Page 1

30 P-\phcn 2011 Rmb¿

{]mtZ-inIw

kozhikode/wyd

c−p {Km-a-k-`-IÄ H-¶n-¨v; tIm¬{Kkv _ln-jvI-cn-¨p

]cn-]mSn  am\-¥-hmSn \yq-am≥kv tImfPv HmUn-t‰m-dnbw: agsh≈w Pohm-arXw : Pn√m-Xe in¬∏-ime cmhnse 10.00

ag-shÅw Pohm-arXw: PnÃm-Xe skan-\mÀ \msf

-I¬∏‰: kwÿm\ Bkq{XW kmº-Øn-I-Im-cy hIp∏n\v Iogn-ep≈ kwÿm\ dntam´v sk≥knwKv B‚ v F≥h-tbm¨sa‚ v sk‚¿ \S-∏n-em-°p∂ ag-sh≈ kw`cW {]N-cW ]cn-]m-Sn-bpsS `mK-am-bp≈ ag-sh≈w PohmarXw Pn√m-Xe in¬∏-ime \msf am\-¥-hmSn \yq-am≥kv tImf-Pn¬ \S-°pw. Xnc-s™Sp-°-s∏´ P\-{]-Xn-\n-[nIƒ°pw _‘-s∏´ k¿°m¿ h-Ip∏v DtZ-ym-K-ÿ¿°p-am-Wv fm h-\n-Xm I-Ωo-j-≥ in¬-∏-im-e kp¬-Øm≥ _-tØ-cn {Km-a-∏©mb-Øv {]-knU‚ v in¬∏-ime. cmhnse 10 \v am\- tIchn ]n A-øq-_v D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p ¥-hmSn tªm°v {]kn-U‚ v kn -A-_vZpƒ Ajvd-^ns‚ A[-y-£-X-bn¬ Pn√m ]©mbØv s]mXp-a-cm-aØv Ãm‚nMv IΩ‰n sNb¿t]-gvk¨ Djm-hn-P-b≥ in¬∏-ime DZvLm-S\w sNøpw. Pn√-bnse apgp-h≥ {Kma-∏-©m-bØv A[y-£-∑mcpw t£a-Im-cy Ãm‚nMv IΩ‰n sNb¿am≥amcpw ]s¶-Sp-°-W-sa∂v Ub-cIvS¿ Adn-bn-®p.

tIm´Ød: ]©m-b-Øn¬ Ggv, F´v hm¿UpI-fnse {Kmak`-Iƒ H∂n®p hnfn®p tN¿ØXn¬ {]Xn-tj-[n®v F´mwhm¿Uv tIm¨{Kkv IΩ‰n {Kma-k` _ln-jvI-cn®p. hm¿Unse {Kma-k-`bv°v 10 iX-am\w Bfp-Iƒ t]mepw ]s¶-Sp-°n√ F∂-XnemWv H∂n®p hnfn-®p tN¿Ø-sX∂pw `mc-hm-ln-Iƒ Btcm-]n-®p. 900 thm´¿am-cp≈ hm¿Un¬ \n∂pw {Kma-k`bn¬ ]s¶-Sp-ØXv shdpw 22 t]¿ am{Xam-sW∂pw CXn\p ImcWw {Kma k`Isf°pdn-®p≈ Adn-bn-∏-pIƒ P\ß- f n- s e- Ø m- X - X n- \ m- e p- a m- s W∂pw Btcm-]n-®mWv tIm¨{Kkv `mc-hm-lnIƒ hntbm-P\ Ipdn∏v tcJ-s]-SpØn Cdßn-t]m-b-Xv. CXn-s\-Xnsc _‘-s∏´ DtZym-K-ÿ¿°v ]cmXn \¬Ip-sa∂pw Fw -`m-kvI-c≥,-sI -hm-kp-tZ-h≥ \mb¿,kn kn X¶-®≥ Adn-bn-®p.

]-Sn-{I-a-߃ hn-h-cn-°p-∂-Xn\pw tªm-°v X-e in¬-∏im-e kw-L-Sn-∏n®p. s\≥-ta-\n {Km-a-∏-©mb-Øv sshkv{]knU‚ v ]n B¿ km-Ps‚ A-[y-£-Xbn¬ kp¬-Øm≥_-tØ-cn -]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v hn ]n A-øq-_v D-Zv-LmS-\w sNbvXp. tI-c-f h-\n-Xm I-Ωo-j≥ Aw-Kw cpKvv-an-Wn `m-kv-I-c≥ ap-Jy {]-`mj-Ww \SØn. `-hn-Xm tKm-]n-\m-Yv Pm-{K-Xm k-anXn F-¥v F-¥n\v F-∂ hn-j-bw A-h-X-cn∏n-®p ¢m-sk-SpØp. kp¬-Øm≥ _-tØcn tªm-°v ]-©mb-Øv ]-cn-[n-bn¬ h-cp-∂ {Xn-X-e ]-©-mb-Øv Aw-K-߃, sF.kn. Un.F-kv kq∏¿-ssh-k¿-am¿, Aw-K-ßfmb t]m-en-kv k-_v C≥-kv-s]-Œ¿-am¿ {]-Xn\n-[n-I-fm-bn ]-s¶-SpØp.

h-\n-Xm in-Â-¸-im-e

am-\-¥-hmSn: Xncp-s\√n t£{Xw {io tImhn¬ ]p\¿ \n¿Ωm-W-tØm-S-\p-_‘n®v am¿®v 27 apX¬ 13 Znhkw \n≠p \n¬Ip∂ Ie-i-Øns‚ kpK-a-amb \SØn-∏n\v 51 AwKIei klmb IΩn‰n cq]n-I-cn-®p. sNb¿am-\mbn sI hn DÆn-

kp¬-Øm≥ _-tØcn: tI-c-f h-\n-Xm IΩo-j-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ {Km-a-∏-©mbØv X-e Pm-{K-Xm k-an-XnI-sf i-‡n-s∏-SpØp-∂-Xn\pw Pm-{K-Xm k-an-Xn-I-fp-sS \-S-

Ieiklmb I½nän cq]n-I-cn-¨p

hn-Zym-`ym-k hm-bv-]: h-b-\m-Sv ho−pw B-i-¦-bnÂ

"]p\ÀP-\n'¡v XpS-¡-ambn

-I¬∏‰: tImgn-t°mSv saUn°¬ tImf-Pnse Hmt¶m-fPn hn`m-K-Øns‚ kl-I-c-WtØmsS am\-¥-hmSn Pn√m Bip-]-{Xn-bn¬ A¿_pZ tcmK-Øn-\p≈ XpS¿NnIn¬k e`-y-am-°p-∂-Xn-\mbn Bcw-`n-°p∂ ]p\¿P\n ]≤Xn Pn√m ]©m-bØv Btcm-Ky hnZ-ym-`-ymk Ãm‚nwKv IΩ‰n sNb¿am≥ apl-ΩZv _jo-dns‚ A[-y-£-X-bn¬ tN¿∂ tbmK-Øn¬ Pn√m ]©m-bØv {]kn-U‚ v sI F¬ -]u-temkv DZvLm-S\w sNbvXp. Hmt¶m-fPn hn`m-Kw- ta[mhn tUm. AP-bvIp-am¿ ]≤Xn hni-Zo-I-cn-®p. Pn√m ]©m-bØv sshkv {]knU‚ v Fw -tZ-h-In, s]mXp-a-cmaØv Ãm‚nMv IΩ‰n sNb¿am≥ Djm-hn-P-b≥, am\-¥hmSn tªm°v ]©m-bØv {]kn-U‚ v A_vZpƒ -A-j-d^v, am\-¥-hmSn {Kma∏©mbØv {]kn-U‚ v •mUnkv sNdn-bm≥ kw-km-cn®p. am\¥-hmSn tªm°v Btcm-Ky Ãm‚nMv IΩ‰n sNb¿am≥ sI -kn -Aen, Pn√m sU]-yq´n saUn-°¬ Hm^o-k¿ tUm. {ioIp-am¿, am\-¥-hmSn {Kma∏ ©m-bØv AwKw ]n -sI -lwk kw_-‘n-®p.

kz-¥w

{]-Xn-\n[n

am-\-¥-hm-Sn: Im¿jn-I {]-Xnk-‘n°pw I¿-j-I B-fl-lXy°pw ti-jw h-b-\m-Sn-s‚ km-aqln-I ÿn-Xn ho≠pw amdp∂p. hn-Zym-`ym-k hm-bv-] ImcWw I-S-_m-[y-X-bnem-b I¿-j-I≥ Po-h-s\m-Sp-°nb-Xv _m-¶-[n-Ir-X-scbpw I¿-j-Iscbpw H-cp t]m-se B-i-¶-s∏Sp-ØpIbm-Wv. h-b-\m-Sv Im¿-jn-I Pn√-bmsW-¶nepw h-m-bv-]mtXmXv ]cntim-[n-°p-tºmƒ hn-Zym-`ym-k hm-bv-]-bm-Wv Im¿jn-I hm-bv-]tb-°mƒ Iq-Sp-X¬ D-≈-Xv. 2000 ap-X-em-Wv Pn√-bn¬ _m-¶pIƒ hn-Zym-`ym-k hmbv-] sImSp-Øp Xp-S-ßn-bXv. \-gv-knw-Kv

]T-\-Øn-\m-bn-cp-∂p Iq-Sp-X¬ Xp-I \-¬-In-bn-c-p-∂Xv. k-Ω¿-±Øn-s‚ ^-e-am-bn ]-e _m-¶pIfpw ]-cn-[n I-gn™pw Xp-I hmbv-] \¬-In. F-∂m¬ Cu Xp-I-bn¬ H-cp i-X-am-\w t]mepw Xn-cn-®S-hv \-S-∂n-´n√. 2008 Hm-sS-bm-bn-cp-∂p `q-cn`m-Kw hm-bv-]-Ifpw Xn-cn-®-Sn-®v Xp-S-tß-≠n-bn-cp-∂-Xv. 2010 HmsS hm-bv-]-Iƒ Ip-Sn-»n-I-bmhpIbpw sN-bv-X-tXm-sS-bm-Wv {]Xn-k-‘n Xp-S-ßn-bXv. h-cpwh¿j-ßfn¬ {]-Xn-k-‘n cq-£-amIpw. \-gv-knw-Kv G-P‚p-am-cptSbpw tIm-f-Pp-Ifpw k-Ω¿-±^-e-am-bm-Wv ]-e-t∏mgpw hmbv] A-\p-h-Zn-°p-∂-Xv. \q-dv I-W°n-\m-fp-Iƒ H-tc _m-¶n¬ \n∂v hm-bv-]-sb-Sp-ØpXp-S-ßn-b-

tXmsS {]-Xn-k-‘n-bn-em-b ÿm]-\-߃ hmbv-] sIm-Sp°p∂-Xv \n¿-Øn-sh-°p-Ibpw sN-bv-Xn-cp-∂p. h-b-\m-´n-se Im¿jn-I {]-Xn-k-‘n-bp-sS ]›m-X-e-Øn¬ ho-≠pw hmbv-] A-\p-h-Zn-°p-I-bm-bn-cp∂p. hnZym-`ym-k hm-bv-]-I-fn¬ ]T-\w I-gn-™m¬ Xn-cn-®S-hv Xp-SßWw. tPm-en e-`n-°p-sa-∂ {]Xo-£-bn-em-Wv ]-e-cpw hm-bv-]sb-Sp-ØXv. hm-bv-]-sb-Sp-Øv tIm-gv-kv ]q¿-Øn-bm-°n-b-h¿°v tPm-en e-`n-°m-sX h-cptºm-gm-Wv Xn-cn-®S-hv ap-S-ßp∂Xv. C-Ø-c-sam-cp {]-iv-\-Ønem-Wv I-gn-™ Znh-kw ]-øw-º≈n a-te]o-Sn-I-bn¬ H-cp I¿-jI≥ B-fl-l-Xy sN-bv-XXv. Im¿jn-I I-S-ß-fn¬ tI-{μ I-

t_m[-h¡cW in¸-ime \S¯n

I¬∏‰: am\-¥-hm-Sn-bnse P\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ°pw Pm{K Xm kanXn AwK-߃°p-ambn in¬∏-ime \S-Øn. tªm°v ]©m-bØv {]knU‚ v A_vZpƒ Ajvd^v DZvLm-S\w sNbvXp.

^pSvt_mÄ "DZ-b' SqÀ-W-saâv C-¶v Xp-S§pw

am-\-¥-hmSn: D-Z-b-¢-_n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-S-°p-∂ Pn√-bn-se G-‰hpw hen-b Hm∏¨ ^pSv-t_mƒ a¬k-cw C∂v h-≈n-bq¿-Im-hv {Ku-≠n¬ B-cw-`n-°pw. ]n sP tl-a-N{μ≥ Ku-U¿ kv-am-c-I F-h¿ tdm-fnw-Kv t{Sm-^n-bpw 3000 cq-] Iym-jv ss{]-kp-am-Wv H∂mw ÿm-\-°m¿-°v e-`n-°p-I. Pn√bn-se {]ap-J So-ap-Iƒ ]-s¶-Sp°p-∂ a¬-k-c-߃ A-Sp-Ø am-kw 15\v k-am-]n-°pw. am-\-¥-hm-Sn Un.ssh.Fkv.]n sI ap-lΩ-Zv jm-^n sshIp-t∂cw 4.30 \v ^pSv-t_mƒ Sq¿-Ws-- a‚ v D-Zv-LmS-\w sNøpw. P-\-{]-Xn-\n-[n-Ifpw kmaqln-I {]-h¿-Ø-Icpw kwkm-cn-°pw. kp-K-‘-Kn-cn F-kv.F^v.Sn, ao-\-ßm-Sn s_m-° Pq-\ntb-gvkv, \-b-\ I-tΩmw, skh≥-kv-‰m¿ kp¬-Øm≥_tØcn, tPm-fn X-e-∏p-g, {Ko≥ {Sm-°v ]-Sn-™m-dØ-d, Io¿Øn tNm-e-h-b¬, A-£-c tPym-Xn IΩ-\, Nm≥-kn-te-gvkv sh-≈-ap-≠, a-lm-flm ]©m-c-s°m√n, F-^v.kn ]p¬∏≈n, te-_¿ ¢-∫v tX‰-a-e F∂n-h a¬-k-c-Øn¬ am-‰p-cbv-°pw. ss^-\¬ a-¬-k-c-Øn¬ Xe-t»-cn Un.ssh.F-kv.]n {]n≥kv A-{_lmw ap-Jym-Xn-Yn-bmbn-cn-°pw.

Sm-izm-kw e-`n-°p-Ibpw kwÿm-\ I¿-j-I I-Sm-izm-k IΩoj-s‚ \-S-]-Sn-Iƒ Xp-S-cpIbpw sN-øp-∂p-s≠-¶nepw h≥-Xp-I-bp-sS hn-Zym-`ym-k hm-bv]-sb-Sp-Ø-h-cp-sS ÿn-Xn sa-®s∏-´n-´n√. tI-{μ I-Sm-izm-kØn¬ \n-∂v H-gn-hm-°-s∏-´ I-¿j-I¿°pw a-°-fp-sS t]-cn¬ hnZym-`ym-k hm-bv-]-bp≠v. Im¿jn-I I-S-ß-fn¬ P-]v-Xn \-S-]-Sn-Iƒ Nn-e _m-¶p-Iƒ Bcw-`n-®n-´p≠v. C-Xn-s\-Xn-sc ^m¿-ta-gv-kv dn-eo-^v t^mdw, lcn-X-tk-\, C≥^mw Xp-Sßn-b kw-L-S-\-Iƒ k-Po-h-am-bn cwK-ØmWv. C-Xn-\n-sS-bm-Wv hnZym-`ym-k hm-bv-]-bnt∑epw I¿j-I B-fll-Xy F-∂ hm¿-Ø ]pd-Øv h-∂Xv. C-Xv Zqc-hym-]-

Iam-b {]-Xym-Lm-Xw D-≠m-°psa-∂m-Wv hn-e-bn-cp-Ø-s∏-Sp∂Xv. \m-Wy-hn-f-I-fp-sS hn-e h-¿[n-®n-´p-s≠-¶nepw \n-tXym-]tbm-K km-[-\-ß-fp-sS hn-e-A\p-Zn-\w h¿-[n-°p-∂Xpw Po-hnX-s®e-hv D-b-cp-∂Xpw ImcWw Im¿-jn-I- D¬-∏-∂-ß-fp-sS hn-e-h¿-[\-hv Kp-Ww sN-øp∂n√. C-Xp Iq-Sm-sX \-gv-knw-Kv ta-J-e-bnepw a-‰pw ap-ºv {]Xo£n®-{X sXm-gn-e-h-k-cw C√m-sX h-∂Xpw hn-Zym-`ymk tbmKy-X h¿-[n-∏n-®Xpw a-s‰mcp {]-Xn-k-‘n-bm-Wp-≠m-°nbXv. C-tXm-sS hmbv-] Xn-cn-®-Shn-s‚ Im-cy-Øn¬ _m-¶-[n-IrX¿°pw I-¿-j-I¿°pw A-\n›n-X-Xz-am-Wp-≈Xv.

_m-Uv-an⬠Nmw]y³-jn-¸v: k-t´m-jn-\v C-c-«-¡n-coSw

sF hn kp-{_-lv-a-Wy-\v _-lp-a-Xn

I¬∏-‰: X-]m¬ h-Ip-∏n-s‚ C≥-jq-d≥-kv ta-J-e-bn-se anI-® {]-h¿-Ø-\-Øn-\p-≈ tI{μ k¿-°m¿ _-lpa-Xn I¬∏‰ t]m-Ãv Hm-^n-kn-se Pn.Un.F-kv Fw.]n Po-h-\-°mc-\mb sF hn kp-{_-lv-a-Wy\v e-`n®p. X-]m¬ h-Ip-∏n-s‚ tI-c-fm k¿-°n-fn¬ G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ t]-sc t]m-kv-‰¬ sse-^v C≥jq-d≥-kn¬ Aw-K-ß-fm-°n-bXn-\p-≈ _-lpa-Xn A-l-Ω-Zm_m-Zn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ X]m¬ h-Ip-∏v U-b-c-Œ¿ P-\-d¬ cm[n-I sZm-ssc-kzm-an sF hn kp-{_-lv-a-Wy-\v k-Ωm-\n®p.

3

Ubm-\ _m-Uv-an-‚-¨ 2011 ]pcp-j U-_nƒ-kn¬ tP-Xm-°fm-b I¬-∏‰ tImkvtams]m-fn-‰≥ ¢-∫nse A-cp¨, k-t¥mjv F∂n-h¿ t{Sm^n G‰p-hm-ßp∂p

am-\-¥-hm-Sn: U-bm-\ 2011 Pn√m-X-e _m-Uv-an-‚¨ Nmw]y≥-jn∏n¬ I¬-∏‰ tImkvtam s]m-fn-‰≥ ¢-∫n-se k-t¥m-jv C-c-´-Inco-Sw kz-¥-am°n. U-bm-\ C≥-tUm¿ kv-t‰-Un-b-Øn¬ \-S-∂ kam-]-\ N-S-ßn¬ ap-Jym-Xn-Yn am-\-¥-hm-Sn tªm-°v ]-©m-b-Øv-{]knU‚ v kn A-–p¬-A-jvd-^v hn-P-bn-I-ƒ-°v t{Sm-^n-Iƒ hn-XcWw sN-bv-Xp. (hn-hn-[ hn-`m-K-ß-fn¬ H∂pw c-≠pw ÿm-\-߃ t\-Sn-bh¿) sa≥-kv knw-Knƒ-kv: k-t¥m-jv ˛tImkvtam I¬-∏-‰, tUm. ]n kn k-Pn-Xv ˛Ubm-\ am-\-¥-hm-Sn. sa≥-kv U-_nƒ-kv: k-t¥mjv, A-cp¨˛tImkv-tam, a-jqZv, jw-kp-±o≥ I-S-h-Øv˛U-bm-\. am-kvt‰-gv-kv knw-Knƒ-kv: bq-\p-kv bp-ss\-‰Uv, Im-°-h-b¬. 2 k-t¥mjv , bp-h {]-Xn-`, tI-Wn-®n-d. am-kv-t‰-gvkv U-_nƒ-kv: 1 a-jqZv, jwkp-±o≥ I-S-h-Øv, U-bm-\. 2 C ]n Zn-hm-Ic≥, tUm. ]n kn k-PnØv, U-bm-\. sh-‰-d≥-kv knw-Knƒ-kv: 1 \m-cm-bW≥, tImkv-tam. 2 Zn-hm-I-c≥, U-bm-\. sh-‰-d≥-kv U-_n-ƒ-kv: 1 \m-cm-bW≥, {]k∂≥, tImkv-tam. 2. Sn Fw ]-b-kv, Sn sI kp-_v-lv-a-Wy≥, Ubm-\. A-≠¿ 10 t_m-bv-kv: 1 tPm-jz, 2 tZ-hmw-Kv A-PnØv. A-≠¿ 13 t_m-bv-kv: 1 ^n-\q-]v. 2 B-kn-^v . A-≠¿ 16 t_m-bv-kv: 1 AXp¬ k-t¥m-jv, 2 C-am-\p-h¬ am¿-´n≥. A-≠¿ 16 tKƒkv: tamWn-j, 2 adn-b jw-kp-±o≥. A-≠¿ 19 t_m-bv-kv: 1 km-_n-Xv, 2 AXp-¬ k-t¥mjv. A-≠¿ 19 t_m-bv-kv U-_nƒ-kv: 1 km-_nXv, _mkn-Xv U-bm-\ 2, dn≥-jmPv, A-jv-I¿ U-bm\. kv-Iqƒ X-e a-’-c-ß-fn¬ H∂mw ÿm-\w sk‚ v ]m-{Sn-Iv kvIqfpw c-≠mw ÿm-\w ln¬-ªqw-kv kv-Iq-fpw I-c-ÿ-am°n.

]n.-Fw.-Pn.-F-kv.ssh tdmUp-IfpsS IcmÀImem-h[n \o-«m³ A\p-aXn

I¬∏‰: {][m-\-a{¥nbpsS {KmaoWtdm Uv ]≤Xn(]n.-Fw.-Pn.-F-kv.-ssh)bn¬ I¬∏-‰-˛-kp¬Øm≥ _tØcn Xmeq-°pI-fn¬ N{μ-Kncn I¨kv{S-£≥kv \n¿an°p∂ tdmUp-I-fpsS {]hrØn ]q¿Ønbm-°m-\p≈ ]c-am-h[n Imem-h[n G{]n¬ 30 hsc Zo¿Ln-∏n-°m≥ Pn√m-hnI-k\ kanXn tbmKw Xocp-am-\n®p. t\csØ Pn√m Ie-IvS-¿ hn- c-Xo-is‚ A[-y-£-X-bn¬ Ie-IvS-td-‰n¬ tN¿∂ t{]m{Kmw amt\-Pvsa‚ v tbmK-Xo-cp-am-\Øns‚ ASn-ÿm-\-Øn-emWv \S-]-Sn. Fw -hn -t{i-bmw-kvIp-am¿ Fw.-F¬.-F, {Kma˛tªm°v ]-©m-bØv {]kn-U‚p-am¿, B£≥ IΩn‰n `mc-hm-ln-Iƒ, ]n.-F.bp s{]mPIvSv Ub-d-IvS¿ kn -Un -tPm-bn, FIvkn.-F-≥Pn-\o-b¿ Sn -ap-l-ΩZv _jo¿ t{]m{Kmw amt\-Pvsa‚ v IΩ‰n tbmKØn¬ ]s¶-Sp-Øp. Hmtcm tdmUn\pw \o´n-sIm-Sp-°p∂ Xob-Xn-°Iw {]hrØn ]q¿Øn-bm-°n-bns√-¶n¬ Icm-dp-Im-c-\n¬ \n∂pw \jvS-]cn-lmcw CuSm-°p-sa∂v tbmKw ap∂-dn-

bn∏v \¬In. s]mXp-a-cm-aØv \ncØv hn`mKw, tZiob-]m-X-hn-`mKw tdmUp-I-fpsS ]p\-cp-≤m-cWhpw A‰-Ip-‰-∏-Wn-Ifpw kw_-‘n® {]h¿Ø\ ]ptcm-KXn C∂se sshInt´m-sS-Xs∂ dnt]m¿´v sNø-W-sa∂v Pn√m hnI-k\ kan-Xn-tbm-K-Øn¬ Pn√m Ie-IvS¿ F≥Pn-\o-b¿am¿°v \n¿t±iw \¬In. Pn√-bnse tdmUp {]hr-Øn-I-fpsS Npa-X-e-bp≈ h\w a{¥n _nt\mbv hnizw {]hr-Øn-I-fpsS ]ptcm-KXn hnebn-cp-Øm-\mbn ASpØ BgvN Pn√ kμ¿in-°p-sa∂v If-IvS¿ Adn-bn-®p. {_“-Kncnbn¬ `qhn-X-c-W-Øn-\mbn \n¿t±-in-°-s∏´ {]tZ-iØv h\w-h-Ip∏v Ah-Im-i-hmZw D∂-bn-°p∂ ÿew ASpØ sNmΔm-gvN-°Iw Af∂v Xn´-s∏Sp-Ø-W-sa∂v Ie-IvS¿ h\w-h-Ip∏v A[nIr-X¿°v \n¿t±iw \¬In. c≠m-gvN°Iw `qan Gs‰-Sp-°¬ XpS-ßm-\mhpwhn[w \S-]-Sn-Iƒ ]q¿Øn-bm-°pw. {Kma-∏©m-b-Øp-I-fn¬ Hgn-™p-In-S-

°p∂ ss{Uh¿ XkvXn-I-I-fn¬ ]n.-F-kv.kn.-\n-b-a-\-am-Ipw -hsc Fwtπm-bvsa‚ v FIvkvtN-©p-Iƒhgn \nb-a\w \SØm≥ ]©m-bØv sk{I-´-dn-am¿°v \n¿t±iw \¬I-W-sa∂v tbmKw ]©mbØv D]-U-b-d-IvS-tdmSv Bh-i-y-s∏-´p. a‰p hIp-∏p-I-fn-se F√m Hgn-™p-In-S°p∂ XkvXn-I-I-fnepw DS≥ Fwtπmbvsa‚ v FIvkvtN-©p-Iƒhgn \nb-a\w \S-Ø-Ww. Icn-¶¬£maw ]cn-l-cn-°p-∂-Xn\v _‘-s∏-´-h-cpsS tbmKw DS≥ hnfn-®p-Iq´-Ww. hnhn[ hIp-∏p-Iƒ°v ]≤XnhnlnX-ambn e`n® XpI s^{_p-h-cn-tbmsS ]q¿Æ-ambpw Nne-h-gn-°-Ww ˛ Pn√m-hn-Ik\ kan-Xn-tbmKw Bh-i-y-s∏-´p. Ie-IvS-td‰v tIm¨^-d≥kv lmfn¬\S∂ tbmK-Øn¬ Pn√m Ie-IvS¿ A[-y£X hln-®p. Fw -hn -t{i-bmw-kvIp-am¿ Fw.-F¬.-F, Pn√m πm\nwKv Hm^o-k¿ hn {io-Ip-am-c≥ \mb¿, Pn√m-Xe DtZ-ym-Kÿ¿ ]s¶-Sp-Øp.

"kv{XoPzm-e' Iq-«m-bv-a-bv-¡v Xp-S-¡-ambn ta-∏mSn: \n-b-a-]-c-a√m-sX Dt]-£n-°-s∏-´ kv-{Xo-I-fp-sS D∂-a-\-Øn\pw A-h¿-°v \n-b-a]-c-am-b-kw-c£-Ww e-`n-°p-∂Xn-\p-ap-≈ {]-h¿-Ø-\-߃-°v t\-XrXzw \¬-Ip-∂-Xn-\p-ap-≈ "kv-{Xo-Pzm-e'Iq-´m-bv-a-bv-°v XpS-°-ambn. kw-ÿm-\-sØm-´m-sI \n-ba-]-c-a√m-sX D-t]-£n-°-s∏-Sp∂ kvv-{Xo-I-fp-sS F-Æw h¿-[n®p-h-cp-∂-Xm-bn dn-t]m¿-´p-Iƒ hy-‡-am-°p∂p. \n-e-hn-ep-≈ hnhm-l \n-b-a-߃ {]-Im-cw hn-hm-l-Po-hn-XØn-\p ti-jw `m-cy-tbbpw Ip-™p-ß-tfbpw H-cp X-c-Øn-ep-≈ kw-c-£-Wkw-hn-[m-\-ßfpw \¬-Im-sX Dt]-£n-°-s∏-Sp∂-Xv Pn√bnepw G-dn-h-cn-I-bmWv. I¬-∏‰ B-ÿm-\-am-bn {]-h¿-Øn°p-∂ Pzm-e F-∂ km-aq-ly hnI-k-\ kw-L-S-\-bm-Wv Iq´m-bv-a-bv-°v t\-XrXzw \¬-Ip∂Xv. B-Zy L-´-am-bn ]-©mbØv X-e I-¨-h≥-j-\p-Ifpw XpS¿-∂v k-a-{K k¿-thbpw kw-LSn-∏n-°pw.

IrjvWhmcy-scbpw,P-\-d¬ I¨ho-\dmbn sI Sn tKm]n-\m-Y-s\bpw Xnc-s™SpØp. CtX IΩn‰n Xs∂ hnjp D¬khm-tLm-jhpw \SØpw. am¿®v 24\v Iehd\nd-bv°¬ NSßv Bcw-`n-°pw.

k_v Ie-IvSÀ GIm-[n-]Xn Na-b-p-¶p-sh¶v

I¬∏‰: Xs‚ {]h¿Ø-\-ßsf hna¿in°p-∂-hsc apgp-h≥ i{Xp-I-fmbn ImWpIbpw I≈-tI-kn¬ IpSp-°p-Ibpw sNøp∂ am\-¥-hmSn k_vI-e-IvS-dpsS \S-]Sn Ah-k-km-\n-∏n-°-W-sa∂v AJnte¥ym Inkm≥ k` Pn√m IΩ‰nbmhiy-s∏-´p. h≥ InS°msc sXmSm≥ `b-°p∂ k_v Ie-IvS¿ sNdpInS I¿j-Isc t{Zmln°p-I-bm-sW∂pw hnI-emw-K-\mb I¿jI-s\-Xnsc kzoI-cn® \S-]Sn CXn-\p-Zm-lc-W-am-sW∂v tbm-Kw B-tcm]n®p. {]knU‚ v ]n -Fkv hnizw-`-c≥ A[y-£X hln-®p. tUm: Aºn Nnd-bn¬,sI Sn _me-IrjvW≥, ]n Pn cmP≥,-hn kn tPmkv, tPmWn a-‰-Øn-em\n kwkm-cn-®p.

tXm«wsXmgn-em-fn-I-fpsS thX\w DbÀ¯-W-sa¶v

I¬∏‰: hyh-kmb taJ-e-bn¬ G‰hpw Ipd™ thX\w ]‰p∂ sXm´w sXmgn-em-fn-I-fpsS thX\w 300 cq]-bm°n Db¿Ø-Wsa∂v πmt‚-j≥ te_¿ tIm¨{K v bq\n-b≥ Bhiys∏´p. sXmgn-em-fn-I-fpsS ]mSn-Iƒ \∂m-°mt\m IpSn-sh≈ £maw ]cn-l-cn-°mt\m amt\-Pvsa‚p-Iƒ Xøm-dm-Ip∂n√. Xm¬°m-enI sXmgn-emfnIsf ÿnc-s∏-Sp-Øm≥t]mepw tXm´ap-S-a-Iƒ Xøm-dm-Ip-∂n-√. C°m-c-W-߃ ImWn®v sF.-F≥.-Sn.-bp-kn-bpsS t\Xr-XzØn¬ kwÿm-\sØ F√m FtÉv Hm^o-kp-Iƒ°p ap∂nepw sXmgn-em-fn-Iƒ [¿Æ \S-Øn. s^U-td-j≥ {]kn-U‚ v ]n sI tKm]m-e≥,kw-ÿm\ sk{I-´dn ]n ]n Ben,F≥ Un A∏-®≥,]n Fw {]k∂ tk\≥, H `mkvIc≥,-]n sI A\n¬ Ipam¿,- _n kptcjv _m_p,-]n sI Ip™n sambvXo≥,-sI -tPm-kv, hn Fw tPmkv,-Sn sP tPmk-^v Pn√-bnse hnhn[ FtÃ-‰p-Iƒ°v ap∂nse [¿Æ-Iƒ°v t\XrXzw \¬In.

sImSn-acw \in-¸n-¨-Xn-Â {]Xn-tj-[n-¨p

I¬∏‰: apt≠-cn-bn¬ tIm¨{Kkv sImSn-acw kmaqly t{ZmlnIƒ \in-∏n-®-Xn-¬ bqØv tIm¨{K v apt≠cn bqØv IΩn‰n {]Xn-tj-[n-®p. tbmK-Øn¬ tªm°v P\-d¬ sk{I-´dn j_v\mkv X∂m\n A≤y-£X hln-®p. sI -A-jvd-^v, Fw Pn kp\n¬ Ipam¿,- ^-k¬ d“m≥, kemw s\√n-°¬, cmP≥ apt≠cn kwkmcn-®p.

Kymkv _p¡v koenMv: kabw \o«n

am-\¥ - h - mSn: am-\¥ - h - m-Sn-bn-se Kym-kv D-]t- `m-‡m-°ƒ°v ]m-kv _p°v ko¬ sN-øp-∂X - n-\v A-Sp-Øa- m-kw 15 h-sc ka-bw A-\p-hZ- n-®X - m-bn Zzm-cI - b - n-se sk‚ v Pq-Uv Kym-kv G-P≥-kn Adn-bn-®p.

Npcp¡¯nÂ

tIcf kvIqÄ Sot¨gvkv {^−v PnÃm kt½-f\w

I¬∏‰: tIcf kvIqƒ Sot®gvkv {^≠n¬, sslkvIqƒ Sot®gvkv Atkm-kn-tb-j≥, ss{]-h‰vkvIqƒ Sot®gvkv {^≠v F-∂o kwL-S-\-Iƒ ebn-®-Xn\p tij-ap≈ {]Ya Pn√m ktΩ-f\w I¬∏‰ Fw.-Pn.Sn HmUn-t‰m-dn-b-Øn¬ sI.-Fkv.-Sn.-F^v kwÿm\ {]-kn-U≠v kndn-bIv Imhn¬ DZvLmS\w sNbvXp. tIc-f-Ønse s]mXp hnZym-`ymkw t\cn-Sp∂ sh√p-hn-fnIƒ Aim-kv{Xo-b-amb ]cn-jv°m-c-ß-fpsS ]cn-WnX ^e-amsW∂v ktΩ-f\w hne-bn-cpØn. kwÿm\ {Sj-d¿ Pot‰m- eqbokv sI.-F-kv.Sn.F-^ns‚ hn⁄m\ Ie-≠¿ Pn√m P\-d¬ sk{I-´dn kPn tPmk-^n\v ssIam-dn-s°m≠v {]Im-i\w sNbvXp. Pn√m {]-kn-U‚ v tSman Ce-hp-¶¬ A[y-£-\m-bn-cp-∂p. kPn tPmk^v,cm-P≥ ]qXmSn, tPm¨k¨ tPmk^v, jmPn A{_lmw, sI -k-tXy-{μ≥, km_p tPm¨, Fw bp tXmakv,sI tPm-jn, tPmk-^v, sPbnwkv tXmWn-®m¬,- an\n tXmakv, Hm-a\m tPm¿Pv,- enkn amXyp kw-kmcn-®p.

hnapà`S-·m-cpsS a¡Ä¡v kvtImfÀjn¸v

I¬∏‰: 2011 A[-y-b\ h¿jsØ Aam¬K-ta-‰Uv ^≠n¬ \n∂v hnap‡ `S-∑m-cpsS a°-ƒ°p≈ kvtImf¿jn∏n\v At]£ £Wn-®p. At]-£-I¿ ^pƒssSw s{]m^-j-W¬ shmt°-j-W¬ ˛sSIv\n-°¬ tImgvkp-Iƒ°v ]Tn-°p-∂hcpw hm¿jnI hcp-am\w Hcp e£w cq]-bn¬ Ipd-hp-≈-h-cpw Ahn-hm-ln-Xcpw kz-¥-ambn hcp-am-\-am¿§w C√m-Øhcpambn-cn-°-Ww. ap≥ A[-y-b\ h¿j-Øn¬ 50 iX-am\Øn¬ Ipd-bmsX am¿°v e`n-®-hcpw c≠v Xh-W-bne-[nIw Aam¬K-ta-‰Uv kvtImf¿jn∏v e`n-°m-Ø-hcp-am-bn-cn-°-Ww. CtX tImgvkn¬ ^okn-f-hv B\p-Iq-eyw e`n-®-hcpw a‰v kvtImf¿jn∏v e`n-®hcpw At]-£n-°-cp-Xv. At]-£m-t^mdhpw hni-Z-hn-h-chpw Pn√m ssk\n-I-t£a Hm^n-kn¬ e`n-°pw.

A¿-¦mfn sat½m-dn-b Smeâv tkÀ¨v ]co£

-I¬∏‰: Aø-¶mfn satΩm-dn-b¬ Sme‚ v tk¿®v ]co£ s^{_p-hcn A©n\v 2 apX¬ 4 -hsc apt≠cn shmt°-j-W¬ lb¿sk-°≥Udn kvIqfn¬ \S-Øpw. hnZ-ym¿Yn-Iƒ D®°v Hcp aWn°v kvIqfn¬ FØ-Ww. ]co£ kw_-‘n® Adnbn∏v e`n-°mØ At]-£-I¿ CsXm-c-dn-bn-∏mbn IcpXn ]co£°v lmP-cm-I-Ww. IqSp-X¬ hnh-c-߃°v 04936-˛202232 \º-dn¬ _‘-s∏-Smw.

tamU dkn-U³j-y kvIqÄ {]th-i\w

-I¬∏‰: ]´n-I-h¿§ hnI-k\ hIp-∏n\v Iogn¬ sF.-Sn.-Un.-]n.bpsS \nb-{¥-W-Øn¬ {]h¿Øn-°p∂ tamU¬ dkn-U≥jy¬ kvIqfp-I-fn-te°v 2011-˛12 A[-y-b\ h¿j-tØ°v hnZym¿∞n-Isf Xnc-s™-Sp-°p∂ {]th-i\ ]co£ s^{_p-hcn 5 cmhnse 10 apX¬ 12 hsc apt≠cn Kh. shmt°-j-W¬ lb¿ sk°≥Udn kvIqfn¬ \S-°pw. At]-£-I¿ cmhnse Hº-Xn\v FØn-t®-c-Ww.

kn-e-_-kn DÄ-s¸-Sp¯n-b ]mT-]p-kvX-Iw In-«m-\nÃ; hn-Zym-À-Yn-IÄ B-i-¦-bn am-\-¥-hm-Sn: I-Æq¿ bq-\n-th-gv-kn-‰n kn-e_-kn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-b ]mT-]p-kvX-Iw e`n-°m-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂v hn-Zym¿-Yn-Ifpw A-[ym-]-Icpw B-i-¶-bn-embn. Cw-•o-jv P-\-d¬ t]-∏-dn¬ \memw ska-Ã-dn¬ D-ƒ-s∏-Sp-Øn-b sam-a‚ v-kv {^w k-b≥-kv F-∂ ]p-kv-X-I-am-Wv C-Xph-sc e-`n-°m-ØXv. I-Æq¿ bq-\n-th-gv-kn-‰n-bpsS Cw-•o-jv P-\-d-en¬ \m-emw-sk-a-Ã-dn¬ Cu ]p-kvX-Iw kn-e-_-kn¬ D-ƒ-s∏-Sp-Ønbn-´p≠v. ]p-kv-X-I {]-km-[-I¿ B≥ _p-Iv-kv \yq-U¬-ln F∂pw tc-J-s∏-Sp-Øn-bn´p≠v. I-gn-™ h¿-jw Un-kw-_¿ F-´n-\mWv 4˛mw sk-a-ÿ B-cw-`n-®Xv. P-\ph-cn B-Zy B-gv-N-bn¬ kn-e_-kv h∂p. kn-e-_-kn¬ sam-a‚ v-kv {^w kb≥-kv ]mT-]p-kv-X-I-ambpw tc-J-s∏-Sp-

Øn-bn-´p≠v. am¿-®v am-k-Øn¬ \memw sk-a-ÿ ]co-£ \-S-°p-∂-Xn-\n-S-bn¬ CØ-c-sam-cp ]p-kvX-Iw e-`n-°m-\n-S-bn-s√∂m-Wv hn-Zym¿-Yn-I-fp-tS-bpw A-[ym-]-I-cptSbpw B-h-emXn. _-‘-s∏-´-h¿ A-t\z-jn-®-t∏m-gm-Wv ]p-kv-Xhpw {]-km-[-Icpw hym-P-am-sW-∂v a-\- n-em-bXv. Cu t]-cn¬ H-cp ]p-kvX-Iw {]-kn-≤o-I-cn-®n-´n-s√-∂m-Wv B≥ _p-Iv-kv \yq-U¬-ln-bp-sS ssk-‰n¬ \n∂pw a-\- nem-bXv. ]p-kv-X-I-Øn-s‚ c-N-bn-Xm-hn-s\°p-dn-®p-≈ kq-N-\ kn-e-_-kn-ep-an√. tIm-gv-kv Xp-S-ßp-∂-Xn-\p ap-ºv F√m sk-a-Ã-dp-I-fn-tebpw kn-e_-kv k-a-{K-ambn X-øm-dm-°-W-sa-∂ km-am-\y \nb-aw t]mepw ]m-en-°-s∏-´n-´n-s√-∂m-Wv s]m-Xpth-bp-≈ B-t£]w. ]p-kv-X-I \n¿-am-Ww sXm-gn-em°n-b Nn-e-cp-am-bn H-Øp tN¿-∂v

]mTy-]≤-Xn X-øm-dm°n-b bq-Wn-th-gv-kn‰n A-[n-Ir-X-cp-sS sN-bv-Xn-I-fm-Wv C-Xn-eqsS sh-fn-hm-Ip-∂Xv.

bq-¯v tIm¬-{K-kv Un.Fw.H Hm-^nkv amÀ-¨v \S-¯n

am-\-¥-hm-Sn: hym-P hn-I-emw-K-sc k-¿-hokn¬ \n-∂v ]p-d-Øm-°p-I, k¿-´n-^n°-‰v \¬Inb tUm-Œ¿-am¿-s°-Xn-tc \-S-]-Snsb-Sp-°p-I Xp-Sßn-b B-h-iy-ß-fp-∂-bn®v bq-Øv tIm¨-{K-kv Un.Fw.H Hm-^o-knte-°v am-¿-®v \-SØn. F Fw \n-im-¥v D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. ap-Po-_v tImSn-tbm-S≥ A-[y-£-X-hln®p. Fw Pn _n-Pp,P-b-e-£van, kn¬hntXm-akv, _n-Pp ]m-d-tØm´w, ap-Ø-en_v, bq-Øv tIm¨-{K-kv \-SØn-b Un.Fw.H Hm-^n-kv am¿-®v F Fw \n-im-¥v D-Zv-LmS-\w hn-t\m-Zv tXm-´-Øn¬ kw-km-cn®p. sN-øp∂p

wyd  

^pSv t _mÄ h- \ n- X m in- Â - ¸ - i m- e ]cn- ] mSn " D Z- b ' SqÀ- W - s aâv C- ¶ v Xp- S §pw " k v { XoPzm- e ' Iq- « m- b v - a - b v -...