aq-h-cpw Zp-_-bv), ap-l-ΩZv _-jo¿, _n-øp-´n, \^o-k, ssa-aq-\, a-dn-bw. a-cp-a-°ƒ: A-e-hn-°p-´n, Ip-™-Ωp, A-–p-d-kmJv (aq-h-cpw bp.-F.-C), ssk-Z-e-hn (ku-Zn).-

Ip-ªn-¡-®³ \-¼ymÀ Ip-‰ym-Sn: h-f-b-∂q-cn-se am-∏n-fm-≠n Ip-™n-°Æ≥ \-ºym¿ (69). dn-´. F-kv.-sF B-bn-cp-∂p. `m-cy: k-tcm-Pn-\otZ-hn. a-°ƒ: do-P, ssj-\n, AtP-jv.-

ta-∏-øq¿: Im-hp-¥-d-bnse ta-te-S-Øv Im¿-Xymb-\nb-Ω (74). am-Xm-hv: A-Ωm-fpA-Ω (am-t\-P¿ Im-hp-¥-d F.bp-.-]n. kv-Iqƒ). a-°ƒ: _m-e-Ir-jv-W≥ B-te®n-bn¬ (\-Sp-h-Æq¿), kXy≥ (A-[ym-]-I≥, Imhp-¥-d F.-bp-.-]n. kvIqƒ). a-cp-a-°ƒ: hn-P-be-£v-an (\-Sp-h-Æq¿), hnP-b (A-[ym-]n-I t]-cm{º F-®v.-F-kv).-

ta-∏-øq¿: ap-bn-t∏m-sØ a-\-bv-°¬ ao-ج ]-tcX-\m-b I-Wm-c-s‚ `m-cy No-cp (75). a-°ƒ: \m-cm-b-W≥ (I®-h-Sw, ap-bn-t∏m-Øv), _m-e≥ (Kƒ-^v), {]-Zo]≥, N-{μn-I, h-k-¥, Pe-P, ]-tc-X-\m-b cm-P≥. a-cp-a-°ƒ: kp-tc-{μ≥ (Xn-cp-h-≈q¿), cm-P≥ (F-f-ºn-em-Sv), Zm-k≥ (Im-b-Æ), \n¿-a-e, c-Xn, [-\y.-

\-_o-k N-ß-cw-Ip-fw: \-∂w-ap°v {Km-a-∏-©m-b-Øv ap≥ {]-kn-U‚ v A-ø∏≥-Im-hn¬ F sI apl-Ω-Zv-Ip-´n-bp-sS `m-cy \-_o-k F-∂ Ip-™ptamƒ (58). a-I≥: kn±oJv. a-cp-a-Iƒ: km-Pn-X.

5 s^{_p-hcn 2011 i\n

sX-§p-I-b-äs¯m-gn-em-fn]m-d-¡p-f-¯n a-cn-¨-\n-e-bnÂ

108mw h-bÊ - n Xn-cq-cß - m-Sn: ]-¥m-cß - mSn ]-tc-X\ - m-b a-Ωp-Zp-hns‚ `m-cy sh-≈m-\h - f - ∏n¬ J-Zo-P (108). a-°ƒ: Ip-™n-t∏m-°¿, sam-bvXo≥-Ip-´n, ap-lΩ - Z- I v- p-´n, Ip-™m-Øp-´n, ]m-Øp-Ωp, \-^o-kp. J-_d - S- ° - w C∂p- cm-hn-se 10\v ]-¥m-cßm-Sn Pp-am-ak - P v- n-Zv J_¿-ÿm-\n¬.-

am-XpA-½ sXm-´n¬-∏m-ew: s]-cp-hb - en-se sN-dn-b c-bt- cm-Øv am-Xp A-Ω (80). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\ - m-b tKm-]m-e° - pdp-∏v. a-°ƒ: \m-cm-bW - ≥, Ip-™n-cm-a≥, \m-cm-bW - n. a-cp-a° - ƒ: cm-Lh - ≥- A-Sntbm-Sn, ]-Xvan-\n, kp-[.-

]-cy-b¨-v n l-Öp-½

]m-te-cn: ]-tc-X\ - m-b amcymw-I≠ - n Ip-™_ - vZp-√ Im-fn-Im-hv: ]p-√-t¶m-Sv am-Ãd - p-sS `m-cy ]-cy-b® v- n {km-ºn-°-√n-se D¬-∏n-e l-÷p-Ω (73). ssl-Z-dn-s‚ `m-cy A-®p- a-°ƒ: am-an, ap-lΩ - Z- e - n sIm-º≥ B-bn-i (55). a- lm-Pn, kp-sse-J. a-cp-a°ƒ: A-–p¬ K-^q¿, \- °ƒ: kn Fw Ip-™_ - vZpPvap-±o≥, ssa-aq-\.√ Du-cØ - v, Ip-™ - ≥ ]a-cp-a-°ƒ: ssk-\-_, ¥n-cn-°c - , B-bn-i Xn-cp-hssJ-dp-∂o-k, k-ao-d.≈q¿.-

B-bn-i

_m-ep-t»-cn: sX-ßp-I-b‰-sØm-gn-em-fn-sb ]m-d°p-f-Øn¬ a-cn-®-\n-ebn¬ I-s≠-Øn. In-\meq¿ ]q-Δw-ºm-bn a-e-bn¬ ]p-Xn-b-]-d-ºn¬ tIm-cqPm-\-In ´n(65)bp-sS ar-X-tZ-l-am_m-ep-t»-cn: Xp-cp-Xym-´v Wv C-∂-se cm-hn-se ho]p-Xn-tb-S-Øv tKm-]mSn-\p k-ao-]-sØ ]m-d-°pe≥ am-Ã-dp-sS `m-cy Pmf-Øn¬ hn-h-kv-{X-am-b \-In (67). \n-e-bn-¬ -Im-W-s∏-´-Xv.- tIm-cq-´n a-°ƒ: l-cn-Zm-k≥ (_B-gw Ip-d-hm-b Cu ]m-d-°p-f-Øn¬ a-cn-°m-\n-S-bmlv-d-bv≥), kp-tem-N-\, tim-`-\. a-cp-a-°ƒ: `m-kv- b-Xv Zp-cq-l-X h¿-[n-∏n-°p-∂p. ar-X-tZ-lw _m-ept»-cn t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn. `m-cy t{]-a-. aI-c≥ (dn-´. A-[ym-]°ƒ: {]-_o-jv, A-\o-jv. I≥), th-Wp-tKm-]m¬ (A-kn. d-Pn-kv-{Sm¿ k-lI-c-W- h-Ip-∏v), hn-t\m-Zn\n (Im-b-Æ).-kw-kv-Im-cw C-∂v ho-´p-hf-∏n¬.Ip-‰ym-Sn: Du-c-Øv ]-tc-X-\m-b ]-∂n-b-¶-c-bn¬ sNdp-am-S-Øn¬ sam-bv -Xo-s‚ `m-cy B-b-t©-cn Ip`m-kv-I-c³ \m-bÀ ™m-bn-i (60). aq-∂p-Zn-h-kw ap-ºm-Wv sam-bv-Xo≥ _m-ep-t»-cn: hm-I-bm-Sv a-cn-®-Xv. a-°ƒ: A-_q-_-°¿, A-jv-d-^v, ap-kv-X-^ F-®v.-F-kv.-F-kv dn-´. (aq-h-cpw Zp-_-bv), \u-jm-Zv (J-Ø¿), am-an. a-cp-a]yq¨ ]p-‰-ßn-√-Øv `m°ƒ: Ip-™-_v-Zp-√ th-fw (Zp-_-bv), kp-ss_-Z IkvI-c≥ \m-b¿ (62). `m°-´n¬, \-ko-a \m-Zm-]p-cw, d-lv-a-Øv hm-Wn-ta¬, \cy: km-hn-{Xn. a-Iƒ: `hy (kv-t]m¿-Sv-kv kv-Iqƒ ko-d B-b-t©-cn. I-Æq¿).-

`À-¯m-hv acn¨v aq-¶mw-\mÄ `m-cy-bpw a-c-n-¨p

bp-hm-hv tem-Uv-Pn Xq-§n-a-cn-¨p

B-¨p-«n ]m-≠n-°m-Sv: Xp-Δq¿ sX°pw-]p-d-sØ ]-tc-X-\mb h-´n-∏-d-º-Øv tIm-bIp-cn-°-fp-sS `m-cy B-®p´n (85).-a-°ƒ: A-e-hn- Ipcn-°ƒ, ap-l-Ω-Zv, D-Ω¿, A-–p, J-Zo-P, ^m-Øn-a, P-ao-e.

s]m-∂m-\n: _-kv-Ãm‚n-\p k-ao-]-sØ sI.--B¿ tem-Uv-Pn¬ bp-hm-hn-s\ Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ Is≠-Øn. _-kv-kv-‰m‚n-\p k-ao-]-sØ am-ap-°m-\I-Øv A-jv-d-^v (45) B-Wv -a-cn-®-Xv. `m-cy-tbm-Spw a°-tfm-Spw ]n-W-ßn F-´p-h¿-j-am-bn ho-Sn-\-Sp-Øp≈ tem-Uv-Pn-em-Wv C-bmƒ -Xm-a-kn-°p-∂-Xv. \m-epa-°-fp-≠v. s]m-∂m-\n F-kv.s-- F C≥-Iz-Ãv \-S-Øn. t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\p ti-jw ar-X-tZ-lw _-‘p°ƒ-°p -hn-´p-sIm-Sp-Øp.

tIm-b-¼-¯q-À hm-l-\m-]-I-Sw: Nn-]m-Ie-°nÂ-m-Skv: tIm-bn-ebn--ºc-Ø ns¡q- \mem-a\pw a-cn-¨p

]m-¯p-½

A-l-½-Zv-

I-®³

Ip-ªn-¡-®³

C-{_m-low-

\-^o-k

Xn-cq-c-ßm-Sn: sIm-Sn™n Ip-dq¬ ]-tc-X-\m-b sh-fp-Øw ho-´n¬ aq-k°p-´n-bp-sS `m-cy \-√m-´psXm-Sn ]m-Øp-Ω (73). a°ƒ: ssk-Z-e-hn, sam-bvXo≥, A-jv-d-^v, kpss_-Z, B-an-°p-´n, P-aoe, ]-tc-X-bm-b J-Zo-P. acp-a-°ƒ: _o-cm≥-Ip-´n, sam-bv-Xo≥-Ip-´n, B-bn-i°p-´n, kp-lv-d.-

sN-dp-Ip-f-ºv: s]m-´-°mbv A-l-Ω-Zv (63). `m-cy: ]m-Øp-Ω-°p-´n. a°ƒ: A-–p¬-A-ko-kv, A-–p¬ -d-jo-Zv (a-°), A-–p¬ l-°ow (Ham≥), k-^n-b, B-an-\, l-ko-\, k-eo-\. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, apl-Ω-Z-en, A-–p, A-ao≥, dw-e, kp-lv-d, l-^v-kØv.

sXm-´n¬-∏m-ew: h-e-sI´v Ip-\n-bn¬ cm-a-Øv IÆ≥ (80). `m-cy: Nn-cp-X. a-°ƒ: Ip-am-c≥, B≠n, kp-tc-{μ≥, _m_p, jm-Pp, eo-e, tim-`, I-a-e, N-{μn (sI.-Un.-kn _m-¶v Ip-‰ym-Sn), cm-[. acp-a-°ƒ: I-a-e, im¥,hn-a-e, {io-P, jo-P, Ip-™n-°-Æ≥ (a-Wn-ae), ]-tc-X-\m-b Ip-™ncm-a≥, \n-´q-cv Ip-am-c≥ (\-ºmw-h-b¬), ]-tc-X\m-b- _m-_p, kp-tc-jv.-

h-S-I-c: sh-≈n-°p-f-ß-cbn-se I-°m-´v Ip-™n°-Æ≥ (80). `m-cy: Pm\p. a-°ƒ: kp-Ip-am-c≥, hn-P-b≥, l-cn-Zm-k≥ ({_q-sW), k-Xn. a-cp-a°ƒ: A-tim-I≥, tim-`, jo-e, A-\n-X.-

Im-h-\q¿: ]p-en-b-dsXm-Sn-I C-{_m-low (83). `m-cy: \-^o-k. a-°ƒ: A-eo-a, D-Æn-]m-ØpΩ, B-bn-i, ^m-Øn-a, I-Zo-P, \m-k¿, d-lvam_n, ssk-X-e-hn (Zp-_bv), sam-bv-Xo≥ (_lvdbv≥), kp-ss_-Z, k-Pv-\.-

h-S-I-c: ]-Xn-bm-c-°-c-bnse \n-Sn-em-´v Xm-sg-°p-\n \-^o-k (48). `¿-Øm-hv: A-_q-_-°¿. a-°ƒ: dkn-b, ko-\-Øv, _p-j-d, iw-ko¿ (_-lv-d-bv≥), Pko¿. a-cp-a-°ƒ: kn-±o-Jv, C-kv-a-m-Cu¬, A-j-d-^v.-

ss_-¡n-Sn-¨v ]-cn-t¡-ä a-[y-h-b-kv-I³ a-cn-¨p

B-eØ - q¿: ss_-°n-Sn-®p ]-cn-t°-‰v Xr-iq¿ sa-Un°¬ tIm-f-Pn¬ Nn-In ¬k-bn-em-bn-cp-∂ a-[y-h-bvk-I≥ a-cn-®p. Im-h-t»-cn am-S-ºn-°m-Sv Ip-™p-Ip´≥ (55) B-Wv a-cn-®X - v. Ign-™ Rm-b-dm-gv-N ]p-e¿s®- \-S-∂p-t]m-hp-tºm-gmbn-cp-∂p ss_-°n-Sn-®-Xv. `m-cy: Im¿-Xym-b-\n. a- Ip-™p-Ip-´≥ °ƒ: hn-Pb - ≥, A-∏p.

bph-Xn s]m-Å-te-äv a-cn¨p

Ip-ªn-cm-a³ ]-ø-∂q¿: cm-a¥-fn sImΔ-]pd-sØ A-dp-am-´n Ip™n-cm-a≥ (75). `mcy: ]-tc-Xbm-b Im¿Xym-b\n. a°ƒ: ]p-jv-]h√n, {]o-X, {]n-tbjv, {]P\n, {]-tPjv, {]n-b. a-cpa°ƒ: hn-P-b≥ (aw-K-em]p-cw), Kw-Km-[c≥ (kn¶-∏q¿), _m_p (]-c-h¥´), Zn-eo]v (am-hn-t®cn). k-tlm-Z-c߃: Ip™n-t°mc≥, tKmhnμ≥, \m-cm-bWn.

AÐp Jm-ZÀ ]-ø-∂q¿: ]n-em-Ø-d SuWn-se ap≥ hym-]m-cn aq∏‚I-Øv A-–p¬ JmZ¿ (80). `m-cy: Fw sI B-bn-i. a°ƒ: ^m-Øna, A-–p¿d-lvam≥ (A_qZ-_n), ssk\-_, djo-Zn (A-_qZ-_n), dweØv, kpa-ø, ]-tc-X\mb ap-l-ΩZv. a-cp-a°ƒ: \-_o-k, X≥-ko-d, ap-lΩ-Zv d-^oJv, j-_m-\, A–p∂mk¿ (A-_qZ_n), A-–p√ (Zp_-bv), ]-tc-X\m-b ap-lΩ-ZvIp™n.

\m-Wp Iq-Øp-]-d-ºv: \n-¿-a-e-Kncn Ip-´n-°p-∂n-se A-\nX k-Z-\-Øn¬ s\-√ymS≥ \m-Wp (75).

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: ho-Sn-\-I-Øp- \n-∂v Xo-s]m≈-te-‰ B-Zn-hm-kn bp-h-Xn a-cn-®p. ]-g-tb-cn ]-Wnb tIm-f-\n-bn-se tim-`(38)bm-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se ]p-e¿-s® ho-Sn-\-I-Øv s]m-≈-te-‰ \n-e-bn¬ Is≠-Øn-b tim-`-sb tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn√. B-fl-l-Xym {i-a-am-sW-∂v kw-i-bn-°p-∂p. `¿Øm-hv: N-{μ≥. \m-ep a-°-fp-≠v.

\m-cm-b-W³Ip-«n ]-ø-∂q¿: sk≥-{S¬ ]n.U-ªyp.Un kq-{]≠n-Mv F-≥-Pn-\o-b¿ Ip™n-awK-ew Ip-∂n-bq¿ \m-cm-b-W≥Ip-´n (70). `mcy: P-b-`m-cXn. a°ƒ: A-\n¬ (s]≥kn¬ hm\nb), tZ-hnZmkv (ssl-Z-cm-_m-Zv), ao-c (bp.F-kv.F). a-cpa°ƒ: ]q¿-Wn-a, Zn¬\, {]-`m-Ic≥ (bp.Fkv.F). k-tlm-Zc߃: ]pcp-tjm-Ø-a Ip-dp∏v, {io-\nhm-k Ipdp∏v, {io-[-c Ip-dp∏v, a[p-kq-Z\≥, tUm. Ip-´nIr-jvW≥, kp-`{Z, kptem-N\.

`m-kvI-c³ \m-bÀ

A-e-hn-

Im-fn-Im-hv: ]p-√-t¶m-Sv {km-ºn-°-√n-se sN-dp]m-W-°m-S≥ A-e-hn (67). `m-cy: C-Øo-cp-Ω. a°ƒ: A-–p¬ K-^q¿, l-^v-k-Øv, ap-Po-_p¿dlvv-am≥, P-ao-e, \-ko-d, _p-jv-d, _p-ssl-k-Øv, k-ao¿. a-cp-a-Iƒ: dw-eI-eymWn Øv. J-_-d-S-°w C-∂p ]-ø-∂q¿: I-°-∏p-d h´cm-hn-se 11\v I-√m-aq-e sØ Ip≠-bw tIm-´≥ I- Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿eym-Wn (81). `¿-Ømhv: ]- ÿm-\n¬.tc-X\m-b cma≥. a°ƒ: s]m-¶p \m-cm-b-Wn, b-tim-Z, IeymWn, cm-[m-aWn, iin, B-e-Øq¿: ]p-Xnb-¶w thWp, tkma≥. a-cpIp-∂w-]d-ºv ]-tc-X\ma°ƒ: IÆ≥, ]-fl-\mb cm-P∏-s‚ `m-cy s]m`≥, X-ºm≥, X-¶-aWn, ∂p (70). a-Iƒ: _nμp. akuay, Ko-X, ]-tc-X\m-b cp-aIƒ: j¨-ap-J≥. ]-fl-\m-`≥.

Ip-ªo-ap-«n-

ho-«-½ s]m-Å-teäv a-cn-¨p

Ip-ªn-¸m-¯p-«n-

ap-l-½-Zv-

tZ-hn

_m-e³

Xn-cq-c-ßm-Sn: sIm-Sn™n sk‚-d¬ _-km¿ ]-tc-X-\m-b sIm-∂°¬ ap-l-Ω-Zn-s‚ aIƒ Ip-™n-∏m-Øp-´n (75). k-tlm-Z-c-߃: Ip-™m-∏, _o-cm≥, JZn-bm-a.-

]p-em-a-t¥mƒ: Ip-∂Øv h-f-∏n¬ ap-l-Ω-Zv (80). `m-cy: \-_o-k. a-°ƒ: B-bn-i, ^m-Øn-a, iwkp-±o≥, _-jo¿. a-cp-a°ƒ: A-l-Ω-Zv, A-en, \-ko-a, jm-Pn-X.-

h-S-I-c: Xn-cp-h-≈q¿ Xpcp-Øn-bn-se tI-tfm-Øv tZ-hn (43). a-°ƒ: _n-\o-jv, _n≥kn, Zn-hy. a-cp-a-I≥: Knco-jv ap-S-∏n-em-hn¬. ktlm-Z-c-߃: cm-P≥, A-\o-jv, i-in.-

_m-ep-t»-cn: hm-I-bm-Sv sh-ß-f-Øv ao-ج _m-e≥ (48). `m-cy: kXn. a-°ƒ: _n-kv-\, A-P\y. k-tlm-Z-c-߃: Ip™n-°-Wm-c≥, Ip-™ncm-a≥, Ip-™n-°-Æ≥, e-£v-an.-

JZo-P l-Öp-½

_me³ Ip-f-¯n a-cn-¨\n-e-bnÂ

ti-J-c³

_m-ep-t»-cn: X-e-bmv-St]-cy-a-e-bn¬ ti-JXn-cp-h-√: A-b¬-hm-kn-Iƒ X-Ωn-ep-≈ X¿-°-sØ c≥ (45).Xp-S¿-∂v Ip-g-™p-ho-Wv -a-cn-®p. a-Xn¬-`m-Kw hn-P-b- `m-cy: km-hn-{Xn. a]p-c-Øv P-\m¿-±-\≥ B-Nm-cn- (68)bm-Wv a-cn-®-Xv. `m- °ƒ: \n-Yn≥-em¬, ancy-:- hn-P-b-Ωmƒ. Yp≥-em¬.-

Ip-g-ªp-ho-Wp -a-cn-¨p

sN-cn-b-½

sam-bv-Xo³

tPm-k-^v-

_m-ep-t»-cn: F-I-cq-ense ]m-d-®m-en¬ sN-cn-bΩ (90). a-°ƒ: I-eymWn, am-fp, Pm-\p, Im¿Øn, e-£van, eo-e, them-bp-[≥, kp-a-Xn, im¥.-

h-S-I-c: Xm-sg-A-ßm-Sn B-hn-°¬ sam-bv-Xo≥ (60). `m-cy-am¿: \-^o-k, Ip-™p-am-®. a-°ƒ: Ajv-d-^v, lm-cn-kv, \-koa, ^u-ky.-

F-S-°-c: ap-t≠-cn-bnse tIm-gn-∏-d-ºn¬ tPmk-^v (X-¶-®≥-˛41) `mcy: en-kn. a-°ƒ: A-cp¨, A-a¬, A-Xp-ey.

a¨m³ hÀKo-kn\v Bbn-c-§-fpsS A´ym-RvP-en sIm-®n: A-¥-cn-® {]-ap-J lm-ky-\-S≥ a-®m≥ h¿-Kokn-\v B-bn-c-ß-fp-sS A¥ym-Rv-P-en. C-∂-se cm-hnse s]m-Xp-Z¿-i-\-Øn-\p h® F-f-a-°-c-bn-se ho-´n-epw en-‰n¬ ^v-f-h¿ ]-≈n ]m-cnjv lm-fn-epw F-Øn B-cm-[I-cpw kp-lr-Øp-°-fpw At¥ym-]-Nm-c-a¿-∏n-®p. sshIo-´v A-©-c-tbm-sS I-eq¿ s]m-‰-°p-gn en-‰n¬ ^v-f-h¿ ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬ kwkv-Im-cw \-S-∂p. kn-\n-am-˛-ko-cn-b¬ cw-KsØ {]-ap-J-cpw cm-jv-{So-b {]-Xn-\n-[n-I-fpw h-k-Xn-bnepw sk-an-tØ-cn-bn-ep-saØn-bn-cp-∂p.--- a-{¥n tPm-kv sX-‰-bn¬, Xm-c kw-L-S-\bm-b A-Ω-bp-sS sk-{I-´-dn

I-S-¶Â¡p-t¯-äv a-cn-¨p

a-√-∏-≈n: sN-ß-cq¿ \-S-°¬ kq-cy-`-h-\-Øn¬ kptc-{μ≥ (52) I-S-∂¬ Ip-tØ-‰v a-cn-®p. C-∂-se cmhn-se 11.30 HmsS \-S-bv-°¬ \m-´p-hm-Xp-°¬ ]m-SØn-\v k-ao-]-Øp-h-®m-Wv kw`hw. I-S-∂¬ Ip-tØ-‰ `m-cy D-j-sb Xn-cp-h-√-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®p. a-°ƒ: kq-cy, kp-\n-X.-

tZ-io-b-]m-X-bn A]-I-S-§Ä; aq-¶pt]À a-cn-¨p

th-ß-c: s\-√n-∏-d-ºv B-en-]-d-ºn¬ Ip-™oap-´n (73). `m-cy: B-an-\. a-°ƒ: A-jv-d-^v, A-_q-_-°¿ (A¬-sF≥), dm-_n-b, A-enA-Iv-_¿. a-cp-aa-Æm¿-°mSv: X-®-\m-´p-I-c sN-Ø√q-cn¬ ho-´-Ω °ƒ: ap-kv-X-^, iu-Ins]m-≈-te‰v a-cn®p. sN-Ø√q¿ kv-Iqƒ]-Sn ]pe-cn b, ssk-^p-∂o-k.ho-´n¬ ]-tc-X\mb tKm-hnμ-s‚ `m-cy t_-_n ktcm-Pw (55) B-Wv a-cn-®Xv. C∂-se cm-hn-se ho´nse Ip-fn-ap-dn-bn-em-Wv ar-X-tZ-lw I-≠Xv. \m-´pI¬ t]m-en-kv tI-sk-SpØp. I-pf-Øq-∏p-g-: ho-Sn-\v k-ao-]-sØ Ip-f-Øn¬ _m-es\ a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. I-S-am≥-tIm-Sv in-h]p-cw sX-°pw-I-c-ho-´n¬ k-tcm-Pn-\n-bp-sS a-I≥ A\-μp(\m-ev) BWv a-cn-®-Xv. Ip-´n-sb Im-Wm-Xm-b-Xns\ Xp-S¿-∂p \-S-Øn-b A-t\z-j-W-Øn-em-Wv ho-´n¬ \n-∂v 20 ao-‰¿ A-I-se-bp-≈ Ip-f-Øn¬ ar-X-tZ-lw Is≠-Øn-b-Xv.

A-_q-_-¡À lm-Pn

X-e-t»-cn: h-S-°p-ºm-Sv ]m-d-s°-´v a¿-h-bn¬ F sI A-_q-_-°¿ lmPn (72). h-S-°p-ºm-Sv, D-Ω≥-Nn-d P-am-A-Øv I-Ωn-‰n- ap≥ {]-kn-U‚pw A-Pv-am-\n_n-\p-cmPv se hym-]m-cn-bp-am-bn-cpam-[-hnb-½ ∂p. `m-cy: J-Zo-P. atXm-´-S: cm-a-Øv am-[-hnb- ]-ø-∂q¿: Ggn-tem-s´ F≥ kn _n-\p-cm-Pv °ƒ: a-l-aq-Zv, lw-k Ω (84). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b H- (60). sI.F-kv.B¿. (C-cp-h-cpw A-Pv-am≥), DtX-\≥ \-ºym¿. a-°ƒ: Sn.kn F-®v.hn.F-kv dn-´. Ωp Jp¬-kp, Xm-ln-d, dPo-h-\-°m-c-\mWv. N-{μ-a-Xn, im-¥-Ip-am-cn, lva-Øv, k-^o-d, k¬`m-c-Xn, ap-c-fo-[-c≥. a-cp-a- `mcy: c-a. a°ƒ: hnam≥. °ƒ: \m-cm-b-W≥ \PnØv, c-Rv-Pn-Øv (C-cp- a-cp-a-°ƒ: i-_m-\, iºym¿, _m-e≥ \-ºym¿, h-cpw Ip-ssh-Øv). a-cp_v\, _-jo¿, \m-k¿, cm-[m-Ir-jv-W≥ \-ºym¿, aIƒ: kp-Pnj. P-eo¬, ap-\o¿. {io-P.

]p-g-bn A-Úm-X- ar-X-tZ-lw

Imk¿-tImUv: N-{μ-Kn-cn∏p-g-bn¬ ]p-cpj-s‚ A⁄m-X ar-X-tZlw I-s≠Øn. C∂-se ssh-Io-´v ]cn-k-c-hm-kn-I-fm-Wv ]p-en-°p-∂n-se ]p-g-bn¬ I-cbv-°-Sn-™ ar-X-tZ-lw I-≠-Xv. 55 hb- v tXm-∂n°p-w. sh-≈- ap≠pw j¿-´p-am-Wv th-jw. Su¨t]men-kv C≥-Iz-kv-‰v \S-Øn ar-X-tZlw P-\-d¬ B-ip]{Xn tam¿-®-dn-bn-te-°p am-‰n.

ta-∏-øq¿: Im-c-bm-s´ Cu-®-c-º-Øv `m-kv-Ic≥ \m-b¿ (58) ar-K-kwc-£-W h-Ip-∏n¬ dn-´.A-‰≥-U-dm-bn-cp-∂p. `mcy: t_-_n. a-°ƒ: cmlp¬, A-\-L. k-tlmZ-c-߃: I-a-em-£n, im¥, cm-P≥, kp-tc-{μ≥ (F.-F-kv.-sF sXm-´n¬∏m-ew).-

¿-˛-]m-e-°m-Sv tZ-io-b-]mX \-h-°-c-bn¬ I-gn-™ 30\v Im-dpw tem-dn-bpw Iq´n-bn-Sn-®p-≠m-b A-]-I-SØn¬ ]-cn-t°-‰v Nn-In¬k- b n- e mbn- c p- ∂ - b m- f pw acn®p. C-tXm-sS A-]-I-SØn¬ a-cn-®-h-cp-sS FÆw \m-embn. Kp-cp-X-c-ambn ]-cn-t°-‰v tIm-b-º- ap-l-Ω-Zv \-k-dp-±o≥ Øq¿ sI.Pn B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-°-s∏-´ ]m-e-°m-Sv Pn._n tdm-Un-se tdm-b¬ kv-‰p-Un-tbm D-S-a ap-l-Ω-Zv \-k-dp-±o≥ (_m-_p-˛44) B-Wv C-∂se a-cn-®-Xv. aønØv C-∂v ta-´p-∏m-f-bw A-Ø¿ Ppam-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬ a-d-hp-sN-øpw. apw-Xmkm-Wv `m-cy. a-°ƒ: \n-jm-\, \m-jn-^v. ]-tc-X-\mb C-kv-am-Cu¬ dm-hp-Ø¿˛ ssP-_p-∂n-k Zº-XnI-fpsS aI-\m-Wv. I-gn-™ Rm-b-dm-gv-N D-®-bv-°v C-h¿ k-©-cn-® Im¿ Nm-h-Sn-°p k-ao-]-w \-h-°-c ]m-e-Øn-\-Sp-Øph-®v F-Xn-tc-h-∂ tem-dn-bnen-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. A-]-I-S-Øn¬ P-am¬ H-]v-‰n-°¬-kv D-S-a-I-fm-b sI.F-kv.B¿.Sn.kn _-kv-Ãm‚n-\p k-ao-]w F. kn.Fw A-_q-_-°¿ tIm-f-\n-bn-se A-–p¬ K^m-dn-s‚ a-°-fm-b P-am¬ ap-l-Ω-Zv (43), A-\p-P≥ sa-l-_q-_v (38), _-‘p-hm-b am-¶m-hv kz-tZ-in apl-Ω-Zv C-eym-kv (40) F-∂n-h-cm-Wv a-cn®Xv.

C-S-th-f _m-_p, kw-Ko-X \mS-I A-°m-Z-an sN-b¿-am-\p-w \-S-\p-am-b ap-tI-jv, kw-hn-[mb-I≥ _n D-Æn-Ir-jv-W≥, \n¿-am-Xm-hv kn-bm-Zv tIm-°¿, Xn-c-°-Ym Ir-Øv s_-∂n ]n \m-b-c-º-ew, kn-\n-am Xm-c-ßfm-b kn-±o-Jv, k-eow-Ip-am¿, em¬, kp-tc-jv-Ir-jv-W, \m-cb-W≥-Ip-´n, _o-\m B‚-Wn, l-co-{io am¿-´n≥, A-\q-]v-N{μ≥, Ip-©≥, ko-a Pn \mb¿, im-¥-Ip-am-cn, am-Wn kn Im-∏≥ Xp-S-ßn-b-h¿ At¥ym- ] - N m- c - a ¿- ∏ n- ° m- s \Øn. A¿-_p-Z _m-[-sb-Øp-S¿∂v B-ip-]-{X-bn¬ Nn-In-¬-kIgn-™ Znh-kw \n-cym-X\m-b \S≥ a-®m≥ h¿-Ko-kn-s‚ ar-X-tZ-l-Øn¬ `m-cy F¬-kn, bn-em--bn-cp-∂ a-®m≥ h¿-Ko-kv hym-gm-gv-N ssh-Io-´v aq-t∂ma-°fmb tdm-_n-®≥, dn≥-kn F-∂n-h¿ sS-bm-Wv a-cn-®-Xv.--A-t¥ym-]-Nm-c-a¿-∏n-°p-∂p

Iq-Øp-]-dºv: I-ÆhsØ Nn-cpIt≠m-Øv JZo-P l-÷p-Ω (82). `¿Ømhv: ]-tc-X\m-b ^co-Zv lmPn. a-°ƒ: bp-kp-^v lmPn, sam-bv-Xp- lmPn, A-∫mkv lmPn, A-–p√ lmPn, a-Po-Zv lmPn, a-dnbw l-÷p-Ω, ssk-\_ l-÷p-Ω, \-_okp, lmPn-d l-÷p-Ω. a-cp-a°ƒ: k-^n-b, Bbn-i, l-^v-kØv, \-koa, jm-ln-Z, Ip-™-lΩZv, C-{_m-low, A p, aq-k.

s]m-∂m-\n: tZ-io-b-]m-X 17¬ c-≠v A-]-I-S-ß-fnembn aq-∂pt]¿ a-cn-®p. a-μ-emw-Ip-∂v sk‚-dn¬ \n-b-{¥-Ww hn-´ tem-dn I-S-bn-te-°p C-Sn-®pI-b-dn tem-dn ss{U-hdpw ]m-e-s∏-´n B-ip-]{Xn-°p kao]w _- n-Sn-®v ss_-°v bm-{Xn-I-cm-b c-≠pt]cpamWv acn®Xv. a-μ-emw-Ip-∂v sk‚-dn¬ tem-dn IS-bn-te-°v C-Sn-®pI-b-dn tem-dn ss{Uhdmb a-μemw-Ip-∂v ]pXp- ] m- d - ° ¬ ho-´n¬ lwk-t°m-b (39)bm-Wv acn-®-Xv. C-∂se ssh-Io-´v 4.30Hm- s Sbmlw-k-t°m-b bn-cp-∂p A]-I-Sw. s]m∂m-\n-bn¬ \n-∂pw ap-Xp-hp-´q-cn-te°p a-W¬ I-b-‰n h--∂ tem-dn F-Xn-tc h-∂ kv-Iqƒ hm-\ns\ sh´n-®-t∏mgmWv \n-b-{¥-Ww hn-´v I-S-bn-te-°v Ib-dnbXv. lw-k-t°m-bsb F-S-°-gnbq¿ sse-^v-sI-b¿ {]-h¿-Ø-I¿ apXp-hp-´q¿ cm-Pm B-ip-]-{Xn-bn¬ FØn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. C-Snbp-sS A-Lm-X-Øn¬ a-μ-emw-Ip-∂v kz-tZ-in D-kv-am-s‚ lm¿-Uv-sh-b¿ tKm-Uu-Wn-\v tI-Sp-]m-Sv kw-`-hn-®n-´p-

≠v. lw-k-t°m-bbpsS J-_-d-S-°w C-∂v D-®-°v 12\v a-μ-emw-Ip-∂v Pp-am-akv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬. `m-cy: ^mØn-a. a-°ƒ: A-\-kv, d-lo-kv. ]m-e-s∏-´n B-ip-]-{Xn-°-Sp-Øv C∂-se ssh-Io-´v 6.45Hm-sS-bm-Wv _ n-Sn-®v ss_-°v bm-{Xn-I-cm-b c≠pt]¿ acn-®-Xv. F-S-°-gn-bq¿ Iq¿-°w ho-´n¬ A-_v-Zp-√ (65) F-S-°-gn-bq¿ ]©-h-Sn l-k≥ (65) F-∂n-h-cm-Wv a-cn-

A-_v-Zp-√

l-k≥

®-Xv. Nm-h-°m-Sv \n-∂p s]m-∂m-\n-bnte-°p t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ kw-Ko-X _- n-emWv Ch¿ k©-cn® ss_°nSn-®-Xv. C-cp-h-sc-bpw ap-Xp-hp-´q¿ cm-Pm B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c£n-°m-\m-bn-√. ^m-Øn-a-bm-Wv A-_v-Zp-√-bp-sS `mcy. a-°ƒ: Um-en-b, ^¿-jm-Zv, lm-knb. l-k-s‚ `m-cy I-Zo-P. a-°ƒ: jnlm-_v, dn-bm-kv, sk-bv-\p¬ B-_n-Zv. J-_-d-S-°w C-∂v.--

sKbnw-kn D-]-tbm-Kn-¨ 70 tIm-Sn-bp-sS _-eq¬ hnÂ-¸-\-bv-¡v

A©p -s]¬-a¡-sf sIm-¶ ]n-Xm-hn-\v h-[in£

\yq-U¬ln: tIm-a¨-sh¬-Øv sK-bnw-kv D-Zv-Lm-S\˛k-am-]-\®-S-ßp-I-fn-se ap-Jy B-I¿-j-W-am-bncp∂ 70 tIm-Sn-bp-sS `o-a≥ lo-en-bw _-eq¨ Ip-d™ hn-e-bv-°v hn-‰-gn-°m≥ kw-Lm-S-Ik-an-Xn Xocp-am-\n-®p. Iq-‰≥ _-eqWpw C-Xn-s‚ A-\p-_-‘ km-[-\ßfpw hm-ßm≥ Xm-¬-∏-cy-ap-≈ kw-L-S-\Iƒ Cu am-kw 18\-Iw _-‘-s∏-S-W-sa-∂p kw-Lm-S-Ik-anXn A-dn-bn®p. P-h-l¿-em¬ s\-lv-dp tÃ-Un-b-Øn-se D-Zv-LmS-\˛k-am-]-\ B-tLm-j-߃°p-]-tbm-Kn-® Xm-¬°men-I A-e¶m-ch-kv-Xp-°ƒ, Hm-^n-kv ^¿-Wn-®dpIƒ, hnhn-[ Ce-t{Œm-Wn-Iv h-kv-Xp-°ƒ F-∂nhbpw hn¬-°m≥ Xo-cp-am-\n-®n-´p≠v. {_n-´-\n-se en-h¿-]q-fn¬ \n-∂m-Wv _-eq¨ hmßn-bXv. tÃ-Un-b-Øn¬ \-S-∂ B-tLm-j-®-S-ßpI-fp-sS Zr-iy-ß-ƒ {]-Xn-^-en-∏n-® _-eq¨ U¬-ln tIm-a¨-sh¬-Øv sK-bnw-kn-s‚ {][m-\ B-I¿-jW-am-bn-cp∂p.

sk-tlm¿ (a-[y-{]-tZ-iv): A-©p s]¨-a°-sf sh-´ns°m-∂ ]n-Xm-hn-s\ {]m-tZin-I- tImS-Xn h-[-in£bv°p hn-[n-®p. 42Im-c\m-b a-K≥-em¬ B-Wp Ip-‰-°m-c≥. Pn√m sk-j≥-kv P-Uv-Pn th-Zv {]-

Im-iv i-¿-a-bm-Wp hn-[n {]kv-Xm-hn-®-Xv. a-K≥-em-en-\v c-≠p `mcy-am-cn-em-bn A-©p s]¨a-°ƒ Dƒ-s∏-sS F-´p a-°fm-Wv D-≠m-bn-cp-∂Xv. I-gn-™ Pq¨ 11\v Cbmƒ ap-gp-h≥ s]¨-a-°-

sfbpw sIm-e-s∏-Sp-Øp-Ibm-bn-cp∂p. C-—m-h-dn-se I-t\cn-b {Km-a-Øn-em-Wv C-h¿ Xm-akn-®n-cp-∂Xv. Cu Pn√bn¬ B-Zy-am-bm-Wv H-cp Ip‰-hm-fn-sb h-[-in-£-bv-°p hn-[n-°p-∂-Xv.

ap¯q-äv I-hÀ-¨t¡-kn-se ap-Jy-{]-Xn Io-gS-§n Km-kn-bm-_mZv: ap-Øq-‰v ^n-\m≥-kv I-º\n-bn¬ \n∂v H-cptIm-Sn cq-] I-h¿-® \SØn-b tI-kn-se ap-Jy-{]-Xn tIm-S-Xnbn¬ Io-g-S-ßn. _-Kv-]-Zv kz-tZ-inbm-b Zo]-Iv B-Wv \yq-U¬-ln-bn-se Xo-kv-l-km-cn tIm-S-Xnbn¬ Io-g-S-ßn-bXv.

Km-kn-bm-_m-Zv t]m-en-kv \-SØn-b At\z-j-W-Øn¬ H-cpe-£-tØm-fw cq-]-bpsS B-`-c-W-߃ C-bm-fp-sS ho-´n¬ \n∂p I-s≠-Sp-Øp. tI-kp-am-bn _-‘-s∏-´v Ggpt]¿ ap-ºv A-d-Ãn-em-bn-cp∂p. I-gn-™ H-tŒm-_¿ 30\m-Wp I-h¿-® \-S-∂-Xv.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

5 s^{_p-hcn 2011 i\n

tIm-b-¼-¯q-À hm-l-\m-]-I-Sw: Nn-]m-Ie-°nÂ-m-Skv: tIm-bn-ebn--ºc-Ø ns¡q- \mem-a\pw a-cn-¨p

AÐp Jm-ZÀ

\m-cm-b-W³Ip-«n

s]m-¶p

A-_q-_-¡À lm-Pn

am-[-hnb-½

\m-Wp

I-eymWn

JZo-P l-Öp-½

]-ø-∂q¿: ]n-em-Ø-d SuWn-se ap≥ hym-]m-cn aq∏‚I-Øv A-–p¬ JmZ¿ (80). `m-cy: Fw sI B-bn-i. a°ƒ: ^m-Øn-a, A–p¿d-lvam≥ (A-_qZ_n), ssk\-_, d-jo-Zn (A-_qZ-_n), dw-eØv, kpa-ø, ]-tc-X\m-b apl-ΩZv. a-cp-a°ƒ: \-_ok, X≥-ko-d, ap-l-Ω-Zv d^oJv, j-_m-\, A–p∂mk¿ (A-_qZ_n), A-–p√ (Zp_-bv), ]-tc-X\m-b ap-lΩ-ZvIp™n.

]-ø-∂q¿: sk≥-{S¬ ]n.U-ªyp.Un kq-{]-≠nMv F-≥-Pn-\o-b¿ Ip-™nawK-ew Ip-∂n-bq¿ \m-cmb-W≥Ip-´n (70). `mcy: P-b-`m-cXn. a°ƒ: A\n¬ (s]≥-kn¬ hm\nb), tZ-hn-Zmkv (ssl-Z-cm-_m-Zv), ao-c (bp.F-kv.F). a-cpa°ƒ: ]q¿-Wn-a, Zn¬-\, {]-`m-Ic≥ (bp.Fkv.F). k-tlm-Z-c߃: ]pcp-tjm-Ø-a Ip-dp∏v, {io-\nhm-k Ip-dp∏v, {io[-c Ip-dp∏v, a-[p-kqZ\≥, tUm. Ip-´n-IrjvW≥, kp-`{Z, kp-temN\.

B-e-Øq¿: ]p-Xnb-¶w Ip-∂w-]d-ºv ]-tc-X\mb cm-P∏-s‚ `m-cy s]m∂p (70). a-Iƒ: _nμp. acp-aIƒ: j¨-ap-J≥.

X-e-t»-cn: h-S-°p-ºm-Sv ]m-d-s°-´v a¿-h-bn¬ F sI A-_q-_-°¿ lm-Pn (72). h-S-°p-ºm-Sv, D-Ω≥Nn-d P-am-A-Øv I-Ωn-‰nap≥ {]-kn-U‚pw A-Pvam-\n-se hym-]m-cn-bp-ambn-cp-∂p. `m-cy: J-Zo-P. a°ƒ: a-l-aq-Zv, lw-k (C-cp-h-cpw A-Pv-am≥), DΩp Jp¬-kp, Xm-ln-d, dlva-Øv, k-^o-d, k¬am≥. a-cp-a-°ƒ: i-_m\, i-_v\, _-jo¿, \mk¿, P-eo¬, ap-\o¿.

tXm-´-S: cm-a-Øv am-[hnb-Ω (84). `¿-Øm-hv: ]tc-X-\m-b H-tX-\≥ \ºym¿. a-°ƒ: N-{μ-a-Xn, im-¥-Ip-am-cn, `m-c-Xn, apc-fo-[-c≥. a-cp-a-°ƒ: \mcm-b-W≥ \-ºym¿, _me≥ \-ºym¿, cm-[m-Ir-jvW≥ \-ºym¿, {io-P.

Iq-Øp-]-d-ºv: \n-¿-a-e-Kncn Ip-´n-°p-∂n-se A-\nX k-Z-\-Øn¬ s\-√ymS≥ \m-Wp (75). C-cn-°qdn-se ho-\-kv t_-°-dn DS-a-bm-Wv. `m-cy: ap-≠yØv k-Xn. a-°ƒ: A-\nX, A-\q-]v, k-Pn-Øv, kln-\. a-cp-a-°ƒ: hn-Nn{X, k-Pn-\n, t{]-a≥. ktlm-Z-c-߃: \m-Wn, Pm\p, k-Xn, k-tcm-Pn-\n, _m-e≥.

Iq-Øp-]-dºv: Im-b-temSn-\-Sp-Øv ]-d-ºm-bn-bnse Im-dm-´ph-f-∏n¬ ho´n¬ F hn I-eym-Wn (85). a°ƒ: tcm-lnWn, `m-kv-Ic≥, im-¥, e£van, tim-`, N-{μ≥.

Iq-Øp-]-dºv: I-ÆhsØ Nn-cpIt≠m-Øv JZo-P l-÷p-Ω (82). `¿Ømhv: ]-tc-X\m-b ^-coZv lmPn. a-°ƒ: bp-kp^v lmPn, sam-bv-XplmPn, A-∫m-kv lmPn, A-–p√ lmPn, a-Po-Zv lmPn, a-dn-bw l-÷p-Ω, ssk-\-_ l-÷p-Ω, \_okp, lmPn-d l-÷pΩ. a-cp-a°ƒ: k-^n-b, B-bn-i, l-^v-kØv, \ko-a, jm-ln-Z, Ip-™-lΩZv, C-{_m-low, A p, aq-k.

Ip-ªn-cm-a³ ]-ø-∂q¿: cm-a¥-fn sImΔ-]pd-sØ A-dp-am-´n Ip™n-cm-a≥ (75). `mcy: ]-tc-Xbm-b Im¿Xym-b\n. a°ƒ: ]p-jv-]h√n, {]o-X, {]n-tbjv, {]P\n, {]-tPjv, {]n-b. a-cpa°ƒ: hn-P-b≥ (aw-K-em]p-cw), Kw-Km-[c≥ (kn¶-∏q¿), _m_p (]-c-h¥´), Zn-eo]v (am-hn-t®cn). k-tlm-Z-c߃: Ip™n-t°mc≥, tKmhnμ≥, \m-cm-bWn.

I-eymWn ]-ø-∂q¿: I-°-∏p-d h´sØ Ip≠-bw tIm-´≥ I-eym-Wn (81). `¿-Ømhv: ]-tc-X\m-b cma≥. a°ƒ: \m-cm-b-Wn, btim-Z, I-eymWn, cm-[maWn, iin, thWp, tkma≥. a-cp-a°ƒ: IÆ≥, ]-fl-\m-`≥, Xºm≥, X-¶-aWn, kuay, Ko-X, ]-tc-X\m-b ]-fl\m-`≥.

_n-\p-cmPv ]-ø-∂q¿: Ggn-tem-s´ F≥ kn _n-\p-cm-Pv (60). sI.F-kv.B¿. Sn.kn F-®v.hn.F-kv dn-´. Po-h-\-°m-c-\mWv. `mcy: c-a. a°ƒ: hnPnØv, c-Rv-Pn-Øv (C-cph-cpw Ip-ssh-Øv). a-cpaIƒ: kp-Pnj.

c-Xo-i³ h-SI - c - : h-SI - c - ]-ªn-Iv sse-{_-dn-°p k-ao]sØ tI-tfm-Øv c-Xoi≥ (46). ]-tc-Xc - m-b tI-tfm-Øv \m-Wp-˛I - uk-ey Z-ºX - n-If - p-sS a-I\m-Wv. `m-cy: {io-Ie - m cXo-jv N-°c - ° - √ - v. a°ƒ: i-cX - v c-Xo-jv, imcn-I c-Xo-jv. k-tlm-Zc - ߃: tI-tfm-Øv c-tai≥, Zn-t\-i≥, ]-tc-X\m-b k-Xo-i≥.

ImÀ-Xymb-\nb-½ t]-cm{º: Im-hp-¥d F.bp.]n kvI - qƒ am-t\P¿ A-Ωm-fpA-Ωb - p-sS a-Iƒ ta-se-Sp-Øp Im¿Xymb-\nb-Ω (70). a°ƒ: _m-eI - r-jvW - ≥ B-te-®m-en¬, k-Xy≥ (A-[ym-]I - ≥ Im-hp-¥d F.bp.]n kvI - qƒ). acp-a°ƒ: hn-Pb - e - £ - van (\-Sp-hÆ - q¿), hn-Pb - e - £van (A-[ym]n-I t]cm-{º F-®v.F-kv.F-kv).

tZ-hn ta-∏-øq¿: \-c-t°m-Sv X®-dpI-≠n \m-cm-bW-s‚ `m-cy tZ-hn (55). a°ƒ: _-_n-X, k-hn-X, _-jnX (A-[ym]n-I tN-enb). a-cp-a°ƒ: c-tai≥ (apNp-Ip-∂v), jmPn (hm-Ibm-Sv), kp-\n¬ tN-en-b (tI-cf t]m-en-kv).

ap-l-½-Zv sam-Ãta¬-ap-dn: ta-te ss]Xn-\n-∏-d-ºv \m-W-Øv apl-Ω-Zv sam-√ (93). `m-cy: C-øm-®p-Ip-´n. a°ƒ: A-–p¬ -K-^q¿ (Ip-™m-∏), A-e-hn, ssl-Z¿, C-{_m-low, A-jv-d-^v (aq-h-cpw APvam≥), \-ko-a. a-cp-aI≥: ap-kv-X-^.

a-½m-¨p ]m-hd - ´- n: tN-∂m-Sv ]-≈n°-Sp-Øv a-Xn-e-I-Øv ho´n¬ ]-tc-X-\m-b ap-l-ΩZn-s‚ `m-cy a-Ωm-®p (70). a-°ƒ: C-{_m-lnw, A_q-_-°¿, K-^q¿, D-a¿, dm-_n-b, d-Pp-e, B-bn-j. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, bqk-^v, lw-k, sse-e, Bbn-j, d-jo-Z, kp¬-^Øv.

A-dp-ap-J³ hm-Sm-\∏ - ≈ - n: Ip-∂Ø - v A-dp-ap-J≥ (87). `m-cy: ]tc-Xb - m-b tZ-hI - n. a°ƒ: \m-cm-bW - ≥, hn-iz\m-Y≥, D-j.

hn-P-b³ Iq-Øp-]-dºv: ]-tc-X\mb aq¿-t°m-Øv cm-ap-Ænbp-sS A-\-¥-c-h≥ ]qt°m-s´ aq¿-t°m-Øv hnP-b≥ (90). I-kv-‰w-kv B‚ v sk≥-{S¬ F-Ivssk-kv dn-´. kq-{]≠mWv. X-e-t»-cn _n.C.Fw.]n ssl-kv-Iqfn¬ A-[ym-]-I-\mbpw c≠mw-tem-I a-lm-bp-≤Øn¬ {_n-´o-jv ]-´m-fØn¬ B¿-an sa-Un°¬ tIm-dn¬ D-tZym-Kÿ-\mbpw tk-h-\-a-\pjvTn-®n-´p≠v. `mcy: ]-tcXbmb F Sn kp-io-e. a°ƒ: P-bvk¨, P-b-cXv\≥, P-b¥v, P-tb{μ≥, tUm. sPkn, P-bioe≥. a-cp-a°ƒ: {ioeX, D-am-tZhn, tUm. a-RvPp-f, F≥ ]n a-t\m-Pv Ipam¿, B¿ a-RvPp.

A-bnip I-°-´n¬: \-cn-∏‰ sImøm-en-se Ip-f-ap-≈-Xn¬ A-Ω-Zn-s‚ `m-cy A-bn-ip (76). a°ƒ: _n-ømØp, sI Sn Ip-™-_vZp√ am-ÿ (hm-Wn-ta¬ Fw.bp.]n kv-Iqƒ), kp-ss_-Z, P-aoe, k-^n-b. a-cp-a-°ƒ: A-_v-Zp√ I-t≠m-ØvIp\n, B-bn-i h-t´mfn, aq-k shfn-tbm-Sv (Zp-_bv), A-lva-Zv Pm-Xn-tbcn, AΩ-Zv A-cq¿.

ap-l½- Z- I -v p-«n- lm-Pn

A-l-½-Zv- lm-Pn

cm-a-Ir-jv-W³ \mbÀ

Ir-jv-W-am-cmÀ-

a-½-Zn-i -lm-Pn-

tam-bn³- ap-kev ymÀ-

caWn

ap-l-½-Z-v

ae-∏pdw: k-ak - X v- tI-{μap-im-hd - Aw-Kh - pw Pn-√m sk-{I-´d - n-bpw Nm-∏\ - ß - mSn a¿-Ik - p¬ a-km-en-lv sk-{I-´d - n-bp-am-b s]m-∑f ap-ln-bp-±o≥ Ip-´n _m-Jhn-bp-sS ]n-Xm-hv hn-√≥ sN-dp-]d - º - n¬ Im-° F∂ ap-lΩ - Z- I v- p-´n lm-Pn (75). `m-cy: ]-tc-Xb - m-b B-bn-i. a-‰p-a° - ƒ: kpsse-J, B-ky, _n-cn-bpΩ, ^m-Xzn-a, J-Zo-P. D-kvam≥ ap-ke v- ym¿ ]p-fn-bm-´pIp-fw, D-a¿ ao-\m¿ Ip-gn, sam-bX v- o≥ hn-√q¿, A-_vZp¿-dl - a v- m≥ tIm-´p-ae - F∂n-h¿ Pm-am-Xm-°f - pw ssk-Ze - h - n k-Jm-^n tImUq¿ A-_Zv- p¿-dl - a v- m≥ kJm-^n (a¿-Ik - v Nm-∏\ - ßm-Sn) F-∂n-h¿ ]u-{X≥am-cp-am-Wv. k-øn-Zv C-{_mlo-ap¬ J-eo¬ _p-Jm-cn, ]m-W° - m-Sv k-øn-Zv lp-kbv≥ in-lm-_v X-߃, C kp-sse-am≥ ap-ke v- ym¿, s]m-∑f - A-_Zv- p¬ Jm-Zn¿ ap-ke v- ym¿ P-\m-k k-μ¿in-®p.

sIm-Sp-h-≈n: Im-cm-´v A-lΩ-Zv lm-Pn (85). `mcy: ]m-tØbn. a°ƒ: Im-cm-´v A-_vZp¬ d-kmJv (sIm-Sph≈n tªm-°v hn-I-k-\Im-cy Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥, ap-kv-enw eo-Kv afi-ew J-Pm©n), k-eow, K-^q¿ (dnbm-Zv), jwkp, kp-sseJ, k-°o-\, Pp-ssaeØv. a-cp-a°ƒ: A-jvd^v (dn-bm-Zv), A-ko-kv hm-hm-Sn Ccp-tamØv, aplΩ-Zv sIm-Sp-h≈n, kpsse-J ]m-tdm-∏-Sn, \-aod, ssk-^p∂n-k Icph≥-s]m-bn¬, \p-kvdØv.

_m-ep-t»cn: I-cp-ae A-cn-ßb - n¬ tZhkzw]-dº - n¬ cm-aI - rjvW - ≥ \m-b¿ (64). (dn-´. A-Uvan-kvt- {S-‰ohv A-kn-Â v, tI-cf t]m-en-kv). `mcy: ]p-jv]t- hWn. a°ƒ: t_-_n-dmWn (tIm-gn-t°m-Sv I-eIvStd-‰v), t_-_n civvan. a-cp-a°ƒ: Kn-cojvI - p-am¿ (sI.Fkv.C._n, \-cn-°p-\n), kp-tP-jvI - p-am¿ (knhn¬ k-ssπ-kv tIm¿]-td-j≥).

h-fm-t©-cn: ssh-°-Øpcn-se D-Z-b-sØ ]p-Ø≥ho-´n¬ Ir-jv-W-Ip-am¿ (79). `m-cy: \-μn-\n-am-ckym¿. a-°ƒ: D-j, D-a,Zmkv, jo-e, km-en, _o-\. acp-a-°ƒ: cm-P-kp-{_-lvaWy≥, th-Wp-tKm-]m¬, jo-e, sIm-®-\n-b≥, a-[pkq-Z-\≥, tKm-]n-\m-Yv.

]-c-X-°m-Sv: ]-d-ºmS≥ sIm-√-bn¬ a-Ω-Zni lm-Pn (80).- `m-cy: B-bn-i. a-°ƒ: ap-lΩ-Zv-k-Jm-^n, A-en°p-´n, B-an-\, C-kv-amCu¬, d-jo-Zv (Pn-±), kp-ss_-Z, kp-l-d, k¬-a-Øv, ssk-\p±o≥, ssa-aq-\. a-cp-a°ƒ: k-Cu-Zv A-en, A-–p¬ -K-^q¿, A–p¬ a-Po-Zv, k-°o¿_m-_p.-

Im-fn-Im-hv: In-g° - ≥ Gd-\m-´n-se {]-ap-J ]-finX-\pw kq-^o-hc - y-\p-amb A-ºe - ° - S- h - n-se sh≈p-hº - m-en tam-bn≥- apkveym¿ (95). `m-cy: I-ZoP. a-°ƒ: Akbv\ - m¿, A-en, D-Ω¿ ss^-kn, Ip-™n-ap-lΩ - Z- v ss^kn, l-^vk - Ø - v, ssa-aq\, B-bn-i, D-Ωp-k¬-a. a-cp-a° - ƒ: Ip-™n-ap-lΩ-Zv ap-kve - ym¿, D-Ω¿, A-–p l - m-Pn, A-eh - n, B-an-\, k¬-a, ^m-Øna-m kp-lvd, k-eo-e. ]≈n-t»-cn, ta-em-°w, ]pd-°m-´n-cn, tIm-gn-t°m-Sv ]p-Xn-bd - F-∂n-hn-Sß - fn¬ J-Øo-_pw ap-Zc - nkp-am-bn tk-h\ - a - \ - pjvTn-®n-´p-≠v.

]-tøm-fn: \-tS-Ω¬ tNmbn am-kv‰ - d - psS (dn-´. {][m-\m- [ym-]I - ≥ I-ÆwIp-fw F.F¬.]n kvIqƒ) `mcy c-aW - n (62). a°ƒ: _n-]n≥ (knhn¬ F≥-P\ - o-b¿), Aar-X (So-®¿ aq-Sm-Sn kuØv F¬.]n. kvI - qƒ). acp-a° - ƒ: c-RvP - n-\n (Ducm-fp-¶¬ te-_¿ tIm¨-{Sm-Œv skm-ssk‰n), Kn-coi≥ (F¬.sF.kn \o-te-izcw).

]p-dØ - q¿: s]-cp-¥√ - q¿ A-d∏ - b - n¬ ap-lΩ - Z- v (_mh-˛65). `m-cy: D-Ωm-®p. a°ƒ: ssk-\p-±o≥, A-jvd-^v, k-eow, D-Ω¿, A-en, l-ao-Zv, in-lm-_v, ss^k¬, kp-sse-J, a-dn-b°p-´n, ku-Z. a-cp-a° - ƒ: A-_q-_° - ¿, d-km-Jv, l\o-^, k-^n-b, ssk-\_, B-an-\, J-ad - p, ^ukn-b, B-bn-i.

ImÀ-Xymb-\nb-½

Imb-Æ: Im-hp-¥-dbn-se ta-em-S-Øv I-Zn-bp-½ Im¿-Xymb-\nb-Ω tIm-´-°¬: B-´o-cn ](74). a°ƒ: k-Xy≈n-∏p-dw kz-tZ-in ]-tc\mY≥ (Im-hp-¥-d X-\m-b Im-{º-Øp ]p-en- F.bp.]n -kv-Iqƒ), t°m-S≥ A-l-Ω-Zv-Ip-´n lm-Pn-bp-sS `m-cy I-Zn-bp- _m-e-Ir-jvW≥ (\-Sph-Æq¿), a-cp-a°ƒ: Ω (89). a-°ƒ: sam-bvhn-P-b-e-£v an (t]-cmXo≥, tIm-bm-ap -lm-Pn, ap-l-Ω-Zv-Ip-´n, lp-kbv≥, {º F-®v.F-kv.F-kv), hnP-b. k-^n-b, \-^o-k.

Ip-ª-½-Zv-Ip-«n \m-Zm-]p-cw: h-cn-t°m-fn sh-fp-Ø-dº-Øv Ip-™Ω-Zv-Ip-´n (80). `mcy: Bbnip. a°ƒ: ss^k¬, Bky, kp-sse-J, ]mØp. a-cp-a°ƒ: ]p-fnb-Øn-¶¬ t]m°¿, Irjv-Wm-≠n A-–p√, Ip-‰n°m-´n¬ C-{_m-low, ]nem°-≠n lmPc.

t{Xky tIm-S-t©-cn: h-en-bsIm√n Xp-≠-Øn¬ aØm-bn-bp-sS `m-cy t{Xky (74). a°ƒ: tPmk^v, ta-cn, tXm-akv, {^m≥-knkv, ta-gvkn, jm‚n. a-cp-a°ƒ: tacn, tPmkv, sX-øm-Ω, _o-\, tXm-akv, tPmkv.

Nocp t]-cm-{º: ap-bn-t∏mØv ]-tc-X\m-b a\°-e ao-ج No-cp (73). a°ƒ: \m-cmbW≥ (I-®-h-Sw ap-bnt∏m-Øv), _me≥ (Kƒ^), {]-Zo]≥, N{μn-I, hk-¥, Pe-P, ]-tc-X\m-b cmP≥. acp-a-°ƒ: kp-tc-{μ≥ (Xn-cp-h-≈q¿), cmP≥ (F-f-ºn-em-Sv), Zm-k≥ (Im-bÆ), \n¿a-e, cXn, [\y.

Bbn-i D-½ \-cn-°p\n: ap-°S- w-Im-Sv A-co-°p-gn-bn¬ ]-tcX\m-b A-lΩ - Z- n-s‚ `mcy Bbn-i D-Ω (105). a°ƒ: A-_vZp√, kpsse-am≥, J-Zo-P, B-bni, l-eo-a, _ohn.

Ip-ªn-ap-l-½-Z-v lm-Pn a-°c - ∏ - d - º - v: ]m-ßv kuØn-se A-cn-∏d - º - ≥ Ip™n-ap-lΩ - Z- v- lm-Pn (65). `m-cy: Ip-™n-^m-Øn-a l-÷p-Ω. a-°ƒ: Ip™n-sam-bvX - p, B-cn-^, A-–p¬- A-ko-kv, km-PnZ, A-kv° - ¿A-en, A≥h¿-km-Zn-Jv. a-cp-a° - ƒ: lw-k, k-°o¿, j-co-^, B-Øn-J, kp-sse-J. ktlm-Zc - ß - ƒ: ^m-Øn-a°p-´n, ^m-Øn-a _ohn,A-hd - m≥-, cm-bn≥, A_q-_° - ¿, _o-cm≥-Ip-´n.

th-em-bp-[³ \m-bÀ \n-eº - q¿: tIm-hn-eI - Øp-ap-dn-bn-se B-dt- ßmSv th-em-bp-[≥ \m-b¿ (A-∏p-°p-´≥ \m-b¿-˛77). `m-cy: km-hn-{Xn-bΩ - . a°ƒ: C-μn-c, cm-[n-I (U¬-ln), tPym-Xn-{]-` (\n-eº - q¿ tIm-˛H - m-]t- d-‰ohv A¿-∫≥ _m-¶v), cm-PvIp-am¿ (U¬-ln), N-{μnI. a-cp-a° - ƒ: in-hi - ¶ - c≥ (dn-´. ssh-Zyp-Xn Poh-\° - m-c≥, X-an-gv\ - m-Sv), cm-[m-Ir-jvW - ≥ (em-_v sS-Iv\ - o-jy≥, Fw-kn sIb¿ B-ip-]{- Xn, U¬ln), tk-Xp-am-[h - ≥, inh-Zm-k≥ (I-\d - m _m-¶v \n-eº - q¿), kn-‘p.

¿-˛-]m-e-°m-Sv tZ-io-b-]mX \-h-°-c-bn¬ I-gn-™ 30\v Im-dpw tem-dn-bpw Iq´n-bn-Sn-®p-≠m-b A-]-I-SØn¬ ]-cn-t°-‰v Nn-In¬k- b n- e mbn- c p- ∂ - b m- f pw acn®p. C-tXm-sS A-]-I-SØn¬ a-cn-®-h-cp-sS FÆw \m-embn. Kp-cp-X-c-ambn ]-cn-t°-‰v tIm-b-º- ap-l-Ω-Zv \-k-dp-±o≥ Øq¿ sI.Pn B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-°-s∏-´ ]m-e-°m-Sv Pn._n tdm-Un-se tdm-b¬ kv-‰p-Un-tbm D-S-a ap-l-Ω-Zv \-k-dp-±o≥ (_m-_p-˛44) B-Wv C-∂se a-cn-®-Xv. aønØv C-∂v Ip-∂-Øq¿-ta-Sv hm-en-∏-dºn-ep-≈ ho-´n-se-Øn-®v s]m-Xp-Z¿-i-\-Øn-\p h-® ti-jw ta-´p-∏m-f-bw A-Ø¿ Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬ a-d-hp-sN-øpw. apw-Xm-km-Wv `m-cy. a-°ƒ: \n-jm-\, \m-jn-^v. ]n-Xm-hv ]-tc-X-\m-b C-kv-am-Cu¬ dm-hp-Ø¿. amXm-hv: ssP-_p-∂n-k. k-tlm-Z-c-߃: \n-Pm-ap-±o≥, d-jo-Zv. ]-tc-X-t\m-Sp-≈ B-Z-c kq-N-I-am-bn C-∂v J_-d-S-°w I-gn-bpw h-sc \-K-c-Øn-se Ãp-Un-tbmIƒ A-S-®n-Spw. I-gn-™ Rm-b-dm-gv-N D-®-bv-°v ]m-e-°m-Sv \n∂pw tIm-b-º-Øq-cn-te-°p t]m-b C-h¿ k-©-cn-® Im¿ Nm-h-Sn-°p k-ao-]-w \-h-°-c ]m-e-Øn-\-Sp-Øph-®v F-Xn-tc-h-∂ tem-dn-bnen-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. A-]-I-S-Øn¬ P-am¬ H-]v-‰n-°¬-kv D-S-a-I-fm-b sI.F-kv.B¿.Sn.kn _-kv-Ãm‚n-\p k-ao-]w F.kn.Fw A-_q-_-°¿ tIm-f-\n-bn-se A-–p¬ K^m-dn-s‚ a-°-fm-b P-am¬ ap-l-Ω-Zv (43), A-\p-P≥ sa-l-_q-_v (38), _-‘p-hm-b am-¶m-hv kz-tZ-in apl-Ω-Zv C-eym-kv (40) F-∂n-h-cm-Wv a-cn®Xv.

ss_-¡n-Sn-¨v ]-cn-t¡-ä a-[y-h-b-kv-I³ a-cn-¨p

B-e-Øq¿: ss_-°n-Sn®p ]-cn-t°-‰v Xr-iq¿ saUn-°¬ tIm-fP - n¬ Nn-In ¬-k-bn-em-bn-cp-∂ a-[y-hbvk - I - ≥ a-cn-®p. Im-ht- »cn am-Sº - n-°m-Sv Ip-™p-Ip´≥ (55) B-Wv a-cn-®X - v. Ign-™ Rm-bd - m-gvN - ]p-e¿s®- \-S∂ - p-t]m-hp-tºm-gmbn-cp-∂p ss_-°n-Sn-®-Xv. `m-cy: Im¿-Xym-b-\n. a- Ip-™p-Ip-´≥ °ƒ: hn-Pb - ≥, A-∏p.

B-Zn-hm-kn bph-Xn s]m-Å-te-äv a-cn¨p

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: ho-Sn-\-I-Øp- \n-∂v Xos]m-≈-te-‰ B-Zn-hm-kn bp-h-Xn a-cn-®p. ]-g-tb-cn ]Wn-b tIm-f-\n-bn-se tim-`(38)bm-Wv a-cn-®-Xv. C-∂se ]p-e¿-s® ho-Sn-\-I-Øv s]m-≈-te-‰ \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b tim-`-sb tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m\m-bn-√. B-fl-l-Xym {i-a-am-sW-∂v kw-i-bn-°p∂p. `¿-Øm-hv: N-{μ≥. \m-ep a-°-fp-≠v.

]p-g-bn A-Úm-X- ar-X-tZ-lw

Imk¿-tImUv: N-{μ-Kn-cn∏p-g-bn¬ ]p-cpj-s‚ A⁄m-X ar-X-tZlw I-s≠Øn. C∂-se ssh-Io-´v ]-cn-k-c-hm-kn-I-fm-Wv ]p-en-°p-∂n-se ]p-g-bn¬ Ic-bv-°-Sn-™ ar-X-tZ-lw I-≠-Xv. 55 hb- v tXm-∂n°p-w. sh-≈- ap≠pw j¿-´p-am-Wv th-jw. Su¨t]men-kv C≥-Iz-kv-‰v \S-Øn ar-X-tZlw P-\-d¬ B-ip]{Xn tam¿-®-dn-bn-te-°p am-‰n.

ho-«-½ s]m-Å-teäv a-cn-¨p

a-Æm¿-°mSv: X-®-\m-´p-I-c sN-Ø√q-cn¬ ho-´-Ω s]m-≈-te‰v a-cn®p. sN-Ø√q¿ kv-Iqƒ]-Sn ]pe-cn ho-´n¬ ]-tc-X\mb tKm-hnμ-s‚ `m-cy t_-_n ktcm-Pw (55) B-Wv a-cn-®Xv. C∂-se cm-hn-se ho´nse Ip-fn-ap-dn-bn-em-Wv ar-X-tZ-lw I-≠Xv. \m-´pI¬ t]m-en-kv tI-sk-SpØp.

dn-sIm-bSm-p-ZhnÂ-≈n:hm-dn-lb-\m-Zm-n-e]p--I≠-Sm--¯ n a-cn¨p b hm-l-\m-]-I-SØn¬ In-g-t°m-Øv kz-tZ-in-bm-b bp-hm-hv a-cn-®p. In-g-t°m-Øv H-X-tbm-Øv ]p-dm-bn¬ ]m-tem-d-Ω¬ D-Ω-dn-s‚ a-I≥ d-^o-Jv (34) B-Wv a-cn-®-Xv. _p-[\m-gv-N cm-{Xn F-t´m-sS-bm-Wv A-]-I-S-ap-≠m-b-Xv. am-Xm-hv: B-bn-i. `m-cy: ko-\-Øv. a-°ƒ: l-bv-^ enbm-\, B-bn-i in-^m-\. k-tlm-Z-c-߃: A-_v-Zp¿d-lv-am≥, d-jo-Zv (J-Ø¿), Pm-^-¿ (ku-Zn), k-^nb, k-°o-\.

kp-Ip-amc³

Nm-¯³ -

A-cn-bmbn

G-en-bm-½

A-½Zv-tIm-b

J-Zo-P

B-bn-i-_o-hn-

Ip-ªn-¸m-¯p-½

sIm-bn-em≠n: Xn-cp-hßq¿ I-Æ-t©-cn kp-Ipam-c≥ (dn-´. ]n.--U-ªyp.--Un) (62). `m-cy: D-j. a-°ƒ: kp-eo-jv-Ip-am¿, kp-[o-jvIp-am¿. k-tlm-Z-c-߃: _m-e≥, cp-Kv-an-Wn, c-ho{μ≥, ]-tc-X-\m-b `m-kv-Ic≥, h¬-k-e. -

tIm-´-bv-°¬: B-´o-cn Im-®-Sn-∏m-d a-W-°m-S≥ Nm-Ø≥ (70). `m-cy: N°n-°p-´n. a-°ƒ: N-{μ≥, Ip-™≥, A-ø-∏≥, kpμ-c≥, im-c-Z, X-¶, kpPm-X. a-cp-a-°ƒ: \o-e-IWvT≥, th-em-bp-[≥, Aø-∏≥, ]p-jv-], im-¥.

A-tØmfn: t]-S≥-I-≠n ao-ج A-cn-bm-bn (97). `¿-Ømhv: ]-tc-X\m-b A-cn-b≥. a-°ƒ: cmbn. ]-tc-X\mb am-[h≥, I-eym-Wn, Pm-\In, tKm-]me≥, lcn-Zmk≥. k-©b-\w _p-[-\m-gv-N.

Imb-Æ: ssI-X-s°m√nbn-se ]-tc-X\m-b ]mªm-\n-bn¬ am-Xyp-hn-s‚ `mcy G-en-bm-Ω (90). a°ƒ: tacn, tXm-akv, Nn∂-Ω. ]-tcX-bm sX-ømΩ. a-cp-a°ƒ: tPm-kv hf-bØv, X¶-Ω, Ip-™Ip-™v Ip-∂-∏≈n.

_m-ep-t»cn: tN-f-∂q¿ h-fb-\w I-≠n-bn¬ AΩZv-tIm-b (80). `mcy: ]tØbn. a°ƒ: A-jvd^v, e-Øo^v, ss^k¬ (ZΩmw), dw-e. a-cp-a°ƒ: tIm-b ]-dºØv, d-lv-a-Øv ^u-knb, \-^o-k.

th-ßc - : s\-Spw-]d - º - n-se s]m-‰Ω - ¬ - ap-lΩ - Z- vI - p-´nbp-sS `m-cy Im-∏≥ - J-Zo-P (72). a-°ƒ - : ap-lΩ - Z- v, \ko-¿, P-ao-e, kn-±o-Jv, ]-tcX-cm-b ssk-Xe - h - n, dp-Jnø. a-cp-a° - ƒ - : aq-k, I-Znbm-ap, a-dn-bm-ap, \-Pva - p-∂ok, ap-lΩ - Z- v, kp-ss_-Z.

Xm-\q¿: aT-Øn¬ tdmUn-se ]p-Øn-√-Øv]-dºn¬ Xm-a-kn-°p-∂ sam-√-°m-\-I-Øv A_q-_-°-dn-s‚ `m-cy Idp-Øm-am-°m-\-I-Øv B-bn-i-_o-hn (65). a°ƒ: A-–p- -emw, apl-Ω-Zv-tIm-b, _o-hmØp-Ω, B-kn-b, lm-Pd, ssl-dp-∂o-k. a-cp-a°ƒ: D-Ωp-Ip¬-kp, Pw-jo-d, jp-°q¿, \mk¿, l-k≥, j-d-^p±o≥.

ta-em-‰q¿: F-∏n-°m-Sv A-ºm-g-∏-d-ºn-se ]-tcX-\m-b hm-°-bn¬ A–p-hn-s‚ `m-cy Ip™n-∏m-Øp-Ω (75). a-°ƒ: aq-k, l-ao-Zv, apl-Ω-Zv, l-\o-^ (Pn-±), B-bn-i, J-Zo-P, ssa-aq\, ssd-lm-\-Øv. a-cp-a°ƒ: C-{_m-lnw, DΩ¿, A-∫m-kv, ju-°Øv, _o-hn, ]ym-cnPm≥, apw-Xm-kv, ^ukn-b.

A-e-hn-¡p-«n

apl-½-Zv lw-k

Ia-e

amWn

Ip∂-Øp-]m-ew: ap-≠w]n-em-°¬ ap-l-Ω-Zn-s‚ a-I≥ sX-t°]p-Xn-tbSØv lw-k (51). am-Xm-hv: ]-tc-Xbm-b Ban-ss\. `mcy: P-ao-e. aI≥: aplm-Zv.

ta-∏-øq¿: tXm-te-cn-bnse sImbn-tem-Øv I-ae (51). `¿-Ømhv: ]-tcX\m-b _m-e-IrjvW≥. a°ƒ: thWp, t{]-a, A-RvPp. a-cpaIƒ: ssj-a.

Ip-μ-aw-Kew: ]q-Δm-´p]dºv ap-≠-°¬ \o-e-t©cn tKm-hn-μ≥ \m-b¿ (66). `mcy: kp-temN-\. a°ƒ: jo-P, jnPp. a-cpIp-ª-¨³ sN-ß-∂q¿: ]m-≠-\m-Sv \- a°ƒ: A-c-hn-μm£≥, Sp-hn-e-bn¬ F≥ sI Ip- A-\n-j. k-©b-\w Xn™-®≥ (62). ¶-fm-gvN.

Imb-Æ: I-gn-™ Znh-kw acn® B-h-f-°-SpØv Hm-ctºm-°n¬ I-Sp-tßm-s‚ `mcy am-Wn (90).

tKm-hn-μ³ \mbÀ

hm-kp-tZ-h³ ssh-ZyÀ

th-Wp-tKm-]mÂ-

h-≈n-°p-∂v: A-cn-b√q-cn-se sIm-t√-S-Øv hm-kp-tZ-h≥ sshZy¿ (74). `m-cy: Iuk-ey. a-°ƒ: eo-\, Zo-], _o-\. a-cp-aI≥: N-{μ≥.-

ta-em-‰q¿: ]p-√p-IpØv D-Ω-W-Øpw ]-Snbn-se am-©o-cn th-Wp-tKm-]m¬ (63). `m-cy: e-fn-X. a-°ƒ: Ir-jv-W-Ipam¿, an-\n.

a¨m³ hÀKo-kn\v Bbn-c-§-fpsS A´ym-RvP-en sIm-®n: A-¥-cn-® {]-ap-J lm-ky-\-S≥ a-®m≥ h¿-Kokn-\v B-bn-c-ß-fp-sS A¥ym-Rv-P-en. C-∂-se cm-hnse s]m-Xp-Z¿-i-\-Øn-\p h® F-f-a-°-c-bn-se ho-´n-epw en-‰n¬ ^v-f-h¿ ]-≈n ]m-cnjv lm-fn-epw F-Øn B-cm-[I-cpw kp-lr-Øp-°-fpw At¥ym-]-Nm-c-a¿-∏n-®p. sshIo-´v A-©-c-tbm-sS I-eq¿ s]m-‰-°p-gn en-‰n¬ ^v-f-h¿ ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬ kwkv-Im-cw \-S-∂p. kn-\n-am-˛-ko-cn-b¬ cw-KsØ {]-ap-J-cpw cm-jv-{So-b {]-Xn-\n-[n-I-fpw h-k-Xn-bnepw sk-an-tØ-cn-bn-ep-saØn-bn-cp-∂p.--- a-{¥n tPm-kv sX-‰-bn¬, Xm-c kw-L-S-\bm-b A-Ω-bp-sS sk-{I-´-dn

C-S-th-f _m-_p, kw-Ko-X \mS-I A-°m-Z-an sN-b¿-am-\p-w \-S-\p-am-b ap-tI-jv, kw-hn-[mb-I≥ _n D-Æn-Ir-jv-W≥, \n¿-am-Xm-hv kn-bm-Zv tIm-°¿, Xn-c-°-Ym Ir-Øv s_-∂n ]n \m-b-c-º-ew, kn-\n-am Xm-c-ßfm-b kn-±o-Jv, k-eow-Ip-am¿, em¬, kp-tc-jv-Ir-jv-W, \m-cb-W≥-Ip-´n, _o-\m B‚-Wn, l-co-{io am¿-´n≥, A-\q-]v-N{μ≥, Ip-©≥, ko-a Pn \mb¿, im-¥-Ip-am-cn, am-Wn kn Im-∏≥ Xp-S-ßn-b-h¿ At¥ym- ] - N m- c - a ¿- ∏ n- ° m- s \Øn. A¿-_p-Z _m-[-sb-Øp-S¿∂v B-ip-]-{X-bn¬ Nn-In-¬-kIgn-™ Znh-kw \n-cym-X\m-b kn-\n-am Xm-cw a-®m≥ h¿-Ko-kn-s‚ ar-X-tZ-l-Øn¬ `m-cy F¬-kn, bn-em--bn-cp-∂ a-®m≥ h¿-Ko-kv hym-gm-gv-N ssh-Io-´v aq-t∂ma-°fmb tdm-_n-®≥, dn≥-kn F-∂n-h¿ sS-bm-Wv a-cn-®-Xv.--A-t¥ym-]-Nm-c-a¿-∏n-°p-∂p

shÃv tIm-Uq¿: ]-tcX\mb I-cn-º-\-°¬ k-Z-J-Øp√ ap-kv-eymcp-sS a-I≥ ap-l-Ω-Zv (75). k-tlm-Z-c߃: ap-lΩ-Zv D-km-aØv, aplΩ-Zv kq∏n, C-Øn°p´n, kp-sse-am≥, A-_q-_°¿, J-Zo-P, D-Ωpkp-sse, B-bn-i, D-ΩpD-Ω.

]p-fn-b-t°m-Sv: tXm-´pw]o-Sn-I-°¬ am-S-∏-≈n A-e-hn-°p-´n (78). `mcy: B-ky. a-°ƒ: A-–p-¿dlvam≥, Pm-^¿, A-–p -emw, ap-Po-_p¿dlvam≥, A-–p-¬ d-joZv, A≥-h¿, ^-k-ep¿-dlvam≥, ^m-Øn-a, J-ZoP. a-cp-a-°ƒ: D-Ω¿, K^q¿.

sX-§n \n-¶p ho-Wp a-cn¨p

A-tØm-fn: sX-ßp-I-b-‰ sXm-gn-em-fn I-Æn-s∏mbn¬ ]p-Xp-°p-Sn ao-ج tKm-]m-e≥ (55) sX-ßn¬ \n-∂p ho-Wv a-cn-®p. hymgmgvN D-®b - v° - v sIm-ß∂ - q¿ B-\∏ - m-d° - p k-ao-]w In-Ss - °-h≈ - n¬ Xm-g] - d - º - n¬ h-®v tX-ß] - d - n-°p-tºm-gm-bn-cp∂p A]-IS- w.

ImdnSn¨p ]cn-t¡äbmÄ a-cn-¨p

tIm-´-°¬: Imdn-Sn®p ]-cn-t°-‰v Nn-In-¬-k-bn-embn-cp-∂-bmƒ a-cn-®p. c-≠-Øm-Wn X-d-Ω¬ ]p-Ø≥]o-Sn-tb-°¬ A-_v-Zp¬ e-Øo-^v (58) B-Wv a-cn-®Xv. I-gn-™ sN-Δm-gv -N- ho-´n-te-°p \-S-∂p-h-cp-∂-Xn\n-sS Im¿ C-Sn-®p ]-cn-t°-‰-Xn-s\ Xp-S¿-∂v N-¶p-sh´n kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬-k-bn-em-bn-c-p∂p. I-gn-™ 45 h¿-j-am-bn tIm-´-°¬ N-¥-bn-se {]-kn-≤-am-b \m-Sn-_-ew -anTm-bn hn-‰p-h-cp-∂-bm-fmWv e-Øo-^v. `m-cy: I-∑-\w ]m-d-°-¬ X-´m-c-sØm-Sn kp-ss_-Z. a-°ƒ: k-em-a-Øv, i-_m-_v, km-_n-d, km-_n¿, A-_v-Zp¿-d-lv-am≥. a-cp-a-°ƒ: \p-kv-d-Øv, A-_v-Zp¬ P-eo¬, A≥-h¿.

ss_-¡]I-S-¯n a-cn-¨p

\n-e-ºq¿: ss_-°v a-dn-™v ]-cn-t°-‰v sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬-k-bn-em-bn-cp-∂bmƒ a-cn-®p. ap-°-´-bn-se dn-´. kp-t_-Zm¿ ta-P¿ ]S-sh-´n \m-cm-b-W≥ (55) B-Wv a-cn-®-Xv. I-gn-™ 27\v cm-{Xn 9.30Hm-sS kn.F≥.Pn tdm-UnemWv C t±lw k©-cn® ss_°v A]-I-S-Øn¬s∏´Xv.

sKbnw-kn D-]-tbm-Kn-¨ 70 tIm-Sn-bp-sS _-eq¬ hnÂ-¸-\-bv-¡v

A©p -s]¬-a¡-sf sIm-¶ ]n-Xm-hn-\v h-[in£

\yq-U¬ln: tIm-a¨-sh¬-Øv sK-bnw-kv D-Zv-Lm-S\˛k-am-]-\®-S-ßp-I-fn-se ap-Jy B-I¿-j-W-am-bncp∂ 70 tIm-Sn-bp-sS `o-a≥ lo-en-bw _-eq¨ Ip-d™ hn-e-bv-°v hn-‰-gn-°m≥ kw-Lm-S-Ik-an-Xn Xocp-am-\n-®p. Iq-‰≥ _-eqWpw C-Xn-s‚ A-\p-_-‘ km-[-\ßfpw hm-ßm≥ Xm-¬-∏-cy-ap-≈ kw-L-S-\Iƒ Cu am-kw 18\-Iw _-‘-s∏-S-W-sa-∂p kw-Lm-S-Ik-anXn A-dn-bn®p. P-h-l¿-em¬ s\-lv-dp tÃ-Un-b-Øn-se D-Zv-LmS-\˛k-am-]-\ B-tLm-j-߃°p-]-tbm-Kn-® Xm-¬°men-I A-e¶m-ch-kv-Xp-°ƒ, Hm-^n-kv ^¿-Wn-®dpIƒ, hnhn-[ Ce-t{Œm-Wn-Iv h-kv-Xp-°ƒ F-∂nhbpw hn¬-°m≥ Xo-cp-am-\n-®n-´p≠v. {_n-´-\n-se en-h¿-]q-fn¬ \n-∂m-Wv _-eq¨ hmßn-bXv. tÃ-Un-b-Øn¬ \-S-∂ B-tLm-j-®-S-ßpI-fp-sS Zr-iy-ß-ƒ {]-Xn-^-en-∏n-® _-eq¨ U¬-ln tIm-a¨-sh¬-Øv sK-bnw-kn-s‚ {][m-\ B-I¿-jW-am-bn-cp∂p.

sk-tlm¿ (a-[y-{]-tZ-iv): A-©p s]¨-a°-sf sh-´ns°m-∂ ]n-Xm-hn-s\ {]m-tZin-I- tImS-Xn h-[-in£bv°p hn-[n-®p. 42Im-c\m-b a-K≥-em¬ B-Wp Ip-‰-°m-c≥. Pn√m sk-j≥-kv P-Uv-Pn th-Zv {]-

Im-iv i-¿-a-bm-Wp hn-[n {]kv-Xm-hn-®-Xv. a-K≥-em-en-\v c-≠p `mcy-am-cn-em-bn A-©p s]¨a-°ƒ Dƒ-s∏-sS F-´p a-°fm-Wv D-≠m-bn-cp-∂Xv. I-gn-™ Pq¨ 11\v Cbmƒ ap-gp-h≥ s]¨-a-°-

sfbpw sIm-e-s∏-Sp-Øp-Ibm-bn-cp∂p. C-—m-h-dn-se I-t\cn-b {Km-a-Øn-em-Wv C-h¿ Xm-akn-®n-cp-∂Xv. Cu Pn√bn¬ B-Zy-am-bm-Wv H-cp Ip‰-hm-fn-sb h-[-in-£-bv-°p hn-[n-°p-∂-Xv.

ap¯q-äv I-hÀ-¨t¡-kn-se ap-Jy-{]-Xn Io-gS-§n Km-kn-bm-_mZv: ap-Øq-‰v ^n-\m≥-kv I-º\n-bn¬ \n∂v H-cptIm-Sn cq-] I-h¿-® \SØn-b tI-kn-se ap-Jy-{]-Xn tIm-S-Xnbn¬ Io-g-S-ßn. _-Kv-]-Zv kz-tZ-inbm-b Zo]-Iv B-Wv \yq-U¬-ln-bn-se Xo-kv-l-km-cn tIm-S-Xnbn¬ Io-g-S-ßn-bXv.

Km-kn-bm-_m-Zv t]m-en-kv \-SØn-b At\z-j-W-Øn¬ H-cpe-£-tØm-fw cq-]-bpsS B-`-c-W-߃ C-bm-fp-sS ho-´n¬ \n∂p I-s≠-Sp-Øp. tI-kp-am-bn _-‘-s∏-´v Ggpt]¿ ap-ºv A-d-Ãn-em-bn-cp∂p. I-gn-™ H-tŒm-_¿ 30\m-Wp I-h¿-® \-S-∂-Xv.


6

thÀ-]mSv

KOCHI

]-c-ta-iz-c³

Nm-¨-½

Ip-ª-½ tKm-]m-e³

]-d-hq¿: hen-b ]√w-Xpcp-Øv I-Wn-bm-b-]-d-ºn¬ ]-c-ta-iz-c≥(81). kwkv-Im-cw \-SØn. `m-cy cm-P-Ω. a°ƒ: Zo-t]-jv,cq-t]jv. a-cp-a°ƒ: kuan.

s\-S-pºm-t»cn: s]m-bv°m-S-Øv h-do-Xn-s‚ `mcy Nm-®-Ω(83). a°ƒ: adn-bm-Ω, ]u-tem-kv(_m_p tIm¿-∏-td-j≥ A-¶am-en), ]-tc-X\m-b C-´oc, km-dm-°p´n, _-l-\m≥(sk-{I´-dn ssh.-Fw.kn.-F s\-Sp-ºm-t»-cn), F-{_lmw(_n.F-kv.F≥.-F¬), en√n. a-cp-a°ƒ: Ip™v, enkn, kmen, Ip-™-∏≥, h¬-k, _o-\, G-eymkv. kw-kvIm-cw C-∂v aq-∂n-\v A-¶am-en am¿ {Ko-tKmdn-tbmkv Hm¿-Ø-tUm-Iv-kv N¿®v sk-an-tØ-cn-bn¬ \-SØpw.

tXm-∏pw-]Sn: I-gp-Ø-vap-´v F.Un ]pc-Øv ]-tc-X\mb sIm-®n≥ t]m¿-´v dn-´. Akn. t^m¿-am≥ I-¶≥ tKm-]me-s‚ `m-cy Ip™-Ω tKm-]m-e≥(81). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 11 \v ]-≈p-cp-Øn s]m-Xp-iv-a-im-\-Øn¬. a°-ƒ: cm-P≥, Nn-{X≥, ]-¶-£m-≥, cm-Poh≥, {]km-Zv, cmPΩ, sF-j, Xpf-kn, Aw-_n-I, ]-tcX\m-b kp[≥. a-cpa°ƒ: c-Xv-\-Ω, Ko-X, hn\n-X, kv-an-X, k-cn-X, Pb, hn-izw-`-c≥, in-ip]me≥, X-ºn.

B-jn-bm _o-hn ap-cp-°pw-]p-g: sh-bn-√q¿ tIm-´-d-°m-cn ]m-d-bn¬ ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b ]-coXp Ip-™n-s‚ `m-cy Bjn-bm _o-hn (95). a°ƒ: A-–p¿d-lv-am≥, A-–p-¬ l-ao-Zv, j-co-^m _o-hn, j-d-^p-±o≥, ]-tcX-\m--b A-–p¬ H-lq¿. a-cp-a-°ƒ: \-ko-d, P-ao-a, A-–p¬ P-∫m¿, e-Øo^.-

a-dn-bm-½ \m-ep-tIm-Sn: Ip-gn-a-Æn¬ sX-t°¬ ]-tc-X-\mb Hu-X-®-s‚ `m-cy a-dnbm-Ω (94). kw-kv-Im-cw C-∂v 3.--30\v \m-ep-tIm-Sn sk‚ v tXm-a-kv ]-≈nbn¬. ]-tc-X an-{X-°-cn I-f-cn-∏-d-ºn¬ Ip-Spw_mw-Kw.

cm-P-¸³C-c-hp-Nn-d: tXm-´-bv-°m-Sv ]-Sn-™m-td-Xn¬ ]-tc-X\m-b Ip-™q-™n≥-sd a-I≥ cm-P-∏≥ (a-Wn,50 ). kw-kv-Im-cw C-∂v 11aWn-°v ]-cn-bm-cw F-kv. F≥.--Un.--]n iv-a-im-\-Øn¬.`m-cy: a-Wn-b-Ω A-co∏-d-ºv B-h-Ømw-Ipt∂¬ Ip-Spw-_mw-K-amWv.

Ir-jv-W-¡p-dp-¸v sN-dn-b-\m-Sv: ta-∏m-t´Øvv Ir-jv-W-°p-dp-∏v (85). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10.-30\v ho-´p-h-f∏n¬. `m-cy-:-`-hm-\n-b-Ω. a-°ƒ-:\m-cm-b-W-°p-dp∏v, `m¿-K-h-°p-dp-∏v, ap-cfo-[-c-°p-dp-∏v, ]-tc-X-\mb tkm-a-\m-Y-°p-dp-∏v. acp-a-°ƒ-:Ir-jv-W-Ip-amcn, I-\-I-Ω. im-¥-a-Wn, cm-Pn.

k-c-kz-Xn-A-½ sam-´-aq-Sv: C-S-bv-t°m-Sv am-t¶m-´p-tIm-Ww e-£vao-\n-e-b-Øn¬ ]-tc-X\m-b tKm-hn-μ-]n-≈-bpsS `m-cy k-c-kz-Xn-A-Ω (77˛ dn-´. A-[ym-]n-I). a°ƒ-: Ir-jv-W-Ip-am-c≥ \m-b¿, th-Wp-tKm-]me≥ \m-b¿, {io-tZ-hn-AΩ. a-cp-a-°ƒ-: c-am-tZ-hn, eXm-Ip-am-cn, c-ho-{μ≥ \mb¿(ar-K-kw-c-£-W-h-Ip∏v). k-©-b-\w- hym-gm-gvN cm-hn-se 8 a-Wn-°v.

kn-kv-äÀ {^m³-kn-kv tN¿-∏p-¶¬: I¿-Ω-enØ-aTmw-K-am-b kn-ÿ {^m-≥-kn-kv (90). kw-kvIm-cw C-∂v 9.-30\v I-S-\mSv sk‚ v A-K-Ãn ]-≈nbn-¬.

hm-kp sIm-Sp-ß-√q¿:ta-ß-e h-b-e-ºw ssX-Ø-dbn¬ hm-kp(84). `m-cy:`m\p-a-Xn.a-°ƒ:kz-bw h-c≥,-_nμp,D-Z-b,A-\n-X,Aw-_nI.-

5 s^{_phcn 2011 i\n

Im-dn tem-dn-bn-Sn-¨v ss{U-hÀ a-cn-¨p

sam-bv-Xp

A-en-tam³ lm-Pn

AÐp Jm-ZÀ

thWp-tKm-]m-Â

Nm-h-°m-Sv: I-S-∏p-dw ]pXn-b-ßm-Sn l-k≥-]-≈n°v ]-Sn-™m-dv Nn-∂°¬ ]p-fn-°¬ ho-´n¬ sam-bv-Xp (93). `m-cy: _ohm-Øp. a-°ƒ: A-en-Al-a-Zv, \-^o-k, jm-lp, _-°¿, l-k-bv-\m¿ (ku-Zn), j-d-^p-Zo≥, dkn-b. a-cp-a-°ƒ: ^mØn-a, , ap-l-Ω-Zp-Æn, sse-e, \-Zo-d, ^m-Øn-a, I-a¿-P, ap-l-Ω-Zv tam≥.-

Nm-h-°m-Sv: I-S-∏p-dw ASn-Xn-cp-Øn t]m-°m-°n-√Øv ho-´n¬ B-en-tam≥ lm-Pn (75). `m-cy: B-bnjm-_n.a-°ƒ: jm-lp¬ l-ao-Zv, d-^o-Jv (c-≠p-t]cpw ku-Zn), jw-jm-Zv. acp-a-°ƒ: k-°o-\, ^mØn-a, ssl-Z-cm-en (jm¿P).

am-™men: Ip-‰n∏p-g hmb¬-°c tXm-∏n¬ ho-´n¬ A-–p¬ Jm-Z¿(70). J-_-dS-°w C-∂v cm-hnse 11.30 \v h-b¬-°-c Ppam-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm\n¬. `m-cy: lu-Δ-°p´n. a°-ƒ: jw-kp-±o≥, \q¿P-lm-≥, jmPn, kuPØv, \-ko-a. a-cp-a°ƒ: sa-l-dp-∂n-k, A-–p¬ JmZ¿, l-ko-\, C{_mlnw Ip-´n, D√mkv.

am-f: A-∂a-\-S hS-t° ta-t\m-°n-¬ `m¿-K-hn-bΩ-bp-sS a-I≥ thWptKm-]m¬(57).

\m-Wp Iq-Øp-]-d-ºv: \n-¿-a-e-Kncn Ip-´n-°p-∂n-se A-\nX k-Z-\-Øn¬ s\-√ymS≥ \m-Wp (75). C-cn-°qdn-se ho-\-kv t_-°-dn D-S-a-bm-Wv. `m-cy: ap-≠yØv k-Xn. a-°ƒ: A-\nX, A-\q-]v, k-Pn-Øv, kln-\.

cm-a-Ir-jv-W³ \mbÀ _m-ep-t»cn: I-cp-ae A-cn-ßb - n¬ tZhkzw]-dº - n¬ cm-aI - rjvW - ≥ \m-b¿ (64).

A-bnip I-°-´n¬: \-cn-∏‰ sImøm-en-se Ip-f-ap-≈-Xn¬ A-Ω-Zn-s‚ `m-cy A-bnip (76). a°ƒ: _n-ømØp, sI Sn Ip-™-_vZp√ am-ÿ (hm-Wn-ta¬ Fw.bp.]n kv-Iqƒ), kp-ss_-Z, Pao-e, k-^n-b. a-cp-a-°ƒ: A-_v-Zp√ It≠m-Øv-Ip\n, B-bn-i h-t´mfn, aq-k shfn-tbmSv (Zp-_-bv), A-lva-Zv PmXn-tbcn, AΩ-Zv A-cq¿.

Ip-ª-½-Zv-Ip-«n \m-Zm-]p-cw: h-cn-t°m-fn sh-fp-Ø-dº-Øv Ip-™Ω-Zv-Ip-´n (80).

a-½-Zn-i -lm-Pn]-c-X-°m-Sv: ]-d-ºm-S≥ sIm-√-bn¬ a-Ω-Zn-i lmPn (80).- `m-cy: B-bn-i. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv-k-Jm^n, A-en-°p-´n, B-an-\, C-kv-am-Cu¬, d-jo-Zv (Pn-±).

B-bn-i-_o-hnXm-\q¿: aT-Øn¬ tdmUn-se ]p-Øn-√-Øv]-dºn¬ Xm-a-kn-°p-∂ sam√-°m-\-I-Øv A-_q-_°-dn-s‚ `m-cy I-dp-Ømam-°m-\-I-Øv B-bn-i_o-hn (65).

Nm-t¡m tk-hyÀ Ip-dp-º-\m-Sw: sIm-Sp-]p∂ I-∂n-ta¬-t°mWn¬ Nm-t°m tk-hy¿ (iu-cn-°p-´n ˛ 62). kw-kv-Im-cw -C-∂v aq-∂n\v Ip-dp-º-\m-Sw sk‚ v B‚-Wo-kv s^m-tdm-\ ]-≈n-bn¬. `m-cy sk-en-\m-Ω am-ΩqSv ]p-Ø≥-]-d-ºn¬ IpSpw-_mw-Kw. a-°ƒ: kn¬-hn, kn-tPm,knt\m.a-cp-a-°-ƒ: h¿-Kokv a-™-fn, B-ep-h (amcp-Xn Hm-t´m kv-t]m-´v, Xn-cp-h-√), kz-]v-\ aq-imcn-]-d-ºn¬ (B-\-°-√v), sj-dn≥ Ip-‰n-°-≠Øn¬ (A-bn-cq¿). ]-tcX≥ tI-c-f tIm¨-{K-kv(-Fw) I¿-j-I bq-Wnb≥ Pn-√m ssh-kv {]kn-U‚m-bn-cp-∂p.--

i-ap-thÂ

tam-l-\³-]n-Å

A-¨m-bn

jm-P-lm³

^m-¯n-a

Nm-¡p-®n

]u-tem-kv

Nm-h-°m-Sv: I-S-∏p-dw sXm-´m-∏v am-fp-°p-´n h-fhn-\v In-g-°v hm-bv-°m-´v ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b I-d∏-°p-´n-bp-sS `m-cy \oen-°p-´n (80). a-Iƒ: im¥. a-cp-a-I≥: Ir-jvW≥.-

sh¨-a-Wn: dn-´. Pn-√m sl¬-Øv kq-∏¿-ssh-k¿ X-´m-tc-Øv i-ap-th¬ (87). kw-kv-Im-cw C-∂v 1.--30-\v sh¨-a-Wn sk-^ntbm≥ am¿-tØm-Ω ]≈n-bn¬. `m-cy-:-A-Ωn-Wn. a-°-ƒ-: im-¥. e-fn-X, tPm-kv , d-Pn, e-X. a-cp-a°ƒ-:-tXm-a-kv, X-ºn tPm¿-Pv , km-dm-Ω, P-kn, _m-_p Ip-cp-hn-f.--

]p-\-eq¿: B-h-Wo-iz-cw a-™-°m-e, A-\o-jv `-h\n¬ tam-l-\≥-]n≈(49)-. kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 11\v ho-´p-h-f∏n¬. `m-cy: im-¥n-\n. a°ƒ: A-\o-jv-Ip-am¿, A\p.

Ip-f-Øq-∏p-g: h-en-tb-e \n-em-hv a≥-kn¬ jm-Plm≥(52). `m-cy: \-Po-dm _o-hn. a°ƒ: sj-do-\, km-_n-d. a-cp-a-°ƒ kq-\o¿,- kp[o¿.-

a-dn-bw

Kp-cp-hm-bq¿: a-‰w Bfq¿ F-S-°-f-Øq¿ D-Xp∏p-cp-hn-s‚ `m-cy A-®mbn (93). a-°ƒ: tdm-kn, d∏m-bn, kq-kn, ]-tc-X-cmb tXm-a-°p-´n, Ip-™ne. a-cp-a-°ƒ: Ip-™o™n, eq-ho-kv, t{X-ky, tPm¿-Pv, ]-tc-X-\m-b tXm-a-kv.

]m-h-d-´n:Pm-^v-\ ap-lΩ-Zv ap-…ym-cp-sS `m-cy ^m-Øn-a(90). a-°ƒ:P-ao-e,\q¿-Plm≥,a-Po-Zv,]-tc-X-\mb d-^o-Iv. a-cp-a°ƒ:sk-bv-Xv ap-l-Ω-Zv, lw-k lm-Pn, l-^v-ktamƒ, kp-ss_-Z.-

]m-h-d-´n:]-d-∏q¿ Nn-db-Øv tXm-a-bp-sS aI≥ Nm-°p-Æn (92). `m-cy:t{X-ky. a-°ƒ:t_-_n, sIm®p ta-cn, tdm-knen,F¬-kn,ta-gv-kn. a-cp-a-°ƒ:t]mƒ,h¿Ko-kv,tPm¿-Pv.-

am-f:]p-√q¿ a-tcm-´n-°¬ h-do-Xn-s‚ `m-cy a-dn-bw(77).

]-d-hq¿: Im-®-∏n-≈n ]tc-X\m-b tZ-h-kn-bp-sS a-I≥ ]u-tem-kv(t]m-fn 48). kw-kv-Im-cw C-∂v cmhn-se ]-Øn-\v ]-d-hq¿ sk‚ v sP¿-Ω-bn¬-kv ]≈n-sk-an-tØ-cn-bn¬. `mcy: Nm-e-°pSn, ]-g-°mc≥ ho-´n¬ ko-\. a°ƒ: Pn≥kn, Pn≥k¨, amXm-hv kn-kn-en.

P-ao-e-

Ir-jv-W-am-cmÀ-

hn-em-kn-\n

h-fm-t©-cn: ssh-°-Øpcn-se D-Z-b-sØ ]p-Ø≥ho-´n¬ Ir-jv-W-Ip-am¿ (79). `m-cy: \-μn-\n-am-ckym¿. a-°ƒ: D-j, Da,Zm-kv, jo-e, km-en, _o-\.

am-f:]-gq-°-c ap-¥n-cn°m-´v kp-μ-c-s‚ `m-cy hn-em-kn-\n(36). a-°ƒ:hn-jv-Wp,-hn-Zy.-

hcm-∏p-g: B-e-ßm-Sv sIm-Sp-h-g-ß sIm√m-´v hn-iz-\m-Y≥-]n-≈(83). `mcy :tZ-hIn. a-°ƒ: cmtP-{μ≥,a-[p-kq-Z\≥, ssj-e, jo-e. a-cpa°ƒ: A-\n-X, a-RvPp, \-h-Ip-am¿, k-Xo-jv Ipam¿.

ssk-\-_ aq-hm-‰p-]p-g: In-g-t°-°c Nm-en-°S-hv D-Zv-\m-´v ]tc-X\m-b sIm-®p-ap-l-ΩZn-s‚ `m-cy ssk-\_(73). J-_-dS-°w \SØn. a°ƒ: lmP-d, kpl-d, \-ko-d, A-_p acp-a°ƒ: tIm-b-°p´n, JZ¿, ap-lΩ-Zv Ip™v. sFj.

Bâ-Wn am-\-Øq¿: C-cp-th-en°p-t∂¬ B‚-Wn (Ip™v-˛94). `m-cy: ]-tcXbm-b Nn-∂-Ω cm-a-]p-cw ap-≠-bv-°¬ Ip-Spw-_mwKw.--a-°ƒ-: a-dn-b-°p-´n (am-Ωn), tPm-k-^v (]m-∏®≥), t{X-kym-Ω (CØm Ω), G-{_-lmw (hmh-®≥), eo-em-Ω, am-Xyp (a-Ø-®-≥-), sk-_mÃy≥, km-en, tj¿-fn, Xºn. a-cp-a-°ƒ: tXm-a-kv tIm-gn-t°m-´v (I-S-\m-Sv), ^n-tem-an-\ a-W-°m-´p-a‰w (Ip-dn-™n), ]-tc-X\m-b tem-d≥-kv ]p-Xph¬-]p-c-bn-Sw .

Ip-ªn-¸m-dp am-f:am-{º ]-tc-X-\m-b C-Ω-´n-∏-d-ºn¬ th-embp-[-s‚ `m-cy Ip-™n∏m-dp(89).a-°ƒ:cm-P∏≥,-Hm-a-\,tam-l-\≥,apc-fo-[-c≥.-

Hu-tk-¸v am-f:]q-h-Øp-ti-cn tIm®m-∏n-≈n Hu-tk-∏v(82). `m-cy:G-ey. a-°ƒ:h¿°n,tPm-bn,ta gv-kn,em-en,\n-Iv-k¨. acp-a-°-ƒ:F¬-kn,B\vn,tk-hy¿,Nm-t°m®≥,ssj-\n.-

tIm-´-°¬: ]m-e-∏p-dbn-se a-≠m-b-∏p-d-Øv Dss_-Zp-√(dn-´. F.-C, sI.-F-kv.-C.-_n)bp-sS `m-cy ap-t≠-°m-´v- P-ao-e (50). a-°ƒ: ap-l-Ω-ZvA-kvew, k-_v\ apw-Xkv, ap-l-Ω-Zv ^m-dq-Jv, apl-Ω-Zv A-øq-_v (^pssP-d), l-_o-_, a-cp-a°ƒ: A-–p¬ -d-jo-Zv (A¬-sF≥), k-eow (dnbm-Zv).

t{Xky tIm-S-t©-cn: h-en-bsIm√n Xp-≠-Øn¬ aØm-bn-bp-sS `m-cy t{Xky (74).

sIm-¨-ep sIm-Sp-ß-√q¿:B-a-√q¿ ]-tc-X-\m-b ]-Sn-b-Øv ssl-t{Zm-kn-s‚ `m-cy sIm--®-ep. a-°ƒ:A-–p-k-emw,^mXn-am-_n, sam-bv-Xo≥-Ip´n,sF-jm-_n, ]-tc-X\m-b ap-l-Ω-Zv,I-Zo-Pm_n.-

apl-½-Zv

tZ-h-bm-\n sIm-Sp-ß-√q¿:Nm-∏m-d ]-tc-X-\m-b Ip-dp-∏-t»cn Zm-tam-Z-c-s‚ `m-cy tZh-bm-\n (88). a-°ƒ:kp-te-J,c-tai≥,Ir-jv-W≥-X-ºn,Ite-i≥,sj¿-fn,-Aw-_nI,{]-Zq-]v Ip-am¿,-kp[o¿ Ip-am¿,_n-μp.-

shÃv tIm-Uq¿: ]-tcX\mb I-cn-º-\-°¬ k-Z-J-Øp√ ap-kv-eym-cpsS a-I≥ ap-l-Ω-Zv (75). k-tlm-Z-c߃: ap-lΩZv D-km-aØv, ap-lΩ-Zv kq∏n, C-Øn-°p´n, kpsse-am≥, A-_q_°¿, J-Zo-P, D-Ωpkpsse, B-bn-i, D-ΩpD-Ω.

{]-`m-I-c³ am-f:am-{º In-g-t°∏p-d-Øv {]-`m-Ic≥(68). `m-cy:-aw-K-fw. a°ƒ:A-\n¬-,-A-Pn-Xv.

]-u-tem-kv am-f:]m-d-°-S-hv I-√-d°-¬ ]-u-tem-kv(73). a-°ƒ:-jm-Pn,Pm-≥kn. a-cp-a-°-ƒ-: en-Pn, ]-tc-X-\m-b t_-_n.-

\m-¨p sIm-Sp-ß-√q¿:]m-cn _km-dn¬ ]q-hm-en-∏-dºn¬ A-–p-hn-s‚ `m-cy \m-®p (65). a-°ƒ:_-jo¿,jw-kp-±o≥,A-_-vZp¬ K-^q¿,a-\m-^v. a-cp-a-°ƒ:k-pss_-Z,dm-_n-b,dwe,_p-jv-d.-

Nocp t]-cm-{º: ap-bn-t∏m-Øv ]-tc-X\m-b a\-°-e aoج No-cp (73). a°ƒ: \m-cm-bW≥ (I-®-h-Sw ap-bn-t∏m-Øv), _me≥ (Kƒ^), {]-Zo]≥, N{μn-I, hk-¥, Pe-P, ]tc-X\m-b cmP≥.

l-Æ D-½mÄ

kp-`-{Z- A-½

tKm-]-Ip-amÀ

\m-cm-b-W³Ip-«n

s]m-¶p

\_o-km _o-hn

am-[-hnb-½

tXm-∏pw-]Sn: tXm-∏pw]Sn _nthc tdm-Un¬ Hmkv-‰n≥ Uo-\n-se tdmf≠v ]m-bv h-bp-sS `m-cy s]-{So-jy Im-jv-_n ]mbv-](48). a°ƒ: d-b≥ ]m-bv-], dn-®m¿-Uv ]m-bv]. kw-kv-Im-cw C-∂v \men-\v tXm-∏pw]-Sn sk‚ v sk-_m-Ãy≥-kv ]-≈nsk-an-tØ-cn-bn¬.

s]-cp-am-Xp-d: s]-cp-amXp-d C-S-∏-≈n-°v k-ao]w Ip-gn-hn-fm-Iw sX-cphn¬ ho-´n¬ ]-tc-X-\mb kz-X-{¥y-k-a-c tk\m-\n s]-cp-am-Xp-d F Fw km-Zn-Iv lm-Pn-bpsS `m-cy l-Δ D-Ωm-ƒ (90). a-°ƒ: dm-kn-° _o-hn, d-^o-° _o-hn. J-_-d-°w C-∂v cm-hnse 10 a-Wn-°v H-‰-∏-‰ ssa-Xm-\n ]-≈n J-_-¿ÿm-\n-¬ \-S-°pw.-

{]m-h-®-º-ew:t\-aw ssl-kv-Iqƒ PMvj-\v k-ao-]w C-S-bv-t°m-Sv acp-X-d-ج ta-se ]pØ≥-ho-´n¬ ]-tc-X-\mb am-[-h-≥-]n-≈-bp-sS `m-cy kp-`-{Z-A-Ω (90). a-Iƒ-: Ko-Xm-Ip-am-cn. acp-a-I≥: tKm-]n-\m-Y≥ \m-b¿. k-©-b-\w hymgm-gv-N cm-hn-se 8 a-Wn°v.-

Ig°q´w: In-g-°pw-`-m-Kw eo-em `-h-\n¬ tKm-]-Ipam¿(73˛`n-em-bv Ão¬ πm‚ v dn-´.D-tZym-K-ÿ≥). `mcy: Aw-_n-I-Ip-amcn.

]-ø-∂q¿: sk≥-{S¬ ]n.U-ªyp.Un kq-{]-≠nMv F-≥-Pn-\o-b¿ Ip-™nawK-ew Ip-∂n-bq¿ \m-cmb-W≥Ip-´n (70).

B-e-Øq¿: ]p-Xnb-¶w Ip-∂w-]d-ºv ]-tc-X\mb cm-P∏-s‚ `m-cy s]m∂p (70). a-Iƒ: _nμp. acp-aIƒ: j¨-ap-J≥.

B-bq¿: h-øm-\w \-ko¿ a≥-kn-en¬ \-_o-km _o-hn(56). `-¿-Ømhv: Fw F K-^q¿. a°ƒ: \hmkv, \-ko¿, \m-knw. acp-a°ƒ: sk-do-\, j”.

tXm-´-S: cm-a-Øv am-[hnb-Ω (84). `¿-Øm-hv: ]tc-X-\m-b H-tX-\≥ \ºym¿. a-°ƒ: N-{μ-a-Xn, im-¥-Ip-am-cn, `m-c-Xn.

ImÀ-Xymb-\nb-½ Imb-Æ: Im-hp-¥-d-bnse ta-em-S-Øv Im¿Xymb-\nb-Ω (74). a°ƒ: k-Xy-\mY≥ (Im-hp-¥-d F.bp.]n -kvIqƒ), _m-e-Ir-jvW≥ (\-Sp-h-Æq¿), a-cpa°ƒ: hn-P-b-e-£v an (t]-cm-{º F-®v.Fkv.F-kv), hnP-b.

I-Zn-bp-½ tIm-´-°¬: B-´o-cn ]≈n-∏p-dw kz-tZ-in ]-tcX-\m-b Im-{º-Øp ]p-ent°m-S≥ A-l-Ω-Zv-Ip-´n lm-Pn-bp-sS `m-cy I-Zn-bpΩ (89).

ap-l-½-Z-v ]p-dØ - q¿: s]-cp-¥√ - q¿ A-d∏ - b - n¬ ap-lΩ - Z- v (_mh-˛65). `m-cy: D-Ωm-®p. a°ƒ: ssk-\p-±o≥, A-jvd-^v, k-eow, D-Ω¿, A-en, l-ao-Zv, in-lm-_v, ss^k¬, kp-sse-J, a-dn-b°p-´n, ku-Z.

th-em-bp-[³ \m-bÀ \n-eº - q¿: tIm-hn-eI - Øp-ap-dn-bn-se B-dt- ßmSv th-em-bp-[≥ \m-b¿ (A-∏p-°p-´≥ \m-b¿-˛77). `m-cy: km-hn-{Xn-bΩ - .

\m-cm-b-W-¡p-dp-¸v h-SI - c - : H-©n-bs - Ø BZy Im-e I-Ωyq-Wn-Ãv {]h¿-ØI - \ - m-b ]m-tem-fn°-≠n \m-cm-bW - ° - p-dp∏v (90). `m-cy: I-am-en£nb-Ω. a-°ƒ: \n¿-ae (t]m-kv‰ - v am-kv‰ - ¿ tIm-´∏-≈n),iym-af - (]-tøm-fn ku-Øv Fw.-F¬.-]n kvIqƒ {]-[m-\m-[ym-]n-I), D-j (hn-eym-∏≈ - n sIm-fØq¿ F¬.-]n kvI - qƒ {]-[m-\m-[ym-]n-I), kpPn-XvIp-am¿ (A-[ym-]I≥, K-h.-KW - ] - X - v sslkvI - qƒ ^-tdm°v).

tZio-b]mXbn c−v A]ISw: aq¶pt]À acn¨p \p- a m- b n Iq-´n-bn-Sn°p- ∂ - X v H-gn-hm°m-\p≈ {i-aØn-\n-sS \n- b - { ¥Ww hn-´v lw-k-tIm-b I-S-bn-te°v C-Sn-®p I-b-dp-I-bm-bn-cp∂p.]-cn-t°-‰-bm-sf F-S-°-gnbq¿ sse-^v-sI-b¿ {]-h¿-ØI¿ ap-Xp-hp-´q¿ cm-Pm B-ip-]{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n°m-\m-bn-√. C-Sn-bp-sS A-Lm-X-Øn¬ aμ-emw-Ip-∂v kz-tZ-in D-kv-am-s‚ lm¿-Uv-sh-b¿ tKm-Uu-Wn-\v

a¨m³ hÀKo-kn\v Bbn-c-§-fpsS A´ym-RvP-en sIm-®n: A-¥-cn-® {]-ap-J lm-ky-\-S≥ a-®m≥ h¿-Kokn-\v B-bn-c-ß-fp-sS A¥ym-Rv-P-en. C-∂-se cm-hnse s]m-Xp-Z¿-i-\-Øn-\p h® F-f-a-°-c-bn-se ho-´n-epw en-‰n¬ ^v-f-h¿ ]-≈n ]m-cnjv lm-fn-epw F-Øn B-cm-[I-cpw kp-lr-Øp-°-fpw At¥ym-]-Nm-c-a¿-∏n-®p. sshIo-´v A-©-c-tbm-sS I-eq¿ s]m-‰-°p-gn en-‰n¬ ^v-f-h¿ ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬ kwkv-Im-cw \-S-∂p. kn-\n-am-˛-ko-cn-b¬ cw-KsØ {]-ap-J-cpw cm-jv-{So-b {]-Xn-\n-[n-I-fpw h-k-Xn-bnepw sk-an-tØ-cn-bn-ep-saØn-bn-cp-∂p.--- a-{¥n tPm-kv sX-‰-bn¬, Xm-c kw-L-S-\bm-b A-Ω-bp-sS sk-{I-´-dn

C-S-th-f _m-_p, kw-Ko-X \mS-I A-°m-Z-an sN-b¿-am-\p-w \-S-\p-am-b ap-tI-jv, kw-hn-[mb-I≥ _n D-Æn-Ir-jv-W≥, \n¿-am-Xm-hv kn-bm-Zv tIm-°¿, Xn-c-°-Ym Ir-Øv s_-∂n ]n \m-b-c-º-ew, kn-\n-am Xm-c-ßfm-b kn-±o-Jv, k-eow-Ip-am¿, em¬, kp-tc-jv-Ir-jv-W, \m-cb-W≥-Ip-´n, _o-\m B‚-Wn, l-co-{io am¿-´n≥, A-\q-]v-N{μ≥, Ip-©≥, ko-a Pn \mb¿, im-¥-Ip-am-cn, am-Wn kn Im-∏≥ Xp-S-ßn-b-h¿ At¥ym- ] - N m- c - a ¿- ∏ n- ° m- s \Øn. A¿-_p-Z _m-[-sb-Øp-S¿∂v B-ip-]-{X-bn¬ Nn-In-¬-kIgn-™ Znh-kw \n-cym-X\m-b kn-\n-am Xm-cw a-®m≥ h¿-Ko-kn-s‚ ar-X-tZ-l-Øn¬ `m-cy F¬-kn, bn-em--bn-cp-∂ a-®m≥ h¿-Ko-kv hym-gm-gv-N ssh-Io-´v aq-t∂ma-°fmb tdm-_n-®≥, dn≥-kn F-∂n-h¿ sS-bm-Wv a-cn-®-Xv.--A-t¥ym-]-Nm-c-a¿-∏n-°p-∂p

A-_v-Zp-√ l-k≥ tI-Sp-]m-Sv kw-`-hn®n-´p-≠v. I-_-d-S-°w C-∂v D-®bv°v 12\v a-μ-emw-Ip-∂v Pp-am-akv-Pn-Zv I-_-¿-ÿm-\n¬. `m-cy: ^m-Øn-a. a-°-ƒ: A-\-kv, d-lokv. _- n-Sn-®v ss_-°v bm-{Xn-Icm-b F-S-°-gn-bq¿ Iq¿-°w ho-´n¬ A-_v-Zp-√ (65), F-S-°-gn-bq¿

a-√-∏-≈n: sN-ß-cq¿ \-S-°¬ kq-cy-`-h-\-Øn¬ kptc-{μ≥ (52) I-S-∂¬ Ip-tØ-‰v a-cn-®p. C-∂-se cm-hnse ]-Xn-s\m-∂-c-tbm-sS \-S-bv-°¬ \m-´p-hm-Xp-°¬ ]m-S-Øn-\v k-ao-]-Øp-sh®m-Wv I-S-∂¬ B-{I-an-®Xv. k-ao-]-Øv Iq-h ]-dn°p-I-bm-bn-cp-∂ `m-cy Dj-°pw I-S-∂¬ Ip-t؉p. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°‰ kp-tc-{μ-s\ D-S≥ Xs∂ B-ip-]-{Xn-bn¬ FØn-s®-¶n-epw c-£n-°m\m-bn-√. D-j Xn-cp-h-√-bnse kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ Nn-In-¬k-bn-em-Wv. a-°ƒ: kq-cy, kp-\n-X.-

I-S-bv-°¬: I-gn-™ Zn-hkw Z-am-an¬ h-®p-≠m-b hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ a-cn®-bm-fp-sS ar-X-tZ-lw kwkv-I-cn-®p. Nn-X-d, am-t¶mSv, I-√p-sh-´mw-Ip-gn hn-Pn \n-hm-kn¬ k-Xo-js‚(45) ar-X-tZ-l-am-Wv C∂-se kw-kv-I-cn-®-Xv. `mcy: hn-Pn. a-°ƒ: A-\p-cmPv, A≥-Pn-a.

hr-²³ Ip-g-ªp-ho-Wp -a-cn-¨p

Xn-cp-h-√: A-b¬-hm-kn-Iƒ X-Ωn-ep-≈ X¿-°-sØ Xp-S¿-∂v hr-≤≥ Ip-g-™p-ho-Wp-a-cn-®p. a-Xn¬-`m-Kw hn-P-b-]p-c-Øv P-\m¿-±-\≥ B-Nm-cn- (68)bm-Wv Ip-g™p-ho-Wp a-cn-®-Xv. `m-cy-:-hn-P-b-Ωmƒ. a-°ƒ-:P-b{]-Im-iv, P-b-Ip-am-cn, P-b-{io, P-K-Zo-jv. a-cp-a-°ƒ-: lcn-Ip-am¿, cm-tP-jv. kw-`-h-hp-am-bn _-‘-s∏-´v a-Xn¬`m-Kw I-≠-Øn¬ hn-ap-‡-`-S≥ tam-l≥-Ip-am-dn-s\bpw a-I-s\-bpw t]m-en-kv I-Ã-Un-bn-se-Sp-Øp.

A-an-X-am-bn Kp-fn-I I-gn-¨ hr-² a-cn-¨p

sh-™m-d-aq-Sv: A-an-X-am-bn Kp-fn-I I-gn-® hr-≤ a-cn®p. hm-a-\-]p-cw ]-Ω-Øn≥-Io-gv N-{μ-hn-em-k-Øn¬ k-Zm-in-h≥-]n-≈-bp-sS `m-cy {io-a-Xn-b-Ω(67) B-Wv a-cn-®-Xv. {]-ta-l-Øn-\pw c-‡-k-Ω¿-±-Øn-\pw Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂ C-h¿ c-≠v tcm-K-ß-ƒ-°p-≈ Kp-fnI-Iƒ tUm-Œ-dp-sS \n¿-tZi-߃-°v hn-cp-≤-am-bn Aan-X-am-bn I-gn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. I-gn-™ Zn-h-kw cmhn-se-bm-Wv kw-`-hw. C-tX Xp-S¿-∂v _-‘-p-°ƒ tN¿-∂v sh-™m-d-aq-Sv tKm-Ip-ew sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. a-°ƒ: P-b-N-{μ≥, P-b. a-cp-a-°ƒ; hn-P-b≥, e-X.

Xo-s¸m-Å-te-äp Nn-InÂ-k-bn-en-cp-¶ hr-²³ a-cn-¨p

A-º-e-∏p-g: Xo-s∏m-≈-te-‰p Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp∂ hr-≤≥ a-cn-®p. A-º-e-∏p-g h-S-°v ]-©m-b-Øv 18˛mw hm¿-Uv h-≠m-\w Im-´p-¶¬ ho-´n¬ a-Wn-b≥ (63) B-Wv a-cn-®-Xv. h-≠m-\w t]m-kv-t‰m-^o-kv P-Mvj-\p k-ao-]w C-bmƒ \-S-Øp-∂ am-S-°-S-bn¬ h-®mWv s]m-≈-te-‰-Xv. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰p h-≠m\w sa-Un-°¬ tIm-f-Pm-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bnem-bn-cp-∂ C-bmƒ C-∂-se-bm-Wv a-cn-®-Xv. `m-cy: cm[. a-Iƒ; A-\q-P.-

ho-Sn-\v k-ao-]-s¯ Ip-f-¯n \mep-h-b-Êp-Im-c³ a-cn-¨\n-e-bnÂ

s]-{So-jy Im-jv-_n

Nm-h-°m-Sv: tZ-io-b-]m-X 17¬ hy-Xy-kv-X-am-b c-≠v A-]-I-Sß-fn¬ aq-∂pt]¿ a-cn-®p. a-μew-Ip-∂v sk‚-dn¬ \n-b-{¥Ww hn-´ tem-dn I-S-bn-te-°v CSn-®p I-b-dn tem-dn ss{U-h¿ acn-®p. ]m-e-s∏-´n B-ip-]-{Xn-°Sp-Øv _- n-Sn-®v ss_-°v bm{Xn-I-cm-b c-≠pt]¿ a-cn-®p. tem-dn I-S-bn-te-°v C-Sn-®p I-b-dn tem-dn ss{U-h¿ a-μ-emwIp-∂v ]p-Xp-]m-d-°¬ ho-´n¬ lw-k-tIm-b(39)bm-Wv a-cn-®Xv. C-∂-se ssh-Io-´v 4.-30 Hm-sS a-μ-ew-Ip-∂v sk‚-dn¬ h-®m-bncp-∂p A-]-I-Sw. s]m-∂m-\n-bn¬ \n-∂pw ap-Xp-hp-´q-cn-te-°v aW-¬ I-b-‰n h-cn-I-bm-bn-cp-∂ tem-dn F-Xntc h-∂ kv-Iqƒ hm-

I-S-¶Â-Ip-t¯-äv Kr-l-\m-Y³ a-cn-¨p

Z-½m-an a-cn-¨-bm-fp-sS ar-X-tZ-lw kw-kv-I-cn-¨p

\o-en-¡p-«n

hn-iz-\m-Y³-]n-Å

Nm-e-°p-Sn: tZ-io-b-]m-X-bn¬ ap-cn-ßq¿-˛-tIm-´-ap-dn P-Mv-j-\n¬ Im-dn¬ tem-dn-bn-Sn-®v Im¿ ss{U-h¿- a-cn®p. C-∂-se cm-hn-se 10\m-Wv A-]-I-Sw. Nn-d-ß-c sXt°-S-Øv Ir-jv-W-]-S-\m-b-cp-sS a-I≥ c-hn-Ip-am¿(A∏p-˛50) B-Wv a-cn-®-Xv. A-c-a-Wn-°q-tdm-fw tem-dn-°Sn-bn¬ Ip-Sp-ßn In-S-∂ chn-Ip-am-dn-s\ sXm-´-SpØp--≈ a-c°-º-\n-bn¬ \n-∂v s{I-bn≥ sIm-≠p-h∂m-Wv ]p-d-sØ-Sp-Ø-Xv. A-t∏m-tg-°pw a-c-n-®n-cp∂p. sIm-c-´n t]m-en-kv ÿ-e-sØ-Øn ta¬-\-S]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p. `mcy: Kn-cn-P. a-°ƒ: A-ar-X, A-c-hn-μv. kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 10\v ho-´p-h-f∏n-¬ \-S-°pw.-

]-©-h-Sn l-k≥ (65) F-∂n-h-cm-Wv a-cn-®-Xv. ]m-e-s∏-´n B-ip-]-{Xn°-Sp-Øv C-∂-se sshIo-´v 6.-45 Hm-sS-bm-Wv A]-I-Sw. Nm-h-°m-Sv \n∂pw s]m-∂m-\n-bn-te°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ _-kv F-Xn-tc h-∂ ss_-°p-am-bn Iq-´n-bn-Sn°p-I-bm-bn-cp-∂p. A-]-I-Sw \-S-∂ D-S-s\ C-cph-sc-bpw ap-Xp-hp-´q¿ cm-Pm Bip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c£n-°m-\m-bn-√. ^m-Øn-a-bm-Wv A-_v-Zp-√-bp-sS `m-cy. a-°ƒ: Um-en-b, ^¿-jm-Zv, lm-kn-b. lk-s‚ `m-cy: I-Zo-P. a-°ƒ: jnlm-_v, dn-bm-kv, sk-bv-\p¬ B_n-Zv. I-_-d-S-°w C-∂v.-

I-pf-Øq-∏p-g-: ho-Sn-\v k-ao-]-sØ Ip-f-Øn¬ _m-es\ a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. I-S-am≥-tIm-Sv in-h]p-cw sX-°pw-I-c-ho-´n¬ k-tcm-Pn-\n-bp-sS a-I≥ A-\-μp(\m-ev) hn-s\-bm-Wv ho-Sn-\v k-ao-]-ap-≈ Ipf-Øn¬ a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. Ip-´n-sb Im-W-Xm-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ho-´p-Im-cpw k-ao]-hm-kn-I-fpw \-S-Øn-b A-t\z-j-W-Øn-em-Wv ho´n¬ \n-∂pw 20 ao-‰¿ A-I-se-bp-≈ Ip-f-Øn¬ ar-XtZ-lw I-s≠-Øn-b-Xv.

I-\m-en A-Úm-X arX-tZlw I-s−-¯n

sIm-®-n: kn.Fw.F-^v.B¿.sFbv-°v sX-°ph-iw I-\m-en¬ a-[y-h-b-kv -°s\ a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠Øn.C∂-se cm-hnse F-´p-aWn-tbm-sS arX-tZlw I--≠Xv. D-t±-iw 52 h-bkvv {]m-bw tXm-∂n-°p-w. cm-{Xn k-ab-Øv I-\m-en¬ hoW-Xm-bn-cn-°p-sa-∂v kwi-bn-°p-∂p-Xm-bn t]m-enkv ]-d™p.t_m-Un F-dWm-Ip-fw P-\-d¬ B-ip]-{Xn-bn¬ kq-£n-®n-cn°p-∂p. Xm-Sn-bpw ap-Sn-bpw \o-´n-h-f¿-Øn-b-Xpw D-t±iw 160 sk‚o-ao-‰¿ D-b-chpw C-cp-\n-dhpw C-S-Xp-hiw tjmƒ-U¿ t_m-Wn\v k-ao-]hpw h-b-dn-\v Xmsg C-S-Xp-`m-K-Ømbpw Im-°-]p-≈n-bpw D≠v. F-dWm-Ip-fw sk≥-{S¬ t]m-en-kv F-Øn ta¬-\-S-]-SnIƒ kzo-I-cn®p.

sKbnw-kn D-]-tbm-Kn-¨ 70 tIm-Sn-bp-sS _-eq¬ hnÂ-¸-\-bv-¡v

A©p -s]¬-a¡-sf sIm-¶ ]n-Xm-hn-\v h-[in£

\yq-U¬ln: tIm-a¨-sh¬-Øv sK-bnw-kv D-Zv-Lm-S\˛k-am-]-\®-S-ßp-I-fn-se ap-Jy B-I¿-j-W-am-bncp∂ 70 tIm-Sn-bp-sS `o-a≥ lo-en-bw _-eq¨ Ip-d™ hn-e-bv-°v hn-‰-gn-°m≥ kw-Lm-S-Ik-an-Xn Xocp-am-\n-®p. Iq-‰≥ _-eqWpw C-Xn-s‚ A-\p-_-‘ km-[-\ßfpw hm-ßm≥ Xm-¬-∏-cy-ap-≈ kw-L-S-\Iƒ Cu am-kw 18\-Iw _-‘-s∏-S-W-sa-∂p kw-Lm-S-Ik-anXn A-dn-bn®p. P-h-l¿-em¬ s\-lv-dp tÃ-Un-b-Øn-se D-Zv-LmS-\˛k-am-]-\ B-tLm-j-߃°p-]-tbm-Kn-® Xm-¬°men-I A-e¶m-ch-kv-Xp-°ƒ, Hm-^n-kv ^¿-Wn-®dpIƒ, hnhn-[ Ce-t{Œm-Wn-Iv h-kv-Xp-°ƒ F-∂nhbpw hn¬-°m≥ Xo-cp-am-\n-®n-´p≠v. {_n-´-\n-se en-h¿-]q-fn¬ \n-∂m-Wv _-eq¨ hmßn-bXv. tÃ-Un-b-Øn¬ \-S-∂ B-tLm-j-®-S-ßpI-fp-sS Zr-iy-ß-ƒ {]-Xn-^-en-∏n-® _-eq¨ U¬-ln tIm-a¨-sh¬-Øv sK-bnw-kn-s‚ {][m-\ B-I¿-jW-am-bn-cp∂p.

sk-tlm¿ (a-[y-{]-tZ-iv): A-©p s]¨-a°-sf sh-´ns°m-∂ ]n-Xm-hn-s\ {]m-tZin-I- tImS-Xn h-[-in£bv°p hn-[n-®p. 42Im-c\m-b a-K≥-em¬ B-Wp Ip-‰-°m-c≥. Pn√m sk-j≥-kv P-Uv-Pn th-Zv {]-

Im-iv i-¿-a-bm-Wp hn-[n {]kv-Xm-hn-®-Xv. a-K≥-em-en-\v c-≠p `mcy-am-cn-em-bn A-©p s]¨a-°ƒ Dƒ-s∏-sS F-´p a-°fm-Wv D-≠m-bn-cp-∂Xv. I-gn-™ Pq¨ 11\v Cbmƒ ap-gp-h≥ s]¨-a-°-

sfbpw sIm-e-s∏-Sp-Øp-Ibm-bn-cp∂p. C-—m-h-dn-se I-t\cn-b {Km-a-Øn-em-Wv C-h¿ Xm-akn-®n-cp-∂Xv. Cu Pn√bn¬ B-Zy-am-bm-Wv H-cp Ip‰-hm-fn-sb h-[-in-£-bv-°p hn-[n-°p-∂-Xv.

ap¯q-äv I-hÀ-¨t¡-kn-se ap-Jy-{]-Xn Io-gS-§n Km-kn-bm-_mZv: ap-Øq-‰v ^n-\m≥-kv I-º\n-bn¬ \n∂v H-cptIm-Sn cq-] I-h¿-® \SØn-b tI-kn-se ap-Jy-{]-Xn tIm-S-Xnbn¬ Io-g-S-ßn. _-Kv-]-Zv kz-tZ-inbm-b Zo]-Iv B-Wv \yq-U¬-ln-bn-se Xo-kv-l-km-cn tIm-S-Xnbn¬ Io-g-S-ßn-bXv.

Km-kn-bm-_m-Zv t]m-en-kv \-SØn-b At\z-j-W-Øn¬ H-cpe-£-tØm-fw cq-]-bpsS B-`-c-W-߃ C-bm-fp-sS ho-´n¬ \n∂p I-s≠-Sp-Øp. tI-kp-am-bn _-‘-s∏-´v Ggpt]¿ ap-ºv A-d-Ãn-em-bn-cp∂p. I-gn-™ H-tŒm-_¿ 30\m-Wp I-h¿-® \-S-∂-Xv.


6

thÀ-]mSv

kottayam

B-jn-bm _o-hn

cm-P-¸³-

Ir-jv-W-¡p-dp-¸v

ap-cp-°pw-]p-g: sh-bn-√q¿ tIm-´-d-°m-cn ]m-d-bn¬ ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b ]-coXp Ip-™n-s‚ `m-cy Bjn-bm _o-hn (95). a°ƒ: A-–p¿d-lp-am≥, A-–p-¬ l-ao-Zv, j-co-^m _o-hn, j-d-^p-±o≥, ]-tcX-\m--b A-–p¬ H-lq¿. a-cp-a-°ƒ: \-ko-d, P-ao-a, A-–p¬ P-∫m¿, e-Øo^.-

C-c-hp-Nn-d: tXm-´-bv-°m-Sv ]-Sn-™m-td-Xn¬ ]-tc-X\m-b Ip-™q-™n≥-sd a-I≥ cm-P-∏≥ (a-Wn,50 ) . kw-kv-Im-cw C-∂v 11aWn-°v ]-cn-bm-cw F-kv. F≥.--Un.--]n iv-a-im-\-Øn¬. `m-cy: a-Wn-b-Ω Aco-∏-d-ºv B-h-Ømw-Ipt∂¬ Ip-Spw-_mw-K-amWv. a-°-ƒ: an-Yp≥, AJn-e

sN-dn-b-\m-Sv: ta-∏m-t´Øvv Ir-jv-W-°p-dp-∏v (85). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10.-30\v ho-´vp-h-f∏n¬. `m-cy-:-`-hm-\n-b-Ω. a-°ƒ-:\m-cm-b-W-°p-dp∏v, `m¿-K-h-°p-dp-∏v, ap-cfo-[-c-°p-dp-∏v, ]-tc-X-\mb tkm-a-\m-Y-°p-dp-∏v. acp-a-°ƒ-:Ir-jv-W-Ip-amcn, I-\-I-Ω. im-¥-a-Wn, cm-Pn.

a-dn-bm-½

tPm-k-^v

A-l-½-Zv- lm-Pn

\m-ep-tIm-Sn: Ip-gn-a-Æn¬ sX-t°¬ ]-tc-X-\mb Hu-X-®-s‚ `m-cy a-dnbm-Ω (94). kw-kv-Im-cw C-∂v 3.--30\v \m-ep-tIm-Sn sk‚ v tXm-a-kv ]-≈nbn¬. ]-tc-X an-{X-°-cn I-f-cn-∏-d-ºn¬ Ip-Spw_mw-Kw. a-°-ƒ: tdm-kΩ, a-dn-b-°p-´n, ]-tc-Xcm-b ^m.--tPm¨ Ip-gn-aÆn¬, X-¶-®≥. a-cp--a°ƒ: ]-tc-X-\m-b tXma-kv sN-ºn-e-Iw (ap´m¿), am-Xyp Im-Wn-Im-´v (Iq-{X-∏-≈n).--

]m-em: ]p-fn-°-bn¬ tPmk-^v (93).`m-cy ]-tc-Xbm-b tdm-k-Ω.a-°ƒ: tPm-bn, eo-e, s]-Æ-Ω, tPm-k-^v,]-tc-X-cm-b tPm-¨, Ip-cy≥. a-cp-a-°ƒ: tam-fn, eo-em-Ω, A-∏®≥, P-b, ]-tc-X-bm-b eo-em-Ω.-

sIm-Sp-h-≈n: Im-cm-´v A-lΩ-Zv lm-Pn (85). `mcy: ]m-tØbn. a°ƒ: Im-cm-´v A-_vZp¬ d-kmJv (sIm-Sph≈n tªm-°v hn-I-k-\Im-cy Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥, ap-kv-enw eo-Kv afi-ew J-Pm©n), k-eow, K-^q¿ (dnbm-Zv), jwkp, kp-sseJ, k-°o-\, Pp-ssaeØv. a-cp-a°ƒ: A-jvd^v (dn-bm-Zv), A-ko-kv hm-hm-Sn Ccp-tamØv, aplΩ-Zv sIm-Sp-h≈n.

Bâ-Wn ]m-em: C-cp-th-en-°pt∂-¬ B‚-Wn (90).-`mcy: ]-tc-X-bm-b Nn-∂-Ω. a-°-ƒ: eo-em-Ω, sk-_mkv-‰y≥, tj¿-fn, X-ºn. acp-a-°ƒ: tP-°-_v, ta-gvkn, tem-d≥-kv, ta-cn.-

G-en-bm-½ sk-_m-Ìy³ Ip-a-fn: H-∂mw-ssa¬ Aa-cm-h-Xn C-S-b-®m-en¬ ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b tZ-hky-bp-sS `m-cy G-en-bmΩ sk-_m-kv-‰y≥ (76). a°ƒ: h¬-k-Ω, P- n, sd-Pn, ]-tc-X-cm-b D-j, k-Pn. kw-kv-°m-cw C-∂v D-®-I-gn-™v 2.-30\v A-´-∏≈w sk‚ v tXm-a-kv ]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.

5 s^{_phcn 2011 i\n

Im-dn tem-dn-bn-Sn-¨v ss{U-hÀ a-cn-¨p

jm-P-lm³

tam-l-\³-]n-Å

Ir-jv-W-]n-Å

thWp-tKm-]m-Â

Ip-f-Øq-∏p-g: h-en-tbe \n-em-hv a≥-kn¬ jmP-lm≥(52). `m-cy: \-Po-dm _o-hn. a°ƒ: sj-do-\, km-_nd. a-cp-a-°ƒ kq-\o¿,- kp[o¿.-

]p-\-eq¿: B-h-Wo-iz-cw a-™-°m-e, A-\o-jv `-h\n¬ tam-l-\≥-]n≈(49)-. kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 11\v ho-´p-h-f∏n¬. `m-cy: im-¥n-\n. a°ƒ: A-\o-jv-Ip-am¿, A\p.

sh-™m-d-aq-Sv: hm-a-\-]pcw I-f-a-®¬ ho-´n¬ Irjv-W-]n-≈(78). `m-cy: hna-e-Ip-am-cn-b-Ω.a-°-ƒ: km-P≥, km-_p, iw-`p-. acp-a-°ƒ: ko-a, A-\n-e, _o-\.

am-f: A-∂a-\-S hS-t° ta-t\m-°n-¬ `m¿-K-hn-bΩ-bp-sS a-I≥ thWptKm-]m¬(57).

a-dn-bw

sIm-¨-ep

sIm-Sp-ß-√q¿:B-a-√q¿ ]-tc-X-\m-b ]-Sn-b-Øv kn-kv-äÀ {^m³-kn-kv ssl-t{Zm-kn-s‚ `m-cy tN¿-∏p-¶¬: I¿-Ω-ensIm--®-ep. Ø-aTmw-K-am-b kn-ÿ {^m-≥-kn-kv (90). kw-kv- a-°ƒ:A-–p-kemw,^m-Xn-am-_n, samIm-cw C-∂v 9.-30\v I-Sbv-Xo≥-Ip-´n,sF-jm\m-Sv sk‚ v A-K-Ãn ]_n, ]-tc-X-\m-b ap-l≈n-bn-¬.k-tlm-Z-c߃: Nm-t°m,G-en-°p- Ω-Zv,I-Zo-Pm-_n.´n, tPm-k-^v, Ip-cy≥, tZ-h-bm-\n en-√n-°p-´n. sIm-Sp-ß-√q¿:Nm-∏m-d ]-tc-X-\m-b Ip-dp-∏-t»hm-kp cn Zm-tam-Z-c-s‚ `m-cy tZsIm-Sp-ß-√q¿:ta-ß-e h-bm-\n (88). h-b-e-ºw ssX-Ø-da-°ƒ:kp-te-J,c-tabn¬ hm-kp(84). `mi≥,Ir-jv-W≥-X-ºn,Icy:`m-\p-a-Xn.-a-°ƒ:kzte-i≥,sj¿-fn,-Aw-_nbw h-c≥,-_n-μp,D-ZI,{]-Zq-]v Ip-am¿,-kpb,A-\n-X,Aw-_n-I.[o¿ Ip-am¿,_n-μp.-

am-f:]p-√q¿ a-tcm-´n-°¬ h-do-Xn-s‚ `m-cy a-dn-bw(77).

Ip-ªn-¸m-dp am-f:am-{º ]-tc-X-\m-b C-Ω-´n-∏-d-ºn¬ th-embp-[-s‚ `m-cy Ip-™n∏m-dp(89).a-°ƒ:cm-P∏≥,-Hm-a-\,tam-l-\≥,apc-fo-[-c≥.-

Hu-tk-¸v am-f:]q-h-Øp-ti-cn tIm®m-∏n-≈n Hu-tk-∏v(82). `m-cy:G-ey. a-°ƒ:h¿°n,tPm-bn,ta gv-kn,em-en,\n-Iv-k¨. acp-a-°-ƒ:F¬-kn,B\vn,tk-hy¿,Nm-t°m®≥,ssj-\n.-

Ckv-am-bo Iq-´n°¬: Iq-´n-°¬ ]pXp-∏-d-ºn¬ hm-ln-\n Ckv-am-bo¬(70). J-_-dS°w C-∂v 11\v ap-ln-bp±o≥ ]-≈n-bn¬. `m-cy a\-ßm-´n¬ sF-j. a-°ƒ A--∫m-kv,A-jv-d-^v,A\o-j. a-cp-a-°ƒ jmPn, ]p-fn-aq-´n¬ tIm-cp-tØmSv d-joZv, ko-\Øv.

a-½-Zn-i -lm-Pn]-c-X-°m-Sv: ]-d-ºm-S≥ sIm-√-bn¬ a-Ω-Zn-i lmPn (80).- `m-cy: B-bn-i. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv-k-Jm^n, A-en-°p-´n, B-an-\, C-kv-am-Cu¬, d-jo-Zv (Pn-±), kp-ss_-Z, kp-ld, k¬-a-Øv, ssk-\p±o≥, ssa-aq-\. a-cp-a°ƒ: k-Cu-Zv A-en.

Nm-t¡m tk-hyÀ Ip-dp-º-\m-Sw: sIm-Sp-]p∂ I-∂n-ta¬-t°mWn¬ Nm-t°m tk-hy¿ (iu-cn-°p-´n ˛ 62). kw-kv-Im-cw -C-∂v aq-∂n\v Ip-dp-º-\m-Sw sk‚ v B‚-Wo-kv s^m-tdm-\ ]-≈n-bn¬. `m-cy sk-en-\m-Ω am-ΩqSv ]p-Ø≥-]-d-ºn¬ IpSpw-_mw-Kw. a-°ƒ: kn¬-hn, kn-tPm,knt\m.a-cp-a-°-ƒ: h¿-Kokv a-™-fn, B-ep-h (amcp-Xn Hm-t´m kv-t]m-´v, Xn-cp-h-√), kz-]v-\ aq-imcn-]-d-ºn¬ (B-\-°-√v), sj-dn≥ Ip-‰n-°-≠Øn¬ (A-bn-cq¿). ]-tcX≥ tI-c-f tIm¨-{K-kv(-Fw) I¿-j-I bq-Wnb≥ Pn-√m ssh-kv {]kn-U‚m-bn-cp-∂p.--

Nm-e-°p-Sn: tZ-io-b-]m-X-bn¬ ap-cn-ßq¿-˛-tIm-´-ap-dn P-Mv-j-\n¬ Im-dn¬ tem-dn-bn-Sn-®v Im¿ ss{U-h¿- a-cn®p. C-∂-se cm-hn-se 10\m-Wv A-]-I-Sw. Nn-d-ß-c sXt°-S-Øv Ir-jv-W-]-S-\m-b-cp-sS a-I≥ c-hn-Ip-am¿(A∏p-˛50) B-Wv a-cn-®-Xv. A-c-a-Wn-°q-tdm-fw tem-dn-°Sn-bn¬ Ip-Sp-ßn In-S-∂ chn-Ip-am-dn-s\ sXm-´-SpØp--≈ a-c-I-º-\n-bn¬ \n∂v s{I-bn≥ sIm-≠p-h∂m-Wv ]p-d-sØ-Sp-Ø-Xv. A-t∏m-tg-°pw a-c-n-®n-cp∂p. sIm-c-´n t]m-en-kv ÿ-e-sØ-Øn ta¬-\-S]-Sn-I¬ kzo-I-cn-®p. `mcy: Kn-cn-P. a-°ƒ: A-ar-X, A-c-hn-μv. kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 10\v ho-´p-h-f∏n-¬ \-S-°pw.-

I-S-¶Â-Ip-t¯-äv Kr-l-\m-Y³ a-cn-¨p

a-√-∏-≈n: sN-ß-cq¿ \-S-°¬ kq-cy-`-h-\-Øn¬ kptc-{μ≥ (52) I-S-∂¬ Ip-tØ-‰v a-cn-®p. C-∂-se cm-hnse ]-Xn-s\m-∂-c-tbm-sS \-S-bv-°¬ \m-´p-hm-Xp-°¬ ]m-S-Øn-\v k-ao-]-Øp-sh®m-Wv I-S-∂¬ B-{I-an-®Xv. k-ao-]-Øv Iq-h ]-dn°p-I-bm-bn-cp-∂ `m-cy Dj-°pw I-S-∂¬ Ip-t؉p. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°‰ kp-tc-{μ-s\ D-S≥ Xs∂ B-ip-]-{Xn-bn¬ FØn-s®-¶n-epw c-£n-°m\m-bn-√. D-j Xn-cp-h-√-bnse kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ Nn-In-’-bn-em-Wv. a°ƒ: kq-cy, kp-\n-X.-

Z-½m-an a-cn-¨-bm-fp-sS ar-X-tZ-lw kw-kv-I-cn-¨p

I-S-bv-°¬: I-gn-™ Zn-h-kw Z-am-an¬ h-®p-≠m-b hml-\m-]-I-S-Øn¬ a-cn-®-bm-fp-sS ar-X-tZ-lw kw-kv-Icn-®p. Nn-X-d, am-t¶m-Sv, I-√p-sh-´mw-Ip-gn hn-Pn \n-hmkn¬ k-Xo-j-s‚(45) ar-X-tZ-l-am-Wv C-∂-se kw-kvI-cn-®-Xv. `m-cy: hn-Pn. a-°ƒ: A-\p-cm-Pv, A≥-Pn-a.

hr-²³ Ip-g-ªp-ho-Wp -a-cn-¨p \o-en-¡p-«n

i-ap-thÂ

sam-bv-Xp

A-¨m-bn

A-en-tam³ lm-Pn

^m-¯n-a

Nm-¡p-®n

-e-fn-Xmw-_n-I

Nm-h-°m-Sv: I-S-∏p-dw sXm-´m-∏v am-fp-°p-´n h-fhn-\v In-g-°v hm-bv-°m-´v ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b I-d∏-°p-´n-bp-sS `m-cy \o-en°p-´n (80). a-Iƒ: im-¥. a-cp-a-I≥: Ir-jv-W≥.-

sh¨-a-Wn: dn-´. Pn-√m sl¬-Øv kq-∏¿-ssh-k¿ X-´m-tc-Øv i-ap-th¬ (87). kw-kv-Im-cw C-∂v 1.-30-\v sh¨-a-Wn sk-^ntbm≥ am¿-tØm-Ω ]≈n-bn¬. `m-cy-:-A-Ωn-Wn. a-°-ƒ-: im-¥. e-fn-X, tPm-kv , d-Pn, e-X. a-cp-a°ƒ-:-tXm-a-kv, X-ºn tPm¿-Pv , km-dm-Ω, P-kn, _m-_p Ip-cp-hn-f.--

Nm-h-°m-Sv: I-S-∏p-dw ]pXn-b-ßm-Sn l-k≥-]-≈n°v ]-Sn-™m-dv Nn-∂-°¬ ]p-fn-°¬ ho-´n¬ sam-bvXp (93). `m-cy: _o-hmØp. a-°ƒ: A-en-A-l-aZv, \-^o-k, jm-lp, _°¿, l-k-bv-\m¿ (kuZn), j-d-^p-Zo≥, d-kn-b. acp-a-°ƒ: ^m-Øn-a, , ap-lΩ-Zp-Æn, sse-e, \-Zo-d, ^m-Øn-a, I-a¿-P, ap-l-ΩZv tam≥.-

Kp-cp-hm-bq¿: a-‰w B-fq¿ F-S-°-f-Øq¿ D-Xp-∏p-cphn-s‚ `m-cy A-®m-bn (93). a-°ƒ: tdm-kn, d-∏m-bn, kq-kn, ]-tc-X-cm-b tXm-a°p-´n, Ip-™n-e. a-cp-a°ƒ: Ip-™o-™n, eq-hokv, t{X-ky, tPm¿-Pv, ]tc-X-\m-b tXm-a-kv.

Nm-h-°m-Sv: I-S-∏p-dw ASn-Xn-cp-Øn t]m-°m-°n-√Øv ho-´n¬ B-en-tam≥ lm-Pn (75). `m-cy: B-bnjm-_n. a-°ƒ: jmlp¬ l-ao-Zv, d-^o-Jv (c≠p-t]-cpw ku-Zn), jwjm-Zv. a-cp-a-°ƒ: k-°o\, ^m-Øn-a, ssl-Z-cm-en (jm¿-P).

]m-h-d-´n:Pm-^v-\ ap-l-ΩZv ap-…ym-cp-sS `m-cy ^mØn-a(90). a-°ƒ:P-aoe,\q¿-P-lm≥,a-Po-Zv,]tc-X-\m-b d-^o-Iv. a-cp-a°ƒ:sk-bv-Xv ap-l-Ω-Zv, lw-k lm-Pn, l-^v-ktamƒ, kp-ss_-Z.-

]m-h-d-´n:]-d-∏q¿ Nn-db-Øv tXm-a-bp-sS aI≥ Nm-°p-Æn (92). `m-cy:t{X-ky. a-°ƒ:t_-_n, sIm®p ta-cn, tdm-knen,F¬-kn,ta-gv-kn. a-cp-a-°ƒ:t]mƒ,h¿Ko-kv,tPm¿-Pv.-

ssa-\m-K-∏-≈n: th-ß, B-en-s‚ In-g-°-Xn¬ hmkp-tZ-h≥-]n-≈-bp-sS `mcy e-fn-Xmw-_n-I(55). aIƒ: Zo-]. a-cp-a-I≥: AUz.-I-Wn-t©-cn¬ kp-tcjv(ap≥ ssa-\m-K-∏-≈n ]-©m-b-Øv ssh-kv {]kn-U‚ v).-

A-bnip

s]-cp-am-Xp-d: s]-cp-am-Xpd C-S-∏-≈n-°v k-ao-]w Ip-gn-hn-fm-Iw sX-cp-hn¬ ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b kzX-{¥y-k-a-c tk-\m-\n s]-cp-am-Xp-d F Fw kmZn-Iv lm-Pn-bp-sS `m-cy lΔ D-Ωm-ƒ (90). a-°ƒ: dmkn-° _o-hn, d-^o-° _o-hn. J-_-d-°w C-∂v cm-hn-se 10 a-Wn-°v H-‰-∏‰ ssa-Xm-\n ]-≈n J-_¿-ÿm-\n-¬ \-S-°pw.-

kn-ÌÀ {^m³-ko-kv kn-Fw-kn tN¿-∏p-¶¬: I¿-Ω-eoØ aTmw-K-am-b kn-ÿ {^m≥-ko-kv (90, sX-t°¬, sIm-gp-h-\m¬). kwkv-Im-cw C-∂v H-º-Xn-\v aTw Nm-∏-en¬ hn-ip-≤ Ip-¿-_m-\-tbm-sS B-cw`n-®v tN¿-∏p-¶¬ s^mtdm-\ ]-≈n-bn¬. ktlm-Z-c-߃: ]-tc-X-cmb sXm-Ω≥ (sIm-gp-h\m¬) kv-I-dn-b (sIm-gph-\m¬), G-en tN-∂m-´v (sIm-∂-°m-Sv), kn-ÿ Im¿-Ω¬ kn-Fw-kn (I-Sπm-a-‰w), tPm-k-^v (hm-gh-c), am-Xyp (sIm-gp-h\m¬). ]-tc-X hn-f-°p-am-Sw, tN¿-∏p-¶¬ F-∂o kv-Iqfp-I-fn-epw s{]m-hn ≥jy¬ lu-kv ]m-em, \{k-Øp-`-h≥ tN¿-∏p¶¬, ]n-g-Iv F-∂o aT-ßfn-epw tk-h-\-a-\p-jvTn®n-´p-≠v.--

ImÀ-Xymb-\nb-½ Imb-Æ: Im-hp-¥-d-bnse ta-em-S-Øv Im¿Xymb-\nb-Ω (74). a°ƒ: k-Xy-\mY≥ (Im-hp-¥-d F.bp.]n -kvIqƒ), _m-e-Ir-jvW≥ (\-Sp-h-Æq¿), a-cpa°ƒ: hn-P-b-e-£v an (t]-cm-{º F-®v.Fkv.F-kv), hnP-b.

I-Zn-bp-½ tIm-´-°¬: B-´o-cn ]≈n-∏p-dw kz-tZ-in ]-tc-X\m-b Im-{º-Øp ]p-ent°m-S≥ A-l-Ω-Zv-Ip-´n lm-Pn-bp-sS `m-cy I-Zn-bpΩ (89). a-°ƒ: sam-bvXo≥, tIm-bm-ap -lm-Pn, ap-l-Ω-Zv-Ip-´n, lp-kbv≥, k-^n-b, \-^o-k.

ap-l-½-Z-v ]p-dØ - q¿: s]-cp-¥√ - q¿ A-d∏ - b - n¬ ap-lΩ - Z- v (_mh-˛65). `m-cy: D-Ωm-®p. a°ƒ: ssk-\p-±o≥, A-jvd-^v, k-eow, D-Ω¿, A-en, l-ao-Zv, in-lm-_v, ss^k¬, kp-sse-J, a-dn-b°p-´n, ku-Z.

th-em-bp-[³ \m-bÀ \n-eº - q¿: tIm-hn-eI - Øp-ap-dn-bn-se B-dt- ßmSv th-em-bp-[≥ \m-b¿ (A-∏p-°p-´≥ \m-b¿-˛77). `m-cy: km-hn-{Xn-bΩ - .

Bâ-Wn am-\-Øq¿: C-cp-th-en°p-t∂¬ B‚-Wn (Ip™v-˛94). `m-cy: ]-tcXbm-b Nn-∂-Ω cm-a-]p-cw ap-≠-bv-°¬ Ip-Spw-_mwKw.--a-°ƒ-: a-dn-b-°p-´n (am-Ωn), tPm-k-^v (]m-∏®≥), t{X-kym-Ω (CØm Ω), G-{_-lmw (hmh-®≥), eo-em-Ω, am-Xyp (a-Ø-®-≥-), sk-_mÃy≥, km-en, tj¿-fn, Xºn. a-cp-a-°ƒ: tXm-a-kv tIm-gn-t°m-´v (I-S-\m-Sv), ^n-tem-an-\ a-W-°m-´p-a‰w (Ip-dn-™n), ]-tc-X\m-b tem-d≥-kv ]p-Xph¬-]p-c-bn-Sw (H-‰-∏mew), ta-cn B-e-°-fw (Xr-iq¿), h¿-°n-®≥ Rm-h-≈n¬ (I-cq¿), ta-gvkn a-Æq¿ (ap-tØm en), tdm-kn-en hm-°-bn¬ (a‰-°-c), tPm-_v tIm t®cn (F-d-Wm-Ip-fw), Ip™p-tam-≥ (kn-dn-b-Iv) s]m-cp-t∂m-en¬ (I-ho°p-∂v), Ip-kp-aw ]m-d-bv°¬ (I-cn-ºm-\n), ^m. B‚-Wn C-cp-th-en-°pt∂¬, ^m. am¿-´n≥ C-cpth-en-°p-t∂¬ kn-F-kvSn F-∂n-h¿ sIm-®p-a-°fm-Wv.

\m-Wp Iq-Øp-]-d-ºv: \n-¿-a-e-Kncn Ip-´n-°p-∂n-se A-\nX k-Z-\-Øn¬ s\-√ymS≥ \m-Wp (75). C-cn-°qdn-se ho-\-kv t_-°-dn DS-a-bm-Wv. `m-cy: ap-≠yØv k-Xn. a-°ƒ: A-\nX, A-\q-]v, k-Pn-Øv, kln-\.

cm-a-Ir-jv-W³ \mbÀ _m-ep-t»cn: I-cp-ae A-cn-ßb - n¬ tZ-hkzw]d-ºn¬ cm-aI - r-jvW - ≥ \m-b¿ (64).

AÐp Jm-ZÀ

P-ao-etIm-´-°¬: ]m-e-∏p-dbn-se a-≠m-b-∏p-d-Øv Dss_-Zp-√(dn-´. F.-C, sI.-F-kv.-C.-_n)bp-sS `m-cy ap-t≠-°m-´v- P-ao-e (50). a-°ƒ: ap-l-Ω-ZvA-kvew, k-_v\ apw-Xkv, ap-l-Ω-Zv ^m-dq-Jv, apl-Ω-Zv A-øq-_v (^pssP-d), l-_o-_, a-cp-a°ƒ: A-–p¬ -d-jo-Zv (A¬-sF≥), k-eow (dnbm-Zv), k-\, ss\-e-\wj-Øv, d-lv-a-Øv.

t{Xky tIm-S-t©-cn: h-en-bsIm√n Xp-≠-Øn¬ aØm-bn-bp-sS `m-cy t{Xky (74).

kp-`-{Z-A-½

{]m-h-®-º-ew:t\-aw ]-ø-∂q¿: ]n-em-Ø-d Su- ssl-kv-Iqƒ PMvj-\v Wn-se ap≥ hym-]m-cn aq- k-ao-]w C-S-bv-t°m-Sv a-cpX-d-ج ta-se ]p-Ø≥∏‚I-Øv A-–p¬ Jmkn-ÌÀ kn-kn-en ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b am-[Z¿ (80). ]m-em: I-S-\m-Sv B-cm-[h-≥-]n-≈-bp-sS `m-cy kp`m-cy: Fw sI B-bn-i. \m aTmw-K-am-b kn-ÿ `-{Z-A-Ω (90). a-Iƒ-: Kokn-kn-en Ip-co-Ø-Sw (76) a°ƒ: ^m-Øn-a, AXm-Ip-am-cn. a-cp-a-I≥: hn.–p¿dl v a m≥ (A_ qZ]-tc-X s\-√n-bm-\n, ap F-kv tKm-]n-\m-Y≥ \m_n), ssk\-_, d-jo-Zn tØm-e-]p-cw,ss{I-Ãv b¿. k-©-b-\w (A-_qZ-_n), dw-eØv, lm-ƒ, h-S-I-c, Iq-S-√q¿, a-c-ßm-´p-]n-≈n, I-Sp-Øp- kpa-ø, ]-tc-X\m-b ap-l- 10˛2˛2011 hym-gm-gv-N cmΩZv. a-cp-a°ƒ: \-_o-k, hn-se 8 a-Wn-°v.cp--Øn, Ip-cy-\m-Sv, No-¶t√-¬, tZ-h-am-Xm Iq-Øm- X≥-ko-d, ap-l-Ω-Zv d\m-cm-b-W-¡p-dp-¸v ´p-Ip-fw, au-≠v jm-temw, ^oJv, j-_m-\, Ah-SI - c - : H-©n-bs - Ø B–p∂mk¿ (A_ qZ_m•q¿ k-∂n-[m-\ FZy Im-e I-Ωyq-Wn-Ãv {]∂o aT-ß-fn¬ tk-h-\-a- _n), A-–p√ (Zp_-bv), - \ - m-b ]m-tem-fn\p-jvTn-®n-´p-≠v. k-tlm-Z- ]-tc-X\m-b ap-lΩ-ZvIp- h¿-ØI ™n. °-≠n \m-cm-bW - ° - p-dpc-߃: tdm-k-Ω t]mƒ ∏v (90). `m-cy: I-am-enIm-c-°-S (tk-hy¿-]pIpª nc ma ³ cw), G-en-°p-´n Nm-t°m ]-ø-∂q¿: cm-a¥-fn sIm- £nb-Ω. a-°ƒ: \n¿-ae I-Wn-bm-c-I-Øv (cm-a-]p- Δ-]pd-sØ A-dp-am-´n Ip- (t]m-kv‰ - v am-kv‰ - ¿ tIm-´cw)-, {]-^. sI.--hn. tPm-k- ™n-cm-a≥ (75). ∏-≈n),iym-af - (]-tøm-fn ^v , ta-cn Ip-cy≥ ]-cymku-Øv Fw.-F¬.-]n kv`mcy: ]t cX bmb Im¿Øp-]-d-ºn¬ , ]o-‰¿ , Im- Xym-b\n. a°ƒ: ]p-jv-]- Iqƒ {]-[m-\m-[ym-]n-I), X-do≥ a-Øm-bn s\-Sp-ºp- h√n, {]o-X, {]n-tbjv, {]- D-j (hn-eym-∏≈ - n sIm-fdw , en-√n-°p-´n hn≥- qƒ {]-tPjv, {]n-b. a-cp- Øq¿ F¬.-]n kvI sk‚ v sX-t°-°p-t∂¬ P\n, {][ m\ m[ ym] nI ), kpa°ƒ: hnP b ≥ (awK e m, ]-tc-X-cm-b A-∂-Ω h¿- ]p-cw), Kw-Km-[c≥ (knPnX v I pa m¿ (A[ ym-]°n \-S-bv-°¬, t{X-kym- ¶-∏q¿), _m_p (]-c-hI≥, K-h.-KW - ] - X - v sslΩ a-Øm-bn h-´-°p-Sn¥´), Zn-eo]v. kvI - qƒ ^-tdm°v). bn¬ , sF-k-Iv.

I-°-´n¬: \-cn-∏‰ sImøm-en-se Ip-f-ap-≈-Xn¬ A-Ω-Zn-s‚ `m-cy A-bnip (76). a°ƒ: _n-ømØp, sI Sn Ip-™-_vZp√ am-ÿ (hm-Wn-ta¬ Fw.bp.]n kv-Iqƒ), kp-ss_-Z, Pao-e, k-^n-b. a-cp-a-°ƒ: A-_v-Zp√ It≠m-Øv-Ip\n, B-bn-i h-t´mfn, aq-k shfn-tbmSv (Zp-_-bv), A-lva-Zv PmXn-tbcn, AΩ-Zv A-cq¿.

Ip-ª-½-Zv-Ip-«n \m-Zm-]p-cw: h-cn-t°m-fn sh-fp-Ø-dº-Øv Ip-™Ω-Zv-Ip-´n (80).

Ir-jv-W-am-cmÀh-fm-t©-cn: ssh-°-Øpcn-se D-Z-b-sØ ]p-Ø≥ho-´n¬ Ir-jv-W-Ip-am¿ (79). `m-cy: \-μn-\n-am-ckym¿. a-°ƒ: D-j, Da,Zm-kv, jo-e, km-en, _o-\.

\m-¨p

hn-em-kn-\n am-f:]-gq-°-c ap-¥n-cn°m-´v kp-μ-c-s‚ `m-cy hn-em-kn-\n(36). a-°ƒ:hn-jv-Wp,-hn-Zy.-

{]-`m-I-c³ am-f:am-{º In-g-t°∏p-d-Øv {]-`m-Ic≥(68). `m-cy:-aw-K-fw. a°ƒ:A-\n¬-,-A-Pn-Xv.

]-u-tem-kv am-f:]m-d-°-S-hv I-√-d°-¬ ]-u-tem-kv(73). a-°ƒ:-jm-Pn,Pm-≥kn. a-cp-a-°-ƒ-: en-Pn, ]-tc-X-\m-b t_-_n.-

sIm-Sp-ß-√q¿:]m-cn _km-dn¬ ]q-hm-en-∏-dºn¬ A-–p-hn-s‚ `m-cy \m-®p (65). a-°ƒ:_jo¿,jw-kp-≤o≥,A-_-v Zp¬ K-^q¿,a-\m-^v. a-cp-a°ƒ:k- s s_- Z ,dm- _ n- sh-™m-d-aq-Sv: A-an-X-am-bn Kp-fn-I I-gn-® hr-≤ a-cn®p. hm-a-\-]p-cw ]-Ω-Øn≥-Io-gv N-{μ-hn-em-k-Øn¬ b,dw-e,_p-jv-d.k-Zm-in-h≥-]n-≈-bp-sS `m-cy {io-a-Xn-b-Ω(67) B-Wv a-cn-®-Xv.{]-ta-l-Øn-\pw c-‡-k-Ω¿-±-Øn-\pw Nn-InNocp t]-cm-{º: ap-bn-t∏m-Øv ¬-k-bn-em-bn-cp-∂ C-h¿ c-≠v tcm-K-ß-ƒ-°p-≈ Kp-fn]-tc-X\m-b a\-°-e ao- I-Iƒ tUm-Œ-dp-sS \n¿-tZi-߃-°v hn-cp-≤-am-bn AX-am-bn I-gn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. I-gn-™ Zn-h-kw cmج No-cp (73). a°ƒ: anhn-se-bm-Wv kw-`-hw. C-tX Xp-S¿-∂v _-‘-p-°ƒ tN\m-cm-bW≥ (I-®-h-Sw ¿-∂v sh-™m-d-aq-Sv tKm-Ip-ew sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ ap-bn-t∏m-Øv), _me≥ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. a-°ƒ: P-b-N-{μ(Kƒ^), {]-Zo]≥, N≥, P-b. a-cp-a-°ƒ; hn-P-b≥, e-X. {μn-I, hk-¥, Pe-P, ]tc-X\m-b cmP≥. a-cp-a°ƒ: kp-tc-{μ≥ (Xn-cph-≈q¿), cmP≥. A-º-e-∏p-g: Xo-s∏m-≈-te-‰p Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp∂ hr-≤≥ a-cn-®p. A-º-e-∏p-g h-S-°v ]-©m-b-Øv 18˛mw hm¿-Uv h-≠m-\w Im-´p-¶¬ ho-´n¬ a-Wn-b≥ (63) B-Wv a-cn-®-Xv. h-≠m-\w t]m-kv-t‰m-^o-kv P-Mvj-\p k-ao-]w C-bmƒ \-S-Øp-∂ am-S-°-S-bn¬ h-®mWv s]m-≈-te-‰-Xv. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰p h-≠m\w sa-Un-°¬ tIm-f-Pm-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bnem-bn-cp-∂ C-bmƒ C-∂-se-bm-Wv a-cn-®-Xv. `m-cy: cm[. a-Iƒ; A-\q-P.-

A-an-X-am-bn Kp-fn-I I-gn-¨ hr-² a-cn-¨p

Xo-s¸m-Å-te-äp Nn-InÂ-k-bn-en-cp-¶ hr-²³ a-cn-¨p

\m-cm-b-W³Ip-«n

s]m-¶p

A-_q-_-¡À lm-Pn

am-[-hnb-½

]-ø-∂q¿: sk≥-{S¬ ]n.U-ªyp.Un kq-{]-≠nMv F-≥-Pn-\o-b¿ Ip-™nawK-ew Ip-∂n-bq¿ \m-cmb-W≥Ip-´n (70). `mcy: P-b-`m-cXn. a°ƒ: A\n¬ (s]≥-kn¬ hm\nb), tZ-hn-Zmkv (ssl-Z-cm-_m-Zv), ao-c (bp.F-kv.F). a-cpa°ƒ: ]q¿-Wn-a, Zn¬-\, {]-`m-Ic≥ (bp.Fkv.F). k-tlm-Z-c߃: ]pcp-tjm-Ø-a Ip-dp∏v, {io-\nhm-k Ip-dp∏v, {io[-c Ip-dp∏v, a-[p-kqZ\≥, tUm. Ip-´n-IrjvW≥, kp-`{Z, kp-temN\.

B-e-Øq¿: ]p-Xnb-¶w Ip-∂w-]d-ºv ]-tc-X\mb cm-P∏-s‚ `m-cy s]m∂p (70). a-Iƒ: _nμp. acp-aIƒ: j¨-ap-J≥.

X-e-t»-cn: h-S-°p-ºm-Sv ]m-d-s°-´v a¿-h-bn¬ F sI A-_q-_-°¿ lm-Pn (72). h-S-°p-ºm-Sv, D-Ω≥Nn-d P-am-A-Øv I-Ωn-‰nap≥ {]-kn-U‚pw A-Pvam-\n-se hym-]m-cn-bp-ambn-cp-∂p. `m-cy: J-Zo-P. a°ƒ: a-l-aq-Zv, lw-k (C-cp-h-cpw A-Pv-am≥), DΩp Jp¬-kp, Xm-ln-d, dlva-Øv, k-^o-d, k¬am≥. a-cp-a-°ƒ: i-_m\, i-_v\, _-jo¿, \mk¿, P-eo¬, ap-\o¿.

tXm-´-S: cm-a-Øv am-[hnb-Ω (84). `¿-Øm-hv: ]tc-X-\m-b H-tX-\≥ \ºym¿. a-°ƒ: N-{μ-a-Xn, im-¥-Ip-am-cn, `m-c-Xn, apc-fo-[-c≥. a-cp-a-°ƒ: \mcm-b-W≥ \-ºym¿, _me≥ \-ºym¿, cm-[m-Ir-jvW≥ \-ºym¿, {io-P.

I-eymWn ]-ø-∂q¿: I-°-∏p-d h´sØ Ip≠-bw tIm-´≥ I-eym-Wn (81). `¿-Ømhv: ]-tc-X\m-b cma≥. a°ƒ: \m-cm-b-Wn, btim-Z, I-eymWn, cm-[maWn, iin, thWp, tkma≥. a-cp-a°ƒ: IÆ≥, ]-fl-\m-`≥, Xºm≥, X-¶-aWn, kuay, Ko-X.

a¨m³ hÀKo-kn\v Bbn-c-§-fpsS A´ym-RvP-en sIm-®n: A-¥-cn-® {]-ap-J lm-ky-\-S≥ a-®m≥ h¿-Kokn-\v B-bn-c-ß-fp-sS A¥ym-Rv-P-en. C-∂-se cm-hnse s]m-Xp-Z¿-i-\-Øn-\p h® F-f-a-°-c-bn-se ho-´n-epw en-‰n¬ ^v-f-h¿ ]-≈n ]m-cnjv lm-fn-epw F-Øn B-cm-[I-cpw kp-lr-Øp-°-fpw At¥ym-]-Nm-c-a¿-∏n-®p. sshIo-´v A-©-c-tbm-sS I-eq¿ s]m-‰-°p-gn en-‰n¬ ^v-f-h¿ ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬ kwkv-Im-cw \-S-∂p. kn-\n-am-˛-ko-cn-b¬ cw-KsØ {]-ap-J-cpw cm-jv-{So-b {]-Xn-\n-[n-I-fpw h-k-Xn-bnepw sk-an-tØ-cn-bn-ep-saØn-bn-cp-∂p.--- a-{¥n tPm-kv sX-‰-bn¬, Xm-c kw-L-S-\bm-b A-Ω-bp-sS sk-{I-´-dn

l-Æ D-½mÄ

C-S-th-f _m-_p, kw-Ko-X \mS-I A-°m-Z-an sN-b¿-am-\p-w \-S-\p-am-b ap-tI-jv, kw-hn-[mb-I≥ _n D-Æn-Ir-jv-W≥, \n¿-am-Xm-hv kn-bm-Zv tIm-°¿, Xn-c-°-Ym Ir-Øv s_-∂n ]n \m-b-c-º-ew, kn-\n-am Xm-c-ßfm-b kn-±o-Jv, k-eow-Ip-am¿, em¬, kp-tc-jv-Ir-jv-W, \m-cb-W≥-Ip-´n, _o-\m B‚-Wn, l-co-{io am¿-´n≥, A-\q-]v-N{μ≥, Ip-©≥, ko-a Pn \mb¿, im-¥-Ip-am-cn, am-Wn kn Im-∏≥ Xp-S-ßn-b-h¿ At¥ym- ] - N m- c - a ¿- ∏ n- ° m- s \Øn. A¿-_p-Z _m-[-sb-Øp-S¿∂v B-ip-]-{X-bn¬ Nn-In-¬-kIgn-™ Znh-kw \n-cym-X\m-b kn-\n-am Xm-cw a-®m≥ h¿-Ko-kn-s‚ ar-X-tZ-l-Øn¬ `m-cy F¬-kn, bn-em--bn-cp-∂ a-®m≥ h¿-Ko-kv hym-gm-gv-N ssh-Io-´v aq-t∂ma-°fmb tdm-_n-®≥, dn≥-kn F-∂n-h¿ sS-bm-Wv a-cn-®-Xv.--A-t¥ym-]-Nm-c-a¿-∏n-°p-∂p

_n-\p-cmPv ]-ø-∂q¿: Ggn-tem-s´ F≥ kn _n-\p-cm-Pv (60). sI.F-kv.B¿. Sn.kn F-®v.hn.F-kv dn-´. Po-h-\-°m-c-\mWv. `mcy: c-a. a°ƒ: hnPnØv, c-Rv-Pn-Øv (C-cph-cpw Ip-ssh-Øv). a-cpaIƒ: kp-Pnj.

c-Xo-i³ h-SI - c - : h-SI - c - ]-ªn-Iv sse-{_-dn-°p k-ao]sØ tI-tfm-Øv c-Xoi≥ (46). ]-tc-Xc - m-b tI-tfm-Øv \m-Wp-˛I - uk-ey Z-ºX - n-If - p-sS a-I\m-Wv. `m-cy: {io-Ie - m cXo-jv N-°c - ° - √ - v. a°ƒ: i-cX - v c-Xo-jv, imcn-I c-Xo-jv. k-tlm-Zc - ߃: tI-tfm-Øv c-tai≥, Zn-t\-i≥.

ImÀ-Xymb-\nb-½ t]-cm{º: Im-hp-¥d F.bp.]n kvI - qƒ am-t\P¿ A-Ωm-fpA-Ωb - p-sS a-Iƒ ta-se-Sp-Øp Im¿Xymb-\nb-Ω (70). a°ƒ: _m-eI - r-jvW - ≥ B-te-®m-en¬, k-Xy≥ (A-[ym-]I - ≥ Im-hp-¥d F.bp.]n kvI - qƒ). acp-a°ƒ: hn-Pb - e - £ - van (\-Sp-hÆ - q¿), hn-Pb - e - £van.

Xn-cp-h-√: A-b¬-hm-kn-Iƒ X-Ωn-ep-≈ X¿-°-sØ Xp-S¿-∂v hr-≤≥ Ip-g-™p-ho-Wp-a-cn-®p. a-Xn¬-`m-Kw hn-P-b-]p-c-Øv P-\m¿-±\≥ B-Nm-cn- (68)bm-Wv Ip-g-™p-ho-Wp a-cn-®-Xv. `m-cy-:-hn-P-b-Ωmƒ. a-°ƒ:P-b-{]-Im-iv, P-b-Ip-am-cn, P-b-{io, P-K-Zo-jv. a-cp-a°ƒ-: l-cn-Ip-am¿, cm-tPjv. kw-`-h-hp-am-bn _-‘s∏-´v a-Xn¬-`m-Kw I-≠Øn¬ hn-ap-‡-`-S≥ taml≥-Ip-am-dn-s\-bpw a-Is\-bpw t]m-en-kv I-ÃUn-bn-se-Sp-Øp.

tZ-hn ta-∏-øq¿: \-c-t°m-Sv X®-dpI-≠n \m-cm-bW-s‚ `m-cy tZ-hn (55). a°ƒ: _-_n-X, k-hn-X, _-jnX (A-[ym]n-I tN-enb). a-cp-a°ƒ: c-tai≥ (apNp-Ip-∂v), jmPn (hm-Ibm-Sv), kp-\n¬ tN-en-b (tI-cf t]m-en-kv).

ap-l-½-Zv sam-Ãta¬-ap-dn: ta-te ss]Xn-\n-∏-d-ºv \m-W-Øv apl-Ω-Zv sam-√ (93). `m-cy: C-øm-®p-Ip-´n. a°ƒ: A-–p¬ -K-^q¿ (Ip-™m-∏), A-e-hn, ssl-Z¿, C-{_m-low, A-jv-d-^v (aq-h-cpw APvam≥), \-ko-a.

ho-Sn-\v k-ao-]-s¯ Ip-f-¯n \mep-h-b-Êp-Im-c³ a-cn-¨\n-e-bnÂ

I-f-Øq-∏p-g-: ho-Sn-\v k-ao-]-sØ Ip-f-Øn¬ _m-es\ a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. I-S-am≥-tIm-Sv in-h]p-cw sX-°pw-I-c-ho-´n¬ k-tcm-Pn-\n-bp-sS a-I≥ A\-μp(\m-ev ) hn-s\-bm-Wv ho-Sn-\v k-ao-]-ap-≈ Ip-fØn¬ a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. Ip-´n-sb ImW-Xm-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ho-´p-Im-cpw k-ao-]-hm-kn-Ifpw \-S-Øn-b A-t\z-j-W-Øn-em-Wv ho-´n¬ \n-∂pw 20 ao-‰¿ A-I-se-bp-≈ Ip-f-Øn¬ ar-X-tZ-lw I-s≠Øn-b-Xv. ]p-\-eq¿- Xm-eq-°v- B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv‰v tam¿-´-Øn-\v ti-jw ar-X-tZ-lw ho-´p-h-f-∏n¬ k-wkv-I-cn-®p.

tIm-b-¼-¯q-À hm-l-\m-]-I-Sw: Nn-]m-Ie-°nÂ-m-Skv: tIm-bn-ebn-c-ºnt¡ \mem-a\pw a-cn-¨p -Øq-¿-˛-]m-e-°m-Sv tZ-io-b-]mX \-h-°-c-bn¬ I-gn-™ 30\v Im-dpw tem-dn-bpw Iq´n-bn-Sn-®p-≠m-b A-]-I-S-Øn¬ ]-cn-t°-‰v Nn-In¬k-bn-em-bn-cp-∂-bmfpw a-cn-®p. C-tXm-sS A-]-I-SØn¬ a-cn-®-h-cp-sS F-Æw \m-embn. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰v tIm-b-º-Øq¿ sI.---Pn B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-°-s∏-´ ]m-e-°m-Sv Pn.---_n tdm-Un-se tdmb¬ kv-‰p-Un-tbm D-S-a ap-l-Ω-Zv \-k-dp-±o≥ (_m_p-˛44) B-Wv C-∂-se a-cn-®-Xv. ar-X-tZ-lw C-∂v Ip-∂-Øq¿-ta-Sv hm-en-∏-d-ºn-ep-≈ ho-´n-se-Øn-®v s]m-Xp-Z¿-i-\-Øn-\p h-® ti-jw ta-´p-∏m-f-bw AØ¿ Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬ a-d-hp-sN-øpw. apw-Xm-km-Wv `m-cy. a-°ƒ: \n-jm-\, \m-jn-^v. ]n-Xm-hv ]-tc-X-\m-b C-kv-am-Cu¬ dm-hp-Ø¿. amXm-hv: ssP-_p-∂n-k.

sKbnw-kn D-]-tbm-Kn-¨ 70 tIm-Sn-bp-sS _-eq¬ hnÂ-¸-\-bv-¡v

A©p -s]¬-a¡-sf sIm-¶ ]n-Xm-hn-\v h-[in£

\yq-U¬ln: tIm-a¨-sh¬-Øv sK-bnw-kv D-Zv-Lm-S\˛k-am-]-\®-S-ßp-I-fn-se ap-Jy B-I¿-j-W-am-bncp∂ 70 tIm-Sn-bp-sS `o-a≥ lo-en-bw _-eq¨ Ip-d™ hn-e-bv-°v hn-‰-gn-°m≥ kw-Lm-S-Ik-an-Xn Xocp-am-\n-®p. Iq-‰≥ _-eqWpw C-Xn-s‚ A-\p-_-‘ km-[-\ßfpw hm-ßm≥ Xm-¬-∏-cy-ap-≈ kw-L-S-\Iƒ Cu am-kw 18\-Iw _-‘-s∏-S-W-sa-∂p kw-Lm-S-Ik-anXn A-dn-bn®p. P-h-l¿-em¬ s\-lv-dp tÃ-Un-b-Øn-se D-Zv-LmS-\˛k-am-]-\ B-tLm-j-߃°p-]-tbm-Kn-® Xm-¬°men-I A-e¶m-ch-kv-Xp-°ƒ, Hm-^n-kv ^¿-Wn-®dpIƒ, hnhn-[ Ce-t{Œm-Wn-Iv h-kv-Xp-°ƒ F-∂nhbpw hn¬-°m≥ Xo-cp-am-\n-®n-´p≠v. {_n-´-\n-se en-h¿-]q-fn¬ \n-∂m-Wv _-eq¨ hmßn-bXv. tÃ-Un-b-Øn¬ \-S-∂ B-tLm-j-®-S-ßpI-fp-sS Zr-iy-ß-ƒ {]-Xn-^-en-∏n-® _-eq¨ U¬-ln tIm-a¨-sh¬-Øv sK-bnw-kn-s‚ {][m-\ B-I¿-jW-am-bn-cp∂p.

sk-tlm¿ (a-[y-{]-tZ-iv): A-©p s]¨-a°-sf sh-´ns°m-∂ ]n-Xm-hn-s\ {]m-tZin-I- tImS-Xn h-[-in£bv°p hn-[n-®p. 42Im-c\m-b a-K≥-em¬ B-Wp Ip-‰-°m-c≥. Pn√m sk-j≥-kv P-Uv-Pn th-Zv {]-

Im-iv i-¿-a-bm-Wp hn-[n {]kv-Xm-hn-®-Xv. a-K≥-em-en-\v c-≠p `mcy-am-cn-em-bn A-©p s]¨a-°ƒ Dƒ-s∏-sS F-´p a-°fm-Wv D-≠m-bn-cp-∂Xv. I-gn-™ Pq¨ 11\v Cbmƒ ap-gp-h≥ s]¨-a-°-

sfbpw sIm-e-s∏-Sp-Øp-Ibm-bn-cp∂p. C-—m-h-dn-se I-t\cn-b {Km-a-Øn-em-Wv C-h¿ Xm-akn-®n-cp-∂Xv. Cu Pn√bn¬ B-Zy-am-bm-Wv H-cp Ip‰-hm-fn-sb h-[-in-£-bv-°p hn-[n-°p-∂-Xv.

ap¯q-äv I-hÀ-¨t¡-kn-se ap-Jy-{]-Xn Io-gS-§n Km-kn-bm-_mZv: ap-Øq-‰v ^n-\m≥-kv I-º\n-bn¬ \n∂v H-cptIm-Sn cq-] I-h¿-® \SØn-b tI-kn-se ap-Jy-{]-Xn tIm-S-Xnbn¬ Io-g-S-ßn. _-Kv-]-Zv kz-tZ-inbm-b Zo]-Iv B-Wv \yq-U¬-ln-bn-se Xo-kv-l-km-cn tIm-S-Xnbn¬ Io-g-S-ßn-bXv.

Km-kn-bm-_m-Zv t]m-en-kv \-SØn-b At\z-j-W-Øn¬ H-cpe-£-tØm-fw cq-]-bpsS B-`-c-W-߃ C-bm-fp-sS ho-´n¬ \n∂p I-s≠-Sp-Øp. tI-kp-am-bn _-‘-s∏-´v Ggpt]¿ ap-ºv A-d-Ãn-em-bn-cp∂p. I-gn-™ H-tŒm-_¿ 30\m-Wp I-h¿-® \-S-∂-Xv.

verpad 05-02-11  

]p-d-Øq¿: s]-cp-¥-√q¿ A-d-∏-bn¬ ap-l-Ω-Zv (_m- h-˛65). `m-cy: D-Ωm-®p. a- °ƒ: ssk-\p-±o≥, A-jv- d-^v, k-eow, D-Ω¿, A-en, l-ao-Zv, in-lm-_v,...

verpad 05-02-11  

]p-d-Øq¿: s]-cp-¥-√q¿ A-d-∏-bn¬ ap-l-Ω-Zv (_m- h-˛65). `m-cy: D-Ωm-®p. a- °ƒ: ssk-\p-±o≥, A-jv- d-^v, k-eow, D-Ω¿, A-en, l-ao-Zv, in-lm-_v,...